Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. # Tel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. # Tel."

Transcriptie

1 Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. EN # Tel. : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "koper" genoemd. WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: De verkoper verklaart bij deze te verkopen onder de gewone waarborgen van daad en recht en om afgeleverd te worden voor vrij, zuiver en onbelast van alle hypothecaire in- en overschrijvingen of andere welkdanige lasten aan de koper, handelend voor hem of voor command, die verklaart in aankoop te aanvaarden het hierna beschreven onroerend goed in volle eigendom, te weten: BESCHRIJVING VAN HET VERKOCHTE GOED Stad/Gemeente #- Afdeling # Een WOONHUIS met aanhorigheden, op en met grond, gelegen aan de #, gekadastreerd volgens titel sectie # nummer #, voor een oppervlakte van # en volgens recent kadastraal uittreksel sectie # nummer #, voor een #oppervlakte van #. 1. Eigendom_-_Gebruik. VERKOOPSVOORWAARDEN 1

2 De koper zal het eigendom, genot en #werkelijk gebruik van het verkochte goed bezitten vanaf het verlijden van de notariële akte. De verkoper verklaart dat het #vrij is van gebruik en dat het met geen enkel conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht of recht van wederinkoop is bezwaard. 2. Lasten. De koper draagt, voor wat het lopend fiscaal dienstjaar betreft, zijn deel in de onroerende voorheffing, alsook in de bestaande of nog gebeurlijk te vestigen gemeentebelastingen vanaf de ingenottreding. Hij neemt nadien alle belastingen voor zijn rekening. De verkoper verklaart geen achterstallige gemeentebelastingen te hebben. 3. Staat van het goed - Oppervlakte. De koper zal het goed nemen in zijn huidige staat zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding of vermindering van de hierna vastgestelde prijs, noch wegens gebreken in de bouw, zichtbare of onzichtbare, sleet of een andere oorzaak, noch wegens gebreken aan de grond of aan de ondergrond, noch wegens misrekening in de hoger aangeduide oppervlakte. Elk verschil tussen deze oppervlakte en de werkelijke, al overtrof het één/twintigste, zal ten voordele of ten nadele van de koper blijven, zonder verhaal tegen de verkoper. Dit alles onverminderd hetgeen hierna vermeld onder de rubriek "Bodemsanering". 4. Erfdienstbaarheden. Het goed wordt verkocht met al zijn lijdende en heersende, durende en niet voortdurende, zicht- en onzichtbare erfdienstbaarheden, waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen zijn. Het staat de koper vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico. De verkoper verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in het voor- of nadeel van het bij deze verkochte goed, en geen kennis te hebben van dergelijke erfdienstbaarheden, #met uitzondering van de erfdienstbaarheden vermeld in de akte verleden voor notaris # te # op #, hierna letterlijk weergegeven : # #De koper wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen vervat in hogervermelde bepalingen, voor zover nog van toepassing en betrekking hebbende op het verkochte goed, zonder dat onderhavige clausule meer rechten kan verlenen aan derden dan deze voortspruitende uit regelmatige en niet-verjaarde titels of uit de wet. 2

3 5. Verzekeringspolis. De verkoper verbindt zich ertoe om het verkochte goed verzekerd te houden tegen brand en andere risico's tot bij de ondertekening van de notariële akte, datum vanaf dewelke de koper alle nodige maatregelen zal moeten treffen om voorschreven goed te verzekeren indien hij wenst verzekerd te zijn en de verkoper zijn polis zal mogen opzeggen. 6. Nutsvoorzieningen. De koper is verplicht alle eventueel bestaande contracten betreffende water-, gas- of elektriciteitsvoorziening of enige andere distributiedienst, zoals televisie, over te nemen. Hij stelt deze diensten op de hoogte van zijn aankoop. 7. Afsluitingen op grenslijn. Het wordt tevens verkocht met alle rechten en verplichtingen inzake eventuele gemene muren, hagen of andere afsluitingen, die de scheiding uitmaken tussen het verkochte goed en de aanpalende eigendommen. 8. Stedenbouw. De verkoper verklaart : * dat het goed bij zijn weten niet valt onder de wetgeving op de ruilverkaveling, noch het voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening of van een planbatenheffing en er evenmin een as-builtattest werd uitgereikt en gevalideerd noch werd geweigerd; * dat het goed is gelegen in een #gebied volgens het # (plan); * dat voor het goed #geen #volgende vergunningen zijn afgeleverd: #. * desgevallend : dat het goed deel uitmaakt als lot # van een goedgekeurde nietvervallen verkaveling waarvan de vergunning is afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente # op # (ref. #) en waarvan de verkavelingsakte werd verleden voor notaris # te # op #, waarvan de koper erkent kopie te hebben ontvangen; * dat er met betrekking tot het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel of tot en met van de Codex noch enige beslissing werd gewezen; * dat het goed niet gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht; De verkoper verklaart voor alle vergunningsplichtige werken die hij gebeurlijk heeft uitgevoerd of laten uitvoeren aan het hierbij verkochte goed de vereiste vergunningen te hebben verkregen en verbindt zich ertoe hiervan desgevallend, uiterlijk bij de ondertekening van de authentieke akte, een kopie te overhandigen aan de ko- 3

4 per. Hij verklaart bovendien, te goeder trouw, geen kennis te hebben van onwettige constructies die dateren van vóór hij eigenaar was. OF : De koper verklaart er van op de hoogte te zijn dat voor de opgerichte constructies niet de vereiste vergunningen verkregen werden. De koper zal de verkoper of de instrumenterende notaris in geen enkel opzicht kunnen aanspreken in dit verband aangezien hij met kennis van zaken koopt na te zijn ingelicht over de risico's verbonden aan de aankoop van constructies die zonder vergunning zijn opgericht, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk vlak. Geen werken of handelingen vermeld in artikel van de Codex mogen worden opgericht of uitgevoerd zolang er geen stedenbouwkundige vergunning is verkregen ; in bepaalde gevallen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. 9. Monumenten, Stads- of Dorpsgezichten - Landschappen - Bos. De verkoper verklaart dat hij geen kennis heeft gekregen betreffende het feit dat voor gemeld goed beschermingsmaatregelen zouden zijn ontworpen of getroffen overeenkomstig de wetgeving op de monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen. De verkoper verklaart dat het verkochte goed geen bos bevat, en dat de bepalingen van het bosdecreet derhalve niet van toepassing zijn op deze verkoop. OF : Clausule bosdecreet (als het goed wél een bos bevat). 10. Bodemdecreet (voor zover het geen risicogrond betreft; in het andere geval mag dit model niet gebruikt worden). 1. De verkoper verklaart dat de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij zijn weten geen risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risicoinrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming van 27 oktober De verkoper verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 3. Voor zover voorgaande verklaring door de verkoper ter goeder trouw afgelegd werd, neemt de koper de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de verkoper hiervoor tot geen vrijwaring zal gehouden zijn. 4

5 4. De koper erkent op de hoogte te zijn gebracht van het bodemattest afgeleverd door de OVAM op #, waarvan de inhoud luidt als volgt : De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen: 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: 4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 11. Stookolietank. HIERNA SCHRAPPEN WAT NIET PAST : OFWEL (indien er geen stookolietank is of was): De verkoper verklaart dat er in het goed geen stookolietank aanwezig is of was. OFWEL (indien er een stookolietank is of was): De verkoper verklaart dat in het verkochte goed een #ondergrondse #bovengrondse stookolietank aanwezig #is #was met een inhoud van # liter. #OFWEL : #De verkoper verklaart dat de controle, zoals voorgeschreven door Vlarem II, werd uitgevoerd op #, zoals blijkt uit een conformiteitsattest afgeleverd door de firma # te #, dat de koper erkent te hebben ontvangen. #OFWEL : De verkoper verklaart dat deze tank buiten gebruik is gesteld en #geledigd (bovengrondse tank) #verwijderd #gevuld met een inert materiaal (gezien het technisch onmogelijk was ze te verwijderen), zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de firma # te #, dat de koper erkent te hebben ontvangen. #OFWEL : De verkoper zal ten zijne laste het conformiteitsattest voorleggen aan de instrumenterende notaris, en dit uiterlijk bij het verlijden van de authentieke akte. Indien deze stookolietank niet meer wordt gebruikt moet ze op de voorgeschreven wijze buiten gebruik worden gesteld door toedoen en op kosten van de verkoper. #OFWEL : De verkoper verklaart over geen conformiteitsattest te beschikken en de koper aanvaardt de tank (of als er geen tank meer is : het goed en de ondergrond) in de staat waarin deze zich bevindt. 12. Elektrische installatie. HIERNA SCHRAPPEN WAT NIET PAST : OFWEL (indien de installatie werd goedgekeurd; attest max. 25 oud voorhan- 5

6 den): Bij proces-verbaal van #, dat de koper erkent te hebben ontvangen, werd door # vastgesteld dat de installatie voldoet aan de voorschriften van het reglement. OFWEL (indien de installatie werd afgekeurd) : Bij proces-verbaal van #, dat de koper erkent te hebben ontvangen, werd door # vastgesteld dat de installatie niet voldoet aan de voorschriften van dit reglement. Na afloop van een termijn van 18 maanden vanaf het verlijden van de authentieke akte zal vastgesteld moeten worden of de overtredingen verdwenen zijn. De koper is verplicht zijn identiteit en de datum van deze akte mee te delen aan voornoemd erkend organisme dat de controle heeft uitgevoerd, met dien verstande dat hij de vrijheid behoudt om na deze mededeling een ander erkend organisme aan te stellen om de keuring in de toekomst te verrichten. Hij erkent op de hoogte te zijn van zowel de sancties voorzien in het Algemeen Reglement alsook de gevaren en aansprakelijkheden bij het gebruik van een installatie die niet voldoet aan de vereisten van dit reglement, alsook het feit dat de kosten van herkeuring door het organisme aan hem zullen aangerekend worden. OFWEL (indien er geen controle dient te gebeuren wegens een door de koper geplande renovatie of afbraak) : Partijen verklaren overeengekomen te zijn geen controleonderzoek in de zin van artikel 276bis van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 10 maart 1981 te laten uitvoeren omdat de koper het gebouw gaat afbreken dan wel de elektrische installatie volledig gaat renoveren. De koper erkent ervan op de hoogte te zijn dat hij de Algemene Directie Energie, Afdeling Infrastructuur hiervan schriftelijk op de hoogte moet brengen. Hij verklaart tevens te weten dat de nieuwe elektrische installatie slechts in gebruik zal kunnen genomen worden na een positief keuringsverslag door een erkend organisme, dit alles te zijnen laste. OFWEL (indien het proces-verbaal van onderzoek niet voorhanden is): De verkoper zal te zijnen laste een controleonderzoek laten uitvoeren van de elektrische installatie (de laagspanningsinstallatie) door een erkende instelling en het proces-verbaal van onderzoek overmaken aan de instrumenterende notaris. De notariële akte, zijnde de overeenkomst van overdracht van eigendom, zal melding maken van de overhandiging van het origineel van het proces-verbaal van onderzoek aan de koper. Indien het proces-verbaal negatief zou zijn beschikt de koper over een termijn van 18 maanden om de installatie in orde te brengen en een nieuw controleonderzoek te laten uitvoeren, dit alles te zijnen laste. 13. Energieprestatiecertificaat HIERNA SCHRAPPEN WAT NIET PAST : OFWEL (indien het energieprestatiecertificaat voorhanden is): 6

7 De koper erkent in het bezit te zijn gesteld door het energieprestatiecertificaat dat door #, energiedeskundige te # op # tweeduizend en # werd opgesteld met betrekking tot het verkochte goed met als unieke code #. OFWEL (indien het energieprestatiecertificaat niet voorhanden is): De aandacht van de verkoper wordt erop gevestigd dat bij de verkoop van een woning een energieprestatiecertificaat moet voorgelegd worden aan de koper. De verkoper verklaart hiervoor het nodige te zullen doen op zijn kosten en uiterlijk tegen de ondertekening der akte. 14. Waterparagraaf. Uit inlichtingen ingewonnen door de notaris van de verkoper blijkt dat het goed #niet ligt in een risicozone voor overstromingen zoals bedoeld in artikel 68-7 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Ingevolge het decreet op het integraal waterbeleid vermeldt ondergetekende notaris dat het goed als #niet #effectief #mogelijks overstromingsgevoelig wordt geklasseerd en dat het #niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone. 15. Opschortende voorwaarden. a. De verkoop wordt afgesloten onder opschortende voorwaarde dat er geen hypothecaire inschrijvingen, noch bevelen, beslagen of fiscale notificaties bestaan of worden betekend aan de verkoper of aan de instrumenterende notaris voor een bedrag hoger dan de verkoopprijs. Indien dit toch het geval zou zijn kan de koper de verkoop als niet-bestaande beschouwen indien de desbetreffende schuldeisers niet uiterlijk acht dagen vóór de uiterste datum van de authentieke akte opheffing of doorhaling zouden hebben gegeven van hun in- of overschrijving, bevel of notificatie. Deze opschortende voorwaarde is bedongen in het belang van de koper, die de enige is die zich erop kan beroepen. b. Partijen zijn op de hoogte van het feit dat de Belgische wetten, doch vooral de gewestelijke decreten en ordonnanties verschillende voorkooprechten hebben tot stand gebracht. Indien onderhavige verkoop aan een voorkooprecht zou onderworpen zijn, dan wordt hij afgesloten onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het voorkooprecht door de instantie die zich hierop zou kunnen beroepen. De instrumenterende notaris wordt desgevallend gelast en gemachtigd met de aanbieding van het desbetreffende voorkooprecht. Ter informatie : door een wijziging van artikel 85 van de Vlaamse Wooncode zijn sedert 5 april 2008 van het recht van voorkoop uitgesloten: 1 de woningen die deel uitmaken van een gebouw met meerdere woningen, waarbij de verkoop mede-eigendom over gemeenschappelijke delen doet ontstaan; 2 afzonderlijke garages; 7

8 3 afzonderlijke loten van een goedgekeurde verkaveling; 4 de aankoop van een eerste woning of een perceel bestemd voor woningbouw door een of meer natuurlijke personen, op voorwaarde dat deze verkrijgers geen andere woning of ander perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben op de dag van het sluiten van deze overeenkomst. Ingevolge artikel 8 van het decreet houdende harmonisering van de Vlaamse voorkooprechten zijn in alle gevallen van het recht van voorkoop uitgesloten: 1 bepaalde familieleden van de verkoper (te weten de echtgenoot, de afstammelingen of geadopteerde kinderen van de eigenaar, alsmede de afstammelingen of geadopteerde kinderen van de echtgenoot van de eigenaar, waarbij de wettelijk samenwonenden of zij die minstens één jaar feitelijk samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren worden gelijkgesteld met echtgenoten); 2 de mede-eigenaar, ongeacht of de onverdeeldheid ophoudt of niet, alsmede de echtgenoot, de afstammelingen of geadopteerde kinderen van de mede-eigenaar en de de afstammelingen of geadopteerde kinderen van de echtgenoot van de medeeigenaar (met zelfde gelijkstelling van voormelde samenwonenden met echtgenoten); 3 de echtgenoten van voormelde afstammelingen of geadopteerde kinderen (met zelfde gelijkstelling van voormelde samenwonenden met echtgenoten); 4 de pachter die het recht van voorkoop overeenkomstig de pachtwet uitoefent, alsmede de pachter die kan bewijzen dat hij reeds minstens één jaar pachter is. Er wordt gepreciseerd dat het goed, voorwerp van deze overeenkomst, #OFWEL: niet onderworpen is aan enig voorkooprecht (#vermits de koper zich in een uitsluitingsgeval bevindt, namelijk #), zodat deze opschortende voorwaarde geacht wordt te zijn voldaan. #OFWEL: onderworpen is aan volgend# voorkooprecht#en : #, dat de instrumenterende notaris derhalve zal aanbieden. 16. Notariële akte. De partijen die weten dat zij ieder het recht hebben, zonder bijkomende kosten, hun notaris aan te stellen, hebben voor het opstellen van de authentieke akte aangesteld als instrumenterende notaris, te weten: - de verkoper: notaris # - de koper: notaris #. De notariële akte zal verleden worden op een datum vastgesteld door de instrumenterende notaris op verzoek van de koper binnen de #vier maanden te rekenen vanaf heden. 17. Kosten. 8

9 Alle kosten, rechten en erelonen van de notariële akte zijn ten laste van de koper; te zijnen laste zijn eveneens de kosten van opmeting en afpaling. #De koper verklaart (niet) in aanmerking te komen voor het abattement van artikel 46 bis Wetboek Registratierechten. 18. Prijs. Deze verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en de prijs van # euro ( #,#). De prijs is betaalbaar bij het ondertekenen van de authentieke akte (onder aftrek van het voorschot waarvan hierna sprake), bij middel van een check uitgeschreven door een in België gevestigde bank of door haar gecertificeerd maximum vijf dagen vóór de ondertekening van de akte. De koper overhandigt hierbij aan de verkoper een cheque getrokken op rekening nummer # op naam van notaris # voor een bedrag van # euro ( #,#) als waarborg voor de uitvoering van zijn verbintenissen. De notaris-bewaarnemer zal de gelden plaatsen op een rubriekrekening, geopend op naam van de koper, tot bij de ondertekening van de authentieke akte. Op dat ogenblik zullen deze gelden worden aanzien als een voorschot op de prijs, waarbij de interesten toekomen aan de verkoper. Indien de opschortende voorwaarden vermeld in deze overeenkomst niet gerealiseerd worden mag dit bedrag door de notaris-bewaarnemer worden terugbetaald aan de koper, met inbegrip van de interesten. Volgens de verklaring van de koper zal het saldo van de prijs via rekening # bij # Bank worden betaald. 19. Sancties. Ingeval van vertraging in betaling zal er door de koper een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn op de nog verschuldigde koopprijs van 10 procent 's jaars. In geval van niet-naleving door één der partijen van de bij deze aangegane verbintenissen en na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot, welk zonder gevolg gelaten werd gedurende een periode van 15 dagen, zal deze koop van rechtswege ontbonden zijn. In dit geval zal een som gelijk aan tien procent van de verkoopprijs aan de nietin gebreke gebleven partij toekomen ten titel van schadevergoeding, onder aftrek of na terugbetaling van de door de koper gestorte voorschotten. De partijen behouden zich nochtans het recht voor de gedwongen uitvoering van deze overeenkomst te vervolgen. 20. Verzekering in geval van overlijden bij ongeval van de koper (enkel van toepassing indien de verkoopovereenkomst wordt ondertekend in aanwezigheid van de notaris met betaling van een waarborgsom van 5 %). 9

10 De koper erkent dat notaris # te #, die de verkoopsovereenkomst heeft opgesteld, hem op de hoogte gebracht heeft van een ongevallenverzekering onderschreven bij de C.V. Verzekeringen van het Notariaat ingevolge een polis op naam van de notaris en waarvan de hoofdkenmerken hierna weergegeven worden: - de verzekering is kosteloos voor de koper; - verzekerd risico: overlijden door ongeval; - verzekerde personen: kopers natuurlijke personen; - verzekerd kapitaal: bedrag van de koopprijs vermeerderd met de kosten, rechten en erelonen van de overdracht, onder aftrek van de bedragen die reeds betaald werden voor dat het risico zich voordeed en met uitsluiting van de bijkomende rechten en boeten als gevolg aan een door het bestuur van de registratie vastgestelde meerwaarde; - algemene beperking: EUR per gebeurtenis die aanleiding geeft tot de waarborg, welk ook het aantal afgesloten verkoopsovereenkomsten zij; - duur van de dekking: vanaf het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop met een maximum duur van vier maanden na ondertekening van de verkoopsovereenkomst of de verwezenlijking van de schorsende voorwaarden die in de verkoopsovereenkomst zouden voorkomen. Indien het overlijden zich voordoet in deze periode van vier maanden, moet de authentieke akte verleden worden binnen de vier maanden die op het overlijden volgen. Opgemaakt in zoveel exemplaren als partijen en waarvan elk der partijen verklaart één exemplaar te hebben ontvangen te # op # 201#. DESGEVALLEND : Ter bevestiging van het feit dat onderhavige verkoopovereenkomst op hogervermelde datum werd ondertekend in aanwezigheid van notaris Michiels, notaris Stroeykens of één van de medewerkers wordt hierna de stempel van het notariskantoor aangebracht met vermelding van de datum. Een afzonderlijke kwijting is overhandigd aan de koper voor de betaling 10

11 van de waarborgsom hierboven vermeld. 11

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd de verkopende partij BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE OVERPELT: eerste afdeling: Een woonhuis, op en met grond,

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN :

VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : # (Te vermelden : * voor natuurlijke personen : naam, voornamen, beroep, geboorteplaats, geboortedatum, rijksregister nummer, woonplaats, en desgevallend

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst - België

Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België 2/7 Verkoopovereenkomst tussen maatschappelijke zetel) (naam/namen, voornaam/voornamen, adres, firmanaam, 1. Ondergetekende(n)...... hierna de

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 01094 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: Blad 1 van 5 AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend vijftien. Zijn voor mij, Bram Peene, Vlaamse commissaris

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart,

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Nr. Schenking Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, Zijn voor mij,

Nadere informatie

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND N.V. IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ Joost DANNEELS BTW BE 0418.125.230 RPR Brugge Sint-Baafskerkstraat 1 8200 BRUGGE Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 www.danneels.be immobrugge@danneels.be Tussen de ondergetekenden

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST Cécile Vandercruyssen Notaris Clarissenstraat 36 9000 Gent Tel.: (09) 225 07 13 Fax: (09) 223 12 88 Email: cecile@notariaat-vandercruyssen.be Tussen de ondergetekenden: ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2. De commanditaire vennootschap Merging Investments met zetel Heusden- Zolder, Lochtemanweg 88, 0430.151.844, opgericht onder de benaming

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER MELLESTEENWEG 104 9230 WETTEREN VERKOOPPROCEDURE - BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG

VERKOOPDOSSIER MELLESTEENWEG 104 9230 WETTEREN VERKOOPPROCEDURE - BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOPDOSSIER VERKOOPPROCEDURE - BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG MELLESTEENWEG 104 9230 WETTEREN sogent Voldersstraat 1 9000 Gent Tel: 09 269.69.00 Fax: 09 269.69.99 info@sogent.be www.sogent.be 1/11 VERKOOPDOSSIER

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 03059 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend zestien zijn voor mij, Bram PEENE, Vlaamse commissaris bij de

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Hierna genoemd de verkopers, hoofdelijk en ondeelbaar verbonden indien het om meerdere personen gaat.

Hierna genoemd de verkopers, hoofdelijk en ondeelbaar verbonden indien het om meerdere personen gaat. VERKOOPOVEREENKOMST HUIS GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: 1....... Tel:.. Gebeurlijk B.T.W.-nummer:. Identiteiten in bijlage Hierna genoemd de verkopers, hoofdelijk en ondeelbaar

Nadere informatie

KOOP-VERKOOPOVEREENKOMST VOOR BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis

KOOP-VERKOOPOVEREENKOMST VOOR BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis KOOP-VERKOOPOVEREENKOMST VOOR BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis Ondergetekenden: A. De verkoper (naam, voornamen, beroep, adres, btw-nummer): B. De koper (naam, voornamen, beroep, adres, btw-nummer):

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN De Algemene Voorwaarden hierna maken integraal deel uit van de Bijzondere Voorwaarden. Wanneer de overeenkomst

Nadere informatie

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ VERKOOP VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ VERKOOP VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ VERKOOP VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN van toepassing particuliere woningen met een verkoopprijs lager dan 500.000 EUR De Algemene Voorwaarden maken

Nadere informatie

STAD NIEUWPOORT VILLA HURLEBISE TIJDELIJKE ÉÉNZIJDIGE AANKOOPBELOFTE EERSTE FASE

STAD NIEUWPOORT VILLA HURLEBISE TIJDELIJKE ÉÉNZIJDIGE AANKOOPBELOFTE EERSTE FASE 1 STAD NIEUWPOORT VILLA HURLEBISE TIJDELIJKE ÉÉNZIJDIGE AANKOOPBELOFTE EERSTE FASE De ondergetekende(n) : [naam, voornamen, plaats en datum geboorte, adres, BTWnummer, eventueel huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST C O N F E D E R A T I E V A N I M M O B I L I E N B E R O E P E N V L A A N D E R E N Lid van CEPI (European Council of Real Estate Professions) Lid van FIABCI (The International Real Estate Federation)

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN.

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. Hierbij wordt het kohier van lasten, bedingen en voorwaarden vastgelegd volgens hetwelk bij wijze van schriftelijke biedingen zal worden overgegaan

Nadere informatie

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN 2011. Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag)

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN 2011. Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag) VERGELIJKEND EXAMEN 2011 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag) VRAGENLIJST n r I OPEN VRAGEN Deze eerste vragenlijst bevat acht vragen. De antwoorden worden op 25 punten gequoteerd.

Nadere informatie

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen ïïò ß»³»²»² ¹»¼ ±²¹»² ³»¼»ó» ¹»²¼±³ De overdrachtsregeling voor mede-eigendommen (o.a. appartementsgebouwen) roept vaak vragen op. Daarom geven we in dit hoofdstuk duidelijkheid over de situaties waarin

Nadere informatie

2.1. Algemene Verkoopvoorwaarden (Bijlage 2) 1 Vrijwaring staat van het goed erfdienstbaarheden. 2 Archeologie

2.1. Algemene Verkoopvoorwaarden (Bijlage 2) 1 Vrijwaring staat van het goed erfdienstbaarheden. 2 Archeologie Algemene Verkoopvoorwaarden (Bijlage 2) 1 Vrijwaring staat van het goed erfdienstbaarheden Op het ogenblik van het lanceren van dit inschrijvingsformulier bevinden zich op de te verkopen locaties nog steeds

Nadere informatie

HUGO TACK & CATHERINE DE MOOR Geassocieerde notarissen Zamanstraat 14 9100 Sint-Niklaas tel. 03/776.02.38 fax. 03/766.11.53

HUGO TACK & CATHERINE DE MOOR Geassocieerde notarissen Zamanstraat 14 9100 Sint-Niklaas tel. 03/776.02.38 fax. 03/766.11.53 HUGO TACK & CATHERINE DE MOOR Geassocieerde notarissen Zamanstraat 14 9100 Sint-Niklaas tel. 03/776.02.38 fax. 03/766.11.53 TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST 1. De naamloze vennootschap

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST. Goed gelegen in het Vlaams Gewest

VERKOOPOVEREENKOMST. Goed gelegen in het Vlaams Gewest VERKOOPOVEREENKOMST Goed gelegen in het Vlaams Gewest Tussen de ondergetekenden: 1........ (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel, KBO)......... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming,

Nadere informatie

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST WONING

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST WONING KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST WONING Ondergetekenden: A. De verkoper : (naam, voornamen, beroep, adres, B.T.W.-nummer) B. De koper : (naam, voornamen, beroep, adres, B.T.W.-nummer) Hebben de volgende overeenkomst

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17 Inhoudstafel Voorwoord.................................................... 1 Deel 1 - Bodemattest Overzicht... 5 1. Bodemattest in het Vlaams gewest... 8 1.1. Wanneer moet men in het Vlaams gewest beschikken

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

Toepassingsgebied Definities

Toepassingsgebied Definities I. BESCHRIJVING STAD NINOVE, tweede afdeling Een woonhuis met alle aanhorigheden op en met grond en tuin, gelegen Nederwijk 184, gekadastreerd volgens titel sectie B, nummer 288/a/5 en deel van 288/z/4,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Modelakte voor de verkoop van sociale koopwoningen (type 29 september 2006) SHM verkoopster woonhuis/appartement - verkoop met BTW ( nieuwe woning )

Modelakte voor de verkoop van sociale koopwoningen (type 29 september 2006) SHM verkoopster woonhuis/appartement - verkoop met BTW ( nieuwe woning ) VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) Koloniënstraat nr. 40-1000 BRUSSEL Modelakte voor de verkoop van sociale koopwoningen (type 29 september 2006) SHM verkoopster woonhuis/appartement - verkoop

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL VERKOOP VAN EEN BURGERWONING TE GENT LEDEBERGSTRAAT 90 9050 LEDEBERG. Gent, 20 ste afdeling Ledeberg, sectie A, nummer 266F13.

INFORMATIEBUNDEL VERKOOP VAN EEN BURGERWONING TE GENT LEDEBERGSTRAAT 90 9050 LEDEBERG. Gent, 20 ste afdeling Ledeberg, sectie A, nummer 266F13. INFORMATIEBUNDEL VERKOOP VAN EEN BURGERWONING TE GENT LEDEBERGSTRAAT 90 9050 LEDEBERG Gent, 20 ste afdeling Ledeberg, sectie A, nummer 266F13 sogent Voldersstraat 1 9000 Gent Tel: 09 269.69.00 Fax: 09

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Aankoop 1.190,18 m2 grond,

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

Hierna genoemd "De VERKOPER"

Hierna genoemd De VERKOPER K O O P O V E R E E N K O M S T Tussen de ondergetekenden : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BARCADERE, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge/Zeebrugge, Tijdokstraat 12-14, ingeschreven

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

AANKOOPAANBOD. Woning te Turnhout, Jozef Simonslaan 33. De heer en/of Mevrouw Voornaam en Naam*:... Wonende te Straat*:. Nr.*:...

AANKOOPAANBOD. Woning te Turnhout, Jozef Simonslaan 33. De heer en/of Mevrouw Voornaam en Naam*:... Wonende te Straat*:. Nr.*:... AANKOOPAANBOD Woning te Turnhout, Jozef Simonslaan 33 Ondergetekende(n), De heer en/of Mevrouw Voornaam en Naam*:... Wonende te Straat*:. Nr.*:.... Postcode*: Gemeente*:..... Rijksregisternummer:... Tel:

Nadere informatie

Residentie "#" te #, #

Residentie # te #, # VERKOOPOVEREENKOMST APPARTEMENT IN OPBOUW (WET BREYNE) Residentie "#" te #, # TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1. Hierna "de grondeigenaar" genoemd. 2. Hierna "de promotor" genoemd. 1. en 2. samen "de verkoper"

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN INGEVAL VAN VERKOOP VAN HET ONROEREND GOED VOOR ZOVER DEZE GEMACHTIGD WORDT

VERKOOPSVOORWAARDEN INGEVAL VAN VERKOOP VAN HET ONROEREND GOED VOOR ZOVER DEZE GEMACHTIGD WORDT VERKOOPSVOORWAARDEN INGEVAL VAN VERKOOP VAN HET ONROEREND GOED VOOR ZOVER DEZE GEMACHTIGD WORDT BESCHRIJVING ONROEREND GOED Gemeente ZUTENDAAL, tweede kadastrale afdeling, artikel kadastrale legger nummer

Nadere informatie

Nr. Samenlevingsovereenkomst met opstalrecht #/#/20#

Nr. Samenlevingsovereenkomst met opstalrecht #/#/20# Nr. Samenlevingsovereenkomst met opstalrecht #/#/20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: A. # #, #, geboren te #

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Hierna genoemd "de kopers".

Hierna genoemd de kopers. HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op Voor Ons, Meester Yves WILLEKENS, notaris te Beersel (Lot). ZIJN VERSCHENEN : Enerzijds : Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BEERSEL, te Huizingen (Beersel),

Nadere informatie

IK VERKOOP Informatiebrochure van uw notaris

IK VERKOOP Informatiebrochure van uw notaris IK VERKOOP Informatiebrochure van uw notaris IK VERKOOP Informatiebrochure INHOUDSTAFEL INLEIDING I. UW VERKOOP, STAP VOOR STAP 1. Tekoopstelling 2. Ondertekening van de verkoopovereenkomst 3. Notaris

Nadere informatie

(nationaal nummer: nummer identiteitskaart: Voorzitter van de kerkraad; b) De Heer OCTAVE Benoit, geboren te

(nationaal nummer: nummer identiteitskaart: Voorzitter van de kerkraad; b) De Heer OCTAVE Benoit, geboren te HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op Voor Ons, Meester Yves WILLEKENS, notaris te Beersel (Lot). ZIJN VERSCHENEN : Enerzijds : 1) Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BEERSEL, te Huizingen

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST BIJLAGE Bijlage nr. 1 Verkoopsovereenkomst ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST A AANDUIDING VAN DE PARTIJEN De Vlaamse Gemeenschapscommissie, instelling met rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordigd door het

Nadere informatie

Toepassingsgebied Definities

Toepassingsgebied Definities I. BESCHRIJVING STAD NINOVE - vierde afdeling - GEMEENTE MEERBEKE Een eigendom bestaande uit: - een woon- en handelshuis met alle aanhorigheden op en met grond, gelegen Brusselsesteenweg 154, gekadastreerd

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSKEURING

ELEKTRICITEITSKEURING ELEKTRICITEITSKEURING 1. Wat is een elektriciteitskeuring? Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI,

Nadere informatie

Prolander. 4. De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden geheel ontruimd, vrij van pacht, huur, jacht en andere gebruiksrechten.

Prolander. 4. De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden geheel ontruimd, vrij van pacht, huur, jacht en andere gebruiksrechten. Prolander Algemene voonraarden bij verkoop (nummer 2015.03) Artikel I Bevoegdheid provincie De provincie staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht ten tijde van het passeren

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden provinciaal genootschap der notarissen van oost-vlaanderen

algemene verkoopsvoorwaarden provinciaal genootschap der notarissen van oost-vlaanderen algemene verkoopsvoorwaarden provinciaal genootschap der notarissen van oost-vlaanderen Voorafgaande titel: Toepassing Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vrijwillige of gerechtelijke

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

AANDUIDING VAN HET GOED. GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

AANDUIDING VAN HET GOED. GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING. KOHIER VAN LASTEN EN VOORWAARDEN Kohier van lasten, bedingen en voorwaarden, waaronder zal worden overgegaan tot de openbare verkoop van de hierna beschreven onroerende goederen door het ambt van Patrick

Nadere informatie

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR WERNER VAN MINNEBRUGGEN Zaakvoerder NIBA CONSULT bvba, jurist, certified internal

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

De heer en/of Mevrouw Voornaam en Naam*:...

De heer en/of Mevrouw Voornaam en Naam*:... AANKOOPAANBOD Zilverdenstraat 4, 2300 TURNHOUT Ondergetekende(n), De heer en/of Mevrouw Voornaam en Naam*:... Wonende te Straat*:. Nr.*:.... Postcode*: Gemeente*:..... Rijksregisternummer:... Tel: GSM:...

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

N O T A S AANKOOPBELOFTE - VERKOOPOPTIE MARKTCONFORME WONING. 2) Naam: Nationaal nummer: Geboren te: Gehuwd: e-mail:

N O T A S AANKOOPBELOFTE - VERKOOPOPTIE MARKTCONFORME WONING. 2) Naam: Nationaal nummer: Geboren te: Gehuwd: e-mail: 1 N O T A S DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, Geassocieerde Notarissen Kouter 27 T +32 09 225 60 60 Parking Kouter 31 (tussen Standaard Boekhandel - Handelsbeurs) 9000 Gent F +32 09

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

RECHT VAN VOORKOOP. Het moet wel gaan om een verkoop van volle eigendom of naakte eigendom (niet van het vruchtgebruik) van een onroerend goed.

RECHT VAN VOORKOOP. Het moet wel gaan om een verkoop van volle eigendom of naakte eigendom (niet van het vruchtgebruik) van een onroerend goed. Regelgeving/relevante links RECHT VAN VOORKOOP - BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen;

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

EENZIJDIG AANKOOPBELOFTE - VERKOOPOPTIE MARKTCONFORME WONINGEN. Gehuwd:

EENZIJDIG AANKOOPBELOFTE - VERKOOPOPTIE MARKTCONFORME WONINGEN. Gehuwd: 1 N O T A S DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, Geassocieerde Notarissen Kouter 27 T +32 09 225 60 60 Parking Kouter 31 (tussen Standaard Boekhandel - Handelsbeurs) 9000 Gent F +32 09

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 PRIVE-VERKAVELING

Nadere informatie

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 :

ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ORDONNANTIE BODEM dd. 5/3/09 : ALGEMENE BEPALINGEN MBT DE VERVREEMDING VAN ZAKELIJKE RECHTEN Saïd EL FADILI Onderafdeling Bodem DEFINITIES Terrein : de bodem en/of de constructies en inrichtingen die rechtstreeks

Nadere informatie

A. DE PROVINCIE ANTWERPEN,

A. DE PROVINCIE ANTWERPEN, Afschrift eerste blad ERFPACHT HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN BEËIND.ERFD. Op dertig oktober 15/1215 Voor ons, Meester Jan Eekhaut, geassocieerd notaris te Puurs ZIJN VERSCHENEN EN/OF VERTEGENWOORDIGD:

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

ANNEXE B GM0529- versie 1

ANNEXE B GM0529- versie 1 OBJECTIEVE VERKOOP & PROFILING Overheidsgoederen en verplicht te verkopen Private Goederen www.cibnet.org > GM0529 > BE 9000 GENT, Lavendelstraat 15 ANNEXE B GM0529- versie 1 Het jaar tweeduizend en negen,

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie