AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)"

Transcriptie

1 AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen betreft. Wij raden u aan om in elk geval een notaris of een advocaat te raadplegen. DirectVerkoop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid, de volledigheid en de relevantie van deze modeldocumenten. DirectVerkoop is geen vastgoedmakelaar en vertegenwoordigt noch de verkoper, noch de koper. 1. IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN KOPER 1 : Naam : Telefoon (Gsm) : Adres : Telefoon (privé) : Geboorteplaats en datum : Vermeld de naam en de gegevens van de kopers en de verkopers. Indien u niet voldoende ruimte heeft, Burgerlijke staat: voeg dan de andere namen toe op een bijlage die door alle partijen ondertekend wordt. KOPER 2 : Naam : Telefoon (Gsm) : Adres : Telefoon (privé) : Geboorteplaats endatum : Burgerlijke staat : Hierna «de koper» of «de kandidaatkoper» VERKOPER 1 : Naam : Telefoon (Gsm) : Adres : Telefoon (privé) : Geboorteplaats endatum : Burgerlijke staat : VERKOPER 2 : Naam : Adres : Geboorteplaats endatum : Burgerlijke staat : Telefoon (Gsm) : Telefoon (privé) : Hierna «de verkoper» 2. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST Ondergetekende(n) verkl(aart)(aren) hierbij een vast en onherroepelijk bod te doen voor de aankoop van volgend goed : GEMEENTE AFDELING In een appartementsgebouw gelegen, volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie nummer met een oppervlakte van m² en een kadastraal inkomen van. 1

2 Indeling van het appartement, bijvoorbeeld : inkomhal met vestiaire, woonkamer met kookhoek, 1) 1) Appartement nummer gelegen op de verdieping, omvattende : in privatieve en exclusieve eigendom : in medeeigendom en gedwongen onverdeeldheid : /10.000sten van de gemeenschappelijke delen waaronder de grond 2) 2) De garage / parkeerplaats nummer gelegen omvattende : in privatieve en exclusieve eigendom : Bijvoorbeeld oppervlakte, aantal parkeerplaatsen. in medeeigendom en gedwongen onverdeeldheid : /10.000sten van de gemeenschappelijke delen waaronder de grond 3) 3) De kelder nummer gelegen omvattende: Oppervlakte van de kelder, enz in privatieve en exclusieve eigendom : in medeeigendom en gedwongen onverdeeldheid : /10.000sten van de gemeenschappelijke delen waaronder de grond Zoals dit goed beschreven is in de basisakte en de basisakte/basisakten tot wijziging die de verkoper heden aan de koper heeft overhandigd / aan de koper zal overhandigen ten laatste de dag van de authentieke akte. 3. PRIJS EN VOORSCHOT Voor een bedrag, exclusief kosten, BTW, rechten, heffingen en notariële erelonen, van (voluit geschreven) : euro ( ) De storting van een waarborg is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen om een vertrouwensband te smeden tussen de Onder voorbehoud van de goedkeuring van de eigenaar, betaalbaar als volgt : partijen. Als het verkoopcompromis bovendien bij een notaris wordt ondertekend, dan wordt in bepaalde gevallen ook de dag van het verkoopcompromis, een voorzien som van in een verzekering. De minimum waarborg bedraagt euro doorgaans ( ) 5% van de prijs. als waarborg die, in geval van definitieve verkoop, een voorschot zal vormen dat in mindering van de hoofdsom moet worden gebracht. Voormelde som zal tot op de dag van de ondertekening van de authentieke verkoopakte op het kantoor van de instrumenterende notaris in bewaring blijven. het saldo van de prijs, hetzij euro, ( ) is betaalbaar bij de ondertekening van de authentieke verkoopakte volgens de gebruikelijke voorwaarden voorzien in deze akten, bij de instrumenterende notaris. 2

3 Het verdient aanbeveling zijn notaris of advocaat te raadplegen wanneer bijzondere 4. VOORWAARDEN voorwaarden moeten worden voorzien bovenop de gebruikelijke voorwaarden vermeld in de verkoopcompromissen van de notarissen en/of de hierna vermelde voorwaarden. Hierdoor kan veel discussie achteraf vermeden worden (bijvoorbeeld Dit bod wordt gedaan volgens de normale voorwaarden van de verkoopcompromissen bij twijfel over bodemverontreiniging van notarissen en in met Wallonië, ). name onder Het is de taak van de notaris om alle titels volgende bedingen : te onderzoeken en te garanderen dat het goed vrij is van alle inschrijvingen die de a) Het goed wordt verkocht vrij en niet bezwaard met lasten, vrij en niet bezwaard met schulden, voorrechten, verkoop zouden kunnen verhinderen. lasten en hypothecaire inschrijvingen. Het is belangrijk om te vermelden of de verkoper gehouden is tot vrijwaring van de verborgen gebreken. De partijen kunnen immers in b) Het goed wordt verkocht onder principe de volgens gewone overeenkomst waarborgen, afwijken in de staat van de waarin wettelijke dit vrijwaring goed zich van thans bevindt en die goed gekend is door de bieders. verborgen gebreken. Dit is trouwens gebruikelijk in de meeste Ofwel zal de koper geen verhaal tegen de verkoopcompromissen. verkoper kunnen uitoefenen Indien hieromtrent voor verborgen niets wordt gebreken, vermeld, maar zal de enkel in de mate dat de verkoper de gebreken verkoper niet kende. in principe Zonder gehouden dat deze zijn bewering tot genoemde aanleiding vrijwaring. kan geven tot enig verhaal vanwege de koper tegen de verkoper, rekening houdend met de eventuele ouderdom van het gebouw* en het gebrek aan technische kennis van de verkoper in deze domeinen, verklaart de verkoper niet op de hoogte te zijn van het bestaan van verborgen gebreken, met inbegrip van huiszwam of asbest. *( in voorkomend geval) De verkoper zal ten laatste op de dag van de ondertekening van de authentieke verkoopakte volgende herstellingen Schrappen wat moeten niet doorvoeren: past In de veronderstelling dat losse goederen in de verkoop zijn inbegrepen, verdient het zeker aanbeveling een duidelijke lijst op te stellen van deze goederen om elke betwisting achteraf Ofwel zal de verkoper gehouden zijn tot de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 1641 en volgende van het te vermijden (koelkast, afstandsbediening van een garagepoort...). Burgerlijk Wetboek. Volgende losse goederen zijn in de verkoop inbegrepen: c) Het goed wordt verkocht met alle eventuele gemeenschappen en met de actieve en passieve, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en nietvoortdurende erfdienstbaarheden die het goed tot voordeel kunnen strekken of het kunnen bezwaren. Naargelang het geval zal de koper uit de ene voordeel halen en de andere moeten dulden, maar op zijn kosten en op eigen risico, zonder tussenkomst van de verkoper of enig verhaal tegen hem. Ondanks de risico s die dit met zich meebrengt, is het soms mogelijk dat ofwel de verkoper na de authentieke akte nog d) De verkoper moet de koper verzekeren langer dat de het handelingen goed betrekt, en ofwel werken dat de die koper hij persoonlijk in het goed op Het is belangrijk het om na goed te gaan heeft of uitgevoerd, het goed verhuurd in overeenstemming is en zijn met de stedenbouwkundige intrekt nog voor ondertekening voorschriften. van de Hij authentieke moet indien dit het bovendien geval is, de huurvoorwaarden verklaren dat voor ervan zover te hem bekend, het goed door akte. In de beide handeling gevallen van moeten een derde voorwaarden niet het voorwerp van een bekomen zodat hieruit de rechten van de verschillende uitmaakt van een onwettige handeling of werk. Bijgevolg moet dergelijk het goed gebruik in correct overeenstemming gedefinieerd zijn met vooraleer de een partijen met betrekking tot het beëindigen van de stedenbouwkundige voorschriften verkocht worden en kan bod uit wordt dien hoofde ondertekend. geen Het enkel verdient rechtsgeding dus aanbeveling en/of een huurovereenkomst kunnen worden afgeleid. bezwaar tegen de eigenaar ervan ingediend worden. notaris te raadplegen omtrent het beding dat het best op dit specifieke geval is afgestemd. 4.1 EIGENDOM GENOT : de kopers zullen eigenaar zijn van het verkochte goed vanaf de dag van de ondertekening van de authentieke akte. Ofwel hebben zij het genot ervan als eigenaar, eveneens vanaf de dag van de ondertekening van de authentieke akte. Het goed zal dus vrij van gebruik Het moeten is belangrijk zijn ten weten laatste dat de indien dag het van verkochte de ondertekening goed het van de Schrappen notariële wat verkoopakte. niet voorwerp moet uitmaken van een opmetingsplan (bijvoorbeeld past bij verkoop van het huis met slechts een deel van de tuin, dat onder één enkel kadastraal nummer valt bijvoorbeeld), er Ofwel hebben de kopers het genot van het verkochte goed vanaf de dag van de ondertekening van de vermeld moet worden wie de genoemde kosten moet dragen, authentieke akte via de inning van de huurgelden. dit om elke betwisting achteraf te vermijden. Indien hierover niets vermeld wordt, is de kost voor het genoemde plan ten 4.2 KOSTEN : alle kosten, heffingen en erelonen van de verkoopakte vallen ten laste laste van van de de verkoper. koper, evenals de kosten voor afbakening en opmeting indien hij het nodig acht om dit te laten uitvoeren. EN in voorkomend geval* zal de koper een aandeel in de kosten voor het opstellen van de basisakte/verdelingsakte op zich nemen. Deze kosten zijn betaalbaar bij de ondertekening van de authentieke akte. 3

4 5. OPSCHORTENDE VOORWAARDEN 5.1*( in voorkomend geval) OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN TOEKENNING VAN EEN HYPOTHECAIR KREDIET : Ofwel is onderhavig Men moet weten bod niet dat aan het gebruikelijk de opschortende is dat een voorwaarde vergoeding wordt van toekenning van financiering aan de koper onderworpen, voorzien bij omdat het niet deze verkrijgen laatste van in dit het opzicht hypothecair alle krediet. toezeggingen Niettemin heeft is verkregen. het ook mogelijk te voorzien dat geen vergoeding is verschuldigd bij weigering van het krediet. Ofwel wordt onderhavig bod gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper een krediet verkrijgt ten bedrage van euro ( ), tegen de normale rentevoet op de markt. De koper verbindt zich ertoe dit krediet aan te vragen door alle normale stappen te ondernemen om deze lening te verkrijgen. Indien het krediet aan de koper wordt toegekend binnen de 4 weken die volgen op de ondertekening van het verkoopcompromis, is de verkoop gesloten. Niettemin moet de koper de verkoper hiervan op de hoogte brengen per brief die ten laatste verstuurd wordt vóór het verstrijken van de termijn. Indien het krediet niet verkregen wordt binnen deze termijn, wordt de opschortende voorwaarde als niet verwezenlijkt beschouwd en is de verkoop onbestaande. De koper verliest in dit geval een som van euro ( ) als vergoeding voor de tijdelijke onbeschikbaarheid van het goed. De koper moet de verkoper hiervan schriftelijk verwittigen binnen dezelfde termijn. Indien de koper het bewijs niet levert van de weigering van het krediet of niet bewijst dat hij tijdig het nodige heeft ondernomen om het krediet te verkrijgen, mag de verkoper, na het verstrijken van de termijn van vier weken, de koper, met een aan hem gericht aangetekend schrijven, Het is de verwittigen taak van de notaris dat onderhavige om een onderzoek verkoop in nietig te stellen is. naar De koper een eventueel verliest in voorkooprecht dit geval een som van indien dit aan het licht kan komen door de diverse, door euro de genoemde ( ) notaris uitgevoerde als vergoeding voor de tijdelijke onbeschikbaarheid van opzoekingen. het goed. 5.2 *(in voorkomend geval) OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN NIETUITOEFENING VAN HET VOORKOOPRECHT DOOR DE BEGUNSTIGDE : onderhavig bod wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van het niet uitoefenen van het voorkooprecht door de begunstigde ervan. 5.3 *(in voorkomend geval) OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN ONDERZOEK VAN DE DOCUMENTEN VAN MEDE EIGENDOM: Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten of een zelfstandige activiteit in het gebouw mag worden (in voorkomend geval) onderhavig bod wordt gedaan onder de opschortende uitgeoefend voorwaarde indien men dat in de het documenten van medeeigendom (basisakte met het reglement van medeeigendom, gebouw een dergelijke evenals activiteit het reglement van inwendige orde indien dat er is) geen bijzondere bedingen inhouden wenst die uit te bepaalde voeren. Het kan bijvoorbeeld rechten interessant waarover de koper zou willen beschikken, beperken. zijn te weten dat er een lift moet vervangen worden binnen een jaar (in voorkomend geval) onderhavig bod wordt gedaan onder de opschortende voorwaarde dat bijvoorbeeld, of dat er binnen een korte termijn werken de documenten aan de gevel die de syndicus moet voorleggen in geval van verkoop (overeenkomstig artikel zullen moeten uitgevoerd 57711, paragraaf worden. 1 van het Burgerlijk Wetboek) (meer bepaald de verslagen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de laatste drie jaar, evenals de periodieke afrekeningen van de lasten van de laatste twee jaar) geen bijzondere elementen bevatten die een voor de koper onvoorziene en ongekende uitgave met zich meebrengen op het moment van onderhavig bod. 5.4 SANCTIEBEDING : indien één van de partijen haar verplichtingen niet nakomt, kan de andere partij, na een ingebrekestelling betekend via deurwaardersexploot of aangetekend schrijven gericht aan de in gebreke blijvende partij, dat zonder gevolg blijft gedurende veertien dagen, vanaf het verstrijken van de hierboven vastgelegde termijn : hetzij de gedwongen uitvoering van onderhavige overeenkomst in rechte vorderen. 4

5 hetzij de verkoop als van rechtswege nietig beschouwen. In dat geval moet de partij die in gebreke blijft als schadevergoeding een bedrag betalen dat gelijk is aan tien procent van de hierboven bedongen prijs, na aftrek of bovenop de terugbetaling van de betaalde waarborg, naargelang het in gebreke blijven aan de koper of aan de verkoper wordt toegeschreven. De partijen erkennen echter dat zij op de hoogte zijn gebracht door de notaris die onderhavig compromis heeft opgesteld, dat enkel een ontbinding van rechtswege van de verkoop hen zal toelaten wettelijk in orde te zijn met betrekking tot de betaling van de registratierechten. De partij die in gebreke blijft zal bovendien instaan voor de op onderhavige overeenkomst verschuldigde registratierechten, de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de andere partij zou hebben gemaakt om de ontbinding van rechtswege of de uitvoering van onderhavige verkoop te bekomen, de kosten en erelonen die aan de notaris zouden zijn verschuldigd evenals de eventuele door de andere partij geleden schade. Indien de prijs of het saldo daarvan door toedoen van de koper niet binnen de hierboven vastgestelde termijn voor ondertekening van de authentieke akte wordt betaald, of indien de authentieke akte door toedoen van de verkoper niet binnen de genoemde termijn wordt ondertekend, zal de in gebreke blijvende partij van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn. Deze interest wordt berekend op de verkoopprijs of het saldo daarvan tegen de wettelijke interestvoet vermeerderd met drie procent per jaar, berekend dag per dag tot op de datum van volledige betaling of ondertekening van de authentieke akte, vanaf deze uiterste datum. 6. ANDERE VOORWAARDEN EN VERKLARINGEN 5

6 7. TERMIJN VAN AANVAARDING EN KENNISGEVING Men moet weten dat de akten van eigendomsoverdracht voor onroerende Onderhavig bod wordt gedaan voor een periode van dagen die vandaag aanvangt en dus van rechtswege verstrijkt op goederen gelegen in België dienen geregistreerd te worden binnen een termijn van 4 maanden na om opzegging 17u00. van Dit bod de laatste verplicht opschortende de ondergetekenden voorwaarde. hoofdelijk en ondeelbaar tot het ondertekenen van een verkoopcompromis binnen de maand van aanvaarding van het bod door de verkopers, onder de normale voorwaarden van een notarieel verkoopcompromis en onder de hierna voorziene minimum voorwaarden, en tot het storten van een waarborg (die bij verkoop een voorschot wordt) Wat van de % aanvaarding van de van prijs het bod ten betreft, laatste raden op de wij dag aan van het de aankoopbodformulier ondertekening van persoonlijk het te overhandigen en er datum en uur op te vermelden. Indien u echter liever een brief stuurt, moet verkoopcompromis en tot het ondertekenen van de authentieke akte binnen de 4 maanden volgend op de ondertekening u er absoluut op letten dat de ontvangstdatum en niet de verzendingsdatum van de brief in van dit compromis. aanmerking genomen wordt. De verkoper kan het bod aanvaarden via mail ), door op hiervoor vermeld adres een brief naar de koper te sturen, of door het voor akkoord te ondertekenen. 8. HANDTEKENINGEN De koper erkent dit aankoopbod gelezen en begrepen te hebben en ermee in te stemmen, en een kopie ervan te bewaren. Opgemaakt te, op, om u Handtekening van de koper(s) voorafgegaan door de vermelding «gelezen en goedgekeurd» 9. ANTWOORD VAN DE VERKOPER De verkoper erkent dit aankoopbod gelezen en begrepen te hebben en een kopie ervan te hebben ontvangen. Door dit bod te aanvaarden, verklaart de verkoper : dat hij eigenaar is van het goed ; dat hij gerechtigd is om erover Indien te beschikken het goed ; geheel of gedeeltelijk de gezinswoning van de verkoper uitmaakt, moet deze laatste (overeenkomstig artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek), bij dat het goed voor bewoning bestemd aanvaarding is van en onderhavig dat hij niet bod, op aan de de hoogte koper de is schriftelijke van enige toestemming stedenbouwkundige van inbreuk met betrekking tot het zijn verkochte huwelijkspartner goed. Hij overhandigen verklaart bovendien en, in voorkomend dat alle geval, werken zijn medewerking werden uitgevoerd en de verbintenis van deze laatste om tussen te komen in de notariële verkoopakte. in overeenstemming met de geldende wetgeving en volgens de regels van de kunst. Ik verklaar dit aankoopbod te aanvaarden, te weigeren of een tegenbod te doen. Opgemaakt te, op, om u Handtekening van de verkoper(s) voorafgegaan door de vermelding «goed voor akkoord met onderhavig bod en de eraan verbonden voorwaarden» en de datum van aanvaarding 10. ONTVANGSTBEVESTIGING (ENKEL NA AANVAARDING VAN HET AANKOOPBOD) De koper erkent een kopie van het aanvaard aankoopbod van de verkoper te hebben ontvangen. Opgemaakt te, op, om u Handtekening van de koper(s) De koper moet de ontvangstbevestiging slechts tekenen wanneer het aankoopbod aanvaard is. 6

7 11. TUSSENKOMST VAN DE VERKOPENDE PARTNER Overeenkomstig artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek, is het hierna beschreven verkochte goed als gezinswoning beschermd. Daarom heeft/is de heer/mevrouw, echtgenoot van/echtgenote van/wettelijk samenwonende partner van, voornoemde verkoper, Ofwel zijn/haar toestemming tot onderhavige verkoop verleend door onderhandse verklaring op Schrappen wat niet past datum van, waarvan een kopie als bijlage bij onderhavige aanvaarding van het bod gevoegd wordt. Ofwel hierin tussengekomen om zijn/haar toestemming tot onderhavige verkoop te verlenen. Handtekening(en) voorafgegaan door de vermelding «goed voor akkoord met onderhavig bod en de eraan verbonden voorwaarden» en de datum van aanvaarding : 7

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis Ondergetekenden: A. De verkoper : (naam, voornamen, beroep, adres, B.T.W.-nummer) B. De koper : (naam, voornamen, beroep, adres,

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst - België

Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België 2/7 Verkoopovereenkomst tussen maatschappelijke zetel) (naam/namen, voornaam/voornamen, adres, firmanaam, 1. Ondergetekende(n)...... hierna de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE PROCEDURE VOOR EEN VERKOOP UIT DE HAND AAN DE HOOGSTE BIEDER VAN DE GEMEENTELIJKE ONROERENDE GOEDEREN

REGLEMENT VOOR DE PROCEDURE VOOR EEN VERKOOP UIT DE HAND AAN DE HOOGSTE BIEDER VAN DE GEMEENTELIJKE ONROERENDE GOEDEREN REGLEMENT VOOR DE PROCEDURE VOOR EEN VERKOOP UIT DE HAND AAN DE HOOGSTE BIEDER VAN DE GEMEENTELIJKE ONROERENDE GOEDEREN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 29/06/2016.

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument (de opdrachtgever) het recht om zonder kosten van zijn

Nadere informatie

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen 1 Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen Opdrachtgever: Appartement MAKAL HALIL Curator over MAKAL HALIL

Nadere informatie

VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017 DOSSIERNR : 05706

VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017 DOSSIERNR : 05706 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG Opgesteld door de verenigingen vermeld onderaan Datum : BESTELBON nr. HANDELAAR : Naam :.. Adres :.. Telefoon :.. B.T.W. nr. : HR.nr. :. De handelaar

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst bouwgrond

Verkoopovereenkomst bouwgrond Verkoopovereenkomst bouwgrond Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die

Nadere informatie

HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928

HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928 INDIEN NATUURLIJK

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL)

VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL) VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL) TUSSEN: De naamloze vennootschap van publiek recht De Post, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Muntcentrum en die ingeschreven is in de Kruispuntbank

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme Verkoopdossier Bieden onder gesloten omslag Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme 2e afdeling, sectie E, nr. 1008a 7114,54 m² Inleiding Ingevolge van een beslissing van de OCMW-raad

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop grond...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST GROND

VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 bladzijde Tussen ondergetekenden : VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 de gemeente Maasmechelen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Raf Terwingen, burgemeester,

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

KOOP VERKOOPOVEREENKOMST APPARTEMENT TOELICHTING

KOOP VERKOOPOVEREENKOMST APPARTEMENT TOELICHTING www.test-aankoop.be Aangepast door Test-Aankoop in juni 2008 KOOP VERKOOPOVEREENKOMST APPARTEMENT TOELICHTING Waarschuwing Deze koop-verkoopovereenkomst is reeds een contract: zodra u de overeenkomst heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

KOOP VERKOOPOVEREENKOMST WOONHUIS TOELICHTING

KOOP VERKOOPOVEREENKOMST WOONHUIS TOELICHTING www.test-aankoop.be Aangepast door Test-Aankoop in juni 2008 Waarschuwing KOOP VERKOOPOVEREENKOMST WOONHUIS TOELICHTING Deze koop-verkoopovereenkomst is reeds een contract: zodra u de overeenkomst heeft

Nadere informatie

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten:

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten: Hoofdstuk8 De wet-breyne De wet-breyne is een bijzondere wetgeving tot regeling van de overeenkomsten betreffende de eigendomsoverdracht van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning of van verkopen op

Nadere informatie

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser.

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser. 1 Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser. Opdrachtgever: Hypothecaire schuldeiser Opdracht: Woning

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : EIGENAAR : cvba HELPT ELKANDER

WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : EIGENAAR : cvba HELPT ELKANDER Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : 03105 EIGENAAR :

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en De naamloze vennootschap Houthandel Van Looy, met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28, BTW BE 0453.310.989, RPR Turnhout.

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper

Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper Naam en voornaam: Straat en nummer: Postcode en gemeente:

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131 BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131 Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden inzake

Nadere informatie

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS IZEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor de aankoopkosten van een woning (Besluit van de Gemeenteraad van 30 augustus 2010) In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN HANDELSZAAK EN APPARTEMENT, MAASTRICHTERSTRAAT 347 TE BILZEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN HANDELSZAAK EN APPARTEMENT, MAASTRICHTERSTRAAT 347 TE BILZEN BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN HANDELSZAAK EN APPARTEMENT, MAASTRICHTERSTRAAT 347 TE BILZEN Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Handleiding voor de syndicus - Aanvraag van een KBC-Renovatiekrediet voor VME s

Handleiding voor de syndicus - Aanvraag van een KBC-Renovatiekrediet voor VME s Handleiding voor de syndicus - Aanvraag van een KBC-Renovatiekrediet voor s Hieronder vindt u de nodige stappen die dienen doorlopen te worden om een KBC-renovatiekrediet voor aan te vragen en op te nemen.

Nadere informatie

De registratierechten

De registratierechten De registratierechten Elke aankoop van een gebouw moet geregistreerd worden. Bijgevolg moeten er registratierechten op betaald worden [55]. De aankoop van een onroerend goed moet geregistreerd worden,

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide"

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving Gorsselse Heide Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Postbus 111 6800 AC Arnhem Telefoon : (026) 365 55 58 Fax : (026) 365 55 00 JW - 28002693 Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide" Beschrijving

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 27/06/2011.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 27/06/2011. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN WONING DIE VOORDIEN HET VOORWERP HEEFT UITGEMAAKT VAN EEN PREMIE VOOR DE VERWEZENLIJKING

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet.

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Na de recente wijzigingen van de appartementswet, bestaan er óók voor de vastgoedmakelaar enkele aandachtspunten. Enkele daarvan

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

[] geregistreerd partner. [] rijbewijs [] Nederlandse identiteitskaart

[] geregistreerd partner. [] rijbewijs [] Nederlandse identiteitskaart Dossiernummer: 16678 AvH/sb INSCHRIJVINGSFORMULIER Noord/Pakket 4 - Gordelweg 249c - Noordsingel 25ab - Tamboerstraat 11 - Jan Sonjestraat 19a De Inschrijver: In te vullen bij bod door natuurlijk persoon:

Nadere informatie

Bemiddelingsopdrachten met de consument

Bemiddelingsopdrachten met de consument Bemiddelingsopdrachten met de consument Samenvatting van de verplichte en verboden vermeldingen in bemiddelingsopdrachten De bemiddelingsopdracht met de consument moet vastgelegd worden in een schriftelijke

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier Project Gent, Hoge Weg FASE 3

Inschrijvingsformulier Project Gent, Hoge Weg FASE 3 Inschrijvingsformulier Project Gent, Hoge Weg FASE 3 Ondergetekende(n), 1) Naam en voornaam: Straat + huisnummer: Postcode + gemeente: Rijksregisternummer: Geboortedatum en plaats: Telefoon- of gsm-nummer:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN De Algemene Voorwaarden hierna maken integraal deel uit van de Bijzondere Voorwaarden. Wanneer de overeenkomst

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier Project Gent, Hoge Weg FASE 1

Inschrijvingsformulier Project Gent, Hoge Weg FASE 1 Inschrijvingsformulier Project Gent, Hoge Weg FASE 1 Ondergetekende(n), 1) Naam en voornaam: Straat + huisnummer: Postcode + gemeente: Rijksregisternummer: Geboortedatum en plaats: Telefoon- of gsm-nummer:

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST. Goed gelegen in het Waals Gewest

VERKOOPOVEREENKOMST. Goed gelegen in het Waals Gewest VERKOOPOVEREENKOMST Goed gelegen in het Waals Gewest Tussen de ondergetekenden: 1........... hierna DE VERKOPER genoemd, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden, hier vertegenwoordigd door...., handelend als

Nadere informatie

MANDAAT VAN BEHEER INLEIDING

MANDAAT VAN BEHEER INLEIDING MANDAAT VAN BEHEER op basis van Bijlage II van het Besluit van 28 maart 2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 19 november 1998 tot organisatie van de sociale

Nadere informatie

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Hieronder vindt u de nodige stappen die dienen doorlopen te worden om een KBC-renovatiekrediet voor VME s aan te vragen en

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr :

Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De besloten

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen 1. De heer en mevrouw Koenraad Vervaecke Katrien Vandepitte, Samenwonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 380, hierna genoemd verhuurders en 2. Naam venootschap., ondernemingsnummer:

Nadere informatie

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN De Algemene Voorwaarden hierna maken integraal deel uit van de Bijzondere Voorwaarden. Wanneer de overeenkomst

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST Tussen: Stad Kortrijk, RPR 0270.494.678, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54. Hier vertegenwoordigd door : -, Voorzitter van de Gemeenteraad,

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

Verkoper verkoopt aan Koper die van Verkoper koopt *ieder voor de onverdeelde helft:

Verkoper verkoopt aan Koper die van Verkoper koopt *ieder voor de onverdeelde helft: KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: (A) (i) Rabohypotheekbank N.V., een naamloze vennootschap met zetel te Amsterdam en met adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, mede kantoorhoudende te Fellenoord 15, 5612

Nadere informatie

LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE

LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE A. INLEIDING Onderhavig lastenkohier heeft betrekking op de verkoop van stadsgrond

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten Stuk 1344 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 10 oktober 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten 3370

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen:

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen: Huurovereenkomst Ondergetekenden: 1. Hoogerbrugge & Partners (handelsnaam: MB67 Offices), gevestigd Middel Broekweg 67, 2675 KG Honselersdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop gebouw Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop gebouw Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop gebouw...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur)

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) Van: N.I.A. Hypotheken B.V. Relatienummer bij Cardif: 1729 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

m² 370 m² +32 (0) Rue de Village 2 - BLAIMONT. Informatieplicht: Recreatiegebied,Vg, Gdv, Gvkr EPC: 680 kwh/m², UC: 13144

m² 370 m² +32 (0) Rue de Village 2 - BLAIMONT. Informatieplicht: Recreatiegebied,Vg, Gdv, Gvkr EPC: 680 kwh/m², UC: 13144 TE KOOP +32 (0)486 50 66 70 55.000 Rue de Village 2 - BLAIMONT Laad je batterijen op in eigen land! In de verkoop 2 chalets, geschikt voor 4 pers. in vakantiepark Landal Les Etoiles, Blaimont. Een rustig

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ).

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ). Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De naamloze

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden inzake de procedure opbod voor hogervermeld onroerend goed.

Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden inzake de procedure opbod voor hogervermeld onroerend goed. BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN FEESTZAAL MET APPARTEMENT EN PARK MET VIJVER, gelegen te 3590 DIEPENBEEK, KAPELSTRAAT 70. Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

5 verdeeldheid overeenkomstig de wet van 8 juli 1924, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1994 en 2 juni 2010 en de reparatiewetten van 13 augustus 2011, 15 mei 2012 en 17 augustus 2013, en meer bepaald

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

C VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK

C  VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK C nr. @ Casenr. @ VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK De ondergetekenden: 1. De PROVINCIE NOORD-BRABANT, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam vertegenwoordiger, domicilie

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2. De commanditaire vennootschap Merging Investments met zetel Heusden- Zolder, Lochtemanweg 88, 0430.151.844, opgericht onder de benaming

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie