DEM Minorbeschrijving van Beleggen Diep versie 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEM Minorbeschrijving van Beleggen Diep. 2014-2015 versie 2"

Transcriptie

1 DEM Minorbeschrijving van Beleggen Diep versie 2 1

2 Verantwoordelijk opleidingsmanager: drs A. van den Akker Verantwoordelijk minorcoördinator: drs J.W. Landman Verantwoordelijke clusterexamencommissie: Finance & Accounting Bekrachtigingprotocol minor Deze DEM Minorbeschrijving inclusief minor-oer is vastgesteld dd.. door de domeinvoorzitter Economie & Management na positief advies van de examencommissie, stafafdeling Onderwijs & Kwaliteit en na instemming van de DMR DEM/HES Hogeschool voor Economische studies - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de DEM/HES 2

3 Deel 1 Minorbeschrijving 1 Korte omschrijving van de inhoud van de minor De minor Beleggen Diep stelt studenten van financieel-economische opleidingen (AC, BE, FSM en FRE) in staat inzicht te verkrijgen in de werking van de beleggingsmarkt en welke krachten zich op deze markten manifesteren. Deze minor stelt studenten in staat om brede kennis en vaardigheden op te doen in het beleggen in zijn algemeenheid. In de minor wordt inzicht verschaft in de analyse koersen op de verschillende financiële markten, financiële situaties van bedrijven, financiële producten en hun werking. Tevens wordt er ook ingegaan hoe spelers op financiële markten zich (kunnen) gedragen, aan ethische aspecten alsmede aan de wet- en regelgeving die voor regulering op de financiële markten dient te zorgen. Beleggen Diep is een verdiepende minor. Studenten zullen binnen de minor worden geconfronteerd met complexe financiële situaties die zelfstandig dan wel in groepsverband tot een integraal beleggingsadvies dienen te worden opgelost. Studenten zullen ook een integraal advies aan een natuurlijke persoon en bedrijven geven. Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan de wijze waarop adviezen aan klanten dienen te worden gepresenteerd. In de minor wordt dan ook aandacht besteed aan communiceren, presenteren en studenten worden ook getraind in klantgerichtheid. Beleggen Diep is voor studenten van financieel-economische opleidingen dè minor om zich te bekwamen in de beleggingspraktijk en een springplank voor een carrière in de financiële dienstverlening. Binnen de minor wordt nauw samengewerkt met een groot aantal partijen in de beleggingswereld zoals NYSE/Euronext, RABO-bank, Alex, de Vereniging van Effectenbezitters, Stichting Schadefonds Beleggers, TNS/NIPO maar ook met het Financiële Dagblad. Zie ook Aan de minor zal veel part-time docenten verbonden die hun hoofdfunctie binnen de Financiële Dienstverlening uitoefenen. 2 Aansluiting van de minor bij het HvA-profiel 1 De minor sluit aan bij het HvA-speerpunt Industrie en ondernemerschap in grootstedelijke context, subthema Ondernemerschap, innoveren en participeren in de kenniseconomie. Amsterdam is het financiële centrum van Nederland en is in de Amsterdamse context vooral verbonden met innovatie in de (financiële) kenniseconomie. Dat levert nieuwe vragen op over zowel financieel en economisch leiderschap. Deze vraagstukken maken tevens onderdeel uit van de minor hoe en op welke wijze met managementinformatie in een onzekere wereld dient te worden omgegaan. Dit aandachtspunt komt ook terug binnen het aan de opleiding Bedrijfseconomie verbonden lectoraat Corporate Governance and Leadership. 1 Zie Creating Tomorrow 3

4 Over nadere invulling van het curriculum (onderwijs en praktijkonderzoek) wordt geregeld overleg gevoerd met de aan de opleiding verbonden Opleidingsadviesraad alsmede met het cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening 2 van de Amsterdam Economic Board (AEB). 3 Aansluiting van de minor bij het Opleidingsprofiel van de opleiding Bedrijfseconomie De minor Beleggen Diep is een verdiepende minor. De inhoud en de projecten van de minor bevatten nieuw stof en vaardigheden, die niet in de reguliere opleidingen aan de orde komen. In onderstaand overzicht wordt de onderwijskundige verantwoording van de minor Beleggen Diep ten opzichte van het opleidingsprofiel Bedrijfseconomie weergegeven. Het opleidingsprofiel Bedrijfseconomie gaat uit van werkgebieden: Deel van het kennisdomein bedrijfseconomie waarbinnen de bedrijfseconoom met een mix van (toegepaste) kennis, vaardigheden en attitude een of meerdere beroepsproducten produceert. De volgende werkgebieden worden onderscheiden: Strategie: Identificeren, beoordelen en beheersen van organisatierisico s (Organisatierisico s) Controlling: Inrichten en onderhouden van de planning & control-cyclus gericht op de beheersing van een organisatie (Planning & control) Operations Management: Selecteren, definiëren, inrichten en ontsluiten van informatiesystemen gericht op de sturing van primaire processen (Informatiesystemen) Accounting: Opstellen van financieel, economische informatie voor besluitvorming en verantwoording (Rapportages) Beroepsvorming: Onderzoekend vermogen, beroepsethiek, maatschappelijke oriëntatie, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden 2 In 2009 waren er in vestigingen in de Metropoolregio Amsterdam mensen werkzaam die tezamen 25% van het Bruto Regionaal Product verdienden (http://www.iamsterdam.com/nl-nl/business/amsterdam-economic-board/clusters/financi%c3%able-en-zakelijke-dienstverlening/facts-and-figures) 4

5 Werkgebieden Beroepsvorming Aanvullende (financieel) Minor Beleggen Diep EC Strategie Management based practice vakmanschap Controlling Operations Accounting Evidence- Professioneel werkgebied Minoronderdelen Geïntegreerde leerlijn 9 Paper beleggen diep 6 X Product EQF 6 X OF Financieel onderzoek Advies en beheer (vaardigheden) 3 X Mondeling X EFQ 6 Conceptuele leerlijn 19 Products en special products Toets EQF 6 Products en special products Toets EQF 6 Value based management Toets EQF 6 Value based management Toets EQF 6 Technische analyse Toets EQF 6 Technische analyse Toets EQF 6 Gedragsanalyse Toets EQF 6 Gedragsanalyse Toets EQF 6 Advies en beheer (theorie) 3 X Toets EQF 6 Persoonlijke -en professionaliseringsleerlijn 2 Beleggingsethiek 2 Toets EQF 6 5

6 4 Minorleerplanschema Tevens wordt in onderstaand schema aangegeven op welke wijze aan de eisen van de BBA-standaard met betrekking tot een gedegen theoretische basis is voldaan. De vakken uit de BBA-standaard komen niet allemaal op hetzelfde EQF-niveau terug in de opleiding. De EQF-niveauaanduiding geeft hier nadrukkelijk richting aan. In de derde kolom is aangegeven in welke modules, op welk EQF-niveau, zowel de kennisbasis als de toepassing van de kennisbasis, per kernvak aan de orde komen. Het is gebruikelijk om opleidingen zodanig vorm te geven dat er een logische opbouw van eenvoudig naar moeilijk ontstaat. Deze moeilijkheidsgraad wordt aangeduid met de niveaukenmerken één (eenvoudig niveau) tot en met drie (het hoogste HBO-niveau). Om een beeld te geven van de moeilijkheidsgraad van een curriculumtaak in een bepaalde opleidingsfase is deze moeilijkheidsgraad nader aangeduid, waarbij de complexiteit van een curriculumtaak en de mate van zelfstandigheid van de student twee dimensies zijn. Deze niveauaanduiding staat in kolom 4. niveau 1 is gericht op uitvoeren niveau 2 is gericht op analyseren en niveau 3 is gericht op beoordelen en adviseren. Kolom 5 geeft aan binnen welk werkgebied het BBA-kernvak en het daarvan afgeleide curriculumonderdeel valt. In de kolommen 6, 7 en 8 staan de werkvormn de toetsvorm alsmede het aantal EC s per module aangegeven. BBA-standaard (kernvakken) EQF niveau Accounting nvt Minoronderdelen minor Financieel Advies en ondersteuning Niveau cur.taak Werkgebied Werkvorm Toetsvorm EC s Business Law and ethics 6 Beleggingsethiek 3 Aanvullend werkgebied Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 2 Economics 6 Advies en beheer (theorie) 3 Aanvullend werkgebied Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 3 6

7 Finance 6 Products en special products Aanvullend werkgebied 6 Products en special products 3 Aanvullend - 1 werkgebied 6 Value based management Aanvullend werkgebied 6 Value based management Aanvullend werkgebied 6 Paper beleggen diep 3 Aanvullend werkgebied OF Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) Werkcollege (WC) Toets schriftelijk (TS) Werkcolege (WC) Toets schriftelijk (TS) Zelfstudie Paper (PA) Financieel onderzoek Vooronderzoek en individuele projectbegeleiding Product (PD) en toets schriftelijk (TS) Management information systems nvt Marketing nvt Organizational behaviour (Intrinsieke persoonlijke ontwikkeling) 6 Gedragsanalyse -1 3 Aanvullend werkgebied 6 Gedragsanalyse -2 3 Aanvullend werkgebied 6 Advies en beheer 3 Aanvullend (vaardigheden) werkgebied Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) Hoor- en werkcollege (HC en WC) ling Toets monde- (TM) Quantative techniques 6 Technische analyse Aanvullend werkgebied 6 Technische analyse Aanvullend werkgebied Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 2 2 7

8 Strategic Management Operations Management nvt nvt 5 Doelgroep De doelgroep voor deze minor zijn studenten van financieel-economische opleidingen. Afgezien van de instapvoorwaarden voor alle minoren, kent deze minor geen instapvoorwaarden. De minor kent geen toelatingstoets. Studenten van financieel-economische opleidingen van andere hogescholen (minimaal studerend in leerjaar 3) kunnen ook aan deze minor deelnemen. 6 Instroomeisen Om aan deze minor deel te nemen dient de student aan de eisen conform OER art 3.10 lid 5 te voldoen: - propedeuse behaald - minimaal 40 EC s in de post-propedeutische fase behaald 7 Voorzieningen en voorwaarden Alle materiele voorzieningen die nodig zijn om de minor uit te voeren, zijn voor studenten beschikbaar. 8 Eindresultaat Bij de bepaling van het minor-eindresultaat wordt gebruikt gemaakt van weging. Studenten zijn voor deze minor geslaagd als het gewogen gemiddelde cijfer (met het aantal studiepunten per module als wegingsfactor) van de modules minimaal een 5.5 is, waarbij niet meer dan twee modules een cijfer van minimaal 5.0 of één module een cijfer van minimaal 4.0. Deel 2 - Minor-OER Beleggen Diep 8

9 A. Minordelen BLOK 1 Minordelen Werkvorm Toetsvorm Aantal ECs Aantal contacturen per week Products en special products -1 Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 2 2 (PSP-1) Value Based Management-1 (VBM-1) Werkcollege (WC) Toets schriftelijk (TS) na deelname 2 3 aan colleges en presentaties Technische analyse-1 Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 2 2 (TAN-1) Gedragsanalyse-1 Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 2 3 (GAN-1) Advies en beheer (theorie) Hoorcollege (HC) Zie blok 2 3 (AEBT) Advies en beheer (vaardigheden) Hoor en werkcollege Zie blok 2 2 (AEBV) (HC en WC) Paper beleggen diep Zelfstudie Zie blok 2 SIS-code of Financieel onderzoek Vooronderzoek Zie blok 2 Totaal 8 14 BLOK 2 Minordelen Werkvorm Toetsvorm Aantal Aantal SIS-code 9

10 ECs contacturen per week Products en special products -2 Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 2 2 (PSP-2) Value Based Management-2 (VBM- Hoor en werkcollege (HC en Toets schriftelijk (TS) en deelname 2 3 2) WC) aan colleges en presenta- ties Technische analyse-2 Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 2 2 (TAN-2) Gedragsanalyse-2 Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 2 3 (GAN-2) Advies en beheer (theorie) Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 3 3 (AEBT) Advies en beheer (vaardigheden) Hoor en werkcollege Toets mondeling (TM) - adviesgesprek 3 2 (AEBV) (HC en WC) Beleggingsethiek (ETH) Hoorcollege (HC) Toets schriftelijk (TS) 2 2 Paper beleggen diep Zelfstudie Paper (PA) 6 of Financieel onderzoek Individuele projectbegeleiding Product (PD) en Toets schriftelijk 6 (TS) Totaal B. Toetsen en beoordelen Met betrekking tot toetsen en beoordelen zijn de volgende artikelen uit het HvA Onderwijs- en Examenregeling van toe- 10

11 passing: Artikel 3.10 lid 1 Een minor heeft een omvang van 30 studiepunten (EC s) en maakt deel uit van de postpropedeutische fase. Artikel 5.9 De beoordeling van een tentamen of toets wordt uitgedrukt in één van de volgende kwalificaties: 1. Een cijfer op de schaal van 1 tot en met 10, voorzien van maximaal één decimaal, waarbij het cijfer 1 resp. 1.0 staat voor zeer slecht, het cijfer 2 voor slecht, het cijfer 3 voor ruim onvoldoende/zeer onvoldoende, het cijfer 4 voor onvoldoende, het cijfer 5 voor net niet voldoende/matig/zwak, het cijfer 6 voor voldoende, het cijfer 7 voor ruim voldoende, het cijfer 8 voor goed, het cijfer 9 voor zeer goed en het cijfer 10 voor uitmuntend/uitstekend. 2. De eindbeoordeling van een minor wordt uitgedrukt in een geheel cijfer op de schaal van 1 tot en met 10, waarbij het cijfer 1 staat voor zeer slecht, het cijfer 2 voor slecht, het cijfer 3 voor ruim onvoldoende/zeer onvoldoende, het cijfer 4 voor onvoldoende, het cijfer 5 voor net niet voldoende/matig/zwak, het cijfer 6 voor voldoende, het cijfer 7 voor ruim voldoende, het cijfer 8 voor goed, het cijfer 9 voor zeer goed en het cijfer 10 voor uitmuntend/uitstekend. 3. Afrondingen om te komen tot de beoordeling op een geheel cijfer dan wel een cijfer voorzien van één decimaal geschieden volgens de normale rekenregels. Dat betekent dat decimalen vanaf naar boven en decimalen lager dan naar beneden worden afgerond. 4. De student heeft voor een tentamen of toets een voldoende resultaat behaald, indien het toegekende resultaat het cijfer 5.5 of hoger is. 5. Indien de student een reeds eerder afgelegde toets nogmaals aflegt, is de hoogst behaalde beoordeling bepalend voor de vraag of de student aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Artikel 5.11 lid 4 Een minor is behaald en de bijbehorende 30 studiepunten worden toegekend indien de student alle onderwijseenheden heeft behaald waaruit de minor is samengesteld. C. Tijdvakken en frequentie van toetsen Met betrekking tot de tijdvakken en frequentie van tentamens en toetsen is het volgende OER-artikel van toepassing: 11

12 Artikel 5.3 lid 2 Tot het afleggen van de tentamens en toetsen van de postpropedeutische fase wordt elk studiejaar tweemaal gelegenheid gegeven, waarvan eenmaal direct aansluitend op het onderwijs in de betreffende onderwijseenheid. D. Bekrachtigingprotocol Minor-OER Deze Minor-OER is vastgesteld door drs W.W. Baumfalk, domeinvoorzitter Economie & Management / HES na advies van de clusterexamencommissie F&A en stafafdeling Onderwijs & Kwaliteit en na instemming op?????????? door de deelraad van het domein. Handtekening: Datum: 12

13 Deel 3 Minordelen 1 Naam Minordeel Products and special products 1 (PSP-1) / blok 1 2 SIS code 6612PSP1TS 3 Docent(en) Gert Klein 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal ECs 2 6 Aantal contacturen per week berekend over lesuren van 50 minuten lesweken 7 Doelstelling(en) Zie de leerdoelen. 8 Leerdoelen Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student aan het einde van de module kan. De student kan de openingskoers van een aandeel berekenen De student kan de verschillende typen aandelen en obligaties benoemen en beschrijven De student kan de verschillende ordertypes van aandelen op de juiste wijze gebruiken Student kent meerdere (7) beursanomalieën en kan ze verklaren Student kan via de discounted dividend en discounted cash flow method de theoretische waarde van een aandeel berekenen De student kan de ins & outs van een aandelen claimemissie berekenen De student kan de ins & outs van converteerbare obligaties en reversed convertible notes berekenen De student weet wat een yield curve is en begrijpt de effecten van wijzigingen in de yieldcurve voor de koers van obligaties Student kent de oorzaak-gevolg relaties rond rentewijzigingen en de koers van obligaties en vice versa Student kan de oorzaak-gevolg relaties rond de koersvorming 13

14 van obligaties beredeneren De student kan het effectieve rendement van obligaties berekenen, zowel op de rekenkundig juiste wijze als via de benaderingsmethode De student kan gegeven het effectieve rendement- de koers van verschillende typen obligaties berekenen Student kan de duration en de modified duration van een obligatie berekenen Student kan verklaren wat het praktisch nut is van de berekening van de modified duration Student kan een onderscheid maken in de rentegevoeligheid van verschillende obligaties 9 Inhoud H4 en H3 van het boek Beleggen en Financiële Markten van Beunk (4 e Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen druk) (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal Beleggen en Financiële Markten, Beunk. Collegedictaat. Een belangrijk deel van het tentamen bestaat uit leerstof die in de colleges wordt aangeboden (praktijkervaringen en praktijkvoorbeelden) die niet in het boek zijn beschreven. 11 Werkvorm(en) Hoorcollege (HC) 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal 1 kennistoets: 2 ECs ECs 14 Bijzonderheden Geen 1 Naam Minordeel Products and special products 2 (PSP-2) / blok 2 2 SIS code 6612PSP2TS 3 Docent(en) Gert Klein 14

15 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal ECs 2 6 Aantal contacturen per week berekend over lesuren van 50 minuten lesweken 7 Doelstelling(en) Zie de leerdoelen. 8 Leerdoelen Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student aan het einde van de module kan. Bijvoorbeeld De student begrijpt de invloed van de 5 variabelen die de theoretische waarde van een optie bepalen De student kan het BEP, de max winst, het max verlies op expiratiedatum berekenen van een long en short call-optie en een long en short put-optie. De student kan het BEP, de max winst, het max verlies op expiratiedatum berekenen van een long call spread en een long putspread. De student kan het BEP, de max winst, het max verlies op expiratiedatum van een long straddle berekenen. De student kan gegeven een bepaalde verwachting van een belegger- de juiste optiestrategie kiezen De student kan van een gekozen optiestrategie gegeven de koers van het aandeel op expiratie het beleggingsresultaat (in ) en het beleggingsresultaat (in % van de investering) berekenen De student weet wat een conversie is en berekenen wat het (vrijwel) risicoloze resultaat is van deze optiestrategie De student kan de put-call pariteit berekenen aan de hand van het opzetten van een Conversie Student weet wat een future is en kan de uitkomsten van een belegging in een future berekenen Student weet wat een Long Turbo is en kan de uitkomsten van 15

16 een belegging in een Long Turbo berekenen De student kan de ins & outs van een Interest Rate Swap (IRS) berekenen De student kan de ins & outs van een Forward Rate Agreement (FRA) berekenen De student kan de termijnprijs van een valuta berekenen, onder andere via de methode van contante indekking. Student kan derivaten gebruiken om de risico s van een aandelenportefeuille adequaat te hedgen (risicoafdekking) Studente kan de valutarisico s hedgen met behulp van derivaten De student kan verwachte kasoverschotten en kastekorten uit hoofde van de treasuryfunctie adequaat managen met behulp van de juist gekozen derivaten 9 Inhoud H5 van het boek Beleggen en Financiële Markten van Beunk (4 e druk) Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal Beleggen en Financiële Markten, Beunk. Collegedictaat. Een belangrijk deel van het tentamen bestaat uit leerstof die in de colleges wordt aangeboden (praktijkervaringen en praktijkvoorbeelden) die niet in het boek zijn beschreven. 11 Werkvorm(en) Hoorcollege (HC) 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal ECs 1 kennistoets: 2 ECs 16

17 14 Bijzonderheden Geen 1 Naam Minordeel Value based management 1 (VBM-1) / blok 1 2 SIS code 3 Docent(en) Drs. J.G.J.M. Pouw RC 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal ECs 2 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 lesweken 3 8 Leerdoelen Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student aan het einde van de module kan. 9 Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal 7 Doelstelling(en) Inzicht in de managementaspecten welke van invloed zijn op de waardecreatie en - realisatie van een onderneming. Student houdt zich staande in een gesprek over Valuation, waarbij marktwaarde de contante waarde is van toekomstige vrije kasstromen. Het gaat daarbij om het kritisch kijken naar en inschatten van toekomstige vrije kasstroom (FCF), het bepalen van de gemiddelde gewogen kostenvoet van de onderneming (incl. diens specifieke risico-opslag) om daaruit in relatie tot de levensduur de marktwaarde van investeringprojecten of de som hiervan als bedrijfswaarde te bepalen en te behouden. Verplichte lectuur: 11 Werkvorm(en) Werkcollege (WC) Investerings- en projectanalyse, waardering, financiering en risicobeheer, van Jan Renaud en Piet de Keijzer, Noordhoff Uitgevers, ISBN Aanbevolen lectuur: - Value Based Management, Eric Urff, Kluwer, ISBN

18 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) na deelname aan colleges en verplichte presentaties. 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal 1 presentatie: 1 EC ECs 2 kennistoets: 1 EC 14 Bijzonderheden Geen 1 Naam Minordeel Value based management 2 (VBM-2) / blok 2 2 SIS code 3 Docent(en) Drs. J.G.J.M. Pouw RC 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal ECs 2 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 3 lesweken 7 Doelstelling(en) Inzicht in het professioneel benaderen van bedrijf- en beleggers risico s door het benoemen van risicofactoren. 8 Leerdoelen Student houdt zich staande in een gesprek mbt Risk Management over Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student het managen resp. beheersen van de omvang, de kosten van risico s. aan het einde van de module kan. 9 Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal Aan de orde komt het marktwaarde denken (met name shareholder Value; Fair Value), internationalisering (rente-, valuta-, en kredietrisico s), volatiliteit in financiële markten, het aantal debacles, financiële (boekhoud)schandalen, groei in aantal en soort van financiële instrumenten c.q. risicobeheersinginstrumenten, aangescherpte wet & regelgeving. Verplichte lectuur: Investering- en projectanalyse, waardering, financiering en risicobeheer, van Jan Renaud en Piet de Keijzer, Noordhoff Uitgevers, ISBN Aanbevolen lectuur: - Risicobeheer, de financiële functie, T. Ammeraal, Noordhoff, ISBN

19 11 Werkvorm(en) Werkcollege (WC) Financiële rekenkunde in kort bestek, Rafaël Liethof,uitgeverij Convoy, ISBN Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) na deelname aan colleges en verplichte presentaties. 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal 1 presentatie: 1 EC ECs 2 kennistoets: 1 EC 14 Bijzonderheden Geen 1 Naam Minordeel Technische analyse 1 (TAN-1) / blok 1 2 SIS code 3 Docent(en) Frans Daams 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal ECs 2 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 2 klokuren lesweken 7 Doelstelling(en) Kennismaking met de principes en toepassingen van Technische Analyse 8 Leerdoelen De student kan: Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student - eenvoudige modellen van chartreading toepassen. aan het einde van de module kan. - een aantal technische indicatoren benoemen, berekenen en toepassen op koersdata -met behulp van Technische Analyse koop en verkoopmomenten bepalen in koersverlopen. 9 Inhoud Wat is TA? Theorie van Dow, Elliot en Fibonacci. Barchart and Candle Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen Sticks, Gaps, Reversal patronen.,indicatoren: Moving Average, Bollinger (vgl inhoudsopgave van een studieboek) Bands, MacD, RS, Rate of Change, Relative Strength Index, Money Flow 19

20 Index, 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander Beleggen met Technische Analyse ( H.J.Geels) + materiaal verstrekt via de website studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Hoorcollege (HC) 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal 1 kennistoets: 2 ECs ECs 14 Bijzonderheden Incl. Excursie naar Beurs 1 Naam Minordeel Technische analyse 2 (TAN-2) / blok 2 2 SIS code 3 Docent(en) Frans Daams 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal ECs 2 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 2 klokuren lesweken 7 Doelstelling(en) Analyse van koersdata mbv chartreading en technische indicatoren 8 Leerdoelen De student kan: Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student - koersdata omzetten in grafieken (bars en candlesticks) aan het einde van de module kan. - de theorie van Fibonacci toepassen - trendvolgende indicatoren toepassen op koersdata - oscillatoren toepassen op koersdata - trendindicatoren toepassen op koersdata - volume-indicatoren toepassen op koersdata 20

21 - een analyse maken van de gebruikte indicatoren mbt koop en verkoopmomenten 9 Inhoud Trendlijnen, reversal patronen, gaps, grafieken, indicatoren: SMA, EMA, Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen MACD, Bollinger Bands, Fibonacci, ROC, RSI, MFI, OBV, Volume (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander Beleggen met Technische Analyse ( H.J.Geels) + materiaal verstrekt via de website studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Hoorcollege (HC) 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal 1 opdracht: 2 ECs ECs 14 Bijzonderheden Gastlezing 1 Naam Minordeel Gedragsanalyse 1 (GAN-1) / blok 1 2 SIS code 3 Docent(en) Th.H.P Feijen 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal ECs 2 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 lesweken 3 7 Doelstelling(en) Analyse van gedrag van financieel consumenten 8 Leerdoelen Bijvoorbeeld De student kan zelfstandig marktomstandigheden herkennen Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student De student kan marktbewegingen verklaren aan het einde van de module kan. De student kan zijn eigen keuzes beargumenteerd maken 9 Inhoud Syllabus Prof.Drs. Henriette Prast (verplicht) Behavioural Finance door Thierry Debels ( niet verplicht) Motivatiepsychologie van de belegger, Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen 21

22 (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Hoorcollege (HC) 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) representativiteit, availiability, Moderne financiële theorie versus Behavioural Finance, portfoliotheorie. Gedragseconomie in praktijk = syllabus; Behavioural Finance door Thierry Debels, Dezwarte zwaan door N.N.Taleb, Liars Poker door M.Lewis. 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal Bijvoorbeeld 1 projectopdracht: 2 ECs ECs 2 kennistoets: 3 ECs 14 Bijzonderheden Bijvoorbeeld Excursie aan DNB, simulatie Tradinggame; Flow Traders Asd. 1 Naam Minordeel Gedragsanalyse 2 (GAN-2) / blok 1 2 SIS code 3 Docent(en) Th.H.P Feijen 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal ECs 2 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 lesweken 7 Doelstelling(en) Analyse van gedrag van financieel consumenten 8 Leerdoelen Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student aan het einde van de module kan. 9 Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) 3 De student kan zelfstandig marktomstandigheden herkennen De student kan marktbewegingen verklaren De student kan zijn eigen keuzes beargumenteerd maken Syllabus Prof.Drs. Henriette Prast (verplicht) Behavioural Finance door Thierry Debels ( niet verplicht) Motivatiepsychologie van de belegger, representativiteit, availiability, Moderne financiële theorie versus Behavioural Finance, portfoliotheorie. 22

23 10 Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Hoorcollege (HC) 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk (TS) Gedragseconomie in praktijk = syllabus; Behavioural Finance door Thierry Debels, Dezwarte zwaan door N.N.Taleb, Liars Poker door M.Lewis. 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal Bijvoorbeeld 1 pojectopdracht: 2 ECs ECs 2 kennistoets: 3 ECs 14 Bijzonderheden Bijvoorbeeld Excursie DNB, simulatie tradinggame; Flow Traders Asd 1 Naam Minordeel Advies en beheer theorie (AEBT) / blok SIS code 3 Docent(en) JW Landman 4 Voertaal Nederlands 5 Totaal aantal ECs 3 6 Aantal contacturen per week berekend over lesweken 7 Doelstelling(en) De student inzicht laten verwerven in de wijze waarop beleggingsadvies kan worden en wordt uitgevoerd. 8 Leerdoelen De student kan na afloop van deze module een weloverwogen en goed Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student onderbouwd beleggingsadvies geven aan een particuliere belegger. aan het einde van de module kan. 9 Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek) Macro economische omgeving Rules and regulations Risico en rendement (waaronder het opstellen van een risicoprofiel) Invloed op de adviseur 23

24 Soorten adviseurs Product analyse Fiscale aspecten 10 Literatuur en Studiemateriaal 4 syllabi Advies en beheer Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal 11 Werkvorm(en) Hoorcollege (HC) 12 Toetsvorm(en) Toets schriftelijk en een opdracht 13 Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal 1 toets en opdracht tezamen 3 ects. ECs 14 Bijzonderheden Gastlezingen van: Beleggingsbank Beursplein 5 (NYSE/Euronext) Beleggingsadviseur Excursie naar Beurslein 5 1 Naam Minordeel Advies en beheer vaardigheden (AEBV) / blok SIS code Diverse docenten 3 Docent(en) Nederlands 4 Voertaal 3 5 Totaal aantal ECs 45 6 Aantal contacturen per week berekend over 20 lesweken Studenten inzicht laten verwerven in: het schrijven van een adviesrapport het schrijven van een paper (probleemstelling formuleren, vraag- 24

DEM Minorbeschrijving van Beleggen Deeltijd. 2014-2015 versie 2

DEM Minorbeschrijving van Beleggen Deeltijd. 2014-2015 versie 2 DEM Minorbeschrijving van Beleggen Deeltijd 2014-2015 versie 2 1 Verantwoordelijk opleidingsmanager: mw P.M. van Straten Verantwoordelijk minorcoördinator: drs J.W. Landman Verantwoordelijke clusterexamencommissie:

Nadere informatie

Studiegids DEM Minor Ondernemingsadvisering

Studiegids DEM Minor Ondernemingsadvisering Studiegids DEM Minor Ondernemingsadvisering ism. ACE, Qredits, Middenduin en lectoraat Carem MOA 2015-2016 (150212-V4) CONCEPT 1 Basisinformatie Titel Ondernemingsadvisering ism. ACE (Amsterdam Center

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie (LOOBE) Januari 2013 1 Voorwoord Dit document is het Landelijk Opleidingsprofiel BE 2013 (LOB 2013) van

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur?

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? HES Hogeschool voor Economische Studies Afdeling Voltijd Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? Communicatieve vaardigheden in een zakelijke context Minor Beleggen Advies en Beheer

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Copyright Hogeschool NOVI 2011-2012. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD of DVD

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration Christelijke Hogeschool Windesheim Executive Master of Business Administration Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2011 2/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie