VERKOOPSPROCEDURE. I. Wijze van verkoop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKOOPSPROCEDURE. I. Wijze van verkoop"

Transcriptie

1 U wenst een bod uit te brengen? Let op het volgende: - Biedingen onder de minimumprijs worden niet weerhouden - Biedingsformulier in 2-voud invullen - Élke pagina paraferen en handtekening op de laatste pagina - Beide formulieren in een gesloten omslag met vermelding Bod (+adres) - Omslag niet openen bieding onder gesloten omslag - Voormelde omslag uiterlijk 1 dag voor de zitting (en tijdens de kantooruren) bezorgen aan de instrumenterende notaris ONDERHANDSE OVEREENKOMST IN HET KADER VAN DE BIEDPROCEDURE VOOR HET ONROEREND GOED GELEGEN BRABANÇONNESTRAAT 44 TE 3000 LEUVEN I. Wijze van verkoop VERKOOPSPROCEDURE Op 15 december 2016 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om het eigendom gelegen Brabançonnestraat 44 te 3000 Leuven uit de hand te verkopen aan de kandidaatkoper die als hoogste bieder uit de hierna vermelde verkoopsprocedure komt. De biedprocedure is gestart op vrijdag 27 januari 2017 en eindigt op vrijdag 24 maart Deze verkoopsprocedure is in hoofde van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Leuven (hierna OCMW Leuven) geen aanbod tot verkoop. Er ontstaat ook geen enkele verbintenis in hoofde van het OCMW Leuven door het bod van een kandidaat-koper. Het bod komt tot stand door het ondertekenen van dit document door de kandidaat-koper en is voor deze laatste bindend en definitief. Een voorwaardelijk bod van een kandidaat-koper zal niet weerhouden worden. Alle uitgebrachte biedingen blijven bindend voor de kandidaat-koper tot op het ogenblik dat het OCMW Leuven het aanvaarde bod heeft tegen getekend, uiterlijk tot 31 augustus De verkoop gebeurt onder het registratiestelsel. Dit betekent dat de koper bovenop de geboden prijs nog registratierechten betaalt. AGSL wijst er op dat het betalen van BTW en/ of registratierechten uitsluitend een zaak van de koper is. AGSL draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid. II. Wijze van inschrijven Opdat een kandidaat-koper geldig kan deelnemen aan deze verkoopsprocedure dient onderhavig document in tweevoud aangevuld te worden met de volgende gegevens: a) zijn/ haar identiteit (natuurlijke persoon) of de verschijningsformule van de rechtspersoon (vennootschap of vereniging) met de identiteit van de vertegenwoordiger en, b) de vaste koopprijs (zowel in cijfers als in letters). Tevens dient het bod op elke pagina door de kandidaat-koper geparafeerd te worden en op de laatste bladzijde gedateerd en ondertekend te worden. Het ondertekend bod wordt in een gesloten omslag: ofwel uiterlijk donderdag 23 maart 2017 bezorgd tijdens de kantooruren op het notariskantoor van Stéphane Van den Bossche, Diestsevest 58 te 3000 Leuven; ofwel op vrijdag 24 maart 2017 om uur tijdens de openbare zitting op het stadskantoor van Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1 te 3000 Leuven, overhandigd aan notaris Stéphane Van den Bossche vóór het openen van de omslagen. Een bewijs van ontvangst wordt afgeleverd aan de kandidaat-koper. Op de omslag vermeldt de kandidaat-koper Brabançonnestraat 44 te 3000 Leuven en omslag niet openen bieding onder gesloten omslag. Alle omslagen zullen worden geopend op een openbare zitting in het stadskantoor van Leuven, die zal gehouden worden op vrijdag 24 maart 2017 om uur. Op dat ogenblik zal genotuleerd worden welke bieder het hoogste bod heeft gedaan. BTW BE

2 2/9 Indien meerdere kandidaat kopers een identiek hoogste bod hebben uitgebracht zal er een tweede biedingsronde worden gehouden volgens dezelfde procedure met de weerhouden kandidaat-kopers met het hoogste bod, waarbij de omslagen worden geopend op een openbare zitting van vrijdag 31 maart 2017 om uur. Het goed wordt na voormelde procedure toegewezen aan de hoogste bieder onder de voorwaarde van de betaling van een waarborg van 5% van de koopsom binnen de 5 werkdagen op de kantoorrekening van notaris Stéphane Van den Bossche. Na ontvangst van de waarborg, en goedkeuring en aanvaarding van het bod door het OCMW Leuven, zal de overeenkomst ondertekend worden door de vertegenwoordigers het OCMW Leuven. Het OCMW Leuven kan, zonder haar beslissing te moeten verantwoorden, de verkoopsprocedure stopzetten en het goed niet toewijzen. Elke kandidaat-koper aanvaardt uitdrukkelijk door het ondertekenen van onderhavige overeenkomst: - de verkoopsprocedure; - het bindend karakter van het bod; - de inlichtingen over het goed meegedeeld in de publiciteit; - de koopvoorwaarden opgenomen in deze overeenkomst; - het minimumbod. TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: KOOPOVEREENKOMST 1. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, dat ingevolge de artikelen 58, 183 en 200 van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008, hier vertegenwoordigd door de heer Koen Wuyts (NN ), secretaris, wonende te Hoogstraat 57/A, 3360 Bierbeek en de heer Herwig Beckers (NN ), voorzitter, wonende te Gemeentestraat 228 bus 01.02, 3010 Kessel- Lo, handelend in uitvoering van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15 december 2016, welk besluit hieraan zal gehecht blijven, definitief uitvoerbaar geworden door het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het algemeen bestuurlijk toezicht. Hierna genoemd, voor één of meer personen, «Het OCMW Leuven» of «de verkoper» 2. Voornaam + naam: Adres: + telefoon: Rijksregisternummer: Burgerlijke staat: 3. De vennootschap (rechtsvorm en benaming):, met ondernemingsnummer:..., hier vertegenwoordigd door., in zijn/ haar hoedanigheid van. Hierna genoemd, voor één of meer personen, «de kandidaat-koper» Zowel de verkoper als de kandidaat-koper verklaren dat zij de vereiste bekwaamheid hebben om deze handelingen te stellen, niet te zijn getroffen door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift te hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.

3 3/9 IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: De verkoper verklaart het hierna beschreven onroerend goed te verkopen, af te staan en over te dragen met de gebruikelijke rechtswaarborgen en onder vrijwaring zowel in feite als naar rechte en voor vrij, zuiver en niet belast met enige schuld, voorrecht, hypothecaire in- en overschrijving en met enige ontbindende rechtsvordering, aan de kandidaat-koper die verklaart te aanvaarden: I. BESCHRIJVING VAN HET GOED Adres: Brabançonnestraat 44 te 3000 Leuven Kadastrale aard: Huis Kadastrale ligging: Leuven AFD 2 sectie C 261 K2 P0000 Oppervlakte (kadaster/ metingsplan): 1a 51ca Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: 599,00 euro (kadastraal uittreksel dd 16/12/2016) Hierna genoemd voor één of meer goederen, «het goed» De kandidaat-koper erkent dat hij het bij deze verkochte goed bezocht heeft, dat hij er de staat en gelegenheid van kent, en dat hij bijgevolg de verkoper ontslaat van de verplichting een meer uitvoerige beschrijving van het goed in deze overeenkomst op te nemen. II. ALGEMENE EN BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN Staat van het goed - vrijwaring: Het goed wordt verkocht in de staat en toestand waarin het zich thans bevindt, goed gekend door de kandidaat-koper, die verklaart het bezocht te hebben en de nodige inlichtingen genomen en verkregen te hebben met betrekking tot zijn ligging, staat en bestemming. Alle eventuele aanwezige roerende goederen die zich nog in het goed zouden bevinden, dienen op kosten en risico van de kandidaat-koper verwijderd te worden. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de zichtbare gebreken die de kandidaat-koper zelf heeft kunnen vaststellen. De kandidaat-koper is zonder verhaal tegen de verkoper voor verborgen gebreken, doch enkel in de mate dat de verkoper daar geen kennis van had. Zonder dat deze verklaring enig verhaal van de kandidaat-koper jegens de verkoper mogelijk maakt gelet op de mogelijke ouderdom van het gebouw en het gebrek aan technische kennis van de verkoper op dit vlak, verklaart de verkoper dat er, naar zijn weten, geen verborgen gebreken aanwezig zijn in het verkochte goed. Het wordt tevens verkocht met alle rechten en verplichtingen inzake eventuele gemene muren, hagen of andere afsluitingen, die de scheiding uitmaken tussen het verkochte goed en de aanpalende eigendommen. Het goed wordt verkocht met de gebruikelijke rechtswaarborgen en onder vrijwaring zowel in feite als naar rechte en voor vrij, zuiver en niet belast met enige schuld, voorrecht, hypothecaire in- en overschrijving noch met enige ontbindende rechtsvordering. Het OCMW Leuven verklaart dat zij de enige eigenares is van het goed. Oppervlakte: De hierboven vermelde oppervlakte in de beschrijving van het goed is niet gewaarborgd. Elk verschil met de werkelijke oppervlakte, zelfs indien dit meer dan één/twintigste is, zal ten bate of ten laste zijn van de kandidaat-koper, zonder enige wijziging van de prijs. De kadastrale aanduidingen dienen slechts als eenvoudige inlichtingen en de kandidaat-koper kan zich niet beroepen op enige onjuistheid of vergetelheid in gezegde aanduidingen. Overdracht van eigendom en belastingen: De onderhavige verkoop is slechts volmaakt zodra deze overeenkomst door beide partijen ondertekend is. De kandidaat-koper zal echter pas de eigendom van het goed verkrijgen op het

4 4/9 ogenblik van de ondertekening van de notariële akte die de verkoop zal vaststellen. De kandidaat-koper zal vanaf haar ingenottreding zoals hierna bepaald, de onroerende voorheffing, belastingen en andere kosten die op het goed rusten, pro rata temporis ten hare laste nemen. Kosten: De kosten, rechten en erelonen verbonden aan deze aankoop zijn ten laste van de kandidaatkoper. De leveringskosten (de kosten met betrekking tot het bodemattest, de stedenbouwkundige inlichtingen, het energieprestatiecertificaat, het keuringsattest van de elektriciteit en de kadastrale legger en plan) zijn ten laste van de koper. De kandidaatkoper verklaart uitdrukkelijk hiervan kennis genomen te hebben. Nutsvoorzieningen: De kandidaat-koper draagt en betaalt vanaf de ingenottreding de abonnementen en het verbruik inzake de nutsvoorzieningen. De meters, leidingen en alle voorwerpen welke openbare besturen of derden zouden bewijzen hun toe te behoren en die in het verkochte goed zouden zijn geplaatst, maken geen deel uit van de verkoping. Brandverzekering: De verkoper verklaart dat het bij deze verkochte goed verzekerd is tegen brand en samenhangende gevaren. Hij verbindt zich ertoe om het verkochte goed verzekerd te houden tot en met acht dagen na de eigendomsoverdracht. De kandidaat-koper zal vanaf de eigendomsoverdracht alle nodige maatregelen moeten treffen om het gekochte goed te verzekeren indien hij wenst verzekerd te zijn. Bijzondere voorwaarden - Erfdienstbaarheden: Het goed wordt verkocht met alle gekende en niet gekende erfdienstbaarheden. Onteigening Klassering Rooilijn: De verkoper verklaart niet te weten dat het goed het voorwerp uitmaakt van een planbatenheffing, van onteigenings- of beschermingsmaatregelen genomen overeenkomstig de wetgeving op monumenten, noch getroffen is door een erfdienstbaarheid met betrekking tot een rooilijn. Natuurbehoud en natuurlijk milieu: In toepassing van het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu verklaart de verkoper te goeder trouw dat het verkochte goed niet gelegen is in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), het Integraal Verwervings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), noch in een Erkend Natuurreservaat (ENR), Vlaams Natuurreservaat (VNR), een uitbreidingszone van een erkend natuurreservaat (UZ), of in een afgebakend natuurinrichtingsproject (NIP), noch in een groen- of bosgebied. Ingenottreding: Het goed is thans vrij van bewoning en gebruik en de kandidaat-koper zal het genot verkrijgen door eigen gebruik vanaf het ogenblik van de ondertekening van de notariële akte. III. ADMINISTRATIEF STATUUT A. Bodemdecreet Wettelijke informatie De partijen verklaren ingelicht te zijn geweest nopens de verplichtingen opgelegd door artikel 101 van het Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet)

5 5/9 Bodemverontreiniging De verkoper verklaart niet te weten dat op de grond, voorwerp van onderhavige akte, inrichtingen gevestigd zijn of waren, noch activiteiten worden of werden uitgevoerd zoals bedoeld in artikel 2 van het Bodemdecreet, die bodemverontreiniging zouden kunnen veroorzaken. De verkoper verklaart met betrekking tot het verkochte goed dat het bij zijn weten niet verontreinigd is in de zin van het decreet. Bodemattest De verkoper verklaart in het bezit te zijn van een op zijn verzoek door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest (OVAM) afgeleverd bodemattest gedagtekend van 17/01/2017 met referte A: R: D: 2194 en dat hem geen recenter bodemattest werd betekend. De kandidaat-koper erkent op de hoogte te zijn gebracht van de inhoud van dit attest, waarvan een kopie in bijlage zal blijven. De tekst van het bodemattest luidt als volgt: 2. Inhoud van het bodemattest Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister. 2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris. 2.2 Uitspraak over de bodemkwaliteit Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd Historische verontreiniging In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen: - Het eindevaluatieonderzoek van werd bij de OVAM ingediend op Hierop werd door de OVAM een eindverklaring afgeleverd. Deze verklaring omvat de resultaten van de bodemsaneringswerken zoals beschreven in het beperkt bodemsaneringsproject d.d Door de uitgevoerde bodemsaneringswerken zijn, met betrekking tot de bodemverontreiniging opgenomen in voornoemd beperkt bodemsaneringsproject en gelet op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond, volgens het Bodemdecreet geen verdere maatregelen noodzakelijk. 2.3 Documenten over de bodemkwaliteit Historische verontreiniging DATUM: TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek OCMW Leuven (Vlabotex dossiernr 0317), F. Lintsstraat 37 te Leuven AUTEUR: Antea Belgium NV DATUM: TYPE: Beperkt bodemsaneringsproject TITEL: Beperkt Bodemsaneringsproject OCMW Leuven (Vlabotex dossiernr 0317), F. Lintsstraat 37 te Leuven AUTEUR: Antea Belgium NV DATUM: TYPE: Eindevaluatieonderzoek TITEL: Eindevaluatieonderzoek, OCMW Leuven (Vlabotex dossiernr 0317), F. Lintsstraat 37 te Leuven AUTEUR: Mava NV Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen: 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd. 2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris vindt u op: 3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling:

6 6/9 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: 5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op 6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 7 Voor inzage van de bovenstaande documenten: B. Ruimtelijke Ordening Algemeenheden De kandidaat-koper erkent ingelicht te zijn geweest omtrent de mogelijkheid om persoonlijk, voorafgaandelijk aan heden, alle inlichtingen in te winnen omtrent de stedenbouwkundige situatie van het goed, voorwerp van huidige verkoop en omtrent het milieu. Bovendien, wordt door de verkoper de aandacht van de kandidaat-koper gevestigd, hetgeen deze uitdrukkelijk erkent, op het belang en de noodzaak om persoonlijk na te gaan of het verkochte goed overeenstemt met de afgeleverde vergunningen door de bevoegde overheden, en dit naast de stedenbouwkundige opzoeking gedaan door de notaris overeenkomstig de regionale toepasselijke wetgeving. Eveneens wordt de aandacht van de kandidaat-koper gevestigd op het belang om de wettelijkheid na te gaan van de werken die werden uitgevoerd sinds de datum van de oprichting van het goed, door zich te richten tot de dienst stedenbouw van de gemeente waar het goed zich bevindt, dienst waar de kandidaat-koper de voorlegging kan vragen van alle vergunningen afgeleverd sinds de datum van de oprichting van het gebouw tot op heden, teneinde te verifiëren dat geen enkele handeling of werk werd uitgevoerd in en aan het goed in overtreding met de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen in de verschillende stedenbouwkundige vergunningen. Inlichtingen i) De stad Leuven beschikt niet over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister conform de Codex op de Ruimtelijke Ordening. ii) Er blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd door de stad Leuven dat: 1. Voor het goed geen stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt; 2. De meest recente stedenbouwkundige bestemming van voorschreven goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister luidt als volgt: woongebieden 3. Er geen planbatenheffing van toepassing is; 4. Er met betrekking tot het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel of tot en met van de Codex Ruimtelijke Ordening noch enige beslissing werd gewezen; 5. Er voor voorschreven goed geen voorkooprecht rust, zoals bedoeld in artikel van de Codex; 6. Er voor voorschreven goed geen verkavelingsvergunning van toepassing is; 7. Er krachtens artikel nog geen as-builtattest kan worden aangevraagd; 8. Het goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit. De kandidaat-koper verklaart dat zij een kopie van voorschreven stedenbouwkundig uittreksel (dd 29 november 2016) heeft ontvangen voorafgaandelijk aan de ondertekening van onderhavige overeenkomst. iii) De verkoper verklaart geen kennis te hebben van een bouwovertreding met betrekking tot voorschreven goed. iv) De kandidaat-koper is gewezen op de informatieplicht voorvloeiende uit de artikelen tot en met en de vordering tot nietigverklaring op basis van een inbreuk op deze

7 7/9 informatieplicht voortvloeiend uit artikel van voormelde Codex. De kandidaat-koper verklaart volledig ingelicht te zijn. Watertoets en Overstromingsgebieden De verkoper verklaart op basis van de raadpleging van de door de overheid ter beschikking gestelde digitale kaarten: a) in toepassing van artikel 68-7 Wet Landverzekeringsovereenkomst, dat het goed: - niet gelegen is in risicozone voor overstroming noch in recent overstroomd gebied. b) in toepassing van artikel 17bis van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, dat het goed: - niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering; - niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone. Bestaande toestand In aanvulling van de hierboven gedane verklaringen aangaande de vergunningen, verzekert de verkoper de kandidaat-koper ervan dat alle door hem uitgevoerde handelingen en werken in het goed overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften zijn geschied. Bovendien verklaart hij niet te weten dat het goed bezwaard zou zijn met enige onregelmatige handelingen of werken uit hoofde van derden. De verkoper neemt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de bestemming die de kandidaat-koper aan het goed zou willen geven. De kandidaat-koper zal er zijn zaak van maken zonder verhaal tegen de verkoper. De verkoper verklaart dat bovenbeschreven goed niet het voorwerp is van een stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundig attest waaruit de mogelijkheid blijkt om op het goed één van de handelingen of werken bepaald door de van toepassing zijnde regionale wetgeving te verrichten of te behouden en dat hij niets verzekert omtrent de mogelijkheid om op het goed één van de handelingen of werken bepaald door voormelde wetgeving te verrichten of te behouden. Leegstand en verwaarloosde gebouwen De verkoper verklaart dat het bij deze verkochte goed niet opgenomen is: in het register van leegstaande gebouwen en/of woningen conform art van het decreet op het grond- en pandenbeleid; in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, vermeld in art. 3, 1 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten; op de lijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen (art. 28, 1 decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996); op de lijst ongeschikte en/of onbewoonbare woningen (art. 28, 1 decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996). Voorkooprechten De verkoper verklaart dat het goed met geen enkel conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht, verkoopbelofte, of recht van wederinkoop bezwaard is. De verkoper verklaart dat bij zijn weten, het goed met geen enkel wettelijk of reglementair voorkoop- of voorkeurrecht bezwaard is. Wat de Vlaamse Wooncode betreft, bevestigt de verkoper dat: aan het verkochte goed door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de gemeente of het OCMW geen renovatie- verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden werden uitgevoerd; voor het goed geen conformiteitsattest werd geweigerd;

8 8/9 het verkochte goed niet het voorwerp uitmaakte van een sociaal beheersrecht zoals voorzien in artikel 90 van de Vlaamse Wooncode. het verkochte goed niet is opgenomen in het leegstandsregister of een inventaris van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen. het verkochte goed niet is gelegen in een woningbouwgebied of woonvernieuwingsgebied. Bijgevolg is het voorkooprecht voorgeschreven in de Vlaamse Wooncode niet van toepassing. C. Elektrische installatie De elektrische installatie heeft het voorwerp uitgemaakt van een volledig controleonderzoek in de zin van het reglement. Bij proces-verbaal van 30 juli 2015 werd door BTI vastgesteld dat de elektrische installatie niet voldoet aan de voorschriften van het reglement. De koper erkent een exemplaar van het proces-verbaal uit handen van de verkoper ontvangen te hebben. Bij het verlijden van de authentieke akte, zal de verkoper aan de koper het origineel exemplaar van het proces-verbaal overhandigen. De kandidaat-koper erkent op de hoogte te zijn van het feit dat wanneer het proces-verbaal vaststelt dat de elektrische installatie niet beantwoordt aan de voorschriften van het reglement, hij de verplichting heeft, binnen een termijn van 18 maanden vanaf het verlijden van de authentieke akte, deze installatie in overeenstemming te brengen met voormeld reglement. D. Energieprestatiecertificaat Een energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen met certificaatnummer werd opgemaakt met betrekking tot het goed, voorwerp van huidige verkoop, door energiedeskundige Roen Decafmeyer op 17 juli De inhoud van dit certificaat werd door de verkoper aan de kandidaat-koper meegedeeld. Het origineel van dit certificaat zal door de verkoper bij het verlijden van de authentieke akte aan de kandidaat-koper worden overhandigd. E. Stookolietank Er bevindt zich geen stookolietank in het verkochte goed. IV. POST-INTERVENTIEDOSSIER De verkoper verklaart te goeder trouw daarenboven dat er geen werken werden uitgevoerd waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld. V. NOTARIËLE AKTE De ondertekening van de notariële akte van aankoop en de betaling van de koopprijs, zal plaatsvinden uiterlijk op 23 juli Partijen, wetende dat de keuze van een tweede notaris vrij is en geen bijkomende kosten meebrengt, hebben als notaris aangesteld: Voor de verkoper: geassocieerde notaris Stéphane Van den Bossche Voor de kandidaat-koper: (geassocieerde) notaris(sen)...

9 9/9 VI. PRIJS Onderhavige koop-verkoop is gedaan en aangenomen voor de prijs van: In cijfers:.. In letters:.. Dit bedrag is betaalbaar als volgt: Binnen de vijf werkdagen na de toewijzing waarvan sprake onder punt II wijze van inschrijven van 5% van de koopsom, zijnde: bij middel van overschrijving van het rekeningnummer BE (Belfius) op de kantoorrekening van notaris Stephane Van den Bossche als waarborg voor de verbintenissen van de kandidaat-koper, dewelke bij de verwezenlijking van onderhavige verkoop, een voorschot zal uitmaken aan te rekenen op de verkoopprijs. Het saldo bij de ondertekening van de authentieke akte van de verkoop. Deze verkoop gebeurt onder het stelsel van registratierechten. VII. SANCTIES Wanneer één van de partijen de bij deze aangegane verbintenissen niet naleeft staat het de andere partij vrij om 15 dagen na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot: 1. ofwel, de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen. In dit geval zal een bedrag gelijk aan twintig percent (20%) van de hiervoor bedongen prijs door de ingebreke gebleven partij verschuldigd zijn bij wijze van schadevergoeding; door de kandidaat-koper na aftrek van het betaalde voorschot en door de verkoper na terugbetaling van het betaalde voorschot onverminderd alle andere rechten, rechtsmiddelen en rechtsvorderingen; 2. ofwel, de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen; 3. ofwel iedere andere vorm van uitvoering, genoegdoening en/of schadeloosstelling te vorderen. Daarenboven, zal elke niet op de vervaldag betaalde som van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest opbrengen aan tien ten honderd (10%) per jaar, onverminderd alle andere rechten, rechtsmiddelen en rechtsvorderingen. VIII. BEVOEGDE RECHTBANK Voor de interpretatie van deze overeenkomst en voor alle betwistingen die uit deze overeenkomst zullen voortvloeien, zijn uitsluitend de Rechtbanken van Leuven bevoegd. Aldus opgesteld te Leuven in het stadskantoor op / /.. in twee exemplaren en waarvan iedere partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. Aantal pagina s: 9 + bijlagen (handtekening + naam + datum + gelezen, begrepen en goedgekeurd ) Voor het OCMW Leuven De kandidaat-koper de voorzitter Herwig Beckers de secretaris Koen Wuyts

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST Tussen: Stad Kortrijk, RPR 0270.494.678, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54. Hier vertegenwoordigd door : -, Voorzitter van de Gemeenteraad,

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst - België

Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België 2/7 Verkoopovereenkomst tussen maatschappelijke zetel) (naam/namen, voornaam/voornamen, adres, firmanaam, 1. Ondergetekende(n)...... hierna de

Nadere informatie

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden:

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden: Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) Dhr VS.

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst bouwgrond

Verkoopovereenkomst bouwgrond Verkoopovereenkomst bouwgrond Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd de verkopende partij BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE OVERPELT: eerste afdeling: Een woonhuis, op en met grond,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme Verkoopdossier Bieden onder gesloten omslag Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme 2e afdeling, sectie E, nr. 1008a 7114,54 m² Inleiding Ingevolge van een beslissing van de OCMW-raad

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ).

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ). Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De besloten

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop grond...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE.

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) Mevr R.A.,

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument (de opdrachtgever) het recht om zonder kosten van zijn

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. # Tel.

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk verkoper genoemd. # Tel. Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. EN # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "koper" genoemd.

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden:

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden: Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) hierna genoemd

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ).

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ). Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) Dhr D.K.R.

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE.

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of 2) Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De Besloten

Nadere informatie

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr :

Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De besloten

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2. De commanditaire vennootschap Merging Investments met zetel Heusden- Zolder, Lochtemanweg 88, 0430.151.844, opgericht onder de benaming

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE.

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) a) Mevr.

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

DE STAD LEUVEN VERKOOPT VLAMINGENSTRAAT TE 3000 LEUVEN

DE STAD LEUVEN VERKOOPT VLAMINGENSTRAAT TE 3000 LEUVEN DE STAD LEUVEN VERKOOPT VLAMINGENSTRAAT 112 114 TE 3000 LEUVEN Het AGSL verkoopt, in opdracht van het Stad Leuven, een historische woning. Het goed is (administratief) opgesplitst in 2 afzonderlijke huisjes

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

VERKOOPSOVEREENKOMST

VERKOOPSOVEREENKOMST 1 Tussen ondergetekenden : VERKOOPSOVEREENKOMST 1/ De heer PEETERS Pierre Henri, geboren te Rotem op 2 maart 1956, nationaal nummer 560302 421 37, echtgenoot van mevrouw GLÄSER Rosemarie Anita Charlotte,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST Cécile Vandercruyssen Notaris Clarissenstraat 36 9000 Gent Tel.: (09) 225 07 13 Fax: (09) 223 12 88 Email: cecile@notariaat-vandercruyssen.be Tussen de ondergetekenden: ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

Nadere informatie

WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : EIGENAAR : cvba HELPT ELKANDER

WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : EIGENAAR : cvba HELPT ELKANDER Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : 03105 EIGENAAR :

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 KWAK & BOEMEL, Geassocieerde Notarissen BV BVBA BTW 0542.824.274 Deliriumstraat

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND N.V. IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ Joost DANNEELS BTW BE 0418.125.230 RPR Brugge Sint-Baafskerkstraat 1 8200 BRUGGE Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 www.danneels.be immobrugge@danneels.be Tussen de ondergetekenden

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

Overeenkomst inhoudende een EENZIJDIGE AANKOOP-BELOFTE

Overeenkomst inhoudende een EENZIJDIGE AANKOOP-BELOFTE Overeenkomst inhoudende een EENZIJDIGE AANKOOP-BELOFTE TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: Enerzijds: Meester VAN COPPENOLLE Dirk, advocaat, kantoor houdende te 3520 Zonhoven, Beverzakbroekweg 97 Handelend in zijn

Nadere informatie

STAD NIEUWPOORT VILLA HURLEBISE TIJDELIJKE ÉÉNZIJDIGE AANKOOPBELOFTE EERSTE FASE

STAD NIEUWPOORT VILLA HURLEBISE TIJDELIJKE ÉÉNZIJDIGE AANKOOPBELOFTE EERSTE FASE 1 STAD NIEUWPOORT VILLA HURLEBISE TIJDELIJKE ÉÉNZIJDIGE AANKOOPBELOFTE EERSTE FASE De ondergetekende(n) : [naam, voornamen, plaats en datum geboorte, adres, BTWnummer, eventueel huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR WERNER VAN MINNEBRUGGEN Zaakvoerder NIBA CONSULT bvba, jurist, certified internal

Nadere informatie

DE STAD LEUVEN VERKOOPT DIESTSESTEENWEG 14-16 TE 3010 LEUVEN

DE STAD LEUVEN VERKOOPT DIESTSESTEENWEG 14-16 TE 3010 LEUVEN DE STAD LEUVEN VERKOOPT DIESTSESTEENWEG 14-16 TE 3010 LEUVEN Het AGSL verkoopt, in opdracht van de stad Leuven, een opbrengstpand bestaande uit 2 appartementen en een handelszaak. Het betreft een pand

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr :

Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De besloten

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Hierna genoemd "de verkoper". De verkoper verklaart voor de totaliteit eigenaar te zijn van het hierna beschreven eigendom.

Hierna genoemd de verkoper. De verkoper verklaart voor de totaliteit eigenaar te zijn van het hierna beschreven eigendom. Verkoopovereenkomst TUSSEN 1. Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen, in het kort AG VESPA, met zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, ondernemingsnummer

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER MELLESTEENWEG 104 9230 WETTEREN VERKOOPPROCEDURE - BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG

VERKOOPDOSSIER MELLESTEENWEG 104 9230 WETTEREN VERKOOPPROCEDURE - BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOPDOSSIER VERKOOPPROCEDURE - BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG MELLESTEENWEG 104 9230 WETTEREN sogent Voldersstraat 1 9000 Gent Tel: 09 269.69.00 Fax: 09 269.69.99 info@sogent.be www.sogent.be 1/11 VERKOOPDOSSIER

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen FIRST IMMO Kapellensteenweg 49 2920 Kalmthout uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

IS DE VOLGENDE KOOP-VERKOOPBELOFTE OVEREENGEKOMEN: DE VOLGENDE ONROERENDE GOEDEREN:

IS DE VOLGENDE KOOP-VERKOOPBELOFTE OVEREENGEKOMEN: DE VOLGENDE ONROERENDE GOEDEREN: OVEREENKOMST INHOUDENDE EEN VERKOOP/AANKOOP-BELOFTE. ONDERGETEKENDEN: 1/ 2/ Hierna genoemd kandidaat-verkoper Hierna genoemd kandidaat-koper IS DE VOLGENDE KOOP-VERKOOPBELOFTE OVEREENGEKOMEN: De kandidaat-verkoper

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 01094 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: Blad 1 van 5 AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend vijftien. Zijn voor mij, Bram Peene, Vlaamse commissaris

Nadere informatie

Doorniksestraat 22 - Kortrijk. tel: +32 (0) fax: +32 (0)

Doorniksestraat 22 - Kortrijk. tel: +32 (0) fax: +32 (0) Doorniksestraat 22 - Kortrijk tel: +32 (0)56 21 11 11 - fax: +32 (0)56 22 95 66 email: kortrijk@turner-dewaele.be - www.turner-dewaele.be biv nr: 502876 - ondernemingsnummer: BE0472.770.377 ONDERHANDSE

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST VOLTOOID APPARTEMENT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : # Tel. # BTW nr. # Hierna genoemd : "de verkoper"

VERKOOPOVEREENKOMST VOLTOOID APPARTEMENT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : # Tel. # BTW nr. # Hierna genoemd : de verkoper VERKOOPOVEREENKOMST VOLTOOID APPARTEMENT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : # Tel. # BTW nr. # Hierna genoemd : "de verkoper" EN # Tel. # BTW nr. # Hierna genoemd : "de koper" IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN :

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/10/ /10/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/10/ /10/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Stoel Cor Sint-Rochusstraat 1 2330 MERKSPLAS uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

FORMULIER INHOUDENDE EEN ONHERROEPELIJK BINDEND EENZIJDIG BOD ONDER DE HIERNA BEPAALDE BINDENDE VOORWAARDEN

FORMULIER INHOUDENDE EEN ONHERROEPELIJK BINDEND EENZIJDIG BOD ONDER DE HIERNA BEPAALDE BINDENDE VOORWAARDEN FORMULIER INHOUDENDE EEN ONHERROEPELIJK BINDEND EENZIJDIG BOD ONDER DE HIERNA BEPAALDE BINDENDE VOORWAARDEN I. DE ONDERGETEKENDE(N) Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT perceel tuingrond

AG VESPA VERKOOPT perceel tuingrond AG VESPA VERKOOPT perceel tuingrond Leugenberg 75+ 2180 Ekeren AG VESPA verkoopt een uitgestrekt perceel tuingrond gelegen aan Leugenberg +75 in Ekeren. Het braakliggend stuk grond, met een perceeloppervlakte

Nadere informatie

I. DE ONDERGETEKENDE(N):

I. DE ONDERGETEKENDE(N): FORMULIER INHOUDENDE EEN ONHERROEPELIJK BINDEND EENZIJDIG BOD ONDER DE HIERNA BEPAALDE BINDENDE VOORWAARDEN [ ## in te vullen door de Kandidaat koper ] I. DE ONDERGETEKENDE(N): [INDIEN NATUURLIJKE PERSOON:

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/02/2014 NOT /03/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/02/2014 NOT /03/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Rochtus Luc Van Breestraat 33 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

het onroerend goed is verdeeld, zonder dat een verkavelingsvergunning werd afgegeven

het onroerend goed is verdeeld, zonder dat een verkavelingsvergunning werd afgegeven Gemeente BORNEM Notarisbrief Stedenbouwkundige Inlichtingen A SITUERING B IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Gemeente BORNEM Postnummer 2880 Adres LUYPEGHEM onroerend goed Grond Kadastrale afdeling 2

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST. Goed gelegen in het Waals Gewest

VERKOOPOVEREENKOMST. Goed gelegen in het Waals Gewest VERKOOPOVEREENKOMST Goed gelegen in het Waals Gewest Tussen de ondergetekenden: 1........... hierna DE VERKOPER genoemd, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden, hier vertegenwoordigd door...., handelend als

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Berquin notarissen BVBA Notaris Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 25 november 2015 Uw kenmerk AV/2152043 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0866

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST C O N F E D E R A T I E V A N I M M O B I L I E N B E R O E P E N V L A A N D E R E N Lid van CEPI (European Council of Real Estate Professions) Lid van FIABCI (The International Real Estate Federation)

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN.

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. Hierbij wordt het kohier van lasten, bedingen en voorwaarden vastgelegd volgens hetwelk bij wijze van schriftelijke biedingen zal worden overgegaan

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST. Goed gelegen in het Vlaams Gewest

VERKOOPOVEREENKOMST. Goed gelegen in het Vlaams Gewest VERKOOPOVEREENKOMST Goed gelegen in het Vlaams Gewest Tussen de ondergetekenden: 1........ (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel, KBO)......... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming,

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 1 juli 2016 Uw kenmerk Brief dd 07/06/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0482 Fax

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen ImmoNatie Michael Torfs Kronenburgstraat 27 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG LEDEBERGSTRAAT 90 9050 LEDEBERG. Gent, 20 ste afdeling Ledeberg, sectie A, nummer 266F13.

VERKOOPDOSSIER BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG LEDEBERGSTRAAT 90 9050 LEDEBERG. Gent, 20 ste afdeling Ledeberg, sectie A, nummer 266F13. VERKOOPDOSSIER BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG LEDEBERGSTRAAT 90 9050 LEDEBERG Gent, 20 ste afdeling Ledeberg, sectie A, nummer 266F13 sogent Voldersstraat 1 9000 Gent Tel: 09 269.69.00 Fax: 09 269.69.99

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations

Nadere informatie

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN De Algemene Voorwaarden hierna maken integraal deel uit van de Bijzondere Voorwaarden. Wanneer de overeenkomst

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO VERSTRAETEN BVBA Glimwormlaan 14 1910 Kampenhout Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 24 oktober 2016 Uw kenmerk Mail dd 27/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0777 Fax

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN :

VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : # (Te vermelden : * voor natuurlijke personen : naam, voornamen, beroep, geboorteplaats, geboortedatum, rijksregister nummer, woonplaats, en desgevallend

Nadere informatie

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN De Algemene Voorwaarden hierna maken integraal deel uit van de Bijzondere Voorwaarden. Wanneer de overeenkomst

Nadere informatie

I. DE ONDERGETEKENDE(N)

I. DE ONDERGETEKENDE(N) FORMULIER INHOUDENDE EEN ONHERROEPELIJK BINDEND EENZIJDIG BOD ONDER DE HIERNA BEPAALDE VOORWAARDEN I. DE ONDERGETEKENDE(N) Naam : KBO n : Adres /Maatschappelijke zetel : Email :.. Gsm : Vertegenwoordigd

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 29 september 2016 Uw kenmerk Mail dd 08/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0724

Nadere informatie

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17 Inhoudstafel Voorwoord.................................................... 1 Deel 1 - Bodemattest Overzicht... 5 1. Bodemattest in het Vlaams gewest... 8 1.1. Wanneer moet men in het Vlaams gewest beschikken

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Notalex BVBA Notaris Kroonlaan 145 bus F 1050 Elsene Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 16 december 2015 Uw kenmerk TDT/30471 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0920 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 14/04/ /04/2016 vragen naar telefoon fax

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 14/04/ /04/2016 vragen naar telefoon fax Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen bpost Real Estate Muntcentrum 0 1000 Brussel uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING NIEUWSTRAAT 81 8940 WERVIK TEL. : 056 / 31 13 64 FAX.: 056 / 31 03 07 VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE CVBA DE LEIE: DATUM INSCHRIJVING: IDENTIFICATIENUMMER: DATUM TOEWIJZING:

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

AANKOOPAANBOD. Woning te Turnhout, Jozef Simonslaan 33. De heer en/of Mevrouw Voornaam en Naam*:... Wonende te Straat*:. Nr.*:...

AANKOOPAANBOD. Woning te Turnhout, Jozef Simonslaan 33. De heer en/of Mevrouw Voornaam en Naam*:... Wonende te Straat*:. Nr.*:... AANKOOPAANBOD Woning te Turnhout, Jozef Simonslaan 33 Ondergetekende(n), De heer en/of Mevrouw Voornaam en Naam*:... Wonende te Straat*:. Nr.*:.... Postcode*: Gemeente*:..... Rijksregisternummer:... Tel:

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL)

VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL) VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL) TUSSEN: De naamloze vennootschap van publiek recht De Post, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Muntcentrum en die ingeschreven is in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO CASALINA BVBA Vierhuizenstraat 48 3070 Kortenberg Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 7 mei 2015 Uw kenmerk Brief dd 21/04/2015 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F6298/15.961 SU2015/0337

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Mijn Gebouw Jacob Jordaensstraat 4 8670 Koksijde IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep Mijn Gebouw Vastgoedkantoor Adres Jacob

Nadere informatie

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ VERKOOP VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ VERKOOP VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ VERKOOP VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN van toepassing particuliere woningen met een verkoopprijs lager dan 500.000 EUR De Algemene Voorwaarden maken

Nadere informatie