AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA"

Transcriptie

1 AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR Hogeschool Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Cluster ICT J. Schmeltz/ versie 5/

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De plaats van het afstudeerproject binnen het curriculum 3. Het afstudeerproject 4. De voorbereiding op het afstudeerproject 5. Het indienen van een voorstel voor een afstudeerproject 6. De realisatie en de begeleiding 7. De scriptie 8. De afstudeerzitting 9. Beoordeling 10. Geheimhouding 11. Studie- en beroepsoriëntatie eerstejaarsstudenten voltijd Bijlage 1: Formulier aanvraag Bijlage 2: Formulier contract Bijlage 3: Formulier beoordeling bedrijfsbegeleiders Bijlage 4. Proces verbaal 2

3 1. Inleiding Het doel van dit document is studenten voltijd en deeltijd te informeren over de regelingen en de gang van zaken rond het afstuderen. Er wordt aandacht besteed aan de eisen waaraan het afstudeerproject moet voldoen, de verslaglegging en aan de afstudeerzitting waarin de voordracht en de verdediging plaatsvinden. Ook wordt aangegeven welke procedure studenten moeten volgen t.a.v. de goedkeuring voor het starten van het afstudeerproject. Deze regelingen zijn van toepassing voor studenten die hun afstudeerproject starten in september 2008 of later. Wanneer er in deze leidraad " student, stagiair, kandidaat, docent of een andere mannelijke vorm staat, zowel de mannelijke als de vrouwelijke vorm wordt bedoeld. Afstudeercoördinator Voor nadere inhoudelijke informatie omtrent afstuderen kunnen studenten terecht bij de stage/ afstudeercoördinator of (per opleiding) bij de voorzitter van de betreffende afstudeercommissie ( zie onder): J.W. Schmeltz Nijenoord 1, kamer D01.20 tel Afstudeercommissies Deze commissies beoordelen de projectvoorstellen van de studenten (zie paragraaf 5) De commissies bestaan uit de volgende leden (sa betekent studieadviseur) : Informatica voltijd: Jeroen Weber,Henk Plessius, Henk Karssenberg, Arie Groenenboom(sa) sa: studieadviseur Informatica deeltijd: Jeroen Weber, Ingrid Birkhoff (sa), Jan Ooms Technische Informatica voltijd: Leo van Moergestel, Jan Zuurbier, Henk Karssenberg, Arie Groenenboom(sa) Bedrijfskundige Informatica voltijd en deeltijd: Gerritjan Boshuizen, Boudewijn Bouwense (sa vt), Jan Ooms (sa dt) Information Engineering: Alex Jongman,, Nini Salet (sa) Systeembeheer duaal Rein Kamphuis, Leo van Moergestel, Bert Buitenhuis, Liek Veldt (sa) 3.

4 De stage- en afstudeeradministratie De administratie heeft een ondersteunende functie bij de stages en het afstuderen. Bijvoorbeeld: - correspondentie met bedrijven en studenten; - in ontvangst nemen, registratie en verspreiding van de afstudeerscripties - administratieve verwerking van de procesverbalen van de afstudeerzittingen Gegevens afstudeeradministratie Lia van den Hengel Medewerker stage- en afstudeeradministratie cluster ICT en Elektrotechniek werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag Onderwijsbureau kamer A.00 HU Nijenoord 1 Postbus AD Utrecht T F

5 2. De plaats van het afstudeerproject binnen het curriculum Het afstudeerproject is het laatste onderdeel van het curriculum van de hoofdfase. Met het afstudeerproject (inclusief de verslaglegging) is een studiebelasting van 840 Studiebelastinguren (30 ECTS) gemoeid. De studiepunten worden alleen toegekend als het afstudeerproject met een voldoende wordt beoordeeld. In de studiegids is de plaats aangeven van het afstudeerproject binnen het eindexamenprogramma. Per cursusjaar zijn er twee periodes waarin het afstudeerproject kan plaats vinden: 1) start in september; inleveren scriptie in december; afstudeerzitting in januari 2) start in februari; inleveren scriptie in mei/juni; afstudeerzitting in juni De belangrijke data betreffende het afstudeerproject worden aan het begin van het cursusjaar gepubliceerd in de studiegids. Nieuwe regeling per : De student mag pas starten met het afstudeerproject als hiervoor toestemming is verkregen van de examencommissie. In beginsel wordt alleen toestemming verleend als aan alle eisen van de propedeuse en de hoofdfase ( exclusief de ) is voldaan. De procedure is als volgt: Uiterlijk 15 mei (start september), resp. uiterlijk 15 november (start februari) dient de student een verzoek in bij de studieadviseur. Dit verzoek wordt ingediend per . Bijgevoegd wordt een studievoortgangoverzicht met een toelichting. Overgangsregeling: Studenten die in september 2008 starten met een kunnen tot 1 september het verzoek indienen. Deeltijd/ duaal Bij een student deeltijd of duaal is het niet altijd noodzakelijk om de genoemde 840 uur ook daadwerkelijk aan het project te besteden. Immers een belangrijk deel van de kennis die nodig is om het project te realiseren, hoeft niet meer tijdens het project te worden vergaard omdat die reeds bij de student aanwezig is. Zou iemand van buiten de betreffende werkomgeving eenzelfde opdracht moeten uitvoeren dan zou wellicht meer tijd nodig zijn om zich in te werken in het onderwerp. Als vuistregel kan worden gehanteerd: 2-3 werkdagen per week met een doorlooptijd van circa 5 maanden en daarnaast de nodige activiteiten voor het vervaardigen van de scriptie in privé-tijd. De zal in het geval van studenten deeltijd of duaal meestal worden uitgevoerd in het bedrijf waar de student werkzaam is. Dit heeft als consequentie dat het een individuele aangelegenheid is en dat de totale doorlooptijd van het afstudeertraject veelal niet exact op 5 maanden te bepalen is. Als vuistregel kan worden gehanteerd: de opdracht moet in een tijdsbestek van 4 tot 7 maanden worden uitgevoerd en afgerond. Indien afstuderen in de eigen bedrijfsomgeving, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, wordt de eis gesteld dat een (externe) onafhankelijke belanghebbende/geïnteresseerde als opdrachtgever/ begeleider optreedt. 5.

6 3. Het afstudeerproject 3.1 Doel en inhoud Het doel van het afstuderen is dat de student aantoont dat hij in de opleiding verworven kennis en vaardigheden zelfstandig in praktijk kan brengen en dat hij het eindniveau van de opleiding heeft bereikt t.a.v. de algemene en de specifieke opleidingscompetenties Het onderwerp moet liggen in het verlengde van de studie, recht doen aan het niveau van de opleiding en een uitdaging voor de student betekenen. Ook wordt als eis gesteld, dat een duidelijke link moet worden gelegd tussen theorie en praktijk. Voorts moet een dusdanig resultaat ( product ) worden opgeleverd dat de student daarop kan worden beoordeeld. Dit resultaat omvat in ieder geval de scriptie, maar daarnaast is er veelal nog een tweede resultaat. Dit kan zijn een geheel of gedeeltelijk gerealiseerd informatiesysteem met documentatie. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een technisch rapport voor het bedrijf of om ontwerpdocumentatie. Kortom er is naast de scriptie veelal sprake van een tweede resultaat dat vooral relevant is voor het bedrijf in kwestie. Opmerking: In het afstudeerproject zullen vrijwel nooit alle competenties op hetzelfde beheersingsniveau tot uitdrukking kunnen komen. Immers de is de afronding van het totale verwervingsproces van de competenties. Bovendien zal een student in het afstudeerproject zijn speciale expertise op een bepaald terrein naar voren willen laten komen. Een kandidaat moet het project zelfstandig uitwerken en voltooien. Hij is te allen tijde zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang en de inhoud. De begeleiders (bedrijfsbegeleider en docentbegeleider) hebben tijdens de uitvoering alleen de taak van adviseur. Een student moet in staat zijn met de mensen uit de omgeving waarin hij zijn project tot stand brengt samen te werken en effectief te communiceren. Het project dient uit te monden in een schriftelijk verslag (de scriptie), dat gezien moet worden als een document waarin het project in al zijn facetten beschreven, geanalyseerd en verantwoord wordt ( zie paragraaf 7). Kandidaten dienen in staat te zijn tijdens de afstudeerzitting hun werk mondeling te presenteren en te verdedigen. Voorts dienen kandidaten in staat te zijn afstand te nemen van de specifieke opdracht en in algemene zin conclusies over gelijksoortige problemen weer te geven. 6

7 3.2 Afstudeeronderwerpen Hieronder volgen per opleiding voorbeelden van en. Het verdient aanbeveling om scripties van (succesvol) afgeronde afstudeerprojecten in te zien. Zie hiervoor de HBO- kennisbank: Afstudeeronderwerpen Informatica/ Technische Informatica De mogelijke opdrachten zijn ruwweg te verdelen in 3 hoofdgroepen te weten 1. het ontwikkelen van software 2. in een technische omgeving een opdracht uitvoeren waarbij het hoofddoel niet is het opleveren van software, maar iets anders. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het maken van een ontwerp voor infrastructuur of om een onderzoek dat moet leiden tot aanbevelingen betreffende (software-)technologie 3. in een bedrijfskundige omgeving een opdracht uitvoeren waarbij het hoofddoel niet is het opleveren van software, maar het doen van (bedrijfskundig) onderzoek met een Informaticacomponent. Ad 1. Het ontwikkelen van software Dit is bij een Informaticaopleiding waarbij Software Engineering centraal staat de meest voor de hand liggende keuze. Hierbij kan het gaan om het ontwerpen en realiseren van een totaal systeem of om onderdelen daarvan. Het tot stand brengen van een dergelijk project kan worden ingedeeld in een aantal fasen bijv.: Oriëntatie, Definitie, Ontwerp, Realisatie, Implementatie en Documentatie. Het is heel wel denkbaar dat niet alle fasen aan bod komen, maar dat bijvoorbeeld de implementatie geheel of gedeeltelijk buiten het afstudeerproject wordt gehouden. Of dat het ontwerp het gehele systeem betreft, maar dat de realisatie alleen een prototype omvat. Ook is heel wel denkbaar dat het ontwerp het eindproduct is. Bij de opdrachten die in deze categorie vallen kan men denken aan: Management informatiesysteem Software voor bedrijfskundige processen Software voor technische processen Internet gerelateerde toepassingen Systeem software Recreatieve software Educatieve software Hieronder volgen een aantal voorbeelden uit bovenstaande categorieën. - Ontwikkeling van een informatiesysteem voor huisartsen en specialisten ten behoeve van de registratie van medicijnen voor patiënten. - Ontwerp en implementatie van een framework voor e-commerce webtoepassingen in een JAVA-omgeving. - Ontwerp en implementatie van een schil om de in een ERP-pakket aanwezige managementinformatie te genereren. - Onderzoek naar mogelijkheden van OLE DB architectuur en realisatie van een OLE DB provider. - Aanpassen c.q. ontwikkelen van software voor de invoering van de Euro in informatiesysteem X (t.b.v. een elektronisch spaarprogramma van een bank). Ad 2. In een technische omgeving een opdracht uitvoeren waarbij het hoofddoel niet is het opleveren van software, maar iets anders. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het maken van een ontwerp voor infrastructuur of om een onderzoek dat moet leiden tot aanbevelingen betreffende (software-) technologie. 7.

8 Vrij vertaald komt het er op neer te onderzoeken wat in een gegeven situatie de best denkbare technische oplossing is. Voorbeelden hiervan zijn: - Ontwerp en realisatie van geavanceerde datacommunicatie infrastructuur. - Onderzoek naar inzet van nieuwe technologie in een gegeven probleemstelling Ad 3. In een bedrijfskundige omgeving een opdracht uitvoeren waarbij het hoofddoel niet is het opleveren van software, maar het doen van (bedrijfskundig) onderzoek met een Informatica component. Voorbeelden: - Opstellen van een informatieplan voor een groot bedrijf - Analyse van de huidige situatie van de afdeling Kantoorautomatisering van een grote bankinstelling in het kader van de realisatie van ITIL, gevolgd door het opstellen van een implementatieplan m.b.t. de verdere invoering van ITIL - Het inrichten en borgen van een beheerorganisatie gebaseerd op de ITIL-processen - Onderzoek naar maatwerkoplossingen gebruikmakend van nieuwe technologie - Haalbaarheids-/toepasbaarheidsonderzoek naar de invoering van kennismanagement in een bepaalde organisatie Afstudeeronderwerpen Bedrijfskundige Informatica en Information Engineering De ideale lost een bedrijfskundig probleem op door het inzetten van ICThulpmiddelen. Zo komen zowel de opgedane bedrijfskundige kennis alsook de ICT kennis goed tot hun recht. In de praktijk variëren opdrachten echter van zeer bedrijfskundig met een "vleugje" ICT, tot bijna uitsluitend ICT met een "vleugje" bedrijfskunde. In het algemeen kan gesteld worden dat voor de opleiding BI het accent meer ligt op de bedrijfsprocessen en voor de opleiding IE op de informatiesystemen die de bedrijfsprocessen ondersteunen. In een goede wordt met behulp van modellen een huidige situatie bepaald. Vervolgens worden er oplossingsalternatieven bedacht en afgewogen. Een gefundeerde keuze bepaald welke oplossingsrichting wordt uitgewerkt tot een rapport, ICT-oplossing of product. Tenslotte wordt de oplossing voorzien van een implementatieplan om de organisatie uit te leggen wat de gevolgen zijn van de voorgestelde oplossing. Voorbeelden van onderwerpen van en: Bedrijfsinformatica - Beleidsplan informatievoorziening - Het toepassen van Business Intelligence bij het sturen van een organisatie - Het inrichten van het beheer van ICT applicaties - Het uitwerken en inrichten van een trainingssysteem - Advies over toepassing van systeemontwikkelmethoden - Het optimaliseren van bedrijfsprocessen - Het selecteren van standaard software (bijvoorbeeld ERP, CRM, SCM) - Maken van een standaard voor het testproces - Opstellen van functionele eisen voor een applicatie - Haalbaarheidstudie - Kennismanagement / kennis borging in een organisatie - Benoemen van kritische procesindicatoren 8

9 Information Engineering Voorbeelden: - Ontwerpen en bouwen ( m.b.v tools) van een (webbased) informatiesysteem - Ontwerpen en invoeren van een Management Informatiesysteem - Het ontwikkelen van een web front-end voor een bestaand systeem voor het aanvragen van subsidies - Het ontwerpen van een kennissysteem voor onderhoud van auto s en de selectie van een ontwikkelomgeving voor de realisatie - Onderzoek naar de mogelijkheden van de invoering van een ERP-systeem en de realisatie van het systeem - Analyseren van de informatievoorziening binnen een organisatie; het opstellen van een adviesrapport voor de verbetering van de informatievoorziening Afstudeeronderwerpen Systeembeheer De mogelijke opdrachten zijn ruwweg te verdelen in 3 hoofdgroepen te weten 1. het ontwerpen en implementeren van een softwareomgeving op basis van een gangbare architectuur, waarop moderne gedistribueerde applicaties veilig kunnen werken. 2. in een technische omgeving een opdracht uitvoeren in het kader van het opleveren van een nieuwe of gewijzigde computer- en/of netwerkinfrastructuur met de daarbij behorende veiligheid en betrouwbaarheid. 3. in een bedrijfskundige omgeving een opdracht uitvoeren zoals het doen van (bedrijfskundig) onderzoek in het kader van de organisatie van systeem- en netwerkbeheer. Ad 1. Het ontwerpen en implementeren van een softwareomgeving. Dit is bij een systeembeheerderopleiding waarbij het platform voor applicaties centraal staat een voor de hand liggende keuze. Hierbij kan het gaan om het ontwerpen en realiseren van een totaal systeem of om onderdelen daarvan. Het tot stand brengen van een dergelijk project kan worden ingedeeld in een aantal fasen, bijvoorbeeld Oriëntatie, Definitie, Ontwerp, Realisatie, Implementatie en Documentatie. Het is heel wel denkbaar dat niet alle fasen aan bod komen, maar dat bijvoorbeeld de implementatie geheel of gedeeltelijk buiten het afstudeerproject wordt gehouden. Of dat het ontwerp het gehele systeem betreft, maar dat de realisatie alleen een prototype omvat. Ook is heel wel denkbaar dat het ontwerp het eindproduct is. Hieronder volgen een aantal voorbeelden. - Opzetten van een software architectuur en een adequate netwerkinfrastructuur voor een Enterprise Resource Planning applicatie. - In een groot bedrijf, bank of ziekenhuis: Het uitvoeren van een project waarbij de interface van de desktop gemigreerd wordt van Windows naar Web. - In een ziekenhuis: Een grondige scan uitvoeren van de bestaande patiëntenadministratie in het kader van beveiliging aan de hand van een algemeen geaccepteerde standaard en zo mogelijk de nodige beveiligingsmaatregelen treffen. Ad 2. Opleveren van een nieuwe of gewijzigde computer- en/of netwerkinfrastructuur. Vrij vertaald komt het er op neer te onderzoeken wat in een gegeven situatie de best denkbare technische oplossing is. Voorbeelden hiervan zijn: - Ontwerp en realisatie van geavanceerde netwerkinfrastructuur voor een middelgroot bedrijf, waarbij draadloze technieken worden geïntroduceerd. Maatregelen nemen in het kader van betrouwbaarheid en veiligheid. - Onderzoek naar inzet van nieuwe technologie in een gegeven probleemstelling. - Ontwerp en realisatie van een complexe VOIP-toepassing, rekening houdend met eisen voor prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid. Hierbij kan de integratie van Voice en Data een rol spelen. 9.

10 ad 3. Organisatie van Systeem- en Netwerkbeheer. Hierbij moet een belangrijke onderzoekscomponent aanwezig zijn met betrekking tot de (gestandaardiseerde) methode waarop Systeem- en Netwerkbeheer wordt ingericht. Bijvoorbeeld: - Opstellen van een managementplan voor een groot bedrijf. - Analyse van huidige situatie van de afdeling Kantoorautomatisering van een grote bankinstelling in het kader van de realisatie van ITIL gevolgd door het opstellen van een implementatieplan m.b.t. de verdere invoering van ITIL. - Het inrichten en borgen van een beheerorganisatie gebaseerd op de ITIL-processen - Onderzoek naar maatwerkoplossingen gebruikmakend van nieuwe technologie Opmerking:De opleiding Systeembeheer voltijd is van start gegaan in het cursusjaar De eerste en voltijd worden uitgevoerd in het cursusjaar Context van de Voor wat betreft de context van de zijn in feite 3 situaties denkbaar: Het afstudeerproject is een op zich zelf staand project. Het afstudeerproject maakt deel uit van een groter geheel en is a.h.w. een deelproject In dit geval is het belangrijk duidelijk onderscheid te maken tussen het grote project en het afstudeerproject. Het grote project moet globaal worden beschreven om aldus de context van het afstudeerproject te schetsen. Het afstuderen heeft betrekking op een project dat al voor een deel is gerealiseerd. Hierbij is het dikwijls zo dat het nog te realiseren deel op zich niet voldoende is om op af te studeren. Maar het betrekken van het reeds gerealiseerde deel bij het afstuderen wil nog wel eens soulaas bieden. Het reeds voltooide deel moet dan worden gezien als object van studie. Dit wordt a.h.w. een bedrijfscasus die geanalyseerd moet worden en waarover uitspraken in de zin van conclusies en aanbevelingen moeten worden gedaan. Een dergelijke combinatie van een stuk nog te realiseren en een deel onderzoek is heel wel mogelijk. 10

11 4. De voorbereiding op het afstudeerproject Een afstudeerproject wordt in opdracht van een bedrijf uitgevoerd. De student zoekt zelf een bedrijf waar een afstudeerproject kan worden uitgevoerd. In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat een afstudeerproject niet in opdracht van een bedrijf wordt uitgevoerd. Wel wordt als eis gesteld dat een (externe) onafhankelijke belanghebbende/geïnteresseerde als opdrachtgever/ begeleider optreedt. DUO-OPDRACHTEN Een duo-opdracht is niet per definitie onmogelijk en wordt bij hoge uitzondering toegestaan. Dit kan het geval zijn wanneer de opdracht niet kan worden gesplitst in twee afzonderlijke opdrachten. Voorwaarde blijft altijd dat de inbreng van de individuele student duidelijk herkenbaar en toetsbaar blijft. Vanzelfsprekend moeten omvang en complexiteit zodanig zijn dat uitvoering door twee afstudeerders gerechtvaardigd is. In de stageleidraad staan een aantal adviezen voor het vinden van een geschikt bedrijf. Bij de opleiding worden ook regelmatig stage- en en aangeboden. Zie hiervoor: Lukt het niet om een geschikt bedrijf te vinden, neem dan contact op met de stage- of afstudeercoördinator of met de voorzitter van de afstudeercommissie van de opleiding/variant ( zie blz. 3). Nadat een geschikt bedrijf gevonden is wordt een opdracht geformuleerd die wordt voorgelegd aan de afstudeercommissie. Zie paragraaf Het indienen van een voorstel voor een afstudeerproject Alvorens met het afstudeerproject te kunnen beginnen, moet het project worden goedgekeurd door de afstudeercommissie. Bij deze aanvraag om goedkeuring kunnen twee stappen worden onderscheiden: 1. De eerste stap is het indienen van het projectvoorstel dat moet leiden tot de voorlopige goedkeuring. De student krijgt het groene licht om alvast met de opdracht te starten. 2. De volgende stap is het opstellen van het definitieve projectplan dat na goedkeuring de status krijgt van afstudeercontract. Stap 1. Indienen projectvoorstel. De student dient een projectvoorstel in dat een zodanige beschrijving geeft van het afstudeerproject dat de afstudeercommissie zich een goed beeld kan vormen van de opdracht. Het projectvoorstel moet vergezeld gaan van een formulier "Aanvraag goedkeuring " (zie bijlage 1). Het projectvoorstel moet minimaal de volgende onderwerpen omvatten: a) afstudeeronderwerp b) situatieschets van het bedrijf, waarbinnen het afstudeer project zal plaatsvinden. c) de positie van de student binnen dat bedrijf. d) globale probleembeschrijving Opmerking: Wanneer het afstudeerproject onderdeel uitmaakt van een groter project, dan moet ook dat project worden beschreven zodat de context van het afstudeerproject helder is. Het is belangrijk het afstudeerproject goed af te bakenen t.o.v. het grotere project. 11.

12 e) globale formulering van de f) te gebruiken methoden/technieken en ontwikkelomgeving g) projectactiviteiten h) op te leveren producten i) de projectorganisatie j) planning k) uitdaging (waaruit bestaat de uitdaging voor de student). Het projectvoorstel en het formulier aanvraag goedkeuring dienen te worden aangeleverd per naar de leden van de betreffende afstudeercommissie. Voor de namen zie Inleiding, blz. 3. ( Voor adressen en telefoonnummers: raadpleeg Outlook) De commissie probeert aan de hand van het projectvoorstel een beeld te krijgen van de werkzaamheden die de student zal gaan uitvoeren. De volgende beoordelingscriteria worden gehanteerd om te komen tot een (voorlopige) oordeel: Inhoud / niveau Omvang Diepgang / complexiteit Haalbaarheid met betrekking tot de vereiste kennis Mogelijkheid tot eigen inbreng van de student en de toetsing daarvan Haalbaarheid in de gegeven tijd Randvoorwaarden voor de uitvoering van de opdracht Uitdaging voor de student. Naar aanleiding van de beoordeling kunnen zich vijf situaties voordoen: 1. Het voorstel wordt (voorlopig) goedgekeurd en de student krijgt het groene licht om te starten. 2. Het voorstel wordt teruggegeven aan de student met het verzoek enkele punten te verduidelijken, aan te vullen etc. In dit geval is het oordeel van de commissie dat de opdracht perspectieven biedt. 3. Het voorstel bevat nog zoveel onduidelijkheden dat een gesprek met de student noodzakelijk is om e.e.a te verduidelijken en toe te lichten. De aangepaste aanvraag wordt daarna opnieuw ingediend (of de conclusie kan zijn dat het project geen perspectieven biedt). 4. Het projectvoorstel is onvoldoende maar kan wellicht worden uitgebreid of verdiept. 5. Het voorstel wordt afgewezen. De student zoekt een andere opdracht. Zoals reeds gezegd, mondt deze eerste stap in het afstudeertraject uit in een door de afstudeercommissie (voorlopig) goedgekeurd projectvoorstel voor het afstudeerproject. De student krijgt het groene licht om met de opdracht te starten en krijgt een docentbegeleider toegewezen ( zie paragraaf 6). Het feit dat het project (voorlopig) door de afstudeercommissie is goedgekeurd, wil nog niet zeggen dat dit ook automatisch leidt tot een goed afstudeerwerk. Daarvoor bevat het voorstel in dat stadium nog teveel onzekere factoren. Bovendien moet de docentbegeleider er nog zijn licht over laten schijnen en moet deze de ruimte krijgen om het projectplan nog zodanig aan te laten passen dat het zijn goedkeuring kan wegdragen. Stap 2. Opstellen van het definitieve projectplan De onzekerheden van het (voorlopig) goedgekeurde projectvoorstel moeten in de eerste maand 12

13 na de start van het project worden weggenomen. In goed overleg met de docentbegeleider en de bedrijfsbegeleider moet de student na circa 1 maand een definitief projectplan inleveren. Dit wordt het zogenaamde afstudeercontract en bestaat uit: - het formulier contract (zie bijlage 2), voorzien van alle handtekeningen en - het definitieve projectplan, waarin opmerkingen en aanwijzingen van de afstudeercommissie, de docent en de bedrijfsbegeleider zijn verwerkt. Dit afstudeercontract met het definitieve projectplan is van belang bij de afstudeerzitting; aan de hierin geformuleerde opdracht zal het eindresultaat worden getoetst. Het afstudeercontract, inclusief het projectplan wordt in vijfvoud opgemaakt. Het contract wordt ondertekend door de student, zijn bedrijfsbegeleider en zijn docentbegeleider. De student, zijn bedrijfsbegeleider, zijn docentbegeleider behouden ieder een exemplaar ( inclusief projectplan). De overige twee exemplaren zendt de student naar de afstudeeradministratie. De student is verantwoordelijk voor handtekeningen en verspreiding De afstudeeradministratie verstrekt een exemplaar aan de tweede examinator N.B. Na de definitieve goedkeuring van het projectplan loopt het contact over het afstudeerproject via de docentbegeleider. Bij eventuele problemen t.a.v. het afstuderen is de afstudeercoördinator het eerste aanspreekpunt. 13.

14 6. De realisatie en de begeleiding van het afstudeerproject Van de zijde van de school wordt, zoals eerder vermeld, een docentbegeleider aan de student toegewezen. Nadat de student hiervan op de hoogte is gesteld, neemt hij contact op met de begeleider. De docentbegeleider helpt, stuurt, controleert en beoordeelt de student tijdens het afstuderen en treedt bij de afstudeerzitting op als 1e examinator. Voor een doeltreffende begeleiding zal regelmatig contact tussen docent en student nodig zijn. Naast persoonlijk contact is het van groot belang dat de student regelmatig aan de docent rapporteert omtrent de voortgang van het project. De frequentie van deze rapportage zal, afhankelijk van specifieke omstandigheden, in de orde liggen van één maal per twee of drie weken. De student blijft eindverantwoordelijk voor voortgang, inhoud en document. Met de begeleiding van de zijde van school wordt er van uit gegaan, dat het afstudeerproject zich binnen één semester afspeelt. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Ongeacht de doorlooptijd blijven er per cursusjaar, twee afstudeermomenten. De belangrijke data en deadlines betreffende het afstudeerproject worden aan het begin van het cursusjaar gepubliceerd (zie de bijlage en het jaarrooster in de studiegids Naast de begeleiding vanuit de school, is er de begeleiding vanuit het bedrijf. De student moet zelf iemand (bijvoorbeeld chef of opdrachtgever) benaderen en bereid vinden om als bedrijfsbegeleider op te treden. Het is de taak van deze bedrijfsbegeleider om de student tijdens het afstudeertraject (ook inhoudelijk) te ondersteunen en aan het einde van het project te beoordelen. 14

15 7. De scriptie Het uiteindelijke afstudeerverslag (de scriptie) dient goed gestructureerd van opzet te zijn en dient minimaal de volgende onderdelen te omvatten: - titelblad, voorzien van titel, naam afstudeerder, examennummer, eerste examinator en eventuele geheimhouding - voorwoord - managementsamenvatting (1 à 2 A-4's) - inhoudsopgave - inleiding met beschrijving van de organisatie van de opdrachtgever en de plaats van de afstudeerder daarin - de probleemstelling en de definitieve opdrachtomschrijving - een beschrijving van de uitgangssituatie - beschrijving van de op te leveren producten en/of het onderzoek - een plan van aanpak voor de uit te voeren werkzaamheden - een bespreking van mogelijke oplossingen met consequenties en motivering - verdediging van de gekozen aanpak - een beschrijving van de werkzaamheden en een analyse van de resultaten - implementatieplan en zo mogelijk een beschrijving van de implementatie - conclusies en aanbevelingen - een evaluatie van de procesgang tijdens de afstudeerperiode - geraadpleegde literatuur - diverse bijlagen voor zover van belang De afstudeerscriptie dient begrijpelijk gelezen te kunnen worden zonder dat bestudering van de bijlagen noodzakelijk is. Er dient zoveel mogelijk een zinvol gebruik gemaakt te worden van schema's, figuren en grafieken. Het doel hiervan is ellenlange teksten te vermijden waardoor de leesbaarheid en inzichtelijkheid verhoogd worden. De omvang van de scriptie zal in het algemeen tussen de 30 en 50 pagina's bedragen (exclusief bijlagen), echter een scriptie van 25 pagina's kan ook een goede scriptie zijn. De scriptie dient een aantal weken voor de afstudeerzitting (zie par.4.6) te worden ingeleverd. Voor de exacte data wordt verwezen naar het jaarrooster. De scriptie dient als volgt te worden ingeleverd: 1) Op papier in viervoud bij het afstudeerbureau te worden ingeleverd: 2) Digitaal in word- of pdf formaat naar De student overhandigt zelf 1 exemplaar aan de bedrijfsbegeleider. In het jaarrooster ( zie de bijlage) is aangegeven op welke datum de scriptie moet worden ingeleverd. Opmerking: als de afstudeerzitting plaats vindt buiten de reguliere periodes ( juni of september) ontvangt de student schriftelijk of per bericht over de inleverdatum. Opmerking: ( in verband met de verzending per post). De scriptie mag niet zijn ingebonden in een ordner of map met harde kaft! Indien geheimhouding (zie paragraaf 10) is bedongen, worden er ook vier exemplaren ingeleverd. Drie exemplaren zullen na de examenzitting aan de student worden teruggegeven. 15.

16 8. De afstudeerzitting In het jaarrooster is aangegeven op welke datum de scriptie moet worden ingeleverd. Enkele weken voordat de afstudeerzitting plaats vindt wordt het definitieve rooster van de afstudeerzittingen gepubliceerd. Opmerking: Als de afstudeerzitting plaats vindt buiten de reguliere periodes ( juni of september) ontvangt de student schriftelijk of per bericht over de inleverdatum. In het algemeen wordt geen uitstel van het inleveren van de scriptie verleend. Als de student de scriptie niet tijdig heeft ingeleverd of besluit niet deel te nemen aan de afstudeerzitting beslist de examencommissie over het vervolg van het afstudeertraject. Bij bijzondere omstandigheden ( bijvoorbeeld ziekte) kan de student bij de examencommissie uitstel aanvragen van de inleverdatum en/of de datum van afstuderen. Het afstudeerproject wordt afgerond met een afstudeerzitting. Deze afstudeerzitting zal in totaal 60 minuten duren (inclusief de beoordeling). De zitting bestaat uit 2 onderdelen, te weten een voordracht en een mondelinge verdediging. De voordracht mag maximaal 20 minuten duren. De kandidaat krijgt hierbij de gelegenheid zijn resultaten te presenteren en toe te lichten. Deze voordracht heeft een openbaar karakter tenzij geheimhouding is bedongen (zie paragraaf 10). Na de voordracht volgt in een besloten zitting, de mondelinge verdediging van circa 20 minuten. Daarna volgt de beoordeling (in afwezigheid van de student), waarna de uitslag wordt bekend gemaakt. Tijdens de afstudeerzitting zijn aanwezig: De docentbegeleider Deze fungeert als 1e examinator; hij beoordeelt de aanpak, de uitvoering, de afstudeerscriptie, de openbare voordracht en de mondelinge verdediging. De tweede examinator Deze wordt door de opleiding toegewezen; hij beoordeelt de scriptie, de voordracht en de mondelinge verdediging tijdens de examenzitting. Een lid van het College van Toezicht (CvT) Deze heeft een controlerende en kwaliteitsbewakende functie en geeft desgevraagd advies over de beoordeling van de student. De bedrijfsbegeleider Het is gebruikelijk dat de bedrijfsbegeleider bij de examenzitting aanwezig is. Deze geeft desgevraagd advies over de beoordeling van de student. (Een schriftelijke beoordeling heeft de bedrijfsbegeleider reeds gegeven; zie ook paragraaf 9) 16

17 9. De beoordeling De bedrijfsbegeleider rapporteert, voorafgaand aan de examenzitting, schriftelijk over de afstudeerperiode. Dit houdt in dat de bedrijfsbegeleider een oordeel geeft over de wijze waarop de student het afstudeerproject heeft gerealiseerd. De beoordeling door de bedrijfsbegeleider wordt gegeven op een speciaal voor dit doel bestemd formulier (zie bijlage 3). De student is er voor verantwoordelijk dat de beoordeling van de bedrijfsbegeleider uiterlijk 1 week voor de aanvang van de periode van de examenzittingen bij het afstudeeradministratie aanwezig is. De afstudeerzitting vindt in principe plaats onder toezicht van een gecommitteerde (lid van het College van Toezicht). De eerste examinator doet een voorstel voor de beoordeling van het afstudeerproject en bespreekt dit met de tweede examinator. Zowel aan het lid van het College van Toezicht, als aan de bedrijfsbegeleider kan eventueel advies worden gevraagd. De eerste en tweede examinator bepalen uiteindelijk het cijfer. De beoordeling wordt vastgelegd in een Procesverbaal Examenzitting (zie bijlage 3). Aspecten die een rol spelen bij de beoordeling van het afstudeerproject zijn: a. Aanpak - De totstandkoming van de opdrachtformulering - Het opstellen van de planning voor de uitvoering van de opdracht - Het omgaan met de literatuur; relatie theorie-praktijk - Keuze en toepassing van methoden en technieken. b. Uitvoering - Het hanteren van de opdracht als leidraad. M.a.w. is het resultaat conform datgene wat met de opdracht werd beoogd - Het werken volgens plan - De omgang met collega's - Het niveau van de werkzaamheden - De kwaliteit van de oplossingen/ het eindresultaat - Interpretatie van de resultaten - Het voldoen aan het gestelde doel c. Afstudeerscriptie - Een heldere weergave van het afstudeerproject - Een logische opbouw - Taalgebruik - Gebruik van figuren, tabellen en bijlagen - Een evaluatie van de kwaliteit van de oplossingen/ het eindresultaat in relatie tot de, zoals verwoord in het afstudeercontract. Hierin wordt ook betrokken een oordeel van de bruikbaarbaarheid van het eindresultaat voor de opdrachtgever - Voor verdere eisen, zie hoofdstuk 7. d. Openbare voordracht - Opbouw (inleiding, feitelijk werk, slot/conclusie) - Ordening van hoofd- en bijzaken - Argumentatie 17.

18 - Wijze van presenteren - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid e. Mondelinge verdediging - Kennis van zaken die rechtstreeks de opdracht betreffen - Kennis van nevenliggende aspecten - Reactie op kritiek - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid De beoordelingscategorieën en bijbehorende cijfers zijn: afgerond - onvoldoende ,2,3,4 of 5 - voldoende (geen bijzondere prestatie) ruim voldoende, redelijk werk goed werk, bijzondere eigen inbreng van student uitstekend, met veel eigen ideeën en inzichten uitmuntend Het cijfer mag in één decimaal nauwkeurig of als afgerond geheel cijfer op het Procesverbaal Examenzitting worden ingevuld. Op de cijferlijst bij het diploma wordt het afgeronde cijfer vermeld. Het cijfer wordt vastgesteld in afwezigheid van de student. Bij dit proces kan zowel aan het lid van het CvT als aan de bedrijfsbegeleider advies worden gevraagd. Bij het beoordelingsproces wordt het volgende model gehanteerd (zie bijlage 4) : wegingsfactor A. Aanpak 1 B. Uitvoering 2 C. Afstudeerscriptie 4 D. Openbare voordracht 1 E. Mondelinge verdediging 2 Voorwaarde: Het deelcijfer voor de scriptie moet voldoende zijn ( >=5.5) Op het protocol worden de deelcijfers en het eindcijfers ingevuld. Als er niet direct overeenstemming is, worden onderdeel A en B alleen door de eerste examinator ingevuld. Deze houdt daarbij rekening met het advies van de bedrijfsbegeleider (bijlage 5). De cijfers van de twee examinatoren voor de onderdelen C, D en E worden gemiddeld. Ook bij deze procedure kan advies worden gevraagd aan het lid van het CvT en aan de mogelijk aanwezige bedrijfsbegeleider. Op het Procesverbaal Examenzitting kan de eerste examinator invullen welke vragen er zijn gesteld. Eventueel kan het lid van het CvT zijn of haar opmerkingen toevoegen. Bij een onvoldoende eindcijfer dient de juiste motivering op schrift gesteld te worden. De examinatoren en het lid van het CvT tekenen het Procesverbaal (de secretaris van de examencommissie tekent later). Het eindcijfer wordt vervolgens aan de student medegedeeld en gemotiveerd. Daarna tekent de student het Procesverbaal voor gezien. 18

19 10. Geheimhouding Indien een bedrijf een laat uitvoeren door een student, kan daarbij bij wijze van uitzondering door het bedrijf geheimhouding worden bedongen. Een gemotiveerd verzoek hiertoe dient door de student uiterlijk 1 maand na de start van het afstudeerproject schriftelijk bij de afstudeercoördinator te worden ingediend. Deze geheimhouding heeft de volgende consequenties: 1. Na het afstuderen gaan drie scripties terug naar het bedrijf (de kandidaat draagt hier zelf zorg voor!). Een scriptie blijft beschikbaar voor het archief van de school 2. De voordracht is in beginsel niet openbaar. In overleg kan besloten worden dat toch publiek aanwezig kan zijn. 3. Bij de mondelinge verdediging zijn zoals gebruikelijk aanwezig: de eerste examinator, de tweede examinator, het lid van het CvT en de bedrijfsbegeleider. De voorzitter en secretaris van de examencommissie hebben te allen tijde het recht om bij de verdediging aanwezig te zijn. De kandidaat kan zich bij zo'n besloten bijeenkomst nimmer beroepen op "geheimhoudingsplicht" m.b.t. het beantwoorden van gestelde vragen. 4. Publicaties door de kandidaat en/of school mogen over dit type en nimmer worden gedaan. Indien een bedrijf zich niet kan verenigen met bovenstaande regels voor een bepaald project, dan kan een dergelijk project niet worden geaccepteerd als. 11. Studie- en beroepsoriëntatie eerstejaarsstudenten voltijd Afstudeerders kunnen in de eerste maand van het afstudeerproject benaderd worden door eerstejaarsstudenten ( voltijd) van de eigen opleiding. Zij maken in het kader van een beroepsoriëntatie kennis met enige bedrijven.. Het is de bedoeling dat zij de stagiair bezoeken om een interview af te nemen. De afstudeerders wordt gevraagd om hieraan medewerking te verlenen. 19.

20 Aanvraag goedkeuring Cluster ICT Nijenoord 1, 3552 AS UTRECHT NB: Het projectvoorstel op een aparte bijlage meezenden Datum: Naam student: Opleiding: Variant: voltijd/ deeltijd/duaal Adres student: Postcode/ Woonplaats student: Studentnummer: Telefoonnummer privé: adres: Naam bedrijf (afstuderen): Adres bedrijf: Postcode/ woonplaats bedrijf: Telefoonnummer bedrijf: Naam bedrijfsbegeleider: adres bedrijfsbegeleider: Afstuderen: januari/ juni Opmerkingen: 20

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT versie april 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is een goede afstudeeropdracht? 2. Hoe vind je een afstudeerbedrijf? 3. De gehele procedure 3.1 Vooraf 3.2 Het afstuderen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

1. Opzet plan van aanpak

1. Opzet plan van aanpak 1. Opzet plan van aanpak Het plan van aanpak dient als leidraad bij het maken van de scriptie. De scriptiebegeleider ontvangt van tevoren het plan van aanpak en adviseert de kandidaat met betrekking tot

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE)

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Hieronder worden kort de rollen van de verschillende betrokkenen bij het afstudeerproces beschreven. N.B. De afstudeerder heeft

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD BUSINESS IT & MANAGEMENT SOFTWARE ENGINEERING INFORMATION ENGINEERING SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD BUSINESS IT & MANAGEMENT SOFTWARE ENGINEERING INFORMATION ENGINEERING SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN INSTITUTE FOR ICT BUSINESS IT & MANAGEMENT SOFTWARE ENGINEERING INFORMATION ENGINEERING SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD / DEELTIJD / DUAAL STUDIEJAAR

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Handleiding afstuderen HBO-ICT

Handleiding afstuderen HBO-ICT Handleiding afstuderen HBO-ICT Studiejaar 2016-2017 Studielast : 30 EC Datum van uitgave : september 2016 Versie : 1.1 Cursusjaar : 2016-2017 Leerroute : alle Studiejaar : jaar 4 Inhoudsopgave Inleiding...2

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0

Plan van Aanpak. Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0 Plan van Aanpak Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0 Plan van Aanpak Roel Konieczny Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMGEBIED EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD BACHELOROPLEIDING HBO-ICT AFSTUDEERRICHTINGEN VOLTIJD / DEELTIJD / DUAAL STUDIEJAAR 2015-2016

AFSTUDEERLEIDRAAD BACHELOROPLEIDING HBO-ICT AFSTUDEERRICHTINGEN VOLTIJD / DEELTIJD / DUAAL STUDIEJAAR 2015-2016 AFSTUDEERLEIDRAAD BACHELOROPLEIDING HBO-ICT AFSTUDEERRICHTINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT SOFTWARE ENGINEERING INFORMATION ENGINEERING SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD / DEELTIJD

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

DBFM-CONTRACT PROJECT X

DBFM-CONTRACT PROJECT X XIII. Consultatiefase Bijlage II Voorbeeld Consultatieprotocol DBFM-CONTRACT PROJECT X (EG 200X/XXX-XXXXXX) DATUM Uitsluitend voor intern gebruik projectorganisatie 2 Inhoudsopgave consultatieprotocol

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Via de studiegids en tijdens de lesavonden :HONHDGYLH]HQZRUGHQRSYRRUKDQGDDQVWXGHQWHQJHJHYHQRYHUGHDIVWXGHHUVFULSWLH"

Via de studiegids en tijdens de lesavonden :HONHDGYLH]HQZRUGHQRSYRRUKDQGDDQVWXGHQWHQJHJHYHQRYHUGHDIVWXGHHUVFULSWLH Augustus 2005, 6RPVNXQQHQVFULSWLHNRVWHQGHVSXLJDWHQXLWORSHQ Als SPD student heb je er zo n 4 jaar studeren opzitten en dan begin je met je scriptie. Bij sommige opleiders gaat dan de kassa pas echt rinkelen.

Nadere informatie

Toetsregeling Zorgstage (MED-B1ZST)

Toetsregeling Zorgstage (MED-B1ZST) Toetsregeling Zorgstage (MED-B1ZST) Bacheloropleiding Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht 30 januari 2017. 1. Begripsbepaling De Zorgstage bestaat uit een stage van tien dagen bij een instelling

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) De hoofdlijnen Verantwoordelijk voor de inhoud van de examinering is een examenbestuur NEVI PLP ten minste bestaande uit: een vertegenwoordiger

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Afstudeerproces. Agenda 25-4-2015. HBO ICT Opleidingen een vergelijking

Afstudeerproces. Agenda 25-4-2015. HBO ICT Opleidingen een vergelijking Afstudeerproces HBO ICT Opleidingen een vergelijking Agenda Introductie Doelstelling Werkwijze Resultaten Conclusie / Aanbevelingen Stellingen NIOC 2015 Dia 2 1 Doelstelling In kaart brengen hoe het eindniveau

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Opgesteld 4 oktober 2013 Besproken in het MT-ILS 9 oktober 2013 Versie 20 november 13 Ter bespreking in DB

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur)

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur) Maatschappijleer Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek Reglement 2014-2015 1. Omschrijving 1.1 De MA-scriptie is een schriftelijk verslag van een door de student zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN Oud-Katholiek Seminarie Kerkelijke Opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, verbonden aan het Departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht RICHTLIJNEN KERKELIJK EXAMEN

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD BACHELOROPLEIDING HBO-ICT AFSTUDEERRICHTINGEN VOLTIJD / DEELTIJD / DUAAL STUDIEJAAR

AFSTUDEERLEIDRAAD BACHELOROPLEIDING HBO-ICT AFSTUDEERRICHTINGEN VOLTIJD / DEELTIJD / DUAAL STUDIEJAAR AFSTUDEERLEIDRAAD BACHELOROPLEIDING HBO-ICT AFSTUDEERRICHTINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT SOFTWARE & INFORMATION ENGINEERING SYSTEM & NETWORK ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD / DEELTIJD / DUAAL

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 13 maart 2009 Ontwerper: Armin Ghassemi. Versie 0.7.0

Functioneel Ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 13 maart 2009 Ontwerper: Armin Ghassemi. Versie 0.7.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Functioneel Ontwerp Project "Web Essentials" 13 maart 2009 Ontwerper: Armin Ghassemi Versie

Nadere informatie

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier Master 1. Studenten die het masterdiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding.

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door

Nadere informatie

Scriptieprijs Reglement. De prijs

Scriptieprijs Reglement. De prijs Scriptieprijs 2017 Reglement De prijs 1. De Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER) looft een prijs uit van EUR 500 (vijfhonderd euro) aan de auteur van de scriptie die als beste is beoordeeld.

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

Opleiding Master in de Fysica en Sterrenkunde. Procedure voor de evaluatie van de masterproef

Opleiding Master in de Fysica en Sterrenkunde. Procedure voor de evaluatie van de masterproef Opleidingsraad van 5/3/2013. Opleiding Master in de Fysica en Sterrenkunde Procedure voor de evaluatie van de masterproef De evaluatieprocedure is in voege vanaf academiejaar 2013-14. Voor het academiejaar

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

Rectificatie Spelregels Projecten Natuur- en Sterrenkunde

Rectificatie Spelregels Projecten Natuur- en Sterrenkunde Rectificatie Spelregels Projecten Natuur- en Sterrenkunde De eerder rondgestuurde Spelregels bevatten een fout: er was een te groot aantal dinsdagochtenden genoemd. Die fout is in deze versie van de spelregels

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Handleiding notariële bachelorscriptie

Handleiding notariële bachelorscriptie Handleiding notariële bachelorscriptie 2016-2017 1. Algemene Handleiding bachelorscriptie; contactinformatie Deze Handleiding bevat informatie over het schrijven van een bachelorscriptie Notarieel recht.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Deze uitvoeringsregeling is een aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling 201402015 en is vastgesteld

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren NVAO 17 augustus 2010 Inhoud 1 Certificering 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 5 3 Gedragscode

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr:

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr: Beoordelingsformulier afstudeerproject 2011-12 Ondertekening naam handtekening Student Studentnr: Afstudeerdocent Tweede lezer Externe deskundige Organisatie: Datum Toelichting Het afstudeerproject bestaat

Nadere informatie

Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting. (oude profielstructuur)

Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting. (oude profielstructuur) Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo Programma van toetsing en afsluiting (oude profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen...3 Het examenprogramma...3 Beschrijving

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD BACHELOROPLEIDING HBO-ICT AFSTUDEERRICHTINGEN VOLTIJD / DEELTIJD / DUAAL STUDIEJAAR

AFSTUDEERLEIDRAAD BACHELOROPLEIDING HBO-ICT AFSTUDEERRICHTINGEN VOLTIJD / DEELTIJD / DUAAL STUDIEJAAR AFSTUDEERLEIDRAAD BACHELOROPLEIDING HBO-ICT AFSTUDEERRICHTINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT SOFTWARE & INFORMATION ENGINEERING SYSTEM & NETWORK ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD / DEELTIJD / DUAAL

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol Afstudeeropdrachten CEM / CME

Beoordelingsprotocol Afstudeeropdrachten CEM / CME Beoordelingsprotocol Afstudeeropdrachten CEM / CME Dit protocol is opgesteld ter ondersteuning van de beoordeling van afstudeeropdrachten binnen de MScopleidingen Civil Engineering & Management (CEM) en

Nadere informatie

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 ROC Flevoland ROC Flevoland Louis Armstrongweg 36-42 1311 RK Almere Tel: 036 5477300 info@rocflevoland.nl www.rocflevoland.nl Voor je ligt de BPV- map, die geldt

Nadere informatie

STAPPENPLAN PROMOTIE

STAPPENPLAN PROMOTIE STAPPENPLAN PROMOTIE Faculteit der Letteren Universiteit Leiden Versie februari 2008 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de stappen in de formele procedure die wordt afgesloten door de openbare verdediging

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE EXTERN DESKUNDIGE AFSTUDEREN FM, LE, LTV en TB. Opleidingen: FM, LE, LTV, TB G.J. de Jonghweg GG Rotterdam

INFORMATIE VOOR DE EXTERN DESKUNDIGE AFSTUDEREN FM, LE, LTV en TB. Opleidingen: FM, LE, LTV, TB G.J. de Jonghweg GG Rotterdam Opleidingen: FM, LE, LTV, TB G.J. de Jonghweg 4-6 3015 GG Rotterdam INFORMATIE VOOR DE EXTERN DESKUNDIGE AFSTUDEREN FM, LE, LTV en TB Geachte extern deskundige, Hartelijk dank dat u als extern deskundige

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Opdrachtgever en begeleider: Dhr. J. Schilder, sectievoorzitter economie & M&O op het Baken Park Lyceum te Almere

Opdrachtgever en begeleider: Dhr. J. Schilder, sectievoorzitter economie & M&O op het Baken Park Lyceum te Almere Paper 1 Opdrachtgever en begeleider: Dhr. J. Schilder, sectievoorzitter economie & M&O op het Baken Park Lyceum te Almere Plan van aanpak profielproduct Inleiding Leerlingen die het vak M&O hebben gekozen

Nadere informatie

Competentieontwikkeling

Competentieontwikkeling Competentieontwikkeling persoonlijke gegevens afhandeling contract datum Studentgegevens einddatum contractperiode Student Merlijn Camp oplevering procesverslag Studentnummer 11099003 oplevering portfolio

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-15 1. Definitie De BA-scriptie is een schriftelijke weerslag van een praktische oefening in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een

Nadere informatie

Afstudeerformulier bachelor

Afstudeerformulier bachelor Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier bachelor 1. Studenten die het bachelordiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

SCRIPTIEBROCHURE BEDRIJFSRECHT

SCRIPTIEBROCHURE BEDRIJFSRECHT SCRIPTIEBROCHURE BEDRIJFSRECHT Versie 2012 Erasmus Universiteit Rotterdam 1 Voorwoord De scriptie vormt het sluitstuk van uw master Bedrijfsrecht. De sectie Handels- en Ondernemingsrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie