Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente"

Transcriptie

1 Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

2 Inhoud Handboek 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Doelstelling 1.3. Resultaten 1.4. Reikwijdte 2. Kaders en verantwoordelijkheden 2.1. Algemene kaders 2.2. Kaders Gemeente Hof van Twente 2.3. Verantwoordelijkheden binnen de gemeente 2.4. Archivistisch beheer 3. De te vervangen archiefbescheiden 3.1. Structuur, inhoud, vorm en samenhang 3.2. Bewijsvoering, historisch onderzoek en cultureel erfgoed van de archiefbescheiden 4. Inrichting van het vervangingsproces 4.1. Selectieproces 4.2. Voorbereiding scannen 4.3 Het digitaliseringsproces 4.4 Registratieprocedure Zaaksysteem Perfect View 4.5 Opslag in het DMS/RMA QNH 4.6 Terugvindbaarheid 4.7 Archivering en vernietiging 5. Technische inrichting 5.1. Hardware en Software en instellingen 5.2. Onderhoud hardware 5.3. TESZ. Zaaksysteem PerfectView en DMA/RMA QNH 5.4. SmartDocuments 6. Kwaliteitsprocedures 6.1. Kwaliteit vervangingsproces 6.2. Kwaliteit technische inrichting 7. Slotopmerkingen 7.1. Bronnen 7.2. Bijlagen 2

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Hof van Twente wil een efficiëntere bedrijfsvoering. Digitaal zaakgericht werken levert hieraan een belangrijke bijdrage. Bij digitaal werken past de toestemming om analoge documenten te vervangen door digitale documenten en de aldus vervangen documenten te vernietigen. De gemeente Hof van Twente heeft al toestemming van het college van burgemeester en wethouders (B&W) voor de vervanging van vernietigbare documenten. Dit Handboek gaat over de vervanging van te bewaren documenten. Tot voor kort moest voor deze vervanging toestemming gevraagd worden aan het college van Gedeputeerde Staten. M.i.v. 1 januari 2013 is deze toestemming van Gedeputeerde Staten niet meer noodzakelijk. Het college van B&W neemt nu zelf het besluit tot vervanging van te bewaren documenten. Dit is een gevolg van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht en wijziging van de Archiefwet. Het besluit moet wel gepubliceerd worden en gemeld aan Gedeputeerde Staten. De archiefinspecteur is betrokken bij de totstandkoming van dit Handboek. Zijn opmerkingen en aanbevelingen zijn in het Handboek verwerkt. 1.2 Doelstelling Dit Handboek beschrijft de overzetting van analoge archiefbescheiden naar digitale vorm en hoe daarbij de eisen van duurzaamheid en betrouwbaarheid worden gewaarborgd. Het beschrijft ook de procedure die wordt gevolgd bij het digitaliseren, registreren en opslaan van de documenten in het digitale archief. Het beschrijft tevens hoe toekomstige wijzigingen in proces en technische inrichting worden gewaarborgd, alsmede hoe wordt voldaan aan toekomstige wijzigingen in wet- en regelgeving, het zgn. archivistisch beheer. Aan dit Handboek zijn bijlagen toegevoegd waar hierop gedetailleerd wordt ingegaan. 1.3 Resultaten Het resultaat is een handboek waarin de beschrijving van de procesmatige en technische inrichting van de vervanging is vastgelegd, zodat verantwoord een besluit kan worden genomen tot vervanging van te bewaren documenten. 1.4.Reikwijdte Dit Handboek gaat over de vervanging van inkomende, interne en uitgaande archiefbescheiden, die ingevolge de in 2005 vastgestelde Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996, geactualiseerd op 25 juni 2012 en gepubliceerd in de Staatscourant nr , voor blijvende bewaring in aanmerking komen. De ingangsdatum voor de vervanging van bovengenoemde archiefbescheiden is de startdatum waarop alle zaken geregistreerd worden in het zaaksysteem van PerfectView: 13 januari Kaders en verantwoordelijkheden 3

4 2.1 Algemene kaders Voor het vervangen van permanent te bewaren analoge archiefbescheiden door digitale originelen zijn de volgende artikelen van toepassing: (voor wettekst zie bijlage 5) Artikel 5.2, onderdeel A van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. Artikel 7 en 9 lid 1 van de Archiefwet Artikel 2, 6 en 8 van het Archiefbesluit Artikel 11 en 12 van het Archiefbesluit 1995 Artikel 26a. en artikel 26 b van de Archiefregeling Naast deze regelingen zijn de volgende normen van belang: NEN-ISO (informatie- en archiefmanagement) NEN-ISO (records management processen, metadata voor records) NEN-ISO 2082 (functionele eisen informatie- en archiefmanagement in programmatuur) RODIN referentiekader opbouw digitaal informatiebeheer ED3, eisen te stellen aan duurzaam digitaal depot, versie Kaders gemeente Hof van Twente Specifiek voor de gemeente Hof van Twente zijn de hierboven genoemde regels uitgewerkt in de Archiefverordening Gemeente Hof van Twente 2008 en het Besluit Informatiebeheer (De archiefverordening en Besluit Informatiebeheer worden binnenkort aangepast aan de actuele wet- en regelgeving en aan de nieuwe organisatie. Bij de eerste actualisering van dit Handboek wordt de betreffende tekst bij 2.2. en 2.3 aangepast.) 2.3 Verantwoordelijkheden binnen de gemeente Hof van Twente Op basis van het besluit Informatiebeheer 2008 van de gemeente Hof van Twente is het hoofd van de afdeling Facilitaire Zaken belast met het geheel van de informatievoorziening alsmede met het beheer van de documenten voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Het hoofd is bevoegd om medewerkers DIV aan te wijzen voor de uitvoering. De gemeentesecretaris is belast met het beheer van de archiefbewaarplaats. De gemeentesecretaris is bevoegd om de medewerkers DIV aan te wijzen voor de uitvoering. Met betrekking tot het vervangingsproces houdt de medewerker dienstverlening zich bezig met het ontvangen, selecteren, digitaliseren en registreren van archiefbescheiden. De allround medewerker DIV en Medewerker DIV met controle en beheer van de aan het DMS/RMA aangeboden archiefbescheiden en de allround medewerker DIV met de vernietiging van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Voor de permanente bewaring van archiefbescheiden worden de daarvoor in aanmerking komende bestanden periodiek overgedragen aan de archiefbewaarplaats. De digitale bestanden moeten eveneens overdragen worden aan een digitale archiefbewaarplaats, het zgn. E-depot. Op dit moment is dit nog niet mogelijk. Dit onderdeel moet in de toekomst uitgewerkt worden, er moeten afspraken gemaakt worden en er zullen hiervoor gelden moeten worden gereserveerd. 2.4 Archivistisch beheer Stelselmatig, op vaste tijdstippen, zullen controles plaats moeten vinden door de allround medewerker DIV en medewerker DIV. Te denken valt hierbij aan de terugvindbaarheid aan de hand van omschrijvingen, juiste interpretatie over de vernietigingstermijn, documenten die uit oogpunt van historisch onderzoek analoog moeten worden bewaard etc. 4

5 Het handboek vervanging moet regelmatig onderhouden worden. Je kunt hierbij denken aan veranderingen van wet- en regelgeving, procedures en processen. Andere software die wordt aangeschaft etc. Ook kunnen uitkomsten van te houden audits wijzigingen noodzakelijk maken. (Voor een overzicht van werkzaamheden die dit handboek actueel houden en een overzicht van werkzaamheden die dagelijks, wekelijks etc. moeten worden verricht wordt verwezen naar bijlage 4) 5

6 3. De te vervangen archiefbescheiden De gemeente Hof van Twente maakt sinds 9 april 2013 gebruik van het zaaksysteem van Perfect View en het DMS/RMA van QNH voor het volledig digitaal afhandelen van het proces Bestuurlijke Besluitvorming (Voor werkinstructie zie bijlage 13). Vanaf juli 2013 wordt het systeem gebruikt voor het proces Meldingen Openbare Ruimte (Voor werkinstructie zie eveneens bijlage 13). Ook wordt het systeem sinds april 2012 gebruikt voor het proces Klantcontact. In het zaaksysteem van Perfect View worden voor half januari 2014 de meeste zaaktypen opgenomen. Er zal voor een groot aantal zaaktypen een generiek proces worden gevolgd, maar per zaaktype zal een en ander wel processpecifiek zijn ingericht. Op een later tijdstip worden de processen volledig uitgewerkt. Er komt een algemeen proces voor documenten die niet bij een zaaktype passen. Tot nu toe werd gebruik gemaakt van het DMS/RMA van Verseon. Logisch is het dat de gemeente Hof van Twente Verseon nog enige tijd voor het archief in de lucht houdt. Voor de toekomst zijn voor wat Verseon betreft 2 scenario s mogelijk. Bij het ene scenario blijft Verseon beschikbaar als archief voor te vernietigen zaken maar wordt niet meer onderhouden. De documenten en gegevens die bewaard moeten blijven worden geconverteerd. In het andere scenario worden alle documenten en gegevens uit Verseon geconverteerd naar het DMS/RMA van QNH. Op dit moment is nog niet duidelijk voor welk scenario wordt gekozen. De Archiefwet 1995 biedt de mogelijkheid om archiefbescheiden te vervangen door reproducties. Vervolgens worden de originele analoge archiefbescheiden vernietigd. De reproducties nemen volledig de plaats in van de oorspronkelijke archiefbescheiden. De digitale documenten worden daardoor archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet. Ze moeten voldoen aan de eisen van duurzaamheid, geordendheid en toegankelijke staat. De archiefbescheiden zijn: Inkomende documenten. Deze worden door middel van scanning gedigitaliseerd en digitaal ter behandeling aangeboden aan de organisatie. Uitgaande documenten. Deze worden door de medewerker voorzien van een digitale enkelvoudige handtekening. Het digitale document wordt gekoppeld aan de zaak. Hier is geen sprake van vervanging. Wat digitaal is, blijft digitaal. Uitgaande documenten met een meervoudige handtekening, bijvoorbeeld van het college van burgemeester en wethouders, worden voor een deel digitaal ondertekend en aan de betreffende zaak gekoppeld. Daar, waar dit om wat voor reden niet gebeurt, worden uitgaande brieven nagescand en vervangen. (Voor meer informatie over het gebruik van de digitale handtekening zie bijlage 8). Interne documenten. De behandeling van B&W nota s verloopt volledig digitaal. Hiervoor is het proces Bestuurlijke Besluitvorming ingericht. De B&W nota s met bijlagen worden digitaal aan de zaak toegevoegd. Hier is eveneens geen sprake van vervanging. Overige door de medewerker digitaal vervaardigde interne documenten worden toegevoegd aan de zaak. In die gevallen waar dit niet mogelijk is, worden de documenten gedigitaliseerd door middel van scanning. Ook documenten met aantekeningen worden nagescand en bij de zaak gevoegd. Archiefbescheiden die digitaal van oorsprong zijn worden niet vervangen en vallen niet onder de werking van dit Handboek. 3.1 Structuur, inhoud, vorm en samenhang Op grond van de Archiefregeling moet er voor gezorgd worden dat van archiefbescheiden altijd de inhoud, structuur en vorm kan worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de samenhang 6

7 met andere documenten. De Archiefregeling schrijft voor dat vervanging alleen mag, als dit gebeurt met de juiste en volledige weergave van de in de vervanging archiefbescheiden voorkomende gegevens. Ter beoordeling of een document moet worden geregistreerd en gearchiveerd is de vorm en structuur veelal van ondergeschikt belang. De inhoud bepaalt de waarde voor het archief. De vorm en structuur dienen echter te kunnen worden gereconstrueerd. De gemeente Hof van Twente maakt gebruik van het zaaksysteem Perfect View. In dit zaaksysteem worden geleidelijk de meest gebruikte processen volledig ingericht. Tot dat het zover is zal voor een groot aantal processen, processpecifiek een zaaktype worden ingericht, met een min of meer een generiek proces. Ook komt er een algemeen proces voor zaken die niet bij een zaaktype passen. Bij het inboeken van zaken in het zaaksysteem moet verplicht een aantal stappen worden doorlopen. Zijn deze stappen gevuld dan kan worden vastgesteld wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak het document is ontvangen of opgemaakt. Bij de registratie van een document of zaak worden automatisch metadata meegenomen. Door de aanwezige koppelingen of nog te realiseren koppelingen met andere systemen worden gegevens automatisch gegenereerd. Doordat er zaakgericht gewerkt wordt is de samenhang met andere ontvangen of opgemaakte archiefbescheiden behorende bij één zaak duidelijk. Op dit moment is er een koppeling met ActiveDirectory t.b.v. gebruikersgegevens, is er een koppeling met Key2datadistributie voor binnengemeentelijke personen en adressen (GBA / BAG). De koppeling met Key2datadistributie voor doorgifte van NNP-objecten (Kamer van Koophandel) is klaar en er is een koppeling met Key2gba-v voor de GBA-v bevraging. Op termijn (2014/2015) zal er met behulp van een berichtenbroker een koppeling worden gemaakt met backofficesystemen zoals Squit, GWS en wellicht nog anderen. De identiteit (authenticiteit) van archiefbescheiden moet altijd vastgesteld kunnen worden. Er moet immers kunnen worden vastgesteld dat met de archiefbescheiden niet is geknoeid of dat informatie verloren is gegaan. Van papieren archiefbescheiden zijn inhoud, structuur en verschijningsvorm fysiek aanwezig in het document en in de fysieke ordening. Deze authenticiteit geldt ook voor de digitale reproducties. De gemeente Hof van Twente heeft er voor gekozen om in kleur te scannen. Scannen in kleur is alleen noodzakelijk wanneer de kleur een intrinsieke waarde heeft (bijv. bij een kaart of diagram). Door te kiezen voor scannen in kleur hoeft geen apart oordeel te worden gegeven over stukken die persé in kleur moeten worden gescand. Hiervoor gebruikt de gemeente Hof van Twente een Konica Minolta Bizhub C554E. Uitgaande brieven worden via het sjablonenprogramma van Smart Documents opgesteld. Brieven die digitaal zijn ondertekend worden in kleur opgeslagen bij de betreffende zaak. De B&W nota s worden vanaf 9 april 2013 alleen nog digitaal aan het college aangeboden via het proces Bestuurlijk Besluitvorming. Deze worden niet meer uitgeprint en digitaal in kleur gekoppeld aan de betreffende zaak. Omdat dit proces plaatsvindt in het zaaksysteem Perfect View en de zaak in het begin nog gestart kan zijn in Verseon, wordt er, indien van toepassing, een relatie gelegd met het zaaknummer in Verseon. Bijzondere aandacht verdient de scanning van technische tekeningen die voor vervanging in aanmerking komen. De oorspronkelijke maatvoering en schaal dient volledig en juist te worden gereproduceerd. Doordat er gescand wordt met OCE TC 4 zal er altijd nagenoeg een identiek exemplaar geproduceerd worden ten opzicht van het originele exemplaar. De scans worden binnengehaald in het zaaksysteem Perfect View. Door opslag in PDF/A is de authenticiteit van deze gedigitaliseerde archiefbescheiden gewaarborgd. 7

8 3.2 Bewijsvoering, historisch onderzoek en cultureel erfgoed van de archiefbescheiden In een aantal gevallen worden analoge archiefbescheiden niet vervangen, namelijk als deze bescheiden een meerwaarde hebben juist omdat papier de drager is. Archiefbescheiden kunnen door inhoud, structuur of vorm een symboolwaarde, schakelfunctie of ijkwaarde hebben. Vervanging is ook niet wenselijk als het archiefbescheiden betreft met waarde voor het culturele erfgoed. Het is echter niet verboden om de categorie archiefbescheiden genoemd in artikel 2 eerste lid, onderdeel d van het Archiefbesluit 1995 te vervangen. De vervanging van de bestanden door middel van digitale archiefbescheiden dient dan wel integraal en met een zodanige kwaliteit uitgevoerd te worden dat de belangen zoals beschreven in het Archiefbesluit 1995 voldoende gewaarborgd zijn door de compleetheid van de vervanging, de kwaliteit van de scans en de toegankelijkheid en duurzaamheid ervan. In bijlage 3 wordt een toelichting gegeven op de wijze waarop bij de vervanging rekening wordt gehouden met zowel de intrinsieke waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed, alsmede met het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- en bewijszoekenden en voor historisch onderzoek. Bestaat er twijfel over de authenticiteit van het document, waarover alleen onderzoek van het origineel uitsluitsel kan geven, dan wordt het origineel bewaard. Wanneer de intrinsieke waarde wordt aangetast zullen de betreffende archiefbescheiden niet vervangen worden. Het origineel blijft dan bewaard. De allround medewerker DIV selecteert elke week deze categorie archiefbescheiden. Als extra zekerheid is hier van belang dat de papieren documenten nog 3 maanden worden bewaard. Mocht binnen de termijn van 3 maanden blijken dat gedigitaliseerde archiefbescheiden alsnog tot deze categorie horen, dan wordt het analoge document bewaard. Samengevat wordt deze categorie archiefbescheiden wel gescand en opgenomen in het DMS/RMA maar niet vervangen. Het merendeel van de analoge ingekomen archiefbescheiden die worden geregistreerd heeft echter geen aparte waarde in de zin van het cultureel erfgoed. 8

9 4. Inrichting van het vervangingsproces Het vervangingsproces omvat de selectie, scanning, registratie, opslag en beheer van de te vervangen archiefbescheiden en de vernietiging van deze vervangen archiefbescheiden. Ondersteunende middelen hierbij zijn de Konica Minolta Bizhub C554E en de OCE TC 4, het zaaksysteem van PerfectView en het DMS/RMA van QNH op basis van Sharepoint 2010 Zoals aangegeven in Hoofdstuk 2.3 van dit handboek zijn de allround medewerker DIV en medewerker DIV, in samenwerking met de medewerker dienstverlening, belast met de uitvoering van het geheel van de werkzaamheden met betrekking tot het vervangingsproces. Het gaat hier over het ontvangen, selecteren, digitaliseren (scannen), registeren van analoge archiefbescheiden, vernietigen van de vervangen analoge archiefbescheiden en daarnaast het beheren van de in het DMS/RMA opgenomen archiefbescheiden. Ingekomen, interne en uitgaande archiefbescheiden worden digitaal opgenomen in het zaaksysteem. Dit gebeurt grotendeels automatisch via het betreffende proces in PerfectView of door de ambtenaar zelf. De gemeente Hof van Twente heeft geregeld dat de ambtenaar mag ondertekenen met een digitale handtekening (Zie bijlage 8). De gemeente Hof van Twente heeft eveneens het proces Bestuurlijke Besluitvorming zodanig geregeld dat het gehele proces digitaal verloopt. 4.1 Selectieproces. De papieren documenten komen binnen via Post.NL, de brievenbus, de receptie of kunnen worden afgegeven bij een medewerker of collegelid. Digitale post komt binnen via het mailadres het persoonlijke adres van de medewerker of het collegelid. Alle post, ongeacht de vorm, wordt aangeboden bij de medewerker dienstverlening. Deze beoordeelt of de analoge post geopend wordt. De criteria op basis waarvan de post geopend mag worden, zijn beschreven in de Postprocedure Hof van Twente (zie bijlage 1). Mag de post niet geopend worden dan wordt deze doorgezonden naar de postverdeler van de betreffende afdeling of het collegelid. Deze beoordeelt of het poststuk alsnog moet worden geregistreerd en opgenomen in het zaaksysteem. Als een poststuk geopend mag worden, beoordeelt de medewerker dienstverlening of het poststuk archiefwaardig is en dient te worden geregistreerd. De criteria hiervoor zijn eveneens opgenomen in de Postprocedure Hof van Twente. Waar vereist worden enveloppen ook gescand en opgenomen bij het poststuk en net zo lang bewaard als het poststuk zelf. Na het scannen worden de analoge documenten achtergehouden Voorbereiding scannen Op basis van het hiervoor omschreven selectieproces worden de documenten scanklaar gemaakt. Documenten worden ontdaan van nietjes, plastic en gelijmde kaften, ringbanden en andere voorwerpen die het scannen onmogelijk maken. Er wordt gecontroleerd of de te scannen documenten volledig zijn en leesbaar. Documenten die onleesbaar zijn, lastig te scannen zijn of erg omvangrijk zijn, worden door de medewerker geselecteerd. Waar mogelijk wordt naar een praktische oplossing gezocht, zoals het opvragen van het digitale exemplaar. Deze werkwijze is eveneens vastgelegd in de Postprocedure Hof van Twente. 4.3 Het digitaliseringsproces Alle archiefbescheiden die zijn geselecteerd voor het vervangingsproces doorlopen de scanprocedure. Het scanproces is centraal georganiseerd en kent de volgende stappen: Er wordt geselecteerd op A-3 en kleiner en formaten groter dan A3 t/m A0. Afhankelijk van het formaat worden ze gescand op de Konica Minolta Bizhub C5554E of de OCE TC 4. De Konica Minolta Bizhub C554E maakt gebruikt van de scansoftware DigiDocFlow. De documenten worden standaard in kleur gescand. Voor het scannen in kleur kan de kwaliteit (leesbaarheid) van de reproductie worden berekend met behulp van de kwaliteitsindex: QI. (= Quality Index) 9

10 De bepaling van de QI voor gedrukte teksten is anders dan QI voor afbeeldingen. De formule voor gedrukte tekst grayscale en kleur is: QI = (300 x 0,039 x h)gedeeld door 2 De formule voor afbeeldingen grayscale en kleur is: QI = (600 x x w) gedeeld door 1,5 De projectie van deze formule op bovengenoemde scanners moet nog plaatsvinden en wordt in de volgende versie van het handboek vermeld. Na het scannen worden de documenten visueel gecontroleerd. Er wordt gecontroleerd op juistheid, volledigheid, leesbaarheid. Dit houdt expliciet in dat er gecontroleerd wordt of er bladzijden of gedeelten van bladzijden ontbreken. Is dit het geval dan wordt hiervan een aantekening gemaakt of het document wordt opnieuw aangeboden om te scannen. Er wordt gecontroleerd of het document recht is gescand, of er geen vlekken en onleesbare gedeeltes zijn, strepen over de documenten lopen of dat er pixelverstoringen zijn. Is dit het geval dan wordt er opnieuw gescand en zo nodig wordt de scanner schoongemaakt. Er moet een nagenoeg identiek exemplaar zijn gereproduceerd. Het scanproces is zodanig ingericht dat de gedigitaliseerde archiefbescheiden aan dezelfde criteria voldoen als de papieren originelen. Er kunnen ook archiefbescheiden worden aangeboden om na te scannen. Denk hierbij aan de documenten die persoonlijk aan de ambtenaar worden aangeboden. Gewijzigde archiefbescheiden worden ook nagescand omdat dit in feite nieuwe originele documenten zijn, bijv. ondertekende contracten. Deze archiefbescheiden worden dan als nieuwe versie gekoppeld aan de bestaande registratie. Deze laatste categorie valt onder bijscannen omdat het oorspronkelijke document al geregistreerd is als zaak in het in het zaaksysteem 4.4. Registratieprocedure Zaaksysteem PerfectView Voor de registratie, opslag en archivering van documenten is de gemeente Hof van Twente in 2013 gebruik gaan maken van het zaaksysteem Perfect View en het DMS/RMA van QNH. Het tot deze datum gebruikte DMS/RMA van Verseon wordt voor bestuurlijke besluitvorming en meldingen openbare ruimte niet meer gebruik. (Zie hoofdstuk 3) In het zaaksysteem van Perfect View worden geleidelijk de meest gebruikte processen volledig ingericht. Tot dat het zover is zal voor een groot aantal processen, processpecifiek een zaaktype worden ingericht, met een min of meer een generiek proces. Er komt een algemeen proces voor zaken die niet bij een zaaktype passen. Alle documenten die zijn geselecteerd voor het vervangingsproces doorlopen de registratieprocedure. Deze is beschreven in de Postprocedure Hof van Twente. De medewerker dienstverlening opent de scans (berichten) in het zaaksysteem. Deze medewerker controleert nogmaals de scankwaliteit. Constateert hij een afwijking dan wordt het analoge document opnieuw gescand. Na deze extra kwaliteitscontrole registreert de medewerker de documenten in het zaaksysteem. De scans komen binnen in de scanwachtrij: te verwerken inkomend van het zaaksysteem. Vanuit deze wachtrij worden de gescande archiefbescheiden geregistreerd als nieuwe zaak of als document behorende bij een bestaande zaak. Uitgangspunt is dat gescande documenten openbaar zijn. Voor een klein gedeelte geldt dit echter niet. Hier gaat het over documenten waarbij de privacy van de burger in het geding is, documenten met een klacht over een medewerker, documenten die over eigen personeel gaan en zaken met een vertrouwelijk karakter. Deze worden door hiervoor geautoriseerde 10

11 medewerkers gescand en geregistreerd. Deze werkwijze is beschreven in de Postprocedure Hof van Twente. Bij de registratie is het uitgangspunt dat de documenten terug te vinden moeten zijn daarom is het toekennen van metadata noodzakelijk. Bij de registratie in het zaaksysteem zijn verplichte velden ingericht voor metadata die minimaal moeten worden geregistreerd zoals, registratiedatum, ontvangstdatum, datum poststuk, afzender, onderwerp, documenttype, werkproces. (Voor een overzicht van het totaal van te gebruiken metadata in Perfect View zie bijlage 9) De terugvindbaarheid wordt gecontroleerd tijdens de registratie o.a. door de keuze voor het juiste proces. Achteraf controleren de allround medewerker DIV en medewerker DIV steekproefsgewijs bij de archivering of de documenten terug te vinden zijn aan de hand van de gebruikte metadata. Geconstateerde fouten worden hersteld en ontbrekende gegevens worden alsnog toegevoegd. Archiefbescheiden die wel voor vervanging in aanmerking komen maar niet kunnen worden gescand, worden op dezelfde wijze geregistreerd als hiervoor omschreven. In het zaaksysteem kun je aangeven dat er niet te scannen documenten zijn en wat de reden hiervoor is. Deze archiefbescheiden worden uitgezonderd van vervanging. 4.5.Opslag in het DMS/RMA QNH De Archiefregeling schrijft voor digitale informatieobjecten geen bestandsformaten voor. De duurzaamheid van de diverse bestandsformaten is volgens de wetgever namelijk niet goed in wet- en regelgeving vast te leggen, ook vanwege de snelle veranderingen ter zake. Hiervoor geldt wel het algemene voorschrift uit de Archiefregeling dat de archiefbescheiden tijdig overgezet moeten worden op nieuwe dragers bij in onbruik raken van deze dragers. Bij de gemeente Hof van Twente worden Office documenten opgeslagen in PDF/A, scans in PDF/A, foto s in PNG of JPG, technische tekeningen in PDF/X. Bij verplaatsing van een document van het DMS naar het RMA wordt een kopie in PDF/A gemaakt. Dit gebeurt alleen bij doc. docx en rtf bestanden. De documenten worden in het DMS/RMA opgeslagen in bibliotheken die per zaaktype zijn ingericht. Voor zaakloze documenten die niet bij een zaaktype horen is een algemene bibliotheek ingericht. Voor de eerste categorie bibliotheken is het duidelijk of het te bewaren of te vernietigen documenten betreffen. De documenten voor de algemene bibliotheek moeten door de allround-medewerker DIV en medewerker DIV extra te worden gecontroleerd. Onderstaand volgt een overzicht van de meest gebruikte bestanden. (Opmerking: alle bestanden die kunnen worden gekopieerd, kunnen worden overgezet naar PDF/A) Bestandsformaat Omschrijving Bestandsformaat archief.ppt PowerPoint (Presentatie) PDF/A.JPG Joint Photographic Experts Group (Afbeelding) PDF/A.BMP Bitmap Image File (Afbeelding) PDF/A.TIF Tagged Image File Format (Scan) PDF/A.PDF Portable Document Format (Document) PDF/A.RTF Rich Text Format (Document) PDF/A.TXT Text File (Document) PDF/A.DOC Document PDF/A.XLS Excel/Spreadsheet PDF/A.ODF Open Document Format PDF/A.SXI OpenOffice.org/StarOffice (Presentatie) PDF/A.SXC OpenOffice.org/StarOffice (Excel/Spreadsheet) PDF/A.SXW OpenOffice.org/StarOffice (Document) PDF/A.ODP OpenOffice.org/StarOffice (Presentatie)(XML) PDF/A.ODS OpenOffice.org/StarOffice (Excel/Spreadsheet)(XML) PDF/A.ODT OpenOffice.org/StarOffice (Document)(XML) PDF/A 11

12 .PPTX PowerPoint (Presentatie)(XML) PDF/A.XLSX Excel/Spreadsheet (XML) PDF/A.DOCX Document (XML) PDF/A.TIFF Tagged Image File Format (Scan) PDF/A.PNG Portable Network Graphic PDF/A.MSG Message ( ) PDF/A 4.6 Terugvindbaarheid Om zaken terug te kunnen vinden kun je op 2 manieren zoeken: in het zaaksysteem van Perfect View of in Sharepoint als DMS/RMA. In het zaaksysteem zijn de mogelijkheden beperkt. Bij gebruik in het zoekveld in de weergave alle zaken kun je alleen op één veld zoeken. Met geavanceerd zoeken is het wel mogelijk om meerdere velden tegelijk te zoeken en specifiek op de inhoud van velden te zoeken. Zoeken naar documenten in Sharepoint is eenvoudiger. Hier kun je in het zoekveld wel op meerdere trefwoorden zoeken. Je kunt de zoekvraag ook als query formuleren. 4.7 Archivering en vernietiging Nadat de te vervangen archiefbescheiden zijn gescand, de kwaliteit daarvan is gecontroleerd en de archiefbescheiden zijn opgenomen in het DMS/RMA, dienen de oorspronkelijke archiefbescheiden te worden vernietigd. Dat gebeurt niet direct na de digitalisering. De analoge originelen worden nog voor een periode van drie maanden bewaard. Deze opslag voor drie maanden gebeurt samen in één collectie met de analoge te vernietigen archiefbescheiden waarvoor al toestemming van het college van B&W is verkregen. Wat betreft de vernietiging van analoge documenten is er dus geen verschil meer tussen te bewaren documenten en op termijn te vernietigen documenten. Na drie maanden worden de papieren originelen vernietigd. De frequentie is eenmaal per week. Er is een contract met Jansen Coeverden Reclycling b.v. afgesloten voor het ophalen van de te vernietigen papieren documenten. Dit bedrijf levert de te vernietigen archiefbescheiden aan bij Huhtamaki Paper Reclycling b.v. Dit bedrijf heeft een CA+ certificering. De digitale scans zijn, door de vervanging, originele archiefstukken geworden. De papieren documenten hebben daarmee hun waarde verloren en worden zonder verklaring van vernietiging, vernietigd. Hiervan uitgezonderd zijn de archiefbescheiden die het vervangingsproces niet doorlopen en archiefbescheiden die nodig zijn voor bewijsvoering, historisch onderzoek en cultureel erfgoed. Op grond van artikel 8 van het Archiefbesluit 1995 wordt jaarlijks een verklaring van vervanging opgesteld. Deze verklaring bevat een specificatie van de vervangen archiefbescheiden in de betreffende periode en beschrijft op grond waarvan vervanging heeft plaatsgevonden en de wijze waarop dit is gebeurd. Algemene uitzonderingen worden eveneens in de verklaring vermeld. Een exemplaar van deze verklaring wordt blijvend bewaard. 12

13 5. Technische inrichting Het DMS/RMA (op basis van Sharepoint 2010) en PerfectView zaaksysteem (op basis van Microsoft CRM 4) zijn feitelijk twee aparte systemen die ieder op hun eigen virtuele omgeving binnen de VM-WARE serverfarm van de gemeente draaien. Deze serverfarm bevindt zich fysiek in de computerruimte op de 2 e verdieping van het gemeentehuis. DMS/RMA en CRM maken beiden gebruik van het databasesysteem Microsoft SQL Server 2008R2, maar ieder heeft een eigen systeem. Het DMS is een specifieke Sharepoint website met twee bibliotheken (één voor zaakloze documenten, één voor zaakdocumenten). Het RMA is ook één specifieke Sharepoint website. Binnen het databasesysteem van Sharepoint is er een aparte database voor DMS en een aparte database voor RMA. Een aantal documenthandelingen wordt door gebeurtenissen in CRM aangestuurd, zoals het koppelen van nieuwe scandocumenten (die door de scanner in een serverdirectory worden neergezet) aan een zgn. bericht in CRM. Een service tussen CRM en Sharepoint zorgt er dan voor dat het document naar de Sharepoint DMS-site (en database) in de bibliotheek zaakloze documenten wordt verplaatst. Als een bericht aan een nieuwe of bestaande zaak wordt gekoppeld, wordt het document naar de bibliotheek zaken verplaatst en in een documentset geplaatst (één per zaak). Wanneer voor de metadata relevante veldwaarden in een bericht of zaak ontstaan, dan worden deze veldwaarden bij het opslaan van bericht of zaak door de service doorgegeven aan het document in Sharepoint. Als in een documentset de afsluitdatum/tijd wordt gevuld (als een zaak wordt afgesloten), is dat de conditie voor een batchprogramma (in Sharepoint) dat eenmaal per dag de documenten van afgesloten zaken verplaatst van de DMS site naar de RMA site. Op de RMA-site komen ze eerst in een afgiftebibliotheek terecht. Op basis van het relevante zaaktype worden ze verplaatst naar een eigen recordsbibliotheek (één per zaaktype). Rechten op documenten in het DMS worden bepaald door de rechten op het zaaktype, zoals in de ZaaktypeConfiguratie is geconfigureerd. Voor documenten die naar het RMA worden gestuurd, geldt wat leesrechten betreft in principe hetzelfde, maar de documenten worden hier gerecord (onwijzigbaar gemaakt) en zijn alleen door de RMA-beheerders te verwijderen met de vernietigingsfunctionaliteit, op basis van een vernietigingslijst. De overbrenging van de afgesloten zaken in het RMA naar een e-depot moet nog worden geregeld. Dit kan later, mogelijk centraal met andere organisaties Hard- en software De software die gebruikt wordt voor het digitaliseringsproces bestaat uit het zaaksysteem Perfect View en het DMA/RMA van QNH op basis van Sharepoint Scanners die gebruikt worden zijn de Konica Minolta Bizhub C554E en de OCE TC 4 (Voor de specificatie van de scanners zie bijlage 11) In 2008 is DigiDocFlow aangeschaft. DigiDocFlow zorgt er voor dat de documenten die op de Konica Minolta Bizhub C554E gescand worden op eenvoudige wijze op de juiste plaats binnen het netwerk worden opgeslagen als tekst doorzoekbare PDF bestand. Er wordt gebruik gemaakt van 24 schermen met een native resolutie van 1920x1200 pixels. Ze zijn van de leverancier Samsung (Samsung 2443bw) en HP (LA2405wg) 13

14 5.2.Onderhoud hardware. Per 1 december 2013 worden Konica Minolta Bizhub C554E scanners gehuurd van de firma Konica Minolta Business Solutions b.v. Deze firma stelt op werkdagen technisch servicepersoneel beschikbaar voor het onderhoud en verhelpen van storingen. De gegarandeerde oplostijd voor een storing is maximaal 10 werkuren. In geval van langdurige storing (3 volledige werkdagen) zorgt men voor een adequate uitwijkmogelijkheid. De Océ TC 4 scanner is samen met de Colorwave 600 aangeschaft bij de firma Océ Nederland b.v. Met deze firma is een service-overeenkomst afgesloten TESZ. Zaaksysteem PerfectView en DMS/RMA QNH De werknaam van het zaaksysteem van PerfectView en het DMS/RMA van QNH is TESZ. TESZ bestaat dus uit 2 systemen. Een apart systeem Microsoft CRM versie 4.0 met daarboven de specifieke PerfectView oplossing voor behandeling van zaken, met name de workflow en vastleggen van objecten, bijvoorbeeld gegevens uit basisregistraties. Voor het vastleggen van documenten bij zaken wordt een apart systeem gebruik: Microsoft Sharepoint 2010 met daarboven de specifieke DMS/RMA oplossing van QNH. DMS Services De DMS Services is een background webservice (WCF), die binnen SharePoint draait. Deze webservice communiceert met PerfectView en update DMS/RMA indien er veranderingen hebben plaats gevonden in PerfectView. Om de webservice zo flexibel mogelijk te maken, en rekening houdend met de mogelijkheid dat SharePoint External data veranderingen in de toekomst wel automatisch gepushed kunnen worden, is de webservice dubbel opgezet. De metadata kan zowel via de webservice worden aangeleverd als via external contenttypes worden opgehaald uit de MidOffice (CRM) Alle methoden die worden aangeroepen door het MidOffice zijn dubbel uitgevoerd. 1 Versie waarbij de ZaakProperties (zaakmetagegevens) en BerichtProperties (berichtmetagegevens) via de webservice kunnen worden meegegeven, en 1 versie waarbij alleen kerndata wordt meegegeven en het systeem door de webservice aanroep getriggerd wordt om de laatste versie van de metadata zelf op te halen uit het aanleverende systeem (het MidOffice). Met Kerndata wordt bedoeld: de minimale data die nodig is om de aangeroepen actie uit te voeren. De methodes zijn door elkaar te gebruiken. Het is dus mogelijk dat het aanroepende systeem bij het aanmaken van een nieuw bestand of bericht gebruik maakt van de versie met metadata in de webservice methode, en bij een update actie gebruik maakt van de methode waarbij SharePoint (het DMS) de metadata zelf ophaalt via de external contenttypes (het aanleverende systeem geeft in dat geval via de webservice methode alleen de trigger en de key waarmee de metadata is op te halen uit het MidOffice) DMS/RMA De DMS/RMA applicatie bestaat uit 2 afzonderlijke omgevingen. De 2 omgevingen worden vertegenwoordigd door 2 verschillende SharePoint SiteCollections. Elke omgeving heeft een specifieke taak. DMS Het is de DMS zaakomgeving die, via de WebService wordt aangeroepen om er nieuwe zaken, berichten en documenten in aan te maken of metadata te updaten. In de zaakomgeving bevinden zich de lopende zaken. Tevens bevinden zich in deze omgeving de zwevende berichten. Zwevende berichten zijn berichten die nog niet aan een zaak gekoppeld zijn. RMA RMA is de omgeving waarbinnen zich alle afgesloten zaken en de bijbehorende documenten bevinden. De RMA is een Site Collection van het type Record Center. Na afhandeling in het DMS, wordt de zaak gerouteerd naar de definitieve opslagplaats. Alle documenten binnen een zaak worden vervolgens tot record verklaard. Zaken in de RMA zijn 14

15 er in principe alleen ter inzage. Alleen daarvoor gerechtigde gebruikers (SharePoint RMA beheerders) kunnen eventueel wijzigingen uitvoeren op documenten/zaken in de RMA. Zaken binnen de RMA kunnen jarenlang bewaard worden. 5.4 Smart Documents De gemeente Hof van Twente gebruikt de Standard Edition van Smart Documents. SmartDocuments is gebruikerssoftware waarmee eenvoudig en efficiënt, consistente documenten kunnen worden aangemaakt. SmartControl ontwikkelt en beheert sjablonen, regelt het organisatiebeheer en documentenrechtenbeheer. Met SmartEditor worden sjablonen ingericht en onderhouden zonder dat hiervoor kennis nodig is van een programmeertaal. Het programma Admintools is een afgeschermde omgeving waarbinnen beheerders worden toegewezen, onderhoud wordt gepleegd aan de datasets en licentieinvoer en actuele werkzaamheden kunnen worden verricht. 15

16 6. Kwaliteitsprocedures De vervanging van analoge documenten door digitale heeft grote voordelen. Door papier af te schaffen en digitaal leidend te maken heb je geen onbetrouwbare papieren of digitale dossiers meer. Er wordt niet meer hybride gewerkt en dus niet meer dubbel. Er worden geen dossiers meer gevormd en er is geen fysieke opslag meer. De digitale informatie is beschikbaar, toegankelijk, betrouwbaar en volledig. Er wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Het totale vervangingsproces is kwalitatief zo goed dat daaraan de zekerheid van behoud van informatie kan worden ontleend. 6.1.Kwaliteit vervangingsproces Digitalisering betekent het gecontroleerd vervangen van analoge archiefbescheiden door digitale originelen. Dit gebeurt met behulp van een scanproces. Dit proces is zodanig ingericht dat de waarde ten aanzien van de verantwoording en bewijsvoering gehandhaafd blijft. Dit omdat het scanproces van grote invloed kan zijn op het juridisch en cultuurhistorisch belang. Deze belangen mogen niet in het geding komen. Het scanproces is zodanig ingericht dat de gedigitaliseerde archiefbescheiden aan tenminste dezelfde criteria voldoen als hun papieren originelen. De belangrijkste criteria zijn: juistheid, volledigheid, leesbaarheid, terugvindbaarheid en kwaliteit reproducties Juistheid en volledigheid: Tijdens de voorbereiding op het scannen vindt al de eerste controle plaats. Daarbij worden de documenten gecontroleerd op volledigheid. Wanneer blijkt dat bepaalde delen of bladzijden ontbreken wordt overleg gepleegd met de betrokken afdeling of wordt contact opgenomen met de afzender. De medewerker die de documenten scanklaar maakt beslist of de betreffende stukken al dan niet op dat moment gescand dienen te worden. Indien nodig worden papieren documenten met beschadigingen of minder goed leesbare stukken apart gescand. Gecontroleerd dient te worden of alle pagina s van het document zijn gescand of er geen overbodige lege pagina s zijn gescand en of de pagina s volledig zijn gescand. De controle op de kwaliteit van de scans wordt in eerste instantie door de medewerker die de documenten scant, uitgevoerd. Daarna vindt een tweede controle plaats door de medewerker dienstverlening die de scan uit de berichtenwachtlijst haalt en het document gaat registeren. Dit is van belang voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van de scans. Leesbaarheid kwaliteit reproducties: Tijdens het scanproces zelf worden de gescande documenten getoond op een beeldscherm. Na het scannen wordt gecontroleerd of de gegevens op de gemaakte scan juist en volledig zijn overgekomen. Dit gebeurt aan de hand van de volgende criteria: Zijn de pagina s van het document recht gescand. Zijn de pagina s van het document zonder fouten gescand, zoals: vlekken; onleesbare passages; wegval van tekstdelen; horizontale en verticale strepen; pixelverstoringen; verspringingen en andere vervormingen en bovenmatige kleurafwijkingen. Constateert de medewerker die registreert bij het Publiekscentrum scanfouten, dan zoekt deze het probleem op. Kan een probleem niet gemakkelijk verholpen worden dan schakelt deze medewerker I&A in. Daarnaast wordt tijdens het scannen ook nog gecontroleerd op leesbaarheid, duidelijkheid en kwaliteit. Alle bestandsformaten worden omgezet naar PDF/A. Terugvindbaarheid: Voor de organisatie is het van belang dat de documenten snel en eenvoudig terug te vinden zijn. Dit realiseert de medewerker post Publiekscentrum door middel van hoogwaardige registraties. Om documenten en zaken efficiënt en snel terug te kunnen vinden, is het toekennen van de nodige gegevens (metadata) noodzakelijk. Hiervoor zijn twee controlemomenten. Eén is tijdens het registeren en de ander is bij het definitief archiveren. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de volledig ingerichte processen. 16

17 De metagegevens worden zowel op document- als op zaakniveau toegekend. Elke registratie wordt hierop gecontroleerd. Geconstateerde fouten worden hersteld en ontbrekende gegevens worden alsnog aangevuld. Kwaliteits reproducties. De uitvoering en kwaliteit van het vervangingsproces wordt gewaarborgd door een periodieke audit op basis van vastgestelde normen. (Zie bijlage 4). De audit is erop gericht om vast te stellen of het vervangingsproces nog voldoet aan de vastgestelde eisen en of het proces correct wordt uitgevoerd. Deze audit vindt minimaal een keer per jaar plaats. Tijdens de audit wordt nagegaan welke eisen aan hard- en software zijn gesteld en of de hard- en software nog aan deze eisen voldoet. De audit wijst uit of de technische maatregelen om de duurzaamheid van digitale bescheiden te garanderen, zijn beschreven of de maatregelen zijn geïmplementeerd en of de maatregelen tot het gewenste resultaat leiden. Het gaat hier om een controle op scan- en opslagapparatuur, op instellingen en bestandsformaten. 6.2.Kwaliteit technische inrichting De kwaliteit van de technische inrichting is gewaarborgd door een periodieke audit. De audit is erop gericht om vast te stellen of de technische inrichting, (hardware, software, bestandsformaten en instellingen), het vervangingsproces en duurzame opslag van digitale archiefbescheiden voldoende ondersteunt. Tijdens de audit wordt nagegaan of er eisen aan hard- en software zijn vastgesteld en of de hard- en software aan deze eisen voldoet. De audit moet uitwijzen of de technische maatregelen om de integriteit en duurzaamheid van digitale bescheiden te garanderen zijn beschreven, of deze maatregelen zijn ingevoerd en of de maatregelen tot het gewenste resultaat leiden. Het gaat hier om een controle op scan- en opslagapparatuur en op instellingen en bestandsformaten. De kwaliteit van de IT-inrichting dient eveneens gewaarborgd te worden door een periodieke audit. Tijdens de audit wordt gecontroleerd of er een actueel informatie- en automatiseringsbeleid is. Of dit beleid op het juiste niveau in de organisatie geautoriseerd is en nageleefd wordt. Dit geldt ook voor het beleid ten aanzien van de beveiliging. Gecontroleerd wordt of taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de IT-beheersing geautoriseerd en vastgelegd zijn en of richtlijnen en procedures geformuleerd zijn en of deze worden toegepast. Gecontroleerd wordt of het beheer van bevoegdheden vastgelegd is en wordt toegepast. Verder dient gecontroleerd te worden of het versiebeheer vastgesteld is en toegepast, hoe vaak back-ups worden gemaakt en hoe de recovery adequaat verloopt. Is er een calamiteiten- en uitwijkprocedure opgesteld en ingevoerd. Is de analoge omgeving adequaat voor een duurzaam digitaal archief De huisaccountant van de gemeente Hof van Twente, PriceWaterhouseCoopers accountants N.V., monitort structureel bij controle op de jaarrekening de betrouwbaarheid van de IT omgeving omdat deze van essentieel belang is voor de bedrijfsvoering. Structureel wordt beoordeeld of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen. De aandacht richt zich op de volgende aandachtsgebieden: Change management; Computeroperations; IT control en environment; Program development; Access to programs and data Structureel beoordeelt PwC de opzet van deze procedures en volgens een roulatieschema vormt PwC een oordeel over het bestaan en de werking van de procedures. Voor het eerst is dit in 2011 gebeurd. Door PwC zijn aanbevelingen gedaan. (In bijlage 12 is te lezen welke aanbevelingen er zijn en hoe de stand van zaken op dit moment is) 17

18 De gemeente Hof van Twente is op dit moment bezig met het opstellen van een document waarin het informatiebeveiligingsbeleid staat beschreven. Dit document wordt binnen enkele weken vastgesteld. Hierop wordt in de volgende versie van dit handboek terug gekomen. 18

19 7. Slotopmerkingen Het handboek is een geen statisch werk, maar een dynamisch geheel. Het dient actueel gehouden te worden. De werkprocessen moeten constant worden aangevuld met de nieuwste werkprocessen en de nieuwste versies. Nieuwe hard- en software moet worden beschreven. Er dienen audits gehouden te worden die de actualiteit en de kwaliteit waarborgen. Bronnen: Website Lopai, De handboeken van de provincie Overijssel en de gemeenten Deventer, Hellendoorn, Tubbergen en Westland. Bijlagen: Bijlage 1: Bijlage 2 : Bijlage 3 : Bijlage 4 : Bijlage 5 : Bijlage 6 : Bijlage 7: Bijlage 8 : Bijlage 9: Bijlage 10: Bijlage 11: Bijlage 12: Bijlage 13: Postproces Gemeente Hof van Twente Proces Post en archief Uitzondering historie, bewijs- en rechtzoekenden Archivistisch beheer Archief wettelijke kaders Beschrijving van de back up Beschrijving serverruimte, klimaat, beveiliging, brandmelding etc. Regeling digitale handtekening Schema metadata Procedure vernietiging van vervangen analoge archiefbescheiden Specificaties scanners Aanbevelingen PwC Werkinstructies TESZ: 1. Werkinstructie bestuurlijke besluitvorming; 2. Werkinstructie melding openbare ruimte; 3. Werkinstructie maken van berichten (Hier volgen de werkinstructie als ze gereed zijn) 19

20 Bijlage 1: Postprocedure INLEIDING Het registreren en scannen van documenten Het registreren omvat die activiteiten, die nodig zijn om inkomende, uitgaande en interne stukken of elementen ervan, zodanig in een systeem vast te leggen, dat de stukken kunnen worden geïdentificeerd en toegankelijk gemaakt. Tevens dienen de geregistreerde en gescande stukken als basis voor het digitale archief. De noodzaak om te registreren is gebaseerd op een aantal argumenten: a. Het bewijsargument b. Het ordeningsargument c. Het controleargument d. Het overzichtsargument e. Het toegankelijkheidsargument f. Wettelijke verplichting (Archiefwet) Wat wordt geregistreerd? In principe worden alle documenten geregistreerd m.u.v. de documenten met een zuiver informatief karakter en die geen consequentie hebben voor het functioneren van de gemeente. Documenten met een juridische, politieke, beleids en historische waarde moeten worden geregistreerd. Hiertoe behoren in elk geval de: verzoeken en klachten van burgers en organisaties documenten die onderdeel uitmaken van de besluitvorming door het college en/of raad; waarop een reactie voor of namens het college wordt verwacht; waarbij besluiten worden bekend gemaakt; betreffende het aangaan van verplichtingen, overeenkomsten, het doen van toezeggingen De gemeente werkt zo veel mogelijk digitaal en daarom worden analoge documenten middels scannen digitaal gemaakt. In het kader van zaakgericht werken, worden alle documenten die ontstaan tijdens de behandeling toegevoegd aan de zaak. Zo wordt een digitaal dossier gevormd. Het systeem dat gebruikt wordt voor postbehandeling, beheer, afhandeling en opslag van zaken is het zaaksysteem van PerfectView in combinatie met het DMS/RMA van QNH. Zie ook de betreffende handleidingen op intranet onder Serviceplein. PROCEDURE 1. Inkomende post De analoge documenten komen binnen via Post.NL, de brievenbus, de receptie of kunnen worden afgegeven bij een medewerker of collegelid. Digitale post komt binnen via het mailadres het persoonlijke adres van de medewerker of een collegelid. (Digitale documenten en kunnen voor registratie doorgestuurd worden naar het adres hiervoor: info-doc). Alle post, ongeacht de vorm, wordt aangeboden bij de medewerker dienstverlening. Deze beoordeelt bij analoge post of deze geopend mag worden. Post met vertrouwelijk/persoonlijk voor het college van B&W gaat ongeopend naar het directiesecretariaat. Vertrouwelijke post over personeelsleden wordt geopend door de hiervoor aangewezen medewerker dienstverlening. Mag de analoge post niet geopend worden dan wordt deze doorgezonden naar de betreffende afdeling of het directiesecretariaat. Deze beoordeelt of het poststuk alsnog moet worden geregistreerd en opgenomen in het zaaksysteem en biedt deze aan bij de medewerker dienstverlening. Als een poststuk geopend mag worden, beoordeelt de medewerker dienstverlening of het poststuk archiefwaardig is en dient te worden geregistreerd. Waar vereist worden enveloppen ook gescand en opgenomen bij het poststuk en net zo lang bewaard als het poststuk zelf. Na het scannen worden de analoge documenten achtergehouden en in 20

UITVOERINGSHANDBOEK DIGITALE VERVANGING GEMEENTE ECHT- SUSTEREN

UITVOERINGSHANDBOEK DIGITALE VERVANGING GEMEENTE ECHT- SUSTEREN UITVOERINGSHANDBOEK DIGITALE VERVANGING GEMEENTE ECHT- SUSTEREN Versie 9 februari 2017 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 3 2.Reikwijdte van het vervangingsproces... 3 2.1 Omschrijving van de te vervangen

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen

Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 9264 2 februari 2015 Handboek digitale vervanging van analoge personeelsdocumenten gemeente Vlaardingen 1. Algemeen / inleiding: De gemeente

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Datum: januari 2015. versie 1.0

Datum: januari 2015. versie 1.0 Bijlage bij het besluit tot vervanging door de gemeente Boxtel van analoge archiefbescheiden door digitale archiefbescheiden die ingevolge de selectielijst voor gemeentelijke archiefbescheiden voor bewaring

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

Handboek vervanging. Vervanging van fysieke te bewaren documenten door een digitale reproductie. Geschreven door: Bob Weynschenk

Handboek vervanging. Vervanging van fysieke te bewaren documenten door een digitale reproductie. Geschreven door: Bob Weynschenk 1061208 2014 Handboek vervanging Vervanging van fysieke te bewaren documenten door een digitale reproductie Hoogheemraadschap van Delfland Geschreven door: Bob Weynschenk Behorende bij de machtiging van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Inleiding Inkomende post Overige documenten. 23 juni Officiële uitgave van gemeente Ten Boer.

GEMEENTEBLAD. Nr Inleiding Inkomende post Overige documenten. 23 juni Officiële uitgave van gemeente Ten Boer. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ten Boer. Nr. 34724 23 juni 2014 Inleiding 2.1.1 Inkomende post Stap 1: openen van de post De post van de gemeente Ten Boer komt binnen op het adres en postbus

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk Besluit digitale vervanging archiefbescheiden, ontstaan na 1 januari 2017

Gemeente Nijkerk Besluit digitale vervanging archiefbescheiden, ontstaan na 1 januari 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nijkerk Nr. 44345 20 maart 2017 Gemeente Nijkerk Besluit digitale vervanging archiefbescheiden, ontstaan na 1 januari 2017 COLLEGEBESLUIT Registratienummer:

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant Startnotitie informatie bij de provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Duurzame toegankelijkheid van informatie hangt af van de manier waarop informatiedragers, zoals nota s, brieven en emailberichten worden

Nadere informatie

Verslag Archiefwerkzaamheden 2012/2013

Verslag Archiefwerkzaamheden 2012/2013 Verslag Archiefwerkzaamheden 2012/2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lokale regelingen 3-4 2.1. Archiefverordening en besluit 3 2.2. Bezoekersreglement 3 2.3. E-mail protocol 3 2.4. Interne richtlijn

Nadere informatie

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal werken Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen) Geert-Jan van Bussel (Van Bussel Document Services) Introductie De elementen zijn afkomstig

Nadere informatie

Factsheet Mozard Archief

Factsheet Mozard Archief Archivering met de Mozard Suite Factsheet Mozard Archief Mozard maakt het mogelijk de archiefprocessen volledig zaakgericht te ondersteunen. Een zaak is een hoeveelheid werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Leidraad voor vervanging van informatie

Leidraad voor vervanging van informatie Leidraad voor vervanging van informatie Inleiding Vervanging van informatie 1 volgens de Archiefwet 1995 betekent dat informatie gereproduceerd wordt, waarna de oorspronkelijke informatie wordt vernietigd

Nadere informatie

Handboek Digitale Vervanging Gemeente Venray

Handboek Digitale Vervanging Gemeente Venray Handboek Digitale Vervanging Gemeente Venray Handboek voor het vervangen van analoge door digitale documenten die ingevolge de selectielijst voor gemeentelijke archiefbescheiden voor bewaring dan wel vernietiging

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Studiedag Digitaal Archiveren

Studiedag Digitaal Archiveren Studiedag Digitaal Archiveren Woensdag 18 april 2007 Provinciehuis s-hertogenbosch Beleidsregel digitale vervanging Bijna is het zover! Ingmar Koch & Yvonne Welings 18 april 2007 Wie ben ik? Ingmar Koch

Nadere informatie

Digitalisering milieudossiers deelnemende gemeenten in Friesland (FUMO)

Digitalisering milieudossiers deelnemende gemeenten in Friesland (FUMO) Digitalisering milieudossiers deelnemende gemeenten in Friesland (FUMO) 14 maart 2013 Inleiding Hieronder vind u een plan van aanpak, alsmede een prijsofferte voor het digitaliseren van milieudossiers

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden

LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden L E I D R A A D LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden Voorwaarden, procedure en stappenplan Geactualiseerde versie 1 maart 2013 Archiefinspectie Regionaal Archief Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging Gemeente Helmond

Handboek digitale vervanging Gemeente Helmond Handboek digitale vervanging Gemeente Helmond J.W. Lodder Versie: 3 oktober 2013 Geaccordeerd door RHCe: 03-10-2013 Inhoudsopgave 1. Verantwoording 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Doel van de vervanging 2 1.3 De

Nadere informatie

Handboek Vervanging bouwarchief gemeente Lochem

Handboek Vervanging bouwarchief gemeente Lochem Handboek Vervanging bouwarchief 1900-2010 gemeente Lochem Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verantwoording... 3 2.1 Aanleiding... 3 2.2 Archiefwettelijk kader... 3 2.3 Doel Handboek Vervanging... 4 2.4 Reikwijdte

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR

agendapunt 3.b.5 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR agendapunt 3.b.5 1176471 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERVANGING VAN TE BEWAREN FYSIEKE ARCHIEFBESCHEIDEN DOOR EEN DIGITAAL EXEMPLAAR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

Datum: mei 2014. versie 1.0. Naam opsteller: Jo Meulenaars

Datum: mei 2014. versie 1.0. Naam opsteller: Jo Meulenaars Bijlage bij het besluit tot vervanging door de gemeente Boxtel van de voor blijvende bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden behorende tot de voormalige verleende milieuvergunningen Datum: mei

Nadere informatie

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Reg. nr.: 1310408 Afdeling: Concern en Dienstverlening Onderwerp Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Samenvatting Gemeenten vallen onder de werking van de

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

Protocol elektronische berichten gemeente Druten

Protocol elektronische berichten gemeente Druten Protocol elektronische berichten gemeente Druten Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Druten Officiële naam van de regeling Protocol elektronische berichten gemeente Druten Citeertitel

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

Autorisatie. Versiegegevens. N. Baasdam Deelprojectleider Post & Archief Definitief

Autorisatie. Versiegegevens. N. Baasdam Deelprojectleider Post & Archief Definitief Handboek vervanging Autorisatie OPSTELLERS: BIJDRAGE IN DE WERKGROEP N. Baasdam Deelprojectleider Post & Archief Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.0 10-03 2016 Definitief @ 2015, Veiligheidsregio

Nadere informatie

Procedure omgang met (risicovolle) informatie *358656*

Procedure omgang met (risicovolle) informatie *358656* Procedure omgang met (risicovolle) informatie *358656* Inhoud Procedure omgang met (risicovolle) informatie... 1 Inleiding... 1 Reikwijdte... 1 Verantwoordelijkheden... 2 Procedure m.b.t. Verseon... 2

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot 15 / 22 september 2014 - Kees Brouwer Architectuur e-depot 2 Probleemstelling Probleem digitaal informatiebeheer niet op orde voldoen niet aan eisen archivering geen voorzieningen voor langdurige opslag

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Goed, Geordend, Gevuld

Goed, Geordend, Gevuld Goed, Geordend, Gevuld Een stappenplan naar vervanging Als je volledig digitaal wilt werken, wil je ook volledig digitaal archiveren. Dat betekent dat je vervanging (ook wel substitutie genoemd) moet regelen:

Nadere informatie

BELEIDSREGEL VERVANGING ARCHIEFBESCHEIDEN PROVINCIE DRENTHE 2009

BELEIDSREGEL VERVANGING ARCHIEFBESCHEIDEN PROVINCIE DRENTHE 2009 BELEIDSREGEL VERVANGING ARCHIEFBESCHEIDEN PROVINCIE DRENTHE 2009 Artikel 1, Begripsbepalingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. archiefbescheiden: archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1

Nadere informatie

Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen

Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen ECM Pro Solutions Telefoon: (+31) 046 8509263 Website: www.ecmprosolutions.com Email: info@ecmprosolutions.com KvK 56313047 Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen Versie Status

Nadere informatie

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L 2 0 1 6 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Datum: oktober versie 1.0. Naam opsteller: P.B.M. Leechburch Auwers

Datum: oktober versie 1.0. Naam opsteller: P.B.M. Leechburch Auwers Bijlage bij het besluit tot vervanging door de gemeente Boxtel van de voor blijvende bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden behorende tot verleende bouw- en de omgevingsvergunningen Datum: oktober

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING In het verslag van de archivaris zijn per Kritische Prestatie Indicator aandachtspunten geformuleerd. Deze aandachtspunten vormen de basis voor de in dit plan opgenomen verbeteracties en planning hiervan.

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten s der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. 1 28 januari 2009

provinciaal blad Gedeputeerde Staten s der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. 1 28 januari 2009 provinciaal blad nr. 1 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 28 januari 2009 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 20 januari 2009, nr. 2009-149719, afd. ABJ,

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011 Regeling van 17 oktober 2011, nr. DGB/2011-6422, Staatscourant 26 oktober 2011 nr. 19115 De directeur-generaal voor de Belastingdienst, Gelet op artikel 7, vierde

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot Afgedrukt : 722011 Pagina 1 van 12 R.S. Jonker Aangeboden digitaal archiefstuk A Digitaal archiefstuk (DA), zoals de archiefvormer het aanbiedt aan het depot. Hiertoe wordt het door de zorgdrager verwijderd

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre;

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre; E-mailprotocol Gemeente Oost Gelre Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre; overwegende dat het gewenst is regels te stellen met betrekking tot; -het gebruik van e-mail

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 januari 2008, nr. WJZ/2008/452 (8218), inzake de bevoegdheid tot het afgeven van een machtiging als bedoeld in artikel 7 van de

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

Handboek Vervanging. Gemeente Lansingerland

Handboek Vervanging. Gemeente Lansingerland Handboek Vervanging Gemeente Lansingerland Versie Omschrijving Datum 0.3 29-5-2012 0.4 Versie gebruikt bij audit; opmerkingen A. Gomes en P. 14-6-2012 Diebels verwerkt en diverse bijlages toegevoegd. 0.5

Nadere informatie

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema Advies B&W tģļļ flj/j ^ĩorsële B&W 22 januari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge yy y Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

*13.077867* 13.077867

*13.077867* 13.077867 *13.077867* 13.077867 Onderwerp Advies Dossiercode kwaliteitsplan digitaal archief Corsakwaliteitsplan digitaal archief Corsa MEMO INTERN Van : Jean-Luc Rouvroye Aan : zaakgericht werken Datum : 20 november

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

D ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND

D ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND Overeenkomst tussen gemeente Edam-Volendam en Omgevingsdienst IJmond over het beheer van archiefbescheiden uit hoofde van de voor

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Digitaal werken en digitaal archiveren

Digitaal werken en digitaal archiveren Digitaal werken en digitaal archiveren DRM en substitutie bij DNB Bert Kooi en Ines van Dijk 15 maart 2016 Programma Substitutie Van digitale hulpmiddelen naar digitaal werken Fysiek hybride digitaal archief

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE MAASSLUIS. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties WEST LAND

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE MAASSLUIS. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties WEST LAND G E M E E N T E HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties WEST LAND Auteur(s) R.J.A. Bekkers (Team DIV) A. Van Ispelen (Teamleider DIV) H. Geuze (Stadsarchief

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014 De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, en Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Provincie

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013

Besluit informatiebeheer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 2 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. wet: de Archiefwet 1995; b. archiefverordening: de Archiefverordening Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

Ingmar Koch, Provinciale Archiefinspectie Noord-Brabant Versie 1, 12 november 2007

Ingmar Koch, Provinciale Archiefinspectie Noord-Brabant Versie 1, 12 november 2007 Ingmar Koch, Provinciale Archiefinspectie Noord-Brabant Versie 1, 12 november 2007 Documentgeschiedenis Versie Datum Opmerkingen 0.1 Juni 2006 Initiële versie 0.2 22-06-2006 Opmerkingen PAI Noord-Brabant

Nadere informatie

Archiveren digitale bestemmingsplannen. Workshop

Archiveren digitale bestemmingsplannen. Workshop Workshop Tijdens deze sessie Aanleiding Vervolgens in de praktijk: Hans Dekker van de gemeente Houten Karola Czuj van de gemeente Almere Ysbrand Tromp van de provincie Overijssel Discussie Ambitie en doel

Nadere informatie

B&W 26 juni 2012 Gemeenteblad

B&W 26 juni 2012 Gemeenteblad Jaar: 2012 Nummer: 51 Besluit: B&W 26 juni 2012 Gemeenteblad PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER HELMOND 2012 Hoofdstuk 1 Begripsbepaling en reikwijdte Artikel 1 Begripsbepaling In dit protocol wordt

Nadere informatie

TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995

TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 KENMERK: B&A 15/1035 /DNT DEFINITIEVE VERSIE 4.0 VAN 14 JULI 2015 AUTEUR: W.H.G. OLIJSLAGER Hoofdstuk

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1077 2 maart 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van d.d. 16 december 2014, nr. 8107CF7C betreffende de voorschriften voor het

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie