ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0) fax: +32 (0) biv nr: ondernemingsnummer: BE Tussen de ondergetekenden: De verkoper(s): De heer / mevrouw wonende te telefoon: geboortedatum en plaats: rijksregisternummer: burgerlijke staat: btw-plichtig: ja/nee optredende in eigen naam en eigen rekening of ingevolge onderhandse of authentieke volmacht en hierna aangeduid als "de verkoper(s)"; De koper(s): wonende te telefoon: rijksregisternummer: btw-plichtig: ja/nee geboortedatum en plaats: burgerlijke staat: optredende in eigen naam en eigen rekening of ingevolge onderhandse of authentieke volmacht OFWEL vennootschap: gedelegeerd bestuurder/zaakvoerder: geboortedatum en plaats: maatschappelijke zetel:,

2 ondernemingsnummer: btw-plichtig: ja/nee volmacht of verwijzing naar de statuten: optredend in naam en voor rekening van een nog op te richten vennootschap, overeenkomstig artikel 60 W. Venn. Deze vennootschap dient te worden opgericht binnen de twee jaar en de overname van de verbintenis dient te gebeuren binnen de twee maanden na neerlegging van haar oprichting. Ingeval de vennootschap niet wordt opgericht of de verbintenis niet wordt bekrachtigd, zijn voornoemde xxxxx in eigen naam en voor eigen rekening verbonden. hierna aangeduid als "de koper(s)"; WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: De verkoper verkoopt hierbij aan de koper, die aanvaardt voor zichzelf en eveneens de mogelijkheid heeft "command" te verklaren, het volgende onroerend goed: Woning, gelegen te 8800 Roeselare, Vijfwegenstraat 85 Dit goed is gekadastreerd onder ROESELARE 2 AFD sectie B nummer 461 / T / 3 met een oppervlakte, volgens kadaster en titel, van 873 m². Het basis kadastraal inkomen bedraagt... euro. Meeverkochte goederen: OFWEL In huidige verkoop zijn er geen roerende goederen begrepen. De verkoper zal dan ook alle roerende goederen verwijderen uit het verkochte goed voor het verlijden van de akte, zoniet zal de koper, hetzij deze zonder vergoeding behouden, hetzij het recht hebben de roerende goederen in het verkochte goed te laten verwijderen op kosten van de verkoper. OFWEL In huidige verkoop zijn de roerende goederen begrepen, vermeld op de door beide partijen voor akkoord ondertekende lijst in bijlage. De prijs van deze goederen is begrepen in de hierna vermelde totale koopsom en de waarde ervan wordt pro fisco geschat op... euro. De roerende goederen worden verkocht in de staat waarin deze zich op heden bevinden, zonder enige vrijwaring vanwege de verkoper voor welke gebreken dan ook, zowel zichtbare als niet-zichtbare. 1. Algemene verkoopsvoorwaarden het goed wordt verkocht: 1.1 door onderhavige overeenkomst die de partijen op onherroepelijke wijze verbindt, behoudens de hierna vermelde uitdrukkelijke beperkingen; 1.2 voor vrij en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, voorrechten, hypotheken of andere belemmeringen, dit bij het verlijden van de akte. De verkoper verklaart dat er geen procedure hangende is aangaande faillissement, of collectieve schuldenregeling of wet continuïteit ondernemingen, noch enig beslag op voorgeschreven eigendom. Indien er hypothecaire bezwaringen of beslagexploten, geldig betekend aan de instrumenterende notaris, zouden bestaan, voor een bedrag dat hoger is dan de verkoopprijs, dan is onderhavige verkoop gedaan onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van het geschreven akkoord van alle schuldeisers, uiterlijk voor de uiterste datum die werd overeengekomen voor het verlijden van de notariële akte, om handlichting te geven van hun inschrijvingen, overschrijvingen of beslagen. Deze voorwaarde is echter alleen bedongen in het voordeel van de koper, die de enige is die haar mag inroepen. 1.3 in de huidige staat en zonder waarborg van maat of oppervlakte; elk verschil in meer of min, zelfs 2 / 10

3 indien het meer dan een twintigste bedraagt, zal als winst of verlies voor de koper beschouwd worden zonder wijziging van de prijs en zonder waarborg naar juistheid van de kadastrale aanduidingen, die louter ten informatieve titel gegeven worden. Enige onnauwkeurigheid of onjuistheid kan geen verhaal doen ontstaan; 1.4 zonder waarborg voor alle zichtbare en verborgen gebreken, zowel van de constructies, de grond, als de ondergrond. De verkoper verklaart geen verborgen gebreken te kennen; 1.5 met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, al dan niet bekend, en muurgemeenheden, waarmee het zou kunnen bevoor- of benadeeld zijn. De verkoper verklaart geen weet te hebben van erfdienstbaarheden en er zelf ook geen te hebben gevestigd, ter uitzondering van diegene hierna vermeld: $$$$$$ 1.6 met uitzondering van nutsleidingen en -tellers die toebehoren aan de maatschappijen of regieën. Ten laatste 3 dagen na de ondertekening van de authentieke akte of ten vroegste vanaf de ingenottreding door de koper zullen de tellerstanden door beide partijen gezamelijk genoteerd worden en elke partij verbindt er zich toe deze tellerstanden ter overdracht over te maken aan hun energieleveranciers; 1.7 voorzover de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect nog niet verstreken is bij het verlijden van de authentieke akte, gaan de rechten terzake over op de koper; 2. Overdracht eigendomsrecht en genot 2.1 De koper zal het eigendomsrecht verkrijgen bij het verlijden van de authentieke akte. Op hetzelfde ogenblik zal hij er het genot en vrije gebruik van krijgen. OFWEL Tussen partijen is overeengekomen dat de verkoper het verkochte goed nog uiterlijk tot $$$$$ blijft bezetten, zonder bezettingsvergoeding/met een bezettingsvergoeding van... euro per maand, elke begonnen maand volledig verschuldigd zijnde. Mocht het verkochte goed niet uiterlijk op deze datum ter vrije beschikking staan van de koper, zal deze laatste het recht hebben de verkoper op basis van de grosse van de verkoopakte op gedwongen wijze te laten uitzetten. OFWEL De koper zal het genot en het risico over het goed krijgen vanaf $$$$$$$, zodat de sleutels aan de koper worden bezorgd mits aan volgende voorwaarden cumulatief is voldaan: 1. een brandverzekering dient voorgelegd te worden aan de verkoper 2. verbod om ingrijpende werken aan het verkochte onroerend goed uit te voeren 3. alle nutsvoorzieningen overgenomen worden door de koper 4. betaling van alle aan het onroerend goed verbonden taksen en belastingen, inclusief de onroerende voorheffing Inontvangstname van de sleutels door de koper impliceert aanvaarding van het onroerend goed in de staat waarin het zich bevindt. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat dit gebruik een gedoogzaamheid betreft tot aan het verlijden van de authentieke akte en de volledige betaling van de koopprijs. Indien de authentieke akte door de schuld van de koper niet verleden wordt uiterlijk binnen de termijn bepaald in artikel 7.2 van deze overeenkomst moet de koper het goed onverwijld verlaten en de sleutels teruggeven, en dit uiterlijk binnen de $$$$$ dagen na het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 7.2 van deze overeenkomst. 2.2 De verkoper verbindt er zich toe vóór het verlijden van de authentieke akte zijn/haar domicilie en/of maatschappelijke zetel te wijzigen naar een nieuw adres. 3. Bewoning 3.1 De koper verklaart te weten dat het verkochte goed niet verhuurd is en dat hij desgevallend kennis 3 / 10

4 4. Prijs heeft van de geldende verhuringsmodaliteiten. 3.2 In de periode tussen de ondertekening van onderhavige verkoopovereenkomst en het verlijden van de authentieke akte, zal de verkoper geen nieuwe huurovereenkomst afsluiten noch de woonvoorwaarden wijzigen zonder de instemming van de koper, op straffe van verval van deze verkoopovereenkomst. De instemming van de koper is niet vereist voor het toestaan van een tijdelijke bewoningsrecht dat ten laatste bij de ondertekening van de authentieke akte afloopt. Onderhavige verkoop is toegestaan en aanvaard tegen de prijs van... euro (zegge:... euro) die als volgt wordt betaald: euro (zegge:... euro) wordt als voorschot betaald per overschrijving, binnen de 5 werkdagen vanaf heden van de rekening met nummer $$$ bij de bankinstelling $$$$$. De verkoper verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat dit voorschot wordt overgemaakt op de derdenrekening van de vastgoedmakelaar met rekeningnummer BE en dat het voorschot vervolgens, mits afhouding van de verschuldigde erelonen, zal overgemaakt worden op rekening van de instrumenterende notaris, met als opdracht dit bedrag te consigneren en dit geconsigneerde bedrag, verhoogd met de intussen verworven interest, uiterlijk bij het verlijden van de akte over te maken aan de verkoper. 4.2 het saldo van de verkoopprijs of... euro (zegge: $$$$$$$ euro) zal overgeschreven worden van rekeningnummer $$$$$$$ OF via een nog te verkrijgen krediet op de derdenrekening van de instrumenterende notaris bij het ondertekenen van de authentieke akte. 4.3 Verkoop onder het stelsel van verkooprechten: de verkoop (= aankoopprijs + eventuele lasten van de koop) geschiedt volledig onder het stelsel van verkooprechten. 4.4 Partijen worden gewezen op de wetgeving ter bestrijding van de witwas, hetwelk in artikel 20 het volgende verplicht stelt: - Het voorschot van de prijs van de verkoop van een onroerend goed mag niet in kontanten worden betaald, doch dient te worden vereffend door middel van overschrijving of cheque; - Het saldo van de prijs van de verkoop van een onroerend goed mag enkel vereffend worden door middel van overschrijving of cheque; het saldo mag dus niet in kontanten worden vereffend; - De verkoopovereenkomst (compromis) en de notariële akte moeten het nummer van de financiële rekening vermelden waarlangs het bedrag werd of zal worden overgedragen (zowel de bankinstelling als het rekeningnummer dienen te worden vermeld). 5. Fiscale bepalingen 5.1 De onroerende voorheffing en andere belastingen en lasten, zullen door de koper gedragen worden vanaf zijn ingenottreding. Dit zal verrekend worden door de notaris bij de ondertekening van de authentieke akte. 5.2 De verkoper verklaart dat er geen verhaalbelastingen verschuldigd zijn. 5.3 De gebeurlijke heffingen in toepassing van het decreet op leegstand en verkrotting van gebouwen en de gebeurlijke heffing op onbebouwde percelen, die verschuldigd zijn op datum van het verlijden van de authentieke akte, blijven te laste van de verkoper. 6. Kosten De koper verbindt er zich toe, naast de koopprijs, alle kosten, taksen, eventuele BTW en rechten te betalen alsook het ereloon van de notaris, waartoe deze verkoop aanleiding geeft, met inbegrip van de kosten van opmeting, indien deze op zijn verzoek gedaan worden, en de eventuele kosten voor aansluiting van de 4 / 10

5 diverse nutsvoorzieningen. De verkoper verbindt er zich toe alle kosten die betrekking hebben tot zijn leveringsplicht te betalen, meer bepaald: kosten aanvragen kadastrale legger met betrekking tot het onroerend goed, kosten bodemattest, kosten stedenbouwkundige inlichtingen, kosten verkaveling, kosten verkavelingsakte en statuutakte, kosten opvragen van kopie van eigendomstitel van de verkoper en van kopie van de statuut- of verkavelingsakte. 7. Notariskeuze - termijn verlijden akte 7.1 De partijen worden uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van het feit dat zij elk afzonderlijk het recht hebben hun notaris te kiezen, zonder dat zulks tot bijkomende kosten aanleiding geeft. De partijen duiden voor het opmaken van de authentieke akte volgende notarissen aan: - voor de verkoper: notaris te tel: - voor de koper: notaris te tel: 7.2 De partijen verbinden er zich toe, voor de ondertekening van de authentieke akte, voor de notaris te verschijnen: binnen de vier maanden vanaf heden en dit op voorstel van de instrumenterende notaris. 8. Vastgoedmakelaar 8.1 Onderhavige overeenkomst werd gesloten door bemiddeling van Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 te 8800 Roeselare 8.2 De notaris zal aan de vastgoedmakelaar het eventueel nog verschuldigde ereloon overhandigen, na afhouding ervan op de verkoopprijs. 9. Sancties 9.1 Ingeval van vertraging in de betaling zal er door de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn op de nog verschuldigde koopprijs van de wettelijke intrestvoet verhoogd met 2% en dit te rekenen vanaf het verstrijken van de overeengekomen datum. Iedere begonnen maand telt als een volledige maand. 9.2 Indien de authentieke akte door de schuld van een der partijen op de gestelde datum niet verleden kan worden dan zal de andere partij de keuze hebben, nadat hij de andere partij bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in gebreke heeft gesteld zonder nuttig gevolg binnen de periode van vijftien dagen, hetzij: de ontbinding van de verkoop te vorderen; in dit geval zal een som gelijk aan twintig procent van de koopprijs door de nalatige partij verschuldigd zijn ten titel van schadeloosstelling en zullen alle eventuele fiscale gevolgen ten laste komen van de in gebreke gestelde partij, hetzij: de gedwongen uitvoering van de verkoop na te streven. 10. Brandverzekering 10.1 De verkoper verklaart dat het hier verkochte goed voldoende verzekerd is tegen brandgevaar en de daarmee samenhangende risico s en dat de evenredigheidsregel niet van toepassing is. Hij verbindt zich deze zelfde verzekering aan te houden tot en met de dag van authentieke akte van eigendomsoverdracht. De koper zal zelf vanaf zijn ingenottreding, en uiterlijk bij zijn eigendomsoverdracht, het nodige doen om 5 / 10

6 het gekochte goed voldoende te laten verzekeren Indien de verkoper het verkochte goed na het verlijden van de akte nog verder zou blijven bewonen/gebruiken, zal hij zijn aansprakelijkheid als bewoner/gebruiker voor brand en aanverwante gevaren verzekeren bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij en hiervan het bewijs op eerste verzoek voorleggen aan de koper. 11. De verkoper verklaart 11.1 De verkoper bevestigt dat hij de enige eigenaar is (of: dat hij gevolmachtigd werd door de enige eigenaar(s) van het hier verkochte goed) en dat hij de vereiste bevoegdheid bezit om er over te beschikken, zich sterkmakend Dat hij geen kennis heeft gekregen dat het verkochte goed het voorwerp heeft uitgemaakt van beslissingen overeenkomstig de wetgeving op de bescherming van monumenten, stads-, streek- en dorpsgezichten Dat er voor het onroerend goed geen dagvaarding of beslissing werd uitgebracht betreffende strafsancties of herstelmaatregelen. 12. De koper verklaart 12.1 Dat hij het gekochte goed bezocht heeft, de staat ervan voldoende kent en er geen nadere of uitvoerige beschrijving van verlangt. 13. Bodemdecreet 13.1 De verkoper verklaart dat er op het goed, voorwerp van onderhavige verkoopovereenkomst, bij zijn weten geen inrichting gevestigd is of was, of activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst opgesteld door de Vlaamse Regering in overeenstemming met het artikel 6 van het Bodemdecreet De verkoper verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen De verkoper verklaart dat huidige overeenkomst als een overdracht van gronden moet worden beschouwd en dat er voor het sluiten van deze overeenkomst een bodemattest(en) is afgeleverd door de OVAM op met refertenummer in overeenstemming met artikel 101 van genoemd Decreet. De koper erkent een kopie van bedoeld attest te hebben ontvangen en kennis genomen te hebben van de inhoud ervan en dit vóór het sluiten van de overeenkomst. Het bodemattest bepaalt letterlijk wat volgt: " De ovam beschikt over deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit ". 14. Vlaamse wooncode (http://www.agiv.be/geo-vlaanderen/rvv/themabestand.html) Deze verkoopovereenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de instrumenterende notaris aan de bevoegde instanties attesten aanvraagt waaruit blijkt dat: 1. het verkochte goed niet is opgenomen in de inventaris van de leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare of verwaarloosde gebouwen als bepaald in art van het decreet van 22 december / 10

7 2. het verkochte goed geen woning betreft, bedoeld in art. 19 van het decreet van 15 juli 1997, die niet werd gesloopt binnen de wettelijke termijn. 3. het verkochte goed geen perceel betreft, bestemd voor woningbouw dat gelegen is door de Vlaamse Regering te bepalen bijzonder gebied. 4. het verkochte goed geen woning betreft, waaraan één van instellingen bedoeld in art van het decreet van 15 juli 1997 renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden werden uitgevoerd met toepassing van art en 90 van hetzelfde decreet. 5. het verkochte goed geen perceel betreft, gelegen in een natuurinrichtingsproject, als bepaald in art. 37 tot en met 40 van het decreet van 21 oktober het verkochte goed geen perceel betreft, gelegen in een gebied waar de ruilverkaveling van landeigendommen geldt, ingevolge art. 74 van de wet van 22 juli Indien uit de aangevraagde attesten blijkt dat het verkochte goed toch is opgenomen in de inventaris zoals bedoeld in hogervermeld punt 14.1, toch een woning betreft zoals bedoeld in hogervermeld punt 14.2, toch een perceel betreft zoals bedoeld in hogervermeld punt 14.3 of toch een woning betreft zoals bedoeld in hogervermeld punt 14.4 of toch een perceel betreft zoals bedoeld in hogervermeld punt 14.5 en 14.6, dan wordt deze verkoopovereenkomst gesloten onder opschortende voorwaarde van het niet uitoefenen van het voorkooprecht voorzien in de desbetreffende voormelde wetten of decreten. 15. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 15.1 De gemeente waarin de verkochte eigendom gelegen is, beschikt reeds over een plannen- en/of vergunningenregister. Overeenkomstig artikel en Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden volgende vermeldingen opgenomen: 1. Voor het verkochte goed is er een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd; 2. Volgens het plannenregister is de meeste recente stedenbouwkundige bestemming van het verkochte goed: woongebied. 3. Voor het verkochte goed werd er geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikel of tot en met Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 4. Voor het verkochte goed geldt er geen voorkooprecht zoals bepaald in artikel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of in artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten; 5. Voorschreven goed is niet gelegen in een goedgekeurde verkaveling. Voor het geval het verkochte goed gelegen is in een verkaveling, wordt bij huidige overeenkomst een kopie van de verkavelingsvergunning gevoegd. 6. Het onroerend goed maakt geen voorwerp uit van een voorkeursbesluit of een projectbesluit Conform de wettelijke voorschriften ter zake nemen de partijen kennis van artikel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit artikel omvat een lijst van handelingen die een stedenbouwkundige vergunningen vereisen. 16. Decreet Natuurbehoud De verkoper verklaart dat voorgeschreven goed niet gelegen is in een gebied waarop het Decreet Natuurbehoud van toepassing is. 7 / 10

8 17. Bosdecreet De verkoper verklaart dat voorgeschreven goed niet gelegen is in een gebied waarop het bosdecreet van toepassing is. 18. Watertoets De verkoper verklaart dat voorgeschreven goed niet gelegen is in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, noch in een afgebakend overstromingsgebied, een afgebakende oeverzone of een risicozone voor overstromingen. De koper erkent met deze informatie voldoende geïnformeerd te zijn door de verkoper en ontslaat de verkoper van elke verdere aansprakelijkheid in dit verband. 19. Verkooprechten Partijen (koper en verkoper) bevestigen dat er door de vastgoedmakelaar in het kader van de verkooprechten gewezen werd op de mogelijkheid in het Vlaams Gewest tot meeneembaarheid en de daarbij horende mogelijke verrekening en/of teruggave, evenals inzake de mogelijkheid tot abattement (zoals bedoeld in art Vlaamse Codex Fiscaliteit). Tevens bevestigen partijen dat er door de vastgoedmakelaar werd op gewezen dat er dienaangaande verklaringen dienen te worden opgenomen in de authentieke akte. Partijen behouden zich dan ook het recht voor van voornoemde regimes gebruik te maken zo de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. Partijen verklaren op de hoogte te zijn van de wettelijke voorwaarden. 20. Stookolietanks Bij het verkochte goed behoort er geen stookolietank. 21. Postinterventiedossier De verkoper verklaart dat er aan het verkochte onroerend goed, sinds 1 mei 2001, geen werken werden uitgevoerd waarvoor een postinterventiedossier moest worden opgesteld. 22. Onroerend Erfgoed (Decreet 12 juli 2013) 22.1 Beschermd erfgoed (https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/) De verkoper verklaart dat voorschreven goed niet beschermd is Geïnventariseerd erfgoed (https://inventaris.onroerenderfgoed.be) De verkoper verklaart dat voorschreven goed niet opgenomen is op één van de in artikel van het Decreet Onroerend Erfgoed vermelde inventarissen. 23. Keuring Elektrische installaties KEUZE 1: Het pand voorwerp van huidige overeenkomst, beschikt over een elektrische installatie waarvan de aanleg is aangevat vóór 30/09/1981. Er werd een keuring uitgevoerd van de elektrische installatie en geattesteerd door BTV op $$$$$$ Kopie van dit verslag in bijlage. De koper koopt het onroerend goed en de elektrische installaties in de staat waarop ze zich bij ondertekening van de verkoopovereenkomst bevinden. De eventuele aanpassingswerken die aan de elektrische installaties zouden moeten worden uitgevoerd om deze installaties conform te maken aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) zullen worden uitgevoerd door de koper op zijn kosten. KEUZE 2: Het pand voorwerp van huidige overeenkomst, beschikt over een elektrische installatie waarvan 8 / 10

9 de aanleg is aangevat vóór 30/09/1981. De verkoper verbindt er zich toe bij het verlijden van de notariële akte een proces-verbaal van onderzoek van de elektrische installaties door een erkend organisme conform het Algemeen Reglement op de elektrische installaties en het K.B. van 10 maart 1981, zoals gewijzigd door het K.B. van 1 april 2006, af te leveren. De koper koopt het onroerend goed en de elektrische installaties in de staat waarop ze zich bij ondertekening van de verkoopovereenkomst bevinden. De eventuele aanpassingswerken die aan de elektrische installaties zouden moeten worden uitgevoerd om deze installaties conform te maken aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) zullen worden uitgevoerd door de koper op zijn kosten. 24. Energie Prestatie Certificaat De verkoper beschikt voor het gebouw, voorwerp van deze overeenkomst, over een energieprestatiecertificaat met code opgesteld op 31/03/2010. Het certificaat werd ter beschikking gesteld van de koper, die verklaart van de inhoud kennis te hebben genomen. De koper bevestigt dat het energieprestatiecertificaat een louter informatief document is dat niet als een essentieel of doorslaggevend element wordt beschouwd om onderhavige overeenkomst te sluiten. Partijen bevestigen wederzijds dat de niet-mededeling van het energieprestatiecertificaat op datum van heden de geldigheid van onderhavige verkoop op geen enkele wijze beïnvloedt. In geen geval zal de koper aanspraak kunnen maken op prijsvermindering of uitvoering van aanpassingswerken op kosten van de verkoper ingevolg de informatie verstrekt in het energieprestatiecertificaat. 25. Ongevallenverzekering De partijen erkennen dat de vastgoedmakelaar die de verkoopovereenkomst heeft opgesteld en waarvan de naam erin voorkomt, hen op de hoogte gebracht heeft van een ongevallenverzekering onderschreven door de CIB VLAANDEREN en waarvan de hoofdkenmerken hierna hernomen worden: - de verzekering is kosteloos voor de koper; - verzekerd risico : overlijden door ongeval; - verzekerde personen : kopers natuurlijke personen. - verzekerd kapitaal : het saldo van het aandeel van de overleden koper(s) in de verkoopprijs (verkoopprijs onder aftrek van het te betalen voorschot en/of waarborg) tot beloop van maximum 90 % van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten, rechten en erelonen van de overdracht; - absolute beperking van onafgezien van het aantal afgesloten verkoopovereenkomsten en het aantal kopers; - duur van de dekking : vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop, met een maximum duur van 123 dagen na ondertekening van de verkoopovereenkomst of de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen. Indien het overlijden zich voordoet in deze periode dan moet de authentieke akte verleden worden binnen de vier maanden die volgen op het overlijden. Deze termijn wordt verlengd tot zes maanden indien er als gevolg van een overlijden door ongeval van een der kopers minderjarige kinderen betrokken zijn bij de verkoop; - de waarborgen van polis zullen slechts van toepassing zijn indien de vijf volgende voorwaarden vervuld zijn; 1.de verkoopovereenkomst moet opgesteld zijn op hoofding van de vastgoedmakelaar of zijn stempel dragen; 9 / 10

10 2.de verkoopovereenkomst moet door de partijen gedagtekend en ondertekend zijn; 3.de verkoopovereenkomst moet in de betaling van een voorschot en/of waarborg voorzien van minimaal aan de vastgoedmakelaar/notaris. De betaling ervan dient te gebeuren binnen de 10 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst; 4.de verkoopovereenkomst dient voorzien van het daarvoor aan de vastgoedbemiddelaar uniek toegekende toetredingsnummer. (ticket) 5.ingeval een beroep wordt gedaan op de waarborg dienen de originele documenten voorgelegd aan de verzekeraar. Opgemaakt te... op / /2015 in 3 exemplaren, waarvan elke partij met een onderscheiden belang een exemplaar verklaart te hebben ontvangen. de verkoper(s), gelezen en goedgekeurd de koper(s), gelezen en goedgekeurd 10 / 10

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden www.directlease.be sales@directlease.be Adres Noordersingel 19 - B-2140 Antwerpen Fax +32(0)3 544 29 06 Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden Klantnummer: 18791 Datum: 31 oktober 2014 Hoofdovereenkomst

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

WOONOVEREENKOMST. de heer of mevrouw, wonende te straat nr... postnr... gemeente.hierna "de bewoner" genoemd,

WOONOVEREENKOMST. de heer of mevrouw, wonende te straat nr... postnr... gemeente.hierna de bewoner genoemd, 1 WOONOVEREENKOMST De vereniging V.Z.W. HET VOLK VAN LEUVEN gevestigd K. Leopold I-straat 34-3000 LEUVEN, die het serviceflatgebouw HET MOLENHOF gelegen Burg. Stan. De Rijcklaan 3-3001 HEVERLEE beheert,

Nadere informatie