ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0) fax: +32 (0) biv nr: ondernemingsnummer: BE Tussen de ondergetekenden: De verkoper(s): De heer / mevrouw wonende te telefoon: geboortedatum en plaats: rijksregisternummer: burgerlijke staat: btw-plichtig: ja/nee optredende in eigen naam en eigen rekening of ingevolge onderhandse of authentieke volmacht en hierna aangeduid als "de verkoper(s)"; De koper(s): wonende te telefoon: rijksregisternummer: btw-plichtig: ja/nee geboortedatum en plaats: burgerlijke staat: optredende in eigen naam en eigen rekening of ingevolge onderhandse of authentieke volmacht OFWEL vennootschap: gedelegeerd bestuurder/zaakvoerder: geboortedatum en plaats: maatschappelijke zetel:,

2 ondernemingsnummer: btw-plichtig: ja/nee volmacht of verwijzing naar de statuten: optredend in naam en voor rekening van een nog op te richten vennootschap, overeenkomstig artikel 60 W. Venn. Deze vennootschap dient te worden opgericht binnen de twee jaar en de overname van de verbintenis dient te gebeuren binnen de twee maanden na neerlegging van haar oprichting. Ingeval de vennootschap niet wordt opgericht of de verbintenis niet wordt bekrachtigd, zijn voornoemde xxxxx in eigen naam en voor eigen rekening verbonden. hierna aangeduid als "de koper(s)"; WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: De verkoper verkoopt hierbij aan de koper, die aanvaardt voor zichzelf en eveneens de mogelijkheid heeft "command" te verklaren, het volgende onroerend goed: Woning, gelegen te 8800 Roeselare, Vijfwegenstraat 85 Dit goed is gekadastreerd onder ROESELARE 2 AFD sectie B nummer 461 / T / 3 met een oppervlakte, volgens kadaster en titel, van 873 m². Het basis kadastraal inkomen bedraagt... euro. Meeverkochte goederen: OFWEL In huidige verkoop zijn er geen roerende goederen begrepen. De verkoper zal dan ook alle roerende goederen verwijderen uit het verkochte goed voor het verlijden van de akte, zoniet zal de koper, hetzij deze zonder vergoeding behouden, hetzij het recht hebben de roerende goederen in het verkochte goed te laten verwijderen op kosten van de verkoper. OFWEL In huidige verkoop zijn de roerende goederen begrepen, vermeld op de door beide partijen voor akkoord ondertekende lijst in bijlage. De prijs van deze goederen is begrepen in de hierna vermelde totale koopsom en de waarde ervan wordt pro fisco geschat op... euro. De roerende goederen worden verkocht in de staat waarin deze zich op heden bevinden, zonder enige vrijwaring vanwege de verkoper voor welke gebreken dan ook, zowel zichtbare als niet-zichtbare. 1. Algemene verkoopsvoorwaarden het goed wordt verkocht: 1.1 door onderhavige overeenkomst die de partijen op onherroepelijke wijze verbindt, behoudens de hierna vermelde uitdrukkelijke beperkingen; 1.2 voor vrij en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, voorrechten, hypotheken of andere belemmeringen, dit bij het verlijden van de akte. De verkoper verklaart dat er geen procedure hangende is aangaande faillissement, of collectieve schuldenregeling of wet continuïteit ondernemingen, noch enig beslag op voorgeschreven eigendom. Indien er hypothecaire bezwaringen of beslagexploten, geldig betekend aan de instrumenterende notaris, zouden bestaan, voor een bedrag dat hoger is dan de verkoopprijs, dan is onderhavige verkoop gedaan onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van het geschreven akkoord van alle schuldeisers, uiterlijk voor de uiterste datum die werd overeengekomen voor het verlijden van de notariële akte, om handlichting te geven van hun inschrijvingen, overschrijvingen of beslagen. Deze voorwaarde is echter alleen bedongen in het voordeel van de koper, die de enige is die haar mag inroepen. 1.3 in de huidige staat en zonder waarborg van maat of oppervlakte; elk verschil in meer of min, zelfs 2 / 10

3 indien het meer dan een twintigste bedraagt, zal als winst of verlies voor de koper beschouwd worden zonder wijziging van de prijs en zonder waarborg naar juistheid van de kadastrale aanduidingen, die louter ten informatieve titel gegeven worden. Enige onnauwkeurigheid of onjuistheid kan geen verhaal doen ontstaan; 1.4 zonder waarborg voor alle zichtbare en verborgen gebreken, zowel van de constructies, de grond, als de ondergrond. De verkoper verklaart geen verborgen gebreken te kennen; 1.5 met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, al dan niet bekend, en muurgemeenheden, waarmee het zou kunnen bevoor- of benadeeld zijn. De verkoper verklaart geen weet te hebben van erfdienstbaarheden en er zelf ook geen te hebben gevestigd, ter uitzondering van diegene hierna vermeld: $$$$$$ 1.6 met uitzondering van nutsleidingen en -tellers die toebehoren aan de maatschappijen of regieën. Ten laatste 3 dagen na de ondertekening van de authentieke akte of ten vroegste vanaf de ingenottreding door de koper zullen de tellerstanden door beide partijen gezamelijk genoteerd worden en elke partij verbindt er zich toe deze tellerstanden ter overdracht over te maken aan hun energieleveranciers; 1.7 voorzover de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect nog niet verstreken is bij het verlijden van de authentieke akte, gaan de rechten terzake over op de koper; 2. Overdracht eigendomsrecht en genot 2.1 De koper zal het eigendomsrecht verkrijgen bij het verlijden van de authentieke akte. Op hetzelfde ogenblik zal hij er het genot en vrije gebruik van krijgen. OFWEL Tussen partijen is overeengekomen dat de verkoper het verkochte goed nog uiterlijk tot $$$$$ blijft bezetten, zonder bezettingsvergoeding/met een bezettingsvergoeding van... euro per maand, elke begonnen maand volledig verschuldigd zijnde. Mocht het verkochte goed niet uiterlijk op deze datum ter vrije beschikking staan van de koper, zal deze laatste het recht hebben de verkoper op basis van de grosse van de verkoopakte op gedwongen wijze te laten uitzetten. OFWEL De koper zal het genot en het risico over het goed krijgen vanaf $$$$$$$, zodat de sleutels aan de koper worden bezorgd mits aan volgende voorwaarden cumulatief is voldaan: 1. een brandverzekering dient voorgelegd te worden aan de verkoper 2. verbod om ingrijpende werken aan het verkochte onroerend goed uit te voeren 3. alle nutsvoorzieningen overgenomen worden door de koper 4. betaling van alle aan het onroerend goed verbonden taksen en belastingen, inclusief de onroerende voorheffing Inontvangstname van de sleutels door de koper impliceert aanvaarding van het onroerend goed in de staat waarin het zich bevindt. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat dit gebruik een gedoogzaamheid betreft tot aan het verlijden van de authentieke akte en de volledige betaling van de koopprijs. Indien de authentieke akte door de schuld van de koper niet verleden wordt uiterlijk binnen de termijn bepaald in artikel 7.2 van deze overeenkomst moet de koper het goed onverwijld verlaten en de sleutels teruggeven, en dit uiterlijk binnen de $$$$$ dagen na het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 7.2 van deze overeenkomst. 2.2 De verkoper verbindt er zich toe vóór het verlijden van de authentieke akte zijn/haar domicilie en/of maatschappelijke zetel te wijzigen naar een nieuw adres. 3. Bewoning 3.1 De koper verklaart te weten dat het verkochte goed niet verhuurd is en dat hij desgevallend kennis 3 / 10

4 4. Prijs heeft van de geldende verhuringsmodaliteiten. 3.2 In de periode tussen de ondertekening van onderhavige verkoopovereenkomst en het verlijden van de authentieke akte, zal de verkoper geen nieuwe huurovereenkomst afsluiten noch de woonvoorwaarden wijzigen zonder de instemming van de koper, op straffe van verval van deze verkoopovereenkomst. De instemming van de koper is niet vereist voor het toestaan van een tijdelijke bewoningsrecht dat ten laatste bij de ondertekening van de authentieke akte afloopt. Onderhavige verkoop is toegestaan en aanvaard tegen de prijs van... euro (zegge:... euro) die als volgt wordt betaald: euro (zegge:... euro) wordt als voorschot betaald per overschrijving, binnen de 5 werkdagen vanaf heden van de rekening met nummer $$$ bij de bankinstelling $$$$$. De verkoper verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat dit voorschot wordt overgemaakt op de derdenrekening van de vastgoedmakelaar met rekeningnummer BE en dat het voorschot vervolgens, mits afhouding van de verschuldigde erelonen, zal overgemaakt worden op rekening van de instrumenterende notaris, met als opdracht dit bedrag te consigneren en dit geconsigneerde bedrag, verhoogd met de intussen verworven interest, uiterlijk bij het verlijden van de akte over te maken aan de verkoper. 4.2 het saldo van de verkoopprijs of... euro (zegge: $$$$$$$ euro) zal overgeschreven worden van rekeningnummer $$$$$$$ OF via een nog te verkrijgen krediet op de derdenrekening van de instrumenterende notaris bij het ondertekenen van de authentieke akte. 4.3 Verkoop onder het stelsel van verkooprechten: de verkoop (= aankoopprijs + eventuele lasten van de koop) geschiedt volledig onder het stelsel van verkooprechten. 4.4 Partijen worden gewezen op de wetgeving ter bestrijding van de witwas, hetwelk in artikel 20 het volgende verplicht stelt: - Het voorschot van de prijs van de verkoop van een onroerend goed mag niet in kontanten worden betaald, doch dient te worden vereffend door middel van overschrijving of cheque; - Het saldo van de prijs van de verkoop van een onroerend goed mag enkel vereffend worden door middel van overschrijving of cheque; het saldo mag dus niet in kontanten worden vereffend; - De verkoopovereenkomst (compromis) en de notariële akte moeten het nummer van de financiële rekening vermelden waarlangs het bedrag werd of zal worden overgedragen (zowel de bankinstelling als het rekeningnummer dienen te worden vermeld). 5. Fiscale bepalingen 5.1 De onroerende voorheffing en andere belastingen en lasten, zullen door de koper gedragen worden vanaf zijn ingenottreding. Dit zal verrekend worden door de notaris bij de ondertekening van de authentieke akte. 5.2 De verkoper verklaart dat er geen verhaalbelastingen verschuldigd zijn. 5.3 De gebeurlijke heffingen in toepassing van het decreet op leegstand en verkrotting van gebouwen en de gebeurlijke heffing op onbebouwde percelen, die verschuldigd zijn op datum van het verlijden van de authentieke akte, blijven te laste van de verkoper. 6. Kosten De koper verbindt er zich toe, naast de koopprijs, alle kosten, taksen, eventuele BTW en rechten te betalen alsook het ereloon van de notaris, waartoe deze verkoop aanleiding geeft, met inbegrip van de kosten van opmeting, indien deze op zijn verzoek gedaan worden, en de eventuele kosten voor aansluiting van de 4 / 10

5 diverse nutsvoorzieningen. De verkoper verbindt er zich toe alle kosten die betrekking hebben tot zijn leveringsplicht te betalen, meer bepaald: kosten aanvragen kadastrale legger met betrekking tot het onroerend goed, kosten bodemattest, kosten stedenbouwkundige inlichtingen, kosten verkaveling, kosten verkavelingsakte en statuutakte, kosten opvragen van kopie van eigendomstitel van de verkoper en van kopie van de statuut- of verkavelingsakte. 7. Notariskeuze - termijn verlijden akte 7.1 De partijen worden uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van het feit dat zij elk afzonderlijk het recht hebben hun notaris te kiezen, zonder dat zulks tot bijkomende kosten aanleiding geeft. De partijen duiden voor het opmaken van de authentieke akte volgende notarissen aan: - voor de verkoper: notaris te tel: - voor de koper: notaris te tel: 7.2 De partijen verbinden er zich toe, voor de ondertekening van de authentieke akte, voor de notaris te verschijnen: binnen de vier maanden vanaf heden en dit op voorstel van de instrumenterende notaris. 8. Vastgoedmakelaar 8.1 Onderhavige overeenkomst werd gesloten door bemiddeling van Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 te 8800 Roeselare 8.2 De notaris zal aan de vastgoedmakelaar het eventueel nog verschuldigde ereloon overhandigen, na afhouding ervan op de verkoopprijs. 9. Sancties 9.1 Ingeval van vertraging in de betaling zal er door de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn op de nog verschuldigde koopprijs van de wettelijke intrestvoet verhoogd met 2% en dit te rekenen vanaf het verstrijken van de overeengekomen datum. Iedere begonnen maand telt als een volledige maand. 9.2 Indien de authentieke akte door de schuld van een der partijen op de gestelde datum niet verleden kan worden dan zal de andere partij de keuze hebben, nadat hij de andere partij bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in gebreke heeft gesteld zonder nuttig gevolg binnen de periode van vijftien dagen, hetzij: de ontbinding van de verkoop te vorderen; in dit geval zal een som gelijk aan twintig procent van de koopprijs door de nalatige partij verschuldigd zijn ten titel van schadeloosstelling en zullen alle eventuele fiscale gevolgen ten laste komen van de in gebreke gestelde partij, hetzij: de gedwongen uitvoering van de verkoop na te streven. 10. Brandverzekering 10.1 De verkoper verklaart dat het hier verkochte goed voldoende verzekerd is tegen brandgevaar en de daarmee samenhangende risico s en dat de evenredigheidsregel niet van toepassing is. Hij verbindt zich deze zelfde verzekering aan te houden tot en met de dag van authentieke akte van eigendomsoverdracht. De koper zal zelf vanaf zijn ingenottreding, en uiterlijk bij zijn eigendomsoverdracht, het nodige doen om 5 / 10

6 het gekochte goed voldoende te laten verzekeren Indien de verkoper het verkochte goed na het verlijden van de akte nog verder zou blijven bewonen/gebruiken, zal hij zijn aansprakelijkheid als bewoner/gebruiker voor brand en aanverwante gevaren verzekeren bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij en hiervan het bewijs op eerste verzoek voorleggen aan de koper. 11. De verkoper verklaart 11.1 De verkoper bevestigt dat hij de enige eigenaar is (of: dat hij gevolmachtigd werd door de enige eigenaar(s) van het hier verkochte goed) en dat hij de vereiste bevoegdheid bezit om er over te beschikken, zich sterkmakend Dat hij geen kennis heeft gekregen dat het verkochte goed het voorwerp heeft uitgemaakt van beslissingen overeenkomstig de wetgeving op de bescherming van monumenten, stads-, streek- en dorpsgezichten Dat er voor het onroerend goed geen dagvaarding of beslissing werd uitgebracht betreffende strafsancties of herstelmaatregelen. 12. De koper verklaart 12.1 Dat hij het gekochte goed bezocht heeft, de staat ervan voldoende kent en er geen nadere of uitvoerige beschrijving van verlangt. 13. Bodemdecreet 13.1 De verkoper verklaart dat er op het goed, voorwerp van onderhavige verkoopovereenkomst, bij zijn weten geen inrichting gevestigd is of was, of activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst opgesteld door de Vlaamse Regering in overeenstemming met het artikel 6 van het Bodemdecreet De verkoper verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen De verkoper verklaart dat huidige overeenkomst als een overdracht van gronden moet worden beschouwd en dat er voor het sluiten van deze overeenkomst een bodemattest(en) is afgeleverd door de OVAM op met refertenummer in overeenstemming met artikel 101 van genoemd Decreet. De koper erkent een kopie van bedoeld attest te hebben ontvangen en kennis genomen te hebben van de inhoud ervan en dit vóór het sluiten van de overeenkomst. Het bodemattest bepaalt letterlijk wat volgt: " De ovam beschikt over deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit ". 14. Vlaamse wooncode (http://www.agiv.be/geo-vlaanderen/rvv/themabestand.html) Deze verkoopovereenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de instrumenterende notaris aan de bevoegde instanties attesten aanvraagt waaruit blijkt dat: 1. het verkochte goed niet is opgenomen in de inventaris van de leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare of verwaarloosde gebouwen als bepaald in art van het decreet van 22 december / 10

7 2. het verkochte goed geen woning betreft, bedoeld in art. 19 van het decreet van 15 juli 1997, die niet werd gesloopt binnen de wettelijke termijn. 3. het verkochte goed geen perceel betreft, bestemd voor woningbouw dat gelegen is door de Vlaamse Regering te bepalen bijzonder gebied. 4. het verkochte goed geen woning betreft, waaraan één van instellingen bedoeld in art van het decreet van 15 juli 1997 renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden werden uitgevoerd met toepassing van art en 90 van hetzelfde decreet. 5. het verkochte goed geen perceel betreft, gelegen in een natuurinrichtingsproject, als bepaald in art. 37 tot en met 40 van het decreet van 21 oktober het verkochte goed geen perceel betreft, gelegen in een gebied waar de ruilverkaveling van landeigendommen geldt, ingevolge art. 74 van de wet van 22 juli Indien uit de aangevraagde attesten blijkt dat het verkochte goed toch is opgenomen in de inventaris zoals bedoeld in hogervermeld punt 14.1, toch een woning betreft zoals bedoeld in hogervermeld punt 14.2, toch een perceel betreft zoals bedoeld in hogervermeld punt 14.3 of toch een woning betreft zoals bedoeld in hogervermeld punt 14.4 of toch een perceel betreft zoals bedoeld in hogervermeld punt 14.5 en 14.6, dan wordt deze verkoopovereenkomst gesloten onder opschortende voorwaarde van het niet uitoefenen van het voorkooprecht voorzien in de desbetreffende voormelde wetten of decreten. 15. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 15.1 De gemeente waarin de verkochte eigendom gelegen is, beschikt reeds over een plannen- en/of vergunningenregister. Overeenkomstig artikel en Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden volgende vermeldingen opgenomen: 1. Voor het verkochte goed is er een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd; 2. Volgens het plannenregister is de meeste recente stedenbouwkundige bestemming van het verkochte goed: woongebied. 3. Voor het verkochte goed werd er geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikel of tot en met Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 4. Voor het verkochte goed geldt er geen voorkooprecht zoals bepaald in artikel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of in artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten; 5. Voorschreven goed is niet gelegen in een goedgekeurde verkaveling. Voor het geval het verkochte goed gelegen is in een verkaveling, wordt bij huidige overeenkomst een kopie van de verkavelingsvergunning gevoegd. 6. Het onroerend goed maakt geen voorwerp uit van een voorkeursbesluit of een projectbesluit Conform de wettelijke voorschriften ter zake nemen de partijen kennis van artikel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit artikel omvat een lijst van handelingen die een stedenbouwkundige vergunningen vereisen. 16. Decreet Natuurbehoud De verkoper verklaart dat voorgeschreven goed niet gelegen is in een gebied waarop het Decreet Natuurbehoud van toepassing is. 7 / 10

8 17. Bosdecreet De verkoper verklaart dat voorgeschreven goed niet gelegen is in een gebied waarop het bosdecreet van toepassing is. 18. Watertoets De verkoper verklaart dat voorgeschreven goed niet gelegen is in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, noch in een afgebakend overstromingsgebied, een afgebakende oeverzone of een risicozone voor overstromingen. De koper erkent met deze informatie voldoende geïnformeerd te zijn door de verkoper en ontslaat de verkoper van elke verdere aansprakelijkheid in dit verband. 19. Verkooprechten Partijen (koper en verkoper) bevestigen dat er door de vastgoedmakelaar in het kader van de verkooprechten gewezen werd op de mogelijkheid in het Vlaams Gewest tot meeneembaarheid en de daarbij horende mogelijke verrekening en/of teruggave, evenals inzake de mogelijkheid tot abattement (zoals bedoeld in art Vlaamse Codex Fiscaliteit). Tevens bevestigen partijen dat er door de vastgoedmakelaar werd op gewezen dat er dienaangaande verklaringen dienen te worden opgenomen in de authentieke akte. Partijen behouden zich dan ook het recht voor van voornoemde regimes gebruik te maken zo de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. Partijen verklaren op de hoogte te zijn van de wettelijke voorwaarden. 20. Stookolietanks Bij het verkochte goed behoort er geen stookolietank. 21. Postinterventiedossier De verkoper verklaart dat er aan het verkochte onroerend goed, sinds 1 mei 2001, geen werken werden uitgevoerd waarvoor een postinterventiedossier moest worden opgesteld. 22. Onroerend Erfgoed (Decreet 12 juli 2013) 22.1 Beschermd erfgoed (https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/) De verkoper verklaart dat voorschreven goed niet beschermd is Geïnventariseerd erfgoed (https://inventaris.onroerenderfgoed.be) De verkoper verklaart dat voorschreven goed niet opgenomen is op één van de in artikel van het Decreet Onroerend Erfgoed vermelde inventarissen. 23. Keuring Elektrische installaties KEUZE 1: Het pand voorwerp van huidige overeenkomst, beschikt over een elektrische installatie waarvan de aanleg is aangevat vóór 30/09/1981. Er werd een keuring uitgevoerd van de elektrische installatie en geattesteerd door BTV op $$$$$$ Kopie van dit verslag in bijlage. De koper koopt het onroerend goed en de elektrische installaties in de staat waarop ze zich bij ondertekening van de verkoopovereenkomst bevinden. De eventuele aanpassingswerken die aan de elektrische installaties zouden moeten worden uitgevoerd om deze installaties conform te maken aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) zullen worden uitgevoerd door de koper op zijn kosten. KEUZE 2: Het pand voorwerp van huidige overeenkomst, beschikt over een elektrische installatie waarvan 8 / 10

9 de aanleg is aangevat vóór 30/09/1981. De verkoper verbindt er zich toe bij het verlijden van de notariële akte een proces-verbaal van onderzoek van de elektrische installaties door een erkend organisme conform het Algemeen Reglement op de elektrische installaties en het K.B. van 10 maart 1981, zoals gewijzigd door het K.B. van 1 april 2006, af te leveren. De koper koopt het onroerend goed en de elektrische installaties in de staat waarop ze zich bij ondertekening van de verkoopovereenkomst bevinden. De eventuele aanpassingswerken die aan de elektrische installaties zouden moeten worden uitgevoerd om deze installaties conform te maken aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) zullen worden uitgevoerd door de koper op zijn kosten. 24. Energie Prestatie Certificaat De verkoper beschikt voor het gebouw, voorwerp van deze overeenkomst, over een energieprestatiecertificaat met code opgesteld op 31/03/2010. Het certificaat werd ter beschikking gesteld van de koper, die verklaart van de inhoud kennis te hebben genomen. De koper bevestigt dat het energieprestatiecertificaat een louter informatief document is dat niet als een essentieel of doorslaggevend element wordt beschouwd om onderhavige overeenkomst te sluiten. Partijen bevestigen wederzijds dat de niet-mededeling van het energieprestatiecertificaat op datum van heden de geldigheid van onderhavige verkoop op geen enkele wijze beïnvloedt. In geen geval zal de koper aanspraak kunnen maken op prijsvermindering of uitvoering van aanpassingswerken op kosten van de verkoper ingevolg de informatie verstrekt in het energieprestatiecertificaat. 25. Ongevallenverzekering De partijen erkennen dat de vastgoedmakelaar die de verkoopovereenkomst heeft opgesteld en waarvan de naam erin voorkomt, hen op de hoogte gebracht heeft van een ongevallenverzekering onderschreven door de CIB VLAANDEREN en waarvan de hoofdkenmerken hierna hernomen worden: - de verzekering is kosteloos voor de koper; - verzekerd risico : overlijden door ongeval; - verzekerde personen : kopers natuurlijke personen. - verzekerd kapitaal : het saldo van het aandeel van de overleden koper(s) in de verkoopprijs (verkoopprijs onder aftrek van het te betalen voorschot en/of waarborg) tot beloop van maximum 90 % van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten, rechten en erelonen van de overdracht; - absolute beperking van onafgezien van het aantal afgesloten verkoopovereenkomsten en het aantal kopers; - duur van de dekking : vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop, met een maximum duur van 123 dagen na ondertekening van de verkoopovereenkomst of de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen. Indien het overlijden zich voordoet in deze periode dan moet de authentieke akte verleden worden binnen de vier maanden die volgen op het overlijden. Deze termijn wordt verlengd tot zes maanden indien er als gevolg van een overlijden door ongeval van een der kopers minderjarige kinderen betrokken zijn bij de verkoop; - de waarborgen van polis zullen slechts van toepassing zijn indien de vijf volgende voorwaarden vervuld zijn; 1.de verkoopovereenkomst moet opgesteld zijn op hoofding van de vastgoedmakelaar of zijn stempel dragen; 9 / 10

10 2.de verkoopovereenkomst moet door de partijen gedagtekend en ondertekend zijn; 3.de verkoopovereenkomst moet in de betaling van een voorschot en/of waarborg voorzien van minimaal aan de vastgoedmakelaar/notaris. De betaling ervan dient te gebeuren binnen de 10 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst; 4.de verkoopovereenkomst dient voorzien van het daarvoor aan de vastgoedbemiddelaar uniek toegekende toetredingsnummer. (ticket) 5.ingeval een beroep wordt gedaan op de waarborg dienen de originele documenten voorgelegd aan de verzekeraar. Opgemaakt te... op / /2015 in 3 exemplaren, waarvan elke partij met een onderscheiden belang een exemplaar verklaart te hebben ontvangen. de verkoper(s), gelezen en goedgekeurd de koper(s), gelezen en goedgekeurd 10 / 10

Doorniksestraat 22 - Kortrijk. tel: +32 (0) fax: +32 (0)

Doorniksestraat 22 - Kortrijk. tel: +32 (0) fax: +32 (0) Doorniksestraat 22 - Kortrijk tel: +32 (0)56 21 11 11 - fax: +32 (0)56 22 95 66 email: kortrijk@turner-dewaele.be - www.turner-dewaele.be biv nr: 502876 - ondernemingsnummer: BE0472.770.377 ONDERHANDSE

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST Tussen: Stad Kortrijk, RPR 0270.494.678, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54. Hier vertegenwoordigd door : -, Voorzitter van de Gemeenteraad,

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST GROND

VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 bladzijde Tussen ondergetekenden : VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 de gemeente Maasmechelen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Raf Terwingen, burgemeester,

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis Ondergetekenden: A. De verkoper : (naam, voornamen, beroep, adres, B.T.W.-nummer) B. De koper : (naam, voornamen, beroep, adres,

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST C O N F E D E R A T I E V A N I M M O B I L I E N B E R O E P E N V L A A N D E R E N Lid van CEPI (European Council of Real Estate Professions) Lid van FIABCI (The International Real Estate Federation)

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst bouwgrond

Verkoopovereenkomst bouwgrond Verkoopovereenkomst bouwgrond Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die

Nadere informatie

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd de verkopende partij BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE OVERPELT: eerste afdeling: Een woonhuis, op en met grond,

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 51 26 50 00 - fax: +32 51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst - België

Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België 2/7 Verkoopovereenkomst tussen maatschappelijke zetel) (naam/namen, voornaam/voornamen, adres, firmanaam, 1. Ondergetekende(n)...... hierna de

Nadere informatie

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 KWAK & BOEMEL, Geassocieerde Notarissen BV BVBA BTW 0542.824.274 Deliriumstraat

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop grond...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en De naamloze vennootschap Houthandel Van Looy, met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28, BTW BE 0453.310.989, RPR Turnhout.

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop gebouw Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop gebouw Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop gebouw...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. # Tel.

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk verkoper genoemd. # Tel. Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. EN # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "koper" genoemd.

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst gebouw

Verkoopovereenkomst gebouw Verkoopovereenkomst gebouw Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die aanvaardt:

Nadere informatie

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

Optie tot aankoop - Verplichting tot verkoop......

Optie tot aankoop - Verplichting tot verkoop...... Optie tot aankoop - Verplichting tot verkoop De ondergetekende hierna genoemd de "optiegever" of de "verkoper" belooft hierbij dat hij zal verkopen onder de gewone vrijwaring van daad en recht en voor

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden:

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden: Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) Dhr VS.

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ).

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ). Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De naamloze

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

b) Mevr G.E., hier vertegenwoordigd door haar advocaat, meester Hendriks Cleo.

b) Mevr G.E., hier vertegenwoordigd door haar advocaat, meester Hendriks Cleo. Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) a) Dhr A.J.,

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND N.V. IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ Joost DANNEELS BTW BE 0418.125.230 RPR Brugge Sint-Baafskerkstraat 1 8200 BRUGGE Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 www.danneels.be immobrugge@danneels.be Tussen de ondergetekenden

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest Vastgoedterminologie A Aankoopaktekosten Aankoopprijs Abattement Achterstallige huur Afficheren van de huurprijs Antidiscriminatie bij verhuur Aktekosten Authentieke akte van aankoop B Bankwaarborg Beding

Nadere informatie

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden:

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden: Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De besloten

Nadere informatie

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden:

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden: Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) Dhr A.S.,

Nadere informatie

IS DE VOLGENDE KOOP-VERKOOPBELOFTE OVEREENGEKOMEN: DE VOLGENDE ONROERENDE GOEDEREN:

IS DE VOLGENDE KOOP-VERKOOPBELOFTE OVEREENGEKOMEN: DE VOLGENDE ONROERENDE GOEDEREN: OVEREENKOMST INHOUDENDE EEN VERKOOP/AANKOOP-BELOFTE. ONDERGETEKENDEN: 1/ 2/ Hierna genoemd kandidaat-verkoper Hierna genoemd kandidaat-koper IS DE VOLGENDE KOOP-VERKOOPBELOFTE OVEREENGEKOMEN: De kandidaat-verkoper

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

C VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK

C  VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK C nr. @ Casenr. @ VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK De ondergetekenden: 1. De PROVINCIE NOORD-BRABANT, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam vertegenwoordiger, domicilie

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ).

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ). Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) Dhr G.J.

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument (de opdrachtgever) het recht om zonder kosten van zijn

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE.

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) Mevr R.A.,

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ).

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ). Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De besloten

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST. Goed gelegen in het Waals Gewest

VERKOOPOVEREENKOMST. Goed gelegen in het Waals Gewest VERKOOPOVEREENKOMST Goed gelegen in het Waals Gewest Tussen de ondergetekenden: 1........... hierna DE VERKOPER genoemd, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden, hier vertegenwoordigd door...., handelend als

Nadere informatie

Hierna genoemd de verkopers, hoofdelijk en ondeelbaar verbonden indien het om meerdere personen gaat.

Hierna genoemd de verkopers, hoofdelijk en ondeelbaar verbonden indien het om meerdere personen gaat. VERKOOPOVEREENKOMST HUIS GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: 1....... Tel:.. Gebeurlijk B.T.W.-nummer:. Identiteiten in bijlage Hierna genoemd de verkopers, hoofdelijk en ondeelbaar

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL)

VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL) VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL) TUSSEN: De naamloze vennootschap van publiek recht De Post, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Muntcentrum en die ingeschreven is in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG LEDEBERGSTRAAT 90 9050 LEDEBERG. Gent, 20 ste afdeling Ledeberg, sectie A, nummer 266F13.

VERKOOPDOSSIER BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG LEDEBERGSTRAAT 90 9050 LEDEBERG. Gent, 20 ste afdeling Ledeberg, sectie A, nummer 266F13. VERKOOPDOSSIER BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG LEDEBERGSTRAAT 90 9050 LEDEBERG Gent, 20 ste afdeling Ledeberg, sectie A, nummer 266F13 sogent Voldersstraat 1 9000 Gent Tel: 09 269.69.00 Fax: 09 269.69.99

Nadere informatie

Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr :

Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De besloten

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST VOLTOOID APPARTEMENT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : # Tel. # BTW nr. # Hierna genoemd : "de verkoper"

VERKOOPOVEREENKOMST VOLTOOID APPARTEMENT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : # Tel. # BTW nr. # Hierna genoemd : de verkoper VERKOOPOVEREENKOMST VOLTOOID APPARTEMENT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : # Tel. # BTW nr. # Hierna genoemd : "de verkoper" EN # Tel. # BTW nr. # Hierna genoemd : "de koper" IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN :

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN :

VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : # (Te vermelden : * voor natuurlijke personen : naam, voornamen, beroep, geboorteplaats, geboortedatum, rijksregister nummer, woonplaats, en desgevallend

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST Cécile Vandercruyssen Notaris Clarissenstraat 36 9000 Gent Tel.: (09) 225 07 13 Fax: (09) 223 12 88 Email: cecile@notariaat-vandercruyssen.be Tussen de ondergetekenden: ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2. De commanditaire vennootschap Merging Investments met zetel Heusden- Zolder, Lochtemanweg 88, 0430.151.844, opgericht onder de benaming

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE.

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of 2) Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De Besloten

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ).

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ). Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) Dhr D.K.R.

Nadere informatie

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR WERNER VAN MINNEBRUGGEN Zaakvoerder NIBA CONSULT bvba, jurist, certified internal

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE.

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) a) Mevr.

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol CIB Vlaanderen vzw Nederlandstalige Raad KFBN INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 2 INHOUD... 2 HOOFDSTUK 1. SAMENSTELLING VAN EEN VERKOOPDOSSIER... 2 HOOFDSTUK 2. REDACTIE EN UNIFORMITEIT

Nadere informatie

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN De Algemene Voorwaarden hierna maken integraal deel uit van de Bijzondere Voorwaarden. Wanneer de overeenkomst

Nadere informatie

Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr :

Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De besloten

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

IK VERKOOP Informatiebrochure van uw notaris

IK VERKOOP Informatiebrochure van uw notaris IK VERKOOP Informatiebrochure van uw notaris IK VERKOOP Informatiebrochure INHOUDSTAFEL INLEIDING I. UW VERKOOP, STAP VOOR STAP 1. Tekoopstelling 2. Ondertekening van de verkoopovereenkomst 3. Notaris

Nadere informatie

VERKOOPSOVEREENKOMST

VERKOOPSOVEREENKOMST VERKOOPSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: enerzijds de verkopers: 1. de heer, geboren te op ; rijksregister: mevrouw, geboren te op ; rijksregister: samen wonende te ; en anderzijds de kopers: 1.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden:

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden: Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) hierna genoemd

Nadere informatie

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ VERKOOP VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ VERKOOP VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ VERKOOP VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN van toepassing particuliere woningen met een verkoopprijs lager dan 500.000 EUR De Algemene Voorwaarden maken

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN De Algemene Voorwaarden hierna maken integraal deel uit van de Bijzondere Voorwaarden. Wanneer de overeenkomst

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden inzake de procedure opbod voor hogervermeld onroerend goed.

Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden inzake de procedure opbod voor hogervermeld onroerend goed. BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN FEESTZAAL MET APPARTEMENT EN PARK MET VIJVER, gelegen te 3590 DIEPENBEEK, KAPELSTRAAT 70. Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden:

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden: Ondergetekenden : 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De naamloze

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

IK KOOP Informatiebrochure van uw notaris

IK KOOP Informatiebrochure van uw notaris IK KOOP Informatiebrochure van uw notaris IK KOOP Informatiebrochure INHOUDSTAFEL INLEIDING I. UW AANKOOP, STAP VOOR STAP 1. Ondertekening van de verkoopovereenkomst 2. Notaris informeren 3. Notarissen

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01253 Onderwerp: Sluiten van een aankoopovereenkomst en overeenkomst voor het geven van een recht van doorgang

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: VERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: 1A. De naamloze vennootschap L&D PROJECTS, rechtspersonenregister Antwerpen 0479.500.692, met zetel te 2000 Antwerpen, Kronenburgstraat 51 (bus 001). Opgericht

Nadere informatie

VERKOOPSPROCEDURE. I. Wijze van verkoop

VERKOOPSPROCEDURE. I. Wijze van verkoop U wenst een bod uit te brengen? Let op het volgende: - Biedingen onder de minimumprijs worden niet weerhouden - Biedingsformulier in 2-voud invullen - Élke pagina paraferen en handtekening op de laatste

Nadere informatie

KOOP-VERKOOPOVEREENKOMST VOOR BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis

KOOP-VERKOOPOVEREENKOMST VOOR BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis KOOP-VERKOOPOVEREENKOMST VOOR BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis Ondergetekenden: A. De verkoper (naam, voornamen, beroep, adres, btw-nummer): B. De koper (naam, voornamen, beroep, adres, btw-nummer):

Nadere informatie

AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): #

AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): # AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): # In het jaar tweeduizend zeventien, Op #. Voor Mij, Meester #, geassocieerd Notaris te Herentals, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

IK VERKOOP Informatiebrochure van uw notaris

IK VERKOOP Informatiebrochure van uw notaris IK VERKOOP Informatiebrochure van uw notaris IK VERKOOP / Informatiebrochure, blz. 2 IK VERKOOP Informatiebrochure INHOUDSTAFEL INLEIDING I. UW VERKOOP, STAP VOOR STAP 1. Tekoopstelling 2. Ondertekening

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie