Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 1"

Transcriptie

1 Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 1 Den Haag, april 2013 Vastgesteld in ICCIO dd Versie /08/2013 1

2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Deel I : Toelichting op het kwaliteitsraamwerk I(v) functie Overzicht 1: Samenhang kernbeschrijvingen, 9-vlaksmodel, functiegebouw Rijk en e- Competence framework Overzicht 2: Samenhang kernbeschrijvingen, professionele kennis en certificaten Overzicht 3: Samenhang professionele kennis, certificaten en kernbeschrijvingen Overzicht 4: Model kwaliteitenprofiel Overzicht 5: Samenhang tussen de kernbeschrijvingen en het e-competence framework Overzicht 6: Toelichting op het negenvlaksmodel Deel II : Kwaliteitenprofielen 1 Vraag naar ondersteuning 1.1 Informatiemanagement 1.2 Informatieanalyse 1.3 Projectmanagement 1.4 Functioneel beheer 1.5 Gegevensmanagement 2 Afstemming tussen vraag en aanbod 2.1 Beleidsontwikkeling Informatiebeleid Informatiearchitectuur Applicatiearchitectuur Technische architectuur Innovatiemanagement 2.2 Besturing Portfoliomanagement Securitymanagement Sourcingmanagement Categoriemanagement I(v) Inkoop I(v) Control Stelsel I(v) IT-control Project Control I(v) 3 Aanbod van ondersteuning 3.1 Relatiemanagement 3.2 Contract-/leveranciermanagement Versie /08/2013 2

3 3.3 Onderhoud, vernieuwing en beheer van applicaties Functioneel ontwerp/startarchitectuur Technisch ontwerp/applicatieontwikkeling Testmanagement Applicatiebeheer 3.4 Gebruikersondersteuning (service support) e lijns gebruikersondersteuning Incidentmanagement Problemmanagement Changemanagement Releasemanagement Configurationmanagement 3.5 Dienstverlening (Service delivery) Service Level Management Capacitymanagement 3.6 ICT infrastructuur management Systeemontwikkeling Netwerkontwikkeling Systeembeheer Serverbeheer Netwerkbeheer Databasebeheer Technical support 3.7 Opbouw en beheer documentaire informatievoorziening Informatiebeheer Informatieadvies Informatievoorziening Versie /08/2013 3

4 Managementsamenvatting De interdepartementale Commissie van CIO s ICCIO wenst te komen tot het voeren van een optimale tactische regie op de kwaliteit van de I(v) bemensing. Hiermee wordt beoogd een hogere ICT professionaliseringsgraad ten behoeve van uitwisseling, inhuur en werving van ICT-personeel, een betere beheersing van ICT-projecten en een flexibeler inzet van ICT-personeel te realiseren. Belangrijke aandachtspunten zijn de kwaliteit van de besturing op de informatievoorziening en de inrichting van de organisatie van de informatievoorziening. In de i-strategie is vastgelegd dat het Kwaliteitraamwerk IV vanaf 2012 wordt toegepast voor matching en opleiding. Hiermee is het kabinetsbeleid geworden. Dit Kwaliteitraamwerk IV is een nadere uitwerking van de Kwaliteitenprofielen (KVC) van het Functiegebouw Rijk voor de IV professionals van de Rijksoverheid. Ten behoeve van de besturing op de kwaliteit biedt dit op het overkoepelende niveau van de Rijksdienst een Kwaliteitsraamwerk voor de Informatievoorziening. Het Kwaliteitsraamwerk legt in kernbeschrijvingen binnen de I(v) kolom op een uniforme wijze vast welke kennis en competenties van beroepsbeoefenaren noodzakelijk zijn. Het Kwaliteitsraamwerk biedt zo een referentiekader voor de professionalisering van, selectie voor- én interoperabiliteit en mobiliteit binnen de I(v) kolom. Wat betreft de inpassing van het Kwaliteitsraamwerk in het Functiegebouw Rijk gaat het vooral om het element kennis in de algemene KVCprofielen. Het is daarmee een I(v) specifieke verbijzondering van de kwaliteitenprofielen van het Functiegebouw Rijk, dat in de dagelijkse werkafspraken binnen het werkveld toegepast wordt als sturing voor professionalisering, selectie, mobiliteit en sourcing van de I-functie bij het Rijk. Het Kwaliteitraamwerk is een normatief kader in aansluiting op het FunctieGebouwRijk en op het e-competenceframework EU (e-cf). Op Europees niveau is in 2008 het e- Competence Framework als referentiekader voor beroepscompetenties in de informatieen communicatietechnologie geformuleerd. In 2012 is dit e-cf vertaald in het Nederlands en in februari 2013 bij NEN gepubliceerd (NPR-CWA :2010 nl). Het voorliggende Kwaliteitsraamwerk I(v) sluit waar mogelijk aan op dit Europese e-cf. Verantwoordelijk voor onderhoud en beheer ligt bij ICCIO. Expertise vanuit FGR kan worden ingezet, indien nodig. Voor het formuleren van het Kwaliteitsraamwerk zijn keuzes gemaakt. Keuzes over het model van het raamwerk, het aantal en de titel en omschrijving van kernbeschrijvingen, belangrijke kenniscomponenten en belangrijke competenties. Over al deze keuzes kan uitvoerig discussie plaatsvinden. Het I(v) werkveld kenmerkt zich immers door vele opvattingen over het vak. De beoordeling van het Kwaliteitsraamwerk en de gemaakte keuzes zal dus per definitie vanuit het eigen bijzondere referentiekader geschieden. Getracht is vooral om met behulp van een zorgvuldig afgewogen proces van hoor en wederhoor de grootste gemene deler in de opvattingen te vinden. Het Kwaliteitsraamwerk beoogt daarmee een gemeenschappelijk normatief referentiekader voor de besturing van de personele kwaliteit binnen de I(v) kolom te bieden. Versie /08/2013 4

5 Deel I: Toelichting op het kwaliteitsraamwerk I(v) functie Versie /08/2013 5

6 1 Inleiding Het concern Rijk wenst slimmer gebruik te maken van de schaarse ICT menskracht én wil resources waarover de Rijksdienst nu (nog) onvoldoende beschikt, strategisch binnenhalen en aanwenden. In de departementen en I(v) uitvoeringsorganisaties van het Rijk zijn momenteel veel verschillende omschrijvingen en benamingen van I(v) functies in omloop, waarbij dezelfde omschrijvingen verschillende betekenissen kunnen hebben en vice versa. Voorts bestaat er géén eenduidig beeld van noodzakelijke en gewenste opleidingen of het opleidings- en/of ervaringsniveau. Deze diversiteit is, gelet op de doelstellingen van het programma, onwenselijk. Immers, het vergelijken van functies is lastig en mobiliteit en interoperabiliteit worden beperkt. Het programma wenst daarom te komen tot één taal voor het Rijk, de facto één referentiekader voor de beroepsontwikkeling binnen de I(v) kolom. Het project Kwaliteitsraamwerk I(v) kolom levert een bijdrage hieraan door, op het overkoepelende niveau van de Rijksdienst, eenduidig (één taal) vast te leggen welke kwaliteitsvereisten van belang zijn. Dit Kwaliteitsraamwerk biedt een gemeenschappelijk referentiekader voor de professionalisering van de beroepsgroep. Voorts faciliteert het kwaliteitsraamwerk de uitwisseling dan wel inzet elders van beschikbare personele capaciteit en de selectie van externe capaciteit. Toegankelijkheid, bruikbaarheid en herkenbaarheid zijn belangrijke kwalitatieve indicatoren van het Kwaliteitsraamwerk. Hoewel ook binnen het Functiegebouw Rijk expliciet aandacht is voor kwaliteitenprofielen, is er vanuit de I(v)kolom gekozen voor een verbijzondering via het Kwaliteitsraamwerk. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat juist in de ICT-sector sterke behoefte bestaat om zekere normatieve kaders te ontwikkelen om daarmee grip te krijgen op een sector waarbinnen de dynamiek van de autonome functieontwikkeling en voortdurende specialisatie zéér sterk is. Het Kwaliteitsraamwerk is met betrokkenheid van het werkveld gerealiseerd. Het moet beschouwd worden als een eerste proeve van een referentiekader. Immers, de diversiteit in het werkveld is groot. Het Kwaliteitsraamwerk pretendeert geen volledigheid. Eerst in het gebruik in de praktijk zal duidelijk worden welke inhoudelijke aanvullingen en/of uitbreidingen noodzakelijk zijn. Het verdient om die reden aanbeveling om, vergelijkbaar aan het beheer van het Functiegebouw Rijk, de verantwoordelijkheid voor het beheer op één plek binnen het Rijk te beleggen. 2 Uitgangspunten raamwerk Binnen de verschillende I(v) organisaties is veel instrumentarium beschikbaar voor de besturing van de personele I(v) kwaliteit. Het Kwaliteitsraamwerk sluit, waar mogelijk, aan bij bestaande modellen voor besturing en maakt gebruik van verworven inzichten en best practices. Geen enkel raamwerk is statisch. Onder invloed van onder andere de I-strategie Rijk en snelle ontwikkelingen binnen het vakgebied zullen noodzakelijke en/of gewenste kwaliteiten van I(v) functionarissen veranderen. Er is daarom voor gekozen om in het model en de inhoud van het raamwerk voldoende flexibiliteit te bouwen en nu al waar mogelijk in te spelen op ontwikkelingen. Versie /08/2013 6

7 Er is uitgegaan van een brede omschrijving van het werkgebied van de I(v) kolom, te weten alle taakvelden op het gebied van Informatiemanagement, Informatievoorziening, Informatietechnologie, Informatie- en Communicatietechnologie en Documentaire Informatievoorziening. Geen aandacht is vooralsnog besteed aan dataverzameling (directie Data van RWS, Kadaster, GBA), embedded software (Defensie, Directie Kennis van OCW, Geoinfo van I&M, RWS), de cliëntinterface (Belastingdienst) en de bedrijfsvoering binnen de I(v) kolom. Het Kwaliteitsraamwerk IV gaat uit van de relevante functiefamilies uit het Functiegebouw Rijk. In het Functiegebouw Rijk zijn voor ambtenaren 8 functiefamilies en 52 functiegroepen geformuleerd. Het Functiegebouw Rijk is het dwingend uitgangspunt voor zowel het model als de inhoud van het Kwaliteitsraamwerk IV. Het Functiegebouw Rijk biedt ruimte om op departementaal niveau specifieke informatie over ervaring, opleiding, kennis of competenties op te nemen. Het Kwaliteitsraamwerk I(v) kolom is daarom een verbijzondering van het kwaliteitenprofiel van de functiefamilies en de functiegroepen binnen het Functiegebouw Rijk waar de IV functie in voorkomt. De KVC s uit het Functiegebouw Rijk zijn derhalve leidend. De relevante functiefamilies in deze zijn de functiefamilies Project/programmamanagement, Bedrijfsvoering en (in beperkte zin) beleid en Advisering primair proces. Met name binnen de functiefamilie Bedrijfsvoering, zijn de functiegroepen 1,2,3 en 9 bepalend geweest voor de nadere uitwerking in het Kwaliteitsraamwerk. In het I(v) kwaliteitenprofiel is dus alleen die informatie opgenomen, die een uitbreiding of verdieping is van de informatie uit het Functiegebouw Rijk. Dit impliceert dat voor toepassing in HRM-processen de verschillende niveaus van kwaliteitenprofielen gestapeld moeten worden. De informatie uit het Functiegebouw Rijk, uit de kwaliteitenprofielen I(v) kolom en de domeinspecifieke informatie samen vormen het referentiekader voor selectie-, functionerings- en ontwikkelingsgesprekken. Voorts sluit het Kwaliteitsraamwerk aan bij het Europese e-competence Framework en maakt voor de positionering van de kernbeschrijvingen gebruik van het negenvlaksmodel. Een overzicht van de samenhang tussen de kernbeschrijvingen, het 9-vlaksmodel, het Functiegebouw Rijk en het e-competence Framework is opgenomen in overzicht 1. Versie /08/2013 7

8 3 Kernbeschrijvingen Voor een doelmatige sturing op de personele I(v) kwaliteit bieden de kwaliteitenprofielen van het Functiegebouw Rijk weliswaar handvatten, maar i.v.m. het specialistische karakter van veel I(v) werkzaamheden, beperkte sturingsmogelijkheden. Als gevolg van de grote organisatorische verschillen tussen de verschillende I(v) organisaties, de diversiteit in de gehanteerde begrippen en modellen, én het dwingende uitgangspunt van de 52 functiegroepen van het Functiegebouw Rijk, is gekozen voor het vastleggen van personele kwaliteiten op het niveau van kernbeschrijvingen Een kernbeschrijving is een afgebakend taakveld waarop van mensen belangrijke prestaties worden verwacht. Kernbeschrijvingen zijn per definitie organisatieneutraal en in voor het vakgebied herkenbare woorden geformuleerd. Kernbeschrijvingen zijn dus, ondanks de vaak herkenbare naam, géén functies. In de huidige praktijk kunnen functies opgebouwd zijn uit meerdere kernbeschrijvingen of kan één kernbeschrijving in meerdere functies voorkomen. Kernbeschrijvingen kunnen zowel concreet en gedetailleerd als heel algemeen beschreven worden. Het aantal, evenals de keuze en de omschrijving van de kernbeschrijvingen 1 is per definitie arbitrair. Immers, de meeste kernbeschrijvingen kunnen verder uiteengerafeld worden. Pas in het gebruik van het Kwaliteitsraamwerk wordt duidelijk welke wijzigingen en/of aanvullingen op het niveau van dit rijksbrede Kwaliteitsraamwerk gewenst zijn. De kernbeschrijvingen zijn gericht op de vakinhoud. Leiding geven is niet opgenomen. Hiervoor sluiten wij aan bij de kwaliteitenprofielen van het Functiegebouw Rijk. In sommige kernbeschrijvingen wordt wel het woord management gebruikt. Het gaat dan om het dragen van procesverantwoordelijkheid, i.e. de regie, coördinatie (en uitvoering) voor een specifiek resultaatgebied (bijvoorbeeld de ITIL-rollen). 4 Kennis De rubriek Kennis in de kwaliteitsprofielen is opgebouwd uit vier velden: Kennis Professionele kennis Certificaten Aanvullende kennis Voorbeelden van opleidingen Onder Professionele kennis wordt verstaan kennis die specifiek voor deze kernbeschrijving vereist is. Indien onafhankelijke certificering voor dergelijke kennis bestaat is certificering voor medewerkers in deze kernbeschrijving mogelijk verplicht. Aanvullende kennis is kennis die nodig is voor het goed uitoefenen van taken binnen de kernbeschrijving maar waarvan een professionele beheersing niet vereist is voor het uitoefenen van taken in de kernbeschrijving. Aanvullende kennis is bijvoorbeeld kennis van andere kernbeschrijvingen waarmee belangrijke relaties bestaan. Bij voorkeur wordt 1 De kernbeschrijvingen zijn gebaseerd op een analyse van de inrichting van de informatievoorziening binnen het Rijk op dit moment, informatie uit het e-competence Framework, SFIA-framework, negenvlaksmodel en de binnen het Rijk gehanteerde methoden, zoals BiSL, ASL, ITIL, Prince II, Togaf, et cetera. Versie /08/2013 8

9 dergelijke kennis ook aangetoond met een certificaat, maar er kan worden volstaan met een bewijs van deelname aan een opleiding. De linkerkolom van de rubriek Kennis benoemt onder professionele of aanvullende kennis de Kennisgebieden, de onderwerpen waarvan de medewerkers in dit gebied kennis moeten hebben. In de rechterkolom worden certificaten en opleidingen voor deze kennisgebieden genoemd. Bij de certificaten zijn zo mogelijk Nederlandse certificaten of diploma s genoemd of certificaten waarvoor een Nederlands examen bestaat. Met de exameneisen voor deze certificaten is een minimum vereiste gegeven voor de benodigde professionele kennis. Hiermee kunnen eventuele andere certificaten en diploma s worden vergeleken om vast te stellen of ook daarmee aan de vereiste professionele kennis is voldaan. Bij de voorbeelden van opleidingen zijn zo mogelijk Nederlandse opleidingen vermeld waarvoor een onafhankelijke certificaat bestaat. Ook hier kunnen de exameneisen voor dergelijke certificaten richtinggevend zijn voor het beoordelen van geschikte andere opleidingen of om vast te stellen dat een medewerker met een bepaald diploma over de vereiste aanvullende kennis beschikt. Een overzicht van de samenhang tussen de kernbeschrijvingen, de professionele kennis en benodigde certificaten alsmede een overzicht tussen de professionele kennis, certificaten en kernbeschrijvingen is opgenomen aan het eind van de toelichting. 5 Bereik van de kwaliteitenprofielen In de kwaliteitenprofielen is vastgelegd welke kennis voor het in volle omvang en diepte kunnen uitvoeren van de taken van een kernbeschrijving essentieel is. Waar mogelijk is bij de genoemde opleidingen aansluiting gezocht bij enkele Rijksstandaards (bijvoorbeeld Marij, Prince2, BiSL). In het kwaliteitenprofiel worden géén uitspraken gedaan over bijzondere domeinkennis. Te denken valt hierbij aan zeer specialistische kennis van platforms en programmeertalen of embedded software. Overigens kunnen deze kennis- en ervaringsaspecten wel degelijk een belangrijke rol spelen bij werving en selectie of bij functioneringsgesprekken. Het specificeren van de domeinkennis is de verantwoordelijkheid van ieder departement of van iedere uitvoeringsorganisatie. In het Kwaliteitsraamwerk wordt voorts geen onderscheid gemaakt naar niveaus, zoals junior, medior en senior niveau. Besloten is om een zodanige niveaudifferentiatie, binnen de kaders van het Functiegebouw Rijk, over te laten aan de verschillende departementen en uitvoeringsorganisaties. Het Kwaliteitsraamwerk biedt als referentiekader hiervoor de handvatten. 6 Indeling van het kwaliteitenprofiel Het kwaliteitenprofiel is opgebouwd uit de volgende componenten: Informatie vanuit het Functiegebouw Rijk: de relatie tussen de kernbeschrijving en de betreffende functiefamilie, functiegroep en schaalrange uit het Functiegebouw Rijk. Op de kernbeschrijving van projectmanagement na, zijn de kernbeschrijvingen allen opgenomen in de functiefamilie Bedrijfsvoering. Voorstelbaar is dat strategische beleidsadvisering wordt ingedeeld in de functiefamilie Advisering primair proces en/of functiefamilie beleid, bv voor DGOBR-CIO-Rijk. De positionering van de kernbeschrijvingen in het negenvlaksmodel en de relatie tussen de kernbeschrijvingen. Met de positionering van kernbeschrijvingen in het negen- Versie /08/2013 9

10 vlaksmodel wordt op géén enkele wijze een organisatiemodel gesuggereerd. Voor een toelichting op het model van het negenvlaksmodel wordt naar overzicht 6 verwezen. Een kernachtige omschrijving van het profiel, gebaseerd op feitelijke taken en activiteiten, procedurebeschrijvingen (bijvoorbeeld van ITIL) en ambities, zoals verwoord in de I-strategie. Tussen haakjes staat in de omschrijving van de kernbeschrijving met een verwijzing naar e-competenties uit het Europese e-competence Framework. In overzicht 5 wordt deze verwijzing in één schema samengevat. Voorbeelden van rollen: een niet limitatieve opsomming van de rollen binnen de rijksdienstbrede I(v) kolom waar het betreffende kernbeschrijving in voorkomt. Een korte omschrijving van te voorziene ontwikkelingen in of bijzonderheden van de kernbeschrijving, voor zover deze de kwaliteit van medewerkers in de onderhavige kernbeschrijving kunnen raken. Kennis: zie hoofdstuk 4. Kennis, ervaring en IQ/ EQ bepalen slechts voor een deel het succes in het werk. Het is daarom dat in hoofdstuk 7 van het kwaliteitenprofiel verwezen is naar de zgn. KVCprofielen in het Functiegebouw Rijk. Het model van het gehanteerde kwaliteitenprofiel is opgenomen in overzicht 4. 7 Toepassing Met het voorliggende Kwaliteitsraamwerk wordt beoogd een referentiekader te bieden voor de professionalisering van, selectie voor- én interoperabiliteit en mobiliteit binnen de I(v) kolom. De belangrijkste toegevoegde waarde van het Kwaliteitsraamwerk is dat het raamwerk één taal, één referentiekader, biedt voor het voeren van de tactische regie op de kwaliteit van de I(v) bemensing. Natuurlijk zal eerst in de dagelijkse praktijk de echte toegevoegde waarde van het Kwaliteitsraamwerk blijken. Wij schetsen kort de mogelijke toepassingen. Rijksdienstbreed verdient het aanbeveling om de informatie in het Kwaliteitsraamwerk over de kennis en de competenties te integreren in het HRM-instrumentarium, dat gebruikt wordt in de personeelsgesprekken tussen leidinggevende en medewerkervoor de activiteiten van de mobiliteitscentra. De informatie uit het raamwerk kan dan als referentiekader dienen voor de screening van mensen op vakmanschap en soft skills, maar biedt ook handvatten voor de vraagarticulatie bij (potentiële) opdrachtgevers. Voorts biedt de informatie een basis voor mensen om zich in het licht van hun employability verder te professionaliseren. Voor sommige kernbeschrijvingen ontbreken gecertificeerde opleidingen op professioneel niveau. Afhankelijk van het belang van de onderhavige kernbeschrijving voor de koers van de I(v) binnen het Rijk, kan rijksdienstbreed besloten worden tot ontwikkeling van gecertificeerde opleidingen (te denken valt hierbij aan een vakopleiding Informatiemanagement ). Het Kwaliteitsraamwerk biedt daartoe in overzicht 2 en 3 een overzicht van kernbeschrijvingen en een opsomming van opleidingen. Rijksdienstbreed biedt het Kwaliteitsraamwerk een referentiekader voor het kunnen analyseren van mogelijke kwalitatieve tekorten in het licht van de rijksdienstbrede ambities m.b.t. de Informatievoorziening. Op basis van deze analyse kan de interdepartementale Commissie van CIO s besluiten tot normatieve standaards (bijvoorbeeld NORA en Marij voor architecten) en/of realistische instapniveaus. Voorts biedt het Kwaliteitsraamwerk een referentiekader voor de inkoop en inhuur van ICT-diensten. Op het niveau van departementen en/of uitvoeringsorganisaties ligt natuurlijk ook de integratie van het Kwaliteitsraamwerk in het HRM-instrumentarium en voorts de HRM-cyclus van functioneringsgesprekken, persoonlijke ontwikkelplannen, loopbaan- Versie /08/

11 gesprekken, et cetera erg voor de hand. Op dit niveau wordt het gebruik van het Kwaliteitsraamwerk vermoedelijk sterk beïnvloed door de organisatiespecifieke vraagstukken. Zo verwoorden informanten de toegevoegde waarde van het Kwaliteitsraamwerk voor de discussies over de inrichting van de Informatievoorziening, veranderprocessen binnen de Informatievoorziening, de eisen te stellen aan externen, professionalisering en de oriëntatie op loopbaanontwikkeling. In de afgelopen periode is ook duidelijk geworden dat door sommige overheidsorganisaties mogelijk de voorkeur gegeven wordt aan het gebruik van het e-competence Framework. Het voorliggende Kwaliteitsraamwerk kan in die gevallen goed worden gebruikt om een gemakkelijke vertaling te maken van het e-competence Framework naar de Nederlandse situatie en het Functiegebouw Rijk. In de appendix achter de kwaliteitenprofielen is een overzicht van de kernbeschrijvingen gerelateerd aan het e- Competence Framework opgenomen. Op het niveau van de ICT-organisatieonderdelen kan het Kwaliteitsraamwerk gebruikt worden als instrument bij de organisatiedoorlichting of de samenvoeging van SSC s én als verbijzondering van de KVC-profielen uit het Functiegebouw Rijk bij het formuleren van O&F-rapporten. 8 Verdere ontwikkeling en beheer Het voorliggende Kwaliteitsraamwerk IV is geen eindproduct. Onder druk van ontwikkelingen binnen het vakgebied (open standaarden en open source software of trends als open data en cloud computing) en ervaringen met het gebruik van het raamwerk in de praktijk kan en moet het Kwaliteitsraamwerk IV verder verbeterd en actueel gehouden worden. Het is van groot belang dat aanpassing en uitbreiding conform het model gebeuren en dat deze gecoördineerd worden vastgesteld en geïmplementeerd. De impulsen tot aanpassing en uitbreiding van het Kwaliteitsraamwerk vereisen een goed zicht op ontwikkelingen binnen- en een nauwe relatie met functionarissen in het vakgebied en aanpalende organisaties zoals opleidingscentra en exameninstituten. Uiteraard is kennis van en ervaring met het formuleren van kenniseisen en soft skills een vereiste. De verantwoordelijkheid voor de verder ontwikkeling en het beheer van het Kwaliteitsraamwerk is belegd bij de interdepartementale Commissie van CIO s, i.v.m. de gewenste I(v) specifieke deskundigheid. Voorstellen tot aanvullingenen en of wijziging van bestaande kwaliteitenprofielen kunt u, voorzien van een argumentatie, indienen bij Kàto Vierbergen via Versie /08/

12 Overzicht 1 Samenhang kernbeschrijvingen, 9-vlaksmodel, functiegebouw Rijk en e- Competence framework Kernbeschrijving 9-vlaks model FunctieGebouw Rijk Schaalrange Informatiemanagement vraag Coördinerend/Spe. adv E.9-4 Informatieanalyse vraag Senior Adviseur A.3-3 Projectmanagement vraag Project-/Prog. manager E.2-4 e-comp Functioneel beheer vraag Senior Adviseur A.6-1, C.1-2 Gegevensmanagement vraag Senior Adviseur A.6-3 Informatiebeleid afstemming Coördinerend/spec. adv A.1-4 Informatiearchitectuur afstemming Senior Adviseur A.5-4 Applicatiearchitectuur afstemming Senior Adviseur A.5-4 Technische architectuur afstemming Senior Adviseur A.5-4 Innovatiemanagement afstemming Senior Adviseur A.7-4 Portfoliomanagement afstemming Senior Adviseur E.2-2 Securitymanagement afstemming Senior Adviseur D.1-4 Sourcingmanagement afstemming Senior Adviseur A.3-4 Categoriemanagement I(v) afstemming Coördinerend/Spe. adv D4-4 Inkoop I(v) afstemming Senior Adviseur D4-4, D4-3 Control Stelsel I(v) afstemming Coördinerend/Spe. adv E9-4 IT-control afstemming Senior Adviseur E9-4 Projectcontrol I(v) afstemming Senior Adviseur E9-4 Relatiemanagement aanbod Senior Adviseur E.4-3, A,3-3 Contractmanagement aanbod Senior Adviseur D.8-3 Functioneel ontwerp/startarchitectuur aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 A.6-1 Technisch ontwerp/applicatieontwikkeling aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 B.1-3, B.3-2 Testmanagement aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 B.3-3 Applicatiebeheer aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 C.3-2, C.4-3 1e lijns gebruikersondersteuning aanbod Medewerker ICT 5-8 C.1-1 Incidentmanagement aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 C.1-3 Problemmanagement aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 C.4-4 Changemanagement aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 C.2-3 Releasemanagement aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 C.2-3 Configurationmanagement aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 B.2-3 Service level management aanbod Senior Adviseur C.3-3 Capacitymanagement aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 C.3-2 Systeemontwikkeling aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 B.1-3 Netwerkontwikkeling aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 B.1-3 Systeembeheer aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 C.3-2, C.4-3 Serverbeheer aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 C.3-2, C.4-3 Netwerkbeheer aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 C.3-2, C.4-3 Databasebeheer aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 C.3-2, C.4-3 Technical support aanbod Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 C.4-3, B.1-3 Medw. Informatiebeheer/ 5-8 Informatiebeheer aanbod DIV Informatieadvies afstemming Adviseur Bedrijfsvoering 8-11 Informatievoorziening afstemming Senior Adviseur Versie /08/

13 Overzicht 2 Samenhang kernbeschrijvingen, professionele kennis en certificaten Kernbeschrijvingen Professionele Kennis Certificaten Informatiemanagement Bestuurlijke informatica Master Bedrijfskundige Informatica Informatieanalyse Informatiemanagement Business Information Management Foundation Projectmanagement Projectmanagement Professional Projectmanager; PRINCE2 Practitioner Functioneel beheer Functioneel beheer Professional Functioneel Beheerder Gegevensmanagement Databases Databases en SQL Foundation Informatiebeleid Bestuurlijke informatica Master Bedrijfskundige Informatica Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, et cetera) Informatiemanagement TOGAF Practitioner; NORA (geen certificering); MARIJ (geen certificering); SCIA, ERIA, basisopleiding architectuur Belastingdienst; DI- VA (Defensie) Business Information Management Foundation Informatiearchitectuur Bestuurlijke Informatica Bachelor Bedrijfskundige Informatica Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, et cetera) TOGAF Practitioner; NORA (geen certificering); MARIJ (geen certificering); SCIA, ERIA, basisopleiding architectuur Belastingdienst; DI- VA (Defensie) Informatiemanagement Business Information Management Foundation Applicatiearchitectuur Bestuurlijke Informatica Bachelor Bedrijfskundige Informatica Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, et cetera) Informatiemanagement TOGAF Practitioner; NORA (geen certificering); MARIJ (geen certificering); ERIA, basisopleiding architectuur Belastingdienst; DIVA (Defensie) Business Information Management Foundation Technische architectuur Bestuurlijke Informatica Bachelor Bedrijfskundige Informatica Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, et cetera) TOGAF Practitioner; NORA (geen certificering); MARIJ (geen certificering); SCIA, ERIA, basisopleiding architectuur Belastingdienst; DI- VA (Defensie) Informatiemanagement Business Information Management Foundation Servicemanagement Professional ITSM Service Delivery Versie /08/

14 Innovatiemanagement Bestuurlijke Informatica Bachelor Bedrijfskundige Informatica Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, et cetera) TOGAF Practitioner; NORA (geen certificering); MARIJ (geen certificering); basisopleiding architectuur Belastingdienst; DIVA (Defensie) Informatiemanagement Business Information Management Foundation Portfoliomanagement Bestuurlijke informatica Bachelor Bedrijfskundige Informatica Securitymanagement Informatiebeveiligingsbeleid Information Security Expert (ISO 27002), VIR, VIRBI, A en K analyses Informatiebeveiliging Information Security Advanced (ISO 27002) Sourcingmanagement Bestuurlijke informatica Bachelor Bedrijfskundige Informatica Categoriemanagement Bestuurlijke Informatica Bachelor Bedrijfskundige Informatica, Master Public Information Management Inkoopstrategie Purchaising Leadership NE- VI 3 Inkoop I(v) Bestuurlijke Informatica Bachelor Bedrijfskundige Informatica Informatiemanagement Business Information Management Foundation Professioneel inkopen Expert NEVI 2 Uitbesteding ICT Foundation ISPL Procurement Management Control Stelsel I(v) IT-auditing Register EDP-auditor IT-control IT-auditing Post HBO-opleiding, Certified Information Systems Auditor Project Control I(v) IT-auditing Post HBO-opleiding, Certified Information Systems Auditor Relatiemanagement Service Alignement Professional ITSM Alignment of IT and the Business (ISO 20000); ITIL Service Design; ITIL Service Offerings and Agreements Contract- /leveranciersmanagement Functioneel ontwerp/startarchitectuur Service Level management Professional ITSM Alignment of IT and the Business (ISO20000) Professioneel inkopen Expert NEVI 2 Uitbesteding ICT Foundation ISPL Procurement Management Procesmodelering ARIS; Maven Versie /08/

15 Technisch ontwerp/applicatieontwikkeling Softwareontwerp Methoden en technieken voor agile ontwerp Programmeren Testen Java Software Designer; Microsoft Certified Solution Developer RAD/LAD, RUP Java; C#;.Net; Visual Basic; SAP/ERP; Groupware/Lotus Notes; Powerbuilder/Sybase; Cobol/Cics/DB2; Cool Gen Tmap Next Foundation Testmanagement Test Management Testen Professional; TMap NEXT Advanced; ISTQB Advanced Testorganisatie en uitvoering TMap NEXT Foundation Applicatiebeheer Applicatiebeheer Professional ITSM Control of IT Services; ITIL Service Transition Programmeren Oracle Certified Professional; Microsoft Certified Program Developer 1e lijns gebruikersondersteuning Servicemanagement ITSM Foundation; ITIL Foundation Incidentmanagement Service Support Professional ITSM Support of IT Services Problemmanagement Service Support Professional ITSM Support of IT Services; ITIL Operational Support and Analysis Service Design Professional ITSM Delivery of IT Services; ITIL Service Design Changemanagement Service Control Professional ITSM Support of IT Services; ITIL Service Transition Releasemanagement Service Control Professional ITSM Control of IT Services; ITIL Service Transition; ITIL Release Control and Validation Configuration Management Service Control Professional ITSM Control of IT Services; ITIL Service Transition; ITIL Release Control and Validation; Practitioner Software Asset Management Service level management Service Alignment Professional ITSM Alignment of IT and the Business (ISO 20000); ITIL Service Design; ITIL Service Offerings and Agreements Capacitymanagement Service Design Professional ITSM Delivery of IT Services; ITIL Service Design; ITIL Planning Protection and Optimization Systeemontwikkeling Service Design Professional ITSM Delivery of IT Services; ITIL Service Transition Netwerkontwikkeling Service Design Professional ITSM Delivery of IT Services; ITIL Service Transition Versie /08/

16 Systeembeheer Systeembeheer Server+; Linux+; MCITP Service Control Professional ITSM Control of IT Services; ITIL Service Transition Serverbeheer Systeembeheer Server+; Linux+; MCITP Service Control Professional ITSM Control of IT Services; ITIL Service Transition Netwerkbeheer Systeembeheer Server+; Linux+; MCITP; ASE-Network Infrastructure Service Control Professional ITSM Control of IT Services; ITIL Service Transition Databasebeheer Database Administration MCDBA Technical support Technical Support Server+; Linux+; MCITP Informatiebeheer informatieadvies Service Delivery Archief- en informatiewetgeving; ordenings- en ontsluitingsmethodieken; zoektechnieken Archief- en informatiewetgeving; ordenings- en ontsluitingsmethodieken; zoektechnieken Professional ITSM Delivery of IT Services SOD I, SOD II, MBO Informatiedienstverlening, HMDI HMDI, IDM, Archiefschool Informatievoorziening Bestuurlijke informatiekunde Master Public Information Management, Master in Information studies, Leergang Informatiemanagement en documentmanagement Informatiemanagement Business Information Management Foundation Versie /08/

17 Overzicht 3 Samenhang professionele kennis, certificaten en kernbeschrijvingen (alfabetisch) Professionele Kennis Certificaten Kernbeschrijvingen Applicatiebeheer Archief- en informatiewetgeving; ordenings- en ontsluitingsmethodieken; zoektechnieken Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, et cetera) Bestuurlijke Informatica Professional ITSM Control of IT Services; ITIL Service Transition SOD I, SOD II, MBO Informatiedienstverlening, HMDI, IDM, Archiefschool TOGAF Practitioner; NORA (geen certificering); MARIJ (geen certificering); basisopleiding architectuur Belastingdienst; DIVA (Defensie) Bachelor Bedrijfskundige Informatica, Master Public Information Management, Master in Information studies Applicatiebeheer Informatiebeheer Informatieadvies Informatievoorziening Innovatiemanagement Informatiebeleid Informatiearchitectuur Applicatiearchitectuur Technische Architectuur Informatiearchitectuur Applicatiearchitectuur Technische Architectuur Innovatiemanagement Portfoliomanagement Sourcingmanagement Categoriemanagement Inkoop I(v) Informatiemanagement Informatiebeleid Bestuurlijke Informatica Master Bedrijfskundige Informatica Databases Databases en SQL Foundation Gegevensmanagement Database Administration MCDBA Databasebeheer Functioneel beheer Professional Functioneel Beheerder Functioneel Beheer Informatiebeveiliging Information Security Advanced Securitymanagement (ISO 27002) Informatiebeveiligingsbeleid Information Security Expert Securitymanagement (ISO 27002), VIR, VIRBI, A en K analyses Informatiemanagement Business Information Management Foundation Innovatiemanagement Informatieanalyse Informatiebeleid Informatiearchitectuur Applicatiearchitectuur Technische Architectuur Inkoop I(v) Inkoopstrategie Purchaising Leadership NEVI 3 Categoriemanagement IT-auditing Register EDP-auditor Control Stelsel I(v) Post HBO-opleiding, Certified Information Systems Auditor (CISA) IT-control Project Control I(v) Versie /08/

18 Methoden en technieken voor agile ontwerp RAD/LAD, RUP Technisch ontwerp/applicatieontwikkeling Procesmodelering ARIS; Maven Functioneel ontwerp/startarchitectuur Projectmanagement Professional Projectmanager; Projectmanagement PRINCE2 Practitioner Professioneel Inkopen Expert NEVI 2 Inkoop I(v) Contract- /leveranciermanagement Programmeren Java; C#;.Net; Visual Basic; SAP/ERP; Groupware/Lotus Technisch ontwerp/applicatieontwikkeling Notes; Powerbuilder/Sybase; Cobol/Cics/DB2; Cool Gen Programmeren Oracle Certified Professional; Microsoft Certified Program Developer Applicatiebeheer Service Alignement Service Control Professional ITSM Alignment of IT and the Business (ISO 20000); ITIL Service Design; ITIL Service Offerings and Agreements Professional ITSM Control of IT Services; ITIL Service Transition; ITIL Release Control and Validation Relatiemanagement Service Level Management Changemanagement Releasemanagement Configuration Management Systeembeheer Serverbeheer Netwerkbeheer Configuration Management Service Control Practitioner Software Asset Management Service Design Professional ITSM Delivery of Problemmanagement IT Services; ITIL Service Design Service Design Professional ITSM Delivery of Capacitymanagement IT Services; ITIL Service Design; Systeemontwikkeling ITIL Planning Protection Netwerkontwikkeling and Optimization Service Level Management Professional ITSM Alignment of Contract- IT and the Business /leveranciermanagement (ISO20000) Servicemanagement Professional ITSM Service Delivery Technische Architectuur Servicemanagement ITSM Foundation; ITIL Foundationing 1e lijns gebruikersondersteu- Service Support Professional ITSM Support of Incidentmanagement IT Services; ITIL Operational Problemmanagement Support and Analysis Softwareontwerp Java Software Designer; Microsoft Technisch ontoper Certified Solution Develwerp/applicatieontwikkeling Testen Tmap Next Foundation Technisch ontwerp/applicatieontwikkeling Test Management Testen Professional; TMap Testmanagement NEXT Advanced; ISTQB Advanced Testorganisatie en uitvoering TMap NEXT Foundation Testmanagement Service Design Professional ITSM Delivery of IT Services; ITIL Service Design; ITIL Planning Protection and Optimization Capacitymanagement Systeemontwikkeling Netwerkontwikkeling Versie /08/

19 Systeembeheer Uitbesteding ICT Server+; Linux+; MCITP; ASE- Network Infrastructure Foundation ISPL Procurement Management Systeembeheer Serverbeheer Netwerkbeheer Technical Support Inkoop I(v) Contract- /leveranciermanagement Versie /08/

20 Overzicht 4 Model kwaliteitenprofiel KWALITEITENPROFIEL Informatie vanuit het functiegebouw Rijk Het kwaliteitenprofiel van de kernbeschrijvingis een I(v) specifieke verbijzondering van het volgende kwaliteitenprofiel van het functiegebouw Rijk: Functiefamilie : Functiegroep : Schaalrange : Positionering van de kernbeschrijving in de I(v) kolom vraag afstemming vraag-aanbod aanbod richten inrichten Naam resultaatgebied kernbeschrijving verrichten Relaties met de kernbeschrijvingen Omschrijving van de kernbeschrijving (A3-2). 1.2 (A3-2). Voorbeelden van rollen De kernbeschrijving wordt aangetroffen in de volgende rollen binnen de I(v) kolom:. Bijzonderheden en/of ontwikkelingen m.b.t. de kernbeschrijving Geen bijzonderheden. 2 Tussen haakjes is een verwijzing opgenomen naar de e-competenties uit het Europese e- Competence framework versie 2.0 september Zie overzicht 5 voor de samenvatting. Versie /08/

Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 2

Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 2 Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 2 Den Haag, februari 2012 Concept 0.92 08/02/2012 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Deel I : Toelichting op het kwaliteitsraamwerk I(v) functie Overzicht 1: Samenhang

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

For the record. Track 6: Competenties. Rene Kiebert. Willem van Essel. in de studio s van de e-overheid Digitaal Bestuur Congres 2011

For the record. Track 6: Competenties. Rene Kiebert. Willem van Essel. in de studio s van de e-overheid Digitaal Bestuur Congres 2011 For the record in de studio s van de e-overheid Digitaal Bestuur Congres 2011 Track 6: Competenties Rene Kiebert Ministerie van BZK Willem van Essel Ordina Track 6: Competenties Noodzakelijke vaardigheden

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Examen BiSLF Business Information Management Foundation

Examen BiSLF Business Information Management Foundation Examen BiSLF Business Information Management Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 januari 2006 1 oktober 2005 Doelgroep De doelgroep voor deze module heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen,

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

Cursusoverzicht Voorjaar 2015

Cursusoverzicht Voorjaar 2015 Cursusoverzicht Voorjaar 2015 In deze brochure vindt u een overzicht van alle leergangen en trainingen die in samenwerking met Suerte Academy dit voorjaar aanbiedt. De trainingen van worden zeer hoog gewaardeerd

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Het Modellenbos. Machteld Meijer. Getronics PinkRoccade 10 november 2005

Het Modellenbos. Machteld Meijer. Getronics PinkRoccade 10 november 2005 Het Modellenbos Machteld Meijer Getronics PinkRoccade 10 november 2005 CMMI BiSL BiSL DSDM Prince2 Prince2 ITServiceCMM CMM Cobit RUP ASL ASL ITIL 6 sigma BiSL Het modellenbos De modellen ASL INK MSF BiSL

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Bijlage. Essentiële situaties en competenties

Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Bijlage. Essentiële situaties en competenties Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Bijlage Essentiële situaties en competenties Den Haag, april 2013 v 1.0 24/04/2013 1 Essentiële situaties en competenties Algemene competenties voor de functiefamilie en

Nadere informatie

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 Programma e-cf Korte introductie e-cf Nut en noodzaak Stand van zaken in Europa In Nederland e-cf in de praktijk Ronde tafel discussie Het

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

E-Competence Framework (e-cf) Implementatiestrategie

E-Competence Framework (e-cf) Implementatiestrategie E-Competence Framework (e-cf) Implementatiestrategie De potentie van e-cf Het e-competence Framework (e-cf) biedt enorme mogelijkheden om een IT-populatie in beweging te brengen en te professionaliseren.

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2)

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Deel 1 1. Prelude 8 13 2. Achtergrond en Context MARIJ (leerdoel 3; duur 1-2 uur) 14-25 3. Eén architectuur voor de Rijksdienst (leerdoel 3; duur 1 uur)

Nadere informatie

De Compacte Rijksdienst

De Compacte Rijksdienst De Compacte Rijksdienst Veranderingen in het ITlandschap; wat betekent dat voor de markt? Leveranciersdag 1 november 2011 Jan Flippo DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie Informatievoorziening

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Van BiSL naar BiSL Next

Van BiSL naar BiSL Next Whitepaper Van BiSL naar BiSL Next Auteur: Lucille van der Hagen Datum: 14 november 2016 Inhoud 1 Inleiding 2 Waarom veranderen? 3 Huidige BiSL model 4 Nieuwe BiSL model 5 Van huidig naar nieuw 6 Mapping

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

Het nieuwe Functiegebouw Rijk is ingevoerd. En nu?

Het nieuwe Functiegebouw Rijk is ingevoerd. En nu? Het nieuwe Functiegebouw Rijk is ingevoerd. En nu? Het Functiegebouw Rijk en de implementatie ervan zijn klaar. Functies zijn nu beter vergelijkbaar en verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk

Nadere informatie

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 21 November 2013 Utrecht Agenda Introductie Aanleiding Cloud in het onderwijs Veranderingen voor de organisatie Interactieve workshop Afsluiting 2 Aanleiding

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise BABOK en BiSL Marcel Schaar Machteld Meijer Valori Maise Wat is BABOK BABOK. Ondersteuning voor het werk van de business analist Beschrijving van kennisgebieden (knowledge areas) en bijbehorende taken

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Inrichting van Business Informatie management en BiSL. NGI Den Haag

Inrichting van Business Informatie management en BiSL. NGI Den Haag Inrichting van Business Informatie management en BiSL NGI Den Haag Agenda Enige ontwikkelingen De BIM/FB: de kaders Inrichting Sturende processen 1. Ontwikkelingen De vraagorganisatie ontstaat Twee sturingsshifts

Nadere informatie

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Slimmer organiseren door samenwerken Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Wenkend perspectief Conglomeraat/federatie van SSC (regionaal/functioneel) SSC in Cloud Samen innovaties oppakken

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

Brochure Leergang Informatiemanagement

Brochure Leergang Informatiemanagement Brochure Leergang Informatiemanagement Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven?

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Begrippen ICT-strategie ICT-besturing Toekomst van IM NGI, 7 april 2014 Generiek model voor informatiemanagement Bedrijfs- Informatie- ICTdomein domein

Nadere informatie

Digiveiligheid en kwalificaties. Fred van Noord (PvIB, VKA) Marcel Spruit (HHS, PBLQ/HEC)

Digiveiligheid en kwalificaties. Fred van Noord (PvIB, VKA) Marcel Spruit (HHS, PBLQ/HEC) Digiveiligheid en kwalificaties Fred van Noord (PvIB, VKA) Marcel Spruit (HHS, PBLQ/HEC) Digiveiligheid en functioneel beheer Functioneel beheer Informatiebeveiliging ICT-beveiliging Specificeren BIV Ongewenste

Nadere informatie

Curriculum Vitae. De heer AJ Voskes

Curriculum Vitae. De heer AJ Voskes Personalia. Naam Voskes Initialen (voornaam) AJ (Jan) Woonplaats RENKUM Nationaliteit Nederlandse Profiel. Loopbaan. Vaardigheden. De heer Voskes is een zeer ervaren en gecertificeerd senior consultant

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

Werkgroep Integrale SPI Strategieën

Werkgroep Integrale SPI Strategieën Werkgroep Integrale SPI Strategieën Mario van Os Sogeti Nederland B.V. 10 november 2005 Agenda werkgroep 16:40 Eindresultaat Werkgroep Modellen: wanneer wat door Mario van Os, Sogeti 17:15 Presentatie

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

BiSL. Lucille van der Hagen Managing director ASL BiSL Foundation. @lucillehagen & Lucille.vanderhagen@aslbislfoundation.org

BiSL. Lucille van der Hagen Managing director ASL BiSL Foundation. @lucillehagen & Lucille.vanderhagen@aslbislfoundation.org Global Information Management Coalition Roadshow BiSL Lucille van der Hagen Managing director ASL BiSL Foundation @lucillehagen & Lucille.vanderhagen@aslbislfoundation.org 1 1 Geschiedenis BiSL 1996 Ontwikkeling

Nadere informatie

Congres P-direkt Workshop FGR: Ins & outs, resultaatgericht werken en sturen m.b.v. FGR

Congres P-direkt Workshop FGR: Ins & outs, resultaatgericht werken en sturen m.b.v. FGR Congres P-direkt Workshop FGR: Ins & outs, resultaatgericht werken en sturen m.b.v. FGR 31 oktober 2017 Eric Hartstra: Min BZK, DG OO, Directie Ambtenaar en Organisatie, Afdeling Organisatiebeleid Sandra

Nadere informatie

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com (Business, (IT) Projectmanagement, Quality Management, etc.) TMap NEXT Test Engineer(NL/ENG) Examentraining TMap NEXT Test Engineer E-learning TMap NEXT Test Engineer Certificering TMap NEXT Test Engineer

Nadere informatie

Help, wij hebben (g)een informatiemanager!

Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Informatiemanagement in het MBO Jan Bartling Jan Kees Meindersma Bas Vermolen Bram Lankreijer Marc van Leeuwen 14 september 2011 1 Het bestaansrecht van IM Onbekend

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Versie 1.0 Datum 23 november 2012 Status Besproken in het GO-FGR op 22 november 2012 Aangepast 23 september 2014 (werkwijze) Inhoud Inleiding 1 Doel, Reikwijdte

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Brochure HC&H Masterclasses

Brochure HC&H Masterclasses Brochure HC&H Masterclasses & Masterclass Informatiebeveiliging & Masterclass Proces en Informatiemanagement & Masterclass Klantgericht werken & Masterclass Functioneel Beheer & Masterclass Inkoop ICT

Nadere informatie

NAF Opzet Werkgroepen

NAF Opzet Werkgroepen NAF Opzet Werkgroepen Youetta de Jager Frank Luyckx Roland Drijver Denis Hageman Raymond Slot Juni 2016 1 Achtergrond Om een nieuwe start te maken met de werkgroepen, is er vanuit de PC een opzet gemaakt

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

Rapport Functioneel beheerder survey

Rapport Functioneel beheerder survey Rapport Functioneel beheerder survey Apeldoorn / Beuningen Oktober 2016 Yvette Backer Frank van Outvorst Lex Scholten René Sieders Inhoudsopgave INLEIDING...3 FUNCTIONEEL BEHEERDER... 3 WERKWIJZE... 3

Nadere informatie

Lighthouse-ICT B.V. Curriculum Vitae. Gemeentelijke overheid Financiële sector Zorginstellingen Sociale verzekeringen ICT dienstverlener

Lighthouse-ICT B.V. Curriculum Vitae. Gemeentelijke overheid Financiële sector Zorginstellingen Sociale verzekeringen ICT dienstverlener Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Lucas Alex Contact: Lighthouse-ICT B.V Adres: van Blaaderenweg 10a Postcode / plaats: 1862 JP Bergen NH Telefoon: 06 234 06 721 e-mailadres: alex@lighthouse-ict.com

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com APMG-International Webinar (In samenwerking met Ultracomp Academy) ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com ITIL

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Preparation Guide EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie 201601 Copyright 2016 EXIN Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

SUERTE Academy Platform voor Continue Persoonlijke Ontwikkeling

SUERTE Academy Platform voor Continue Persoonlijke Ontwikkeling Cursusoverzicht Voorjaar 2015 Onderstaand vind u een overzicht van alle opleidingen, leergangen, trainingen, workshops, etc. die Suerte Academy via een open rooster aanbiedt. Al deze trainingen kunnen

Nadere informatie

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010 Applicatie Portfolio Optimalisatie BMC klantendag 4 maart 2010 Introductie Pim van der Kleij consultant applicatieen servicemanagement Benno Faase consultant servicemanagement 2 Sogeti Professioneel ICT-vakbedrijf

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software OPTIMIZE Vacature JAVA Developer Divisie Just Software Just Software ontwikkelt en levert reeds meer dan 15 jaar haar eigen geïntegreerde softwareoplossingen voor het beheer van administratieve processen

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Brochure ITIL Foundation

Brochure ITIL Foundation Brochure ITIL Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Business Information Management Foundation

Business Information Management Foundation Preparation Guide Business Information Management Foundation Editie februari 2012 Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011 Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Agenda 19.00 19.15 Welkom en inleiding 19.15 19.45 IM Onderzoek 2011 19.45 20.15 Pauze 20.15 21.00 Discussie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Functioneel beheer in Nederland

Functioneel beheer in Nederland Functioneel beheer in Nederland Achtergrond Op initiatief van Marjet Smits (ad Matres), Martijn Buurman (Functioneel-beheerder.com) en Günther Nijmeijer (inmezzo) is eind 2012 de eerste verkiezing voor

Nadere informatie

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Curriculum Vitae R.P.D. (Rob) Buijtendijk InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Postbus 414 1270 AK Huizen M: 06-54 23 84 80 T: 035-646 93 96 F: 035-646 93 97 E: rob.buijtendijk@innervisie.nl I:

Nadere informatie

ICT-governance. (Beschrijving van de ICT-besturing binnen de AHK) CONCEPT. Amsterdam, Juli Ferry J. de Jong (hoofd ICT)

ICT-governance. (Beschrijving van de ICT-besturing binnen de AHK) CONCEPT. Amsterdam, Juli Ferry J. de Jong (hoofd ICT) (Beschrijving van de ICT-besturing binnen de AHK) CONCEPT Amsterdam, Juli 2013 Ferry J. de Jong (hoofd ICT) Index Document informatie...3 Document locatie...3 Versie geschiedenis...3 Eigenaar...3 Distributie...3

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

: Implementeren SCM, Change Management, UNIX, Linux, Oracle, ITIL

: Implementeren SCM, Change Management, UNIX, Linux, Oracle, ITIL Beste relatie, Zoals u al van ons gewend bent doen wij u bij deze weer een selectie toekomen van een aantal van onze - per direct - beschikbare dedicated top professionals. Zoals gezegd; het betreft een

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Brochure Leergang Service Management

Brochure Leergang Service Management Brochure Leergang Service Management Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Digitale Duurzaamheid & Enterprise Architectuur

Digitale Duurzaamheid & Enterprise Architectuur Digitale Duurzaamheid & Enterprise Architectuur Dr. Raymond Slot Lector Enterprise Architectuur Hogeschool Utrecht 9 November 2015 Lectoraat Architectuur voor Digitale Informatie Systemen Opleidingen Master

Nadere informatie