Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente"

Transcriptie

1 Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

2 Inhoud Handboek 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Doelstelling 1.3. Resultaten 1.4. Reikwijdte 2. Kaders en verantwoordelijkheden 2.1. Algemene kaders 2.2. Kaders Gemeente Hof van Twente 2.3. Verantwoordelijkheden binnen de gemeente 2.4. Archivistisch beheer 3. De te vervangen archiefbescheiden 3.1. Structuur, inhoud, vorm en samenhang 3.2. Bewijsvoering, historisch onderzoek en cultureel erfgoed van de archiefbescheiden 4. Inrichting van het vervangingsproces 4.1. Selectieproces 4.2. Voorbereiding scannen 4.3 Het digitaliseringsproces 4.4 Registratieprocedure Zaaksysteem Perfect View 4.5 Opslag in het DMS/RMA QNH 4.6 Terugvindbaarheid 4.7 Archivering en vernietiging 5. Technische inrichting 5.1. Hardware en Software en instellingen 5.2. Onderhoud hardware 5.3. TESZ. Zaaksysteem PerfectView en DMA/RMA QNH 5.4. SmartDocuments 6. Kwaliteitsprocedures 6.1. Kwaliteit vervangingsproces 6.2. Kwaliteit technische inrichting 7. Slotopmerkingen 7.1. Bronnen 7.2. Bijlagen 2

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Hof van Twente wil een efficiëntere bedrijfsvoering. Digitaal zaakgericht werken levert hieraan een belangrijke bijdrage. Bij digitaal werken past de toestemming om analoge documenten te vervangen door digitale documenten en de aldus vervangen documenten te vernietigen. De gemeente Hof van Twente heeft al toestemming van het college van burgemeester en wethouders (B&W) voor de vervanging van vernietigbare documenten. Dit Handboek gaat over de vervanging van te bewaren documenten. Tot voor kort moest voor deze vervanging toestemming gevraagd worden aan het college van Gedeputeerde Staten. M.i.v. 1 januari 2013 is deze toestemming van Gedeputeerde Staten niet meer noodzakelijk. Het college van B&W neemt nu zelf het besluit tot vervanging van te bewaren documenten. Dit is een gevolg van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht en wijziging van de Archiefwet. Het besluit moet wel gepubliceerd worden en gemeld aan Gedeputeerde Staten. De archiefinspecteur is betrokken bij de totstandkoming van dit Handboek. Zijn opmerkingen en aanbevelingen zijn in het Handboek verwerkt. 1.2 Doelstelling Dit Handboek beschrijft de overzetting van analoge archiefbescheiden naar digitale vorm en hoe daarbij de eisen van duurzaamheid en betrouwbaarheid worden gewaarborgd. Het beschrijft ook de procedure die wordt gevolgd bij het digitaliseren, registreren en opslaan van de documenten in het digitale archief. Het beschrijft tevens hoe toekomstige wijzigingen in proces en technische inrichting worden gewaarborgd, alsmede hoe wordt voldaan aan toekomstige wijzigingen in wet- en regelgeving, het zgn. archivistisch beheer. Aan dit Handboek zijn bijlagen toegevoegd waar hierop gedetailleerd wordt ingegaan. 1.3 Resultaten Het resultaat is een handboek waarin de beschrijving van de procesmatige en technische inrichting van de vervanging is vastgelegd, zodat verantwoord een besluit kan worden genomen tot vervanging van te bewaren documenten. 1.4.Reikwijdte Dit Handboek gaat over de vervanging van inkomende, interne en uitgaande archiefbescheiden, die ingevolge de in 2005 vastgestelde Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996, geactualiseerd op 25 juni 2012 en gepubliceerd in de Staatscourant nr , voor blijvende bewaring in aanmerking komen. De ingangsdatum voor de vervanging van bovengenoemde archiefbescheiden is de startdatum waarop alle zaken geregistreerd worden in het zaaksysteem van PerfectView: 13 januari Kaders en verantwoordelijkheden 3

4 2.1 Algemene kaders Voor het vervangen van permanent te bewaren analoge archiefbescheiden door digitale originelen zijn de volgende artikelen van toepassing: (voor wettekst zie bijlage 5) Artikel 5.2, onderdeel A van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. Artikel 7 en 9 lid 1 van de Archiefwet Artikel 2, 6 en 8 van het Archiefbesluit Artikel 11 en 12 van het Archiefbesluit 1995 Artikel 26a. en artikel 26 b van de Archiefregeling Naast deze regelingen zijn de volgende normen van belang: NEN-ISO (informatie- en archiefmanagement) NEN-ISO (records management processen, metadata voor records) NEN-ISO 2082 (functionele eisen informatie- en archiefmanagement in programmatuur) RODIN referentiekader opbouw digitaal informatiebeheer ED3, eisen te stellen aan duurzaam digitaal depot, versie Kaders gemeente Hof van Twente Specifiek voor de gemeente Hof van Twente zijn de hierboven genoemde regels uitgewerkt in de Archiefverordening Gemeente Hof van Twente 2008 en het Besluit Informatiebeheer (De archiefverordening en Besluit Informatiebeheer worden binnenkort aangepast aan de actuele wet- en regelgeving en aan de nieuwe organisatie. Bij de eerste actualisering van dit Handboek wordt de betreffende tekst bij 2.2. en 2.3 aangepast.) 2.3 Verantwoordelijkheden binnen de gemeente Hof van Twente Op basis van het besluit Informatiebeheer 2008 van de gemeente Hof van Twente is het hoofd van de afdeling Facilitaire Zaken belast met het geheel van de informatievoorziening alsmede met het beheer van de documenten voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Het hoofd is bevoegd om medewerkers DIV aan te wijzen voor de uitvoering. De gemeentesecretaris is belast met het beheer van de archiefbewaarplaats. De gemeentesecretaris is bevoegd om de medewerkers DIV aan te wijzen voor de uitvoering. Met betrekking tot het vervangingsproces houdt de medewerker dienstverlening zich bezig met het ontvangen, selecteren, digitaliseren en registreren van archiefbescheiden. De allround medewerker DIV en Medewerker DIV met controle en beheer van de aan het DMS/RMA aangeboden archiefbescheiden en de allround medewerker DIV met de vernietiging van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Voor de permanente bewaring van archiefbescheiden worden de daarvoor in aanmerking komende bestanden periodiek overgedragen aan de archiefbewaarplaats. De digitale bestanden moeten eveneens overdragen worden aan een digitale archiefbewaarplaats, het zgn. E-depot. Op dit moment is dit nog niet mogelijk. Dit onderdeel moet in de toekomst uitgewerkt worden, er moeten afspraken gemaakt worden en er zullen hiervoor gelden moeten worden gereserveerd. 2.4 Archivistisch beheer Stelselmatig, op vaste tijdstippen, zullen controles plaats moeten vinden door de allround medewerker DIV en medewerker DIV. Te denken valt hierbij aan de terugvindbaarheid aan de hand van omschrijvingen, juiste interpretatie over de vernietigingstermijn, documenten die uit oogpunt van historisch onderzoek analoog moeten worden bewaard etc. 4

5 Het handboek vervanging moet regelmatig onderhouden worden. Je kunt hierbij denken aan veranderingen van wet- en regelgeving, procedures en processen. Andere software die wordt aangeschaft etc. Ook kunnen uitkomsten van te houden audits wijzigingen noodzakelijk maken. (Voor een overzicht van werkzaamheden die dit handboek actueel houden en een overzicht van werkzaamheden die dagelijks, wekelijks etc. moeten worden verricht wordt verwezen naar bijlage 4) 5

6 3. De te vervangen archiefbescheiden De gemeente Hof van Twente maakt sinds 9 april 2013 gebruik van het zaaksysteem van Perfect View en het DMS/RMA van QNH voor het volledig digitaal afhandelen van het proces Bestuurlijke Besluitvorming (Voor werkinstructie zie bijlage 13). Vanaf juli 2013 wordt het systeem gebruikt voor het proces Meldingen Openbare Ruimte (Voor werkinstructie zie eveneens bijlage 13). Ook wordt het systeem sinds april 2012 gebruikt voor het proces Klantcontact. In het zaaksysteem van Perfect View worden voor half januari 2014 de meeste zaaktypen opgenomen. Er zal voor een groot aantal zaaktypen een generiek proces worden gevolgd, maar per zaaktype zal een en ander wel processpecifiek zijn ingericht. Op een later tijdstip worden de processen volledig uitgewerkt. Er komt een algemeen proces voor documenten die niet bij een zaaktype passen. Tot nu toe werd gebruik gemaakt van het DMS/RMA van Verseon. Logisch is het dat de gemeente Hof van Twente Verseon nog enige tijd voor het archief in de lucht houdt. Voor de toekomst zijn voor wat Verseon betreft 2 scenario s mogelijk. Bij het ene scenario blijft Verseon beschikbaar als archief voor te vernietigen zaken maar wordt niet meer onderhouden. De documenten en gegevens die bewaard moeten blijven worden geconverteerd. In het andere scenario worden alle documenten en gegevens uit Verseon geconverteerd naar het DMS/RMA van QNH. Op dit moment is nog niet duidelijk voor welk scenario wordt gekozen. De Archiefwet 1995 biedt de mogelijkheid om archiefbescheiden te vervangen door reproducties. Vervolgens worden de originele analoge archiefbescheiden vernietigd. De reproducties nemen volledig de plaats in van de oorspronkelijke archiefbescheiden. De digitale documenten worden daardoor archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet. Ze moeten voldoen aan de eisen van duurzaamheid, geordendheid en toegankelijke staat. De archiefbescheiden zijn: Inkomende documenten. Deze worden door middel van scanning gedigitaliseerd en digitaal ter behandeling aangeboden aan de organisatie. Uitgaande documenten. Deze worden door de medewerker voorzien van een digitale enkelvoudige handtekening. Het digitale document wordt gekoppeld aan de zaak. Hier is geen sprake van vervanging. Wat digitaal is, blijft digitaal. Uitgaande documenten met een meervoudige handtekening, bijvoorbeeld van het college van burgemeester en wethouders, worden voor een deel digitaal ondertekend en aan de betreffende zaak gekoppeld. Daar, waar dit om wat voor reden niet gebeurt, worden uitgaande brieven nagescand en vervangen. (Voor meer informatie over het gebruik van de digitale handtekening zie bijlage 8). Interne documenten. De behandeling van B&W nota s verloopt volledig digitaal. Hiervoor is het proces Bestuurlijke Besluitvorming ingericht. De B&W nota s met bijlagen worden digitaal aan de zaak toegevoegd. Hier is eveneens geen sprake van vervanging. Overige door de medewerker digitaal vervaardigde interne documenten worden toegevoegd aan de zaak. In die gevallen waar dit niet mogelijk is, worden de documenten gedigitaliseerd door middel van scanning. Ook documenten met aantekeningen worden nagescand en bij de zaak gevoegd. Archiefbescheiden die digitaal van oorsprong zijn worden niet vervangen en vallen niet onder de werking van dit Handboek. 3.1 Structuur, inhoud, vorm en samenhang Op grond van de Archiefregeling moet er voor gezorgd worden dat van archiefbescheiden altijd de inhoud, structuur en vorm kan worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de samenhang 6

7 met andere documenten. De Archiefregeling schrijft voor dat vervanging alleen mag, als dit gebeurt met de juiste en volledige weergave van de in de vervanging archiefbescheiden voorkomende gegevens. Ter beoordeling of een document moet worden geregistreerd en gearchiveerd is de vorm en structuur veelal van ondergeschikt belang. De inhoud bepaalt de waarde voor het archief. De vorm en structuur dienen echter te kunnen worden gereconstrueerd. De gemeente Hof van Twente maakt gebruik van het zaaksysteem Perfect View. In dit zaaksysteem worden geleidelijk de meest gebruikte processen volledig ingericht. Tot dat het zover is zal voor een groot aantal processen, processpecifiek een zaaktype worden ingericht, met een min of meer een generiek proces. Ook komt er een algemeen proces voor zaken die niet bij een zaaktype passen. Bij het inboeken van zaken in het zaaksysteem moet verplicht een aantal stappen worden doorlopen. Zijn deze stappen gevuld dan kan worden vastgesteld wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak het document is ontvangen of opgemaakt. Bij de registratie van een document of zaak worden automatisch metadata meegenomen. Door de aanwezige koppelingen of nog te realiseren koppelingen met andere systemen worden gegevens automatisch gegenereerd. Doordat er zaakgericht gewerkt wordt is de samenhang met andere ontvangen of opgemaakte archiefbescheiden behorende bij één zaak duidelijk. Op dit moment is er een koppeling met ActiveDirectory t.b.v. gebruikersgegevens, is er een koppeling met Key2datadistributie voor binnengemeentelijke personen en adressen (GBA / BAG). De koppeling met Key2datadistributie voor doorgifte van NNP-objecten (Kamer van Koophandel) is klaar en er is een koppeling met Key2gba-v voor de GBA-v bevraging. Op termijn (2014/2015) zal er met behulp van een berichtenbroker een koppeling worden gemaakt met backofficesystemen zoals Squit, GWS en wellicht nog anderen. De identiteit (authenticiteit) van archiefbescheiden moet altijd vastgesteld kunnen worden. Er moet immers kunnen worden vastgesteld dat met de archiefbescheiden niet is geknoeid of dat informatie verloren is gegaan. Van papieren archiefbescheiden zijn inhoud, structuur en verschijningsvorm fysiek aanwezig in het document en in de fysieke ordening. Deze authenticiteit geldt ook voor de digitale reproducties. De gemeente Hof van Twente heeft er voor gekozen om in kleur te scannen. Scannen in kleur is alleen noodzakelijk wanneer de kleur een intrinsieke waarde heeft (bijv. bij een kaart of diagram). Door te kiezen voor scannen in kleur hoeft geen apart oordeel te worden gegeven over stukken die persé in kleur moeten worden gescand. Hiervoor gebruikt de gemeente Hof van Twente een Konica Minolta Bizhub C554E. Uitgaande brieven worden via het sjablonenprogramma van Smart Documents opgesteld. Brieven die digitaal zijn ondertekend worden in kleur opgeslagen bij de betreffende zaak. De B&W nota s worden vanaf 9 april 2013 alleen nog digitaal aan het college aangeboden via het proces Bestuurlijk Besluitvorming. Deze worden niet meer uitgeprint en digitaal in kleur gekoppeld aan de betreffende zaak. Omdat dit proces plaatsvindt in het zaaksysteem Perfect View en de zaak in het begin nog gestart kan zijn in Verseon, wordt er, indien van toepassing, een relatie gelegd met het zaaknummer in Verseon. Bijzondere aandacht verdient de scanning van technische tekeningen die voor vervanging in aanmerking komen. De oorspronkelijke maatvoering en schaal dient volledig en juist te worden gereproduceerd. Doordat er gescand wordt met OCE TC 4 zal er altijd nagenoeg een identiek exemplaar geproduceerd worden ten opzicht van het originele exemplaar. De scans worden binnengehaald in het zaaksysteem Perfect View. Door opslag in PDF/A is de authenticiteit van deze gedigitaliseerde archiefbescheiden gewaarborgd. 7

8 3.2 Bewijsvoering, historisch onderzoek en cultureel erfgoed van de archiefbescheiden In een aantal gevallen worden analoge archiefbescheiden niet vervangen, namelijk als deze bescheiden een meerwaarde hebben juist omdat papier de drager is. Archiefbescheiden kunnen door inhoud, structuur of vorm een symboolwaarde, schakelfunctie of ijkwaarde hebben. Vervanging is ook niet wenselijk als het archiefbescheiden betreft met waarde voor het culturele erfgoed. Het is echter niet verboden om de categorie archiefbescheiden genoemd in artikel 2 eerste lid, onderdeel d van het Archiefbesluit 1995 te vervangen. De vervanging van de bestanden door middel van digitale archiefbescheiden dient dan wel integraal en met een zodanige kwaliteit uitgevoerd te worden dat de belangen zoals beschreven in het Archiefbesluit 1995 voldoende gewaarborgd zijn door de compleetheid van de vervanging, de kwaliteit van de scans en de toegankelijkheid en duurzaamheid ervan. In bijlage 3 wordt een toelichting gegeven op de wijze waarop bij de vervanging rekening wordt gehouden met zowel de intrinsieke waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed, alsmede met het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- en bewijszoekenden en voor historisch onderzoek. Bestaat er twijfel over de authenticiteit van het document, waarover alleen onderzoek van het origineel uitsluitsel kan geven, dan wordt het origineel bewaard. Wanneer de intrinsieke waarde wordt aangetast zullen de betreffende archiefbescheiden niet vervangen worden. Het origineel blijft dan bewaard. De allround medewerker DIV selecteert elke week deze categorie archiefbescheiden. Als extra zekerheid is hier van belang dat de papieren documenten nog 3 maanden worden bewaard. Mocht binnen de termijn van 3 maanden blijken dat gedigitaliseerde archiefbescheiden alsnog tot deze categorie horen, dan wordt het analoge document bewaard. Samengevat wordt deze categorie archiefbescheiden wel gescand en opgenomen in het DMS/RMA maar niet vervangen. Het merendeel van de analoge ingekomen archiefbescheiden die worden geregistreerd heeft echter geen aparte waarde in de zin van het cultureel erfgoed. 8

9 4. Inrichting van het vervangingsproces Het vervangingsproces omvat de selectie, scanning, registratie, opslag en beheer van de te vervangen archiefbescheiden en de vernietiging van deze vervangen archiefbescheiden. Ondersteunende middelen hierbij zijn de Konica Minolta Bizhub C554E en de OCE TC 4, het zaaksysteem van PerfectView en het DMS/RMA van QNH op basis van Sharepoint 2010 Zoals aangegeven in Hoofdstuk 2.3 van dit handboek zijn de allround medewerker DIV en medewerker DIV, in samenwerking met de medewerker dienstverlening, belast met de uitvoering van het geheel van de werkzaamheden met betrekking tot het vervangingsproces. Het gaat hier over het ontvangen, selecteren, digitaliseren (scannen), registeren van analoge archiefbescheiden, vernietigen van de vervangen analoge archiefbescheiden en daarnaast het beheren van de in het DMS/RMA opgenomen archiefbescheiden. Ingekomen, interne en uitgaande archiefbescheiden worden digitaal opgenomen in het zaaksysteem. Dit gebeurt grotendeels automatisch via het betreffende proces in PerfectView of door de ambtenaar zelf. De gemeente Hof van Twente heeft geregeld dat de ambtenaar mag ondertekenen met een digitale handtekening (Zie bijlage 8). De gemeente Hof van Twente heeft eveneens het proces Bestuurlijke Besluitvorming zodanig geregeld dat het gehele proces digitaal verloopt. 4.1 Selectieproces. De papieren documenten komen binnen via Post.NL, de brievenbus, de receptie of kunnen worden afgegeven bij een medewerker of collegelid. Digitale post komt binnen via het mailadres het persoonlijke adres van de medewerker of het collegelid. Alle post, ongeacht de vorm, wordt aangeboden bij de medewerker dienstverlening. Deze beoordeelt of de analoge post geopend wordt. De criteria op basis waarvan de post geopend mag worden, zijn beschreven in de Postprocedure Hof van Twente (zie bijlage 1). Mag de post niet geopend worden dan wordt deze doorgezonden naar de postverdeler van de betreffende afdeling of het collegelid. Deze beoordeelt of het poststuk alsnog moet worden geregistreerd en opgenomen in het zaaksysteem. Als een poststuk geopend mag worden, beoordeelt de medewerker dienstverlening of het poststuk archiefwaardig is en dient te worden geregistreerd. De criteria hiervoor zijn eveneens opgenomen in de Postprocedure Hof van Twente. Waar vereist worden enveloppen ook gescand en opgenomen bij het poststuk en net zo lang bewaard als het poststuk zelf. Na het scannen worden de analoge documenten achtergehouden Voorbereiding scannen Op basis van het hiervoor omschreven selectieproces worden de documenten scanklaar gemaakt. Documenten worden ontdaan van nietjes, plastic en gelijmde kaften, ringbanden en andere voorwerpen die het scannen onmogelijk maken. Er wordt gecontroleerd of de te scannen documenten volledig zijn en leesbaar. Documenten die onleesbaar zijn, lastig te scannen zijn of erg omvangrijk zijn, worden door de medewerker geselecteerd. Waar mogelijk wordt naar een praktische oplossing gezocht, zoals het opvragen van het digitale exemplaar. Deze werkwijze is eveneens vastgelegd in de Postprocedure Hof van Twente. 4.3 Het digitaliseringsproces Alle archiefbescheiden die zijn geselecteerd voor het vervangingsproces doorlopen de scanprocedure. Het scanproces is centraal georganiseerd en kent de volgende stappen: Er wordt geselecteerd op A-3 en kleiner en formaten groter dan A3 t/m A0. Afhankelijk van het formaat worden ze gescand op de Konica Minolta Bizhub C5554E of de OCE TC 4. De Konica Minolta Bizhub C554E maakt gebruikt van de scansoftware DigiDocFlow. De documenten worden standaard in kleur gescand. Voor het scannen in kleur kan de kwaliteit (leesbaarheid) van de reproductie worden berekend met behulp van de kwaliteitsindex: QI. (= Quality Index) 9

10 De bepaling van de QI voor gedrukte teksten is anders dan QI voor afbeeldingen. De formule voor gedrukte tekst grayscale en kleur is: QI = (300 x 0,039 x h)gedeeld door 2 De formule voor afbeeldingen grayscale en kleur is: QI = (600 x x w) gedeeld door 1,5 De projectie van deze formule op bovengenoemde scanners moet nog plaatsvinden en wordt in de volgende versie van het handboek vermeld. Na het scannen worden de documenten visueel gecontroleerd. Er wordt gecontroleerd op juistheid, volledigheid, leesbaarheid. Dit houdt expliciet in dat er gecontroleerd wordt of er bladzijden of gedeelten van bladzijden ontbreken. Is dit het geval dan wordt hiervan een aantekening gemaakt of het document wordt opnieuw aangeboden om te scannen. Er wordt gecontroleerd of het document recht is gescand, of er geen vlekken en onleesbare gedeeltes zijn, strepen over de documenten lopen of dat er pixelverstoringen zijn. Is dit het geval dan wordt er opnieuw gescand en zo nodig wordt de scanner schoongemaakt. Er moet een nagenoeg identiek exemplaar zijn gereproduceerd. Het scanproces is zodanig ingericht dat de gedigitaliseerde archiefbescheiden aan dezelfde criteria voldoen als de papieren originelen. Er kunnen ook archiefbescheiden worden aangeboden om na te scannen. Denk hierbij aan de documenten die persoonlijk aan de ambtenaar worden aangeboden. Gewijzigde archiefbescheiden worden ook nagescand omdat dit in feite nieuwe originele documenten zijn, bijv. ondertekende contracten. Deze archiefbescheiden worden dan als nieuwe versie gekoppeld aan de bestaande registratie. Deze laatste categorie valt onder bijscannen omdat het oorspronkelijke document al geregistreerd is als zaak in het in het zaaksysteem 4.4. Registratieprocedure Zaaksysteem PerfectView Voor de registratie, opslag en archivering van documenten is de gemeente Hof van Twente in 2013 gebruik gaan maken van het zaaksysteem Perfect View en het DMS/RMA van QNH. Het tot deze datum gebruikte DMS/RMA van Verseon wordt voor bestuurlijke besluitvorming en meldingen openbare ruimte niet meer gebruik. (Zie hoofdstuk 3) In het zaaksysteem van Perfect View worden geleidelijk de meest gebruikte processen volledig ingericht. Tot dat het zover is zal voor een groot aantal processen, processpecifiek een zaaktype worden ingericht, met een min of meer een generiek proces. Er komt een algemeen proces voor zaken die niet bij een zaaktype passen. Alle documenten die zijn geselecteerd voor het vervangingsproces doorlopen de registratieprocedure. Deze is beschreven in de Postprocedure Hof van Twente. De medewerker dienstverlening opent de scans (berichten) in het zaaksysteem. Deze medewerker controleert nogmaals de scankwaliteit. Constateert hij een afwijking dan wordt het analoge document opnieuw gescand. Na deze extra kwaliteitscontrole registreert de medewerker de documenten in het zaaksysteem. De scans komen binnen in de scanwachtrij: te verwerken inkomend van het zaaksysteem. Vanuit deze wachtrij worden de gescande archiefbescheiden geregistreerd als nieuwe zaak of als document behorende bij een bestaande zaak. Uitgangspunt is dat gescande documenten openbaar zijn. Voor een klein gedeelte geldt dit echter niet. Hier gaat het over documenten waarbij de privacy van de burger in het geding is, documenten met een klacht over een medewerker, documenten die over eigen personeel gaan en zaken met een vertrouwelijk karakter. Deze worden door hiervoor geautoriseerde 10

11 medewerkers gescand en geregistreerd. Deze werkwijze is beschreven in de Postprocedure Hof van Twente. Bij de registratie is het uitgangspunt dat de documenten terug te vinden moeten zijn daarom is het toekennen van metadata noodzakelijk. Bij de registratie in het zaaksysteem zijn verplichte velden ingericht voor metadata die minimaal moeten worden geregistreerd zoals, registratiedatum, ontvangstdatum, datum poststuk, afzender, onderwerp, documenttype, werkproces. (Voor een overzicht van het totaal van te gebruiken metadata in Perfect View zie bijlage 9) De terugvindbaarheid wordt gecontroleerd tijdens de registratie o.a. door de keuze voor het juiste proces. Achteraf controleren de allround medewerker DIV en medewerker DIV steekproefsgewijs bij de archivering of de documenten terug te vinden zijn aan de hand van de gebruikte metadata. Geconstateerde fouten worden hersteld en ontbrekende gegevens worden alsnog toegevoegd. Archiefbescheiden die wel voor vervanging in aanmerking komen maar niet kunnen worden gescand, worden op dezelfde wijze geregistreerd als hiervoor omschreven. In het zaaksysteem kun je aangeven dat er niet te scannen documenten zijn en wat de reden hiervoor is. Deze archiefbescheiden worden uitgezonderd van vervanging. 4.5.Opslag in het DMS/RMA QNH De Archiefregeling schrijft voor digitale informatieobjecten geen bestandsformaten voor. De duurzaamheid van de diverse bestandsformaten is volgens de wetgever namelijk niet goed in wet- en regelgeving vast te leggen, ook vanwege de snelle veranderingen ter zake. Hiervoor geldt wel het algemene voorschrift uit de Archiefregeling dat de archiefbescheiden tijdig overgezet moeten worden op nieuwe dragers bij in onbruik raken van deze dragers. Bij de gemeente Hof van Twente worden Office documenten opgeslagen in PDF/A, scans in PDF/A, foto s in PNG of JPG, technische tekeningen in PDF/X. Bij verplaatsing van een document van het DMS naar het RMA wordt een kopie in PDF/A gemaakt. Dit gebeurt alleen bij doc. docx en rtf bestanden. De documenten worden in het DMS/RMA opgeslagen in bibliotheken die per zaaktype zijn ingericht. Voor zaakloze documenten die niet bij een zaaktype horen is een algemene bibliotheek ingericht. Voor de eerste categorie bibliotheken is het duidelijk of het te bewaren of te vernietigen documenten betreffen. De documenten voor de algemene bibliotheek moeten door de allround-medewerker DIV en medewerker DIV extra te worden gecontroleerd. Onderstaand volgt een overzicht van de meest gebruikte bestanden. (Opmerking: alle bestanden die kunnen worden gekopieerd, kunnen worden overgezet naar PDF/A) Bestandsformaat Omschrijving Bestandsformaat archief.ppt PowerPoint (Presentatie) PDF/A.JPG Joint Photographic Experts Group (Afbeelding) PDF/A.BMP Bitmap Image File (Afbeelding) PDF/A.TIF Tagged Image File Format (Scan) PDF/A.PDF Portable Document Format (Document) PDF/A.RTF Rich Text Format (Document) PDF/A.TXT Text File (Document) PDF/A.DOC Document PDF/A.XLS Excel/Spreadsheet PDF/A.ODF Open Document Format PDF/A.SXI OpenOffice.org/StarOffice (Presentatie) PDF/A.SXC OpenOffice.org/StarOffice (Excel/Spreadsheet) PDF/A.SXW OpenOffice.org/StarOffice (Document) PDF/A.ODP OpenOffice.org/StarOffice (Presentatie)(XML) PDF/A.ODS OpenOffice.org/StarOffice (Excel/Spreadsheet)(XML) PDF/A.ODT OpenOffice.org/StarOffice (Document)(XML) PDF/A 11

12 .PPTX PowerPoint (Presentatie)(XML) PDF/A.XLSX Excel/Spreadsheet (XML) PDF/A.DOCX Document (XML) PDF/A.TIFF Tagged Image File Format (Scan) PDF/A.PNG Portable Network Graphic PDF/A.MSG Message ( ) PDF/A 4.6 Terugvindbaarheid Om zaken terug te kunnen vinden kun je op 2 manieren zoeken: in het zaaksysteem van Perfect View of in Sharepoint als DMS/RMA. In het zaaksysteem zijn de mogelijkheden beperkt. Bij gebruik in het zoekveld in de weergave alle zaken kun je alleen op één veld zoeken. Met geavanceerd zoeken is het wel mogelijk om meerdere velden tegelijk te zoeken en specifiek op de inhoud van velden te zoeken. Zoeken naar documenten in Sharepoint is eenvoudiger. Hier kun je in het zoekveld wel op meerdere trefwoorden zoeken. Je kunt de zoekvraag ook als query formuleren. 4.7 Archivering en vernietiging Nadat de te vervangen archiefbescheiden zijn gescand, de kwaliteit daarvan is gecontroleerd en de archiefbescheiden zijn opgenomen in het DMS/RMA, dienen de oorspronkelijke archiefbescheiden te worden vernietigd. Dat gebeurt niet direct na de digitalisering. De analoge originelen worden nog voor een periode van drie maanden bewaard. Deze opslag voor drie maanden gebeurt samen in één collectie met de analoge te vernietigen archiefbescheiden waarvoor al toestemming van het college van B&W is verkregen. Wat betreft de vernietiging van analoge documenten is er dus geen verschil meer tussen te bewaren documenten en op termijn te vernietigen documenten. Na drie maanden worden de papieren originelen vernietigd. De frequentie is eenmaal per week. Er is een contract met Jansen Coeverden Reclycling b.v. afgesloten voor het ophalen van de te vernietigen papieren documenten. Dit bedrijf levert de te vernietigen archiefbescheiden aan bij Huhtamaki Paper Reclycling b.v. Dit bedrijf heeft een CA+ certificering. De digitale scans zijn, door de vervanging, originele archiefstukken geworden. De papieren documenten hebben daarmee hun waarde verloren en worden zonder verklaring van vernietiging, vernietigd. Hiervan uitgezonderd zijn de archiefbescheiden die het vervangingsproces niet doorlopen en archiefbescheiden die nodig zijn voor bewijsvoering, historisch onderzoek en cultureel erfgoed. Op grond van artikel 8 van het Archiefbesluit 1995 wordt jaarlijks een verklaring van vervanging opgesteld. Deze verklaring bevat een specificatie van de vervangen archiefbescheiden in de betreffende periode en beschrijft op grond waarvan vervanging heeft plaatsgevonden en de wijze waarop dit is gebeurd. Algemene uitzonderingen worden eveneens in de verklaring vermeld. Een exemplaar van deze verklaring wordt blijvend bewaard. 12

13 5. Technische inrichting Het DMS/RMA (op basis van Sharepoint 2010) en PerfectView zaaksysteem (op basis van Microsoft CRM 4) zijn feitelijk twee aparte systemen die ieder op hun eigen virtuele omgeving binnen de VM-WARE serverfarm van de gemeente draaien. Deze serverfarm bevindt zich fysiek in de computerruimte op de 2 e verdieping van het gemeentehuis. DMS/RMA en CRM maken beiden gebruik van het databasesysteem Microsoft SQL Server 2008R2, maar ieder heeft een eigen systeem. Het DMS is een specifieke Sharepoint website met twee bibliotheken (één voor zaakloze documenten, één voor zaakdocumenten). Het RMA is ook één specifieke Sharepoint website. Binnen het databasesysteem van Sharepoint is er een aparte database voor DMS en een aparte database voor RMA. Een aantal documenthandelingen wordt door gebeurtenissen in CRM aangestuurd, zoals het koppelen van nieuwe scandocumenten (die door de scanner in een serverdirectory worden neergezet) aan een zgn. bericht in CRM. Een service tussen CRM en Sharepoint zorgt er dan voor dat het document naar de Sharepoint DMS-site (en database) in de bibliotheek zaakloze documenten wordt verplaatst. Als een bericht aan een nieuwe of bestaande zaak wordt gekoppeld, wordt het document naar de bibliotheek zaken verplaatst en in een documentset geplaatst (één per zaak). Wanneer voor de metadata relevante veldwaarden in een bericht of zaak ontstaan, dan worden deze veldwaarden bij het opslaan van bericht of zaak door de service doorgegeven aan het document in Sharepoint. Als in een documentset de afsluitdatum/tijd wordt gevuld (als een zaak wordt afgesloten), is dat de conditie voor een batchprogramma (in Sharepoint) dat eenmaal per dag de documenten van afgesloten zaken verplaatst van de DMS site naar de RMA site. Op de RMA-site komen ze eerst in een afgiftebibliotheek terecht. Op basis van het relevante zaaktype worden ze verplaatst naar een eigen recordsbibliotheek (één per zaaktype). Rechten op documenten in het DMS worden bepaald door de rechten op het zaaktype, zoals in de ZaaktypeConfiguratie is geconfigureerd. Voor documenten die naar het RMA worden gestuurd, geldt wat leesrechten betreft in principe hetzelfde, maar de documenten worden hier gerecord (onwijzigbaar gemaakt) en zijn alleen door de RMA-beheerders te verwijderen met de vernietigingsfunctionaliteit, op basis van een vernietigingslijst. De overbrenging van de afgesloten zaken in het RMA naar een e-depot moet nog worden geregeld. Dit kan later, mogelijk centraal met andere organisaties Hard- en software De software die gebruikt wordt voor het digitaliseringsproces bestaat uit het zaaksysteem Perfect View en het DMA/RMA van QNH op basis van Sharepoint Scanners die gebruikt worden zijn de Konica Minolta Bizhub C554E en de OCE TC 4 (Voor de specificatie van de scanners zie bijlage 11) In 2008 is DigiDocFlow aangeschaft. DigiDocFlow zorgt er voor dat de documenten die op de Konica Minolta Bizhub C554E gescand worden op eenvoudige wijze op de juiste plaats binnen het netwerk worden opgeslagen als tekst doorzoekbare PDF bestand. Er wordt gebruik gemaakt van 24 schermen met een native resolutie van 1920x1200 pixels. Ze zijn van de leverancier Samsung (Samsung 2443bw) en HP (LA2405wg) 13

14 5.2.Onderhoud hardware. Per 1 december 2013 worden Konica Minolta Bizhub C554E scanners gehuurd van de firma Konica Minolta Business Solutions b.v. Deze firma stelt op werkdagen technisch servicepersoneel beschikbaar voor het onderhoud en verhelpen van storingen. De gegarandeerde oplostijd voor een storing is maximaal 10 werkuren. In geval van langdurige storing (3 volledige werkdagen) zorgt men voor een adequate uitwijkmogelijkheid. De Océ TC 4 scanner is samen met de Colorwave 600 aangeschaft bij de firma Océ Nederland b.v. Met deze firma is een service-overeenkomst afgesloten TESZ. Zaaksysteem PerfectView en DMS/RMA QNH De werknaam van het zaaksysteem van PerfectView en het DMS/RMA van QNH is TESZ. TESZ bestaat dus uit 2 systemen. Een apart systeem Microsoft CRM versie 4.0 met daarboven de specifieke PerfectView oplossing voor behandeling van zaken, met name de workflow en vastleggen van objecten, bijvoorbeeld gegevens uit basisregistraties. Voor het vastleggen van documenten bij zaken wordt een apart systeem gebruik: Microsoft Sharepoint 2010 met daarboven de specifieke DMS/RMA oplossing van QNH. DMS Services De DMS Services is een background webservice (WCF), die binnen SharePoint draait. Deze webservice communiceert met PerfectView en update DMS/RMA indien er veranderingen hebben plaats gevonden in PerfectView. Om de webservice zo flexibel mogelijk te maken, en rekening houdend met de mogelijkheid dat SharePoint External data veranderingen in de toekomst wel automatisch gepushed kunnen worden, is de webservice dubbel opgezet. De metadata kan zowel via de webservice worden aangeleverd als via external contenttypes worden opgehaald uit de MidOffice (CRM) Alle methoden die worden aangeroepen door het MidOffice zijn dubbel uitgevoerd. 1 Versie waarbij de ZaakProperties (zaakmetagegevens) en BerichtProperties (berichtmetagegevens) via de webservice kunnen worden meegegeven, en 1 versie waarbij alleen kerndata wordt meegegeven en het systeem door de webservice aanroep getriggerd wordt om de laatste versie van de metadata zelf op te halen uit het aanleverende systeem (het MidOffice). Met Kerndata wordt bedoeld: de minimale data die nodig is om de aangeroepen actie uit te voeren. De methodes zijn door elkaar te gebruiken. Het is dus mogelijk dat het aanroepende systeem bij het aanmaken van een nieuw bestand of bericht gebruik maakt van de versie met metadata in de webservice methode, en bij een update actie gebruik maakt van de methode waarbij SharePoint (het DMS) de metadata zelf ophaalt via de external contenttypes (het aanleverende systeem geeft in dat geval via de webservice methode alleen de trigger en de key waarmee de metadata is op te halen uit het MidOffice) DMS/RMA De DMS/RMA applicatie bestaat uit 2 afzonderlijke omgevingen. De 2 omgevingen worden vertegenwoordigd door 2 verschillende SharePoint SiteCollections. Elke omgeving heeft een specifieke taak. DMS Het is de DMS zaakomgeving die, via de WebService wordt aangeroepen om er nieuwe zaken, berichten en documenten in aan te maken of metadata te updaten. In de zaakomgeving bevinden zich de lopende zaken. Tevens bevinden zich in deze omgeving de zwevende berichten. Zwevende berichten zijn berichten die nog niet aan een zaak gekoppeld zijn. RMA RMA is de omgeving waarbinnen zich alle afgesloten zaken en de bijbehorende documenten bevinden. De RMA is een Site Collection van het type Record Center. Na afhandeling in het DMS, wordt de zaak gerouteerd naar de definitieve opslagplaats. Alle documenten binnen een zaak worden vervolgens tot record verklaard. Zaken in de RMA zijn 14

15 er in principe alleen ter inzage. Alleen daarvoor gerechtigde gebruikers (SharePoint RMA beheerders) kunnen eventueel wijzigingen uitvoeren op documenten/zaken in de RMA. Zaken binnen de RMA kunnen jarenlang bewaard worden. 5.4 Smart Documents De gemeente Hof van Twente gebruikt de Standard Edition van Smart Documents. SmartDocuments is gebruikerssoftware waarmee eenvoudig en efficiënt, consistente documenten kunnen worden aangemaakt. SmartControl ontwikkelt en beheert sjablonen, regelt het organisatiebeheer en documentenrechtenbeheer. Met SmartEditor worden sjablonen ingericht en onderhouden zonder dat hiervoor kennis nodig is van een programmeertaal. Het programma Admintools is een afgeschermde omgeving waarbinnen beheerders worden toegewezen, onderhoud wordt gepleegd aan de datasets en licentieinvoer en actuele werkzaamheden kunnen worden verricht. 15

16 6. Kwaliteitsprocedures De vervanging van analoge documenten door digitale heeft grote voordelen. Door papier af te schaffen en digitaal leidend te maken heb je geen onbetrouwbare papieren of digitale dossiers meer. Er wordt niet meer hybride gewerkt en dus niet meer dubbel. Er worden geen dossiers meer gevormd en er is geen fysieke opslag meer. De digitale informatie is beschikbaar, toegankelijk, betrouwbaar en volledig. Er wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Het totale vervangingsproces is kwalitatief zo goed dat daaraan de zekerheid van behoud van informatie kan worden ontleend. 6.1.Kwaliteit vervangingsproces Digitalisering betekent het gecontroleerd vervangen van analoge archiefbescheiden door digitale originelen. Dit gebeurt met behulp van een scanproces. Dit proces is zodanig ingericht dat de waarde ten aanzien van de verantwoording en bewijsvoering gehandhaafd blijft. Dit omdat het scanproces van grote invloed kan zijn op het juridisch en cultuurhistorisch belang. Deze belangen mogen niet in het geding komen. Het scanproces is zodanig ingericht dat de gedigitaliseerde archiefbescheiden aan tenminste dezelfde criteria voldoen als hun papieren originelen. De belangrijkste criteria zijn: juistheid, volledigheid, leesbaarheid, terugvindbaarheid en kwaliteit reproducties Juistheid en volledigheid: Tijdens de voorbereiding op het scannen vindt al de eerste controle plaats. Daarbij worden de documenten gecontroleerd op volledigheid. Wanneer blijkt dat bepaalde delen of bladzijden ontbreken wordt overleg gepleegd met de betrokken afdeling of wordt contact opgenomen met de afzender. De medewerker die de documenten scanklaar maakt beslist of de betreffende stukken al dan niet op dat moment gescand dienen te worden. Indien nodig worden papieren documenten met beschadigingen of minder goed leesbare stukken apart gescand. Gecontroleerd dient te worden of alle pagina s van het document zijn gescand of er geen overbodige lege pagina s zijn gescand en of de pagina s volledig zijn gescand. De controle op de kwaliteit van de scans wordt in eerste instantie door de medewerker die de documenten scant, uitgevoerd. Daarna vindt een tweede controle plaats door de medewerker dienstverlening die de scan uit de berichtenwachtlijst haalt en het document gaat registeren. Dit is van belang voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van de scans. Leesbaarheid kwaliteit reproducties: Tijdens het scanproces zelf worden de gescande documenten getoond op een beeldscherm. Na het scannen wordt gecontroleerd of de gegevens op de gemaakte scan juist en volledig zijn overgekomen. Dit gebeurt aan de hand van de volgende criteria: Zijn de pagina s van het document recht gescand. Zijn de pagina s van het document zonder fouten gescand, zoals: vlekken; onleesbare passages; wegval van tekstdelen; horizontale en verticale strepen; pixelverstoringen; verspringingen en andere vervormingen en bovenmatige kleurafwijkingen. Constateert de medewerker die registreert bij het Publiekscentrum scanfouten, dan zoekt deze het probleem op. Kan een probleem niet gemakkelijk verholpen worden dan schakelt deze medewerker I&A in. Daarnaast wordt tijdens het scannen ook nog gecontroleerd op leesbaarheid, duidelijkheid en kwaliteit. Alle bestandsformaten worden omgezet naar PDF/A. Terugvindbaarheid: Voor de organisatie is het van belang dat de documenten snel en eenvoudig terug te vinden zijn. Dit realiseert de medewerker post Publiekscentrum door middel van hoogwaardige registraties. Om documenten en zaken efficiënt en snel terug te kunnen vinden, is het toekennen van de nodige gegevens (metadata) noodzakelijk. Hiervoor zijn twee controlemomenten. Eén is tijdens het registeren en de ander is bij het definitief archiveren. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de volledig ingerichte processen. 16

17 De metagegevens worden zowel op document- als op zaakniveau toegekend. Elke registratie wordt hierop gecontroleerd. Geconstateerde fouten worden hersteld en ontbrekende gegevens worden alsnog aangevuld. Kwaliteits reproducties. De uitvoering en kwaliteit van het vervangingsproces wordt gewaarborgd door een periodieke audit op basis van vastgestelde normen. (Zie bijlage 4). De audit is erop gericht om vast te stellen of het vervangingsproces nog voldoet aan de vastgestelde eisen en of het proces correct wordt uitgevoerd. Deze audit vindt minimaal een keer per jaar plaats. Tijdens de audit wordt nagegaan welke eisen aan hard- en software zijn gesteld en of de hard- en software nog aan deze eisen voldoet. De audit wijst uit of de technische maatregelen om de duurzaamheid van digitale bescheiden te garanderen, zijn beschreven of de maatregelen zijn geïmplementeerd en of de maatregelen tot het gewenste resultaat leiden. Het gaat hier om een controle op scan- en opslagapparatuur, op instellingen en bestandsformaten. 6.2.Kwaliteit technische inrichting De kwaliteit van de technische inrichting is gewaarborgd door een periodieke audit. De audit is erop gericht om vast te stellen of de technische inrichting, (hardware, software, bestandsformaten en instellingen), het vervangingsproces en duurzame opslag van digitale archiefbescheiden voldoende ondersteunt. Tijdens de audit wordt nagegaan of er eisen aan hard- en software zijn vastgesteld en of de hard- en software aan deze eisen voldoet. De audit moet uitwijzen of de technische maatregelen om de integriteit en duurzaamheid van digitale bescheiden te garanderen zijn beschreven, of deze maatregelen zijn ingevoerd en of de maatregelen tot het gewenste resultaat leiden. Het gaat hier om een controle op scan- en opslagapparatuur en op instellingen en bestandsformaten. De kwaliteit van de IT-inrichting dient eveneens gewaarborgd te worden door een periodieke audit. Tijdens de audit wordt gecontroleerd of er een actueel informatie- en automatiseringsbeleid is. Of dit beleid op het juiste niveau in de organisatie geautoriseerd is en nageleefd wordt. Dit geldt ook voor het beleid ten aanzien van de beveiliging. Gecontroleerd wordt of taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de IT-beheersing geautoriseerd en vastgelegd zijn en of richtlijnen en procedures geformuleerd zijn en of deze worden toegepast. Gecontroleerd wordt of het beheer van bevoegdheden vastgelegd is en wordt toegepast. Verder dient gecontroleerd te worden of het versiebeheer vastgesteld is en toegepast, hoe vaak back-ups worden gemaakt en hoe de recovery adequaat verloopt. Is er een calamiteiten- en uitwijkprocedure opgesteld en ingevoerd. Is de analoge omgeving adequaat voor een duurzaam digitaal archief De huisaccountant van de gemeente Hof van Twente, PriceWaterhouseCoopers accountants N.V., monitort structureel bij controle op de jaarrekening de betrouwbaarheid van de IT omgeving omdat deze van essentieel belang is voor de bedrijfsvoering. Structureel wordt beoordeeld of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen. De aandacht richt zich op de volgende aandachtsgebieden: Change management; Computeroperations; IT control en environment; Program development; Access to programs and data Structureel beoordeelt PwC de opzet van deze procedures en volgens een roulatieschema vormt PwC een oordeel over het bestaan en de werking van de procedures. Voor het eerst is dit in 2011 gebeurd. Door PwC zijn aanbevelingen gedaan. (In bijlage 12 is te lezen welke aanbevelingen er zijn en hoe de stand van zaken op dit moment is) 17

18 De gemeente Hof van Twente is op dit moment bezig met het opstellen van een document waarin het informatiebeveiligingsbeleid staat beschreven. Dit document wordt binnen enkele weken vastgesteld. Hierop wordt in de volgende versie van dit handboek terug gekomen. 18

19 7. Slotopmerkingen Het handboek is een geen statisch werk, maar een dynamisch geheel. Het dient actueel gehouden te worden. De werkprocessen moeten constant worden aangevuld met de nieuwste werkprocessen en de nieuwste versies. Nieuwe hard- en software moet worden beschreven. Er dienen audits gehouden te worden die de actualiteit en de kwaliteit waarborgen. Bronnen: Website Lopai, De handboeken van de provincie Overijssel en de gemeenten Deventer, Hellendoorn, Tubbergen en Westland. Bijlagen: Bijlage 1: Bijlage 2 : Bijlage 3 : Bijlage 4 : Bijlage 5 : Bijlage 6 : Bijlage 7: Bijlage 8 : Bijlage 9: Bijlage 10: Bijlage 11: Bijlage 12: Bijlage 13: Postproces Gemeente Hof van Twente Proces Post en archief Uitzondering historie, bewijs- en rechtzoekenden Archivistisch beheer Archief wettelijke kaders Beschrijving van de back up Beschrijving serverruimte, klimaat, beveiliging, brandmelding etc. Regeling digitale handtekening Schema metadata Procedure vernietiging van vervangen analoge archiefbescheiden Specificaties scanners Aanbevelingen PwC Werkinstructies TESZ: 1. Werkinstructie bestuurlijke besluitvorming; 2. Werkinstructie melding openbare ruimte; 3. Werkinstructie maken van berichten (Hier volgen de werkinstructie als ze gereed zijn) 19

20 Bijlage 1: Postprocedure INLEIDING Het registreren en scannen van documenten Het registreren omvat die activiteiten, die nodig zijn om inkomende, uitgaande en interne stukken of elementen ervan, zodanig in een systeem vast te leggen, dat de stukken kunnen worden geïdentificeerd en toegankelijk gemaakt. Tevens dienen de geregistreerde en gescande stukken als basis voor het digitale archief. De noodzaak om te registreren is gebaseerd op een aantal argumenten: a. Het bewijsargument b. Het ordeningsargument c. Het controleargument d. Het overzichtsargument e. Het toegankelijkheidsargument f. Wettelijke verplichting (Archiefwet) Wat wordt geregistreerd? In principe worden alle documenten geregistreerd m.u.v. de documenten met een zuiver informatief karakter en die geen consequentie hebben voor het functioneren van de gemeente. Documenten met een juridische, politieke, beleids en historische waarde moeten worden geregistreerd. Hiertoe behoren in elk geval de: verzoeken en klachten van burgers en organisaties documenten die onderdeel uitmaken van de besluitvorming door het college en/of raad; waarop een reactie voor of namens het college wordt verwacht; waarbij besluiten worden bekend gemaakt; betreffende het aangaan van verplichtingen, overeenkomsten, het doen van toezeggingen De gemeente werkt zo veel mogelijk digitaal en daarom worden analoge documenten middels scannen digitaal gemaakt. In het kader van zaakgericht werken, worden alle documenten die ontstaan tijdens de behandeling toegevoegd aan de zaak. Zo wordt een digitaal dossier gevormd. Het systeem dat gebruikt wordt voor postbehandeling, beheer, afhandeling en opslag van zaken is het zaaksysteem van PerfectView in combinatie met het DMS/RMA van QNH. Zie ook de betreffende handleidingen op intranet onder Serviceplein. PROCEDURE 1. Inkomende post De analoge documenten komen binnen via Post.NL, de brievenbus, de receptie of kunnen worden afgegeven bij een medewerker of collegelid. Digitale post komt binnen via het mailadres het persoonlijke adres van de medewerker of een collegelid. (Digitale documenten en kunnen voor registratie doorgestuurd worden naar het adres hiervoor: info-doc). Alle post, ongeacht de vorm, wordt aangeboden bij de medewerker dienstverlening. Deze beoordeelt bij analoge post of deze geopend mag worden. Post met vertrouwelijk/persoonlijk voor het college van B&W gaat ongeopend naar het directiesecretariaat. Vertrouwelijke post over personeelsleden wordt geopend door de hiervoor aangewezen medewerker dienstverlening. Mag de analoge post niet geopend worden dan wordt deze doorgezonden naar de betreffende afdeling of het directiesecretariaat. Deze beoordeelt of het poststuk alsnog moet worden geregistreerd en opgenomen in het zaaksysteem en biedt deze aan bij de medewerker dienstverlening. Als een poststuk geopend mag worden, beoordeelt de medewerker dienstverlening of het poststuk archiefwaardig is en dient te worden geregistreerd. Waar vereist worden enveloppen ook gescand en opgenomen bij het poststuk en net zo lang bewaard als het poststuk zelf. Na het scannen worden de analoge documenten achtergehouden en in 20

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Brochures: aanbevelingen en advies 6 We gaan digitaal Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen.

E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen. E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen. FILIP BOUDREZ, 2006 INHOUD 1. INLEIDING 5 2. KWALITEITSVEREISTEN VOOR EEN 9 ARCHIVERINGSPROCEDURE VOOR E-MAILS 2.1 Juridisch kader 9

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie