Meer informatie over het Parelsnoerproject kunt u vinden op de website van het Parelsnoer Initiatief (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer informatie over het Parelsnoerproject kunt u vinden op de website van het Parelsnoer Initiatief (www.parelsnoer.org)."

Transcriptie

1 Patiënteninformatie CerebroVasculaire Aandoeningen (CVA) Parel Onderzoek naar erfelijke en omgevingsfactoren bij ontstaan van beroerte en bij de behandeling daarvan Geachte heer/mevrouw, U bent mondeling geïnformeerd over het onderzoek naar erfelijke factoren en beroerte, de CVA Parel, onderdeel van het Parelsnoer Initiatief. In deze brief vindt u nogmaals alle informatie. Uitleg Parelsnoer Initiatief De behandeling van ziektes kan beter worden onderzocht als gebruik wordt gemaakt van een grote verzameling van medische gegevens en bloed. Daarom is in 2007 het Parelsnoer Initiatief opgericht. Dit Initiatief is een door de overheid gesubsidieerd project waaraan alle academische ziekenhuizen meewerken. Ook het AMC doet mee in dit project. Van patiënten worden medische gegevens uit het behandeldossier en bloed gebruikt om aan verschillende wetenschappelijke onderzoeken mee te doen. Op deze wijze hopen we beter inzicht te krijgen over welke (erfelijke) factoren bijdragen aan het ontstaan van ziekte en hoe dit zou kunnen worden voorkómen. Daarnaast wordt onderzocht hoe we in de toekomst patiënten beter kunnen behandelen. Meer informatie over het Parelsnoerproject kunt u vinden op de website van het Parelsnoer Initiatief ( Uitleg CVA Parel Het doel van deze informatiebrochure is u te informeren over het mogelijk gebruik van uw medische gegevens en bloed voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van herseninfarcten en hersenbloedingen, oftewel cerebrovasculaire accidenten (CVA). Beroertes of CVA s behoren tot de belangrijkste ziekte- en doodsoorzaken in Nederland. Een beroerte komt vaak voor (ongeveer 2 per 1000 personen per jaar) en bij patiënten die een beroerte overleven kunnen de restverschijnselen een zware belasting vormen voor de patiënt, zijn omgeving en de samenleving. Naast risicofactoren als roken, hoge bloeddruk en overgewicht, spelen waarschijnlijk ook erfelijke factoren een rol bij het ontstaan van beroertes. Deze rol is tot op heden echter onopgehelderd. Erfelijke factoren spelen mogelijk ook een rol bij de vraag waarom sommige mensen die roken en een hoge bloeddruk hebben wél een beroerte krijgen en andere niet. Bij patiënten die een beroerte hebben gehad is het herstel wisselend: sommige patiënten herstellen goed en andere niet. Ook hierin kunnen erfelijke factoren een rol spelen. Patiënten die een beroerte hebben gehad krijgen medicijnen om de kans op een nieuwe beroerte te voorkomen, maar bij een aantal mensen ontstaat ondanks die medicijnen toch een nieuwe beroerte. Mogelijk spelen erfelijke factoren daar ook een rol bij. In deze brief vindt u informatie over wat uw eventuele medewerking aan de CVA Parel voor u kan betekenen en wie onderzoek mogen doen met het verzamelde bloed en de medische gegevens. Het gaat in de CVA Parel dus niet om één bepaald onderzoek, maar om meerdere toekomstige onderzoeken naar erfelijke en omgevingsfactoren en beroertes. Om onderzoek te kunnen doen naar deze factoren, is het gebruik van erfelijk materiaal (DNA) en een aantal medische gegevens noodzakelijk. 1

2 Wat vragen wij van u? Deelname aan het onderzoek is geenszins verplicht en u kunt toestemming geven voor het volgende: 1. Toestemming om uw medische gegevens op te vragen en te gebruiken. Om de (erfelijke) oorzaken en complicaties van een beroerte/cva beter te kunnen bestuderen, hebben wij nu en in de toekomst de medische gegevens uit uw behandeldossier nodig, en eventueel uit behandeldossiers van andere ziekenhuizen als u daar onder behandeling bent (geweest). Uw medische gegevens worden altijd gecodeerd voordat ze mogen worden verstrekt aan degene die de gegevens wil gebruiken voor een wetenschappelijk onderzoek. Op die manier zorgen we ervoor dat de onderzoeker uw identiteit niet te weten komt. 2. Toestemming om extra bloed bij u af te nemen. Voor een goede diagnose en/of behandeling wordt gewoonlijk bloed bij u afgenomen. Wij vragen u om ongeveer 30 ml extra af te staan. In de meeste gevallen hoeft u dus niet extra geprikt te worden voor deze bloedafname, soms zal dit echter wel het geval zijn. In bepaalde gevallen zouden wij graag ook op latere tijdstippen wat extra bloed willen afnemen. Uiteraard wordt iedere keer van tevoren uw toestemming gevraagd en kunt u iedere keer besluiten geen medewerking meer te verlenen. 3. Toestemming om het bloed (waaronder DNA) te bewaren voor toekomstig CVA onderzoek. Omdat het in dit project gaat om meerdere wetenschappelijke onderzoeken is het van belang het bij u afgenomen bloed te bewaren om het te gebruiken voor toekomstig onderzoek. Het bloed wordt gecodeerd opgeslagen op een speciale afdeling in het ziekenhuis (een zogenaamde biobank). Dat betekent dat degene die onderzoek doet met het bloed uw identiteit niet te weten komt. 4. Toestemming om u ook in toekomst te benaderen voor extra bloed en gegevens. De resultaten van een onderzoek kunnen aanleiding geven tot het uitvoeren van extra of aanvullend onderzoek waarvoor meer gegevens nodig zijn dan wij van u hebben. Het kan gebeuren dat het bloed dat van u wordt bewaard op raakt en u geen patiënt meer bent in dit ziekenhuis. Daarom vragen wij uw toestemming om u voor het verzamelen van bloed ook in de toekomst te mogen benaderen. 5. Toestemming om gegevens op te vragen bij de burgerlijke stand. Om in de toekomst op de hoogte te blijven van de juiste persoonsgegevens, vragen wij uw toestemming om zo nodig van de gemeente waar u woont uw adresgegevens uit het basisregister op te vragen. 6. Extra wetenschappelijk onderzoek in het AMC. Een deel van het afgenomen bloed kan worden gebruikt voor onderzoek in het AMC naar erfelijke en omgevingsfactoren bij ontstaan van beroerte en bij de behandeling daarvan. Het gebruik ervan door het ziekenhuis gebeurt onder dezelfde voorwaarden als voor het overige bloed en gegevens Uw gegevens en bloed worden voor onbepaalde tijd bewaard. Mogelijk ongemak en risico s Het bloed wordt zoveel mogelijk bij u afgenomen tijdens de medische handelingen die voor de behandeling van uw ziekte noodzakelijk zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat extra bloed wordt afgenomen wanneer bloedafname ook voor uw behandeling nodig is. 2

3 Wat zijn voor u de voordelen? Deelname aan dit project levert voor uzelf geen direct voordeel op. Wel kunnen uitkomsten van het onderzoek uw zorg en dat van andere mensen met een beroerte/cva in de toekomst verbeteren. Dit verwachten wij echter niet op korte termijn. Informatie U wordt niet geïnformeerd over het al dan niet gebruiken van uw bloed en medische gegevens voor een bepaald onderzoek. Ook kunt u niet bepalen dat uw bloed beschikbaar wordt gesteld aan een bepaald onderzoek. Wel kunt u op terugvinden voor welke onderzoeken bloed en medische gegevens worden gebruikt. Ook kunt u, indien u dat wenst, door uw behandelend arts worden geïnformeerd over nieuwe vormen van behandeling die voor uw persoonlijke situatie van belang kunnen zijn. Deze nieuwe behandelingen kunnen onder andere zijn voortgekomen uit onderzoek in dit project. Toevalsbevindingen Degene die het onderzoek uitvoert heeft geen beschikking over uw persoonsgegevens. Toch is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat er tijdens een onderzoek waarbij uw gegevens zijn gebruikt, bij toeval iets wordt ontdekt dat van belang zou kunnen zijn voor uw gezondheid. U kunt aangeven of u al dan niet over deze toevalsbevindingen wilt worden geïnformeerd. Wanneer u alleen geïnformeerd wilt worden wanneer er een behandeling mogelijk is voor de toevalsbevinding, kunt u dit eveneens aangeven. Eventuele gevolgen voor uw verzekeringen en medische keuringen Omdat eventuele resultaten uit het onderzoek geen directe consequenties hebben voor uw persoonlijke situatie, worden deze niet aan u meegedeeld, noch aan uw behandelend arts. Mocht aan u in de toekomst in het kader van een verzekering of keuring worden gevraagd of bij u een erfelijkheidsonderzoek heeft plaatsgevonden, dan kunt u die vraag met nee beantwoorden. Uw privacy: de vertrouwelijkheid van uw gegevens Al uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. De onderzoekers zullen er voor zorgen dat uw bloed zorgvuldig wordt bewaard, en uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en andere persoonlijke gegevens die naar u als persoon kunnen worden herleid, blijven bewaard in ons ziekenhuis met inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke regels. Uw persoonlijke gegevens blijven uitsluitend bekend bij uw behandelend arts en de ziekenhuisadministratie en zullen niet worden verstrekt aan derden. De medische gegevens en lichaamsmaterialen die kunnen worden gebruikt voor onderzoek worden bewaard onder een unieke code, die niet rechtstreeks naar u herleid kan worden. Op deze manier kunnen de gegevens van het bloedonderzoek gekoppeld worden aan medische gegevens zonder dat degene die het onderzoek uitvoert of het bedrijf of de instelling waarmee wordt samengewerkt beschikking krijgt over uw persoonsgegevens. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd, bijvoorbeeld in wetenschappelijke tijdschriften. Uw persoonlijke gegevens zullen in publicaties niet terug te vinden zijn. Kosten, eigendom en samenwerking met bedrijven De onderzoeken zullen voor het grootste deel worden uitgevoerd in de acht academische ziekenhuizen in Nederland, waaronder het AMC. Voor sommige projecten binnen het Parelsnoer Initiatief kan het van belang zijn om samen te werken met bedrijven met een winstoogmerk. 3

4 Hiervoor kan het nodig zijn om medische gegevens en bloed te verstrekken aan deze instellingen of bedrijven. Dit zal echter altijd gebeuren op een manier dat de gegevens niet tot u zijn te herleiden. De resultaten van dit soort samenwerkingsverbanden kunnen eigendom worden van het bedrijf en kunnen door dat bedrijf worden gebruikt voor verdere ontwikkelingen, zoals het aanvragen van een octrooi. Het AMC voelt zich verantwoordelijk voor het verantwoord gebruik van bloed en medische gegevens en gaat slechts onder voorwaarden een samenwerkingsverband met bedrijven aan, waarbij bedrijven het gebruiksrecht op bloed kunnen verkrijgen. Als er bloed overblijft na beëindiging van het onderzoek, dan zal dit worden teruggegeven aan het AMC. U zult geen eigendomsrechten verkrijgen op de resultaten en u zult geen aanspraak kunnen maken op eventueel toekomstig financieel voordeel. Uiteraard zijn uw rechten die zijn beschreven in deze informatie, ook gewaarborgd bij samenwerking met bedrijven met een winstoogmerk. U kunt apart aangeven of u uw gegevens en bloed, waaronder erfelijk materiaal (DNA), ook beschikbaar wilt stellen voor onderzoeken waarbij wordt samengewerkt met bedrijven met een winstoogmerk. Deelname aan het Parelsnoer Initiatief brengt voor u geen extra kosten met zich mee. Toestemming Medisch Ethische Toetsingscommissie Het project wordt uitgevoerd met goedkeuring van de Raad van Bestuur van het AMC, die daarbij advies heeft gevraagd aan de Medisch Ethische Toetsingscommissie. Dit is een commissie die toetst of het onderzoek aan alle wettelijke en ethische voorwaarden voldoet. Vragen Mocht u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met drs. H. Thoonsen of met dr. P.J. Nederkoorn, beiden telefonisch bereikbaar via nummer: (secretariaat). Indien u er prijs op stelt informatie over dit project in te winnen bij een arts die niet bij de uitvoering ervan is betrokken maar wel over de gegevens ervan beschikt, dan is prof.dr. W.A. van Gool bereid uw vragen te beantwoorden. Hij is ook te bereiken via Vrijwilligheid van de deelname U beslist zelf of u wel of niet deelneemt aan het project. U kunt weigeren om toestemming te geven voor deelname aan het project en uw gegeven toestemming op elk tijdstip zonder opgaaf van redenen intrekken. Uw beslissing om niet deel te nemen of om in de toekomst uw deelname aan het project te beëindigen, zal geen nadelige gevolgen hebben voor uw verdere behandeling en geen invloed hebben op de zorg en aandacht waarop u in uw ziekenhuis recht hebt. Duur van de deelname Uw deelname aan het project is voor onbepaalde tijd. Het voor het project verzamelde bloed en uw medische gegevens zullen voor het onderzoek worden gebruikt, totdat u uw toestemming daarvoor intrekt. Het formulier voor het intrekken van toestemming maakt deel uit van dit informatiepakket. Indien u uw toestemming intrekt, is het voor u mogelijk om vernietiging van het bij u al afgenomen bloed te vragen. Indien u dat expliciet aangeeft zal al het bloed dat van u is verzameld voor dit project worden vernietigd, behalve het bloed dat al gebruikt is voor een wetenschappelijk onderzoek. De gegevens die hier uit voortgekomen zijn kunnen niet worden vernietigd. Hetzelfde geldt voor de medische gegevens die in een onderzoek zijn gebruikt. Deze kunnen eveneens niet worden vernietigd. Dit bloed en deze medische gegevens blijven gecodeerd ter beschikking van degene die het onderzoek uitvoert. 4

5 Het geven van toestemming Indien u toestemming geeft tot deelname aan deze studie willen wij u vragen het daartoe bestemde toestemmingsformulier te ondertekenen. Dit is noodzakelijk om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. Het toestemmingsformulier is toegevoegd aan deze informatiebrief. Mocht u, nadat u het toestemmingsformulier hebt getekend, toch besluiten dat u liever niet wilt deelnemen aan het onderzoek dan kunt u dit altijd aangeven aan uw behandelend arts of aan de onderzoekers. Wij danken u voor uw interesse in ons onderzoeksproject. Onderzoekers betrokken bij de CVA Parel De heer dr. P.J. Nederkoorn, neuroloog De heer dr. Y.B.W.E.M. Roos, neuroloog Mevrouw drs. H. Thoonsen, arts-onderzoeker Bovenstaanden zijn te bereiken via telefoonnummer: (Secretariaat Neurologie). 5

6 6

7 Formulier voor intrekken eerder verleende toestemming voor de CerebroVasculaire Aandoeningen (CVA) Parel Ik geef hiermee te kennen dat ik mijn deelname aan de CVA Parel intrek. Dit betekent dat van mij geen nieuw bloed meer mag worden afgenomen en geen medische gegevens meer mogen worden verzameld voor de CVA Parel. Ik begrijp dat bloed dat bij mij is afgenomen en al in een onderzoek is bewerkt, niet wordt teruggehaald of wordt vernietigd. Voorts ben ik mij bewust dat de medische gegevens die in een onderzoek zijn gebruikt niet worden teruggehaald of vernietigd. Dit bloed en deze medische gegevens blijven gecodeerd ter beschikking van degene die het onderzoek uitvoert. Over het van mij nog opgeslagen bloed ten behoeve van de CVA Parel verklaar ik dat mijn bloed: O Nog steeds gebruikt mag worden volgens het door mij eerder ondertekende toestemmingsformulier O Uitsluitend volledig anoniem gebruikt mag worden O Vernietigd moet worden. Naam voormalig donor: Geboortedatum: Datum: Handtekening: Ik verklaar kennis genomen te hebben van het intrekken van de toestemming door de bovenvermelde patiënt en zoals hierboven omschreven. Instelling: AMC Amsterdam Naam onderzoeker/behandelend arts: Datum: Handtekening: 7

8 8

9 Toestemmingsformulier CerebroVasculaire Aandoeningen (CVA) Parel Ik bevestig dat ik het informatieformulier voor de deelnemer van het CVA Parel onderzoek (versie 22 oktober 2009) heb gelezen. Ik begrijp de informatie. Ik heb de gelegenheid gehad om aanvullende vragen te stellen. Deze vragen zijn in voldoende mate beantwoord. Ik heb voldoende tijd gehad om over deelname na te denken. Het al of niet beschikbaar stellen van mijn medische gegevens en bloed verandert niets aan de relatie met mijn behandelend arts. Mijn deelname aan de CVA Parel is geheel vrijwillig. Ik weet dat ik het recht heb om op elk moment en zonder opgave van reden mijn toestemming weer in te trekken. Ook weet ik dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor mijn medische behandeling. Mij is uitgelegd dat anderen dan mijn behandelend arts en het ziekenhuis onderzoek mogen doen met de medische gegevens en het bloed (waaronder DNA). Ik begrijp dat de medische gegevens en het bloed worden gecodeerd, zodat het voor degene die het onderzoek uitvoert niet bekend wordt van wie de medische gegevens en het bloed afkomstig zijn. Hieronder geef ik aan voor welke onderdelen van de CVA Parel ik toestemming geef: 1) Ik geef toestemming voor het afnemen en beschikbaar stellen van bloed (waaronder DNA) en medische gegevens aan de CVA Parel voor de doelstellingen beschreven in de informatiebrochure. 2) Ik geef toestemming om (in de toekomst) te worden benaderd voor het verstrekken van extra gegevens of bloed, indien dit voor een bepaald CVA onderzoek noodzakelijk is. 3) Ik wil worden geïnformeerd over toevalsbevindingen die van direct belang zijn voor mijn gezondheid., altijd, maar alleen als er een behandeling mogelijk is voor de toevalsbevinding 4) Ik geef toestemming om zo nodig in het belang van het CVA Parelonderzoek in de toekomst mijn adresgegevens op te vragen bij de burgerlijke stand. 9

10 5) Ik geef toestemming om zo nodig in het belang van het CVA Parel-onderzoek in de toekomst medische informatie op te vragen bij mijn huisarts en andere ziekenhuizen waar ik ben behandeld. 6) Ik geef toestemming om mijn medische gegevens en bloed te gebruiken voor onderzoek in het AMC buiten de CVA Parel om. 7) Ik geef toestemming om met mijn medische gegevens en bloed ook onderzoek te doen waarbij wordt samengewerkt met bedrijven met een winstoogmerk. Naam: Geboortedatum: Datum: Handtekening: Ik verklaar dat ik met de bovengenoemde persoon zijn/haar voorgenomen deelname aan de CVA Parel heb besproken en zijn/haar vragen daarover heb beantwoord. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen over de CVA Parel naar vermogen te beantwoorden. Instelling: AMC Amsterdam Naam onderzoeker/behandelend arts: Datum: Handtekening: (De deelnemer ontvangt een ondertekende kopie van de Proefpersoneninformatie en het Toestemmingsformulier, het origineel blijft in het onderzoeksdossier van de onderzoeksarts). 10

11 Toestemmingsformulier CerebroVasculaire Aandoeningen (CVA) Parel Ik bevestig dat ik het informatieformulier voor de deelnemer van het CVA Parel onderzoek (versie 22 oktober 2009) heb gelezen. Ik begrijp de informatie. Ik heb de gelegenheid gehad om aanvullende vragen te stellen. Deze vragen zijn in voldoende mate beantwoord. Ik heb voldoende tijd gehad om over deelname na te denken. Het al of niet beschikbaar stellen van mijn medische gegevens en bloed verandert niets aan de relatie met mijn behandelend arts. Mijn deelname aan de CVA Parel is geheel vrijwillig. Ik weet dat ik het recht heb om op elk moment en zonder opgave van reden mijn toestemming weer in te trekken. Ook weet ik dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor mijn medische behandeling. Mij is uitgelegd dat anderen dan mijn behandelend arts en het ziekenhuis onderzoek mogen doen met de medische gegevens en het bloed (waaronder DNA). Ik begrijp dat de medische gegevens en het bloed worden gecodeerd, zodat het voor degene die het onderzoek uitvoert niet bekend wordt van wie de medische gegevens en het bloed afkomstig zijn. Hieronder geef ik aan voor welke onderdelen van de CVA Parel ik toestemming geef: 1) Ik geef toestemming voor het afnemen en beschikbaar stellen van bloed (waaronder DNA) en medische gegevens aan de CVA Parel voor de doelstellingen beschreven in de informatiebrochure. 2) Ik geef toestemming om (in de toekomst) te worden benaderd voor het verstrekken van extra gegevens of bloed, indien dit voor een bepaald CVA onderzoek noodzakelijk is. 3) Ik wil worden geïnformeerd over toevalsbevindingen die van direct belang zijn voor mijn gezondheid., altijd, maar alleen als er een behandeling mogelijk is voor de toevalsbevinding 4) Ik geef toestemming om zo nodig in het belang van het CVA Parelonderzoek in de toekomst mijn adresgegevens op te vragen bij de burgerlijke stand. 11

12 5) Ik geef toestemming om zo nodig in het belang van het CVA Parel-onderzoek in de toekomst medische informatie op te vragen bij mijn huisarts en andere ziekenhuizen waar ik ben behandeld. 6) Ik geef toestemming om mijn medische gegevens en bloed te gebruiken voor onderzoek in het AMC buiten de CVA Parel om. 7) Ik geef toestemming om met mijn medische gegevens en bloed ook onderzoek te doen waarbij wordt samengewerkt met bedrijven met een winstoogmerk. Naam: Geboortedatum: Datum: Handtekening: Ik verklaar dat ik met de bovengenoemde persoon zijn/haar voorgenomen deelname aan de CVA Parel heb besproken en zijn/haar vragen daarover heb beantwoord. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen over de CVA Parel naar vermogen te beantwoorden. Instelling: AMC Amsterdam Naam onderzoeker/behandelend arts: Datum: Handtekening: (De deelnemer ontvangt een ondertekende kopie van de Proefpersoneninformatie en het Toestemmingsformulier, het origineel blijft in het onderzoeksdossier van de onderzoeksarts). 12

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Geachte mevrouw/mijnheer, In het kader van de Trombocytopathie in Nederland studie wordt een gedeelte van het extra afgenomen bloed opgeslagen in een

Nadere informatie

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Maagtumoren

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Maagtumoren Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Maagtumoren Datum: 09-09-2014 Versienummer: 2 Inleiding U bent in ons ziekenhuis onder behandeling in verband met een tumor van de maag. U bent gevraagd

Nadere informatie

Biobank Alzheimercentrum

Biobank Alzheimercentrum Informatiebrochure Biobank Alzheimercentrum Informatiebrochure Biobank VUmc Alzheimercentrum Amsterdam, september 2015 Geachte heer/mevrouw, U wordt bij het VUmc Alzheimercentrum onderzocht in verband

Nadere informatie

Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker

Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker Patiënteninformatie behorend bij het onderzoek Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker Geachte heer, mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd medischwetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose. Patiënten Informatiebrief

Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose. Patiënten Informatiebrief Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose Patiënten Informatiebrief 1 INLEIDING...2 2 HET PARELSNOER-INITIATIEF...2 3 VRIJWILLIGE DEELNAME...3

Nadere informatie

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Het STONE-project: Biobank voor studies naar kwaadaardige poliepen

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Het STONE-project: Biobank voor studies naar kwaadaardige poliepen Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Het STONE-project: Biobank voor studies naar kwaadaardige poliepen Datum: 15 maart 2016 Versienummer: 1.2 Inleiding Geachte heer/mevrouw, U ontvangt deze

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie

Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie Geachte heer, mevrouw, Bij u of een van uw familieleden is een antitrombine gebrek vastgesteld. Dat is een aandoening die een verhoogde kans

Nadere informatie

Erasmus MC Biobank: PANCBANK

Erasmus MC Biobank: PANCBANK Patiënten Informatie Formulier behorend bij het onderzoek PANCBANK: pancreatic biobanking Geachte heer/mevrouw, U bezoekt het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) in verband met behandeling van een aandoening

Nadere informatie

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u herstellende van klachten waarvoor u werd

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Uw arts vermoedt dat u de ziekte sinustrombose heeft. Op dit moment wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan

Nadere informatie

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Julius Centrum UMC Utrecht Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Informatiebrochure voor deelnemers

Informatiebrochure voor deelnemers De Transplantatiebiobank Informatiebrochure voor deelnemers U bent bij het Universitair Groningen Transplantatie Centrum (GTC) omdat u een transplantatie dient te ondergaan of in het verleden heeft ondergaan.

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Proefpersoneninformatie ten behoeve van het verzamelen van extra beenmerg voor wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met leukemie en MDS 06 januari 2014 Geachte heer, mevrouw, Uw behandelende arts heeft

Nadere informatie

ROSCAN Huidkanker Biobank

ROSCAN Huidkanker Biobank Kanker Instituut Uw behandelend arts in het Erasmus MC heeft u geïnformeerd over het bestaan van de ROSCAN Biobank. Hij/zij heeft u al het een en ander uitgelegd. Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Proefpersoneninformatie ten behoeve van het verzamelen van extra beenmerg voor wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met verdenking op een aplastische anemie Geachte heer, mevrouw, Uw behandelende arts

Nadere informatie

Radboud Biobank Urologie

Radboud Biobank Urologie Radboud Biobank Urologie De afdeling Urologie van het Radboudumc vraagt u vriendelijk mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. U kunt dat doen door bloed (en ander lichaamsmateriaal) af te

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie behorend bij het onderzoek: MOleculaire ontlastingstest voor Colorectaal CArcinoom Surveillance (MOCCAS-studie)

Proefpersoneninformatie behorend bij het onderzoek: MOleculaire ontlastingstest voor Colorectaal CArcinoom Surveillance (MOCCAS-studie) Proefpersoneninformatie behorend bij het onderzoek: MOleculaire ontlastingstest voor Colorectaal CArcinoom Surveillance (MOCCAS-studie) Geachte heer, mevrouw, U heeft een afspraak voor een onderzoek ter

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

Het Utrecht Infectie & Immuniteit Cohort

Het Utrecht Infectie & Immuniteit Cohort Het Utrecht Infectie & Immuniteit Cohort Zorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van infectie en immuniteit in één Beste meneer/mevrouw, Het UMC Utrecht is continu bezig om de zorg te verbeteren.

Nadere informatie

Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland

Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland Een studie van de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG); BOOG 2014-05 PATIENTENINFORMATIE Geachte mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

Patiëntinformatie TES

Patiëntinformatie TES Patiëntinformatie TES Datum: 6 november 2013 Onderwerp: Proefpersoneninformatie Geachte heer / mevrouw, U bent gevraagd om mee te doen aan een onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning bij zorgen over

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Titel van het onderzoek: Sneller behandelen van patiënten met een acute beroerte door een volgsysteem met directe visuele feedback

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD)

PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD) PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD) Geachte mevrouw / mijnheer, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support

INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support Beste meneer, mevrouw, Wij hebben uw partner gevraagd om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek naar een ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

Radboud Biobank. onderdeel van het Radboudumc. Patiëntinformatie, toestemmings- en intrekkingsformulier

Radboud Biobank. onderdeel van het Radboudumc. Patiëntinformatie, toestemmings- en intrekkingsformulier Radboud Biobank onderdeel van het Radboudumc Patiëntinformatie, toestemmings- en intrekkingsformulier Achtergrondinformatie m.b.t. het opstellen van patiënteninformatie, toestemmings- en intrekkkingsformulieren

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur

Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur PATIËNTENINFORMATIE Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur Geachte heer / mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 12 t/m 17 jaar

Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 12 t/m 17 jaar Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 12 t/m 17 jaar Tweede immunoglobulinen (IVIg) kuur voor Guillain-Barré Syndroom patiënten met een slechte prognose. Beste lezer, Je dokter heeft gevraagd mee

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie TELSTAR: Treatment of ELectroencephalographic STatus epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation (ABR 46296) Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Nadere informatie

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE BEHANDELING OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND BIJ EEN HERSENINFARCT Geachte heer / mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder 16+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke

Nadere informatie

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Een fase 1 onderzoek met AEB071 bij patiënten met diffuus grootcellig B-lymfoom waarbij CD79 veranderd

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar tot 12 jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Geachte mevrouw, mijnheer, Wij willen u om toestemming vragen voor deelname

Nadere informatie

Gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal

Gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal Gebruik van medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal Belangrijke telefoonnummers Algemeen nummer UMCG (050) 361 61 61 U kunt hier terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Informatiebrief PGx Lung cancer studie

Informatiebrief PGx Lung cancer studie Informatiebrief PGx Lung cancer studie Genetische variaties als risicofactor voor toxiciteit bij longkankerpatiënten die chemoradiotherapie of chemotherapie ondergaan Geachte meneer, mevrouw, U bent door

Nadere informatie

Patiëntinformatie Male Breast Cancer

Patiëntinformatie Male Breast Cancer Patiëntinformatie Male Breast Cancer Een studie van de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG); BOOG 2013-02 Prospectieve registratiestudie voor mannen met borstkanker in Nederland Geachte heer, Wij vragen

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief Volwassenen ICOS

Patiënten-informatiebrief Volwassenen ICOS Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 18 jaar en ouder Behorende bij het onderzoek: International CIDP Outcome Study (ICOS) Een studie naar de variatie en de voorspellers van het ziektebeloop bij

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Proefpersoneninformatie Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Geachte mevrouw, meneer, In aansluiting op het gesprek met uw behandelend arts, ontvangt u hierbij

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Geachte mevrouw, mijnheer, Wij willen u om toestemming vragen voor deelname van uw kind

Nadere informatie

HOVON 132 AML/SAKK 30/13

HOVON 132 AML/SAKK 30/13 Patiënteninformatie ten behoeve van het verzamelen van beenmerg, bloed en speeksel voor wetenschappelijk onderzoek Informatie behorende bij het hoofdonderzoek HOVON 132 AML/SAKK 30/13: Onderzoek naar de

Nadere informatie

1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende glaucoomoperatie.

1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende glaucoomoperatie. Schiedamse Vest 180 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam tel.: 010-4017777 email: www.oogziekenhuis.nl 1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek:

Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek: Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek: International GBS Outcome Study (IGOS) Een studie naar voorspellers van het ziektebeloop bij het Guillain-Barré Syndroom Geachte

Nadere informatie

Prospectieve registratie studie voor de diagnose en behandeling van borstkanker tijdens zwangerschap (BOOG ) PATIENTENINFORMATIE

Prospectieve registratie studie voor de diagnose en behandeling van borstkanker tijdens zwangerschap (BOOG ) PATIENTENINFORMATIE Prospectieve registratie studie voor de diagnose en behandeling van borstkanker tijdens zwangerschap (BOOG 2003-04) PATIENTENINFORMATIE Geachte mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd

Nadere informatie

Informatie over onderzoek naar de determinanten voor de respons op DDAVP

Informatie over onderzoek naar de determinanten voor de respons op DDAVP Informatie over onderzoek naar de determinanten voor de respons op DDAVP (The RISE study: Response to DDAVP In mild hemophilia A patients, in Search for determinants) Plaats.. Datum.. Geachte mijnheer,

Nadere informatie

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling Informatiebrief voor patiënten Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling NL42942.068.13 Versie 4 18-11.2013 Geachte mevrouw, U bent voor uw zwangerschap onder controle in het academisch ziekenhuis

Nadere informatie

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom?

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom? Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom? Om die vraag te kunnen beantwoorden zoeken wij patiënten met glaucoom van 40 jaar en ouder. Een medisch wetenschappelijk

Nadere informatie

Patiënten Informatie formulier. SPLINT-trial

Patiënten Informatie formulier. SPLINT-trial Patiënten Informatie formulier SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint? Versie 2 09-10-2013 pagina 1 van 8 Titel van het onderzoek

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief INCH-trial

Patiënten-informatiebrief INCH-trial Patiënten-informatiebrief INCH-trial Een onderzoek naar de chirurgische behandeling van een littekenbreuk; het verschil tussen de kijkoperatie en de open operatie wordt onderzocht. Amsterdam, 14 sept 2011

Nadere informatie

Informatie en Informed Consent betreffende het onderzoek Effectiviteit van routinematig vernevelen bij beademde patiënten op de ICU

Informatie en Informed Consent betreffende het onderzoek Effectiviteit van routinematig vernevelen bij beademde patiënten op de ICU Versie 2 OLVG Patiënt NL 20-5-2014 Informatie en Informed Consent betreffende het onderzoek Effectiviteit van routinematig vernevelen bij beademde patiënten op de ICU Informatie bestemd voor patiënten

Nadere informatie

Informatiefolder voor deelnemers

Informatiefolder voor deelnemers Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en endeldarmkanker Informatiefolder voor deelnemers Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective

Nadere informatie

Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties.

Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties. PATIËNTENINFORMATIE Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties. 'A prospective, randomized, controlled trial of

Nadere informatie

Schiedamse Vest 180 Postbus LM Rotterdam. tel.:

Schiedamse Vest 180 Postbus LM Rotterdam.  tel.: Schiedamse Vest 180 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4017777 Titel van het onderzoek: Drie-dimensionale 'spectraal domein OCT' met licht van lange golflengte bij macula aandoeningen.

Nadere informatie

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora.

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. Uw behandelend arts of de onderzoeker heeft u geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. U beslist zelf of u wilt meedoen. Om deze beslissing

Nadere informatie

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5 Pagina: 1 van 5 Het ondervragen van patiënten in het kader van een eindwerk voor het bekomen van een graad van bachelor of bachelor na bachelor komt neer op een prospectieve verzameling van gegevens met

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief Ouders ICOS

Patiënten-informatiebrief Ouders ICOS Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers (van patienten van 12 t/m 17 jaar) Behorende bij het onderzoek: International CIDP Outcome Study (ICOS) Een studie naar de variatie en de voorspellers van

Nadere informatie

Informatiebrief voor de vertegenwoordiger

Informatiebrief voor de vertegenwoordiger Informatiebrief voor de vertegenwoordiger Preventive Antibiotics in Stroke Study (PASS) Informatiebrief over de studie naar preventief gebruik van antibiotica bij patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding.

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie

Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u aan het herstellen van een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Vanuit

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Patiënten-informatie bij het onderzoek naar de behandeling van een hersenbloeding bij patiënten die bloedplaatjes remmende medicijnen gebruiken Geachte

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Geachte mevrouw / mijnheer, U bent getroffen door een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Vanuit het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam wordt onderzoek

Nadere informatie

Informatie over dit wetenschappelijk onderzoek

Informatie over dit wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie / Toestemmingsverklaring voor langetermijn opslag van lichaamsmateriaal Een multi-nationaal onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit, inclusief farmacokinetiek, van NNC-0129-0000-1003

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker PATIËNTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSVERKLARING SUBSTUDIE BEHOREND BIJ HET ONDERZOEK: Fase II onderzoek bij patiënten met prostaatkanker naar de effecten van budesonide op cabazitaxel (Jevatana ): een gerandomiseerd,

Nadere informatie

Patiënteninformatie folder

Patiënteninformatie folder Patiënteninformatie folder Moleculair onderzoek naar verminderde ovariële reserve en embryo kwaliteit bij BRCA1 of BRCA2 mutatie draagsters Engelse titel: Molecular studies on reduced ovarian reserve and

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie

Proefpersoneninformatie Proefpersoneninformatie Onderzoek naar veranderingen van de ligging van tumor en organen in de buik gedurende de radiotherapie van baarmoederhals-, schaamlip-, of kanker van de anus(kringspier). Geachte

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie 18+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke, een unieke

Nadere informatie

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom?

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom? Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom? Om die vraag te kunnen beantwoorden zoeken wij gezonde vrijwilligers van 20 jaar en ouder. Een medisch wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective observational cohort study

Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective observational cohort study Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective observational cohort study Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en endeldarmkanker versie

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Informatie over Exoom sequencing

Informatie over Exoom sequencing Informatie over Exoom sequencing Exoom sequencing is een nieuwe techniek voor erfelijkheidsonderzoek. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek. De volgende onderwerpen komen aan bod: Om de

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie

Informatie betreffende de REPAIR-studie

Informatie betreffende de REPAIR-studie Informatie betreffende de REPAIR-studie Patiënteninformatie ten behoeve van onderzoek naar behoud van nierfunctie na niertransplantatie met levende donor. Geachte mevrouw/mijnheer, In aansluiting op het

Nadere informatie

Bijlage I bij het Kaderreglement van het Parelsnoer Initiatief. Handleiding Parelspecifiek reglement

Bijlage I bij het Kaderreglement van het Parelsnoer Initiatief. Handleiding Parelspecifiek reglement Bijlage I bij het Kaderreglement van het Parelsnoer Initiatief Handleiding Parelspecifiek reglement Op grond van artikel 4 lid 17 van het Kaderreglement Parelsnoer Initiatief dient per Parel een reglement

Nadere informatie

Informatieformulier MRI onderzoek. Verbetering van MRI scan protocollen

Informatieformulier MRI onderzoek. Verbetering van MRI scan protocollen Informatieformulier MRI onderzoek Verbetering van MRI scan protocollen Geachte heer, mevrouw, U bent door uw behandelend arts gevraagd deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek naar het optimaliseren

Nadere informatie

Gezondheidseffecten van palingconsumptie

Gezondheidseffecten van palingconsumptie Gezondheidseffecten van palingconsumptie Informatiebrochure Deze brochure bevat informatie over een nieuw wetenschappelijk onderzoek, namelijk de Vissersstudie. De informatie is bedoeld voor palingconsumenten

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Wij willen daarom graag uw toestemming vragen om mee te doen aan dit onderzoek.

Wij willen daarom graag uw toestemming vragen om mee te doen aan dit onderzoek. PATIËNTENINFORMATIE PROTECT (Profylaxe van Trombo- Embolische Complicaties Trial) Profylaxe van veneuze tromboembolieën bij patiënten met een fractuur van de onderste extremiteit die conservatief behandeld

Nadere informatie

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij gezichtsveldonderzoek?

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij gezichtsveldonderzoek? Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij gezichtsveldonderzoek? Om die vraag te kunnen beantwoorden zoeken wij patiënten van 40 jaar en ouder. Een medisch wetenschappelijk

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie

Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten.

Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

Metingen van de zenuwvezels in het netvlies met SD-OCT.

Metingen van de zenuwvezels in het netvlies met SD-OCT. Schiedamse Vest 160 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie)

Nadere informatie

Moleculaire markers voor diagnose en therapie response in inflammatoire darmziekten: Een IBD biobank in Zuid Limburg

Moleculaire markers voor diagnose en therapie response in inflammatoire darmziekten: Een IBD biobank in Zuid Limburg Informatie voor familieleden: Moleculaire markers voor diagnose en therapie response in inflammatoire darmziekten: Een IBD biobank in Zuid Limburg Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om deel

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Patiënten informatie over een studie naar zwangerschaps-complicaties bij vrouwen met het Polycysteus Ovarium Syndroom:

Patiënten informatie over een studie naar zwangerschaps-complicaties bij vrouwen met het Polycysteus Ovarium Syndroom: Patiënten informatie over een studie naar zwangerschaps-complicaties bij vrouwen met het Polycysteus Ovarium Syndroom: Geachte mevrouw, de C opper studie Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Informatiebrief. Kies Gerust op maat. Versie 11 oktober 2016

Informatiebrief. Kies Gerust op maat. Versie 11 oktober 2016 Informatiebrief Kies Gerust op maat Versie 11 oktober 2016 Inhoud 1. Wat is het doel van het onderzoek? 2. Hoe wordt de zorg vanuit de huisarts onderzocht? 3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 4. Wat

Nadere informatie

Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk

Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk PATIËNTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSFORMULIER Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk Geachte heer, mevrouw, U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een observationele

Nadere informatie