INTERNATIONAAL COLLABORATIEF BEHANDELINGSPROTOCOL VOOR ZUIGELINGEN JONGER DAN 1 JAAR MET ACUTE LYMFOBLASTISCHE OF BIFENOTYPISCHE LEUKEMIE

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNATIONAAL COLLABORATIEF BEHANDELINGSPROTOCOL VOOR ZUIGELINGEN JONGER DAN 1 JAAR MET ACUTE LYMFOBLASTISCHE OF BIFENOTYPISCHE LEUKEMIE"

Transcriptie

1 1. Onderzoeksproject : INTERFANT 06 INTERNATIONAAL COLLABORATIEF BEHANDELINGSPROTOCOL VOOR ZUIGELINGEN JONGER DAN 1 JAAR MET ACUTE LYMFOBLASTISCHE OF BIFENOTYPISCHE LEUKEMIE 2. Deelname aan de studie Verschillende erkende internationale klinische studiegroepen hebben een studie opgestart voor patiënten die een ziekte gelijkaardig aan de ziekte van uw kind hebben. De FRALLE en EORTC Children Leukemia Groups werken samen in deze klinische studie. De studie zal uitgevoerd worden onder supervisie van artsen die erkend zijn als specialisten in deze tak van de geneeskunde. Nadat u de volledige informatie gekregen hebt aangaande de studie, zal u gevraagd worden of u uw kind wil laten deelnemen aan deze studie. 3. Inleiding Bij uw kind werd de diagnose gesteld van acute lymfoblastische leukemie (ALL). ALL is een kanker van het bloed en het beenmerg. Het is de meest voorkomende kanker bij kinderen. Normaal produceert het beenmerg stamcellen (immature cellen) die zich ontwikkelen tot volgroeide bloedcellen (rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes). Bij ALL ontwikkelen te veel stamcellen zich tot één type witte bloedcellen, lymfocyten genoemd. Bij ALL zijn de lymfocyten niet in staat om infecties te bestrijden. Ook het aantal lymfocyten in het bloed en beenmerg zijn verhoogd, waardoor er minder plaats is voor gezonde witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes. Dit kan leiden tot infectie, anemie en bloedingen. De behandeling van ALL bij kinderen is meestal zeer ingewikkeld en is er een grote expertise nodig van artsen en paramedisch personeel die zorg dragen voor deze patiënten. De standaardbehandeling voor kinderen met ALL is opgesplitst in opeenvolgende fases: remissieinductie, consolidatie of intensificatie en onderhoudstherapie. De totale behandelingsduur is ongeveer 2 jaar. Tijdens al deze fases van behandeling wordt een combinatie van reeds gekende medicijnen (chemotherapie) toegediend. Ondersteunende behandelingen zoals bloedtransfusies, antibiotica, zijn ook noodzakelijk voor de meerderheid van de patiënten; door de effecten van de ziekte zelf en/of door de nevenwerkingen van de behandeling. In sommige gevallen wordt ook een stamceltransplantatie overwogen. Bij kinderen met ALL zijn er patiëntengroepen met verschillende behandelingsresultaten, afhankelijk van bepaalde prognostische factoren. Het is gekend dat zuigelingen, kinderen tussen 0 en 12 maanden, minder goed reageren op de behandeling, vergeleken met oudere kinderen. De behandeling voor deze kinderen wordt vaak bemoeilijkt door zowel specifieke leeftijdsgebonden factoren (hogere gevoeligheid voor infecties, verschil in gebruik van de chemotherapeutische Versie

2 medicijnen, ander type van sequelae) als ALL-eigenschappen die, vergeleken bij oudere kinderen, verschillend zijn. Om de behandelingsresultaten bij zuigelingen met ALL te verbeteren, moeten er voor deze kinderen specifieke behandelingsprotocols ontworpen worden. In 1999 is er een grote internationale studiegroep opgezet met als doel behandelingsprotocols te ontwikkelen voor zuigelingen met ALL en de behandelingsresultaten voor deze jonge patiënten te verbeteren. De grootste klinische studie in deze populatie, Interfant-99, is opgestart in de context van deze internationale samenwerking en dit was het eerste behandelingsprotocol van deze samenwerkingsgroep. De Interfant-99-studie is op dit moment afgewerkt en de voorlopige resultaten hiervan hebben ons de kans gegeven om de ziekte beter te begrijpen, om nieuwe risicofactoren te identificeren en om deze patiënten beter te behandelen. De voorlopige resultaten vormen de wetenschappelijke basis voor de Interfant-06-studie die u nu wordt voorgesteld voor deelname en die als doel heeft een nog beter aangepaste behandeling te ontwikkelen voor zuigelingen met ALL. Volgens de resultaten van de Interfant-99-studie hangt de mogelijkheid tot genezing voor zuigelingen met ALL af van 3 risicofactoren. Deze factoren zijn leeftijd, aantal leukemiecellen in het bloed en de aan- of afwezigheid van een specifieke chromosomale afwijking (MLLgenafwijking) in de leukemiecellen. Bij voorbeeld: leeftijd ouder dan 6 maanden, aantal witte bloedcellen < 300 en de afwezigheid van een MLL-genafwijking zijn voordelige factoren. Gebaseerd op deze 3 factoren, worden er 3 verschillende risicogroepen gedefinieerd voor zuigelingen met ALL: laag, medium en hoog risico. In de Interfant-06-studie zal de behandeling daarom aangepast worden aan deze risico-indeling. 4. Beschrijving van de studie 4.1. Beschrijving van de behandeling Iedere risicogroep start met: een kuur van 8 dagen steroïden, gevolgd door een chemotherapie-remissie-inductie-kuur met een duur van 5 tot 6 weken Na deze eerste inductie-kuur: Versie patiënten in de lage risico-groep, die een relatief hoge kans op genezing hebben, zullen behandeld worden met chemo die vooral gebaseerd is op de resultaten van de Interfant-99-studie, met enkele aanpassingen. De behandeling bestaat uit bijkomend 3 kuren, genaamd IB (4 à 5 weken), MARMA (4 à 5 weken) en OCTADAD (6 à 8 weken), gevolgd door de onderhoudsbehandeling (ongeveer 78 weken). patiënten in de medium risicogroep en de hoge risicogroep, die een minder goede kans op genezing hebben, zullen gerandomiseerd worden in 2 groepen: één groep, de helft van de kinderen, zullen een licht aangepaste Interfant-99-chemotherapie krijgen zoals de zuigelingen van de lage risicogroep: IB (4 à 5 weken), MARMA (4 à 5 weken) en OCTADAD (6 à 8 weken), gevolgd door de onderhoudsbehandeling (ongeveer 78 weken) de andere groep, de andere helft van de kinderen, zullen een meer intensieve behandeling krijgen: i.p.v. de IB-kuur zullen deze kinderen 2 andere chemokuren krijgen: ADE (ongeveer 2 weken) en MAE (ongeveer 2 weken). Deze 2 intensieve kuren zijn uitgebreid gebruikt bij zuigelingen met een ander type van leukemie (AML) en bestaan niet uit experimentele medicijnen. Omdat leukemiecellen van zuigelingen met ALL overeenkomsten vertonen met AML, zal onderzocht worden of de

3 ADE- en MAE-kuren een beter resultaat geven dan de IB-kuur. Bovendien, zuigelingen in de medium risicogroep die een relatief hoog aantal residuele leukemia cellen hebben bij de start van de OCTADA(D) behandeling en alle patienten in de hoge risicogroep zijn kandidaat voor een beenmergtransplantatie als er een geschikte donor is. In de hoge risicogroep, deze transplantatie zal uitgevoerd worden na de MARMAkuur en i.p.v. OCTADAD en onderhoudsbehandeling. De rest van de behandeling is identiek. als uw kind tot de medium of hoge risicogroep behoort en als u beslist dat uw kind zal deelnemen aan deze studie, betekent dit dat hij/zij willekeurig geselecteerd wordt (meestal door een computer). Noch u, noch uw arts kan de behandeling kiezen. De chemotherapeutische medicijnen die toegediend worden in deze studie zijn uitgebreid gebruikt voor de behandeling van leukemie bij kinderen in verschillende combinaties. Een schema van de studie is bijgevoegd Vooropgestelde duur van opname in het ziekenhuis Tijdens de verschillende fases van de behandeling zal uw kind gehospitaliseerd worden. De enige uitzondering is de onderhoudsfase tijdens dewelke de behandeling kan toegediend worden buiten het ziekenhuis Duur van de behandeling De totale duur van de behandeling is ongeveer 2 jaar Frequentie van hospitalisaties, onderzoeken, bloedonderzoeken, Bloedonderzoeken, beenmergonderzoeken (beenmergpuncties) en andere onderzoeken/procedures, zoals lumbaal puncties zullen regelmatig uitgevoerd worden om de aan- of afwezigheid van complicaties, alsook de aan- of afwezigheid van de ziekte te verifiëren. Deze onderzoeken/procedures maken deel uit van de standaardopvolging van deze patiënten Follow-up onderzoeken na het afronden van de studiebehandeling Nadat het behandelingsprotocol werd afgerond zal uw kind nog steeds opgevolgd worden door de behandelende arts, zodat zijn/haar algemene gezondheid en ziektestatus kan gecontroleerd worden, alsook zijn/haar ontwikkeling op lange termijn en de mogelijke laattijdige effecten van chemotherapie (cardiaal, neurologisch, ) Toediening van de behandeling Medicijnen zullen oraal, intraveneus, intramusculair of subcutaan toegediend worden. Intrathecale toediening (inspuiting in het lumbaal vocht) van bepaalde medicijnen kan nodig zijn tijdens de verschillende fases van de behandeling Aantal patiënten in de studie Er wordt gepland ongeveer 450 patiënten in de studie te includeren over een periode van ongeveer 5 à 6 jaar. 5. Beschrijving van de te verwachten risico s en nevenwerkingen De behandeling die in deze studie zal toegediend worden is chemotherapie (anti-kanker medicijnen). Deze medicijnen vernietigen niet alleen de leukemiecellen, maar ook andere cellen in het lichaam, meer bepaald: Versie

4 de normale beenmergcellen: daling van de rode bloedcellen, gevolgd door anemie; daling van de normale witte bloedcellen, waardoor een hoger risico op infecties ontstaat; daling van de bloedplaatjes, wat een risico op spontane bloeding veroorzaakt de cellen in het gastro-enterale systeem, wat gastro-enterale klachten geeft, zoals braken, misselijkheid en diarree huid- en haarcellen, wat haarverlies veroorzaakt Deze neveneffecten zijn van voorbijgaande aard en al het mogelijke wordt gedaan om ze te voorkomen en te behandelen om ernstige complicaties in de gezondheid van uw kind te vermijden. Specifieke medicijnen, alsook andere therapeutische mogelijkheden zullen hiervoor gebruikt worden: pijnstillers, medicijnen tegen braken, antibiotica om infecties te voorkomen en te behandelen, bloedtransfusies (rode bloedcellen, bloedplaatjestransfusies), alsook andere ondersteunende maatregelen. Andere neveneffecten van chemotherapie kunnen ook optreden, zoals complicaties aan de pancreas, het hart, de gewrichten. Ook neurologische complicaties zijn mogelijk. Deze complicaties kunnen optreden bij elk schema van de behandeling van ALL. Er is geen wetenschappelijke reden waardoor verondersteld wordt dat deze complicaties frequenter zullen voorkomen in de voorgestelde studie. Alhoewel de medicijnen die toegediend zullen worden bij dit protocol reeds lang en meerdere malen gebruikt worden, kunnen er nog steeds onverwachte neveneffecten of onvoorziene complicaties optreden. Daarom is het zeer belangrijk dat u alle neveneffecten rapporteert aan de behandelende arts. Indien uw kind een andere medische of chirurgische ingreep moet ondergaan, moet u uw behandelende arts hiervan op de hoogte brengen. Uw arts zal nakijken of dit geen impact heeft op de gezondheid van uw kind of op zijn/haar deelname aan de klinische studie. 6. Beschrijving van het einddoel van de klinische onderzoeksstudie Het algemene doel van deze studie is de behandeling voor zuigelingen met ALL aan te passen en hierdoor ook te verbeteren, afhankelijk van bepaalde risicofactoren die gedefinieerd worden in vorige onderzoeksstudies. Zuigelingen met hoog en medium risico-eigenschappen zullen gerandomiseerd worden in de groep die chemotherapie toegediend krijgt volgens 2 verschillende chemotherapieschema s, een zogenoemd standaard- of referentieschema, of een intensief schema zoals voordien beschreven. Er zal onderzocht worden of het intensieve schema betere resultaten zal opleveren, vergeleken met de standaardgroep. Zuigelingen met laag risico-eigenschappen zullen de standaard- of referentiebehandeling toegediend krijgen. Hier zullen de algemene resultaten voor de groep geëvalueerd worden. Ook de rol van beenmergtransplantatie voor zuigelingen met hoog risico-eigenschappen zal geëvalueerd worden. De resultaten van deze klinische studie kunnen ook nog leiden tot identificatie van andere prognostische factoren. 7. Mogelijke voordelen Als u beslist om uw kind te laten deelnemen aan deze studie, kunnen we u niet garanderen dat dit een direct voordeel voor hem/haar oplevert. Hij/zij zal ofwel een standaardbehandeling of een intensieve behandeling (die reeds gebruikt werd bij zuigelingen met een ander type leukemie Versie

5 (AML)) toegediend krijgen. Indien er nieuwe informatie is over de ziekte of de behandeling hiervan, zal uw behandelende arts hiervan op de hoogte gebracht worden. Informatie die invloed zou kunnen hebben op verdere deelname van uw kind aan de studie zal ook aan u worden meegedeeld. We hopen dat deze studie ons meer zal leren over ALL. Dit zou ons de mogelijkheid kunnen geven om de behandeling te verbeteren en zo in de toekomst andere patiënten met deze ziekte te helpen. Maar, niemand kan u voorspellen of uw kind zal genieten van een direct voordeel door deelname aan de klinische studie. 8. Translationaal onderzoek Biologisch materiaal bloed- of beenmergstalen die op verschillende tijdstippen afgenomen werden: bij diagnose, tijdens de behandeling en na de behandeling, kunnen gebruikt worden om te onderzoeken hoe leukemiecellen zich ontwikkelen en gedragen, om zo de behandeling voor deze ziekte aan te passen en te verbeteren en patiënten te helpen. Aangezien regelmatig genomen bloeden beenmergstalen nodig zijn om de behandelingsevolutie en reactie op de behandeling te evalueren, zullen er op regelmatige tijdstippen stalen worden genomen. Daarom vragen we u om, naast de deelname aan de klinische studie, uw kind ook te laten deelnemen aan uitgewerkte onderzoeksstudies voor dit biologisch materiaal translationale onderzoeksstudies waarbij het doel is om meer informatie te verzamelen over het biologisch proces dat deze ziekte karakteriseert en om eventuele nieuwe therapieën te identificeren. Deze biologische studies worden ook uitgevoerd in de context van de internationale samenwerking voor zuigelingen met ALL. Er werd u reeds uitgelegd dat de aanwezigheid van een specifieke chromosomale afwijking MLL-genafwijking de prognose van uw kind kan beïnvloeden. Mogelijks zijn er nog andere afwijkingen in de leukemiecellen aanwezig die aanleiding kunnen geven tot aangepaste behandelingen. Daarnaast kan de identificatie van bijkomende genetische afwijkingen bijdragen tot een beter begrip van het ontstaan van de ziekte. Er is ook nood aan verbetering van het opsporen van wat we noemen het Minimal Residual Disease (MRD). Sinds een aantal jaren is er een specifieke test ontwikkeld die de aanwezigheid van de residuele leukemiecellen opspoort, zelfs indien ze bij de klassieke onderzoeken niet wordt aangetoonds. De aanwezigheid van deze residuele cellen wordt Minimal Residual Disease (MRD) genoemd, en als op dat moment de behandeling niet wordt aangepast, zou dit de oorzaak kunnen zijn van herval. RNA-amplificatie via PCR-methode is de methode die gekozen wordt voor oudere kinderen en volwassenen, maar omwille van de genetische specifiekheid van de ziekte bij zuigelingen is deze methode niet altijd succesvol en hierdoor worden ook andere methodes onderzocht, zoals de flow cytometry, alsook amplificatie van DNA of RNA d.m.v. verschillende andere methodes. De aan- of afwezigheid van MRD moet door verschillende methodes op verschillende tijdstippen geëvalueerd worden. De voorgestelde onderzoeksprojecten zijn opgesteld om meer inzicht te verwerven in ALL bij zuigelingen, meer bepaald in de genetische en biologische factoren die invloed hebben op de ontwikkeling en het gedrag van de ziekte. Dit zal ons ook in staat stellen om meer efficiënte behandelingen te ontwikkelen voor deze jonge patiënten. Daarom vragen we de deelname van uw kind in de translationale onderzoeksstudies verbonden aan dit klinisch studieprotocol. De voorgestelde onderzoeksprojecten zijn: Versie

6 1. project A: moleculaire eigenschappen onderzoeken van ALL bij zuigelingen om vernieuwende en meer specifieke therapiestrategieën te ontwikkelen 2. project B: identificatie van een nieuw partnergen van MLL bij zuigelingen met ALL 3. project C: opsporen van minimal residual disease bij zuigelingen met ALL door genetische sequenties of MLL-rearrangements 4. project D: identificatie van clonogenetische stamcellen bij zuigelingen met ALL met t(4;11)/mll-af4 fusies Ieder onderzoeksproject waarbij biologisch materiaal gebruikt wordt, zal slechts opgestart worden na goedkeuring van het ethisch comité en slechts indien de studie uitgevoerd wordt volgens de wetgeving die hierop van toepassing is. Door toestemming te geven om onderzoek te verrichten op het biologisch materiaal van uw kind, geeft u ook toestemming om dit materiaal te bewaren. Het kan verschillende jaren bewaard worden, zolang er genoeg materiaal voorhanden is om geldige analyses op uit te voeren. Het biologisch materiaal zal gebruikt en bewaard worden in het ziekenhuis waar uw kind behandeld wordt/werd, of in het ziekenhuis waar de tests uitgevoerd worden en dit volgens de toepasselijke wetgeving. Uw behandelende arts kan u zeggen waar het biologisch materiaal van uw kind bewaard wordt. De EORTC is een non-profit onderzoeksorganisatie. Hun doel is het verbeteren van behandelingen tegen kanker. Samenwerking met externe partners, inclusief privé-bedrijven, kan nodig zijn voor de EORTC om meer effectieve therapieën te ontwikkelen. Ontdekkingen gebaseerd op onderzoek van biologisch materiaal kunnen leiden tot het verkrijgen van exclusieve intellectuele bezitrechten. U zal hiervoor geen financiële vergoeding krijgen. Als de EORTC enige financiële vergoeding zou ontvangen, zal dit geïnvesteerd worden in academisch kankeronderzoek om de zorg bij kanker te verbeteren. Wat zijn de mogelijke voordelen bij deelname aan het onderzoek naar biologisch materiaal? Er moeten analyses uitgevoerd worden en de data van vele patiënten moeten verwerkt worden voor er enige conclusies getrokken kunnen worden. Deze conclusies zullen waarschijnlijk niet in de nabije toekomst voorhanden zijn. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat uw kind een persoonlijk voordeel zal hebben aan deze ontdekkingen. 9. Vrijwillige deelname De deelname van uw kind aan deze klinische studie en aan de hieraan verbonden studie van biologisch materiaal is volledig vrijwillig. U zal dan ook voldoende tijd krijgen om te beslissen of uw kind zal deelnemen aan de studie. U kan op elk moment en zonder opgave van reden beslissen om de deelname van uw kind aan de klinische studie of het hieraan verbonden onderzoek op biologisch materiaal stop te zetten. Deze beslissing zal op geen enkele manier invloed hebben op de verdere behandeling of op de relatie met de behandelende arts/medisch personeel. Medische gegevens die verzameld worden tijdens de deelname van uw kind aan de klinische studie en de follow-up gegevens die nadien nog steeds verzameld worden, zullen bewaard worden voor onderzoek en analyse, tenzij u dit specifiek vermeldt. 10. Bescherming van de data Om vooruitgang te boeken in de behandelng van deze ziekte is er nood aan het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over de ziekte, de behandeling, de neveneffecten en de resultaten van Versie

7 de behandeling van alle patiënten, zowel de deelnemende als de niet deelnemende patiënten. Ook als u beslist uw kind niet te laten deelnemen aan de klinische studie, zal u gevraagd worden om schriftelijke toestemming te geven voor het verzamelen van deze informatie in een internationale databank. U kan op elk tijdstip en zonder opgave van reden beslissen dat de gegevens van uw kind niet meer verder verzameld mogen worden. Deze beslissing zal op geen enkele manier invloed hebben op de verdere behandeling of relatie met uw behandelende arts/medisch personeel. De toestemming om uw kind te laten deelnemen aan de klinische studie betekent ook dat u toestemming geeft om gegevens uit het medisch dossier van uw kind te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Door toestemming te geven voor onderzoek van biologisch materiaal, geeft u ook toestemming tot gebruik van gegevens die voortvloeien uit dit onderzoek. Deze toestemming betekent ook dat deze gegevens verbonden mogen worden aan gegevens die van andere bronnen komen (zoals kankerregistratie, medisch/klinisch dossiers, ). Alle gegevens (persoonlijke, klinische, economische en gegevens uit onderzoek van biologisch materiaal) van uw kind die verzameld worden, zullen behandeld worden volgens de Europese en nationale wetgeving. Opgenomen medische informatie kan nagekeken worden door personen die hiervoor toelating hebben met strikte anonimiteit (gezondheidsautoriteiten, vertegenwoordigers van farmaceutische firma s). Het is zeer belangrijk dat de verzamelde informatie up-to-date is, daarom wordt deze informatie op regelmatige basis vergeleken met het medische dossier van uw kind. Personen die hiervoor toelating hebben (EORTC-onderzoekspersonen, nationale en/of buitenlandse gezondheidsautoriteiten) kunnen toegang hebben tot deze medische dossiers. Toegang tot de verzamelde informatie van uw kind zal strikt anoniem zijn, behalve voor geautoriseerde personen. 11. Sponsorship Deze klinische studie wordt uitgevoerd door de EORTC zonder enige financiële bijdrage. De EORTC, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van deze studie, heeft uw behandelende arts gevraagd om zijn/haar redenen die invloed kunnen hebben op deelname aan de studie toe te voegen. De EORTC heeft procedures opgesteld om de integriteit van dit proces te waarborgen. 12. Verzekering De sponsor van de studie heeft een verzekering voor klinische studies gekregen en dit volgens de gangbare wetgeving van uw land om de risico s verbonden aan de deelname van deze studie te verzekeren. Alles is eraan gedaan en zal gedaan worden om gezondheidsproblemen die kunnen optreden als gevolg van deelname aan deze studie, te voorkomen. 13. Ethisch comité Dit onderzoeksprotocol werd ingediend bij het ethisch comité, die de taak heeft te controleren of alle voorwaarden voldaan zijn om uw veiligheid en rechten te respecteren. Het ethisch comité van HUDERF heeft zijn goedkeuring voor dit onderzoek gegeven op 25 september Bijkomend aan het ethisch comité review voor uw deelname aan de klinische studie, zal er een verdere ethische en wetenschappelijke herziening uitgevoerd worden voor ieder onderzoek met Versie

8 biologisch materiaal. Dit om te controleren of alle voorwaarden voldaan zijn om uw veiligheid en rechten te respecteren. Contactpersonen U kan uw arts steeds verdere vragen stellen over ieder aspect aangaande deze studie. Indien een probleem zich voordoet, zal uw arts u graag verdere uitleg verschaffen en kan u hem/haar als volgt contacteren: Naam van de arts :.. Ziekenhuis:. Telefoon: Als u toestemt uw kind te laten deelnemen aan deze studie zal u een telefoonnummer ontvangen van het ziekenhuis dat u op ieder moment kan contacteren als u problemen ondervindt of vragen heeft. Met uw goedkeuring zullen we uw huisarts ook informeren over de deelname aan deze studie en wat dit inhoudt. Neem uw tijd om deze informatie te verwerken en twijfel er niet aan verdere vragen te stellen aan uw arts als er iets niet duidelijk is. U ontvangt een kopie van dit document nadat u en uw arts dit ondertekend hebben. Versie

Meewerken aan medische vooruitgang. Klinische proeven

Meewerken aan medische vooruitgang. Klinische proeven Meewerken aan medische vooruitgang Klinische proeven De medische wereld heeft de voorbije vijftig jaar een enorme vooruitgang gekend. En met de technologische ontwikkelingen van vandaag zal de medische

Nadere informatie

Deelnemen aan een klinische studie in Az Damiaan. Informatie voor de patiënt SAP 12496

Deelnemen aan een klinische studie in Az Damiaan. Informatie voor de patiënt SAP 12496 Deelnemen aan een klinische studie in Az Damiaan Informatie voor de patiënt SAP 12496 Bron: clinical trial center UZ Leuven 2010 2 Inhoud Inleiding 4 Wat is een klinische studie? 5 Waarom deelnemen aan

Nadere informatie

HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie

HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie HOVON 93 (Leukemie, AML) / acute myeloïde leukemie Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met acute leukemie (acute myeloïde leukemie (AML) of myelodysplasie (MDS) type RAEB of RAEB-t) die

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Beste patiënt(e),

INFORMATIEBLAD. Beste patiënt(e), INFORMATIEBLAD Studie waar het nut van 6 chemotherapie kuren met CHOP en Rituximab gevolgd door een radiochemotherapie aan myeloablatieve dosis met toediening van autologe perifere stamcellen, vergeleken

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT EN TOESTEMMINGSFORMULIER

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT EN TOESTEMMINGSFORMULIER INFORMATIE VOOR DE PATIËNT EN TOESTEMMINGSFORMULIER Patiëntnummer: Studie: Multicentrisch onderzoek naar kanker tijdens de zwangerschap: registratiestudie, studie naar de psychologische impact van een

Nadere informatie

Centrum klinische farmacologie: deelnemen aan een klinische studie

Centrum klinische farmacologie: deelnemen aan een klinische studie Centrum klinische farmacologie: deelnemen aan een klinische studie informatie voor gezonde proefpersonen en patïenten INLEIDING 3 KLINISCHE STUDIES: EEN INLEIDING 4 De ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel

Nadere informatie

Wat is een klinische studie?

Wat is een klinische studie? Wat is een klinische studie? Klinische studies Klinische studies Klinische studies worden verricht om de werkzaamheid van geneesmiddelen alsook combinaties van verschillende behandelingen te testen. Klinische

Nadere informatie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging De CENTER-TBI studie Tijdens de acute fase na uw ongeval, heeft u deelgenomen aan een multicenter onderzoek, gefinancierd door de Europese unie (The Collaborative

Nadere informatie

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker PATIËNTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSVERKLARING SUBSTUDIE BEHOREND BIJ HET ONDERZOEK: Fase II onderzoek bij patiënten met prostaatkanker naar de effecten van budesonide op cabazitaxel (Jevatana ): een gerandomiseerd,

Nadere informatie

DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE

DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE MB2948 Brochure: Klinische studies l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM U kreeg deze brochure omdat u meer wilt weten over klinische studies. We informeren u daarom over

Nadere informatie

Myelodysplastisch syndroom

Myelodysplastisch syndroom Inwendige geneeskunde Myelodysplastisch syndroom www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INW022 / Myelodysplastisch syndroom / 20-07-2013 2 Myelodysplastisch

Nadere informatie

HOVON 141 CLL. Instructies voor de deelnemende site: ICF studie template aanpassen naar een lokaal biobank ICF

HOVON 141 CLL. Instructies voor de deelnemende site: ICF studie template aanpassen naar een lokaal biobank ICF Instructies voor de deelnemende site: ICF studie template aanpassen naar een lokaal biobank ICF Doel van deze studie template Deze studie template is bestemd voor de deelnemende sites in Nederland van

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

Een prospectieve, multicenter Europese Registratiestudie voor nieuw gediagnosticeerde patiënten met Myelodysplastische Syndromen (EUMDS)

Een prospectieve, multicenter Europese Registratiestudie voor nieuw gediagnosticeerde patiënten met Myelodysplastische Syndromen (EUMDS) Informatiebrief Een prospectieve, multicenter Europese Registratiestudie voor nieuw gediagnosticeerde patiënten met Myelodysplastische Syndromen (EUMDS) Een registratie voor patiënten met Myelodysplastische

Nadere informatie

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2 Chemotherapie Inleiding Deze brochure is voor patiënten die voor het eerst behandeld gaan worden met chemotherapie. U krijgt uitleg over wat chemotherapie inhoudt. Hoewel deze brochure waarschijnlijk helpt

Nadere informatie

Informatie voor patiënten en toestemmingsformulier behorende bij het onderzoek:

Informatie voor patiënten en toestemmingsformulier behorende bij het onderzoek: Informatie voor patiënten en toestemmingsformulier behorende bij het onderzoek: Titel: Karakterisering van buffycoat afgeleide granulocyten (witte bloedcellen) om klinische parameters te identificeren

Nadere informatie

HOVON 100 ALL / EORTC

HOVON 100 ALL / EORTC Patiënteninformatie HOVON 100: Gerandomiseerde studie naar het effect van het toevoegen van clofarabine aan standaard chemotherapie bij patiënten, tussen 18 en 70 jaar, met onbehandelde acute lymfatische

Nadere informatie

Patiënteninformatie PLMA34 UMCG versie 3.1, 18 december 2015 Gebaseerd op studie template versie 3.1, 18 december 2015 Pagina 1 van 7

Patiënteninformatie PLMA34 UMCG versie 3.1, 18 december 2015 Gebaseerd op studie template versie 3.1, 18 december 2015 Pagina 1 van 7 Toevoeging van 10-dagen decitabine aan de standaard voorbehandeling (fludarabine en 2 Gray totale lichaamsbestraling) bij allogene hematopoietische cel transplantatie bij ongunstig risico acute myeloide

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënte en haar vertegenwoordiger(s) Global Maternal Sepsis Study

Informatiebrief voor de patiënte en haar vertegenwoordiger(s) Global Maternal Sepsis Study Informatiebrief voor de patiënte en haar vertegenwoordiger(s) Global Maternal Sepsis Study Beste Mevrouw, In dit ziekenhuis nemen we deel aan een wereldwijd opgezette studie naar gecompliceerde infecties

Nadere informatie

ROSCAN Huidkanker Biobank

ROSCAN Huidkanker Biobank Kanker Instituut Uw behandelend arts in het Erasmus MC heeft u geïnformeerd over het bestaan van de ROSCAN Biobank. Hij/zij heeft u al het een en ander uitgelegd. Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten

Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten 1 Titel van de studie: ETPOS : Een Studie over het Europese Transfusiebeleid en de mogelijke geassocieerde verwikkelingen Een evaluatie van het transfusiebeleid

Nadere informatie

Darmkanker. Dit is leukemie

Darmkanker. Dit is leukemie Darmkanker Dit is leukemie Bloed wordt gemaakt in het beenmerg. Beenmerg zit in je botten. In het beenmerg zitten stamcellen. Uit de stamcellen ontstaan bloedcellen. Bloed stroomt door je bloedvaten naar

Nadere informatie

Een patiente met acute leukemie Bloed en beenmerg Acute leukemie Chronische leukemie

Een patiente met acute leukemie Bloed en beenmerg Acute leukemie Chronische leukemie Thema: Leukemie Een patiente met acute leukemie Bloed en beenmerg Acute leukemie Chronische leukemie Prof.dr. Hanneke C. Kluin-Nelemans Afdeling Hematologie Samenstelling van onstolbaar gemaakt bloed Bloedcellen

Nadere informatie

Deelname aan een klinische studie informatie voor patiënten

Deelname aan een klinische studie informatie voor patiënten Deelname aan een klinische studie informatie voor patiënten Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat 12 8900 Ieper 32.037N 20170901 www.yperman.net 057 35 35 35 info@yperman.net diensthoofd klinische studies

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE PATIENT

INFORMATIE VOOR DE PATIENT Registratienummer Commissie voor Medische Ethiek: XXXXXXXX INFORMATIE VOOR DE PATIENT Studie titel: REQUITE Validatie van predictieve modellen en biomerkers voor radiotherapiegerelateerde toxiciteit om

Nadere informatie

Deelnemen aan een klinische studie. informatie voor patiënten

Deelnemen aan een klinische studie. informatie voor patiënten Deelnemen aan een klinische studie informatie voor patiënten INLEIDING 3 KLINISCHE STUDIES: INLEIDENDE INFO 5 Wat is een klinische studie? Klinische studies in UZ Leuven Waarom deelnemen aan een klinische

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht Patiënteninformatie Universitair Medisch Centrum Utrecht HOVON 100: Gerandomiseerde studie naar het effect van het toevoegen van clofarabine aan standaard chemotherapie bij patiënten, tussen 18 en 70 jaar,

Nadere informatie

Informatiebrief GRAFITI-studie

Informatiebrief GRAFITI-studie Informatiebrief GRAFITI-studie Titel van het onderzoek GRAFITI-studie: onderzoek naar de groei van agressieve fibromatose. Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Patiënten informatieformulier

Patiënten informatieformulier Patiënten informatieformulier Geachte mevrouw, mijnheer, In aansluiting op het gesprek met uw behandelend arts ontvangt u hierbij de schriftelijke informatie met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek,

Nadere informatie

Behandeling hematologie R-CVP

Behandeling hematologie R-CVP Behandeling hematologie R-CVP Beste patiënt In deze brochure vindt u informatie over uw behandeling met R-CVP, de reden van de behandeling, het verloop van de therapie, de mogelijke nevenwerkingen en de

Nadere informatie

Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland

Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland Een studie van de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG); BOOG 2014-05 PATIENTENINFORMATIE Geachte mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

Informatie over dit wetenschappelijk onderzoek

Informatie over dit wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie / Toestemmingsverklaring voor langetermijn opslag van lichaamsmateriaal Een multi-nationaal onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit, inclusief farmacokinetiek, van NNC-0129-0000-1003

Nadere informatie

HOVON 143 MM (Plasmaceltumoren) / multipel myeloom

HOVON 143 MM (Plasmaceltumoren) / multipel myeloom HOVON 143 MM (Plasmaceltumoren) / multipel myeloom Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor niet fitte en kwetsbare patiënten met multipel myeloom. Onderzocht wordt of een behandeling met nieuwe middelen

Nadere informatie

Werkstuk ANW Leukemie

Werkstuk ANW Leukemie Werkstuk ANW Leukemie Werkstuk door een scholier 1992 woorden 25 september 2003 5,8 53 keer beoordeeld Vak ANW Inleiding: Ik heb van Mnr. Veenema de opdracht gekregen een verslag te maken over een bepaalde

Nadere informatie

GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 officieuze coördinatie

GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 officieuze coördinatie GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 "Artikel 33bis. 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal bij verworven aandoeningen." "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) "A." + "

Nadere informatie

GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 officieuze coördinatie

GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 officieuze coördinatie GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 "Artikel 33bis. 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal bij verworven aandoeningen." "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) "A." " 588431

Nadere informatie

www.printo.it/pediatric-rheumatology/nl/intro De Ziekte Van Behçet Versie 2016 2. DIAGNOSE EN THERAPIE 2.1 Hoe wordt het gediagnosticeerd? De diagnose is voornamelijk klinisch. Het kan een tot vijf jaar

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nieuwe vooruitzichten in de karakterisering en behandeling van acute myeloïde leukemie Nederlandse samenvatting 134 Acute myeloïde leukemie (AML) is een vorm van bloedkanker, een kwaadaardige aandoening

Nadere informatie

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Non Hodgkin lymfoom Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Uw hoofdbehandelaar is: hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen 08.30 17.00 uur bereikbaar via de polikliniek Interne

Nadere informatie

Informatie voor ouders ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek naar placentaverdeling bij monochoriale tweelingen: de Twinshare studie

Informatie voor ouders ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek naar placentaverdeling bij monochoriale tweelingen: de Twinshare studie Informatie voor ouders ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek naar placentaverdeling bij monochoriale tweelingen: de Twinshare studie (TTTS cohort) Geachte ouder(s), In aansluiting op het gesprek

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 18.3.2011 In werking 1.5.2011 B.S. 30.3.2011 Artikel 33bis GENETISCHE ONDERZOEKEN Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal bij verworven aandoeningen.

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Proefpersoneninformatie ten behoeve van het verzamelen van extra beenmerg voor wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met verdenking op een aplastische anemie Geachte heer, mevrouw, Uw behandelende arts

Nadere informatie

Hairy cell leukemie (HCL)

Hairy cell leukemie (HCL) Interne geneeskunde Patiënteninformatie Hairy cell leukemie (HCL) U ontvangt deze informatie, omdat bij u hairy cell leukemie (HCL) is geconstateerd. Hairy cell leukemie (HCL) is een zeldzame aandoening,

Nadere informatie

Klinische studie. Deelname. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk

Klinische studie. Deelname. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk Klinische studie Deelname T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont

Nadere informatie

Hairy cell leukemie. Dr. R.E Brouwer Hemato-oncoloog RDGG, Delft

Hairy cell leukemie. Dr. R.E Brouwer Hemato-oncoloog RDGG, Delft Dr. R.E Brouwer Hemato-oncoloog RDGG, Delft HCL Wat is HCL Oorzaken Klachten Onderzoeken Behandeling Vooruitzichten Nieuwe ontwikkelingen 2 Wat is Hairy cell leukemie Hairy cell Leukemie (HCL) is een vorm

Nadere informatie

HOVON 97 AML. Inleiding Geachte heer, mevrouw,

HOVON 97 AML. Inleiding Geachte heer, mevrouw, Patiënteninformatie behorende bij de studie: HOVON 97: Gerandomiseerde onderhoudsbehandeling met Azacitidine bij oudere patiënten ( 60 jaar) met acute myeloïde leukemie- en Myelodysplasie (Type RAEB en

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

Tamil Study version 1.0 PatInfo (NKI)/ (AMC)

Tamil Study version 1.0 PatInfo (NKI)/ (AMC) Titel van het onderzoek Onderzoek naar door de behandeling veroorzaakte veranderingen in de omringende cellen van het folliculaire Non Hodgkin lymfoom. De TAMIL studie Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij

Nadere informatie

HOVON 132 AML/SAKK 30/13

HOVON 132 AML/SAKK 30/13 Patiënteninformatie ten behoeve van het verzamelen van beenmerg, bloed en speeksel voor wetenschappelijk onderzoek Informatie behorende bij het hoofdonderzoek HOVON 132 AML/SAKK 30/13: Onderzoek naar de

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET GEMCITABINE CISPLATINE DEXAMETHASONE

UW BEHANDELING MET GEMCITABINE CISPLATINE DEXAMETHASONE UW BEHANDELING MET GEMCITABINE CISPLATINE DEXAMETHASONE KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_057 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling?

Nadere informatie

Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC)

Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC) Titel studie: Opdrachtgever: Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC) Hoofdonderzoeker: Dr. K. Meyer Introductie

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET GAZYVARO - BENDAMUSTINE

UW BEHANDELING MET GAZYVARO - BENDAMUSTINE UW BEHANDELING MET GAZYVARO - BENDAMUSTINE KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_053 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 3 03 Overzicht

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 4.5.2010 In werking 1.8.2010 B.S. 7.6.2010 Artikel 33bis GENETISCHE ONDERZOEKEN Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal bij verworven aandoeningen.

Nadere informatie

hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen uur bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078)

hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen uur bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078) Non-Hodgkin lymfoom Uw hoofdbehandelaar is: hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen 08.30 17.00 uur bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078) 654 64 64. 1 Inleiding U heeft

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek PACER-onderzoek: Onderzoek naar de noodzaak van correctie van bloedplaatjestekort voor het plaatsen van een centraal veneuze

Nadere informatie

HOVON 79 APL Version 6 April 2006

HOVON 79 APL Version 6 April 2006 Patiënteninformatie HOVON-APL studie Inleiding Geachte Heer, Mevrouw, Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het hierboven genoemde onderzoek en heeft al het één en ander uitgelegd. In dit gesprek

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET CHOP

UW BEHANDELING MET CHOP UW BEHANDELING MET CHOP KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_045 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 4 03 Onderzoeken 6 04 Medicatie

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons ziekenhuis

Nadere informatie

PATIENTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGFORMULIER. Register voor Neuro-endocriene Digestieve Tumoren D.N.E.T.

PATIENTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGFORMULIER. Register voor Neuro-endocriene Digestieve Tumoren D.N.E.T. PATIENTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGFORMULIER Register voor Neuro-endocriene Digestieve Tumoren D.N.E.T. Inleiding De Belgian Group of Digestive Oncology (BGDO) wenst een register samen te stellen waarin

Nadere informatie

Aplastische Anemie (AA)

Aplastische Anemie (AA) Aplastische Anemie (AA) Stijn Halkes en Jennifer Tjon Afdeling Hematologie Geen belangenverstrengeling Aplastische Anemie (AA) introductie December 2005: 23 jarige jongen met spoed naar Eerste hulp UMC,

Nadere informatie

Meer informatie over het Parelsnoerproject kunt u vinden op de website van het Parelsnoer Initiatief (www.parelsnoer.org).

Meer informatie over het Parelsnoerproject kunt u vinden op de website van het Parelsnoer Initiatief (www.parelsnoer.org). Patiënteninformatie CerebroVasculaire Aandoeningen (CVA) Parel Onderzoek naar erfelijke en omgevingsfactoren bij ontstaan van beroerte en bij de behandeling daarvan Geachte heer/mevrouw, U bent mondeling

Nadere informatie

Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Inleiding Geachte heer/mevrouw, Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek De werking van het afweersysteem bij eiceldonatie zwangerschappen DONatie van Oocyten in Reproductie (DONOR); klinische en immunologische

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET CHOEP

UW BEHANDELING MET CHOEP UW BEHANDELING MET CHOEP KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_051 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 4 03 Onderzoeken 6 04 Medicatie

Nadere informatie

Hairy cell leukemie. Mariëlle Wondergem hematoloog VUmc

Hairy cell leukemie. Mariëlle Wondergem hematoloog VUmc Hairy cell leukemie Mariëlle Wondergem hematoloog VUmc Wie krijgen leukemie? Elk jaar krijgen in Nederland rond de 1500 mensen leukemie Ongeveer 750 acute leukemie Bij de anderen gaat het om chronische

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET MABTHERA FLUDARABINE CYCLOFOSFAMIDE

UW BEHANDELING MET MABTHERA FLUDARABINE CYCLOFOSFAMIDE UW BEHANDELING MET MABTHERA FLUDARABINE CYCLOFOSFAMIDE KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_009 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling?

Nadere informatie

ACUTE MYELOÏDE LEUKEMIE

ACUTE MYELOÏDE LEUKEMIE ACUTE MYELOÏDE LEUKEMIE 1 Inleiding U wordt behandeld voor een acute myeloïde leukemie. U hebt hierover al uitleg gekregen van uw behandelende arts. Deze brochure geeft u meer informatie over de ziekte,

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. 16 jaar en ouder.

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. 16 jaar en ouder. Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. 16 jaar en ouder. Allo-antistofvorming bij sikkelcelziekte na transfusie: Wat is de rol van ontsteking en erfelijke aanleg?

Nadere informatie

www.printo.it/pediatric-rheumatology/be_fm/intro De Ziekte van Behçet Versie 2016 2. DIAGNOSE EN THERAPIE 2.1 Hoe wordt het gediagnosticeerd? De diagnose is voornamelijk klinisch. Het kan een tot vijf

Nadere informatie

Informatiebrochure voor deelnemers

Informatiebrochure voor deelnemers De Transplantatiebiobank Informatiebrochure voor deelnemers U bent bij het Universitair Groningen Transplantatie Centrum (GTC) omdat u een transplantatie dient te ondergaan of in het verleden heeft ondergaan.

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET MABTHERA - CVP

UW BEHANDELING MET MABTHERA - CVP UW BEHANDELING MET MABTHERA - CVP KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_047 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 4 03 Behandelingsschema

Nadere informatie

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas Overweegt u om, al dan niet op verzoek van uw arts, deel te nemen aan een klinische studie? Het is belangrijk dat u vooraf goed geïnformeerd

Nadere informatie

UW BEHANDELING MET GAZYVARO - LEUKERAN

UW BEHANDELING MET GAZYVARO - LEUKERAN UW BEHANDELING MET GAZYVARO - LEUKERAN KANKERCENTRUM UZ GENT Onco_hemato_052 INHOUDSTAFEL 01 Welke chemotherapie (= behandeling met cytostatica) krijgt u? 3 02 Hoe verloopt uw behandeling? 3 03 Overzicht

Nadere informatie

STRIMVELIS (autologe CD34 + -cellen getransduceerd om ADA tot expressie te brengen)

STRIMVELIS (autologe CD34 + -cellen getransduceerd om ADA tot expressie te brengen) De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel STRIMVELIS. Het verplichte plan voor risicobeperking in België, waarvan deze

Nadere informatie

The Symphony triple A study

The Symphony triple A study Patiënten informatie en toestemmingsverklaring The Symphony triple A study USING SYMPHONY AS AN ADJUNCT TO HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS WHEN THE DOCTOR IS AMBIVALENT ABOUT THE ADMINISTRATION AND TYPE OF

Nadere informatie

Intensivering deel IIA en IIB (duur circa 50 dagen)

Intensivering deel IIA en IIB (duur circa 50 dagen) HOVON 70 Samenvatting + Checklist Geheugensteun HOVON 70 studie opbergen in polistatus, kopie klinische status Naam patiënt.. AZG nummer.. Geboortedatum.. -.. 19.. Datum Dag 0: Pre-fase (duur 1 week) Dag

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk. De waarde van inwendige echo in alvleesklierontsteking met onbekende oorzaak

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk. De waarde van inwendige echo in alvleesklierontsteking met onbekende oorzaak Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek De waarde van inwendige echo in alvleesklierontsteking met onbekende oorzaak Officiële titel: De rol van endoscopische echografie

Nadere informatie

Samenvatting voor niet ingewijden

Samenvatting voor niet ingewijden Samenvatting voor niet ingewijden Samenvatting voor niet ingewijden Hematopoïese Bloedcellen worden in het beenmerg gevormd waar de moedercellen, de zogenaamde stamcellen, zich bevinden. Deze stamcel kan

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Titel van het onderzoek Fysiotherapie na een totale knie of heup prothese, de PATIO studie Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij

Nadere informatie

Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker

Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker Patiënteninformatie behorend bij het onderzoek Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker Geachte heer, mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd medischwetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

Behandeling hematologie: R-CHOP

Behandeling hematologie: R-CHOP Behandeling hematologie: R-CHOP Beste patiënt 1 In deze brochure vindt u informatie over uw behandeling met R-CHOP, de reden van de behandeling, het verloop van de therapie, de mogelijke nevenwerkingen

Nadere informatie

Titel van het onderzoek: Biobank voor chronische lymfatische leukemie, lymfeklierkanker en myeloom

Titel van het onderzoek: Biobank voor chronische lymfatische leukemie, lymfeklierkanker en myeloom INFORMATIEBRIEF EN TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR PATIENTEN Titel van het onderzoek: Biobank voor chronische lymfatische leukemie, lymfeklierkanker en myeloom Geachte heer, mevrouw, Uw arts heeft u geïnformeerd

Nadere informatie

Informatie voor patiënten die Vidaza gebruiken

Informatie voor patiënten die Vidaza gebruiken Informatie voor patiënten die Vidaza gebruiken Informatie over de behandeling met Vidaza (azacitidine) 1 Deze informatie wordt u aangeboden door Celgene B.V. Persoonlijke gegevens Naam: m/v Adres: Postcode:

Nadere informatie

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling Informatiebrief voor patiënten Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling NL42942.068.13 Versie 4 18-11.2013 Geachte mevrouw, U bent voor uw zwangerschap onder controle in het academisch ziekenhuis

Nadere informatie

Praktische informatie over chemotherapie

Praktische informatie over chemotherapie Praktische informatie over chemotherapie Beste patiënt Een behandeling met chemotherapie bestaat uit het toedienen van één of meerdere celremmende geneesmiddelen, cytostatica genoemd. De bedoeling van

Nadere informatie

Titel: HOVON 105. Rituximab bij het primair centraal zenuwstelsel lymfoom. Een gerandomiseerd HOVON / ALLG onderzoek

Titel: HOVON 105. Rituximab bij het primair centraal zenuwstelsel lymfoom. Een gerandomiseerd HOVON / ALLG onderzoek Titel:. Rituximab bij het primair centraal zenuwstelsel lymfoom. Een gerandomiseerd HOVON / ALLG onderzoek Officiële titel: Rituximab in Primary Central Nervous system Lymphoma. A randomized HOVON / ALLG

Nadere informatie

Informatiebrief PGx Lung cancer studie

Informatiebrief PGx Lung cancer studie Informatiebrief PGx Lung cancer studie Genetische variaties als risicofactor voor toxiciteit bij longkankerpatiënten die chemoradiotherapie of chemotherapie ondergaan Geachte meneer, mevrouw, U bent door

Nadere informatie

Informatiefolder voor deelnemers

Informatiefolder voor deelnemers Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en endeldarmkanker Informatiefolder voor deelnemers Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective

Nadere informatie

Onderzoek naar bloedtest voor de diagnose beroerte

Onderzoek naar bloedtest voor de diagnose beroerte Onderzoek naar bloedtest voor de diagnose beroerte MicroRNA als biomarker voor acute beroerte Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen

Nadere informatie

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Patiënten-informatie bij het onderzoek naar de behandeling van een hersenbloeding bij patiënten die bloedplaatjes remmende medicijnen gebruiken Geachte

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? 1 U bezoekt een van de Santeon ziekenhuizen voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie

Inleiding. Het Hodgkin lymfoom en de standaardbehandeling

Inleiding. Het Hodgkin lymfoom en de standaardbehandeling De H10 EORTC/GELA gerandomiseerde Intergroep trial bij patiënten met stadium I of II Hodgkin lymfoom waarbij de standaard combinatie behandeling van chemotherapie en bestraling vergeleken wordt met aanpassing

Nadere informatie

Uitgebreide genentest (exoom sequencing) naar oorzaak cardiomyopathie

Uitgebreide genentest (exoom sequencing) naar oorzaak cardiomyopathie & Kindercardiologie Uitgebreide genentest (exoom sequencing) naar oorzaak cardiomyopathie Informatie voor ouders Uw klinisch geneticus (erfelijkheidsarts) / dokter heeft voorgesteld om uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? Inleiding U bezoekt Medisch Spectrum Twente (MST) voor onderzoek en / of behandeling. In

Nadere informatie

HOVON 132 AML/SAKK 30/13

HOVON 132 AML/SAKK 30/13 Informatie voor de proefpersoon behorende bij het onderzoek: HOVON 132 AML/SAKK 30/13: Onderzoek naar de werkzaamheid van Lenalidomide, wanneer het wordt toegevoegd aan standaard inductie chemotherapie

Nadere informatie

Bloedtransfusie bij kinderen

Bloedtransfusie bij kinderen Kindergeneeskunde Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Bloedtransfusie bij kinderen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Bloedtransfusie bij kinderen Binnenkort ondergaat uw kind een

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie