INSPIRATIENOTA. Versterken van de participatie van oudere patiënten en naasten ter verbetering van de kwaliteit van zorg EBCD INSPIRATIENOTA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSPIRATIENOTA. Versterken van de participatie van oudere patiënten en naasten ter verbetering van de kwaliteit van zorg EBCD INSPIRATIENOTA"

Transcriptie

1 INSPIRATIENOTA Versterken van de participatie van oudere patiënten en naasten ter verbetering van de kwaliteit van zorg EBCD INSPIRATIENOTA

2

3 EBCD INSPIRATIENOTA 3 VOORWOORD Participeren in de zorg is de laatste tijd een actueel onderwerp, waarbij het veelal een politieke en maatschappelijke ondertoon heeft. De gevolgen van participatie voor bijvoorbeeld mantelzorgers kan grote, onverwachte gevolgen hebben voor hun sociale en professionele leven. Zijn oudere patiënten en mantelzorgers voldoende toegerust om op een adequate manier te participeren, worden ze hierin gefaciliteerd door zorginstanties of zorgverleners? In het Experience-Based Co-Design project hebben we oudere patiënten met kanker, hun mantelzorg en zorgverleners uitgenodigd om gezamenlijk, op basis van daadwerkelijke patiëntervaringen en gelijkwaardig partnerschap, de kwaliteit van zorg te verbeteren. Participatie in een kwaliteitsverbetertraject gaat niet vanzelf, het is zaak de patiënt en diens mantelzorg, maar ook de zorgverleners hierbij te ondersteunen. Het is immers een vrij nieuw fenomeen in de zorg waar we relatief weinig ervaring mee hebben. Deze nota is bedoeld ter inspiratie voor zorgverlenersinstanties die van plan zijn om samen met patiënten en mantelzorgers een betekenisvolle verbetering van de kwaliteit van zorg door te voeren. Een woord van dank gaat uit naar onze patiënten, hun mantelzorgers en zorgverleners, die gezamenlijk vol enthousiasme en inzet, dit traject zijn ingegaan in het Zuyderland Medisch Centrum. De expertise en medewerking van het Huis voor de Zorg en de afdeling Kwaliteit en Veiligheid is van groot belang geweest. Tenslotte dank aan KWF kankerbestrijding die dit project mogelijk heeft gemaakt. Asiong Jie Bijzonder lector Zuyd Hogeschool, Internist-hematoloog Zuyderland MC

4 4 EBCD INSPIRATIENOTA

5 EBCD INSPIRATIENOTA 5 Participatie van de oudere patiënt met kanker en zijn mantelzorg in alle fasen van kwaliteitsverbetering: ervaringen, aanbevelingen en tips. Welke lessen hebben we geleerd van het volgen van de Experience-Based Co-Design (EBCD) methode met betrekking tot participatie van de patiënt en diens mantelzorger? INLEIDING De afgelopen twee jaar hebben we in het Zuyderland Medisch Centrum een onderzoek uitgevoerd naar het verbeteren van de zorg voor oudere patiënten met kanker, specifiek gericht op de zorgpaden darmkanker en borstkanker. Dit hebben we gedaan volgens de EBCD methode. EBCD staat voor Experience-Based Co-Design. Gebaseerd op ervaringen van patiënten, mantelzorgers en zorgverleners worden verbeterpunten benoemd en geprioriteerd, waarna verbeterteams bestaande uit patiënten, mantelzorgers, zorgverleners en verantwoordelijke functionarissen van de instelling aan de slag gaan met de genoemde verbeterpunten. Het idee dat er echt iets mee gedaan wordt, met onze ervaringen, vind ik leuk Maria, patiënte met borstkanker, over haar motivatie om mee te doen Enerzijds was het doel van dit project het doorvoeren van verbeterpunten in de (oncologische)zorg, vanuit het perspectief van de patiënt en mantelzorger. Anderzijds wilden we ervaring opdoen met de EBCD methode, en dan specifiek met het betrekken van patiënten en mantelzorgers van begin tot einde, van het vertellen van ervaringen met de zorg tot het meedenken in en beslissen over reële en haalbare oplossingen. Ik heb meegedaan samen met mijn vrouw omdat ik het heel goed vind dat de patiënt gevraagd wordt naar zijn mening. Mijn vrouw en ik hopen dat het wat opgeleverd heeft voor onze lotgenoten Klaas, mantelzorger van patiënte met darmkanker De ervaringen met de EBCD methode zijn opgetekend in een toolkit. Hoewel ook binnen de toolkit specifiek aandacht is besteed aan patiëntenparticipatie, willen we middels deze inspiratienota onze ervaringen met de participatie van de oudere patiënt en zijn mantelzorger extra onder de aandacht brengen van bestuurders, managers en zorgverleners, zowel in het Zuyderland Medisch Centrum als in andere zorgorganisaties. Deze inspiratienota deelt dus informatie met de toolkit, maar is concreet toegeschreven naar beleidsmakers die patiëntenparticipatie in kwaliteitsverbeterprojecten willen waarborgen in hun organisatie.

6 6 EBCD INSPIRATIENOTA WAT LEVERT PATIËNTENPARTICIPATIE IN KWALITEITSVERBETERPROJECTEN DE ORGANISATIE OP? Patiëntenparticipatie in kwaliteitsverbeterprojecten betekent dat patiënten (en/of mantelzorgers) een actieve rol hebben in activiteiten of beslissingen in het verbeterproces die zowel betekenisvolle gevolgen hebben voor deelnemende patiënten als voor de hele patiëntenpopulatie. Het gaat er hierbij om patiënten mee te laten denken over de selectie, vormgeving en uitvoering van projecten; niet als deelnemer (proefpersoon), maar als ervaringsdeskundige. Persoonlijke ervaring met bijv. kanker en de behandeling daarvan kan dienen als waardevolle input voor nieuw kankeronderzoek. Ervaringskennis wordt gezien als een belangrijke aanvulling op wetenschappelijke kennis. Er zijn een aantal argumenten om patiënten te laten participeren in kwaliteitsverbeterprojecten: 1. Inhoudelijk argument: verbetering van de kwaliteit van zorg. Als de expertise van de zorgverleners en de ervaringsdeskundigheid van de patiënt en mantelzorger worden gecombineerd, kun je samen de beste kwaliteitsverbeterprojecten opzetten en uitvoeren. 2. Politiek en normatief argument (legitimiteit): patiënten zijn de direct belanghebbenden van de kwaliteitsverbetering. Daarom Er werd goed naar ons geluisterd als we ons verhaal vertelden. We hadden geen moeite met het verhaal vertellen in de groep. Tijdens de behandeling vonden we het wel moeilijk om de punten te benoemen waar we ontevreden over waren, maar in de groep werd er geluisterd. Nu ben ik in het vervolg niet meer bang om een arts iets te vragen bijv. over een ander ziekenhuis. Ik voelde eerst een afstand. Zo zijn we opgevoed. Dat we benaderd zijn voor dit onderzoek vind ik heel fijn. Tiny, patiënte met borstkanker zouden ze het recht moeten hebben om invloed uit te oefenen op en zeggenschap te hebben over beslissingen over de kwaliteit van zorg. De zorg sluit dan beter aan bij de wensen van de patiënt en kan op grotere steun rekenen. 3. Empowerment van patiënten: participatie in besluitvorming kan een positief effect hebben op de empowerment van patiënten. Betrokkenheid kan patiënten, maar ook andere partijen, sterken in een gevoel van gelijkwaardigheid. (bron:

7 EBCD INSPIRATIENOTA 7

8 8 EBCD INSPIRATIENOTA PATIËNTENPARTICIPATIE IN HET EBCD-PROJECT Het is belangrijk dat patiënten, diens mantelzorger en patiëntvertegenwoordigers van het begin af aan betrokken zijn in een EBCD project. Met patiënten bedoelen we hier mensen die de zorg hebben ondergaan. Met mantelzorg bedoelen we mantelzorgers, naasten en/of vrienden die bij de zorg betrokken zijn. Met patiëntvertegenwoordigers bedoelen we belangenbehartigers en leden van patiëntenorganisaties. Een omgeving scheppen die participatie mogelijk maakt voor patiënten, diens mantelzorger en patiëntvertegenwoordigers is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van managers, zorgverleners, patiënten, mantelzorgers, patiëntvertegenwoordigers en projectmedewerkers. De samenwerking vond ik heel goed. Ook weinig afmeldingen gelukkig, dat had ik wel verwacht, dat er veel zorgverleners zouden afhaken. De samenstelling vond ik wel jammer. Ik was de enige mantelzorger en er waren maar 2 patiënten. Er waren meer patiënten nodig geweest. Dat er veel zorgverleners waren was goed, die waren ook nodig. Wij werden er ook wijzer van als zij onderling met elkaar ergens over spraken. Gerrit, mantelzorger van zijn vrouw die behandeld is voor darmkanker Er zijn vijf vormen oftewel niveaus waarop patiënten (vertegenwoordigers) en diens mantelzorg kunnen participeren in een kwaliteitsverbeterproject 1. De gewenste vorm van participatie verschilt per fase van het kwaliteitsverbeterproject. Het is verstandig om bij het eigen project na te gaan, welke rol van de patiënt (en diens mantelzorg) gewenst is op welk moment. Eerst zullen we de vijf vormen van patiëntparticipatie bespreken, daarna zullen we ter illustratie laten zien hoe wij deze vijf niveaus gebruikt hebben in ons EBCD project. Informatie ontvangen: de patiënten(vertegenwoordiger) en diens mantelzorg weten mee. Voorbeelden van participatie zijn informatiebijeenkomsten bijwonen of nieuwsbrieven ontvangen. Voorwaarde is dat ze kunnen lezen op vmbo 3 niveau. Hun rol is het ontvangen van informatie. Consultatie: de patiënten(vertegenwoordiger) en diens mantelzorg weet en denkt mee. Voorbeelden van participatie zijn: deelname aan interviews, focusgroep discussies, klankbordgroepen. Voorwaarde is dat zij hun pure ervaring kunnen vertellen. Hun rol is het eenmalige verstrekken van informatie. Advisering: de patiënten(vertegenwoordiger) en diens mantelzorg adviseren en de projectmedewerkers beslissen. Voorbeelden van participatie zijn: deelname aan adviesgroepen, cliëntenraad. Voorwaarde is dat zij hun pure ervaring kunnen uiten of de ervaringen van andere patiënten en/of mantelzorg kunnen vertellen en (gezamenlijk) kunnen vertalen op beleidsniveau. Hun rol is het continue uitwisselen van informatie en reactie geven op adviesvragen. 1 Deze vormen/niveaus van patiëntenparticipatie zijn gebaseerd op de ladder van Arnstein.

9 EBCD INSPIRATIENOTA 9 Een leermoment dat je weet wie er allemaal omheen hangt bij zo n behandeling. Daarom is het ook handig dat je in een groep zit want dan leer je van de anderen, dan haal je er meer uit. Anna en Maria, beiden behandeld voor borstkanker Partnerschap: de patiënten(vertegenwoordiger) en diens mantelzorg beslissen en doen mee. Voorbeelden van participatie zijn participatieve actie onderzoeken zoals EBCD, of affiliatie aan de afdeling kwaliteitsverbetering. Voorwaarde is dat zij ervaring hebben in kwaliteitsverbetering en ervaringen van henzelf en anderen enigszins kunnen abstraheren. Hun rol is die van een co-projectmedewerker. Regie: de patiënten(vertegenwoordiger) en diens mantelzorg bepalen en de projectmedewerker ondersteunt. Voorbeelden van participatie zijn lid zijn van de stuurgroep, of de subsidieverstrekker zijn. Voorwaarde is dat zij, naast betrokkenheid bij de doelgroep, bestuurservaring hebben. Hun rol is die van bestuurslid en opdrachtgever. De rol van patiënten en mantelzorg is afhankelijk van: Doelstellingen van het project Aard en focus van het project Doelgroep en mogelijkheden tot participatie Gewenste mate van participatie Gewenste fase van participatie in het project Competentie van de hulpverlener/projectmedewerkers om participatie vorm te geven Competentie van de patiënten(vertegenwoordigers) en familie Beschikbare middelen en tijd Projectvoorstel voorbereiden Fase 1 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Vraagarticiuatie Onderzoeksvoorstel schrijven Interviewgids maken Werven van deelnemers Gegevens verzamelen Analyse Prioritering door patiënten / mantelzorg Prioritering door zorgverleners Prioritering tussen groepen Kwaliteitsverbeterteams Evaluatie project Regie Partnerschap Advisering Consultatie Informatie Belangenbehartiger Huis voor de Zorg Oudere patiënt met kanker Mantelzorger Tabel 1: Participatie van patiënten en diens mantelzorg in ons EBCD project. In de rijen staan de vijf niveaus van patiëntenparticipatie en in de kolommen de fases van het EBCD project.

10 10 EBCD INSPIRATIENOTA ENKELE CIJFERS OP EEN RIJTJE Er werden twee zorgpaden onderzocht: Zorgpad Colorectaal carcinoom (verder te noemen Zorgpad darmkanker) en Zorgpad Mammacarcinoom (verder te noemen Zorgpad borstkanker) Ik vind het belangrijk dat de communicatie in het ziekenhuis goed is en als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren dan ben ik daar blij mee. Dat heb ik gemerkt dat als we bij elkaar zaten in het verbeterteam, dat die communicatie dan goed ging en dat er geluisterd werd naar wat wij belangrijk vonden. Dirk, patiënt met darmkanker Vanuit het Zorgpad darmkanker deden 12 patiënten mee aan het onderzoek, gemiddelde leeftijd 71,9 jaar (van 65 tot 80 jaar), er deden ook 12 mantelzorgers mee. Vanuit het Zorgpad borstkanker deden 12 patiënten mee aan het onderzoek, gemiddelde leeftijd 74 jaar (van 65 tot 88 jaar), ook hier deden 12 mantelzorgers mee. Er deden veel verschillende zorgverleners mee aan het onderzoek, zorgverleners direct betrokken bij de zorg in het ziekenhuis (zogenaamde 1e schil) zoals casemanagers en verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, chirurgen, oncologen en radiologen. Wat meer op afstand betrokken zorgverleners (2e schil) zoals geriater, cardioloog en psycholoog. En diverse zorgverleners uit de eerste lijn (3e schil), onder andere huisartsen, wijkverpleegkundigen en stafmedewerkers 1e lijn organisaties. Daarnaast deden ook de kwaliteitsfunctionaris en de verantwoordelijke manager mee aan het hele onderzoek. Er zijn acht prioriteerbijeenkomsten gehouden: 4 m.b.t. het Zorgpad darmkanker, te weten 1 met patiënten, 1 met mantelzorgers, 1 met zorgverleners en 1 gezamenlijke bijeenkomst. 4 m.b.t. het Zorgpad borstkanker, te weten 1 met patiënten, 1 met mantelzorgers, 1 met zorgverleners en 1 gezamenlijke bijeenkomst. Verbeterteams: Er waren 5 verbeterteams actief, waarin in totaal 12 patiënten en 11 mantelzorgers participeerden. Verbeterpunten bij het Zorgpad darmkanker waren: vast aanspreekpunt, hoofdbehandelaarsschap, contact met de huisarts en bejegening. Bij Zorgpad borstkanker waren dat: het slecht-nieuwsgesprek en voorlichting op maat. Er hebben in totaal 18 bijeenkomsten van verbeterteams plaatsgevonden (verdeeld over 5 verbeterteams). Om ervaringen van patiënten en mantelzorgers met patiëntenparticipatie op te tekenen is er 1 focusgroep georganiseerd waaraan 10 patiënten en 9 mantelzorgers deelnamen.

11 EBCD INSPIRATIENOTA 11 AANDACHTSPUNTEN VOOR SUCCESVOLLE UITVOERING Ik vond het wel goed dat we een aantal kernpunten echt hebben kunnen verbeteren, zoals het aanspreekpunt, thuiszorg uitkiezen, bereikbaarheid nightcare. Op deze kernpunten hebben we toch onze inbreng kunnen doen. Ze zagen inderdaad in dat daar verbeteringen in gedaan konden worden. Jan, mantelzorger van echtgenoot Tijdens ons EBCD project hebben we geleerd dat een aantal aandachtspunten doorslaggevend zijn voor succesvolle uitvoering: Het is een intensieve methode, die tijd en inspanning vergt van zowel patiënten/mantelzorgers als zorgverleners en medewerkers van het ziekenhuis. Als iedereen enthousiast is om mee te werken verdient dat zich uiteindelijk weer terug in concrete verbeteringen. Het was lastig om de co-design groepen bij elkaar te krijgen. Zorgverleners hebben het druk, en patiënten/mantelzorgers heb- Als zorgverleners bleken we dezelfde verbeterpunten aan te dragen als de patiënten en mantelzorgers, maar bij het prioriteren daarvan bleken patiënten andere punten veel belangrijker te vinden dan ik als zorgverlener. Dat was voor mij echt een openbaring en voelde ik als de meerwaarde van het samenwerken met de patiënt en mantelzorger. Henny, zorgverlener, over de meerwaarde van deelname van patiënten en mantelzorgers ben ook hun activiteiten. Daarnaast speelt uiteraard uitval door ziekte een rol. Maar als de groepen eenmaal bij elkaar waren, bleek dat eenieder een waardevolle inbreng had en ook patiënten en mantelzorgers goed konden meedenken over verbeteracties. Veel zorgverleners hebben volle agenda s; na afloop van het traject gaat iedereen weer over tot de (drukke) orde van de dag. Vooraf is het belangrijk de verantwoordelijkheid voor verbeteracties en resultaten te regelen, zodat verbeteracties ook na afloop van het traject doorgaan en geëvalueerd worden. De methode vraagt om een goede projectuitvoerder of -aanjager, die bijeenkomsten plant, voorbereidt en begeleidt. Verder vraagt de methode om enthousiaste deelnemers (zowel patiënten en mantelzorgers als zorgverleners) die in staat zijn (of gesteld worden) voldoende tijd en energie in het traject te steken. Gelukkig konden we daar in ons traject over beschikken. Patiënten en mantelzorgers die aan het project meededen zijn erg positief over het project. Dit kwam vooral naar voren in hun trouwe deelname aan de verbeterteams, hun enthousiasme en betrokkenheid tijdens de bijeenkomsten en tijdens de afsluitende focusgroep en hun openhartigheid over hun ervaringen. Ook zagen we dat patiënten en mantelzorgers het heel fijn vonden lotgenoten te treffen om ervaringen uit te wisselen.

12 12 EBCD INSPIRATIENOTA DE TOEKOMST: PATIËNTENPARTICIPATIE WAARBORGEN IN KWALITEITS- VERBETERING IN HET ZUYDERLAND MC We hopen dat Zuyderland MC patiëntenparticipatie hoog in het vaandel blijft houden, en bijvoorbeeld de EBCD methode verder uitzet. Wij begrijpen dat dat inmiddels gebeurd op de Multidisciplinaire Oncologie Afdeling in Heerlen. We hopen dat de opgedane ervaringen ertoe leiden dat patiënten en mantelzorgers duurzaam betrokken blijven bij de kwaliteit van zorg en bij de opzet en evaluatie van zorgpaden. De eigen inbreng heeft altijd te maken met je eigen missers. De deskundigen laten je vanaf het begin voelen dat ze het met je eens zijn en dat ze er aan willen werken. Onze inbreng is heel erg ter harte genomen en we hebben een eindresultaat gescoord. Wij hebben ons ingezet om de 24 uurs-bereikbaarheid te verbeteren. Of dat financieel mogelijk is, dat hopen we. Bram, mantelzorger Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog tal van andere methodieken die gebruikt kunnen worden bij kwaliteitsverbetering en zorgvernieuwing, zoals cliëntenpanels, focusgroepen, user centred design, spiegelgesprekken, human centred design, etc. In de eerder genoemde toolkit worden enkele methodes verder uitgewerkt. Belangrijk bij vormgeven van patiëntenparticipatie in kwaliteitsverbetering: Om patiëntenparticipatie succesvol en duurzaam te implementeren willen we tenslotte nog een aantal aandachtspunten, randvoorwaarden en tips benoemen, die beleidsmakers kunnen gebruiken om patiëntenparticipatie te waarborgen: Betrek patiënten(vertegenwoordigers) bij het design van participatie in de schrijffase van een plan van aanpak voor kwaliteitsverbetering. Voorkom dat er projecten starten zonder enige vorm van patiëntenparticipatie. Breng de kosten, tijdsinvestering, transport en belastbaarheid van de patiënten in kaart en maak afspraken met hen hierover en faciliteer hen hierin. Dit kan bijvoorbeeld door uitrijkaartjes te regelen, reiskosten te vergoeden, of een cadeaubon als blijk van waardering voor deelname te geven. Geef zorgverleners tijd voor participatie in kwaliteitsverbetering samen met patiënten. Ondersteun zorgverleners, patiënten, mantelzorgers en patiëntvertegenwoordigers tijdens het project, zodat een omgeving van

13 EBCD INSPIRATIENOTA 13 Uit de 2e of 3e sessie wil je wel resultaat halen. Organisatorisch is het wel moeilijk. Na 1,5 jaar wil je toch wel horen dat er iets uit komt. Je hebt wel inbreng gedaan maar je hoort 1,5 jaar niks. Dat stoort me wel. Het heeft niks met geld te doen, want de verbeteringen die we bedacht hebben kosten geen geld. Ik hoop op een goede terugkoppeling van dit hebben we bereikt. Gerrit, mantelzorger over het bereikte resultaat patiëntenparticipatie gecreëerd wordt. Betrek bijvoorbeeld iemand uit de organisatie bij het project die ervaring heeft met patiëntenparticipatie of iemand van een patiëntenorganisatie met expertise op dit gebied. Van individuele ervaring naar verbeterpunten voor een hele patiëntenpopulatie is een grote stap. Patiënten en mantelzorgers hebben daar ondersteuning bij nodig. Idealiter is of zijn er personen werkzaam in de organisatie die patiëntenparticipatie expliciet in hun takenpakket hebben. Investeer in het vertrouwen van alle betrokken in het participatieproces. Patiëntenparticipatie is een team-effort. Fouten maken mag. Houd rekening met de kenmerken van de doelgroep, denk aan opleidingsniveau, gezondheidsproblemen, etc. Zorg voor een open houding en een veilige omgeving om een wederzijdse werkrelatie aan te kunnen gaan. Evalueer samen met patiënten en diens mantelzorg hun bijdrage regelmatig. Houdt gedurende het gehele proces een kort lijntje met hen, ook als er inhoudelijk weinig nieuws te melden is. Waardeer participatie door de bijdrage van patiënten en diens mantelzorg zichtbaar te maken, bijvoorbeeld in rapporten, presentaties en nieuwsbrieven.

14 14 EBCD INSPIRATIENOTA TOT SLOT Wij willen graag alle betrokkenen bij dit kwaliteitsverbeterproject hartelijk bedanken voor hun inzet in het hele traject. Het zou niet zonder hen gekund hebben. Daarnaast een extra woordje van dank voor alle patiënten en mantelzorgers die meegedaan hebben en hun persoonlijke ervaring hebben ingezet. Uw openhartigheid zorgt ervoor dat we al doende leren en verbeteren. We koesteren wat u waardeert en zetten ons in te verbeteren wat u minder prettig vond. Dank daarvoor. Moet je doen zo n verbeterteam, want je kunt er goed resultaat mee boeken. Ik vind het belangrijk voor de lotgenoten en ik zal zeker aan de lotgenoten zeggen dat het resultaat oplevert. Mondiger worden, niet bang zijn om je zegje te doen. Tiny, Gerrit en Anna over wat ze andere patiënten en mantelzorgers zouden adviseren. Namens het Projectteam EBCD. Auteurs: Esther Stoffers, Marja Veenstra, Albine Moser, Inge Melchior Datum: Juni 2016 Deze Inspiratienota is tot stand gekomen door samenwerking van Zuyderland MC, Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en participatie van chronisch zieken, Bijzonder lectoraat Integrative patient centred health care en Huis voor de Zorg. Deze uitgave is mogelijk gemaakt met financiële steun van KWF

15

16

METHODIEK. Versterken van de participatie van oudere patiënten en naasten ter verbetering van de kwaliteit van zorg EBCD METHODIEK

METHODIEK. Versterken van de participatie van oudere patiënten en naasten ter verbetering van de kwaliteit van zorg EBCD METHODIEK METHODIEK Versterken van de participatie van oudere patiënten en naasten ter verbetering van de kwaliteit van zorg EBCD METHODIEK EBCD METHODIEK 3 TOOLKIT EXPERIENCE-BASED CO-DESIGN VERSTERKEN VAN DE

Nadere informatie

Pa#ëntenpar#cipa#e in wetenschappelijk onderzoek een mooie toekomst voor HOVON en Hematon

Pa#ëntenpar#cipa#e in wetenschappelijk onderzoek een mooie toekomst voor HOVON en Hematon Pa#ëntenpar#cipa#e in wetenschappelijk onderzoek een mooie toekomst voor HOVON en Hematon Anna van Rhenen internist-hematoloog Mechteld van de Beld lid Raad van Toezicht Hematon Voorstellen Inhoud p HOVON

Nadere informatie

Achtergrond. Film King s Fund. Co-creatie. Inspiratiesessie EBCD: Zo denkt de patiënt als partner met u mee. Experience-based co-design 30-9-2014

Achtergrond. Film King s Fund. Co-creatie. Inspiratiesessie EBCD: Zo denkt de patiënt als partner met u mee. Experience-based co-design 30-9-2014 Achtergrond Inspiratiesessie EBCD: Zo denkt de patiënt als partner met u mee Maandag 22 september 2014 CBO, Utrecht Patiëntenparticipatie vanzelfsprekend? Patiënten worden gehoord, (vaak) niet betrokken

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in onderzoek

Cliëntenparticipatie in onderzoek Cliëntenparticipatie in onderzoek VOOR ONDERZOEKERS Informatie voor u als onderzoeker over het betrekken van cliënten (vertegenwoordigers) bij praktijkgericht onderzoek KENNISMAKING MET CLIËNTENPARTICIPATIE

Nadere informatie

De patiënt als partner. Birgitta Marijnissen, Zorgbelang Groningen Celeste Reker, Martini Ziekenhuis

De patiënt als partner. Birgitta Marijnissen, Zorgbelang Groningen Celeste Reker, Martini Ziekenhuis De patiënt als partner Birgitta Marijnissen, Zorgbelang Groningen Celeste Reker, Martini Ziekenhuis De patiënt als partner Programma Hoe krijgt de patiënt als partner vorm in jouw dagelijkse praktijk?

Nadere informatie

Het verhaal als kwaliteitsinstrument

Het verhaal als kwaliteitsinstrument Het verhaal als kwaliteitsinstrument Drs. Beatriz Roman Science-practitioner / Promovendus Tranzo (Tilburg University) Onderzoeker Lectoraat Dynamische Talentinterventies Docent Fontys Hogescholen HRM

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Informatie voor onderzoekers (2017)

Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Informatie voor onderzoekers (2017) Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten Informatie voor onderzoekers (2017) De Hart&Vaatgroep is de patiëntenorganisatie voor mensen met (verhoogd risico op) hart-

Nadere informatie

Psychosociale oncologische zorg. Afstemming en communicatie tussen eerste- en tweedelijn

Psychosociale oncologische zorg. Afstemming en communicatie tussen eerste- en tweedelijn Psychosociale oncologische zorg Afstemming en communicatie tussen eerste- en tweedelijn Psychosociale oncologische zorg binnen het st. Anna Ziekenhuis en de eerste lijn Input huidig procesverloop: Doorlopen

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Uitnodiging Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Aan de slag! Kwaliteitsinstrumenten in de Palliatieve Zorg Platform Palliatieve zorg provincie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Proeftuinen vernieuwing KK GZ. 15 December 2015 Domstad Utrecht

Informatiebijeenkomst Proeftuinen vernieuwing KK GZ. 15 December 2015 Domstad Utrecht Informatiebijeenkomst Proeftuinen vernieuwing KK GZ 15 December 2015 Domstad Utrecht Programma 14:00: Welkom en toelichting programma 14:15: presentatie vernieuwd KK GZ 14:45: presentatie proeftuinen 15:15:

Nadere informatie

Mijn Ervaring met de Zorgrelatie een instrument om de kwaliteit van de zorgrelatie met de hulpverlener inzichtelijk te maken

Mijn Ervaring met de Zorgrelatie een instrument om de kwaliteit van de zorgrelatie met de hulpverlener inzichtelijk te maken Mijn Ervaring met de Zorgrelatie een instrument om de kwaliteit van de zorgrelatie met de hulpverlener inzichtelijk te maken 29-1-2018 Invitational conference zorgrelatie Stephanie Lenzen Ezra van Zadelhoff

Nadere informatie

kadernota Burgerparticipatie Reactienota Vastgesteld 13 december 2012

kadernota Burgerparticipatie Reactienota Vastgesteld 13 december 2012 kadernota Burgerparticipatie Reactienota Vastgesteld 13 december 2012 Inleiding Op 9 oktober 2012 heeft het college van B&W van ingestemd met de kadernota Burgerparticipatie. Na vaststelling is de nota

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in onderzoek

Cliëntenparticipatie in onderzoek Cliëntenparticipatie in onderzoek VOOR CLIËNTEN(VERTEGENWOORDIGERS) Informatie voor als u betrokken bent of wilt zijn bij praktijkgericht onderzoek als cliënt(vertegenwoordiger) KENNISMAKING MET CLIËNTENPARTICIPATIE

Nadere informatie

Dr. Asiong Jie. Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg?

Dr. Asiong Jie. Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? Dr. Asiong Jie Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? Hoe krijg ik als patiënt de beste zorg? 1. Wat is beste zorg volgens dokters/ ziekenhuizen patiënten 2. Hoe kunnen we patiënten hierbij helpen? Patiëntenparticipatie:

Nadere informatie

Nog even geduld, de kennissessie start over enkele ogenblikken. Tip: zet het geluid van de computer alvast aan. Hoort u de achtergrondmuziek?

Nog even geduld, de kennissessie start over enkele ogenblikken. Tip: zet het geluid van de computer alvast aan. Hoort u de achtergrondmuziek? Nog even geduld, de kennissessie start over enkele ogenblikken Tip: zet het geluid van de computer alvast aan. Hoort u de achtergrondmuziek? Uitleg Zoom We gebruiken alleen Chat Geluid standaard uit Patiënten

Nadere informatie

Palliatieve zorg in de eerste lijn

Palliatieve zorg in de eerste lijn Palliatieve zorg in de eerste lijn Resultaten van een landelijke behoefte-inventarisatie onder zorgverleners, patiënten en naasten en de rol van PaTz hierbij. Ian Koper Roeline Pasman Bart Schweitzer Bregje

Nadere informatie

Project Ouder wordende Cliënt

Project Ouder wordende Cliënt Project Ouder wordende Cliënt Tips en wenken voor verbeterteams ter voorbereiding op de start van het project Ouder wordende cliënt & Opdrachten voor de eerste bijeenkomst van 22 mei in Utrecht Inclusief

Nadere informatie

Hoe implementeer je de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel?

Hoe implementeer je de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel? Hoe implementeer je de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel? 9 adviezen uit de praktijk om aan de slag te gaan met de Zorgstandaard in jouw regio! De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel beschrijft

Nadere informatie

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs met cc naar de cliënt Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs Wilt u uw beleid, onderzoek en onderwijs meer vraaggericht maken? Wilt u weten of u de

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Patiëntenparticipatie als meerwaarde voor... Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Ilse Weeghmans,VPP vzw Symposium

Nadere informatie

Samen bouwen aan vertrouwen tussen patiënt, naasten en hulpverleners

Samen bouwen aan vertrouwen tussen patiënt, naasten en hulpverleners Samen bouwen aan vertrouwen tussen patiënt, naasten en hulpverleners Introductie Nadenken en met anderen spreken over als je niet meer beter kunt worden is niet makkelijk. Over je levenseinde spreken kan

Nadere informatie

PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN

PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN Projectgroep Patiëntenparticipatie September 2011 Patiëntenparticipatie op de Intensive Care van Tergooiziekenhuizen Steeds meer leeft

Nadere informatie

Afspraken patiëntbetrokkenheid bij medisch specialistische richtlijnen

Afspraken patiëntbetrokkenheid bij medisch specialistische richtlijnen Afspraken patiëntbetrokkenheid bij medisch specialistische richtlijnen Versie 1.0, 15 oktober 2015 Achtergrond Patiëntbetrokkenheid bij richtlijnen krijgt de laatste jaren steeds meer vorm. In principe

Nadere informatie

Samen beslissen begint met een goed gesprek

Samen beslissen begint met een goed gesprek Samen beslissen begint met een goed gesprek Aanpak implementatie keuzehulpen Meer informatie of vragen? Kijk op https://zorgkeuzelab.nl 2018 ZorgKeuzeLab Onze missie is om samen beslissen vanzelfsprekend

Nadere informatie

PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP:

PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP: PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP: Hoe maak je die? 1 Passende medezeggenschap: Hoe maak je die? 2012 Colofon Passende medezeggenschap: Hoe maak je die? is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC komt op voor

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Voorwoord. Aan het einde van 2017 ontstaan er twee vacatures in de raad. In het nieuwe jaar 2018 hopen we weer op volle sterkte door te kunnen gaan.

Voorwoord. Aan het einde van 2017 ontstaan er twee vacatures in de raad. In het nieuwe jaar 2018 hopen we weer op volle sterkte door te kunnen gaan. Jaarplan Cliëntenraad 2018 Voorwoord Goede kwaliteit van zorg, met de patiënt te midden van iedere vraagstelling, is voor elke Cliëntenraad van grote waarde. Om die reden heeft het Bestuursteam van Isala

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

PARTICIPATIE VOLGENS FONTYS

PARTICIPATIE VOLGENS FONTYS PARTICIPATIE VOLGENS FONTYS BELANG VAN PARTICIPATIE Wie studeert of werkt bij Fontys, weet: wij hechten veel waarde aan de mening van onze studenten en medewerkers. Bij het maken van beleid en bij het

Nadere informatie

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Auteur: Cindy Rodigas, student Universiteit Maastricht In samenwerking

Nadere informatie

Een leertraject evalueren tijdens een levendige sessie

Een leertraject evalueren tijdens een levendige sessie onderzoek doen 4 Een leertraject evalueren tijdens een levendige sessie Hoe je de terugblik op een training leerzaam en effectief kunt maken Door Suzanne Verdonschot en Marjolein van Vossen Evalueren van

Nadere informatie

samen beslissen Het 10-stappenplan voor U wilt aan de slag met samen beslissen in de praktijk, waar begint u dan en op welke zaken kunt u letten?

samen beslissen Het 10-stappenplan voor U wilt aan de slag met samen beslissen in de praktijk, waar begint u dan en op welke zaken kunt u letten? Het 10-stappenplan voor samen beslissen U wilt aan de slag met samen beslissen in de praktijk, waar begint u dan en op welke zaken kunt u letten? Hier vindt u een stappenplan dat kan helpen bij de implementatie

Nadere informatie

Martini Ziekenhuis Groningen. Martini Borstcentrum LIDZ dag

Martini Ziekenhuis Groningen. Martini Borstcentrum LIDZ dag Martini Ziekenhuis Groningen Martini Borstcentrum LIDZ dag Lianne Hosman Annette van der Velden unithoofd internist oncoloog / Vz TBWG Programma Bestuurders Gemba Borstcentrum Rondleiding Borstcentrum

Nadere informatie

Tips rond de zorg voor mensen met bekkenbodemproblemen

Tips rond de zorg voor mensen met bekkenbodemproblemen Hoe kan ik de beste zorg krijgen? Tips rond de zorg voor mensen met bekkenbodemproblemen Inleiding De gezondheidszorg in Nederland is over het algemeen van een hoog niveau. Toch wordt niet overal dezelfde

Nadere informatie

Het verhaal als kwaliteitsinstrument

Het verhaal als kwaliteitsinstrument Het verhaal als kwaliteitsinstrument Drs. Beatriz Roman Science-practitioner / Promovendus Tranzo (Tilburg University) Docent / Onderzoeker Fontys Hogescholen HRM en TP 2 Er is een groot verschil tussen

Nadere informatie

Academische Zitting. 15 juni 2018 Brugge. Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Academische Zitting. 15 juni 2018 Brugge. Wit-Gele Kruis van Vlaanderen Academische Zitting 15 juni 2018 Brugge Wit-Gele Kruis van Vlaanderen Programma 1. Voorwoord door mevr. dr. G. De Brabanter voorzitter Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen 2. Prof. Dr. A. Van Hecke toelichting

Nadere informatie

Goede kankerzorg is meer dan een medische behandeling

Goede kankerzorg is meer dan een medische behandeling Goede kankerzorg is meer dan een medische behandeling DEZE RAPPORTAGE IS AANGEPAST OP 16 JULI 2018 Als kankerpatiëntenorganisaties vinden wij dat ziekenhuizen aan specifieke randvoorwaarden moeten voldoen

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de GRZ: Wat kunnen we van elkaar leren? Irma Everink

Ketensamenwerking in de GRZ: Wat kunnen we van elkaar leren? Irma Everink Ketensamenwerking in de GRZ: Wat kunnen we van elkaar leren? Irma Everink 31-01-2019 Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

U heeft slokdarm kanker

U heeft slokdarm kanker U heeft slokdarm kanker en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP SLOKDARMKANKER lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft slokdarmkanker, uw leven staat op zijn kop. En u heeft veel

Nadere informatie

HANDLEIDING MANTELZORG VAN OUDERE PATIËNT

HANDLEIDING MANTELZORG VAN OUDERE PATIËNT HANDLEIDING MANTELZORG VAN OUDERE PATIËNT EBCD HANDLEIDING Auteurs: Marja Veenstra Inge Melchior Albine Moser Esther Stoffers Datum: Juni 2016 EBCD HANDLEIDING MANTELZORG 3 VOORWOORD Als een patiënt de

Nadere informatie

Verbeterplannen Samenspel mantelzorgers en vrijwilligers Kanidas

Verbeterplannen Samenspel mantelzorgers en vrijwilligers Kanidas Verbeterplannen Samenspel mantelzorgers en vrijwilligers Kanidas Toelichting De Smiley ; deze laat het volgende in één oogopslag zien: is hoger of gelijk aan 7,00 is lager dan 7,00 Bij gebrek aan respons

Nadere informatie

1.1. Eye-openers vanuit het perspectief van patiëntenorganisaties

1.1. Eye-openers vanuit het perspectief van patiëntenorganisaties TOOLKIT Bekend maakt Bemind 1. Eye-openers Op deze pagina leest u wat medewerkers en vrijwilligers van patiëntenorganisaties en organisaties van oudere migranten hebben ervaren als echte eye-openers in

Nadere informatie

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Betreft Voorstel cliëntenparticipatie 113Online Aan Raad van bestuur Van Chantal Laurent, Age Niels Holstein, Jan Mokkenstorm Agendapunt 7 Datum 2 september 2014

Nadere informatie

Franciscus IBD Centrum 8 mei 2019

Franciscus IBD Centrum 8 mei 2019 Franciscus IBD Centrum 8 mei 2019 Franciscus IBD centrum IBD team: MDL-artsen Chirurgen Kinderarts MDL IBD verpleegkundigen Medisch psycholoog Diëtisten Partners: Gynaecoloog Medisch microbioloog Reumatoloog

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Samenvatting 167 Dit proefschrift gaat over patiëntenparticipatie bij medische besluitvorming in de laatste levensfase van oncologie patiënten. Wanneer patiënten niet meer kunnen genezen,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Waarom zelf het wiel uitvinden?

Waarom zelf het wiel uitvinden? Home no. 6 December 2017 Eerdere edities Verenso.nl Waarom zelf het wiel uitvinden? Knowledge brokers CVA verbeteren kwaliteit geriatrische revalidatie Mia Willems, Eugenie Brinkhof, Marike Jansen, Liesbeth

Nadere informatie

Extern klachtenjaarverslag Luisteren naar ervaringen

Extern klachtenjaarverslag Luisteren naar ervaringen Extern klachtenjaarverslag 2015 Luisteren naar ervaringen 1 Zorg goed voor elkaar Met het motto van het BovenIJ Ziekenhuis zorg goed voor elkaar en de daaraan verbonden waarden persoonlijk, verbindend

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Zorgbelang Fryslân en ROS Friesland Overname van de inhoud alleen met toestemming

Dit is een uitgave van Zorgbelang Fryslân en ROS Friesland Overname van de inhoud alleen met toestemming Inhoudsopgave Inleiding 2 Overzicht methodieken 4 Methodieken 1. Focusgroep 5 2. Q-Sorting 6 3. Associatiekaarten 7 4. Shadowing 8 5. Spiegelgesprek 9 6. Interview 10 7. Klantarena 11 8. Denktank 12 9.

Nadere informatie

2.1 Het gebruik van het ZLP en het inzetten van multidisciplinair overleg om aandacht voor levensvragen te borgen (Expertisenetwerk)

2.1 Het gebruik van het ZLP en het inzetten van multidisciplinair overleg om aandacht voor levensvragen te borgen (Expertisenetwerk) Opzet ontwikkeltrajecten BrabantZorg/ Catharinahof en TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) met het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen voor Kwaliteitsstandaard Levensvragen Juni 2014 Aanleiding Het Expertisenetwerk

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Organisatie Verbeter Cyclus

Organisatie Verbeter Cyclus Organisatie Verbeter Cyclus Creëer uw eigen verbetercultuur Creëer uw eigen verbetercultuur Succesvolle organisaties creëren een positieve verbetercultuur! Zij luisteren goed naar de cliënten en hun netwerk

Nadere informatie

De kunst van elkaar begrijpen

De kunst van elkaar begrijpen De kunst van elkaar begrijpen Omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de dagelijkse praktijk Congres De patiënt aan het roer in de zorg!? Utrecht, 12 april 2019 2 Zorg op maat; beter aansluiten

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg. Onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten

Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg. Onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg Onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten Bronvermelding Moser, A., Stoffers, E., Melchior, I., van der Heijden, A., Hesen, I., Beckers-Houx, M.

Nadere informatie

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4.

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4. Klankbordgroep eerste lijn Gent 18 januari 2011 i.s.m. PLAZZO 1 Programma 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN een onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg in de deelgemeente Rotterdam Kralingen - Crooswijk

Nadere informatie

Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder?

Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder? Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder? Invitational herziening kwaliteitssysteem dialyse, 21 juni 2017 Karen Prantl, coördinator Kwaliteit & Onderzoek NVN 1 Afbakening

Nadere informatie

Leertrajecten Het nieuwe veehouden voorjaar 2011 Samenvatting evaluatie

Leertrajecten Het nieuwe veehouden voorjaar 2011 Samenvatting evaluatie Leertrajecten Het nieuwe veehouden voorjaar 2011 Samenvatting evaluatie Hieronder vindt u de samenvatting van de ervaringen van de deelnemers van drie leertrajecten van Het nieuwe veehouden die in het

Nadere informatie

Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân

Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân De start van een discussie Vier redenen voor deze discussienota 1. Geen financiële groei meer 2. Patiënten weten meer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Patiëntenparticipatie voor een betere chronische zorg

Patiëntenparticipatie voor een betere chronische zorg Patiëntenparticipatie voor een betere chronische zorg Peter Vermeir 30 september 2016 Symposium: hoe gaat de maatschappij om met CVS en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten? 1 Patiëntenparticipatie

Nadere informatie

Ondersteunende en palliatieve zorg bij COPD. COP-zorg.

Ondersteunende en palliatieve zorg bij COPD. COP-zorg. Ondersteunende en palliatieve zorg bij COPD COP-zorg www.nwz.nl Inhoud De palliatieve fase 3 Wat is COP-zorg? 3 Gang van zaken na verwijzing 5 Uw vragen 5 Notities 6 2 U heeft van uw arts gehoord dat u

Nadere informatie

HOOI OP JE VORK VERSLAG. 24/4/2018 Themabijeenkomst NAH-netwerk Kennemerland

HOOI OP JE VORK VERSLAG. 24/4/2018 Themabijeenkomst NAH-netwerk Kennemerland VERSLAG HOOI OP JE VORK 24/4/2018 Themabijeenkomst NAH-netwerk Kennemerland Drie bevlogen verhalen kregen de 50 deelnemers aan de bijeenkomst over de methodiek Hooi op je vork op 24 april te horen: het

Nadere informatie

Verslag kwaliteit 2017 cliëntversie

Verslag kwaliteit 2017 cliëntversie Pagina 1 van 14 Inhoud Inleiding... 3 Bouwsteen 1: de zorg die jij krijgt... 4 Bouwsteen 2: ervaringen van de cliënt... 7 Bouwsteen 3: functioneren van de teams...11 Leren van klachten en incidenten...13

Nadere informatie

Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken Resultaatgericht werken Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De afsprakencyclus...4 Stap 1. De voorbereidingsfase...4 Stap 2. Het planningsgesprek...5 Stap 3. Het voortgangsgesprek...5 Stap 4. Het waarderingsgesprek...5

Nadere informatie

Zorgpad 1.0. Zorgcoördinator + week 1 (Thuisbezoek) Regio Zaanstreek- Waterland Casemanager COPD

Zorgpad 1.0. Zorgcoördinator + week 1 (Thuisbezoek) Regio Zaanstreek- Waterland Casemanager COPD Zorgpad 1.0 Zorgcoördinator + week 1 (Thuisbezoek) Regio Zaanstreek- Waterland Casemanager COPD Persoonlijke Motivatie Longarts Mensen met COPD hebben een hoge zorgconsumptie met frequente heropnames.

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) COLONCARE. onderdeel. Kanker en Seksualiteit. COLONCARE Seksualiteit

Patiënteninformatiedossier (PID) COLONCARE. onderdeel. Kanker en Seksualiteit. COLONCARE Seksualiteit Patiënteninformatiedossier (PID) COLONCARE onderdeel Kanker en COLONCARE INHOUDSOPGAVE Kanker en seksualiteit... 3 Een moeilijke periode... 4 Extra ondersteuning... 5 Contact met lotgenoten... 6 2 Kanker

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

Samen Leren: kwaliteit en impact van ondersteuning. Karin Sok Willem-Jan de Gast

Samen Leren: kwaliteit en impact van ondersteuning. Karin Sok Willem-Jan de Gast Samen Leren: kwaliteit en impact van ondersteuning Karin Sok Willem-Jan de Gast Outcome? Impact Effecten Outcome Resultaten Output Activiteiten Outcome en kwaliteit Impact Effecten Outcome Indicatoren

Nadere informatie

richtlijnen basis voor kwaliteit

richtlijnen basis voor kwaliteit richtlijnen basis voor kwaliteit het IKNL alles-in-één concept Alle kankerpatiënten in Nederland hebben recht op de best mogelijke zorg tijdens en na hun behandeling. U, als zorgprofessional, zet zich

Nadere informatie

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Nederlandse samenvatting Uit een recente rapportage van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 64% van de (ex-) patiënten met kanker zorgen ervaart over psychosociale

Nadere informatie

Samenvatting. Family needs and the role of information in paediatric rehabilitation care. Mattijs Alsem

Samenvatting. Family needs and the role of information in paediatric rehabilitation care. Mattijs Alsem Family needs and the role of information in paediatric rehabilitation care Mattijs Alsem Dit proefschrift gaat over gezinsbehoeften en de rol van informatie in de gezinsgerichte zorg in de kinderrevalidatie.

Nadere informatie

Passende Medezeggenschap

Passende Medezeggenschap Passende Medezeggenschap 1 COLOFON TEKST LOC FOTO S Laura Zwaneveld VORMGEVING EN PRODUKTIE Zorgt. Communicatie bv, Haarlem www.zorgtcommunicatie.nl 2 Passende Medezeggenschap Passende Medezeggenschap

Nadere informatie

Werkwijze Praktijktest

Werkwijze Praktijktest Januari 2016 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T: 030 282 33 02 E: secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl Inhoud 1 Toelichting... 2 2 Werkwijze... 3 Bijlage 1. Voorbeeld

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Ketenzorg zelfevaluatie. Philip de Roos

Ketenzorg zelfevaluatie. Philip de Roos Ketenzorg zelfevaluatie Interim management & advies Philip de Roos KPN General Electric Data Sciences IBM Vicorp Madge web 12 jaar zelfstandig, adviseur zorg Vb: Zorggroep SEZ, Zorggroep Katwijk STERK

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie. Criterialijst & Tool

Cliëntenparticipatie. Criterialijst & Tool Cliëntenparticipatie Criterialijst & Tool Deze criterialijst en tool zijn tot stand gekomen door samenwerking van Zuyd Hogeschool en het Huis voor de Zorg Deze handleiding is mogelijk gemaakt met financiële

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Flitspresentatie afasieconferentie. De ontwikkeling van een communicatiekeuzehulp

Flitspresentatie afasieconferentie. De ontwikkeling van een communicatiekeuzehulp Flitspresentatie afasieconferentie De ontwikkeling van een communicatiekeuzehulp Onderzoeksproject Steffy Stans, Promovenda Lectoraat Autonomie en Participatie voor Chronisch zieken, Docent opleiding Ergotherapie

Nadere informatie

Methoden en tools voor patiëntenparticipatie bij onderzoek

Methoden en tools voor patiëntenparticipatie bij onderzoek Methoden en tools voor patiëntenparticipatie bij onderzoek Met dit stroomschema maken we u wegwijs in het aanbod op Participatiekompas over het participeren van patiënten in wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

Nieuwe samenhangende ouderenzorg in de eerste lijn. Jacobijn Gussekloo Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde

Nieuwe samenhangende ouderenzorg in de eerste lijn. Jacobijn Gussekloo Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde Nieuwe samenhangende ouderenzorg in de eerste lijn Jacobijn Gussekloo Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde Urgentie Steeds meer (oudste) ouderen in onze samenleving Ouderdom komt met gebreken

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

IMAGINE. De leernetwerken

IMAGINE. De leernetwerken IMAGINE De leernetwerken Het IMAGINE programma richt zich op het beter, veiliger en goedkoper maken van de zorg. Het unieke van het programma is dat binnen de deelnemende ziekenhuizen bestuurders samen

Nadere informatie

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Samenvatting PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Innovatie is een actueel thema binnen de zorg- en welzijnssector. Via zorginnovatie wil men o.a. de kwaliteit van zorg verbeteren. Patiëntgerichtheid

Nadere informatie

Drie soorten kennis. Inleiding. De rol van de ervaringsdeskundige. Overzicht. Wetenschappelijke kennis. Professionele kennis.

Drie soorten kennis. Inleiding. De rol van de ervaringsdeskundige. Overzicht. Wetenschappelijke kennis. Professionele kennis. De rol van de ervaringsdeskundige Overzicht Inleiding ervaringsdeskundigheid Relatie met herstel EDNAH ErvaringsDeskundigheid Niet-Aangeboren Hersenletsel Groningen 2 februari 2017 Scholing Implementatie

Nadere informatie

SPANkracht Zinvolle activiteiten voor jonge mensen met dementie

SPANkracht Zinvolle activiteiten voor jonge mensen met dementie SPANkracht Zinvolle activiteiten voor jonge mensen met dementie Brabantse Inspiratie en Kennisdag 5 november 2015 Deliane van Vliet Ben Janssen Inhoud Doelgroep jonge mensen met dementie Ontwikkeling Spankracht-pakket

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie