DEM Minorbeschrijving van Beleggen Breed versie 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEM Minorbeschrijving van Beleggen Breed. 2014-2015 versie 2"

Transcriptie

1 DEM Minorbeschrijving van Beleggen Breed versie 2 1

2 Verantwoordelijk opleidingsmanager: drs A. van den Akker Verantwoordelijk minorcoördinator: drs J.W. Landman Verantwoordelijke clusterexamencommissie: Finance & Accounting Bekrachtigingprotocol minor Deze DEM Minorbeschrijving inclusief minor-oer is vastgesteld dd.. door de domeinvoorzitter Economie & Management na positief advies van de examencommissie, stafafdeling Onderwijs & Kwaliteit en na instemming van de DMR DEM/HES Hogeschool voor Economische studies - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de DEM/HES 2

3 Deel 1 Minorbeschrijving 1 Korte omschrijving van de inhoud van de minor De minor Beleggen Breed stelt studenten van niet financieel-economische opleidingen in staat inzicht te verkrijgen in de werking van de beleggingsmarkt en welke krachten zich op deze markten manifesteren. Deze minor stelt studenten in staat om brede kennis en vaardigheden op te doen in het beleggen in zijn algemeenheid. In de minor wordt inzicht verschaft in de analyse koersen op de verschillende financiële markten, financiële situaties van bedrijven, financiële producten en hun werking. Tevens wordt er ook ingegaan hoe spelers op financiële markten zich (kunnen) gedragen, aan ethische aspecten alsmede aan de wet- en regelgeving die voor regulering op de financiële markten dient te zorgen. Beleggen Breed is een verbredende minor. Studenten zullen binnen de minor worden geconfronteerd met complexe financiële situaties die zelfstandig dan wel in groepsverband tot een integraal beleggingsadvies dienen te worden opgelost. Studenten zullen ook een integraal advies aan een natuurlijke persoon en bedrijven geven. Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan de wijze waarop adviezen aan klanten dienen te worden gepresenteerd. In de minor wordt dan ook aandacht besteed aan communiceren, presenteren en studenten worden ook getraind in klantgerichtheid. Beleggen Breed is voor studenten van niet financieel-economische opleidingen dè minor om zich te bekwamen in de beleggingspraktijk en een springplank voor een carrière in de financiële dienstverlening. Binnen de minor wordt nauw samengewerkt met een groot aantal partijen in de beleggingswereld zoals NYSE/Euronext, RABO-bank, Alex, de Vereniging van Effectenbezitters, Stichting Schadefonds Beleggers, TNS/NIPO maar ook met het Financiële Dagblad. Zie ook Aan de minor zal veel part-time docenten verbonden die hun hoofdfunctie binnen de Financiële Dienstverlening uitoefenen. 2 Aansluiting van de minor bij het HvA-profiel 1 De minor sluit aan bij het HvA-speerpunt Industrie en ondernemerschap in grootstedelijke context, subthema Ondernemerschap, innoveren en participeren in de kenniseconomie. Amsterdam is het financiële centrum van Nederland en is in de Amsterdamse context vooral verbonden met innovatie in de (financiële) kenniseconomie. Dat levert nieuwe vragen op over zowel financieel en economisch leiderschap. Deze vraagstukken maken tevens onderdeel uit van de minor hoe en op welke wijze met managementinformatie in een onzekere wereld dient te worden omgegaan. Dit aandachtspunt komt ook terug binnen het aan de opleiding Bedrijfseconomie verbonden lectoraat Corporate Governance and Leadership. 1 Zie Creating Tomorrow 3

4 Over nadere invulling van het curriculum (onderwijs en praktijkonderzoek) wordt geregeld overleg gevoerd met de aan de opleiding verbonden Opleidingsadviesraad alsmede met het cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening 2 van de Amsterdam Economic Board (AEB). 3 Aansluiting van de minor bij het Opleidingsprofiel van de opleiding Bedrijfseconomie De minor Beleggen Breed is een verbredende minor. De inhoud en de projecten van de minor bevatten nieuw stof en vaardigheden, die niet in de reguliere opleidingen aan de orde komen. In onderstaand overzicht wordt de onderwijskundige verantwoording van de minor Beleggen Breed ten opzichte van het opleidingsprofiel Bedrijfseconomie weergegeven. Het opleidingsprofiel Bedrijfseconomie gaat uit van werkgebieden: Deel van het kennisdomein bedrijfseconomie waarbinnen de bedrijfseconoom met een mix van (toegepaste) kennis, vaardigheden en attitude een of meerdere beroepsproducten produceert. De volgende werkgebieden worden onderscheiden: Strategie: Identificeren, beoordelen en beheersen van organisatierisico s (Organisatierisico s) Controlling: Inrichten en onderhouden van de planning & control-cyclus gericht op de beheersing van een organisatie (Planning & control) Operations Management: Selecteren, definiëren, inrichten en ontsluiten van informatiesystemen gericht op de sturing van primaire processen (Informatiesystemen) Accounting: Opstellen van financieel, economische informatie voor besluitvorming en verantwoording (Rapportages) Beroepsvorming: Onderzoekend vermogen, beroepsethiek, maatschappelijke oriëntatie, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden 2 In 2009 waren er in vestigingen in de Metropoolregio Amsterdam mensen werkzaam die tezamen 25% van het Bruto Regionaal Product verdienden (http://www.iamsterdam.com/nl-nl/business/amsterdam-economic-board/clusters/financi%c3%able-en-zakelijke-dienstverlening/facts-and-figures) 4

5 Werkgebieden Beroepsvorming Aanvullende (financieel) Minor Beleggen Breed EC Strategie Management based practice vakmanschap Controlling Operations Accounting Evidence- Professioneel werkgebied Minoronderdelen Geïntegreerde leerlijn 9 Paper beleggen breed 6 X Product EQF 6 X OF Financieel onderzoek Advies en beheer (vaardigheden) 3 X Mondeling X EFQ 6 Conceptuele leerlijn 19 Basismodule (BMO) 4 Toets EQF 6 Fundamentele analyse Toets EQF 6 Fundamentele analyse Toets EQF 6 Technische analyse Toets EQF 6 Technische analyse Toets EQF 6 Gedragsanalyse Toets EQF 6 Gedragsanalyse Toets EQF 6 Advies en beheer (theorie) 3 X Toets EQF 6 Persoonlijke -en professionaliseringsleerlijn 2 Beleggingsethiek 2 Toets EQF 6 5

6 4 Minorleerplanschema Tevens wordt in onderstaand schema aangegeven op welke wijze aan de eisen van de BBA-standaard met betrekking tot een gedegen theoretische basis is voldaan. De vakken uit de BBA-standaard komen niet allemaal op hetzelfde EQF-niveau terug in de opleiding. De EQF-niveauaanduiding geeft hier nadrukkelijk richting aan. In de derde kolom is aangegeven in welke modules, op welk EQF-niveau, zowel de kennisbasis als de toepassing van de kennisbasis, per kernvak aan de orde komen. Het is gebruikelijk om opleidingen zodanig vorm te geven dat er een logische opbouw van eenvoudig naar moeilijk ontstaat. Deze moeilijkheidsgraad wordt aangeduid met de niveaukenmerken één (eenvoudig niveau) tot en met drie (het hoogste HBO-niveau). Om een beeld te geven van de moeilijkheidsgraad van een curriculumtaak in een bepaalde opleidingsfase is deze moeilijkheidsgraad nader aangeduid, waarbij de complexiteit van een curriculumtaak en de mate van zelfstandigheid van de student twee dimensies zijn. Deze niveauaanduiding staat in kolom 4. niveau 1 is gericht op uitvoeren niveau 2 is gericht op analyseren en niveau 3 is gericht op beoordelen en adviseren. Kolom 5 geeft aan binnen welk werkgebied het BBA-kernvak en het daarvan afgeleide curriculumonderdeel valt. In de kolommen 6, 7 en 8 staan de werkvormn de toetsvorm alsmede het aantal EC s per module aangegeven. BBA-standaard (kernvakken) EQF niveau Accounting nvt Minoronderdelen minor Financieel Advies en ondersteuning Niveau cur.taak Werkgebied Werkvorm Toetsvorm EC s Business Law and ethics 6 Beleggingsethiek 3 Aanvullend werkgebied Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 2 Economics 6 Advies en beheer (theorie) 3 Aanvullend werkgebied Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 3 6

7 Finance 6 Basismodule (BMO) 3 Aanvullend werkgebied 6 Fundamentele analyse Aanvullend werkgebied 6 Fundamentele analyse Aanvullend werkgebied 6 Paper beleggen diep 3 Aanvullend werkgebied OF Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) Werkcollege (WC) Toets schriftelijk (TS) Zelfstudie Paper (PA) Financieel onderzoek Vooronderzoek en individuele projectbegeleiding Product (PD) en toets schriftelijk (TS) Management information systems nvt Marketing nvt Organizational behaviour (Intrinsieke persoonlijke ontwikkeling) 6 Gedragsanalyse -1 3 Aanvullend werkgebied 6 Gedragsanalyse -2 3 Aanvullend werkgebied 6 Advies en beheer 3 Aanvullend (vaardigheden) werkgebied Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) Hoor- en werkcollege (HC en WC) ling Toets monde- (TM) Quantative techniques 6 Technische analyse Aanvullend werkgebied 6 Technische analyse Aanvullend werkgebied Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 2 2 Strategic Management nvt 7

8 Operations Management nvt 5 Doelgroep De doelgroep voor deze minor zijn HvA-studenten van niet financieel-economische opleidingen. Afgezien van de instapvoorwaarden voor alle minoren, kent deze minor geen instapvoorwaarden. De minor kent geen toelatingstoets. Studenten van niet financieel-economische opleidingen van andere hogescholen (minimaal studerend in leerjaar 3) kunnen ook aan deze minor deelnemen. 6 Instroomeisen Om aan deze minor deel te nemen dient de student aan de eisen conform OER art 3.10 lid 5 te voldoen: - propedeuse behaald - minimaal 40 EC s in de post-propedeutische fase behaald 7 Voorzieningen en voorwaarden Alle materiele voorzieningen die nodig zijn om de minor uit te voeren, zijn voor studenten beschikbaar. 8 Eindresultaat Bij de bepaling van het minor-eindresultaat wordt gebruikt gemaakt van weging. Studenten zijn voor deze minor geslaagd als het gewogen gemiddelde cijfer (met het aantal studiepunten per module als wegingsfactor) van de modules minimaal een 5.5 is, waarbij niet meer dan twee modules een cijfer van minimaal 5.0 of één module een cijfer van minimaal 4.0. Deel 2 - Minor-OER Beleggen Breed 8

9 A. Minordelen BLOK 1 Minordelen Werkvorm Toetsvorm Aantal Aantal contacturen per week Basismodule (BMO) Werkcollege (WC) Toets schriftelijk (TS) na deelname 4 3 aan colleges Fundamentele analyse 1 (FAN-1) Werkcollege (WC) Toets schriftelijk (TS) na deelname 2 3 aan colleges en presentaties Technische analyse-1 Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 2 2 (TAN-1) Gedragsanalyse-1 Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 2 3 (GAN-1) Advies en beheer (theorie) Hoorcollege (HC) Zie blok 2 3 (AEBT) Advies en beheer (vaardigheden) Hoor en werkcollege Zie blok 2 2 (AEBV) (HC en WC) Paper beleggen breed Zelfstudie Zie blok 2 SIS-code of Financieel onderzoek Vooronderzoek Zie blok 2 Totaal BLOK 2 9

10 Minordelen Werkvorm Toetsvorm Aantal Aantal contacturen per week Fundamentele analyse 2 (FAN-2) Werkcollege (HC) Toets schriftelijk na deelname 2 3 aan colleges(ts) Technische analyse-2 Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 2 2 (TAN-2) Gedragsanalyse-2 Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 2 3 (GAN-2) Advies en beheer (theorie) Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 3 3 (AEBT) Advies en beheer (vaardigheden) Hoor en werkcollege Toets mondeling (TM) - adviesgesprek 3 2 (AEBV) (HC en WC) Beleggingsethiek (ETH) Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 2 2 Paper beleggen breed Zelfstudie Paper (PA) 6 SIS-code of Financieel onderzoek Individuele projectbegeleiding Product (PD) en Toets schriftelijk 6 (TS) Totaal B. Toetsen en beoordelen Met betrekking tot toetsen en beoordelen zijn de volgende artikelen uit het HvA Onderwijs- en Examenregeling van toepassing: 10

11 Artikel 3.10 lid 1 Een minor heeft een omvang van 30 studiepunten (EC s) en maakt deel uit van de postpropedeutische fase. Artikel 5.9 De beoordeling van een tentamen of toets wordt uitgedrukt in één van de volgende kwalificaties: 1. Een cijfer op de schaal van 1 tot en met 10, voorzien van maximaal één decimaal, waarbij het cijfer 1 resp. 1.0 staat voor zeer slecht, het cijfer 2 voor slecht, het cijfer 3 voor ruim onvoldoende/zeer onvoldoende, het cijfer 4 voor onvoldoende, het cijfer 5 voor net niet voldoende/matig/zwak, het cijfer 6 voor voldoende, het cijfer 7 voor ruim voldoende, het cijfer 8 voor goed, het cijfer 9 voor zeer goed en het cijfer 10 voor uitmuntend/uitstekend. 2. De eindbeoordeling van een minor wordt uitgedrukt in een geheel cijfer op de schaal van 1 tot en met 10, waarbij het cijfer 1 staat voor zeer slecht, het cijfer 2 voor slecht, het cijfer 3 voor ruim onvoldoende/zeer onvoldoende, het cijfer 4 voor onvoldoende, het cijfer 5 voor net niet voldoende/matig/zwak, het cijfer 6 voor voldoende, het cijfer 7 voor ruim voldoende, het cijfer 8 voor goed, het cijfer 9 voor zeer goed en het cijfer 10 voor uitmuntend/uitstekend. 3. Afrondingen om te komen tot de beoordeling op een geheel cijfer dan wel een cijfer voorzien van één decimaal geschieden volgens de normale rekenregels. Dat betekent dat decimalen vanaf naar boven en decimalen lager dan naar beneden worden afgerond. 4. De student heeft voor een tentamen of toets een voldoende resultaat behaald, indien het toegekende resultaat het cijfer 5.5 of hoger is. 5. Indien de student een reeds eerder afgelegde toets nogmaals aflegt, is de hoogst behaalde beoordeling bepalend voor de vraag of de student aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Artikel 5.11 lid 4 Een minor is behaald en de bijbehorende 30 studiepunten worden toegekend indien de student alle onderwijseenheden heeft behaald waaruit de minor is samengesteld. C. Tijdvakken en frequentie van toetsen Met betrekking tot de tijdvakken en frequentie van tentamens en toetsen is het volgende OER-artikel van toepassing: 11

12 Artikel 5.3 lid 2 Tot het afleggen van de tentamens en toetsen van de postpropedeutische fase wordt elk studiejaar tweemaal gelegenheid gegeven, waarvan eenmaal direct aansluitend op het onderwijs in de betreffende onderwijseenheid. D. Bekrachtigingprotocol Minor-OER Deze Minor-OER is vastgesteld door drs W.W. Baumfalk, domeinvoorzitter Economie & Management / HES na advies van de clusterexamencommissie F&A en stafafdeling Onderwijs & Kwaliteit en na instemming op?????????? door de deelraad van het domein. Handtekening: Datum: 12

13 Deel 3 Minordelen 1 Naam Minordeel Basismodule (BMO) / blok 1 2 SIS code 3 Docent(en) JW Landman 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal 4 6 Aantal contacturen per week berekend over uur lesweken 7 Doelstelling(en) De student(e)inzicht verschaffen in de basisbeginselen van de financiële markt in het algemeen, de beurs in het bijzonder en de producten die aldaar worden verhandeld. 8 Leerdoelen Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student aan het einde van de module kan. De student weet na afloop van deze module: Het verschil tussen sparen en beleggen Welke ondernemingsvormen zijn er en hope worden deze gefinancierd? Wat zijn aandelen, obligaties en opties Wat zijn indici Hoe werkt de beurs en de geschiedenis van de beurs Heeft een bezoek gebracht aan Beursplein 5 Kan een jaarverslag analyseren 9 Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) Sparen en beleggen Ondernemingsvormen en hun financiering Aandelen en hun werking Obligaties Opties Jaarverslagana;yse 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander Syllabus Basismodule (3 delen) 13

14 studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Werkcollege (HC) 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) na deelname aan colleges en analsye van een jaarverslag 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal 1 toets en 1 opdracht 4 ECTS 14 Bijzonderheden Excursie Beursplein 5 1 Naam Minordeel Fundamentele analyse 1 (FAN-1) / blok 1 2 SIS code 3 Docent(en) Drs. J.G.J.M. Pouw RC 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal 2 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 lesweken 3 7 Doelstelling(en) Het onderkennen van de krachten die op lange termijn de waarde van de 8 Leerdoelen Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student aan het einde van de module kan. 9 Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander onderneming bepalen. De student houdt zich staande in een gesprek over fundamentele analyse. Economische verschijnselen op Macro, Meso en Micro niveau, waarbij dit laatste zich richt op bedrijfsresultaten, omzetontwikkeling, cashflows, rendementen, kapitaal- en vermogensstructuur, de kwaliteit van het management, personeel en organisatie, alle denkbare bedrijfseconomische ratio s, de economische omgeving, politieke en sociale factoren, kansen en bedreigingen in bepaalde marktsectoren, alsmede internationale en technologische ontwikkelingen. Verplicht: Van Micro naar Macro, Noordhoff Uitgevers, ISBN Aanbevolen lectuur: 14

15 studiemateriaal - Value Based Management, Eric Urff, Kluwer, ISBN Werkvorm(en) Werkcollege (WC) 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) na deelname aan colleges en verplichte presentaties. 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal 1 presentatie: 1 EC 2 kennistoets: 1 EC 14 Bijzonderheden Geen 1 Naam Minordeel Fundamentele analyse 2 (FAN-2) / blok 2 2 SIS code 3 Docent(en) Drs. J.G.J.M. Pouw RC 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal 2 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 lesweken 3 7 Doelstelling(en) Het onderkennen van de krachten die op lange termijn de waarde van de 8 Leerdoelen Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student aan het einde van de module kan. 9 Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander onderneming bepalen. De student houdt zich staande in een gesprek over fundamentele analyse. Economische verschijnselen op Macro, Meso en Micro niveau, waarbij dit laatste zich richt op bedrijfsresultaten, omzetontwikkeling, cashflows, rendementen, kapitaal- en vermogensstructuur, de kwaliteit van het management, personeel en organisatie, alle denkbare bedrijfseconomische ratio s, de economische omgeving, politieke en sociale factoren, kansen en bedreigingen in bepaalde marktsectoren, alsmede internationale en technologische ontwikkelingen. Verplicht: Van Micro naar Macro, Noordhoff Uitgevers, ISBN

16 studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Werkcollege (WC) Aanbevolen lectuur: - Value Based Management, Eric Urff, Kluwer, ISBN Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) na deelname aan colleges en verplichte presentaties. 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal 1 presentatie: 1 EC 2 kennistoets: 1 EC 14 Bijzonderheden Geen 1 Naam Minordeel Technische analyse 1 (TAN-1) / blok 1 2 SIS code 3 Docent(en) Frans Daams 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal 2 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 2 klokuren lesweken 7 Doelstelling(en) Kennismaking met de principes en toepassingen van Technische Analyse 8 Leerdoelen Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student aan het einde van de module kan. 9 Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander De student kan eenvoudige modellen van chartreading toepassen. De student kan een aantal technische indicatoren berekenen en toepassen op koersdata. De student kan met behulp van Technische Analyse koop en verkoopmomenten bepalen in koersverlopen. Wat is TA? Theorie van Dow en Elliot. Barchart and Candle Sticks, Reversal patronen. Indicatoren: Moving Average, Bollinger Bands, MacD, Rate of Change, Relative Strength Index, Money Flow Index, Beleggen met Technische Analyse ( H.J.Geels) + materiaal verstrekt via de website 16

17 studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Hoorcollege (HC) 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal 1 kennistoets: 2 14 Bijzonderheden Incl. Excursie naar Beurs 1 Naam Minordeel Technische analyse 2 (TAN-2) / blok 2 2 SIS code 3 Docent(en) Frans Daams 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal 2 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 2 klokuren lesweken 7 Doelstelling(en) Analyse van koersdata mbv chartreading en technische indicatoren 8 Leerdoelen De student kan: Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student - koersdata omzetten in grafieken (bars en candlesticks) aan het einde van de module kan. - trendvolgende indicatoren toepassen op koersdata - oscillatoren toepassen op koersdata - trendindicatoren toepassen op koersdata - volume-indicatoren toepassen op koersdata - een analyse maken van de gebruikte indicatoren mbt koop en verkoopmomenten 9 Inhoud Trendlijnen, reversal patronen, gaps, grafieken, indicatoren: SMA, EMA, Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen MACD, Bollinger Bands, ROC, RSI, MFI, OBV, Volume 17

18 (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander Beleggen met Technische Analyse ( H.J.Geels) + materiaal verstrekt via de website studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Hoorcollege (HC) 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal 1 opdracht: 2 14 Bijzonderheden Gastlezing 1 Naam Minordeel Gedragsanalyse 1 (GAN-1) / blok 1 2 SIS code 3 Docent(en) Th.H.P. Feijen 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal 2 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 lesweken 3 7 Doelstelling(en) Het verschaffen van inzicht uit de (cognitieve) psychologie omtrent het gedrag van beleggers. 8 Leerdoelen De student kent een groot aantal gedragsvariabelen die een rol spelen bij de keuze die met name particuliere beleggers maken. Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student Student past de efficiënte markthypothese toe en verklaart deze aan de aan het einde van de module kan. hand van koersdata uit de actualiteit. 9 Inhoud Syllabus( verplicht) De rol van psychologie op de financiële markten; Wat is beschikbaarheid; Moderne financiële theorie; versus Behavioural Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen Fiinance; het profiel van de B.F belegger;veel gemaakte fouten een overzicht. (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Prof.drs.Prast; de rol van psychologie op de financiële markten; T.h. Debels Behavioural Finance; M.Lewis Liars Poker; N.N. Taleb De Zwarte Verplichte en aanbevolen literatuur en ander zwaan. 18

19 studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Hoorcollege (HC) 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal Bijvoorbeeld 1 pojectopdracht: 2 2 kennistoets: 3 14 Bijzonderheden Bezoek aan DNB; deelname aan het virtueel tradinggame, Flow Traders Asd. 1 Naam Minordeel Gedragsanalyse 2 (GAN-2) / blok 1 2 SIS code 3 Docent(en) Th.H.P. Feijen 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal 2 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 lesweken 3 7 Doelstelling(en) Het verschaffen van inzicht uit de (cognitieve) psychologie omtrent het gedrag van beleggers. 8 Leerdoelen De student kent een groot aantal gedragsvariabelen die een rol spelen bij de keuze die met name particuliere beleggers maken. Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student Student past de efficiënte markthypothese toe en verklaart deze aan de aan het einde van de module kan. hand van koersdata uit de actualiteit. 9 Inhoud Syllabus( verplicht) De rol van psychologie op de financiële markten; Wat is beschikbaarheid; Moderne financiële theorie; versus Behavioural Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen Fiinance; het profiel van de B.F belegger;veel gemaakte fouten een overzicht. (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Prof.drs.Prast; de rol van psychologie op de financiële markten; T.h. Debels Behavioural Finance; M.Lewis Liars Poker; N.N. Taleb De Zwarte Verplichte en aanbevolen literatuur en ander zwaan. studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Hoorcollege (HC) 19

20 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal Bijvoorbeeld 1 pojectopdracht: 2 2 kennistoets: 3 14 Bijzonderheden Bezoek aan DNB; deelname aan een virtueel tradinggame; Flow Traders Asd. 1 Naam Minordeel Advies en beheer theorie (AEBT) / blok SIS code 3 Docent(en) JW Landman 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal 3 6 Aantal contacturen per week berekend over lesweken 7 Doelstelling(en) De student inzicht laten verwerven in de wijze waarop beleggingsadvies kan worden en wordt uitgevoerd. 8 Leerdoelen De student kan na afloop van deze module een weloverwogen en goed Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student onderbouwd beleggingsadvies geven aan een particuliere belegger. aan het einde van de module kan. 9 Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) Macro economische omgeving Rules and regulations Risico en rendement (waaronder het opstellen van een risicoprofiel) Invloed op de adviseur Soorten adviseurs Product analyse Fiscale aspecten 10 Literatuur en Studiemateriaal 4 syllabi Advies en beheer 20

21 Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Hoorcollege (HC) 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk en een opdracht 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal 1 toets en opdracht tezamen 3 ects. 14 Bijzonderheden Gastlezingen van: Beleggingsbank Beursplein 5 (NYSE/Euronext) Beleggingsadviseur Excursie naar Beurslein 5 1 Naam Minordeel Advies en beheer vaardigheden (AEBV) / blok SIS code 3 Docent(en) Diverse docenten 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal 3 6 Aantal contacturen per week berekend over lesweken 7 Doelstelling(en) Studenten inzicht laten verwerven in: het schrijven van een adviesrapport het schrijven van een paper (probleemstelling formuleren, vraagstelling, plan van aanpak, management samenvatting etc.) het presenteren 21

22 het voeren van een adviesgesprek 8 Leerdoelen De student kan na afloop van deze module niet alleen een adviesrapport Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student en paper volgens de regels der kunst schrijven maar tevens een advies aan het einde van de module kan. uitbrengen aan een particuliere belegger dat (mede) beoordeeld wordt door een beleggingsadviseur van een der grote banken. 9 Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Door docenten zelfstandig ontwikkeld materiaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Werkcollege (WC) 12 Toetsvorm(en) Toets mondeling (TM) 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal Bijvoorbeeld Beoordeling plan van aanpak Presentatie paper en paper zelf Adviesgesprek 14 Bijzonderheden Samenwerking met adviseurs van grote beleggingsbanken zoals Kasbank, Robeco,Credit Agricole, van Lanschot, Theodoor Gilissen 1 Naam Minordeel Beleggingsethiek (ETH) / blok SIS code 3 Docent(en) E.Hessling 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal 2 22

23 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 lesweken 7 Doelstelling(en) De student leren wat men onder ethiek verstaat, in de zin van adviespraktijk, producten, organisatie. 8 Leerdoelen Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student aan het einde van de module kan. De student kan een interview houden De student kan een verslag maken van een interview De student met kennis van zaken zelfstandig een ethisch oordeel vormen 9 Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) Compliance, organisatie Producten, dilemma s bij advisering Ethiek van leidinggeven in financiële organisaties 10 Literatuur en Studiemateriaal Sheets power point Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Hoorcollege en werkcollege (HCen WC) 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) en verslag interview 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal 1 projectopdracht:1 2 kennistoets: 1 14 Bijzonderheden nvt 1 Naam Minordeel Paper beleggen breed OF Financieel onderzoek 2 SIS code 3 Docent(en) 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal 6 23

24 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 lesweken 7 Doelstelling(en) 8 Leerdoelen Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student aan het einde van de module kan. Bijvoorbeeld De student kan een marketingplan maken De student kan een salesgesprek houden De student kan leiding geven aan een projectgroep 9 Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Zelfstudie OF Individuele projectbegeleiding 12 Toetsvorm(en) Paper (PA) OF Product (PD) en Toets schriftelijk (TS) 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal Bijvoorbeeld 1 pojectopdracht: 2 2 kennistoets: 3 14 Bijzonderheden Bijvoorbeeld Excursies, events etc, samenwerken met internationale partnerscholen 24

DEM Minorbeschrijving van Beleggen Deeltijd. 2014-2015 versie 2

DEM Minorbeschrijving van Beleggen Deeltijd. 2014-2015 versie 2 DEM Minorbeschrijving van Beleggen Deeltijd 2014-2015 versie 2 1 Verantwoordelijk opleidingsmanager: mw P.M. van Straten Verantwoordelijk minorcoördinator: drs J.W. Landman Verantwoordelijke clusterexamencommissie:

Nadere informatie

DEM Minorbeschrijving van Beleggen Diep. 2014-2015 versie 2

DEM Minorbeschrijving van Beleggen Diep. 2014-2015 versie 2 DEM Minorbeschrijving van Beleggen Diep 2014-2015 versie 2 1 Verantwoordelijk opleidingsmanager: drs A. van den Akker Verantwoordelijk minorcoördinator: drs J.W. Landman Verantwoordelijke clusterexamencommissie:

Nadere informatie

Studiegids DEM Minor Ondernemingsadvisering

Studiegids DEM Minor Ondernemingsadvisering Studiegids DEM Minor Ondernemingsadvisering ism. ACE, Qredits, Middenduin en lectoraat Carem MOA 2015-2016 (150212-V4) CONCEPT 1 Basisinformatie Titel Ondernemingsadvisering ism. ACE (Amsterdam Center

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie (LOOBE) Januari 2013 1 Voorwoord Dit document is het Landelijk Opleidingsprofiel BE 2013 (LOB 2013) van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen 1 Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Inhoud Inleiding... 4 A Algemeen deel... 4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Examens... 5 2.1 Exameneisen

Nadere informatie

Modulebeschrijving AA1: Inleiding Bedrijfskunde, Economie en Recht

Modulebeschrijving AA1: Inleiding Bedrijfskunde, Economie en Recht Modulebeschrijving AA1: Inleiding Bedrijfskunde, Economie en Recht In deze module staan de algemeen economische en bedrijfseconomische beginselen op het programma. Vragen die aan de orde zullen komen zijn

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

PRE-MASTER. Vakomschrijvingen pre-master en Master of Science in Accountancy. Tentamenvorm schriftelijk tentamen, bestaande uit casusposities,

PRE-MASTER. Vakomschrijvingen pre-master en Master of Science in Accountancy. Tentamenvorm schriftelijk tentamen, bestaande uit casusposities, PRE-MASTER Auditing Beginselen Doel van dit vak is de student inzicht te verschaffen in het Auditing proces en een basis te leggen voor met name de vervolgvakken op dit terrein. Het vak sluit aan bij de

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Copyright Hogeschool NOVI 2011-2012. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD of DVD

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard

Hogeschool Zuyd, Sittard Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Accountancy, hbo bachelor Croho: 34406 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 10 en 11 oktober 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007 Inhoud 2/69 NQA

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfseconomie, voltijd Financial Services Management, voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfseconomie, voltijd Financial Services Management, voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie, voltijd Financial Services Management, voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie