De registratierechten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De registratierechten"

Transcriptie

1 De registratierechten Elke aankoop van een gebouw moet geregistreerd worden. Bijgevolg moeten er registratierechten op betaald worden [55]. De aankoop van een onroerend goed moet geregistreerd worden, behalve als het gaat om nieuwe gebouwen die aan het BTW-stelsel onderworpen zijn en waarop dus geen registratierechten verschuldigd zijn. Bij verkoop onder opschortende voorwaarde, waarbij de partijen hun verbintenissen laten afhangen van een toekomstige, onzekere gebeurtenis, moet de overeenkomst eveneens geregistreerd worden, maar er moet slechts een algemeen vast recht [56] betaald worden. Het evenredige recht [57] zal pas verschuldigd zijn wanneer de voorwaarde vervuld is. Het is niet nodig een nieuwe akte te laten opmaken bij de realisatie van de overeenkomst. Een gewone aangifte bij de administratie volstaat. 1. De termijnen De registratierechten moeten binnen de vier maanden na de datum van de eerste overeenkomst (onderhandse verkoopsovereenkomst) betaald worden. Als de notariële verkoopakte ondertussen getekend werd, zal de notaris de registratierechten opeisen bij de ondertekening van de akte. De notaris zal ze rechtstreeks aan de administratie doorstorten. Bij verkoop onder opschortende voorwaarde, waarbij de partijen hun verbintenissen laten afhangen van een toekomstige, onzekere gebeurtenis, begint de termijn van vier maanden pas te lopen vanaf de datum waarop de voorwaarde vervuld wordt.

2 Noteer dat Verbeuren ondeelbaar een geldboete gelijk aan het bedrag der rechten, zonder dat ze lager dan 25 EUR mag zijn: de personen die binnen de voorgeschreven termijnen, de akten of verklaringen niet hebben doen registreren welke zij gehouden zijn aan de formaliteit te onderwerpen (art. 41). 2. De betaling van de rechten Ten aanzien van de belastingadministratie zijn de partijen ondeelbaar gehouden tot de betaling van de rechten. Dit geldt eveneens voor eventuele geldboetes en ook bij een vonnis dat de waarde van een authentieke akte heeft waarbij de eigendomsoverdracht vastgesteld wordt. Gewoonlijk moet de koper in principe de registratierechten betalen. Nochtans kunnen de partijen in de onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis) overeenkomen dat de rechten door de verkoper gedragen zullen worden. In dit geval is er sprake van een verkoop tegen een all-inprijs. Tevens is het zo dat volgens de wet de instrumenterende notaris de rechten moet betalen als hij de akte verlijdt. Er rust dus een specifieke verplichting op hem. 3. De heffingsgrondslag Bij de verkoop van een onroerend goed is een evenredig tarief verschuldigd. Het wordt berekend op het bedrag van de prijs en de bedongen lasten. De registratierechten worden berekend op de verkoopprijs met als minimale heffingsgrondslag de waarde van het gebouw (evenredig recht). De registratierechten kunnen verminderd en later soms zelfs gedeeltelijk teruggegeven worden. In de authentieke akte moet, op straffe van een geldboete, melding gemaakt worden van artikel 203. De partijen moeten in de akte de effectief overeengekomen prijs opgeven want het bestuur der registratie berekent de registratierechten op die heffingsgrondslag. Een lagere dan de overeengekomen prijs opgeven staat gelijk met belastingontduiking. Het bestuur der registratie zou dan ook een geldboete kunnen innen die ondeelbaar door beide partijen verschuldigd is. 4. De risico s van een lagere dan de normale waarde De administratie zal een schatting maken van de normale waarde van het verkochte goed. Zij baseert zich onder meer op de oppervlakte van het gebouw, het volume, het kadastrale inkomen, de bouwdatum en vooral de verkoopprijs van gelijkaardige gebouwen die kort geleden in de buurt verkocht werden.

3 Als de administratie van oordeel is dat de in de akte opgegeven prijs lager is dan de normale waarde van het gebouw, stuurt zij de koper een bericht waarin een tekort in de waardering vastgesteld wordt en waarin zij vraagt binnen de maand een aanvullend recht en tevens een boete te betalen. Om zijn bericht te betekenen beschikt de ontvanger over een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop de akte geregistreerd werd. Dit bericht is enkel een voorstel tot aanvullende belasting van de ontvanger, geen ambtshalve belasting. De partijen kunnen zich binnen de voorgeschreven termijn verdedigen en de door de administratie voorgestelde waarde betwisten. Uiteraard is het onderzoek van de door de administratie gebruikte vergelijkingspunten van essentieel belang. Als het gebouw zich in slechte staat bevindt en renovatiewerken uitgevoerd moeten worden, kan het dus erg nuttig zijn voorafgaandelijk aan de uitvoering van de werken een dossier (foto s, video s, staat van het gebouw door een expert ) te laten opmaken en alle facturen van de ondernemingen en van de aankoop van materiaal bij te houden. Er dient inderdaad aan herinnerd te worden dat het bericht van de administratie tot twee jaar na de aankoop verstuurd mag worden. Als de betwisting met de administratie blijft aanhouden, kan een controleexpertise aangevraagd worden. Als gevolg van de wetswijziging is het verslag van de deskundige niet langer definitief bindend voor de partijen. Zowel de ontvanger als de partij kan immers de expertise aanvechten door een zaak bij de rechtbank in te leiden. Op straffe van verval moet die vordering ingeleid worden binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de datum waarop het verslag betekend werd. Als de expert de koper in het gelijk stelt, zal er uiteraard geen aanvullend recht betaald moeten worden en zal de administratie voor de expertisekosten moeten opdraaien. Maar als de expert de administratie in het gelijk stelt, dus als hij tot een hogere waarde komt dan de in de akte opgenomen prijs, zal de ontvanger het aanvullend recht kunnen innen, plus een geldboete die onder geen beding verminderd kan worden. Ook de expertisekosten zullen dan door de koper betaald moeten worden. 5. Het basistarief De ligging van het goed bepaalt het stelsel en het tarief die van toepassing zijn. Het basistarief bedraagt: 10,0 % in het Vlaamse Gewest 12,5 % in het Waalse Gewest 12,5 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het Vlaamse en het Waalse Gewest (niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) kan het basistarief verlaagd worden tot 5% en tot 6% voor bescheiden woningen en kleine landeigendommen volgens onderstaande voorwaarden: 1. Het (niet geïndexeerde) kadastraal inkomen van het aangekochte gebouw mag niet hoger

4 zijn dan 745 euro. Als het K.I. 746 euro bedraagt, betaalt de koper 12,5 %. Die grens kan echter opgetrokken worden voor grote gezinnen [58]. 2. De vermindering wordt pas toegekend als het gebouw het enige onroerend goed is van de koper of zijn echtgenoot. Op dit principe bestaan er echter twee uitzonderingen: Als het kadastraal inkomen van het goed dat men al in bezit heeft, geteld bij het kadastraal inkomen van het aangekochte goed, niet hoger is dan de grens van 745 euro. Er wordt geen rekening gehouden met de goederen verworven door erfenis van ouders of grootouders, als het kadastraal inkomen van het geërfde deel niet hoger is dan 25% van het toegelaten maximumbedrag. 3. De vermindering van de rechten wordt enkel toegestaan als de koper de woning betrekt en er effectief gedomicilieerd is. De inschrijving moet gebeuren binnen de drie jaar na de datum van de notariële koopakte en moet effectief zijn gedurende een ononderbroken periode van drie jaar. Als die voorwaarden niet vervuld zijn, zal de koper de administratie niet alleen het verschil tussen het normale en het verminderde recht moeten betalen, maar ook een geldboete die het aanvullend percentage kan bereiken. In het Waalse Gewest zou het te betalen recht dan 19% bedragen. 4. De koper moet een natuurlijke persoon zijn. 6. De belastingaftrek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest a) In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen kopers die een woning voor hun hoofdverblijf wensen te kopen en een natuurlijke persoon zijn, een vermindering van de belastbare grondslag genieten, op voorwaarde dat ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Die verlaging van de heffingsgrondslag komt in feite neer op een onmiddellijke aftrek. De registratierechten (tarief van 12,5 %) worden daarbij enkel berekend op het gedeelte van de prijs boven het bedrag van de belastingaftrek.

5 De basisvermindering bedraagt euro bij aankoop van een woning. In bepaalde zones kan de belastingaftrek zelfs op euro gebracht worden, meer bepaald in ruimtes voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de renovatie zoals die afgebakend werden in het gewestelijke ontwikkelingsplan. De belastingaftrek kan voor gelijk welke woning (kleine studio, loft of herenhuis ) verkregen worden, op voorwaarde dat alle kopers aan de volgende voorwaarden voldoen: de woning moet in Brussel (19 gemeenten) gelegen zijn; de kopers mogen enkel natuurlijke personen zijn; het onroerend goed moet bewoond of voor bewoning bestemd zijn (geen bouwgrond); daarentegen kan de belastingaftrek wel toegepast worden op de waarde van de grond in het kader van de aankoop van een appartement op plan; de aankoop moet betrekking hebben op de geheelheid van de volle eigendom; de belastingaftrek kan enkel bij verkoop (geldt niet voor schenkingen, ruil, ); de kopers mogen geen andere woningen bezitten (geheelheid in volle eigendom) in België of in het buitenland; de nieuwe woning moet als hoofdverblijf betrokken worden binnen de twee jaar na de datum van de registratie van de aankoop (drie jaar voor appartementen in aanbouw of op plan); de hoofdverblijfplaats in Brussel behouden gedurende een ononderbroken periode van ten minste vijf jaar (periode beginnend op de datum van de vestiging van de hoofdverblijfplaats op het adres waar het onroerend goed gelegen is, dus in principe vanaf de datum van inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister). Bijzondere gevallen: In geval van verkoop van een vorige woning die gepaard gaat met een beding van uitgestelde eigendomsoverdracht tot de datum van de akte, zal de belastingaftrek op de nieuwe aankoop slechts mogelijk zijn als de authentieke verkoopakte al verleden is op het ogenblik van de onderhandse verkoopsovereenkomst met betrekking tot de nieuwe woning, dus als de eigendomsoverdracht van de andere woning al plaatsgevonden heeft. Wanneer de koper in het kader van dezelfde onderhandse verkoopsovereenkomst twee woningen aankoopt, zal hij de belastingaftrek voor één ervan kunnen genieten indien hij daarbij duidelijk in de koopakte aangeeft welke van de twee woningen als zijn hoofdverblijfplaats zal dienen en indien hij de aftrek ervoor aanvraagt. De aftrek bij wijze van teruggaaf : als de kopers andere onroerende goederen bezaten waardoor ze de aftrek niet konden genieten en als ze deze verkopen binnen de twee jaar na de datum van registratie van hun nieuwe verwerving, kunnen ze het bedrag van de vermindering die ze hadden kunnen genieten door toepassing van de aftrekregels, terugkrijgen.

6 b) In het Vlaamse Gewest kunnen de kopers bij gewone verwerving van de geheelheid in volle eigendom van een woning die als hoofdverblijfplaats gebruikt zal worden, een vermindering van de heffingsgrondslag van euro genieten als ze geen ander voor bewoning bestemd onroerend goed bezitten. Die vermindering geldt eveneens voor de aankoop van bouwgronden of van onroerende goederen die tot woning verbouwd zullen worden. 7. Het stelsel van de meeneembaarheid in het Vlaamse Gewest Een Vlaams decreet voerde het begrip meeneembaarheid van de registratierechten in. a) Het stelsel Een Vlaams decreet heeft een nieuw begrip ingevoerd, namelijk de meeneembaarheid van de registratierechten. In bepaalde gevallen kunnen de rechten betaald naar aanleiding van een eerste aankoop van een woning die tot hoofdverblijfplaats dient, aangerekend worden op de registratierechten die verschuldigd zijn bij de verwerving van een nieuwe hoofdverblijfplaats. De kopers moeten dan nog enkel het verschil tussen de twee bedragen betalen. In andere gevallen kunnen ze een gedeeltelijke teruggave genieten. Deze regeling geldt enkel voor natuurlijke personen (dus geen vennootschappen). De bedoeling is dat ze hun woning in het Gewest hebben en daarom minder registratierechten moeten betalen. Een natuurlijke persoon die samen met een vennootschap aankoopt, kan de voordelen van dit stelsel genieten. De registratierechten die betaald worden bij de verwerving van een nieuwe woning, worden verminderd rekening houdend met de rechten die vroeger betaald werden bij de aankoop van een andere woning. Beide woningen (de oude en de nieuwe) moeten natuurlijk in Vlaanderen gelegen zijn. Technisch kan deze meeneembaarheid op de volgende manier geregeld worden: ofwel door aanrekening van de vroeger betaalde rechten,

7 ofwel door teruggaaf bij een latere aankoop. b) Voorwaarden Een woning bezitten: om de aan de meeneembaarheid verbonden voordelen te genieten, moet men vroeger registratierechten voor de aankoop van een eerste woning in het Vlaamse Gewest betaald hebben. Het vroeger aangekochte goed moest dienen als hoofdverblijfplaats. De oude woning verkopen: de verkoop van de eerste woning mag plaatsvinden vóór of na de verwerving van het nieuwe onroerend goed. Komt die verkoop tot stand vóór de aankoop van de nieuwe woning, dan kunnen de kopers een vermindering van de registratierechten genieten die aangerekend wordt op de rechten die bij de aankoop van de eerste woning betaald werden. Komt de verkoop tot stand na de aankoop van de nieuwe woning, dan kan het voordeel bestaan in de teruggave van registratierechten betaald bij de nieuwe aankoop. Een nieuwe woning aankopen: de meeneembaarheid speelt enkel bij aankoop van een woning in het Vlaamse Gewest. Dit geldt dus bij de aankoop van een voor bewoning bestemd onroerend goed, maar eveneens voor een bouwgrond waarop in korte tijd een woning opgetrokken zal worden of voor een onroerend goed dat in korte tijd tot woning verbouwd zal worden. De nieuwe woning moet binnen een bepaalde termijn (twee of drie jaar al naargelang van de authentieke aankoopakte) betrokken worden. De verbintenis om het onroerend goed te bewonen: de aankoopakte van het nieuwe goed moet een verklaring bevatten waarin staat dat het verkochte goed als hoofdverblijfplaats diende plus de verbintenis om de nieuwe woning als hoofdverblijfplaats te betrekken. c) Termijn Bij verwerving van een woning na verkoop van de oude woning, kan de koper de registratierechten die hij voor zijn eerste woning betaald heeft, aanrekenen op de registratierechten die hij voor de nieuwe woning zal moeten betalen. De nieuwe verwerving moet echter een vaste dagtekening hebben binnen de twee jaar na de datum van de authentieke wederverkoopakte van de oude woning. De aankoopdatum van die laatste woning speelt geen rol. Wanneer een vroegere hoofdverblijfplaats na een nieuwe aankoop verkocht wordt, kan men de teruggave vragen van de registratierechten die betaald werden bij de verwerving van de nieuwe woning. De termijn hiervoor bedraagt twee (als de nieuwe aankoop betrekking heeft op een bestaande woning) of drie jaar (als de nieuwe aankoop betrekking heeft op een bouwgrond waarop de koper zijn hoofdverblijfplaats optrekt) tussen de datum van de nieuwe aankoop en de datum waarop de verkoop vaste dagtekening draagt. Wat het betrekken van de nieuwe woning betreft: de kopers moeten ze effectief als hoofdverblijfplaats betrekken binnen de twee jaar na de verwerving (of binnen de drie jaar na de aankoopakte van de bouwgrond). De wet bepaalt voorts dat de kopers de woning gedurende een voldoende lange periode moeten betrekken.

8 d) Beperkingen Het principe van de meeneembaarheid geldt voor een maximumbedrag van euro. Voor de rechten betaald op het ogenblik van de nieuwe aankoop, is het niet mogelijk een bedrag aan registratierechten aan te rekenen of terug te krijgen dat hoger is dan het bedrag betaald bij de eerste aankoop. Het totaalbedrag van het belastingvoordeel kan niet hoger zijn dan euro per onroerend goed. Bovendien wordt het voor iedere aankoper bepaald in functie van het deel dat hij bezit. 8. De teruggave van de registratierechten De koper kan de teruggave van de registratierechten vragen. Als de koper van een onroerend goed waarvoor hij het volle tarief betaald heeft, dit goed binnen de twee jaar na de aankoop opnieuw verkoopt, kan hij de teruggave van de registratierechten vragen en op die manier 60% van de rechten (in het Vlaamse en het Waalse Gewest) of 36% van de rechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest terugkrijgen. Als om welke reden ook de verkoop als gevolg van een gerechtelijke beslissing geannuleerd zou worden, dan worden de betaalde registratierechten integraal door de belastingadministratie terugbetaald op voorwaarde dat de vordering tot annulering of tot ontbinding van de verkoop binnen een termijn van ten hoogste één jaar na de verkoop ingediend wordt.

9 De teruggave van de registratierechten gebeurt niet automatisch. Zij moet aangevraagd worden door middel van een verzoek aan de administratie. De belastingwet voorziet in een verjaring van twee jaar voor elke aanvraag tot teruggaaf. Die termijn wordt berekend vanaf de datum waarop het kadastraal inkomen betekend werd of vanaf de datum van de wederverkoopakte. 9. Het stelsel van de vastgoedhandelaar Onder het stelsel van de vastgoedhandelaar worden de registratierechten tot 5% verminderd. Als de voorwaarden bepaald in de artikelen 62 en volgende van het Wetboek der registratierechten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) vervuld worden, kan een onroerend goed aangekocht worden onder het stelsel van de vastgoedhandelaar, d.w.z. de personen die hun beroep maken van het kopen en verkopen van onroerende goederen. In dit geval worden de registratierechten verminderd tot 5% (in het Vlaamse en het Waalse Gewest) of tot 8% (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De voorwaarden zijn dat enerzijds bepaalde formaliteiten vóór het verlijden van de akte vervuld moeten worden en dat anderzijds strikte termijnen in verband met de wederverkoop van het onroerend goed nageleefd moeten worden. a) Formaliteiten vóór het verlijden van de akte Een beroepsverklaring op het registratiekantoor ondertekenen en indienen. In die beroepsverklaring moeten de aankoop- en wederverkoopoperaties die de koper van plan is binnen de eerste vijf activiteitsjaren te realiseren, duidelijk vermeld worden. Een voorstel formuleren met betrekking tot het samenstellen van een waarborg voor de invordering van de registratierechten als ze later opeisbaar zouden worden. Die waarborg kan onder meer de vorm van een bankwaarborg aannemen. De voornoemde waarborg effectief samenstellen. b) Na te leven voorwaarden om het voordeel van de rechten tegen verminderd tarief te behouden Binnen de vijf jaar moet de koper aantonen dat hij inderdaad een activiteit als vastgoedhandelaar uitgeoefend heeft door het bewijs van de opeenvolgende wederverkopen voor te leggen. Bovendien moet het onroerend goed ten laatste op 31 december van het tiende jaar na de aankoop volledig verkocht zijn. Is dit niet het geval, dan zal de koper een bedrag verschuldigd zijn van 12,5% (of 10% in het Vlaamse Gewest) van de aankoopprijs, zonder dat hij de bij de aankoop betaalde registratierechten van dit bedrag zal kunnen aftrekken. Merk op dat, als een gedeelte van het onroerend goed verkocht werd, die 12,5% (of 10 % in het Vlaamse Gewest) slechts op de aankoopprijs berekend zullen worden ten belope van het niet verkochte gedeelte, in verhouding tot de totale oppervlakte van het onroerend goed.

10 10. Aankoop met toepassing van het btw-stelsel Het btw-stelsel onttrekt de verkoop van een nieuwbouw aan de betaling van registratierechten. In principe is de verkoop van een onroerend goed onderworpen aan de betaling van registratierechten. Nochtans kan de verwerving van een in België gelegen nieuwbouw aan het btw-stelsel onderworpen worden en bijgevolg van registratierechten vrijgesteld worden (art. 8-9 van het BTW-Wetboek). a) Onroerende goederen die onder dit stelsel vallen Deze regeling geldt enkel voor nieuwe, op te trekken of in aanbouw zijnde gebouwen. In principe is zij niet van toepassing op de bouwgrond waarop de gebouwen opgetrokken worden. De koper zal dus wel registratierechten moeten betalen op de waarde van de bouwgrond waarop het gebouw opgetrokken wordt. Het btw-stelsel is eveneens van toepassing op de verkoop van nieuwe appartementen. In dit geval moet een uitsplitsing gemaakt worden tussen de verkoopprijs van de bouwgrond en die van de gebouwen. De registratierechten worden berekend op de onverdeelde aandelen in de bouwgrond, de btw op de waarde van de gebouwen. Het tarief bedraagt 21 % en wordt berekend op de betaalde prijs, verhoogd met alle lasten die op de koper rusten. b) Voorwaarden De eigendomsoverdracht moet onder bezwarende titel gebeuren. Aan die voorwaarde wordt voldaan bij de verkoop van het onroerend goed (is niet mogelijk voor een schenking met betrekking tot een onroerend goed). De verkoop moet betrekking hebben op nieuwe [59], nog op te trekken of in aanbouw zijnde gebouwen. De koper moet btw-plichtig zijn, ongeacht of hij een beroepsoprichter dan wel een toevallig oprichter (of btw-plichtige) is. c) Bij de wederverkoop van het gebouw In bepaalde gevallen kan een nieuw gebouw dat onder het btw-stelsel aangekocht werd, opnieuw verkocht worden met toepassing van het btw-stelsel, waardoor de verkoper bij de wederverkoop van het gebouw de bij de aankoop betaalde btw zal kunnen terugkrijgen. Daartoe moet de koper bij het btw-controlekantoor van zijn woonplaats een specifieke aanvraag indienen. De onderhandse verkoopsovereenkomst tussen de verkopende eigenaar en de koper moet uitdrukkelijk bepalen dat de verkoop onder het btw-stelsel zal plaatsvinden.

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

Vlaamse registratierechten

Vlaamse registratierechten Vlaamse registratierechten Dankzij de goedkeuring van het Lambermontakkoord is de Vlaamse Overheid sedert 1 januari 2002 volledig bevoegd om autonoom de tarieven, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN NL FR Enquête Trefwoord Contact Sitemap Help Zoek: 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN De

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten Stuk 1344 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 10 oktober 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten 3370

Nadere informatie

Vlaamse registratierechten

Vlaamse registratierechten Wegwijs in Vlaamse registratierechten de Wat moet u wanneer betalen? Vlaamse registratierechten fors verminderd / 3 Voor welke transacties betaalt u registratierechten? / 4 Hoeveel moet u betalen? / 5

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2009/3241/273 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Rolnummer 5059. Arrest nr. 121/2011 van 30 juni 2011 A R R E S T

Rolnummer 5059. Arrest nr. 121/2011 van 30 juni 2011 A R R E S T Rolnummer 5059 Arrest nr. 121/2011 van 30 juni 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 46bis, derde lid, 1, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten,

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2008 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1.

ONTWERP VAN DECREET. houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 11 september 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen 4602 FIN Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1 2

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE!

DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE! KOPEN OF BOUWEN 1 DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE! 2 Je hebt besloten om je eerste woning te kopen of te bouwen en om er je hoofdverblijfplaats te vestigen?

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond Guido De Wit IFA 15 februari 2011 Regeling vóór 2011 Grond > BTW was nooit verschuldigd op verkoop van grond (ook als tezamen met gebouw). > Op verkoop van grond waren alleen registratierechten verschuldigd.

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

==================================================================== : Landsverordening overdrachtsbelasting

==================================================================== : Landsverordening overdrachtsbelasting AB 1989 no. GT 73 Intitulé : Landsverordening overdrachtsbelasting Citeertitel : Landsverordening overdrachtsbelasting Vindplaats : AB 1989 no. GT 73 Wijzigingen : AB 1997 nos. 33, 34; AB 2004 no. 11 (inwtr.

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs in Brussel Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs VAN DE INSCHRIJVING TOT DE AANKOOP VAN EEN GOMB-WONING WIE MAG EEN GOMB-WONING KOPEN? WELKE PLICHTEN ZIJN ER VERBONDEN AAN DE AANKOOP VAN EEN

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 19 20 december 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen voorgesteld verzendcode: IED 2 Stuk 1326

Nadere informatie

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW.

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. 1. BTW De BEROEPSOPRICHTER is de persoon die geregeld onder bezwarende titel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009)

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009) OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke aankooppremie voor woningen (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014

REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014 STADSBESTUUR BLANKENBERGE HJ/VK TOELAGE VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014 Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen te blijven stimuleren om een eigen woning te verwerven,

Nadere informatie

REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK

REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK Opbouw reglement: 1. Definities 2. Premiebedrag 3. Voorwaarden woninggerelateerd persoonsgebonden 4. Procedure 5. Verplichtingen begunstigde(n) premie 6. Sancties 7.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten:

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten: Hoofdstuk8 De wet-breyne De wet-breyne is een bijzondere wetgeving tot regeling van de overeenkomsten betreffende de eigendomsoverdracht van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning of van verkopen op

Nadere informatie

BTW OP VERKOOP VAN GROND

BTW OP VERKOOP VAN GROND BTW OP VERKOOP VAN GROND Sinds 1 januari 2011 is de verkoop van grond in bepaalde gevallen onderworpen aan btw in plaats van aan registratierechten. Dit is het geval wanneer een terrein dat bij een nieuw

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

I NHOUDSTAFEL VOORWOORD... ERFBELASTING... 1

I NHOUDSTAFEL VOORWOORD... ERFBELASTING... 1 I NHOUDSTAFEL VOORWOORD............................................. ix FBELASTING............................................ 1 Belastingheffing............................................ 1 Algemeen..................................................

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Nieuwe,, verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen FAQ 1. Algemeen Wat is de doelstelling? Met deze nieuwe regelgeving zet de Vlaamse Regering in op vereenvoudiging en vergroening. Dit

Nadere informatie

FAQ REGISTRATIERECHTEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN BESCHEIDEN WONING

FAQ REGISTRATIERECHTEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN BESCHEIDEN WONING FAQ REGISTRATIERECHTEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN BESCHEIDEN WONING Laatste aanpassing: 21 april 2006. A. Algemeen. B. Vragen betreffende de verschillende grondvoorwaarden. a. Aankoop van een woning (al dan

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Voorwaarden bescheiden appartementen TREFIL NOORD INLEIDING 2 TOELATINGSVOORWAARDEN 2 BIJZONDERE VOORWAARDEN 7 VERKOOP OP PLAN WET BREYNE 11

Voorwaarden bescheiden appartementen TREFIL NOORD INLEIDING 2 TOELATINGSVOORWAARDEN 2 BIJZONDERE VOORWAARDEN 7 VERKOOP OP PLAN WET BREYNE 11 Voorwaarden bescheiden appartementen TREFIL NOORD 1. INLEIDING 2 2. TOELATINGSVOORWAARDEN 2 3. BIJZONDERE VOORWAARDEN 7 4. VERKOOP OP PLAN WET BREYNE 11 5. VERKLARING BEGRIPPEN 12 stadsontwikkeling en

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERKAVELING VLASBLOEM. VRAGENLIJST BIJ KANDIDATUUR Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

GEMEENTELIJKE VERKAVELING VLASBLOEM. VRAGENLIJST BIJ KANDIDATUUR Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van GEMEENTELIJKE VERKAVELING VLASBLOEM VRAGENLIJST BIJ KANDIDATUUR Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21.04.2016 Gegevens van de 1 ste kandidaat-koper: Gegevens van de 2 de kandidaat-koper (in

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder 01 Elke onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft

Nadere informatie

Ligging van de woning

Ligging van de woning Afbraak en heropbouw van gebouwen: wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6 % van toepassing? Inhoudsopgave Ligging van de woning... Afbraak bij de heropbouw van een privéwoning... Komen dus niet in aanmerking

Nadere informatie

Infoavond verkaveling Meytersveld woensdag 7 mei 2014 om 19u30

Infoavond verkaveling Meytersveld woensdag 7 mei 2014 om 19u30 Infoavond verkaveling Meytersveld woensdag 7 mei 2014 om 19u30 Verkaveling Meytersveld - waar? - wat? - wanneer? - wie? - hoe? - kostprijs? Waar ligt Meytersveld? Gemeenteraad het gebied tussen de Breeërsteenweg,

Nadere informatie

BOUW - RECHT. Inhoudstafel

BOUW - RECHT. Inhoudstafel BOUW - RECHT Inhoudstafel 1. BOUWEN MET EEN ARCHITECT... p. 1 2. DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR... p. 31 3. DE PREVENTIEVE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN EEN RECHT BIJ TOT STANDKOMING VAN CONTRACT... p. 41

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten Onderwerp: - vrijstelling van successierechten (SR) voor bossen - vrijstelling van successierechten en onroerende voorheffing voor gronden gelegen in het VEN 1. Rechtsgrond Decreet van 9 mei 2003 (B.S.

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck

van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck stuk ingediend op 789 (2010-2011) Nr. 1 9 november 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck houdende

Nadere informatie

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS IZEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor de aankoopkosten van een woning (Besluit van de Gemeenteraad van 30 augustus 2010) In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! - 2014 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Objectief onafhankelijk

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

16 maart Rapport Aanvullende aanslag klein beschrijf

16 maart Rapport Aanvullende aanslag klein beschrijf 2016-1577 Rapport 2016-3 Aanvullende aanslag klein beschrijf Management-samenvatting In dit rapport analyseert de Vlaamse Ombudsdienst ongenoegen van belastingplichtigen in de registratiebelasting. Zij

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Economische eigendomsoverdracht en de verhoging overdrachtsbelasting per 1 juli Een reactie

Economische eigendomsoverdracht en de verhoging overdrachtsbelasting per 1 juli Een reactie Econoom wegens verhoging overdrachtsbelasting blad - 1 - Economische eigendomsoverdracht en de verhoging overdrachtsbelasting per 1 juli 2012. Een reactie Mr. Ernst Loendersloot Sr. kandidaat notaris te

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

Rolnummer 2734. Arrest nr. 112/2004 van 23 juni 2004 A R R E S T

Rolnummer 2734. Arrest nr. 112/2004 van 23 juni 2004 A R R E S T Rolnummer 2734 Arrest nr. 112/2004 van 23 juni 2004 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 46bis, vijfde lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zoals

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

Omzendbrief 2014/2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex

Nadere informatie

GROEP VAN DE KERCKHOVE STADSWONING OOSTENDE TARWESTRAAT 20 PRIJSLIJST

GROEP VAN DE KERCKHOVE STADSWONING OOSTENDE TARWESTRAAT 20 PRIJSLIJST GROEP VAN DE KERCKHOVE STADSWONING OOSTENDE TARWESTRAAT 20 PRIJSLIJST PRIJSLIJST - 01 FEBRUARI 2015 TYPE OPP GROND OPP WONING AANTAL SLK Woning 154 m² 153 m² 3 PRIJS GROND PRIJS CONSTRUCTIE VERKOOPPRIJS

Nadere informatie