Structuur van het kwalificatiedossier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Structuur van het kwalificatiedossier"

Transcriptie

1 Structuur van het kwalificatiedossier deel A van het kwalificatiedossier deel B van het kwalificatiedossier deel C van het kwalificatiedossier deel D van het kwalificatiedossier Deel A bevat een voor alle geïnteresseerden goed leesbare en korte beschrijving van de beroepengroep en de taken die de beroepsbeoefenaar/beroepsbeoefenaren uitvoert/uitvoeren en de competenties die daarbij nodig zijn. In deel B, de kwalificaties, worden op hoofdlijnen de diplomaeisen beschreven. Deze eisen geven weer wat de gediplomeerde moet kunnen als hij/zij op de arbeidsmarkt start. Deel B wordt inhoudelijk door de minister van OCW/LNV vastgesteld, die daarbij ook constateert dat er een deel A, C en D aanwezig is. De vier delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na vaststelling door de ministers van OCW/LNV vormt deel B de wettelijke basis voor: - onderwijsinstellingen om onderwijs en examens vorm te geven - de inspectie en KCE voor het toezicht hierop In dit deel wordt de beroepsbeschrijving van deel B nader uitgewerkt ten behoeve van bijvoorbeeld ontwikkelaars van opleidingen. Deel C is inhoudelijk én methodologisch de uitwerking van deel B. Kiest een instelling ervoor deel C (gedeeltelijk) aan te passen, dan berust daar ook de verantwoording voor inspectie en KCE dat het aangepaste deel C beantwoordt aan dezelfde eisen van consistentie, volledigheid en juist gebruik van begrippen en definities als het oorspronkelijke deel C. Het is niet mogelijk kerntaken weg te laten, werkprocessen over te slaan of kruispunten te verwijderen of toe te voegen. In dit deel wordt toegelicht hoe het dossier tot stand is gekomen, worden de bronnen vermeld en worden de in het dossier gemaakte keuzen verantwoord. De toelichting en verantwoording hebben mede als doel te reflecteren op het ontwikkelproces. Daarnaast wordt in dit deel aandacht besteed aan het ontwikkelperspectief van het dossier in de vorm van een onderhoudsagenda. Kernbegrippen van de kwalificatiestructuur beroepengroep Beroepengroep is de gemeenschappelijke benaming voor alle beroepsuitoefeningen die in één kwalificatiedossier zijn opgenomen en uitgewerkt. Zie ook kwalificatiedossier.

2 beroeps(competentie)profiel branchevereisten brondocument certificeerbare eenheid clusteren competentie De (geformaliseerde en gestandaardiseerde) beschrijving van de beroepspraktijk van een volwassen beroepsbeoefenaar. Een beroeps(competentie)profiel komt tot stand op basis van onderzoek uit te voeren in de beroepspraktijk. Binnen een branche vastgestelde eisen waaraan een beginnend beroepsbeoefenaar moet voldoen om het beroep te kunnen uitoefenen. Door de minister wordt vastgesteld dat deze er zijn en dat ze gelden. In het dossier is aangegeven waar informatie over de branchevereisten te vinden is, bijvoorbeeld een website, een publicatie, etc. De branchevereisten hoeven niet in het dossier opgenomen te worden. Zie ook kwalificatiedossier De inhoud van een kwalificatiedossier is gebaseerd op de inhoud van vaste 'bronnen', dat wil zeggen beroeps(competentie)profielen en het document 'Leren, Loopbaan en Burgerschap'. Beide documenten zijn brondocumenten. Binnen een kwalificatiedossier kan een deel van de werkzaamheden in een bepaald beroep als Certificeerbare Eenheid worden onderscheiden, wanneer dat deel arbeidsmarktrelevantie heeft. Arbeidsmarktrelevantie wil zeggen dat iemand er betaald werk mee kan krijgen. Vaak zullen voor dit deel van het beroep ook aparte functiebenamingen bestaan. Aan een Certificeerbare Eenheid is een certificaat verbonden. Het certificaat is een op de arbeidsmarkt herkend en erkend bewijsstuk dat de betreffende persoon in staat is een afgebakend en samenhangend deel van werkprocessen afkomstig uit een (of meerdere) kerntaken uit te voeren en beschikt over de daarvoor noodzakelijke competenties. Op basis van verwantschap tussen beroepen wordt de inhoud van meerdere beroeps(competentie)profielen in één kwalificatiedossier samengevoegd. Deze verwantschap komt mede tot uiting in de overlap in de kerntaken van de beroeps(competentie)profielen. Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld van karakter en relateren aan onderliggende vaardigheden, kennis en houding. Competenties krijgen pas betekenis in een context. Of iemand over de gevraagde competenties beschikt, wordt zichtbaar in gedrag dat, als één van de voorwaarden, leidt tot succes bij uitoefenen van het beroep. Zie ook het KBB-competentiemodel (powered by SHL).

3 complexiteit component diploma gewenst resultaat in- en doorstroomrechten Dit is een van de twee criteria die het niveau van de kwalificatie bepalen. Het geeft de mate aan waarin (beroepsmatige) handelingen gebaseerd zijn op de toepassing en het bedenken dan wel het combineren van (routinematige en standaard- )procedures. De complexiteit van de beroepssituatie wordt hier getypeerd naar de mate waarin routinematige of nietroutinematige procedures en van nieuwe oplossingsprocedures sprake is. Het andere criterium is verantwoordelijkheid. Dezelfde competentie kan - bij toepassing ervan in verschillende (beroeps)contexten - verschillende accenten hebben. Daarom (powered by heeft elke competentie in het KBB-competentiemodel SHL) een aantal componenten. Per situatie kan worden aangegeven op welke component(en) bij het aanwenden van de competentie het accent ligt. Componenten zijn verbijzonderingen en associaties van competenties. Zo kent de competentie 'Overtuigen en beïnvloeden' als componenten onder andere 'Indruk maken op anderen', 'Onderhandelen' en 'Overeenstemming nastreven'. De componenten maken het mogelijk preciezer aan te geven welk gedrag bij het toepassen van een bepaalde competentie in een bepaalde context (powered by SHL) gevraagd wordt. Zie ook het KBB-competentiemodel Het bewijsstuk dat een persoon heeft voldaan aan de eisen die in het door de minister van OCW/LNV vastgestelde kwalificatiedossier bij de uitstroom worden vermeld. In het dossier wordt over het diploma vermeld: - de naam van het diploma (gelijk aan de uitstroom) - het niveau eventuele schoolvermeldingen Een werkproces heeft een gewenst resultaat in termen van opbrengst of uitkomst waaraan de beroepsbeoefenaar bijdraagt, door het succesvol aanwenden van competenties bij de benodigde beroepshandelingen. Zie ook kwalificatiedossier en werkproces Voor Instroom- en doorstroomrechten worden de wettelijke bepalingen aangehouden zoals vermeld in: - de Doorstroomregeling VMBO-Beroepsonderwijs (ministerie van OCW, 2003) - WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs (Staatsblad 501, 31 oktober 1995) - WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, stb. 1992, 593)

4 KBB-competentiemodel (powered by SHL) kerntaak kruispunt Het KBB-competentiemodel (powered by SHL) is een consistent, samenhangend en geordend geheel van termen, die worden gebruikt bij het beschrijven van competenties in de kwalificatiedossiers. Het model kent 25 competenties. De inhoud van elke competentie is verbijzonderd aan de hand van componenten en gedragsankers. Het KBB-competentiemodel (powered by SHL) is voor de kenniscentra gemaakt door SHL, een internationaal werkende HRMorganisatie. Op basis van research en analyse van duizenden beroepen wereldwijd heeft SHL een Universal Competency Framework (UCF) ontwikkeld. Het KBB-competentiemodel (powered by SHL) is een voor de landelijke context van het beroepsonderwijs op maat gemaakte versie van dit UCF. Zie ook competenties en componenten. Een kerntaak is een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar belang, omvang (tijdbeslag of frequentie) of beide. Een kerntaak bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen, kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier heeft een beperkt aantal kerntaken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening van de betreffende beroepengroep. Kerntaken, werkprocessen en competenties vormen samen het hart van de beroepsbeschrijving in een kwalificatiedossier. Elke kerntaak heeft een proces-competentie-matrix waarin is aangegeven welke competenties moeten worden aangewend bij het uitvoeren van een werkproces van de betreffende kerntaak. Een kruispunt is de visuele weergave van de (beroeps)context waarin een competentie wordt toegepast. In de procescompetentie-matrix is het kruispunt het snijpunt van één werkproces met één competentie. Op één as van deze matrix staat de beroepscontext in de vorm van werkprocessen, op de andere as staan de competenties. Voor succesvolle uitvoering van een werkproces zijn meestal meerdere competenties nodig. De inhoud van elk kruispunt is gedetailleerd beschreven in deel C. De inhoud van het kruispunt bestaat uit de volgende elementen: - componenten (van de competenties) - één (en soms meer) prestatie-indicator(en) - vakkennis en vaardigheden Zie ook proces-competentie-matrix.

5 kwalificatie kwalificatiedossier kwalificatieniveau kwalificatieprofiel kwalificatiestructuur loopbaanperspectief De inhoud van het diploma, zoals beschreven in deel B als uitstroom en verder uitgewerkt in deel C per uitstroom. De op een gestandaardiseerde wijze beschreven collectie van kwalificaties. Een dossier met daarin opgenomen: - beeld van het beroep (deel A) - de kwalificaties (deel B) - uitwerking van de kwalificaties (deel C) - verantwoording (deel D) - beroepscompetentieprofielen - brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap N.B.: de laatste twee punten hoeven fysiek geen onderdeel van het dossier te vormen. Een kwalificatieniveau is een aanduiding van het niveau van beroepsuitoefening, gebaseerd op de mate van verantwoordelijkheid en complexiteit. Het middelbaar beroepsonderwijs kent 4 niveaus. De kwalificatieniveaus zijn geordend in een hiërarchische indeling parallel aan de Europese indeling van kwalificatieniveaus. Het geeft aan op welke niveaus gediplomeerde uitstroom mogelijk is. Zie ook niveau. Kwalificatieprofiel is de oude benaming voor kwalificatiedossiers. Alle experimentele dossiers ontwikkeld in het format juni 2004 hebben de naam kwalificatieprofiel. De dossiers ontwikkeld in het format van april 2006 en in gebruik vanaf schooljaar 2007/2008 zijn kwalificatiedossiers. Landelijk samenstel van alle vastgestelde kwalificatiedossiers. In het kwalificatiedossier geeft het onderdeel 'loopbaanperspectief' informatie over de beroepsmogelijkheden waarnaar iemand, die een bepaald diploma heeft behaald, kan doorgroeien. Er zijn ook beroepen, die geen aansluitende doorgroeimogelijkheden kennen. In die gevallen wordt vermeld naar welke andere beroepen deze beroepsbeoefenaren in de loop van de tijd (vaak) overstappen.

6 niveau Niveau 1 Rol en verantwoordelijkheid De beroepsbeoefenaar (assistent) vervult een assisterende/ondersteunende rol. De beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor het opgedragen werk. Hij vraagt raad/advies bij wisselende of onverwachte omstandigheden. Zijn werk kent niet of nauwelijks afbreukrisico s. De beroepsbeoefenaar werkt onder toezicht. Hij ontvangt steeds instructies van zijn meerdere. Complexiteit De beroepsbeoefenaar verricht werk waarvoor standaardwerkwijzen gelden. Zijn werkzaamheden zijn van routinematig aard. Om zijn werk te doen beschikt de beroepsbeoefenaar over taakgerichte kennis en vaardigheden, die voor de uitoefening van het beroep nodig zijn. Niveau 2 Rol en verantwoordelijkheid De beroepsbeoefenaar (vakman) vervult een uitvoerende/ondersteunende rol. De beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Hij vraagt raad/advies bij wisselende of onverwachte omstandigheden. In zijn werk is een geringe mate van afbreukrisico s mogelijk. De beroepsbeoefenaar werkt zelfstandig onder begeleiding of bij een (gesloten)/kortdurende opdracht werkt hij volledig zelfstandig. Hij ontvangt instructies van zijn meerdere. Complexiteit De beroepsbeoefenaar verricht werk waarvoor standaardwerkwijzen gelden. Zijn werkzaamheden zijn van routinematig aard. Om zijn werk te doen beschikt de beroepsbeoefenaar over algemene basiskennis en - vaardigheden, die voor de uitoefening van het beroep nodig zijn. Niveau 3 Rol en verantwoordelijkheid De beroepsbeoefenaar (vakman) vervult verschillende rollen, hij heeft naast een uitvoerende rol ook een vaktechnisch corrigerende/ -begeleidende/-instruerende/-aansturende en - adviserende rol. Hij kan in opdracht een organiserende/controlerende rol krijgen. De beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk op vakinhoudelijk gebied voor zijn eigen werk en voor de uitvoering van het werk door een

7 team/medewerker in het project. Hij speelt in op wisselende en onverwachte omstandigheden. In zijn werk heeft hij te maken met afbreukrisico s. De beroepsbeoefenaar werkt zelfstandig binnen (open)/langdurige opdrachten Complexiteit De beroepsbeoefenaar verricht werk waarvoor standaardwerkwijzen gelden, maar verricht ook werk dat naar eigen inzicht wordt uitgevoerd, waarbij verschillende standaardwerkzaamheden gecombineerd moeten worden. Zijn werkzaamheden zijn van divers van aard. Om zijn werk te doen beschikt de beroepsbeoefenaar over specialistische kennis en - vaardigheden, die voor de uitoefening van het beroep nodig zijn, tevens beschikt hij over algemene kennis en -vaardigheden voor de bedrijfsvoering. Niveau 4: Rol en verantwoordelijkheid De beroepsbeoefenaar (vakman of middenkaderfunctionaris) vervult veel verschillende rollen, van uitvoerend tot leidinggevend, van coördinerend tot beleidsbepalend en van begeleidend tot innoverend. De beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en voor de resultaten van (meerdere) teams/projecten/afdelingen in de organisatie. Hij speelt in op wisselende en onverwachte omstandigheden. In zijn werk heeft hij (in hoge mate) te maken met afbreukrisico s. De beroepsbeoefenaar werkt zelfstandig (zonder tussentijds) verantwoording af te leggen aan een leidinggevende en kan meerdere opdrachten naast elkaar uitvoeren. Complexiteit De beroepsbeoefenaar verricht werk waarvoor standaardwerkwijzen gelden, maar verricht ook werk dat naar eigen inzicht wordt uitgevoerd en waarbij verschillende standaardwerkzaamheden gecombineerd moeten worden. Zijn werkzaamheden zijn divers van aard. Om zijn werkzaamheden uit te voeren beschikt de beroepsbeoefenaar over specialistische kennis en -vaardigheden, die voor de uitoefening van het beroep nodig zijn. Daarnaast beschikt hij over theoretische kennis van het werkveld en specialistische kennis (vakman) en - vaardigheden voor de bedrijfsvoering (middenkaderfunctionaris).

8 ontwikkel- en onderhoudsagenda prestatie-indicator proces-competentie-matrix referentiedocument In de ontwikkel- en onderhoudsagenda in Deel D van het kwalificatiedossier geven de betrokken partijen aan welke thema's voor de verdere ontwikkeling van het dossier van belang zijn. Deze thema's moeten bij herziening van het dossier in een onderhoudsbeurt meegenomen worden. Zie ook kwalificatiedossier. De prestatie-indicator beschrijft hoe men kan 'zien' dat een beginnend beroepsbeoefenaar de competentie (en de componenten), waar nodig gebruik makend van vakkennis en vaardigheden, succesvol inzet om bij te dragen aan het gewenste resultaat van een werkproces. De prestatie-indicator is beschreven in termen van gedrag. De prestatie-indicator is beschreven in deel C, en maakt deel uit van de informatie behorend bij een werkproces met het te bereiken resultaat in een kerntaak, die de toepassing van de competenties ten behoeve van het resultaat specificeert. Zie ook kwalificatiedossier. Grafische weergave van de relatie tussen de uitvoering van werkprocessen binnen een kerntaak en de daarbij noodzakelijke competenties. De competentiematrix wordt per kerntaak opgesteld. Op één as van deze matrix staat de beroepscontext in de vorm van werkprocessen, op de andere as de competenties. De proces-competentie-matrix is een hulpmiddel waarmee in één oogopslag de essentie van het beroep, namelijk de relatie tussen beroepsinhoud en competenties duidelijk wordt. Zie ook kerntaak. Kwalificatiedossiers kennen één referentiedocument. Dat is het document 'Talen in de kwalificatieprofielen, Moderne Vreemde Talen en Nederlands'. Onderdeel van het referentiedocument is de matrix waarin Begrijpen, Spreken en Schrijven naar diverse beheersingsniveaus zijn uitgewerkt. De matrix is leidend bij het uitwerken van beheersingsniveaus voor Nederlands in alle kwalificatiedossiers en voor Vreemde Talen voor zover deze nodig zijn bij de beroepsuitoefening.

9 referentiemodellen relatie deel B en C uitstroom Sommige beroepsuitoefening komt in allerlei branches voor. Dat is in elk geval zo voor ondernemen, managen, leidinggeven en verkopen. Om tot gelijke en/of gelijkwaardige uitwerking te komen bij het maken van kwalificatiedossiers door verschillende kenniscentra zijn voor deze beroepsuitoefening referentiemodellen gemaakt. Dat wil zeggen dat kerntaken zijn geformuleerd en dat er een onderverdeling is gemaakt in werkprocessen. Van de werkprocessen zijn alleen de titels beschreven. Op deze manier borgen de referentiemodellen transparantie op de structuur in de beschrijving van deze beroepsuitoefening, terwijl branchespecifieke kleuring mogelijk blijft in de keuze van werkprocessen en de uitwerking van kerntaken en werkprocessen. De combinatie van taken/werkprocessen en competenties biedt een goed beeld van de beroepsuitoefening en de eisen die gesteld kunnen worden aan een beginnend beroepsbeoefenaar. De competenties worden in abstracte gedragslabels beschreven. In deel B worden de competenties als gedragslabels vastgelegd (Transparantie), evenals de concrete situaties in termen van werkproces/ beroepshandelingen (Herkenbaarheid). Alleen deel B wordt vastgesteld door de minister met de garantie van Duurzaamheid. De Flexibiliteit voor het onderwijs wordt gewaarborgd door inrichting en status van deel C. Deel C laat één concrete uitwerking zien (Uitvoerbaarheid). Deze uitwerking is inhoudelijk en methodologisch gebonden aan deel B. Er zijn meerdere delen C denkbaar, mits inhoud én methodologische koppeling naar B behouden blijven. Indien een onderwijsinstelling andere accenten wil leggen in de onderwijsuitvoering, dan dient de onderwijsinstelling één en ander samen met de bedrijven/werkveld in de regio vooraf te bespreken. De uitwerkingen zijn gebaseerd op de kerntaken en proces-competentie-matrices in deel B en leiden altijd op tot de in deel B gespecificeerde diploma s. De uitstroom is de noemer waaronder de inhoud van een kwalificatie is ondergebracht. Zie ook kwalificatiedossier. N.B.: de naam van het diploma wordt bepaald door de naam van de uitstroom.

10 uitstroomdifferentiatie verantwoordelijkheid verwantschap werkproces Uitstroomdifferentiatie is de oude naam voor uitstroom. In de experimentele dossiers ontwikkeld in het format van juni 2004 is er sprake van een uitstroomdifferentiatie. In de dossiers ontwikkeld in het format van april 2006, die vanaf schooljaar 2007/2008 in gebruik genomen zijn, is er sprake van een uitstroom. Dit is een van de twee criteria die het niveau van de kwalificatie bepalen. Het geeft de mate aan waarin beroepsbeoefenaren aanspreekbaar zijn op hun (beroepsmatig) handelen en op de gevolgen daarvan voor het (beroepsmatig) handelen door anderen. Van de beroepsbeoefenaar wordt geëist dat hij/zij de beroepsmatige handelingen met zorg en toewijding uitvoert en daarover verantwoording kan afleggen. De verantwoordelijkheid kan beperkt zijn tot het functioneren binnen het eigen takenpakket, maar kan zich ook uitstrekken tot (het werk van) anderen. Het andere criterium is complexiteit. Bij verwantschap is altijd op de één of andere manier sprake van overeenkomsten in de beroepsuitoefening. Die overeenkomst kan de vorm hebben van gelijke beroepsuitoefening (overlap) of vergelijkbare beroepsuitoefening. Het waarom van de overeenkomst kan verschillend zijn. Verwantschap kan voortkomen uit beroepsbeoefening binnen één branche, maar ook over branches heen. In het laatste geval gaat het om beroepsuitoefening die branchedoorsnijdend is, voorbeelden zijn logistiek en ondernemen. Branchedoorsnijdende verwantschap komt ook voor bij vergelijkbaarheid in type beroepen, bijvoorbeeld middenkaderfuncties. Verwantschap kan binnen een kwalificatiedossier voorkomen en tussen kwalificatiedossiers. Een werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling of gedraging. Meerdere werkprocessen kunnen gelijktijdig lopen. Dat ze een begin en eind hebben, wil niet per se zeggen dat ze na elkaar komen (het kan wel), maar dat ze duidelijk te onderscheiden zijn van andere werkprocessen. Zie ook kwalificatiedossier.

11 wettelijke beroepsvereisten In wet- en/of regelgeving vastgelegde eisen waaraan de beginnend beroepsbeoefenaar uitvoering moet kunnen geven om het beroep te mogen uitvoeren. De wettelijke beroepsvereisten komen van de vakdepartementen, in toenemende mate aangestuurd door de EU. Kenniscentra dienen te verklaren dat de uit de kwalificatiedossiers voortvloeiende opleidingen uitvoerbaar zijn met inachtneming van de wettelijke beroepsvereisten.

LEESWIJZER KWALIFICATIEDOSSIERS Laboratoriumtechniek

LEESWIJZER KWALIFICATIEDOSSIERS Laboratoriumtechniek LEESWIJZER KWALIFICATIEDOSSIERS Laboratoriumtechniek Inleiding Met ingang van schooljaar 2011-2012 is competentie gericht onderwijs binnen het mbo wettelijk verplicht. Bij deze vorm van onderwijs staat

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 01-11-2013 Pagina 1 van 9 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1468 20 30 30januari 2009 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 1 van 8 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 2 van 8

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier ]

[naam kwalificatiedossier ] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier ] Kwalificaties Geldig vanaf Opleidingsdomein Crebonr. [..] Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen

Nadere informatie

Kwalificaties voor competentiegericht beroepsonderwijs

Kwalificaties voor competentiegericht beroepsonderwijs Kwalificaties voor competentiegericht beroepsonderwijs Kwalificaties ontwikkelen in een samenhangende structuur voor het middelbaar beroepsonderwijs Opgesteld door Colo, vereniging kenniscentra beroepsonderwijs

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Vragen over de competentiegerichte kwalificatiestructuur

Vragen over de competentiegerichte kwalificatiestructuur Vragen over de competentiegerichte kwalificatiestructuur Inleiding De competentiegerichte kwalificatiestructuur brengt nieuwe begrippen, nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden en nieuwe uitdagingen met

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008 Vertaaldocument AO, juni 2007 Pagina 1 van 10 Vertaaldocument AO, juni 2007 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

* Naamswijziging heeft plaatsgevonden m.i.v Vertaaldocument PDR, juni 2007 Pagina 1 van 9

* Naamswijziging heeft plaatsgevonden m.i.v Vertaaldocument PDR, juni 2007 Pagina 1 van 9 Vertaaldocument huidig format (kwalificatiedossier Particulier digitaal rechercheur*) naar verbeterd format kwalificatiedossier Particulier digitaal onderzoeker* ECABO 2007-2008 * Naamswijziging heeft

Nadere informatie

Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015

Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015 Begrippenlijst Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015 Begrip Wijziging Basisdeel, Basisregister Onderwijs, Certificaat, Complexiteit, Diploma, Diplomamodel, Entree- opleiding, Inschrijven,

Nadere informatie

Ministerie van OCW Mevrouw J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG W www.colo.nl. Zoetermeer, 31 mel 2010

Ministerie van OCW Mevrouw J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG W www.colo.nl. Zoetermeer, 31 mel 2010 Boris Pasternaklaan 4 2719 DA Zoetermeer, Netherlands P.O. Box 7259 2701 AG Zoetermeer, Netherlands centres of expertise on vocational education, training and OIththeabour market T +31 [0] 79 3294000 F

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..]

[naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..] Kwalificaties Crebonr. [..] Crebonr. [..] Crebonr. [..] Geldig vanaf Opleidingsdomein Crebonr. [..] Vastgesteld door de minister

Nadere informatie

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan Aanleiding Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 1 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Medewerker mode/maatkleding

Medewerker mode/maatkleding Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker mode/maatkleding Crebonummer: 91240, 91250, 91260 Sector: Mode, Interieur, Tapijt en Textiel (MITT) Branche: Confectie en maatkleding Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

kkelingg mbo,, en Voor kwalificatiedosk 1 november 2013 Totaal aantal pagina' 's: 32

kkelingg mbo,, en Voor kwalificatiedosk 1 november 2013 Totaal aantal pagina' 's: 32 Instructies bij de ontwik kkelingg van kwalificatiedossiers mbo,, inclusief keuzedelen en verantwoordingsinformatie Voor kwalificatiedosk ssiers vanaf schooljaar 2015-2016 1 november 2013 Totaal aantal

Nadere informatie

Kwalificatiedossier. Assessor

Kwalificatiedossier. Assessor Kwalificatiedossier Assessor Inleiding. Voor u ligt het kwalificatiedossier assessor, zoals ontwikkeld door het Kenniscentrum Bedrijfsleven en Beroepsonderwijs Curaçao. Het streven is om op den duur tot

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur 3 februari 2009 Rita Dunon Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Wat is een kwalificatie? Afgerond en ingeschaald geheel van competenties Competenties: geheel van kennis,

Nadere informatie

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker september 2007 Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker In 2007 is door ons bij de projectleiding CCB een CD aangeleverd met

Nadere informatie

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving Landelijke Kwalificaties MBO Assistent medewerker voedsel en leefomgeving Crebonummer: 93760, 97470 Sector: Branche: Dossierstatus: Eindtoets Techniek, Voedsel en leefomgeving Cohort: Cohort 2010-2011

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Visie op examinering. Visie op examinering, 21 april

Visie op examinering. Visie op examinering, 21 april Visie op examinering De Bve Raad en de AOC Raad willen met deze notitie hun visie op examinering uitdragen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de beide organisaties in een open dialoog met relevante

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Logistiek teamleider Uitstroom: Logistiek teamleider Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 90201 Niveau: 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep De logistiek

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop Verkoper - niveau 2 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop maart 2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Instructies bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers mbo, keuzedelen en verantwoordingsinformatie

Instructies bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers mbo, keuzedelen en verantwoordingsinformatie Instructies bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers mbo, keuzedelen en verantwoordingsinformatie Voor kwalificatiedossiers vanaf schooljaar 2015-2016 Geldig vanaf 1 januari 2015 Op dit moment is een

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Entree Assistent dienstverlening en zorg - niveau 1 Assistent procestechniek - niveau 1 Assistent bouwen, wonen en onderhoud - niveau

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Crebonummer: 90180, 90190 Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Begrippenlijst. Basisdeel. Basisregister Onderwijs (BRON) Aanpassingen begrippenlijst 1 augustus 2016. certificaatmodel. monitor keuzedelen

Begrippenlijst. Basisdeel. Basisregister Onderwijs (BRON) Aanpassingen begrippenlijst 1 augustus 2016. certificaatmodel. monitor keuzedelen Begrippenlijst Aanpassingen begrippenlijst 1 augustus 2016 Begrip basisregister onderwijs (BRON) certificaatmodel diplomamodel entreeopleiding keuzedeelverplichting model keuzedelen monitor keuzedelen

Nadere informatie

Medewerker mode/maatkleding

Medewerker mode/maatkleding Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker mode/maatkleding Crebonummer: 91240, 91250, 91260 Sector: Handel en commerciële dienstverlening Branche: Confectie en maatkleding Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009.

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Medewerker operationele techniek

Medewerker operationele techniek Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker operationele techniek Dossiercode: - Sector: Techniek Branche: Diverse Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel B: De kwalificaties

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

8 JUNI Het wijzigingsbesluit is opgebouwd uit artikelen (I t/m VI), een algemene toelichting en een artikelsgewijze

8 JUNI Het wijzigingsbesluit is opgebouwd uit artikelen (I t/m VI), een algemene toelichting en een artikelsgewijze Wijziging van o.a. het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur Dit is een servicedocument

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Model kwalificatiedossier. Versie: 1.0, 11 december 2014

Model kwalificatiedossier. Versie: 1.0, 11 december 2014 Model kwalificatiedossier Versie: 1.0, 11 december 2014 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 2/14 Inhoud Inleiding 4

Nadere informatie

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren UITWERKING webcase ik en ondernemend leren ik en ondernemendleren opdracht 2 webcase: opdracht 1 1. De naam van de leermethode is: Ondernemendleren 2. Het uitgangspunt van de leermethode is: Ondernemendleren

Nadere informatie

Medewerker mode/maatkleding

Medewerker mode/maatkleding Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker mode/maatkleding Crebonummer: 91240, 91250, 91260 Sector: Mode, Interieur, Tapijt en Textiel (MITT) Branche: Confectie en maatkleding Cohort: Cohort 2011-2012 Colo

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design Junior stylist - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design maart 2015

Nadere informatie

Verantwoordingsinformatie, behorend bij het kwalificatiedossier mbo: Apothekersassistent. Profielen. Apothekersassistent

Verantwoordingsinformatie, behorend bij het kwalificatiedossier mbo: Apothekersassistent. Profielen. Apothekersassistent Profielen Verantwoordingsinformatie, behorend bij het kwalificatiedossier mbo: Apothekersassistent Apothekersassistent Penvoerder: Ontwikkeld door: Kenniscentrum, afdeling Ontwikkeling en Innovatie. Vastgesteld

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving Landelijke Kwalificaties MBO Assistent medewerker voedsel en leefomgeving Crebonummer: 93760, 97470 Sector: Branche: Techniek, Voedsel en leefomgeving Cohort: Cohort 2011-2012 Vlees en vleeswaren, Bloemen-

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk

Nadere informatie

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Medewerker mode/maatkleding

Medewerker mode/maatkleding Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker mode/maatkleding Crebonummer: 22149, 91240, 91250, 95740 Sector: Mode, Interieur, Tapijt en Textiel (MITT) Branche: Confectie en maatkleding Opleidingsdomein: Handel

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Schoonmaak en Glazenwassen

Landelijke Kwalificaties MBO. Schoonmaak en Glazenwassen Landelijke Kwalificaties MBO Schoonmaak en Glazenwassen Dossiercode: Sector: Zakelijke dienstverlening Branche: Schoonmaak en glazenwassen Cohort: 2008 2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Achtergrond: rating ten behoeve van route 2

Achtergrond: rating ten behoeve van route 2 Achtergrond: rating ten behoeve van route 2 Dit document geeft meer achtergrondinformatie over de rating die gebruikt wordt bij het volgen van route 2 uit de routekaart naar valide examenproducten. Deze

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Dakdekker

Landelijke Kwalificaties MBO. Dakdekker Landelijke Kwalificaties MBO Dakdekker Sector: Bouw en infra Branche: Gespecialiseerde aannemerij Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan.

Nadere informatie

Model Checklist voor beoordelen kwaliteit kwalificatiedossiers brandweerfuncties. Versie: 11 december 2014

Model Checklist voor beoordelen kwaliteit kwalificatiedossiers brandweerfuncties. Versie: 11 december 2014 Model Checklist voor beoordelen kwaliteit kwalificatiedossiers brandweerfuncties Versie: 11 december 2014 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BEHEER ICT (conform CVQ NIVEAU 2)

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BEHEER ICT (conform CVQ NIVEAU 2) N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BEHEER ICT (conform

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies Interieuradviseur - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies maart

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011

Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011 Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011 Op de volgende pagina s vind u een overzicht van de wijzigingen. Voor de meeste dossiers zijn dit standaardwijzigingen (zoals onderbouwing

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

Bijlage III Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Beschrijving leerresultaten van gereguleerde kwalificaties

Bijlage III Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Beschrijving leerresultaten van gereguleerde kwalificaties Bijlage III Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Beschrijving leerresultaten van gereguleerde kwalificaties Beschrijvingen in leerresultaten van de diploma s de door het Ministerie van OCW gereguleerde

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Woningstofferen Woning-/projectstoffeerder - niveau 2 Allround woningstoffeerder - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd.

BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. BEGRIPPENLIJST Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. Aequor Aequor is het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving, als bedoeld in artikel 1.5 van de WEB *, die zorgt voor

Nadere informatie

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Serviceadviseur

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Serviceadviseur Maak talenten zichtbaar met EVC De EVC procedure Serviceadviseur EVC is ontwikkeld in opdracht van Stichting OOMT Deze EVC procedure geldt voor: Niveau 3: Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Erkennen van

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Competentiegericht Onderwijs

Competentiegericht Onderwijs Competentiegericht Onderwijs Het didactisch model en de vormgeving in het mbo 2010 Klaas van den Herik Pierre Winkler Deze tekst of delen daaruit mogen vrij gebruikt worden ten behoeve van de vormgeving

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Techniek Branche: Beroepengroep: Medewerker Operationele Techniek Versie 2007-2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep... 4 Deel B: De kwalificaties...

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Wettelijke en branchevereisten & examinering

Wettelijke en branchevereisten & examinering Wettelijke en branchevereisten & examinering Een publicatie naar aanleiding van de leg-uit-bijeenkomst op 28 januari 2014 van het Servicepunt examinering mbo in samenwerking met het ministerie van OCW

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Een tussentijdse evaluatie in opdracht van het programmamanagement MBO15. Stand van zaken herziening kwalificatiestructuur MBO

Een tussentijdse evaluatie in opdracht van het programmamanagement MBO15. Stand van zaken herziening kwalificatiestructuur MBO Een tussentijdse evaluatie in opdracht van het programmamanagement MBO15 Stand van zaken herziening kwalificatiestructuur MBO Ede, mei 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Uitgangssituatie 2 1.2 Opdracht

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Orde en veiligheid Branche: Defensie Beroepengroep: Vrede en veiligheid Versie 2008-2009 Vrede en veiligheid 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Geldig per 1 augustus 2014 Geldigheid en inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen dossiers t.o.v. dossiers

Overzicht wijzigingen dossiers t.o.v. dossiers Overzicht wijzigingen dossiers 2009-2010 t.o.v. dossiers 2008-2009 Tijdens de gehele experimenteerperiode worden kwalificatiedossiers jaarlijks ingediend bij het Ministerie van OCW ter goedkeuring. Voor

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

Orthopedische Technieken

Orthopedische Technieken Landelijke Kwalificaties MBO Orthopedische Technieken Crebonummer: 22257, 95695, 95696, 95694, 95697, 95698 Sector: Gezondheidstechniek Branche: Orthopedische (schoen)techniek Opleidingsdomein: Ambacht,

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Milieu en ruimte

Landelijke Kwalificaties MBO. Milieu en ruimte Landelijke Kwalificaties MBO Milieu en Crebonummer: 90270, 97370 Sector: Techniek, Voedsel en leefomgeving Branche: Groene, Procesindustrie/maakindustrie Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker personeel en arbeid

MBO-beroep in beeld. Medewerker personeel en arbeid MBO-beroep in beeld Medewerker personeel en arbeid mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Techniek Branche: Beroepengroep: Operationele techniek Versie 2007-2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep... 4 Deel B: De kwalificaties...

Nadere informatie