Begrippenlijst. Basisdeel. Basisregister Onderwijs (BRON) Aanpassingen begrippenlijst 1 augustus certificaatmodel. monitor keuzedelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begrippenlijst. Basisdeel. Basisregister Onderwijs (BRON) Aanpassingen begrippenlijst 1 augustus 2016. certificaatmodel. monitor keuzedelen"

Transcriptie

1 Begrippenlijst Aanpassingen begrippenlijst 1 augustus 2016 Begrip basisregister onderwijs (BRON) certificaatmodel diplomamodel entreeopleiding keuzedeelverplichting model keuzedelen monitor keuzedelen niet-gekoppeld keuzedeel overlap paritaire commissie slaag/zakregeling vrije ruimte vrijwillig jaar (wettelijke) beroepsvereisten Wijziging nieuw toelichting aangevuld nieuw nieuw nieuw verwijderd toelichting aangevuld A B Basisdeel De basis van het kwalificatiedossier bestaat uit het beroepsspecifieke deel van de basis en het generieke deel. Het generieke deel bestaat uit de generieke kwalificatie-eisen aan Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en (voor mbo niveau 4) Engels. Het beroepsspecifieke deel van de basis beschrijft de kerntaken en de vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten die alle beginnende beroepsbeoefenaren in het betreffende werkveld delen. Basisregister Onderwijs (BRON) Bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van scholen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of 1

2 persoonsgebonden nummer leveren de scholen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON. Het huidige BRON wordt vernieuwd. Verwacht wordt dat het nieuwe BRON begin 2017 beschikbaar is. Pas dan kunnen de gegevens van de keuzedelen in het nieuwe BRON worden opgeslagen. Alle behaalde en niet behaalde keuzedelen worden vanaf dat moment met BRON uitgewisseld bij diplomering of uitschrijven. Begeleide onderwijstijd (BOT) Onderwijstijd onder begeleiding van een bevoegd docent. Bekostigde instelling/ niet-bekostigde instelling De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) maakt een onderscheid tussen bekostigde en nietbekostigde instellingen: Regionale opleidingencentra en de andere instellingen voor beroepsonderwijs, AOC's en vakinstellingen die op grond van de WEB worden bekostigd, mogen erkende diploma`s uitreiken voor hun beroepsopleidingen die in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) zijn geregistreerd. De niet-bekostigde instellingen die diploma-erkenning hebben verkregen op grond van artikel van de wet educatie en beroepsonderwijs en daarbij zijn aangemeld in het Crebo, mogen eveneens de erkende diploma s uitreiken voor hun geregistreerde beroepsopleidingen. Beroepengroep De gemeenschappelijke benaming voor alle beroepsuitoefeningen (of kwalificaties) die in één kwalificatiedossier zijn opgenomen. Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) De student in een BBL traject heeft een arbeidsovereenkomst met een werkgever en volgt daarnaast een MBO-opleiding. De opleiding is praktijkgericht. (Nadere informatie over de inrichting van de opleidingen is beschreven in Artikel van de WEB.) Beroepscompetentieprofiel (BCP) Een beroepscompetentieprofiel geeft een beschrijving van het werk van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar, dus iemand die al een aantal jaren in zijn vak werkt. Beroepscompetentieprofielen liggen ten grondslag aan kwalificatiedossiers en komen tot stand op initiatief van sociale partners. Beroepsopleidende leerweg (BOL) De student in een BOL traject volgt onderwijs en daarnaast een aantal stages in de beroepspraktijk. De opleiding is gericht op theorie en zelfstudie. (Nadere informatie over de inrichting van de opleidingen is beschreven in Artikel van de WEB.) Beroepspraktijkvorming (BPV) Beroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de student bij een erkend leerbedrijf beroepspraktijkvorming volgt en waarover specifieke afspraken worden gemaakt in de BPVovereenkomst. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. BPV kan ook onderdeel zijn van een keuzedeel. BPV - overeenkomst/praktijkovereenkomst 2

3 Overeenkomst in het kader van een stage/bpv tussen deelnemer school en stagebedrijf of kenniscentrum waarin de respectievelijke rechten en plichten zijn opgenomen. C Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) Systematische verzameling van gegevens over erkende beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen. Certificaat Aan onderdelen van een kwalificatie of aan een keuzedeel kan bij of krachtens een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een certificaat worden verbonden. Als er geen AMvB is, kan er geen sprake zijn certificaten zoals bedoeld in WEB Een certificaat wordt alleen uitgereikt, als er geen sprake is van een behaald diploma. Certificaatmodel Wettelijk vastgestelde vormgeving van het certificaat mbo zoals beschreven in de regeling Modeldiploma mbo. Als gevolg van de herziening van de kwalificatiestructuur is deze regeling aangepast. CERF (of Nederlands ERK) Het Common European Framework of Reference (CEFR) of het Gemeenschappelijk Europees referentiekader (ERK), meestal alleen Europees referentiekader, is een richtlijn voor de Europese talen om de vorderingen van leerlingen te beschrijven. Het kader telt zes niveaus. Competentie Samenhangend geheel van kennis en inzicht, vaardigheden en houding. Of iemand over de gevraagde competenties beschikt wordt zichtbaar in gedrag. In de kwalificatiedossiers voor het mbo wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerd model, het competentiemodel KBB (powered by SHL). Complexiteit Onderdeel van de kerntaak. Eén van de aspecten die het niveau van een kerntaak beschrijven. De complexiteit van een kerntaak wordt bepaald door een aantal factoren: de aard van de werkzaamheden, de aard van de kennis en vaardigheden die het beroep vereisen, de aard van de context waarbinnen hij moet werken en overige complicerende factoren, zoals afbreukrisico. Configuratie van keuzedelen Een keuzedeel of combinatie van keuzedelen waarmee aan de keuzedeelverplichting van de opleiding wordt voldaan. Contractonderwijs Niet-bekostigd onderwijs, aangeboden door een publieke en/of private onderwijsinstelling. Crebocode Elk kwalificatiedossier en elke kwalificatie heeft een unieke crebocode. 'Crebo' staat voor Centraal 3

4 Register Beroepsopleidingen. Onderwijsinstellingen gebruiken de crebocodes voor de administratie van onderwijs, examens en studenten. De Toetsingskamer stelt de conceptlijsten op. De uiteindelijke crebocodes worden door DUO toegekend. De codes wijzigen niet elk jaar; alleen een nieuwe of sterk gewijzigde kwalificatie krijgt een nieuwe crebocode. Ook keuzedelen en onderdelen van kwalificaties waaraan bij/krachtens AMvB een certificaat is verbonden krijgen een unieke code toegekend. Deze code noemen we de identificatiecode. D Deelnemers Studenten die een mbo-opleiding volgen. Diploma Volgens de wet erkend document waarmee is aangetoond en vastgelegd dat de eigenaar de kwalificatie-eisen zoals beschreven in een kwalificatie heeft behaald én aan de aanvullende diplomavoorwaarden heeft voldaan. Op het diploma worden de behaalde keuzedelen benoemd. Diplomamodel Wettelijk vastgestelde vormgeving van het diploma mbo zoals beschreven in de regeling Modeldiploma mbo. Als gevolg van de herziening van de kwalificatiestructuur is de regeling aangepast zodat bijvoorbeeld ook behaalde keuzedelen op het diploma worden vermeld. Diplomaregister Online register ( waarin door DUO diplomagegevens en certificaten zijn opgenomen van iedere (gediplomeerde) student. Domein (of opleidingsdomein) Mbo opleidingen zijn geordend in zestien domeinen van opleidingen die zijn gericht op of van belang zijn voor eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken. Wanneer studenten nog niet precies weten voor welk kwalificatiedossier zij willen worden opgeleid, bestaat de mogelijkheid om in een domein te worden ingeschreven. Zij kunnen alvast beginnen met het volgen van vakken uit de gemeenschappelijke onderdelen van de verwante opleidingen en vervolgens een definitieve keuze maken voor een kwalificatiedossier. Het ministerie van OCW stelt samen met de kwalificatiestructuur de opleidingsdomeinen vast. E Entreeopleiding De entreeopleiding vervangt de oude kwalificatiedossiers op mbo niveau 1 (AKA en BKA) en geeft een entree tot de arbeidsmarkt of tot een opleiding op mbo-niveau 2. Het herziene kwalificatiedossier is geldig vanaf 1 augustus 2016 (vrijwillig vanaf augustus 2014). Het dossier heeft negen kwalificaties. European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) Europees systeem voor erkenning van elders behaalde leerresultaten. ECVET moet mensen die beroepsonderwijs of volwasseneneducatie volgen in staat stellen om volledig gebruik te kunnen 4

5 maken van de door hun behaalde leerresultaten, ongeacht hoe of waar deze resultaten in de Europese Unie (EU) zijn behaald. European Qualifications Framework (EQF) Referentiekader voor alle kwalificatieniveaus na het primair onderwijs. Het EQF beschrijft acht niveaus van leerresultaten in termen van kennis, vaardigheden en competenties. Met het EQF kunnen onderwijs- en opleidingskwalificaties van verschillende landen binnen Europa met elkaar vergeleken worden. Examen Door een daartoe bevoegde instantie ingesteld onderzoek naar kennis, vaardigheden en houding die de examenkandidaat zich op grond van de kwalificatie-eisen moet hebben eigen gemaakt, en de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek aan de hand van de beoordelingscriteria en beslisregels. Een examen kan uit meerdere examenonderdelen en -eenheden bestaan, deze zijn omschreven in het examen-programma. In het beschrijven van het examen-programma baseert een school zich op de kwalificatie-eisen van een beginnend beroepsbeoefenaar die beschreven zijn in het kwalificatie. Voor elk keuzedeel is ook beschreven aan welke eisen de student moet voldoen om het keuzedeel te kunnen behalen. F G Gedrag Beschrijving hoe men kan 'zien' dat een beginnend beroepsbeoefenaar de competentie succesvol inzet bij een werkproces om bij te dragen aan het gewenste resultaat voor zover dit nog niet in de werkprocesomschrijvingen en resultaten naar voren komt. Generieke examenonderdelen Niveaugebonden examenonderdelen die voor alle studenten gelden en die betrekking hebben op de examinering van algemene kwalificatie-eisen voor Nederlandse taal en rekenen (en Engels voor studenten van niveau 4-opleidingen). De centrale examinering van deze vakken wordt in stappen ingevoerd. Voor mbo-4 opleidingen moeten studenten vanaf (Nederlands) en (rekenen) verplicht centrale examens afleggen. Studenten die een opleiding mbo-2 of mbo-3 volgen, starten een jaar later met de centrale examens. Tot die tijd leggen studenten pilotexamens af waarbij de behaalde resultaten nog niet meetellen voor het diploma. Generieke kwalificatie-eisen De door de overheid bepaalde generieke eisen voor een kwalificatie die onderdeel uitmaken van de basis van een kwalificatiedossier. Het gaat om eisen aan Nederlandse taal en aan rekenen conform het referentiekader, Engels volgens het CERF/ERK (alleen voor mbo-4) en Loopbaan en Burgerschap. Groen onderwijs Groen onderwijs is het mbo onderwijs dat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van EZ. Beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel. Voor deze opleidingen stelt het ministerie van EZ de kwalificatiedossiers vast en met de nieuwe wetgeving ook de keuzedelen. EZ baseert zich daarvoor net als het ministerie van OCW op de Wet educatie van 5

6 beroepsonderwijs (WEB). H I Identificatiecode Keuzedelen en onderdelen van kwalificaties waaraan bij/krachtens AMvB een certificaat is verbonden krijgen beide in het Centraal Register Beroepsopleidingen een eigen unieke identificatiecode toegekend. Met deze code kunnen de keuzedelen en onderdelen van kwalificaties waaraan bij/krachtens AMvB een certificaat is verbonden worden onderscheiden van de inschrijfposities (domein, kwalificatiedossier, kwalificatie) en van elkaar. Inschrijven Scholen schrijven studenten in voor een beroepsopleiding, gericht op het behalen van een diploma. Dat betreft een inschrijving voor een kwalificatie, kwalificatiedossier of opleidingsdomein. Deze inschrijving wordt uitgewisseld met het Basisregister Onderwijs (BRON). Keuzedelen krijgen niet een bij wet vastgelegde inschrijfpositie. De school dient wel in haar eigen administratie de keuze van een student voor een keuzedeel te registreren. J K Kerntaak Een kerntaak is een substantieel deel (in tijd, frequentie of beide) van de beroepsuitoefening. Het bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen, kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier heeft een beperkt aantal kerntaken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening van de betreffende beroepengroep. Keuzedelen In de herziene kwalificatiestructuur is er sprake van kwalificaties - die elk bestaan uit een basis en een profieldeel - en keuzedelen. Keuzedelen zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere doorstroom naar een vervolgopleiding. Het basis-, profiel- en het keuzedeel vormen gezamenlijk de diplomagerichte beroepsopleiding. Keuzedeelverplichting De keuzedeelverplichting geeft de studielast (SBU) aan van keuzedelen per opleiding. De keuzedeelverplichting wordt per soort opleiding geregeld, waarbij de omvang als volgt is: voor een entreeopleiding een studielast van 240 klokuren voor een basisberoepsopleiding een studielast van 480 klokuren voor een vakopleiding een studielast van 720 klokuren voor een middenkaderopleiding een studielast van 720 klokuren, voor middenkaderopleiding > 3 jaar een studielast van 960 klokuren 6

7 voor een specialistenopleiding een studielast van 240 klokuren Scholen krijgen ook de mogelijkheid om de opleiding voor een deel in te richten met onderwijs dat niet behoort tot de kwalificatie of de keuzedelen. De studielast hiervan wordt met 240 klokuren in mindering gebracht op de omvang van de keuzedeelverplichting die bij de soort opleiding hoort. Deze ruimte is bedoeld voor invulling in het kader van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming. De entreeopleidingen en de specialistenopleidingen zijn van deze mogelijkheid uitgezonderd. De aangegeven klokuren zijn indicatief. Het is een norm voor ontwikkelaars. De vertaling naar onderwijs en programmering is de verantwoordelijkheid van de school. Koppeling keuzedelen De minister van OCW, en de minister van EZ (alleen voor beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel), stelt keuzedelen vast inclusief de koppelingen van keuzedelen aan kwalificaties. De koppeling maakt voor instellingen duidelijk welke keuzedelen zij bij welke kwalificaties kunnen aanbieden om een opleiding in te richten. Bij aanpassingen in de koppeling wordt het keuzedeel opnieuw vastgesteld. Kwalificatiedossier Het kwalificatiedossier omschrijft de kwalificaties waarop onderwijs en examens worden gebaseerd. De kwalificaties bestaan elk uit een basisdeel en een profieldeel. Een kwalificatiedossier omschrijft vaak meerdere kwalificaties; dan is er sprake van een gemeenschappelijk basisdeel. Kwalificatie De kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. Kwalificatie-eisen Datgene wat een gediplomeerde aan het eind van de mbo-opleiding moet kunnen en kennen als hij/zij als beginnend beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt start. De kwalificatie-eisen zijn beschreven in het basis- en profieldeel van een kwalificatiedossier. Er bestaan generieke kwalificatieeisen waar iedere student aan moet voldoen, het gaat dan om eisen aan Nederlandse taal en aan rekenen conform het referentiekader, Engels volgens het CERF/ERK (alleen voor mbo-4) en Loopbaan en Burgerschap. Naast de generieke kwalificatie-eisen bevat elk kwalificatiedossier ook beroepsspecifieke kwalificatie-eisen. Kwalificeren Indien aan de kwalificatie-eisen en aan de aanvullende diplomavoorwaarden is voldaan wordt het diploma uitgereikt. Dit noemen we kwalificeren. L Licentie Het recht van een school of andere instelling om onderwijs en/of examens aan te bieden voor 1 of meerdere beroepsopleidingen. 7

8 Loopbaan en burgerschap Het document 'Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in het mbo' beschrijft de diploma-eisen op het gebied van loopbaan en burgerschap. Loopbaan en burgerschapseisen zijn integraal onderdeel van de kwalificatiedossiers. M Model keuzedelen Het model geeft de kaders voor de vormgeving van de keuzedelen in het mbo. Op dit moment is het model onderdeel van de regeling model kwalificatiedossier. Het model is eind februari 2016 vastgesteld. Model kwalificatiedossier mbo Het model is de wettelijk vastgestelde vormgeving van de kwalificatiedossiers mbo. In de Instructie bij het Model staat beschreven hoe de kwalificatiedossiers er inhoudelijk uit moeten zien. Monitor keuzedelen Vanaf oktober 2016 wordt de invoering van de keuzedelen gemonitord. De regieorganisatie verzamelt twee keer per jaar informatie bij de deelnemende scholen over het aanbod van keuzedelen, de keuzes die studenten maken en de resultaten die studenten voor de keuzedelen halen. N Netherlands Qualifications Framework (NLQF) Het Nederlands nationaal kwalificatieraamwerk is een systematische ordening van alle kwalificatieniveaus in Nederland, waaronder het mbo. Deze niveaubeschrijvingen worden gekoppeld aan het European Qualifications Framework (EQF). Op het mbo-diploma wordt het EQF-niveau vermeld. Niet-gekoppeld keuzedeel Naast het aanbod van gekoppelde keuzedelen bij de opleiding, kan de student een verzoek indienen bij de school om een keuzedeel te volgen dat niet gekoppeld is aan de kwalificatie waarop zijn opleiding is gebaseerd. In beginsel moet zo n verzoek worden toegewezen. Tenzij het keuzedeel overlapt met de kwalificatie of vanwege organisatorische redenen. O Onderwijsovereenkomst Aan een inschrijving ligt een onderwijsovereenkomst tussen het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling en de student ten grondslag. De onderwijsovereenkomst regelt de rechten en 8

9 verplichtingen van de onderwijsinstelling en de student die ze onderling hebben afgesproken binnen de formele kaders. Onderwijstijd Onderwijstijd bestaat uit begeleide onderwijstijd (BOT) en beroepspraktijkvorming (BPV). Onderdelen die niet vallen onder onderwijstijd zijn bijvoorbeeld: huiswerk en andere onderwijsactiviteiten. Met betrekking tot de onderwijstijd zijn in de wet normen vastgelegd: WEB lid 3. Opleidingsdomein (of domein) Mbo opleidingen zijn geordend in zestien domeinen van opleidingen die zijn gericht op of van belang zijn voor eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken. Wanneer studenten nog niet precies weten voor welk kwalificatiedossier zij willen worden opgeleid, bestaat de mogelijkheid om in een domein te worden ingeschreven. Zij kunnen alvast beginnen met het volgen van vakken uit de gemeenschappelijke onderdelen van de verwante opleidingen en vervolgens een definitieve keuze maken voor een kwalificatiedossier. Het ministerie van OCW stelt samen met de kwalificatiestructuur de opleidingsdomeinen vast. Overgangsbepaling Studenten die voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel van de herziening van de kwalificatiestructuur met een opleiding zijn gestart, mogen deze afmaken gedurende de normale studieduur van de beroepsopleiding met een uitloop van twee jaar. Op voorwaarde dat een student akkoord gaat, mag de school de inschrijving van de student voor de bestaande opleiding omzetten naar een inschrijving voor de verwante nieuwe opleiding. Voor de nieuwe opleiding gelden dan de nieuwe voorschriften met betrekking tot keuzedelen. Overlap Ondoelmatige overlap; tussen keuzedeel en een kwalificatie, tussen keuzedelen onderling of tussen de combinatie van een kwalificatie en een keuzedeel en een andere kwalificatie, is ongewenst. In dit artikel meer uitleg hierover. P Profieldeel Het profieldeel geeft vorm aan de specifieke onderdelen van een kwalificatie die niet gelden voor alle kwalificaties in het kwalificatiedossier (een deel daarvan klinkt door in de aanvullende eisen per profiel beschreven in het basisdeel van het kwalificatiedossier). Het profiel bestaat uit beroepsgerichte taken. De naam van het profiel wordt vermeld op het diploma. Prijsfactor De prijsfactor wordt per ministeriële regeling vastgesteld. Het is een wegingsfactor die aangeeft welk aandeel uit het macrobudget een opleiding krijgt toegekend (bron: prijsfactoren onder de loep 5 juni 2014). Q 9

10 R Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen Kader waarin de referentieniveaus voor Nederlands en rekenen per onderwijssector zijn aangegeven. Voor elk moment is in een doorlopende leerlijn aangegeven waaraan alle leerlingen op dat niveau moeten voldoen, de fundamentele niveaus (F). De generieke taal- en rekeneisen in de kwalificatiedossiers worden aangeduid aan de hand van het referentiekader taal en rekenen. Register keuzedelen Het onderdeel van de kwalificatiestructuur waarin de keuzedelen zijn vastgelegd, met hun bijbehorende unieke codering (identificatiecode). Het register keuzedelen maakt onderdeel uit van het Crebo, en is in die zin geen apart register of technische voorziening, zoals de term register wellicht kan suggereren. S Schoolverklaring Als de student zijn of haar diploma niet behaalt, kan de school aan de student een schoolverklaring geven. Hierin staat welke onderdelen de student heeft gevolgd met daarbij de behaalde resultaten. Een schoolverklaring is echter geen landelijk erkend document. Slaag/zakregeling Wettelijk vastgestelde regeling waarin vastgelegd is waaraan de kandidaat moet voldoen om te slagen voor het diploma. In de herziene kwalificatiestructuur telt niet de hoogte van het resultaat van een keuzedeel, maar de aanwezigheid daarvan mee in de beslissing of de student een diploma krijgt. Vanaf het cohort augustus 2018 telt de hoogte van de resultaten van keuzedelen wel mee in de slaag/zakbeslissing. Studieduur De vastgestelde studieduur die geldt voor een opleiding in het mbo. Daarvoor gelden de volgende normen: Niveau 1: Entreeopleiding: 1 jaar Niveau 2: Basisberoepsopleiding: 1 tot 2 jaar Niveau 3: Vakopleiding: 2 tot 3 jaar Niveau 4: Middenkaderopleiding: 3 jaar Niveau 4: Specialistenopleiding: 1 jaar Een studiejaar staat voor 40 weken, 40 uur per week = 1600 klokuren. De minister kan bij ministeriële regeling bepalen voor welke middenkaderopleidingen een langere studieduur wordt vastgesteld (> 3 jaar). Deze lijst is te vinden op (Wet WEB 7.2.4a lid 3) Studielast (SBU) De studieduur van de opleiding wordt uitgedrukt in volledige studiejaren of gedeelten daarvan. Eén volledig studiejaar heeft een studielast van ten minste 1600 klokuren. Studielast bedraagt het totaal 10

11 van de begeleide onderwijstijd (BOT), beroepspraktijkvorming (BPV) en de zelfstudie. (Wet Web 7.2.4a lid 2) Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo Door het ministerie van OCW vastgesteld document waarin de (6) kwaliteitseisen beschreven zijn voor de kwalificatiedossiers en -structuur. Het toetsingskader beschrijft ook het toetsproces dat leidt tot vaststelling van kwalificatiedossiers. De Toetsingskamer beoordeelt de kwaliteit van de voorgestelde kwalificatiedossiers en keuzedelen aan de hand van de vastgestelde kwalificatiecriteria uit het toetsingskader. Toezichtkader BVE Instrument dat de inspectie gebruikt om te beoordelen of opleidingen voldoen aan de basiskwaliteit. U V Vakkennis & vaardigheden Het geheel van feiten, beginselen, theorieën en manieren van werken dat nodig is voor de succesvolle uitvoering van een kerntaak. Verantwoordingsinformatie Bij ieder kwalificatiedossier is een document met verantwoordingsinformatie gevoegd (voormalig deel D van de dossiers). Hierin wordt aanvullende informatie op het dossier beschreven zoals: kansen op werk voor afgestudeerden, toelichting op wettelijke beroepsvereisten (indien van toepassing) en hun plek in het dossiers, toelichting op niveau moderne vreemde talen in het dossier en hoe ze verwerkt zijn in het dossier. Vrije ruimte Het principe van de vrije ruimte vervalt in de herziene kwalificatiestructuur vanwege het gebrek aan civiele borging en wordt vervangen door de keuzedelen. Vrijwillig jaar Op 1 augustus 2016 is de herziene kwalificatiestructuur geïmplementeerd en vanaf dan zijn de herziene kwalificatiedossiers en keuzedelen verplicht. In 2015 hadden scholen al de mogelijkheid om in het vrijwillig jaar te starten met het aanbieden van één of meer opleidingen die gebaseerd zijn op de nieuwe dossiers. Daarnaast konden scholen ook starten met het aanbieden van keuzedelen. W Werkproces Afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) De wet biedt de basis voor het vaststellen van de nieuwe kwalificatiedossiers (opgebouwd uit basis- 11

12 en profieldeel). Voor het vaststellen van de keuzedelen biedt de huidige wet nog geen grondslag, deze grondslag wordt in het onderhavige wetsvoorstel geregeld. (Wettelijke) beroepsvereisten Onder beroepsvereisten wordt volgens artikel van de WEB (geparafraseerd) het volgende verstaand: Het gaat om vereisten bij of krachtens een wet, verdrag of bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie, die toetreding tot een beroep of het uitvoeren van bepaalde beroepshandelingen reglementeren; die vereisten betreffen kwaliteiten onder meer op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden of beroepshoudingen; waarover degenen die een opleiding gericht op een beroep hebben voltooid moeten beschikken. Wettelijke beroepsvereisten kunnen zijn verbonden aan kwalificaties en wettelijke beroepsvereisten kunnen zijn verbonden aan keuzedelen mits deze beroepsvereisten geen onderdeel zijn van de kwalificatie waar het keuzedeel aan gekoppeld is. Kwalificaties en keuzedelen waaraan wettelijke beroepsvereisten zijn verbonden kunnen alleen worden vastgesteld als er sprake is van een goedkeurende verklaring van de minister die over de betreffende wettelijke beroepsvereisten gaat. Wettelijke beroepsvereisten worden vermeld op het diploma. Wettelijke beroepsvereisten worden niet apart gecodeerd. 12

Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015

Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015 Begrippenlijst Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015 Begrip Wijziging Basisdeel, Basisregister Onderwijs, Certificaat, Complexiteit, Diploma, Diplomamodel, Entree- opleiding, Inschrijven,

Nadere informatie

Keuzedelen Facts and figures november 2014 1

Keuzedelen Facts and figures november 2014 1 Keuzedelen Facts and figures november 2014 1 Keuzedelen Facts and figures Inleiding 3 Karakteristieken van keuzedelen Soorten keuzedelen Keuzedeelverplichting en de omvang van keuzedelen Keuzedelen kennen

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier] Crebonr. [..]

[naam kwalificatiedossier] Crebonr. [..] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier] Crebonr. [...] Kwalificaties (Crebonr. [..]) (Crebonr. [..]) (Crebonr. [..]) Versie [..] Geldig vanaf [..] Opleidingsdomein Crebonr. [..] Penvoerder:

Nadere informatie

Keuzedelen Facts and figures januari 2014 1

Keuzedelen Facts and figures januari 2014 1 Keuzedelen Facts and figures januari 2014 1 Keuzedelen Facts and figures Inleiding 3 Karakteristieken van keuzedelen Soorten keuzedelen Keuzedeelverplichting en de omvang van keuzedelen Keuzedelen kennen

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier ]

[naam kwalificatiedossier ] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier ] Kwalificaties Geldig vanaf Opleidingsdomein Crebonr. [..] Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..]

[naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..] Kwalificaties Crebonr. [..] Crebonr. [..] Crebonr. [..] Geldig vanaf Opleidingsdomein Crebonr. [..] Vastgesteld door de minister

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en toetsing van kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Agenda. Herziening van de kwalificatiestructuur op hoofdlijnen. Stand van zaken herziening. Keuzedelen

Agenda. Herziening van de kwalificatiestructuur op hoofdlijnen. Stand van zaken herziening. Keuzedelen Agenda Herziening van de kwalificatiestructuur op hoofdlijnen Stand van zaken herziening Keuzedelen Herziening kwalificatiestructuur MBO 1 augustus 2016 verplichte invoering Veel partijen en veel factoren

Nadere informatie

Keuzedelen KEUZEDELEN FACTS AND FIGURES JULI 2015

Keuzedelen KEUZEDELEN FACTS AND FIGURES JULI 2015 Keuzedelen Facts and figures juli 2015 1 Keuzedelen Facts and figures Inleiding 3 Karakteristieken van keuzedelen Soorten keuzedelen Keuzedeelverplichting en de omvang van keuzedelen Keuzedelen kennen

Nadere informatie

Doorstromen met keuzedelen. augustus 2015

Doorstromen met keuzedelen. augustus 2015 Doorstromen met keuzedelen augustus 2015 DOORSTROMEN MET KEUZEDELEN AUGUSTUS 2015 1 Doorstromen met keuzedelen Inleiding 3 Kaders Keuzedeelverplichting Aanbodverplichting Aanvullende diplomavoorwaarde

Nadere informatie

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 01-11-2013 Pagina 1 van 9 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en

Nadere informatie

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan Aanleiding Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 1 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Keuzedelen een plus op het mbo-diploma Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Nieuwe kwalificatiedossiers én keuzedelen Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Het mbo

Nadere informatie

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015 Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen Versie 9 november 2015 Onderwerpen Herziening van de kwalificatiestructuur Keuzedelen en hun karakteristieken Tot stand komen keuzedelen Aanbod en kiezen van

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van [datum], nr. BVE/Stelsel/294391, houdende vaststelling van modellen en technische veiligheidseisen diploma en resultatenlijst beroepsopleidingen

Nadere informatie

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN WHITEPAPER Met ingang van schooljaar 2016-2017 krijgt een mbo-opleiding in het kader van de herziene kwalificatiestructuur niet alleen te maken met basisdelen en profieldelen, maar ook met keuzedelen.

Nadere informatie

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en toetsing van kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Ambassadeursbijeenkomst

Ambassadeursbijeenkomst Ambassadeursbijeenkomst Agenda Amendementen als gevolg van Tweede Kamerbehandeling Implementatie en communicatie Wijzigingen na behandeling Tweede Kamer Mogelijkheid voor scholen tot afwijken van deel

Nadere informatie

Keuzedelen Facts and figures januari

Keuzedelen Facts and figures januari Keuzedelen Facts and figures januari 2016 Leeswijzer basismateriaal Herziening Deze leeswijzer geeft inzicht in het basismateriaal van Herziening MBO over keuzedelen. Het is een overzicht van de (volgens

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 160 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

FoV en HKS en LOB. Aanknopingen zoeken

FoV en HKS en LOB. Aanknopingen zoeken FoV en HKS en LOB Aanknopingen zoeken Schoolomgeving anno 2014 Focus op Vakmanschap is de meest ingrijpende verandering sinds invoering WEB Splitsing invoering in doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Gelet op artikel 2.2.1, eerste lid, 7.2.3, eerste lid, 7.2.7, negende lid, en 7.4.3a, eerste en tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Gelet op artikel 2.2.1, eerste lid, 7.2.3, eerste lid, 7.2.7, negende lid, en 7.4.3a, eerste en tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; Besluit van 25 januari 2016, tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs,

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

8 JUNI Het wijzigingsbesluit is opgebouwd uit artikelen (I t/m VI), een algemene toelichting en een artikelsgewijze

8 JUNI Het wijzigingsbesluit is opgebouwd uit artikelen (I t/m VI), een algemene toelichting en een artikelsgewijze Wijziging van o.a. het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur Dit is een servicedocument

Nadere informatie

Herziene kwalificatiestructuur Erkennen van leer- en werkervaring Wat kunnen zij voor elkaar betekenen?

Herziene kwalificatiestructuur Erkennen van leer- en werkervaring Wat kunnen zij voor elkaar betekenen? Herziene kwalificatiestructuur Erkennen van leer- en werkervaring Wat kunnen zij voor elkaar betekenen? Annet Feijen Servicepunt examinering mbo Erika Spoelma Graafschap College Wat gaan we doen? Herziene

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

1. Oplevering herziene kwalificatiestructuur met herziene kwalificatiedossiers, keuzedelen en koppeltabel

1. Oplevering herziene kwalificatiestructuur met herziene kwalificatiedossiers, keuzedelen en koppeltabel Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012)

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012) Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur (aangevulde versie in verband

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Doorstromen met keuzedelen

Doorstromen met keuzedelen Doorstromen met keuzedelen mei 2017 1 2 Doorstromen met keuzedelen Inleiding 4 Kaders 4 Keuzedeelverplichting 5 Aanbodverplichting 5 Aanvullende diplomavoorwaarde 6 Aanvullende diplomavoorwaarde, keuzedeelverplichting

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 390 Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 160 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Wettelijke en branchevereisten & examinering

Wettelijke en branchevereisten & examinering Wettelijke en branchevereisten & examinering Een publicatie naar aanleiding van de leg-uit-bijeenkomst op 28 januari 2014 van het Servicepunt examinering mbo in samenwerking met het ministerie van OCW

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Keuzedelen Facts and figures mei

Keuzedelen Facts and figures mei Keuzedelen Facts and figures mei 2016 Leeswijzerbasismateriaal Dezeleeswijzergeeftinzichtinhet basismateriaal vanherzieningmbooverkeuzedelen.hetiseenoverzichtvande(volgens ons)belangrijkstepublicaties.alsjedezepublicatiesdoorgenomenhebt,hebjeeenstevigebasisomindeschoolaandeslag

Nadere informatie

Doorstromen met keuzedelen

Doorstromen met keuzedelen Doorstromen met keuzedelen januari 2016 1 Leeswijzer basismateriaal Herziening Deze leeswijzer geeft inzicht in het basismateriaal van Herziening MBO over keuzedelen. Het is een overzicht van de (volgens

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Opzichter/uitvoerder groene ruimte Crebocode: 25454 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Voor het mbo zijn vooral van belang: - Artikel I: Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (p.

Voor het mbo zijn vooral van belang: - Artikel I: Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (p. Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB i.v.m. examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften i.v.m. de beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Manager retail Crebocode: 25502 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld 12-6-17

Nadere informatie

Herziening mbo Het gaat sneller dan we denken. Rini Romme februari 2017

Herziening mbo Het gaat sneller dan we denken. Rini Romme februari 2017 Herziening mbo Het gaat sneller dan we denken Rini Romme februari 2017 Nieuwe baan: zorgkapper Nieuwe baan: zorgkapper Verzorgingshuizen Het wekelijkse uitje Een vertrouwensband Signaleringsfunctie ( Hoe

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakexpert agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakexpert agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakexpert agrarisch loonwerk Crebocode: 25533 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Crebocode: 25456

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Crebocode: 25456 Examenplan : Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek Crebocode: 25456 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld 8-5-17

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Het jaar van de waarheid. Eric Jongepier

Het jaar van de waarheid. Eric Jongepier Het jaar van de waarheid Eric Jongepier Het jaar van de waarheid! Agenda Mini-quiz Wat was al bekend? Amendementen als gevolg van Tweede Kamerbehandeling Grip op de herziening: implementatievraagstukken

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 560 Wet van 7 november 2011 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Dierenarts assistent paraveterinair Crebocode: 25540 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016) Examenplan : Medewerker agrarisch loonwerk Crebocode: 25532 (en in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 2 Datum opgesteld 12-5-17 Datum

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: 25433

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: 25433 Examenplan : Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk Crebocode: 25433 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld 8-5-17 Datum

Nadere informatie

Examinering en herziening kwalificatiestructuur: van basis- tot keuzedeel

Examinering en herziening kwalificatiestructuur: van basis- tot keuzedeel Examinering en herziening kwalificatiestructuur: van basis- tot keuzedeel Een publicatie naar aanleiding van de leg-uit-bijeenkomst op 11 november 2014 van het Servicepunt examinering mbo in samenwerking

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker voeding en technologie. Crebocode: 25461

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker voeding en technologie. Crebocode: 25461 Examenplan : Vakbekwaam medewerker voeding en technologie Crebocode: 25461 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 3 Datum opgesteld 24-4-17

Nadere informatie

VERSIE MEI 2014

VERSIE MEI 2014 Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB i.v.m. examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften i.v.m. de beroepsgerichte

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Project/Werkgroep : Btg ZWS Auteur(s)

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij. Crebocode: 25470

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij. Crebocode: 25470 Examenplan : Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij Crebocode: 25470 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld

Nadere informatie

Cohortenschema s vanaf 2015 Kaders en regelgeving examens generieke eisen Nederlandse taal, rekenen en Engels juli 2015

Cohortenschema s vanaf 2015 Kaders en regelgeving examens generieke eisen Nederlandse taal, rekenen en Engels juli 2015 Cohortenschema s vanaf 2015 Kaders en regelgeving examens generieke eisen, rekenen en Engels juli 2015 Mbo niveau Cohort Studiejaar diplomering Schema Entree Cohorten vanaf 2014 In 2015-2016 A Entree Cohorten

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider paardensport en- houderij. Crebocode: 25468

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider paardensport en- houderij. Crebocode: 25468 Examenplan : Bedrijfsleider paardensport en- houderij Crebocode: 25468 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5-17 Datum

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10761 4 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 maart 2012, nr. BVE/Stelsel/294391,

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd.

BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. BEGRIPPENLIJST Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. Aequor Aequor is het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving, als bedoeld in artikel 1.5 van de WEB *, die zorgt voor

Nadere informatie

Instructies bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers mbo, keuzedelen en de verantwoordingsinformatie

Instructies bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers mbo, keuzedelen en de verantwoordingsinformatie Instructies bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers mbo, keuzedelen en de verantwoordingsinformatie Voor kwalificatiedossiers, keuzedelen en verantwoordingsinformatie vanaf schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Bedrijfsleider dierverzorging Crebocode: 25539 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28817 7 juni 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 mei 2016, nr. MBO/856494, houdende

Nadere informatie

Cohortenschema s Kaders en regelgeving examinering generieke eisen Nederlands, rekenen en Engels April 2013

Cohortenschema s Kaders en regelgeving examinering generieke eisen Nederlands, rekenen en Engels April 2013 Cohortenschema s Kaders en regelgeving examinering generieke eisen Nederlands, en Engels April 2013 Mbo niveau Cohort Studiejaar diplomering Schema Mbo 1 Vanaf 2010 Vóór 2014-2015 A Niveau 2 en 3 Cohorten

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakexpert bloem, groen en styling. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakexpert bloem, groen en styling. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakexpert bloem, groen en styling Crebocode: 25445 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 4 Datum opgesteld 24-4-17 Datum

Nadere informatie

Examenplan entreeopleiding: Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie. Crebocode: 25260

Examenplan entreeopleiding: Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie. Crebocode: 25260 Examenplan entree: Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie Crebocode: 25260 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/BBL Niveau 1 Datum opgesteld

Nadere informatie

Instructies bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers mbo, keuzedelen en verantwoordingsinformatie

Instructies bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers mbo, keuzedelen en verantwoordingsinformatie Instructies bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers mbo, keuzedelen en verantwoordingsinformatie Voor kwalificatiedossiers vanaf schooljaar 2015-2016 Geldig vanaf 1 januari 2015 Op dit moment is een

Nadere informatie

kkelingg mbo,, en Voor kwalificatiedosk 1 november 2013 Totaal aantal pagina' 's: 32

kkelingg mbo,, en Voor kwalificatiedosk 1 november 2013 Totaal aantal pagina' 's: 32 Instructies bij de ontwik kkelingg van kwalificatiedossiers mbo,, inclusief keuzedelen en verantwoordingsinformatie Voor kwalificatiedosk ssiers vanaf schooljaar 2015-2016 1 november 2013 Totaal aantal

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakbekwaam medewerker dierverzorging Crebocode: 25541 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 3 Datum opgesteld 8-05- 17 Datum

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie

Toevoeging talen 29-9-2010 1

Toevoeging talen 29-9-2010 1 Inleiding In het schooljaar 2009-2010 zijn er veel (landelijke) ontwikkelingen geweest op het gebied van AVO. Dit memo is niet volledig maar geeft de belangrijkste besluiten aan m.b.t. de examinering van

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Raamwerk Dubbelkwalificering. Verzorgende-IG en Maatschappelijke Zorg niveau 3. Btg ZWS

Raamwerk Dubbelkwalificering. Verzorgende-IG en Maatschappelijke Zorg niveau 3. Btg ZWS Raamwerk Dubbelkwalificering Verzorgende-IG en Maatschappelijke Zorg niveau 3 Btg ZWS Titel : Raamwerk Dubbelkwalificering Verzorgende-IG en Maatschappelijke Zorg niveau 3 Project/Werkgroep : Dubbelkwalificering

Nadere informatie

Docentendag Afbouw 18 april 2016

Docentendag Afbouw 18 april 2016 Docentendag Afbouw 18 april 2016 Programma Introductie Verhoeven Tools & Safety Actualiteiten vanuit onderwijs en examinering Nieuwe leermiddelen in Studeo Skills Netherlands Rondleiding Verhoeven Tools

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Registratie BPV s bij DUO. Peter Buurman Eef Vegt

Registratie BPV s bij DUO. Peter Buurman Eef Vegt Registratie BPV s bij DUO Peter Buurman Eef Vegt Wat staat er over de BPV in de wet? 2 Beroepspraktijkvorming Artikel 2.5.5a. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag Lid 1. Het bevoegd gezag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Kiezen uit keuzedelen en configuraties

Kiezen uit keuzedelen en configuraties Kiezen uit keuzedelen en configuraties Opleidingen voor mbo-studenten die vanaf 1 augustus 2016 instromen, zijn gericht op het behalen van een kwalificatie én op het volgen van een of meer keuzedelen.

Nadere informatie

Examenplan Onderwijsassistent niveau 4

Examenplan Onderwijsassistent niveau 4 Examenplan Onderwijsassistent niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Onderwijsassistent niveau 4 3 jarig Crebocode: 93500 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S Team:

Nadere informatie

Overzicht doorstromen, diplomeren en vrijstellen van keuzedelen

Overzicht doorstromen, diplomeren en vrijstellen van keuzedelen Overzicht doorstromen, diplomeren en vrijstellen van keuzedelen Deel 1: Deel 2: Invloed van keuzedelen op cohorten gestart vóór 2016-2017 Doorstromen, diplomeren en vrijstellen van keuzedelen vanaf cohort

Nadere informatie