DEM Minorbeschrijving van Beleggen Deeltijd versie 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEM Minorbeschrijving van Beleggen Deeltijd. 2014-2015 versie 2"

Transcriptie

1 DEM Minorbeschrijving van Beleggen Deeltijd versie 2 1

2 Verantwoordelijk opleidingsmanager: mw P.M. van Straten Verantwoordelijk minorcoördinator: drs J.W. Landman Verantwoordelijke clusterexamencommissie: Finance & Accounting Bekrachtigingprotocol minor Deze DEM Minorbeschrijving inclusief minor-oer is vastgesteld dd.. door de domeinvoorzitter Economie & Management na positief advies van de examencommissie, stafafdeling Onderwijs & Kwaliteit en na instemming van de DMR DEM/HES Hogeschool voor Economische studies - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de DEM/HES 2

3 Deel 1 Minorbeschrijving 1 Korte omschrijving van de inhoud van de minor De minor Beleggen Deeltijd stelt studenten van economische en (technisch-)bedrijfskundige deeltijdopleidingen in staat inzicht te verkrijgen in de werking van de beleggingsmarkt en welke krachten zich op deze markten manifesteren. Deze minor stelt studenten in staat om brede kennis en vaardigheden op te doen in het beleggen in zijn algemeenheid. In de minor wordt inzicht verschaft in de analyse koersen op de verschillende financiële markten, financiële situaties van bedrijven, financiële producten en hun werking. Tevens wordt er ook ingegaan hoe spelers op financiële markten zich (kunnen) gedragen, aan ethische aspecten alsmede aan de wet- en regelgeving die voor regulering op de financiële markten dient te zorgen. Studenten zullen binnen de minor worden geconfronteerd met complexe financiële situaties die zelfstandig dan wel in groepsverband tot een integraal beleggingsadvies dienen te worden opgelost. Studenten zullen ook een integraal advies aan een natuurlijke persoon en bedrijven geven. Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan de wijze waarop adviezen aan klanten dienen te worden gepresenteerd. In de minor wordt dan ook aandacht besteed aan communiceren, presenteren en studenten worden ook getraind in klantgerichtheid. Beleggen Deeltijd is voor studenten van economische en (technisch-)bedrijfskundige opleidingen dè minor om zich te bekwamen in de beleggingspraktijk en een springplank voor een carrière in de financiële dienstverlening. Binnen de minor wordt nauw samengewerkt met een groot aantal partijen in de beleggingswereld zoals NYSE/Euronext, RABO-bank, Alex, de Vereniging van Effectenbezitters, Stichting Schadefonds Beleggers, TNS/NIPO maar ook met het Financiële Dagblad. Zie ook Aan de minor zal veel part-time docenten verbonden die hun hoofdfunctie binnen de Financiële Dienstverlening uitoefenen. 2 Aansluiting van de minor bij het HvA-profiel 1 De minor sluit aan bij het HvA-speerpunt Industrie en ondernemerschap in grootstedelijke context, subthema Ondernemerschap, innoveren en participeren in de kenniseconomie. Amsterdam is het financiële centrum van Nederland en is in de Amsterdamse context vooral verbonden met innovatie in de (financiële) kenniseconomie. Dat levert nieuwe vragen op over zowel financieel en economisch leiderschap. Deze vraagstukken maken tevens onderdeel uit van de minor hoe en op welke wijze met managementinformatie in een onzekere wereld dient te worden omgegaan. Dit aandachtspunt komt ook terug binnen het aan de opleiding Bedrijfseconomie verbonden lectoraat Corporate Governance and Leadership. 1 Zie Creating Tomorrow 3

4 Over nadere invulling van het curriculum (onderwijs en praktijkonderzoek) wordt geregeld overleg gevoerd met de aan de opleiding verbonden Opleidingsadviesraad alsmede met het cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening 2 van de Amsterdam Economic Board (AEB). 3 Aansluiting van de minor bij het Opleidingsprofiel van de opleiding Bedrijfseconomie De minor Beleggen Deeltijd is een brede minor. De inhoud en de projecten van de minor bevatten nieuw stof en vaardigheden, die niet in de reguliere opleidingen aan de orde komen. In onderstaand overzicht wordt de onderwijskundige verantwoording van de minor Beleggen Deeltijd ten opzichte van het opleidingsprofiel Bedrijfseconomie weergegeven. Het opleidingsprofiel Bedrijfseconomie gaat uit van en: Deel van het kennisdomein bedrijfseconomie waarbinnen de bedrijfseconoom met een mix van (toegepaste) kennis, vaardigheden en attitude een of meerdere beroepsproducten produceert. De volgende en worden onderscheiden: Strategie: Identificeren, beoordelen en beheersen van organisatierisico s (Organisatierisico s) Controlling: Inrichten en onderhouden van de planning & control-cyclus gericht op de beheersing van een organisatie (Planning & control) Operations Management: Selecteren, definiëren, inrichten en ontsluiten van informatiesystemen gericht op de sturing van primaire processen (Informatiesystemen) Accounting: Opstellen van financieel, economische informatie voor besluitvorming en verantwoording (Rapportages) Beroepsvorming: Onderzoekend vermogen, beroepsethiek, maatschappelijke oriëntatie, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden 2 In 2009 waren er in vestigingen in de Metropoolregio Amsterdam mensen werkzaam die tezamen 25% van het Bruto Regionaal Product verdienden (http://www.iamsterdam.com/nl-nl/business/amsterdam-economic-board/clusters/financi%c3%able-en-zakelijke-dienstverlening/facts-and-figures) 4

5 Werkgebieden Beroepsvorming Aanvullende (financieel) Minor Beleggen Deeltijd EC Strategie Management based practice vakmanschap Controlling Operations Accounting Evidence- Professioneel Minoronderdelen Geïntegreerde leerlijn 13 Paper beleggen deeltijd 5 X Product EQF 6 X Beleggen-2: Advies en beheer 8 X Product EQF 6 X Conceptuele leerlijn 17 Beleggen-1: Basisimodule / fundamentele analyse / advies en beheer Beleggen-3: Basismodule / fundamentele analyse / advies en beheer / technische analyse / gedragsanalyse Beleggen -4: technische analyse / gedragsanalyse Persoonlijke -en professionaliseringsleerlijn 6 Product EQF 6 6 Toets EQF 6 5 Product EQF 6 5

6 4 Minorleerplanschema Tevens wordt in onderstaand schema aangegeven op welke wijze aan de eisen van de BBA-standaard met betrekking tot een gedegen theoretische basis is voldaan. De vakken uit de BBA-standaard komen niet allemaal op hetzelfde EQF-niveau terug in de opleiding. De EQF-niveauaanduiding geeft hier nadrukkelijk richting aan. In de derde kolom is aangegeven in welke modules, op welk EQF-niveau, zowel de kennisbasis als de toepassing van de kennisbasis, per kernvak aan de orde komen. Het is gebruikelijk om opleidingen zodanig vorm te geven dat er een logische opbouw van eenvoudig naar moeilijk ontstaat. Deze moeilijkheidsgraad wordt aangeduid met de niveaukenmerken één (eenvoudig niveau) tot en met drie (het hoogste HBO-niveau). Om een beeld te geven van de moeilijkheidsgraad van een curriculumtaak in een bepaalde opleidingsfase is deze moeilijkheidsgraad nader aangeduid, waarbij de complexiteit van een curriculumtaak en de mate van zelfstandigheid van de student twee dimensies zijn. Deze niveauaanduiding staat in kolom 4. niveau 1 is gericht op uitvoeren niveau 2 is gericht op analyseren en niveau 3 is gericht op beoordelen en adviseren. Kolom 5 geeft aan binnen welk het BBA-kernvak en het daarvan afgeleide curriculumonderdeel valt. In de kolommen 6, 7 en 8 staan de werkvormn de toetsvorm alsmede het aantal EC s per module aangegeven. BBA-standaard (kernvakken) EQF niveau Accounting nvt Business Law and ethics Minoronderdelen minor Financieel Advies en ondersteuning Niveau cur.taak Werkgebied Werkvorm Toetsvorm EC s Economics 6 Beleggen-1: Advies en beheer 6 Beleggen-3: Advies en beheer (theorie) 3 Aanvullend 3 Aanvullend Hoorcollege (HC) Opdracht (OP) Hoor- en werkcolleges (HC en WC) telijk Toets schrif- (TS) 2 1 6

7 Finance 6 Beleggen-1: - Basismodule - Fundamentele analyse 6 Beleggen-3: - Basismodule - Fundamentele analyse 3 Aanvullend 3 Aanvullend 6 Paper beleggen deeltijd 3 Aanvullend Hoorcollege (HC) Opdracht (OP) Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) Zelfstudie Paper (PA) Management information systems nvt Marketing nvt Organizational behaviour (Intrinsieke persoonlijke ontwikkeling) 6 Beleggen-3: - Gedragsanalyse 6 Beleggen-4: - Gedragsanalyse 6 Beleggen-2: - Advies en beheer 3 Aanvullend 3 Aanvullend 3 Aanvullend Hoor- en werkcollege (HC en WC) telijk (TS) Toets schrif- Hoor- en werkcollege (HC en WC) (OP) Opdracht Hoorcollege (HC) Opdracht (OP) Quantative techniques 6 Beleggen 3: - Technische analyse 6 Beleggen-4: Technische analyse 3 Aanvullend 3 Aanvullend Hoor- en werkcollege (HC en WC)) Hoor- en werkcollege (HC en WC) Toets schriftelijk (TS) Opdracht (OP) 1 3 Strategic Management nvt Operations Management nvt 7

8 5 Doelgroep De doelgroep voor deze minor zijn studenten van deeltijdse economische en (technisch-)bedrijfskundige opleidingen. Afgezien van de instapvoorwaarden voor alle minoren, kent deze minor geen instapvoorwaarden. De minor kent geen toelatingstoets. Studenten van deeltijdse economische en (technische-) bedrijfskundige opleidingen van andere hogescholen (minimaal studerend in leerjaar 3) kunnen ook aan deze minor deelnemen. 6 Instroomeisen Om aan deze minor deel te nemen dient de student aan de eisen conform OER art 3.10 lid 5 te voldoen: - propedeuse behaald - minimaal 40 EC s in de post-propedeutische fase behaald 7 Voorzieningen en voorwaarden Alle materiele voorzieningen die nodig zijn om de minor uit te voeren, zijn voor studenten beschikbaar. 8 Eindresultaat Bij de bepaling van het minor-eindresultaat wordt gebruikt gemaakt van weging. Studenten zijn voor deze minor geslaagd als het gewogen gemiddelde cijfer (met het aantal studiepunten per module als wegingsfactor) van de modules minimaal een 5.5 is, waarbij niet meer dan één module een cijfer van minimaal

9 Deel 2 - Minor-OER Beleggen Deeltijd A. Minordelen BLOK 1 Minordelen Werkvorm Toetsvorm Aantal ECs Aantal contacturen per week Beleggen-1 (BEL-1) Hoorcolleges (HC): Opdracht (OP) basismodule - fundamentele analyse - advies en beheer Beleggen-2 (BEL-2) Hoorcollege (HC): Opdracht (OP) advies en beheer Totaal 14 8 SIS-code BLOK 2 Minordelen Werkvorm Toetsvorm Aantal ECs Aantal contacturen per week Beleggen-3 (BEL-3) Hoor en werkcolleges (HC en WC): Toets schriftelijk (TS) basismodule - fundamentele analyse - advies en beheer - technische analyse - gedragsanalyse Beleggen-4 (BEL-4) Hoor en werkcollege (HC en WC): Opdracht (OP) technische analyse - gedragsanalyse Paper beleggen deeltijd Zelfstudie Paper (PA) 5 Totaal 16 8 SIS-code 9

10 B. Toetsen en beoordelen Met betrekking tot toetsen en beoordelen zijn de volgende artikelen uit het HvA Onderwijs- en Examenregeling van toepassing: Artikel 3.10 lid 1 Een minor heeft een omvang van 30 studiepunten (EC s) en maakt deel uit van de postpropedeutische fase. Artikel 5.9 De beoordeling van een tentamen of toets wordt uitgedrukt in één van de volgende kwalificaties: 1. Een cijfer op de schaal van 1 tot en met 10, voorzien van maximaal één decimaal, waarbij het cijfer 1 resp. 1.0 staat voor zeer slecht, het cijfer 2 voor slecht, het cijfer 3 voor ruim onvoldoende/zeer onvoldoende, het cijfer 4 voor onvoldoende, het cijfer 5 voor net niet voldoende/matig/zwak, het cijfer 6 voor voldoende, het cijfer 7 voor ruim voldoende, het cijfer 8 voor goed, het cijfer 9 voor zeer goed en het cijfer 10 voor uitmuntend/uitstekend. 2. De eindbeoordeling van een minor wordt uitgedrukt in een geheel cijfer op de schaal van 1 tot en met 10, waarbij het cijfer 1 staat voor zeer slecht, het cijfer 2 voor slecht, het cijfer 3 voor ruim onvoldoende/zeer onvoldoende, het cijfer 4 voor onvoldoende, het cijfer 5 voor net niet voldoende/matig/zwak, het cijfer 6 voor voldoende, het cijfer 7 voor ruim voldoende, het cijfer 8 voor goed, het cijfer 9 voor zeer goed en het cijfer 10 voor uitmuntend/uitstekend. 3. Afrondingen om te komen tot de beoordeling op een geheel cijfer dan wel een cijfer voorzien van één decimaal geschieden volgens de normale rekenregels. Dat betekent dat decimalen vanaf naar boven en decimalen lager dan naar beneden worden afgerond. 4. De student heeft voor een tentamen of toets een voldoende resultaat behaald, indien het toegekende resultaat het cijfer 5.5 of hoger is. 5. Indien de student een reeds eerder afgelegde toets nogmaals aflegt, is de hoogst behaalde beoordeling bepalend voor de vraag of de student aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Artikel 5.11 lid 4 Een minor is behaald en de bijbehorende 30 studiepunten worden toegekend indien de student alle onderwijseenheden heeft behaald waaruit de minor is samengesteld. 10

11 C. Tijdvakken en frequentie van toetsen Met betrekking tot de tijdvakken en frequentie van tentamens en toetsen is het volgende OER-artikel van toepassing: Artikel 5.3 lid 2 Tot het afleggen van de tentamens en toetsen van de postpropedeutische fase wordt elk studiejaar tweemaal gelegenheid gegeven, waarvan eenmaal direct aansluitend op het onderwijs in de betreffende onderwijseenheid. D. Bekrachtigingprotocol Minor-OER Deze Minor-OER is vastgesteld door drs W.W. Baumfalk, domeinvoorzitter Economie & Management / HES na advies van de clusterexamencommissie F&A en stafafdeling Onderwijs & Kwaliteit en na instemming op?????????? door de deelraad van het domein. Handtekening: Datum: 11

12 Deel 3 Minordelen 1 Naam Minordeel Beleggen-1 (BEL 1) / blok 1 2 SIS code 3 Docent(en) Smits van Oyen 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal ECs 6 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 lesweken 30 7 Doelstelling(en) Het onderkennen van de krachten die op lange termijn de waarde van de 8 Leerdoelen Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student aan het einde van de module kan. 9 Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal onderneming bepalen. 11 Werkvorm(en) Werkcollege (WC) De student kan een fundamentele analyse maken van een onderneming en de sector waarin deze zich bevindt. Economische verschijnselen op Macro, Meso en Micro niveau, waarbij dit laatste zich richt op bedrijfsresultaten, omzetontwikkeling, cashflows, rendementen, kapitaal- en vermogensstructuur, de kwaliteit van het management, personeel en organisatie, alle denkbare bedrijfseconomische ratio s, de economische omgeving, politieke en sociale factoren, kansen en bedreigingen in bepaalde marktsectoren, alsmede internationale en technologische ontwikkelingen. Verplicht: Van Micro naar Macro, Noordhoff Uitgevers, ISBN Aanbevolen lectuur: - Value Based Management, Eric Urff, Kluwer, ISBN Toetsvorm(en) Rapport 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal Tevens wordt dit onderdeel getoetst in de integrale toets. ECs 14 Bijzonderheden Geen 12

13 1 Naam Minordeel Beleggen-2 (BEL-2) / blok 1 2 SIS code 3 Docent(en) Landman 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal ECs 8 6 Aantal contacturen per week berekend over lesweken 7 Doelstelling(en) De student inzicht laten verwerven in de wijze waarop beleggingsadvies kan worden en wordt uitgevoerd. 8 Leerdoelen De student kan na afloop van deze module een weloverwogen en goed Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student onderbouwd beleggingsadvies geven aan een particuliere belegger. aan het einde van de module kan. 9 Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) Macro economische omgeving Rules and regulations Risico en rendement (waaronder het opstellen van een risicoprofiel) Invloed op de adviseur Soorten adviseurs Product analyse Fiscale aspecten 10 Literatuur en Studiemateriaal 4 syllabi Advies en beheer Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Hoorcollege (HC) 12 Toetsvorm(en) Opdracht en presentatie 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal Tevens wordt dit onderdeel getoetst in de integrale toets. ECs 14 Bijzonderheden Geen 13

14 1 Naam Minordeel Beleggen 3 (BEL-3) / blok 2 2 SIS code 3 Docent(en) Allen 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal ECs 6 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 lesweken 7 Doelstelling(en) Middels deze toets wordt de kennis van de student die in de minor is aangeboden getoetst. 8 Leerdoelen Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student aan het einde van de module kan. De student kan de theoretisch kennis die in de minor wordt aangeboden weergeven en toepassen. 9 Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Zie alle lesstof onder BG 1/2 en 4 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal ECs 14 Bijzonderheden Geen 1 Naam Minordeel Beleggen-4 (BEL-4) / blok 2 14

15 2 SIS code 3 Docent(en) D.de Haan en T.Feijen 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal ECs 3 6 Aantal contacturen per week berekend over lesweken 7 Doelstelling(en) De student inzicht laten krijgen in enerzijds het gedrag dat aan de keuze van beleggers ten grondslag ligt, de zogenaamde gedragsanalyse, anderzijds inzicht laten verkrijgen in de wijze waarop technische analisten tot hun beleggingskeuzes komen. 8 Leerdoelen De student kent een groot aantal gedragsvariabelen die een rol spelen Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student bij de keuze die met name particuliere beleggers maken en kan de aan het einde van de module kan. basisbeginselen van de technische analyse toe passen. De student kan eenvoudige modellen van chartreading toepassen. De student kan een aantal technische indicatoren berekenen en toepassen op koersdata. De student kan met behulp van Technische Analyse koop en verkoopmomenten bepalen in koersverlopen. De student kan: - koersdata omzetten in grafieken (bars en candlesticks) - trendvolgende indicatoren toepassen op koersdata - oscillatoren toepassen op koersdata - trendindicatoren toepassen op koersdata - volume-indicatoren toepassen op koersdata - een analyse maken van de gebruikte indicatoren mbt koop en verkoopmomenten GAN: student verkrijgt inzicht uit de (cognitieve) psychologie omtrent het gedrag van beleggers en toezichthouders. Student past de efficiënte 15

16 markthypothese toe en verklaart deze aan de hand van koersdata uit de actualiteit 9 Inhoud Wat is TA? Theorie van Dow en Elliot. Barchart and Candle Sticks, Reversal patronen. Indicatoren: Moving Average, Bollinger Bands, MacD, Rate Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) of Change, Relative Strength Index, Money Flow Index, Trendlijnen, reversal patronen, gaps, grafieken, indicatoren: SMA, EMA, MACD, Bollinger Bands, ROC, RSI, MFI, OBV, Volume GAN : Syllabus (verplicht) door prof.drs. H.Prast: de rol van psychologie op de financiële markten; Behavioral Finance door Thierry Debels; motivatiepsychologie van beleggers; Moderne financiële portfoliotheorie versus Behavioural Finance. 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal Beleggen met Technische Analyse ( H.J.Geels) + materiaal verstrekt via de website GAN : Syllabus (verplicht) door prof.drs. H.Prast: de rol van psychologie op de financiële markten; Behavioral Finance door Thierry Debels; motivatiepsychologie van beleggers; Moderne financiële portfoliotheorie versus Behavioural Finance. 11 Werkvorm(en) Hoorcollege (HC) en Werkcollege (WC) 12 Toetsvorm(en) Integrale opdracht (OP) 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal ECs 14 Bijzonderheden Deze onderwerpen worden eveneens in de toets verwerkt. 1 Naam Minordeel Paper beleggen deeltijd / blok 2 2 SIS code 16

17 3 Docent(en) JW :Landman 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal ECs 5 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 lesweken 7 Doelstelling(en) Iedere student(e) van de Minor Beleggen dient een paper te schrijven over een actueel beleggingsonderwerp. De door de student(e) gekozen diepgang en breedte van de paper bepalen uiteindelijk het cijfer. Een paper over bijvoorbeeld De geschiedenis van het aandeel zal beduidend lager scoren dan een paper over Inflatierisico bij beleggingsportefeuilles.de criteria op grond waarvan een beoordeling to stand komt zijn: inhoudelijke beoordeling van de paper. originaliteit van het onderwerp eventuele aanwezigheid van een probleemstelling aangebrachte diepgang en breedte van behandeling eventueel uitgevoerd onderzoek minimale omvang 30 pagina s (exclusief bijlagen) verwijzing naar literatuurbronnen oorspronkelijkheid van de tekst Om voor beoordeling in aanmerking te komen: 1. De paper wordt individueel geschreven. 2. Vóór een tijdens het college AEB doorgegeven datum leveren je daartoe - per mail bij de coördinator van de minor je onderwerpskeuze in 3. Een onderwerp kan worden afgekeurd, indien de coördinator van mening is dat het onderwerp onvoldoende mogelijkheden biedt tot het aanbrengen van de benodigde diepgang. 4. Inleveren van de paper bij de begeleider ((in hard-copy in het postvak) op een nader mede te delen moment. 5. Niet tijdig ingeleverde papers worden beschouwd als toetspo- 17

18 8 Leerdoelen Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student aan het einde van de module kan. 9 Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Zelfstudie ging en dienen te worden herkanst! De student kan een actueel beleggingsthema bestuderen en hierover een samenhangend paper schrijven. Door student in over;leg met de coördinator van de minor te bepalen. 12 Toetsvorm(en) Paper (PA) 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal ECs 14 Bijzonderheden Geen 18

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie