Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger"

Transcriptie

1 Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Betreft Voorstel cliëntenparticipatie 113Online Aan Raad van bestuur Van Chantal Laurent, Age Niels Holstein, Jan Mokkenstorm Agendapunt 7 Datum 2 september 2014 Korte omschrijving De raad van bestuur heeft gevraagd om een voorstel voor cliëntenparticipatie. In bijgaande notitie is hiervoor een voorstel uitgewerkt. De wet verplicht 113Online om een cliëntenraad in te stellen. De kenmerken van de cliënten en de organisatie stellen mogelijk beperkingen aan het functioneren van een cliëntenraad. Deze notitie beschrijft hoe 113Online invulling kan geven aan zijn verplichtingen, rekening houdend met deze beperkingen. Financiële en personele consequenties Eerder genomen besluiten Voorgesteld besluit Bijlagen Naast de formele inspraak via de cliëntenraad, kan overwogen worden om andere meer laagdrempelige vormen van participatie mogelijk te maken. Voorgesteld wordt om hier nadere voorstellen voor te ontwikkelen euro per jaar t.b.v. de cliëntenraad Inzet van personeel voor de werving en selectie van kandidaten - De raad van bestuur wordt gevraagd in te stemmen met: 1. De instelling van een cliëntenraad zoals voorgesteld op pagina De ontwikkeling van een participatiebeleid. Cliëntenparticipatie Stichting 113Online 0

2 Cliëntenparticipatie Stichting 113Online 1. Inleiding Cliëntenparticipatie is voor zorginstellingen een belangrijk onderwerp. Niet alleen omdat de wetgever zorginstellingen verplicht tot medezeggenschap via de instelling van cliëntenraden, maar ook uit kwaliteitsoverwegingen. De raad van bestuur van de stichting 113Online heeft gevraagd om een voorstel voor cliëntenparticipatie. In deze notitie is hiervoor een voorstel uitgewerkt. De raad van bestuur wordt gevraagd: a. Kennis te nemen van de notitie; b. In te stemmen met de voorgestelde beslispunten. 1.1 Aanpak Stichting 113Online is een zorgstelling in de zin van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Dit schept wettelijke verplichtingen, ook ten aanzien van de medezeggenschap van cliënten. In deze notitie wordt een voorstel gedaan voor de wijze waarop 113Online invulling kan geven aan deze verplichtingen, gelet op de specifieke kenmerken van de cliënten én de organisatie. Naast de wettelijke verplichtingen, zijn er ook andere overwegingen om cliënten inspraak te geven. Cliënten hebben ervaringsdeskundigheid die voor zorgverleners en instellingen waardevol kan zijn. Door cliënten mee te laten denken over de zorg en het beleid van de instelling, kan de zorg immers nog beter op de wensen en behoeftes van de cliënten worden afgestemd. Cliëntenparticipatie kan op verschillende manieren en op verschillende niveaus worden vormgegeven, naast de formele inspraak via de cliëntenraad. In paragraaf 4 wordt voorgesteld om hiervoor nadere plannen te ontwikkelen. De focus ligt in deze notitie op de wettelijke verplichtingen van de stichting. 1.2 Leeswijzer Paragraaf 2 beschrijft de verplichtingen uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) en de statutaire bepalingen m.b.t. de participatie van cliënten. Paragraaf 3 beschrijft de wijze waarop 113Online invulling kan geven aan deze verplichtingen. Paragraaf 4 gaat in op het concept cliëntenparticipatie. Paragraaf 5 vat de voorstellen in beslispunten samen. 1

3 2. Wettelijke en statutaire verplichtingen De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) en de statuten van de stichting 113Online verplichten de organisatie tot de instelling van een cliëntenraad. 2.1 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Een cliëntenraad behartigt binnen het kader van de doelstellingen van de instelling de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De WMCZ kent aan de cliëntenraad een aantal rechten toe, te weten: het recht op informatie, het recht op overleg, het recht om te adviseren, het recht van enquête, en de bindende voordracht van een bestuurslid. Hieronder wordt kort ingegaan op het recht om te adviseren en de samenstelling van de cliëntenraad. Het recht op overleg, het recht van enquête, en de bindende voordracht van een bestuurslid zijn opgenomen in de statuten van de stichting en komen aan bod in paragraaf Het recht om te adviseren De cliëntenraad kan de zorgaanbieder gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. De WMCZ bepaalt over welke onderwerpen de zorgaanbieder de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid moet stellen om advies uit te brengen (artikel 3). Dit zijn onder andere: de bestuurssamenstelling; het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling; een belangrijke wijziging in de organisatie; een belangrijke inkrimping, uitbreiding of wijziging van de werkzaamheden; de begroting en jaarrekening; het algemeen beleid m.b.t. de toelating van cliënten en de beëindiging van de zorgverlening aan deze cliënten; de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening; de vaststelling of wijziging van de klachtenregeling. De zorgaanbieder kan alleen afwijken van een advies nadat daarover voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is overleg met de cliëntenraad is gepleegd, én in een aantal gevallen (waaronder vaststelling of wijziging van de klachtenregeling) alleen na tussenkomst van een commissie van vertrouwenslieden Samenstelling De cliëntenraad dient zo veel mogelijk representatief te zijn voor de cliënten van de instelling. De zorgaanbieder bepaalt het aantal leden, de wijze van benoeming, welke personen tot lid kunnen worden benoemd en de zittingsduur van de leden Budget De zorgaanbieder dient een budget vast te stellen waarover de cliëntenraad ten behoeve van zijn werkzaamheden kan beschikken. De hoogte van het budget is niet bij wet bepaalt. 2

4 2.1.4 Aanpassing wetgeving Het kabinet wil de positie van cliënten in de zorg versterken. Daarvoor worden op dit moment nieuwe wetsvoorstellen voorbereidt, waaronder over medezeggenschap. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe wet in werking treedt. Dit kan echter resulteren in strengere regels voor zorgaanbieders. Verwacht wordt dat zorgaanbieders meer middelen moeten gaan toekennen aan cliëntenraden. 2.2 Statutaire bepalingen In de statuten van de stichting 113Online zijn de rechten van de cliëntenraad als volgt opgenomen: De cliëntenraad moet door de raad van toezicht geïnformeerd worden over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur. Indien een voorgenomen benoeming of ontslag een bestuurslid A betreft, dan moet de raad van toezicht de cliëntenraad in de gelegenheid stellen om hierover advies uit te brengen. Een bestuurslid A houdt zich in het bijzonder bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. De cliëntenraad moet door de raad van toezicht geïnformeerd worden over een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van toezicht. Eén lid van de raad van toezicht dient te worden benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik heeft gemaakt. Tenminste één maal per jaar moet, in aanwezigheid van de raad van toezicht, een vergadering met de cliëntenraad en met de raad van bestuur gehouden worden, waarin algemene gegevens worden verstrekt omtrent het beleid dat is gevoerd en in het komende jaar zal worden gevoerd binnen de stichting. De cliëntenraad is, tot slot, bevoegd tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskader van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting. In de statuten van Ex 6 is ten aanzien van de cliëntenraad alleen het volgende opgenomen: De raad van bestuur moet de jaarrekening ter bespreking aan de cliëntenraad voorleggen. 3. Cliëntenraad 113Online 3.1 Overwegingen 113Online is een zorginstelling. Dat brengt verplichtingen met zich mee. 113Online wenst aan deze verplichtingen te voldoen. Niet alleen omdat de wet dat vereist, maar ook omdat 113Online de cliënt en zijn kennis en ervaringen serieus neemt. Medewerkers geven bovendien aan behoefte te hebben aan een klankbord, om te toetsen of verbeteringen aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten. De kenmerken van de cliënten en de organisatie stellen echter mogelijk beperkingen aan de mate waarin 113Online aan de hierboven geschetste verplichtingen kan voldoen. 3

5 De wet geeft vergaande bevoegdheden aan de cliëntenraad. Dit veronderstelt dat de leden van een cliëntenraad over bepaalde competenties beschikken 1, waaronder: In staat zijn om aan te geven waar zich knelpunten voordoen in de zorg; In staat zijn om breder te denken dan de eigen situatie en ervaringen te vertalen naar algemene verbeterpunten; In staat zijn om met professionals van gedachten te wisselen en standpunten te verdedigen. Medewerkers van 113Online zijn van mening dat een deel van de cliënten in staat is om in een cliëntenraad te participeren. Het is echter de vraag of deze cliënten daartoe bereid zijn, gelet op het feit dat zij uit de anonimiteit moeten treden en dat als stigmatiserend kunnen ervaren. Ook de specifieke kenmerken van de zorgverlening digitaal en kortdurend stellen mogelijk beperkingen aan de werving van geschikte kandidaten. De organisatie is in beweging. Ook daar moet rekening mee worden gehouden. Het is daarom de vraag of de vergaande bevoegdheden die aan de cliëntenraad worden toegekend (bijvoorbeeld m.b.t. de samenstelling van de raad van toezicht) in deze fase opportuun zijn. 3.2 Voorstel Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om: 1. Een pragmatische aanpak te kiezen: 113Online streeft er naar om zo veel als mogelijk is te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Gaandeweg moet blijken of dit haalbaar is. 2. Een cliëntenraad bestaande uit minimaal 3 leden in te stellen, waarvan er één tot voorzitter wordt benoemd. 3. Twee leden te werven onder de cliënten van 113Online of van de organisaties die 113Online hebben opgericht. De psychologen van 113Online kunnen in het cliëntcontact een eerste inschatting maken van de geschiktheid en informeren naar de interesse om in een cliëntenraad te participeren. In een persoonlijk gesprek kan vervolgens beoordeeld worden of een cliënt geschikt is. 4. Eén lid te werven via het Landelijk Platform GGZ. 5. Een periode van 4 maanden te gebruiken voor de werving en selectie van cliënten. Na deze periode volgt een evaluatie en terugkoppeling aan de raad van bestuur. Indien blijkt dat de cliëntenraad niet optimaal kan functioneren, wordt gekozen voor een kwalitatieve invulling van de cliëntenraad. Dat wil zeggen, gericht op raadpleging over zorginhoudelijke thema s. 6. De ondersteuning van de cliëntenraad indien mogelijk uit te besteden aan het Landelijk Platform GGZ. 7. Een budget van euro per jaar beschikbaar te stellen aan de cliëntenraad voor: ondersteuning, deskundigheidsbevordering en onafhankelijk advies. 1 Voorbeeld profielschetsen leden cliëntenraad Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg, Maatschappelijke Opvang, Handboek patiënten- /cliëntenparticipatie. Verbeteren van de zorg samen met patiënten/cliënten, 2013, CBO; Passende medezeggenschap: Hoe maak je die?, LOC,

6 Na instemming van de raad van bestuur worden de volgende acties ondernomen: 1. Gesprek met het Landelijk Platform GGZ. 2. Opstellen profiel lid en voorzitter cliëntenraad aan de hand van bestaande profielen/criteria. Dit profiel wordt afgestemd met het team van psychologen. 3. Opstellen reglement cliëntenraad. 4. Werving en selectie van de leden en voorzitter 4. Cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie gaat verder dan alleen de instelling van een cliëntenraad. 4.1 Wat verstaan we daar onder? Eén van de gehanteerde definities van cliëntenparticipatie luidt: Het benutten van de unieke ervaringsdeskundigheid van cliënten met als doel de kwaliteit van de zorg te verhogen. 2 Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat niet alleen de zorgverlener maar ook de cliënt voor de zorg relevante expertise in huis heeft. De uitwisseling tussen beiden is een voorwaarde voor goede zorg. Cliënten kunnen op verschillende niveaus participeren. De verschillende niveaus kunnen inzichtelijk worden gemaakt m.b.v. de participatieladder. Hoe hoger op de lader, hoe meer invloed cliënten hebben 3 : Veel Invloed cliënt Weinig 1. Informeren Veel 2. Raadplegen 3. Adviseren Invloed professional 4. Partnerschap 5. Regie Weinig De eerste twee niveaus of treden op de participatieladder informeren en raadplegen vallen onder de noemer consulteren : Bij informeren krijgen cliënten alleen informatie over een (voorgenomen) beleidswijziging, bij raadplegen kunnen cliënten daar ook hun mening over geven. Adviseren, partnerschap en regie vragen een actievere bijdrage van cliënten en meer initiatief: Bij adviseren kunnen cliënten gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over het beleid van de instelling. Het bestuur van de instelling dient rekening te houden met deze adviezen. Bij partnerschap worden beleidsvoorstellen in samenwerking met cliënten ontwikkeld op basis van gelijkwaardigheid. Het bestuur verbindt zich in principe aan de uitkomsten van de beleidsontwikkeling. Bij regie stelt het bestuur slechts de kaders vast waarbinnen de cliënten de doelen en prioriteiten van de instelling bepalen. 2 Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie. Verbeteren van de zorg samen met patiënten/cliënten, 2013, CBO; Passende medezeggenschap: Hoe maak je die?, LOC, Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie. Verbeteren van de zorg samen met patiënten/cliënten, 2013, CBO; Passende medezeggenschap: Hoe maak je die?, LOC,

7 4.2 Factoren Welke participatieniveau geschikt is voor de zorginstelling, hangt onder andere af van: 1. De bestuursstijl; 2. Het doel van participatie; 3. De fase in de besluitvorming; 4. De vaardigheden van cliënten. 5. De mogelijkheden voor ondersteuning. Doelen van cliëntenparticipatie zijn: a. Inzicht krijgen in de wensen en behoeften van cliënten. b. Inzicht krijgen in de ervaringen van cliënten. c. Nieuwe ideeën genereren. d. Nieuwe ideeën toetsen. De momenten waarop cliënten kunnen participeren zijn: a. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid. b. Tijdens de uitvoering van beleid (gericht op tussentijdse bijstelling). c. Bij de evaluatie van beleid Vaardigheden van cliënten Veel is afhankelijk van de vaardigheden van cliënten om hun ervaringen, meningen en wensen naar voren te brengen. Cliënten kunnen daarvoor te zwaar belast zijn. Zorginstellingen kunnen naast een cliëntenraad, andere meer laagdrempelige en informele instrumenten inzetten om de ervaringen, meningen en wensen van hun cliënten te achterhalen Ondersteuning Cliëntenparticipatie vraagt om een investering van de zorginstelling in termen van tijd en budget. Het is daarom verstandig om vooraf te bepalen hoeveel tijd en budget beschikbaar is en welke methode daarbij past. De werkzaamheden waarmee rekening gehouden moet worden zijn: a. De werving en selectie van cliënten; b. De voorbereiding en uitvoering; c. De verwerking van de resultaten; d. De uitvoering van eventuele vervolgacties. 4.3 Instrumenten Participatie kan plaatsvinden op a. individueel (behandelings)niveau, of b. collectief. En op a. ad hoc, of b. structurele basis. 6

8 In de praktijk worden verschillende instrumenten ingezet (niet uitputtend): Participatievorm Instrument 2. Raadplegen Interview, groepsinterview, focusgroep (ook online), cliëntenpanel, brainstormsessie, online vragenlijst 3. Adviseren Cliëntenraad 4.4 Visie op participatie Cliënten van 113Online worden na afloop van het contact met 113Online, met behulp van online vragen, bevraagd over hun meningen en ervaringen. Deze informatie wordt door 113Online gebruikt om verbeteringen aan te brengen in de zorg. Overwogen kan worden om ook andere instrumenten in te zetten die passen bij de cliënten en de organisatie. Dat vraagt om een participatiebeleid: a. Op welke onderdelen willen we cliënten invloed geven? b. Op welk participatieniveau willen we cliënten invloed geven? c. Welke instrumenten kunnen daarvoor worden ingezet en welke middelen zijn daarvoor 4.5 Voorstel beschikbaar? De raad van bestuur wordt gevraagd om: 1. Richtinggevende uitspraken met betrekking tot het participatiebeleid van 113Online. 2. In te stemmen met de ontwikkeling van een beleidsvoorstel. Dit voorstel wordt in de eerstvolgende vergadering aan de raad van bestuur voorgelegd. 5. Beslispunten De raad van bestuur wordt gevraagd in te stemmen met: 1. De instelling van een cliëntenraad zoals voorgesteld op pagina De ontwikkeling van een participatiebeleid. 7

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Workshop: Wat zegt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)?

Workshop: Wat zegt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)? Workshop: Wat zegt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)? Theorie en praktijk van medezeggenschap cliënten José Broers adviseur en expert medezeggenschap 10 december 2018 LOC-visie Waarde-volle

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Webinar 4 december Wmo-raden en cliëntenraden AWBZ, partners in decentralisatie

Webinar 4 december Wmo-raden en cliëntenraden AWBZ, partners in decentralisatie Webinar 4 december Wmo-raden en cliëntenraden AWBZ, partners in decentralisatie Programma Cliëntenraden: Waar zitten ze? Wat doen ze? Kansen voor u en hen? Samenwerking, hoe pakt u dat aan? Waar zitten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst met de vertegenwoordiger van de cliënten en stichting De Schavuiten

Samenwerkingsovereenkomst met de vertegenwoordiger van de cliënten en stichting De Schavuiten Samenwerkingsovereenkomst met de vertegenwoordiger van de cliënten en stichting Partijen: stichting te Leiden, vertegenwoordigd door mevrouw J.I. van Oostveen als zijnde voorzitter van de raad van bestuur,

Nadere informatie

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in.

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. Voorwoord Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. De wettelijk vereisten staan in de Jeugdwet, paragraaf 4.2b Medezeggenschap. Entrea is een organisatie voor

Nadere informatie

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 30-10-2012) Wet van 29 februari 1996, houdende regels ter bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen 1. Begripsomschrijving Reglement ouderraad 1. De stichting De rechtspersoon, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), waaronder de speelzaallocaties

Nadere informatie

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 Reglement Senas-zorg Cliëntenraad Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 1 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Installatie 4 Artikel 3 Doel en taken

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

e. Raad van Commissarissen: toezichthoudend orgaan van de zorgaanbieder f. cliëntenraad: de door en voor de zorgaanbieder ingestelde cliëntenraad.

e. Raad van Commissarissen: toezichthoudend orgaan van de zorgaanbieder f. cliëntenraad: de door en voor de zorgaanbieder ingestelde cliëntenraad. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ZORGAANBIEDER EN CLIENTENRAAD MEDITTA Artikel I Begripsbepalingen In deze samenwerkingsovereenkomst wordt verstaan onder: a. Wmcz: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Belangrijkste verschillen adviesrechten Wmcz / Wmcz 2018 (januari 2018)

Belangrijkste verschillen adviesrechten Wmcz / Wmcz 2018 (januari 2018) Belangrijkste verschillen adviesrechten Wmcz / Wmcz 2018 (januari 2018) In dit overzicht staan de belangrijkste verschillen tussen de adviesrechten van de Wmcz en de Wmcz 2018. Een belangrijke aanpassing

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst.

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst. T.a.v. de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie Amstelveen 17 oktober 2012 Betreft: Consultatie Jeugdwet Mijne Dames, Heren, De vereniging LOPOR heeft zich, als belangenbehartiger

Nadere informatie

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten.

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. Beste cliënten, In deze folder leggen we uit wat medezeggenschap is, wat de cliëntenraad (CR) doet, hoe wij werken en wie wij zijn. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. 2 Wat doen

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

1.5 Reglement cliëntenraad

1.5 Reglement cliëntenraad 1.5 Reglement cliëntenraad Versiedatum: 11-02-2019 Pagina 1 van 4 Inleiding In de ontwikkelingsfase van Stichting Ela is er een duidelijke visie geformuleerd. Onze cliënten hebben in het verleden weinig

Nadere informatie

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor!

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Even voorstellen: de cliëntenraad Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Wat doet de Cliëntenraad (CR) van het St.Jans Gasthuis Weert voor u? De CR behartigt de gemeenschappelijk belangen van cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT CLIËNTEN RAAD

REGLEMENT CLIËNTEN RAAD STICHTING DE SKUUL REGLEMENT CLIËNTEN RAAD 1 mei 2017 Woord vooraf Voor u ligt het Reglement voor de Cliëntenraad van Stichting De Skuul. Dit document is in samenspraak met de Cliëntenraad tot stand gekomen

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Centraalzorg

Reglement Cliëntenraad Centraalzorg Reglement Cliëntenraad Centraalzorg Tel: 033-2862202 Een cliëntenraad in een zorgorganisatie behartigt de belangen van patiënten en cliënten. Centraalzorg heeft zijn medezeggenschapsstructuur zodanig ingericht

Nadere informatie

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel Rechten van de cliëntenraad Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) staan de rechten van de cliëntenraad. Er zijn 3 soorten

Nadere informatie

Reglement cliëntenraad van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland

Reglement cliëntenraad van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland Reglement cliëntenraad van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland De Stichting Samen Veilig Midden-Nederland stelt conform artikel 4.2.4 e.v. van de Jeugdwet een Cliëntenraad in. De cliëntenraad heeft

Nadere informatie

nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen

nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen Ambtelijk ontwerp voor internetconsultatie, september 2016 nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen Voorstel van wet Wij Willem-Alexander, bij de gratie

Nadere informatie

REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic

REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic REGLEMENT Clientenraad van The Home Clinic Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Zorgaanbieder : The Home Clinic V.O.F. b. Instelling : The Home Clinic, Weesp b. Cliënt

Nadere informatie

Cliëntenraad. medezeggenschap voor cliënten.

Cliëntenraad. medezeggenschap voor cliënten. Cliëntenraad medezeggenschap voor cliënten www.pleyade.nl De cliënt is ervaringsdeskundige Leven zoals u gewend bent Wanneer u in een zorginstelling woont of gebruik maakt van de diensten van de thuiszorg,

Nadere informatie

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ)

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) Wet van 29 februari 1996, houdende regels ter bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

KCO. Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers)

KCO. Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers) Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Cliënt(e): Degene die gebruik maakt van de hulp en/of dienstverlening

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO Reglement Cliënten Medezeggenschapsraad SBPE november 2011 Inhoud Artikel 1: Begripsomschrijving... 3 Artikel 2: Installatie van de Cliënten Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Reglement Pleegouderraad Pleegzorg Parlan

Reglement Pleegouderraad Pleegzorg Parlan Reglement Pleegouderraad Pleegzorg Parlan Reglement Pleegouderraad november 2012 1 Reglement Pleegouderraad (POR) Stichting Parlan. Voorwoord Parlan stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling

Nadere informatie

Hieronder een korte samenvatting van de Wmcz 2018 en een aantal opmerkingen gekeken naar de zorg voor mensen met een beperking.

Hieronder een korte samenvatting van de Wmcz 2018 en een aantal opmerkingen gekeken naar de zorg voor mensen met een beperking. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gaat veranderen, er is al een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst in 2016. Op die tekst

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2013 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN

REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. instelling: Netwerkpsychologen b. cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve

Nadere informatie

Miranda Kila, Voorzitter

Miranda Kila, Voorzitter Miranda Kila, Voorzitter 07-10-2015 moederraadrijnmond@outlook.com Inhoud Inleiding... 3 Visie en missie van de moederraad... 3 Cliëntenparticipatie... 4 Uitwerking regio Rijnmond... 5 Taakverdeling...

Nadere informatie

Reglement versie oktober 2016

Reglement versie oktober 2016 Reglement Cliëntenraad Lumens Artikel 1. Doel cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van de klanten van Lumens en brengt - gevraagd en ongevraagd- advies uit over onderwerpen die

Nadere informatie

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Reglement Centrale Participatieraad Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Watertoren 20 3247CL Dirksland Reglement centrale participatieraad - 2 - INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 MEDEZEGGENSCHAP BINNEN SJALOOM ZORG...

Nadere informatie

Vragenlijst Gehandicaptenzorg Wet cliëntenrechten zorg

Vragenlijst Gehandicaptenzorg Wet cliëntenrechten zorg Vragenlijst Gehandicaptenzorg Wet cliëntenrechten zorg There are 44 questions in this survey Algemeen Bent u een lokale, regionale/cluster of centrale cliëntenraad? Lokale cliëntenraad Regionale of cluster

Nadere informatie

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 De komst van een nieuwe wet medezeggenschap cliënten zorg www.loc.nl De komst van een nieuwe wet medezeggenschap cliënten zorg Wet medezeggenschap cliënten

Nadere informatie

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ambtelijk ontwerp voor internetconsultatie

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ambtelijk ontwerp voor internetconsultatie Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ambtelijk ontwerp voor internetconsultatie Analyse, kanttekeningen en aanbevelingen 1. Medezeggenschap van cliënten binnen de zorgsector 2. Doelstellingen

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten Uitkomst van overleg De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ overwegende dat zij gehoor hebben gegeven aan het verzoek

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

advies zwaarwegend advies

advies zwaarwegend advies 1. De Centrale Cliëntenraad kan de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd schriftelijk en mondeling adviseren over alle onderwerpen die voor de cliënten van de stichting van belang zijn. 2. Een deel van

Nadere informatie

3. De Centrale Cliëntenraad bevordert de samenwerking tussen enerzijds cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers en anderzijds de stichting.

3. De Centrale Cliëntenraad bevordert de samenwerking tussen enerzijds cliënten en (wettelijk) vertegenwoordigers en anderzijds de stichting. REGELING CENTRALE CLIËNTENRAAD CELLO Artikel 1: Doelstelling van de Centrale Cliëntenraad 1. De Centrale Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten op stichtingsniveau. 2. De

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal

Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal Samenwerkingsovereenkomst van GGZ Veenendaal en Cliëntenraad GGZ Veenendaal Versie Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen 10-06- 2015 0.1 - concept Algemeen directeur i.s.m. interne

Nadere informatie

Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen Bespreekbaar door RVB concept. Oktober 2016

Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen Bespreekbaar door RVB concept. Oktober 2016 REGLEMENT CLIËNTENRAAD VERSIEBEHEER RAPPORTDATUM Omschrijving Datum Versie Portefeuillehouder Concept opstellen 21-10- 2016 Bespreekbaar door RVB Oktober 2016 0.1 - concept Manager 1.0 Directeur Ter goedkeuring

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

punt nadrukkelijke aandacht.

punt nadrukkelijke aandacht. punt nadrukkelijke aandacht. De zorgaanbieder heeft aangegeven de klachtenregeling over twee jaar te evalueren. De LCV beveelt in dit kader aan dat de zorgaanbieder bij de evaluatie van zijn klachtenregeling

Nadere informatie

Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland

Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland Reglement Klankbordgroep cliëntenparticipatie van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland De Stichting Samen Veilig Midden-Nederland stelt conform artikel 4.2.4 e.v. van de Jeugdwet een cliëntenraad in.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Document ID: Pagina 1 van 9 v. 6.0

Document ID: Pagina 1 van 9 v. 6.0 Document ID: 1505616 Pagina 1 van 9 v. 6.0 Inhoudsopgave 1. Cliëntenraad... 1 2. Begripsbepalingen... 1 3. Doelstelling... 2 4. Taken... 2 5. Adviesrecht van de Cliëntenraad... 2 6. Verzwaard adviesrecht

Nadere informatie

Procedure # 06 Medezeggenschap

Procedure # 06 Medezeggenschap Procedure # 06 Medezeggenschap Versie 2 Datum 10 november 2015 Goedgekeurd door: Bestuursvoorzitter CKZ: 1. DOEL Handtekening Het vastleggen van de procedure betreffende het instellen, de samenstelling,

Nadere informatie

Medezeggenschap in organisatie X

Medezeggenschap in organisatie X Medezeggenschap in organisatie X Individuele zeggenschap en collectieve medezeggenschap zijn belangrijk omdat zij de basis vormen voor de vormgeving van het leven van de cliënt. De basis Deelnemers aan

Nadere informatie

In de oude wet heeft de cliëntenraad het recht om ongevraagd advies te geven aan de zorgaanbieder.

In de oude wet heeft de cliëntenraad het recht om ongevraagd advies te geven aan de zorgaanbieder. Vragenlijst Curatieve zorg There are 28 questions in this survey Vragenlijst Curatieve zorg Rechten/bevoegdheden van cliëntenraden Vraag 1. Initiatiefrecht In de oude wet heeft de cliëntenraad het recht

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

inhoud: - Inleiding - Wat doet de cliëntenraad - Wat doet de cliëntenraad nog meer - Wie zijn de leden van de cliëntenraad - Wat doet de cliëntenraad

inhoud: - Inleiding - Wat doet de cliëntenraad - Wat doet de cliëntenraad nog meer - Wie zijn de leden van de cliëntenraad - Wat doet de cliëntenraad Cliëntenraad inhoud: - Inleiding - Wat doet de cliëntenraad - Wat doet de cliëntenraad nog meer - Wie zijn de leden van de cliëntenraad - Wat doet de cliëntenraad niet - Hoe kunt u in contact komen met

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad

Reglement Centrale Cliëntenraad Reglement Inhoud Begripsbepaling... 3 Doelstelling reglement... 4 Doelstelling (hierna CCR)... 4 De overlegvergadering... 4 Afspraken over het omgaan met informatie... 5 Bevoegdheden van de CCR... 6 Procedure

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP INLEIDING: 2 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 ARTIKEL 2 DOELSTELLING EN DOELEN 3 ARTIKEL 3 SAMENSTELLING EN BENOEMING 3

Nadere informatie

Besluit tot instelling van de familie-/cliëntenraad Regio 2 Stichting Pleyade Locaties Eldenstaete, Tertzio, thuiszorg

Besluit tot instelling van de familie-/cliëntenraad Regio 2 Stichting Pleyade Locaties Eldenstaete, Tertzio, thuiszorg Besluit tot instelling van de familie-/cliëntenraad Regio 2 Stichting Pleyade Locaties Eldenstaete, Tertzio, thuiszorg Preambule Inspraak en medezeggenschap van cliënten is van groot belang, waarbij cliënten

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden Medezeggenschap cliënten van Aafje Lokale, regio en centrale cliëntenraden Inhoudsopgave Bladzijde 1 Inleiding... 1 2 Lokale cliëntenraad... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Juridisch kader... 2 2.3. Informatievoorziening...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

REGLEMENT CLIENTENRAAD

REGLEMENT CLIENTENRAAD Versie: 2.0 Beoordelaar: kwaliteitsfunctionaris Autorisator: Algemeen directeur Datum vaststelling: 04-11-2013 Datum evaluatie: 04-11-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gaat veranderen, er is al een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst in 2016. Op die tekst

Nadere informatie

Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet

Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet Artikel 12 VN Kinderrechtenverdrag De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Verordening Wmo-raad gemeente Leudal 2013 De raad van de gemeente Leudal; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Overwegende dat op 1 januari 2007 de

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie

Wettekst en toelichting. Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Wettekst en toelichting. Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) Wettekst en toelichting Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) Colofon Redactie VraagRaak/KansPlus 1e druk februari 2001 2e herziene druk november 2008 VraagRaak, steunpunt medezeggenschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Kalorama

Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Kalorama Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Kalorama Inhoudsopgave 1. Voorwoord pag. 3 2. Samenstelling Centrale Cliëntenraad pag. 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad pag. 5 4. Activiteiten 4.1 Vergaderingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Albert Schweitzer twis

Albert Schweitzer twis Albert Schweitzer twis Reglement Cliëntenraad Dit reglement beschrijft met in achtneming van hetgeen vermeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) de bevoegdheden, verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ Kwaliteitshandboek Bureau Jeugdzorg Flevoland Reglement Cliëntenraad Uitgiftedatum: 22 mei 2014 Evaluatiedatum: 22 mei 2016 Vastgesteld op: 2 april 2009 Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT

Nadere informatie

Aanpassing Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen.

Aanpassing Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen. Aanpassing Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen. Waar staan we nu? Nienke Zwennes Goof Buijs Marga Steemers Bouwstenen voor de wijziging De huidige Wmcz De voorstellen op terrein van medezeggenschap

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële cliëntenraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Reglement Raad van toezicht

Reglement Raad van toezicht Reglement Raad van toezicht Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.1 Vastgesteld door de Raad van Toezicht op: 18 december 2017 Preambule Dit Reglement Raad van Toezicht is opgesteld conform de

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade

Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade Preambule Inspraak en medezeggenschap van cliënten zijn van groot belang en moeten zo dicht mogelijk bij de cliënt worden

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Jaarplan Cliëntenraad VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg. Pagina 1 van 10

Jaarplan Cliëntenraad VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg. Pagina 1 van 10 Jaarplan 2018 Cliëntenraad VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg Pagina 1 van 10 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2018 van onze Cliëntenraad. In dit jaarplan zijn beleid, visie en werkwijze van

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad. Zorgcentrum Vincent Depaul

Reglement Cliëntenraad. Zorgcentrum Vincent Depaul Reglement Cliëntenraad Zorgcentrum Vincent Depaul Panningen, juli 2014 Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 2 PARAGRAAF 2 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 PARAGRAAF 3 FUNCTIES... 5 PARAGRAAF 4 VERGADERINGEN...

Nadere informatie

Congres Cliëntenraad: inspraak in kwaliteit 9 december 2016

Congres Cliëntenraad: inspraak in kwaliteit 9 december 2016 Congres Cliëntenraad: inspraak in kwaliteit 9 december 2016 Workshop informele versus formele medezeggenschap Jaap Zwitser 9 december 2016 INHOUD Wat is formele medezeggenschap? Wat is informele medezeggenschap?

Nadere informatie

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de Cliëntenraad DZS 2011 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Als het getij verandert moet men de bakens verzetten Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden Cliëntenraad

Nadere informatie