Jaarstukken Postbus AN HOORN Telefoon: Management Team: Manager Personele Dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2012. Postbus 566 1620 AN HOORN Telefoon: 0229 25 87 58. Management Team: Manager Personele Dienstverlening"

Transcriptie

1 Postbus AN HOORN Telefoon: Jaarstukken 2012 Management Team: mr. drs. J.C. Meijers Algemeen directeur R.J. Dissels Manager Personele Dienstverlening ing. M. de Haas Manager Leer-werkbedrijven A.G.M. Oonk MA Manager Human Resources drs. E. Papadopoulos RA Manager Planning & Control G. Zwier Directiesecretaris

2 Inhoudsopgave VOORWOORD JAARVERSLAG Programmaverantwoording Pagina 1. Algemeen 1 2. Bestuur 3. Directieverslag 4. Leer-werkbedrijven 4 5. Personele dienstverlening 6 6. HRM 6 7. KAM 8 8. Marketing & Sales 9 9. Ondernemingsraad Financiële verslaglegging 10 Paragrafen 12 JAARREKENING Balans 16 Programmarekening 18 Grondslagen voor waarderingen en resultaatbepalingen 19 Toelichting op de balans 22 Toelichting op de programmarekening 27 SiSa verantwoordingsinformatie WSW over Overige gegevens 33 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant BIJLAGEN: 1. Organigram 2. Lijst van afkortingen/begrippen

3 Voorwoord De pro forma begroting van Op/maat voor 2012 schetste een heel somber beeld van de nabije toekomst. Een tekort, dat in 2013 en de jaren daarna fors oploopt. Dit alles hing samen met de omvangrijke bezuinigingsplannen van het Rijk (Bestuursakkoord) en de voorbereiding van de verwachte Wet Werken naar Vermogen. Met de val van het eerste kabinet Rutte werd de Wet Werken naar Vermogen parlementaire geschiedenis en daarmee ook de verplichte herstructurering van het SW-bedrijf. De aangekondigde bezuinigingen verdwenen helaas niet in de prullenbak. Toch heeft Op/maat kans gezien om 2012 met een positief resultaat na bestemming af te sluiten. Een geweldige prestatie die met de inzet van velen is bereikt! Op/maat heeft op tijd de omslag van productie- naar leer-werkbedrijf gemaakt en is nog steeds een financieel gezonde organisatie. Het idee achter het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen gebruikt het nieuwe kabinet Rutte in de Participatiewet die per 1 januari 2014 moet gaan gelden. Deze wet geeft gemeenten meer tijd en lucht om het SW-bedrijf te hervormen. De Wet Werken naar Vermogen was de aanzet voor de West-Friese gemeenten om te zoeken naar mogelijke samenwerking in het sociale domein. De regiogemeenten zijn daar in 2012 mee doorgegaan met als doel: een solide werkorganisatie voor zeven gemeenten met Op/maat; beoogde startdatum 1 januari Bestuurlijk staan de neuzen de goede kant op. Kortom, na de aanvankelijk sombere berichten zie ik 2013 vol vertrouwen tegemoet: Samen op weg met Op/maat! A.S. Ruppert voorzitter dagelijks bestuur

4 J A A R V E R S L A G 2012

5 Programmaverantwoording 1. Algemeen Op/maat is hét leer-werkbedrijf in de regio West-Friesland. 2. Bestuur Het aantal deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Op/maat is in 2012 niet gewijzigd. Doelstelling De doelstelling van Op/maat is werk bieden aan mensen die om wat voor reden dan ook niet zelfstandig aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Het werk bij Op/maat is gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden naar de mogelijkheden van mensen, met het doel hen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is plaatsing in het reguliere bedrijfsleven en bij uitzondering in onze eigen leer-werkbedrijven. In opdracht van de zeven West-Friese gemeenten geeft Op/maat uitvoering aan de Wet sociale werkvoorziening. Missie Op/maat ontwikkelt en begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar werk. Visie Op/maat is gespecialiseerd in arbeidsontwikkeling en re-integratie van mensen die niet in staat zijn op eigen kracht werk te vinden. Hiervoor wordt de eigen infrastructuur gebruikt of kunnen samenwerkingsverbanden met bedrijven en instellingen worden ingezet. Op/maat is, als onderdeel van de West-Friese gemeenten, een maatschappelijke onderneming met een bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie. De kernwaarden van Op/maat zijn: trots, samenwerking, plezier, ondernemend, openheid en respect. Samenstelling van het algemeen- en dagelijks bestuur per 31 december 2012: de heer D. te Grotenhuis de heer N.J.J. Kok de heer A.S. Ruppert de heer J.G. Vriend de heer D. Kuipers mevrouw E. Deutekom. mevrouw A.A.C. Groot 3. Directieverslag Drechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec Inleiding 2012 was een jaar waarin het aanpassen aan de nieuwe realiteit en het maken van plannen voor de toekomst centraal stonden. De val van het kabinet Rutte I was om meer dan één reden een belangrijk moment. Ondanks de onzekerheden rond de toekomst besloten de West-Friese gemeenten en Op/maat om kort na de kabinetscrisis verder te werken aan de vorming van de werkorganisatie West- Friesland. Onderdeel van het aanpassen aan de nieuwe realiteit was ook het herinrichten van de infrastructuur die nodig is voor de bedrijfsvoering van Op/maat. Omdat we er in zijn geslaagd om ongeveer 50% van onze mensen een werkplek te bieden bij een werkgever op de reguliere arbeidsmarkt, is de behoefte aan eigen infrastructuur geleidelijk aan verminderd. Als gevolg van de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten in de vestiging te Bovenkarspel is het bedrijfspand verkocht. Daarnaast is de voormalige bedrijfsruimte van het opgeheven leer-werkbedrijf Metaal na een verbouwing in gebruik genomen door het leer- 1

6 werkbedrijf Documentservice (post- en printactiviteiten). Bij het leer-werkbedrijf Verpakken is een extra ruimte voor foodactiviteiten in gebruik genomen. De certificering op het gebied van voedselveiligheid (ISO 22000) was een mijlpaal in In de organisatiestructuur is in 2012 een aantal wijzigingen doorgevoerd. De nieuwe afdeling Inkoop & Facilitair is in februari van start gegaan. De verschillende bedrijfsbureaus van de leer-werkbedrijven zijn opgegaan in een Centraal Bedrijfsbureau. Subsidie en beleid Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd de bijdrage van het Rijk voor de WSW op een aangepast niveau beschikbaar gesteld. Zoals ook in 2011 betekende dit een negatieve balans in het subsidieresultaat (het verschil tussen de loonkosten van onze WSWmedewerkers en de ontvangen Rijksbijdrage). Een deel van deze korting kon worden opgevangen in de begroting voor Voor de tweede maal in korte tijd was het echter onvermijdelijk om een begroting te presenteren met een tekort (2012: ,--). Op basis van de eerste hoofdlijnen van de Participatiewet die bekend zijn geworden, moeten wij er van uit gaan dat in de komende jaren een verdere bezuiniging op de Rijksbijdrage zal plaatsvinden. Deze bezuiniging bestaat enerzijds uit een verdere reductie van de bijdrage per se, maar anderzijds uit een reductie van het aantal mensen dat een beroep kan doen op de WSW (sluiting toegang per 1 januari 2014 en de beperking tot beschut werken). De taakstelling voor de West-Friese gemeenten is voor 2012 met ca. 12 se afgenomen t.o.v Samenwerking gemeenten: voorbereiding Werkorganisatie West-Friesland In 2012 zijn de voorbereidingen op de invoering van het wetsvoorstel Werken naar Vermogen in West-Friesland stopgezet door de val van het kabinet Rutte I in april Rutte II heeft in het regeerakkoord plannen aangekondigd die zullen leiden tot de invoering van de Participatiewet. De regio West-Friesland heeft een keuze gemaakt voor de vorming van een Werkorganisatie West-Friesland, waarin Op/maat zal opgaan. Deze Werkorganisatie zal zich toeleggen op de uitvoering van de WWB en de WSW. * milj Vanuit de gedachte dat we samen sterker zijn dan ieder van de partijen afzonderlijk, is er vanuit de zeven West-Friese gemeenten en Op/maat hard gewerkt aan de planvorming voor de nieuwe organisatie. Dit plan op hoofdlijnen is vastgelegd in de Blauwdruk Werkorganisatie West-Friesland. De algemeen directeur, manager P&C en HR-manager van Op/maat hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de blauwdruk. Deze zal in de loop van 2013 ter besluitvorming aan de colleges van B&W, de gemeenteraden en het algemeen bestuur van Op/maat worden voorgelegd. Bedrijfsresultaten Door de verkoop van het bedrijfspand in Stede Broec waren de bedrijfsresultaten voor 2012 aanzienlijk beter dan was voorzien in de begroting De verkoop resulteerde in een boekwinst. Eind 2012 waren 294 fte WSW-medewerkers zelfstandig buiten Op/maat werkzaam, ofwel 48% van de totale bezetting. De financiële resultaten van het extern plaatsen van medewerkers hadden in 2012 nadrukkelijk te lijden onder de effecten van de financiële en economische crisis. De groei op het terrein van re-integratie en arbeidsdiagnostiek die Op/maat en Werkpartner West-Friesland B.V. in 2012 hebben beoogd te behalen, is niet gerealiseerd. Dat had voor Op/maat tot gevolg dat er minder mensen uit andere doelgroepen werkzaam waren in de leer-werkbedrijven dan was voorzien. Bedrijfsopbrengsten en kosten toegevoegde Waarde en overige baten subsidie Wsw inkomsten -/ bedrijfskosten loonkosten ambtelijk loonkosten SW uitgaven afschrijving 2

7 Al enige jaren is de bijdrage die het Rijk aan de gemeenten verstrekt niet voldoende om de personeelskosten van de doelgroep WSW te dekken. Ook in 2012 is er sprake van een negatief budgetresultaat. De resultaten uit bedrijfsvoering worden, aangesproken om het budgetresultaat te compenseren. Omdat de resultaten uit bedrijfsvoering noodzakelijk zijn om alle andere uitvoeringskosten (personeelskosten staf, facilitaire kosten, etc.) te dekken, ontstaat een toenemende druk op de bedrijfsvoering. Bezuinigingen op het Participatiebudget, die in 2012 zijn ingegaan, noopten gemeenten om nieuwe keuzes te maken ten aanzien van reintegratie. Deze keuzes zijn niet zonder gevolgen gebleven voor Werkpartner en Op/maat. Het aantal re-integratie klanten dat in 2012 gebruik heeft kunnen maken van de mogelijkheden tot ontwikkeling en begeleiding naar de arbeidsmarkt bleef fors achter bij de prognoses. Budgetresultaat WSW-budget personeelskosten SW overschot/tekort jaren Toekomstverwachtingen Omdat slechts de contouren van de Participatiewet bekend zijn en nog veel belangrijke zaken in wetgeving moeten worden uitgewerkt, is het lastig om een goede inschatting van de toekomstverwachtingen te maken. Het is duidelijk dat de bijdragen die gemeenten ontvangen voor de bekostiging van WSW loonkosten niet langer toereikend zijn. Naar verwachting zal in de nabije toekomst sprake zijn van oplopende exploitatietekorten binnen de Gemeenschappelijke Regeling. rt o k te / t o h c rs e v o Stichting Noppes West-Friesland Sinds 2008 neemt Op/maat met Baanstede Purmerend en HVC Inzameling deel in het bestuur van de stichting Noppes West- Friesland. Deze stichting exploiteert een kringloopwarenhuis op het bedrijventerrein in Zwaag en een tweede vestiging in Grootebroek. Onze deelname in Noppes vergroot de mogelijkheden ten aanzien van de ontwikkeling en externe plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het meerjarenbeleid is voor de periode tot en met 2013 voorzien in een bekostiging vanuit het weerstandsvermogen van Op/maat. Voor de langere termijn is nieuw beleid noodzakelijk. Samenwerkingsverbanden Werkpartner West-Friesland B.V. Op 1 januari 2011 is Werkpartner West- Friesland B.V. van start gegaan. Alle aandelen van deze B.V. zijn in handen van de Gemeenschappelijke Regeling Op/maat, waardoor de B.V. kan worden gekarakteriseerd als een privaatrechtelijke organisatie met een publiekrechtelijk karakter. Werkpartner West- Friesland B.V. richt zich op de verloning en reintegratie van alle andere doelgroepen dan de WSW. Helaas konden we, ondanks alle inspanningen, onze plannen voor 2012 niet volledig realiseren. Tevens maakt Op/maat, evenals Baanstede en HVC Inzameling, deel uit van het bestuur van de stichting Noppes Waterland-Zaanstreek. Deze stichting exploiteert een drietal kringloopwarenhuizen in de regio Zaanstreek- Waterland. Groen/maat bedrijfsgroen De succesvolle jarenlange samenwerking met Stoop Groenvoorziening te Waarland heeft geleid tot de oprichting van Groen/maat bedrijfsgroen (Westfriese Hoveniers B.V.). Hiertoe is gezamenlijk een besloten vennootschap opgericht, waarin Op/maat voor 50% deelneemt. Groen/maat ging in maart van start. Eind 2012 zijn tien mensen vanuit 3

8 Op/maat doorgestroomd naar het nieuwe bedrijf op basis van detachering. Met het oprichten van deze vennootschap is tevens de kwaliteit van de uitvoering van opdrachten uit de private markt veiliggesteld. De opdrachten t.b.v. de West-Friese gemeenten worden uitgevoerd door het leerwerkbedrijf Buitenruimteservice van Op/maat. Voor staf en leiding werden periodieke informatiebijeenkomsten georganiseerd over de ontwikkelingen rond de Wet Werken naar Vermogen en de vorming van de Werkorganisatie West-Friesland. Brancheorganisatie Op/maat was ook in 2012 lid van brancheorganisatie Cedris en de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). De voorzitter van Cedris bracht een werkbezoek aan Op/maat. De algemeen directeur van Op/maat participeert in de bestuurscommissie Besturing en Bekostiging van Cedris. Algemeen Om onze waardering voor alle partners van Op/maat te laten blijken, is in november 2012 een feestelijke partnerschapavond georganiseerd. Een boeiende lezing van Wouter de Vries jr. stemde tot nadenken over unieke eigenschappen die dienstverleners moeten hebben om zich te onderscheiden van concurrenten. Alle 120 aanwezige relaties mochten de Partnerschapprijs 2012 in ontvangst nemen. Dit als tastbare herinnering aan hun aanwezigheid en hun concrete aandeel in het maatschappelijk verantwoord ondernemen, met name waar het gaat om people. In het verslagjaar is een convenant met de Belastingdienst getekend in het kader van horizontaal toezicht. 4. Leer-werkbedrijven Communicatie Via de Nieuwsbrief Op/maat, zijn de (gemeente)bestuurders, relaties en medewerkers ieder kwartaal geïnformeerd over onze activiteiten. Daarnaast kregen de medewerkers een aparte versie die meer gericht is op onderwerpen waar hun interesse naar uitgaat. Om het imago van Op/maat te versterken is een algemeen linkedin- en twitteraccount aangemaakt. Tevens is een persoonlijk account voor relevante staf- en leidinggevende medewerkers gemaakt. Het gebruik van sociale media is met name ingezet voor de werving van personeel. Ontwikkelingen Voor de leer-werkbedrijven was 2012 een redelijk jaar. We hebben goed gepresteerd op het gebied van arbeidsontwikkeling en doorstroom en redelijk op financiële doelen. We hebben in 2012 vervolg gegeven aan de inzet van de Normgroep. Dit is een groep van medewerkers die in staat is om een werkplek buiten de muren van Op/maat in te vullen. Door deze medewerkers te verbijzonderen zijn wij door middel van trainingen in staat hen de juiste begeleiding te bieden. Daarmee wordt de kans op een duurzame plaatsing vergroot. Door een en ander centraal te organiseren kan dit op een eenduidige en efficiënte wijze worden uitgevoerd. Mede door de inzet van deze methodiek hebben we qua doorstroom een zeer succesvol jaar achter de rug. Over de ontwikkelingen binnen en buiten Op/maat worden medewerkers periodiek geïnformeerd middels een nieuwsbrief. In eenvoudige taal vertelt Aad van Op/maat over belangrijke ontwikkelingen. De vorming van de Werkorganisatie West- Friesland was een belangrijk item in

9 Het weer in 2012 heeft ertoe geleid dat de flexibiliteit en creativiteit bij Buitenruimteservice zeer op de proef werd gesteld. In diverse perioden was het moeizaam om te blijven voldoen aan de bestekeisen. Hierover is veel contact geweest met onze partners (gemeenten) en opdrachtgevers en is alles naar tevredenheid opgeleverd. Extra inhuur van Groen/maat was noodzakelijk. Inhuur was niet alleen noodzakelijk vanwege de weersomstandigheden; ook de krimpende formatie van Buitenruimteservice speelt hierin een belangrijke rol. De vraag naar flexibele inzet heeft ertoe geleid dat er plannen zijn gemaakt om de inzet van mobiele ploegen in 2013 te verwezenlijken. Dit voorziet zowel in de behoefte van de klant als aan een intensievere begeleiding van onze medewerkers en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. BusinessPost, de postafdeling van Op/maat, heeft in 2012 een nieuwe plek gekregen binnen ons bedrijfspand. De afdeling is geheel nieuw opgezet met nieuwe apparatuur en meubilair. Het leer-werkbedrijf Verpakken heeft zich meer gefocust op de dienstverlening op het gebied van het om- en verpakken van voedingsmiddelen. Hiervoor is het ISO certificaat behaald. Dit biedt ons meer kansen om opdrachten, waarbij voedselveiligheid van toepassing is, te verkrijgen. De financiële resultaten van ons leerwerkbedrijf Schoonmaak waren wederom boven verwachting. De kwaliteit van onze schoonmaakactiviteiten is het afgelopen jaar wederom door externe bureaus beoordeeld, met zeer goed als resultaat. We kunnen inmiddels stellen dat het fundament voor de afdeling is gelegd, waardoor de ontwikkeling van de medewerkers binnen schoonmaak een steeds prominentere rol zal gaan krijgen. Binnen de leer-werkbedrijven, en met name Verpakken, hebben we in 2012 minder reintegratie-trajecten uitgevoerd dan begroot. Vooral het aantal inzetbare uren van reintegranten was laag. De beoogde omzet die wij met deze groep konden behalen hebben wij daarom niet kunnen realiseren. De kwaliteit van uitvoering van trajecten is in 2012 toegenomen door de werkprocessen duidelijk te beschrijven en hiernaar te werken was ook het jaar waarin Op/maat de werkzaamheden verrichtte vanuit één vestiging. De activiteiten in het pand in Stede Broec waren eind 2011 beëindigd. De overgang van de medewerkers verliep, na zorgvuldige voorbereiding, probleemloos. Toekomstige ontwikkelingen In de toekomst zullen de leer-werkbedrijven zich meer richten op dienstverlenende activiteiten. Met name de leer-werkbedrijven Schoonmaak en Post willen we verder 5

10 uitbouwen. Om dit te realiseren zullen we op deze werksoorten extra acquisitie voeren en intern opleidingstrajecten starten om te voorzien in de extra instroom van medewerkers. 5. Personele dienstverlening kan zich concentreren op zijn core business; onze medewerkers staan onder goede begeleiding van onze voorman/vrouw. Daarbij worden deze groepsdetacheringen tevens ingezet als leer-werkplaatsen voor het opdoen van werkervaring door bijstandsgerechtigden van de gemeenten. Wilskracht werkt.onze slogan waarmee we in 2012 voortvarend aan de slag zijn gegaan, heeft ons geen windeieren gelegd. In een lastige, economisch zwakke tijd waarbij werkgevers voorzichtig omgaan met het investeren in personeel, is het ons toch opnieuw gelukt het aantal extern geplaatsten te verhogen. Detacheren en Begeleid Werken In 2012 is Personele dienstverlening erin geslaagd om 276 medewerkers (stand ultimo december) te detacheren bij werkgevers in de regio. Eind december hadden 74 personen een dienstverband op basis van begeleid werken. In beide gevallen constateren we een groei ten opzichte van De omzetgroei bij detacheren is op begroting uitgekomen. Wel hebben we meer medewerkers nodig gehad om de begrote omzet te halen. Dit wordt veroorzaakt door de onzekere economie die druk op de detacheringtarieven teweeg brengt. Bij een aantal werkgevers hebben we personeel moeten terughalen en/of kortingen op de tarieven moeten toepassen. Al met al zijn we er in geslaagd met meer werkgevers partnerschappen aan te gaan. Juist in deze tijd kiezen we voor een stuk tegemoetkoming die zich in de toekomst vertaalt naar loyaliteit richting onze organisatie. Groepsdetachering Ontwikkelingen op dit onderdeel gaan door. De gemeente Stede Broec heeft zich gemeld voor het plaatsen van medewerkers in een groepsdetachering. Een bollenbedrijf heeft de samenwerking in 2012 voortgezet en we hebben er een nieuwe werkgever bij waar in groepsverband gewerkt wordt. Het is gebleken dat het ontzorgen van de werkgever in dit model voor alle partijen voordelen oplevert. De werkgever Partnerschap 2012 stond nadrukkelijk in het teken van het opbouwen van partnerschappen. Wij willen naast de werkgever staan, meedenken met hun uitdaging en samen tot oplossingen komen. Werkgevers zijn tevreden over onze dienstverlening en vooral over onze medewerkers. We ontvangen steeds meer vertrouwen en we zijn steeds beter in staat gebleken met een passend aanbod/oplossing te komen. Ons klantenbestand is licht gestegen en kent een te verwaarlozen uitval van klanten. De waardering die we eind 2012 op de partnerschapavond kregen geeft aan dat onze partners vertrouwen hebben in onze dienstverlening. 6. HRM Kerngegevens WSW Taakstelling in se s Gerealiseerd in se s Staf en leiding Aantal fte s Verhouding WSW : staf/leiding 10,4 11,7 11,2 Ontwikkeling wachtlijst De taakstelling van de West-Friese gemeenten voor 2012 was 12 se s lager dan die van Door de relatief hoge uitstroom in 2012 hebben we toch veel mensen van de wachtlijst een arbeidsovereenkomst kunnen aanbieden. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de wachtlijst per gemeente: 6

11 Aantal personen per /12 Wachtlijst MBU* WPS* Gemeente Drechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec Totaal door het getoonde enthousiasme door de deelnemers zal het komende jaar de vervolgopleiding AKA niveau 1 worden georganiseerd. Daarnaast zijn er individuele opleidingen en trainingen gevolgd zoals: Time management Persoonlijke effectiviteit Bijscholing BHV Certificering gebruik Dariuz In totaal is er aan opleidingen en trainingen in 2012 ruim besteed. * MBU = Met Behoud van Uitkering WPS = Sociale Activering SW-geïndiceerden bovenaan de wachtlijst, konden gebruik maken van de mogelijkheid om met behoud van uitkering (MBU) aan de slag te gaan bij Op/maat. Dit in afwachting van een aanbod van een WSW-arbeidsovereenkomst. Door de invoering van de Participatie Wet per 1 januari 2014, is de MBU-regeling, die garantie geeft op een WSW-arbeidsovereenkomst, ingetrokken. Hiervoor in de plaats zijn zogenaamde sociale activering trajecten gekomen. Dit biedt (een aantal) mensen op de wachtlijst de mogelijkheid om zich voor te bereiden op een werkplek. Leer-werkbedrijf Het Dariuz instrumentarium, dat ter ondersteuning dient van de arbeidsontwikkeling van WSW-medewerkers en re-integratiecliënten is inmiddels goed ingebed in de organisatie. In 2012 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd in Dariuz: 470 assessments 169 diagnoses 16 loonwaardemetingen Ziekteverzuim Het ziekteverzuim van de WSW-medewerkers is in 2012 gedaald naar 12,0%. Voor staf en leiding is het ziekteverzuim gedaald van 4% naar 2,7%. Op/maat heeft het ziekteverzuimbeleid in 2012 geëvalueerd en er is een verzuimreductieprogramma gepland voor Streven is om het verzuim met 10% naar beneden te brengen. De rapportages die voortkomen uit de assessments geven input voor het leerwerkplan dat minimaal eenmaal per 12 maanden opgemaakt wordt. Scholing en opleiding In 2012 hebben 270 medewerkers een opleiding of training gevolgd. Bij de Facilitaire Dienst en Buitenruimteservice hebben 12 medewerkers het MBO-1 diploma behaald voor schoonmaak en groen. Verder hebben 6 medewerkers het MBO-2 diploma voor voorman behaald. Bij Buitenruimteservice werden zo n 84 medewerkers opgeleid in veilig werken aan de weg. Binnen de leer-werkbedrijven is de opleiding Nederlands voor de niet- Nederlanders een succes gebleken. Mede WSW indicatie Nieuwe indicaties Het aantal 1 ste indicaties afgegeven in 2012 door UWV is gedaald van 75 naar 47. Van de eerste indicaties waren er 45 met de code matig en 2 met de code ernstig. De verdeling van de handicapcodes over de 47 indicaties is als volgt: 5 lichamelijke beperking, 28 psychische beperking en 14 verstandelijke 7

12 beperking. Van de 47 indicaties waren er 40 met een indicatie begeleid werken (BW). De stijgende lijn van de afgelopen jaren wordt hiermee voortgezet. Zie ook de tabel hieronder. Indicatie begeleid werken % (van 45) 48,9% (van 56) 23,2% (van 84) 48,8% (van 66) 51,5% (van 75) 69,3% (van 47) 85,1% Herindicaties UWV heeft in 2012 voor Op/maat 82 personen geherindiceerd. Daarvan bleven er 75 personen tot de doelgroep behoren en 7 personen werden tot de ondergrens gerekend. De verdeling van de arbeidshandicap categorie is als volgt: Matig: 58 personen Ernstig: 17 personen De verdeling van de handicapcode (hoofdgrond van de herindicatie) is als volgt: Lichamelijk: 20 personen Psychisch: 28 personen Verstandelijk: 27 personen Ook wordt door UWV bij elke herindicatie opnieuw bekeken of een Begeleid werkenindicatie zinvol kan zijn. Van de 75 geherindiceerde personen die tot de doelgroep zijn gerekend, hebben 40 personen een positief advies voor begeleid werken gekregen. De overige 35 personen kwamen hiervoor niet in aanmerking. Vertrouwenspersonen Ook in 2012 hebben de heer E.S. Ottens en mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen als vertrouwenspersoon voor de medewerkers van Op/maat gefunctioneerd. De vertrouwenspersonen zijn in 2012 door tien medewerkers benaderd. (Vorig jaar werd een drietal zaken behandeld; in 2010 zeven en in 2009 tien). Het merendeel van de kwesties betrof de contacten tussen medewerker en leidinggevende. Hierbij was het opvallend dat de medewerkers zich door ziekte van een leidinggevende onzeker en soms niet veilig voelen. In enkele gevallen zochten medewerkers contact met de vertrouwenspersoon waarbij advies werd gevraagd over persoonlijke zaken. Alle klachten mochten als afgedaan worden beschouwd. Geschillencommissie en Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften In 2012 zijn er geen geschil- en/of bezwaarschriften ingediend door onze medewerkers. Samenstelling van de Geschillencommissie en de Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften in het verslagjaar: de heer mr. ing. F.A.J. Groenendijk, voorzitter en secretaris de heer drs. A.A.C. Witte, lid de heer T. Druijf (namens OR), lid de heer J.P.M. Groot, plaatsvervangend voorzitter/plaatsvervangend lid. Organigram Voor de organisatie ultimo 2012: zie bijlage KAM Kwaliteit Op het gebied van kwaliteit was 2012 een turbulent jaar. Er is een stevige basis gelegd voor certificering volgens ISO Veel processen zijn beschreven en er is veel werk verzet aan het borgen van de kwaliteit. Tussendoor werd door diverse klanten van de Foodafdeling een steeds duidelijker signaal afgegeven dat een wereldwijd gerespecteerd certificaat voor voedselveiligheid een positief effect zou hebben op het gunnen van werkzaamheden. We hebben besloten certificering volgens ISO van het leer-werkbedrijf Verpakken voorrang te geven boven een ISO 9001 certificering voor geheel Op/maat. De KAMcoördinator heeft het voedselveiligheidssysteem in de steigers gezet. Korte tijd voor de certificering heeft de KAM-coördinator afscheid genomen van Op/maat. Hierdoor is korte tijd een vacuüm ontstaan in kennis van kwaliteit en in het bijzonder van voedselveiligheid. Dat de initiële audit zeer succesvol is verlopen, is te danken aan de bijzonder grote inzet en samenwerking van de betrokken medewerkers. Certificering is één aspect. Het borgen en beheersen van een kwaliteitssysteem is iets anders. We hebben tijdig een lichte achterstand bij de beheersing van het systeem onderkend en parttime ondersteuning van een KAM-deskundige ingehuurd. Arbo Ook op het gebied van Arbo is er in 2012 door het vertrek van de KAM-coördinator een 8

13 leemte ontstaan, hoewel er tot op heden geen vermindering van de arbeidsveiligheid en het welzijn meetbaar is. In de loop van 2012 is er een preventiemedewerker opgeleid om de plannen van aanpak die uit de Ri&E zijn voortgekomen te volgen en actueel te houden. Nieuwe Ri&E s en nodige updates zullen in samenwerking met de KAM-deskundige worden uitgevoerd. Het nieuwe beleid van de arbo-rondes zal gericht zijn op het bewust worden van eigen verantwoordelijkheid en die van de dagelijkse leiding. Door verhoging van de kennis over de risico s onder de medewerkers is het gemakkelijker elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Hiermee worden risico s bij de bron bestreden. BHV Op/maat beschikt over een zeer gemotiveerde en goed opgeleide groep BedrijfsHulp- Verleners. De BHV-organisatie is toegerust om eerste hulp te verlenen bij allerlei ongevallen. Voor een eventuele ontruiming staat er een deskundige groep mensen gereed. De opleiding en de herhalingen van de BHV ers hebben ook in 2012 volgens schema plaatsgevonden. Daarnaast worden er jaarlijks diverse oefeningen georganiseerd om kennis en vaardigheden op peil te houden. 8. Marketing en sales Algemeen Ter versterking van de positionering van Op/maat als leer-werkbedrijf is in 2012 een actie ingezet om grote werkgevers in West- Friesland te interesseren voor groepsdetachering. Deze gerichte actie heeft geresulteerd in twee nieuwe groepsplaatsingen. Op een partnerschapavond is de band met onze relaties verder aangehaald. In samenwerking met de gemeente Hoorn en het UWV wordt ingezet op een gezamenlijke benadering van werkgevers om de verschillende kandidaten een passende werkplek te bieden. In toenemende mate worden flexibele plaatsingsarrangementen aangeboden. Sales Sales voor de leer-werkbedrijven heeft zich geconcentreerd op uitbreiding van werkzaamheden voor Verpakken. Dit betreft met name het verpakken van Food gerelateerde artikelen. Dit heeft geresulteerd in een goed gevulde orderportefeuille en daardoor een drastische verlaging van improductieve uren. Tevens is er veel aandacht geweest voor het realiseren van meer opdrachten in de dienstverlenende sectoren Post en Schoonmaak. Deze diensten zijn vaak voor langere perioden gegund en vragen de nodige voorbereiding. Onze strategie is nu om veel aandacht te besteden aan deze dienstverlening bij o.a. onze partners (gemeenten). Naast het verkennen zijn er ook in 2012 weer opdrachten aan ons gegund voor postbezorging door een aantal van onze partners. 9. Ondernemingsraad Algemeen De ondernemingsraad (OR) heeft een druk jaar achter de rug. Er zijn een paar wisselingen in de bezetting geweest. Er waren diverse instemmings- en adviesaanvragen. Bovendien was het een roerig jaar in verband met de veranderingen in de politiek, die gevolgen hebben voor de sociale werkvoorziening. Bij de start van het jaar was er een vacature voor de afdeling Facilitair. Niemand had zich kandidaat gesteld voor de geplande verkiezingen op 4 oktober Eind 2011 meldde zich toch nog een geïnteresseerde, zodat per 10 januari 2012 via een verkorte procedure een nieuw OR-lid geïnstalleerd kon worden. In juni 2012 nam een OR-lid afscheid. Voor de ontstane vacature voor de afdeling Techniek zijn geen tussentijdse verkiezingen georganiseerd. Daarvoor waren verschillende redenen. De afdeling was inmiddels opgeheven en er was enkele maanden daarvoor geen belangstelling getoond voor het OR-lidmaatschap. Tot slot stonden er voor 2 maart 2013 al verkiezingen op de agenda. Ultimo 2012 was de ondernemingsraad zodoende als volgt samengesteld: Peter Smit (voorzitter) PD Margreet Jansen (secretaris) PD Jolanda op den Kelder PD Jolanda Sikking-Mantel Facilitair Arjen Slippens Facilitair Dave Klein BRS Anja Baars BRS Joop Sikking BRS Gerard Sterkeboer (vice-voorz.) Verpakken Ted Ipenburg Verpakken Vacature Techn./Verp. Bouke Bakker Techn./Fac. Monique van Veen Staf Paulien Tichelaar (ambtelijk secretaris) 9

14 Instemmingsverzoeken en adviesaanvragen In 2012 heeft de OR negen instemmingsverzoeken en vier adviesaanvragen ter behandeling ontvangen. De OR heeft ingestemd met de volgende verzoeken: Klachtenregeling Werkpartner WF B.V. Privacyreglement Persoonsgegevens Beloningsbeleid voor Staf en Leidinggevenden Wijziging Werkwijze KAM Wijziging Werktijden Catering Diverse regelingen in verband met Europese Richtlijn verlof bij ziekte: - Verlof- en compensatieregeling Op/maat en Werkpartner - Verzuimbeleid Op/maat en Werkpartner - Verzuimreglement voor medewerkers Op/maat en Werkpartner - Arbeidsreglement voor gesubsidieerde medewerkers in Werkpartner - Bedrijfsregeling arbeidsvoorwaarden voor staf en leiding Werkpartner Protocol Sociale Media Inzet Mobiele Ploegen BRS Regeling Ploegentoeslag Het laatste instemmingsverzoek is weliswaar in 2012 ontvangen, maar pas in 2013 behandeld. De OR heeft positief geadviseerd ten aanzien van de volgende aanvragen: Inrichting Centraal Bedrijfsbureau (16 jan. en 10 sept.) Verplichte verlofdagen 2013 Evaluatie Ziekteverzuim en Activiteitenplan 10. Financiële verslaglegging Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Bij diverse posten van de balans en de programmarekening is een toelichting opgenomen. Voor zover niet anders vermeld vindt waardering tegen nominale waarde plaats. Resultaat Programmaverantwoording Op/maat: Realisatie 2012 Realisatie 2011 Totaal baten Totaal lasten Mutaties reserves Resultaat na bestemming Het resultaat na bestemming over 2012 bedraagt Het bedrijfsresultaat over 2012 vóór incidentele baten en lasten ad negatief is hoger dan begroot ( negatief) en lager dan in 2011 ( negatief). Doordat een aantal uitgaven/kosten op het bedrijfsresultaat drukt, maar volgens afspraken met de West-Friese gemeenten door bestemmingsreserves worden gedekt/gefinancierd, wordt een vertekend beeld over het bedrijfsresultaat gepresenteerd. De onttrekkingen van reserves die hiermee gemoeid zijn, bedragen (2011: ). Het genormaliseerde bedrijfsresultaat bedraagt derhalve positief (2011: ). Door verslaggevingsregels worden alle mutaties van bestemmingsreserves na het resultaat voor bestemming gepresenteerd. Het bedrijfsresultaat vóór bestemming ad positief is hoger dan begroot ( negatief) en hoger dan in 2011 ( negatief). Deze positieve incidentele baten worden voornamelijk door de boekwinst van afgestoten materiële vaste activa veroorzaakt. De onttrekkingen aan de reserves belopen (per saldo) een bedrag van Het gaat hier om onttrekkingen aan de reeds in voorgaande jaren gevormde reserves nieuwbouw ( ) en interieur ( ), in totaal Verder is door de West-Friese gemeenten de bestemmingsreserve extern plaatsen en wachttijd/-lijst voor aangesproken en heeft Op/maat voor dit bedrag diverse werkzaamheden uitgevoerd. Van de in 2012 gevormde reserve transitie Op/maat is onttrokken voor de financiering van de kosten van een extern adviesbureau, belast met de totstandkoming van de blauwdruk van de werkorganisatie. Van de reserve schommelingen taakstelling is een bedrag ad onttrokken in verband met een overrealisatie van circa 4,5 se. Het bestuur heeft in 2012 al besloten deze reserve aan te vullen tot een totaal van De aanvulling ad vindt plaats ten laste van het resultaat. Op/maat fungeert, sinds 2008, als clearing organisatie voor de West-Friese gemeenten. Dit houdt in dat de door de deelnemende gemeenten ontvangen subsidie in het kader van de WSW over het verslagjaar in eerste 10

15 instantie volledig aan Op/maat is overgedragen. Op/maat heeft vervolgens subsidie aan andere SW-organisaties doorbetaald. Dit voor inwoners van West-Friese gemeenten die bij een andere SW-organisatie een arbeidsovereenkomst hebben en daar werkzaam zijn of via de andere SW-organisatie in het kader van Begeleid werken zijn geplaatst. In 2012 heeft Op/maat 2,9 se boven de gezamenlijke taakstelling van de West-Friese gemeenten gerealiseerd. Door de modernisering van de WSW is elke gemeente afzonderlijk verantwoordelijk voor de invulling van haar taakstelling. Voorheen werd de mogelijkheid voor uitruil van taakstelling tussen partijen achteraf door het Ministerie geboden. In de huidige wetgeving moet uitruil echter vooraf in het betreffende verslagjaar plaatsvinden. De West-Friese gemeenten hebben ook in 2012 uitruil gepleegd vóór 1 september. Het hiermee gemoeide bedrag is (6 se). Door een goede beheersing van de instroom uit de wachtlijst en optimale uitruil probeert Op/maat te voorkomen dat WSW-budget onbenut wordt gelaten. In de praktijk blijkt dat beheersing mede afhankelijk is van informatie die andere partijen wel/niet tijdig verstrekken. Verhuizingen spelen hier vooral een cruciale rol. Over 2012 zal door de West- Friese gemeenten aan het Rijk terug moeten worden betaald. Zonder uitruil zou een bedrag ad terugbetaald moeten worden. Uitruil heeft een voordeel ad opgeleverd. Uiteindelijk heeft Op/maat in het verslagjaar 4,5 se uit eigen middelen gefinancierd boven de individuele taakstelling van de verschillende gemeenten. Dit drukt het bedrijfsresultaat ten opzichte van de begroting. Toekomst In het verleden is een bestemmingsreserve gevormd om schommelingen in de taakstelling op te vangen. Ultimo 2011 was de stand In 2012 is hiervan gebruikt voor de overrealisatie van 4,5 se. In 2012 is door het bestuur besloten om deze bestemmingsreserve weer aan te vullen vanuit het exploitatieresultaat en/of de algemene reserve. Met deze reserve kan Op/maat een overrealisatie van circa 6 se financieren in Door het zeer strenge bezuinigingsbeleid van het Rijk en de komst van de Participatiewet zal de optimalisatie van de taakstelling en de hieraan gekoppelde subsidie in de toekomst nog moeilijker worden is naar verwachting het laatste jaar waarin het Rijk WSWsubsidie geoormerkt aan de gemeenten verstrekt. Vanaf het jaar 2014, na de invoering van de nieuwe Participatiewet, maakt de WSWsubsidie deel uit van een grotere financiële stroom, namelijk het participatiebudget. Dit is een budget voor een bredere doelgroep dan de WSW. Bij het opstellen van dit jaarverslag is het nog niet bekend hoe de allocatie van het participatiebudget zal plaatsvinden. Allocatie kan invloed hebben op het beleid met betrekking tot invulling van taakstelling in Overrealisatie, niet gedekt door de reserve, zal direct invloed op het resultaat hebben. In 2012 heeft het algemeen bestuur besloten om de bestemmingsreserve wachttijd/-lijst en re-integratie SW-geïndiceerden te herstructureren. Een bedrag ad is per saldo onttrokken en aan de nieuw gevormde reserve (transitie Op/maat) toegevoegd. Na deze onttrekking blijft nog over in de bestemmings-reserve wachttijd/-lijst en reintegratie SW-geïndiceerden. Deze middelen zijn bedoeld voor de financiering van WPStrajecten in Het doel van de nieuwe bestemmingsreserve transitie Op/maat is om startkosten ten behoeve van de nieuw op te richten Werkorganisatie West-Friesland, waarin Op/maat volledig opgaat, te kunnen bekostigen. In 2012 is een bedrag ad aan deze reserve onttrokken. De loonkosten SW (werkzaam in door Op/maat georganiseerde activiteiten of gedetacheerd) blijven de WSW-subsidie overschrijden. In 2011 was het subsidiebedrag per se voor het eerst verlaagd van naar In 2012 is het subsidiebedrag met 181 per se verhoogd. In 2013 blijft de subsidie gelijk aan het niveau van Door de bezuinigingen van het Rijk zal het negatieve verschil tussen de loonkosten en het subsidiebedrag in de komende jaren sterk toenemen. Over een periode van 6 jaar, met ingang van 2014, zal het subsidiebedrag jaarlijks met ca. 500 worden verlaagd. De Wet minimumloon (WML) heeft een licht positief effect op deze ontwikkeling, maar de bezuinigingen op de subsidie kunnen slechts voor een klein deel worden opgevangen. Al een reeks van jaren leveren de gemeenten geen financiële bijdrage meer aan Op/maat. De gevolgen van de financiële crisis gevolgd door zware bezuinigingen van het Rijk zijn steeds meer voelbaar. Door het gevoerde financiële beleid is onze organisatie in staat tegenvallers op korte en middellange termijn op te vangen. De weerstandscapaciteit van 11

16 Op/maat zal hierdoor echter afnemen. Op de lange termijn is de onzekerheid groot en de gevolgen van de bezuinigingen zijn niet te overzien. De West-Friese gemeenten kunnen als stakeholders, maar ook als afnemers van diensten van Op/maat, een positieve bijdrage blijven leveren. Ondanks het streven van Op/maat om geen financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten te vragen, kan de situatie in de toekomst ander beleid noodzakelijk maken. Paragrafen 1. Weerstandsvermogen Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover Op/maat beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; b. alle risico s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Weerstandscapaciteit Het totaal van het eigen vermogen bedraagt per balansdatum bij een balanstotaal van De zogenaamde solvabiliteitsratio (verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen) bedraagt derhalve 79,1%. Over het algemeen wordt 50% als een gezonde verhouding gezien. De vermogenssituatie bij Op/maat kan daarom als zeer gezond worden gekenschetst. Rekeninghoudend met de niet in de balans opgenomen vakantiegeldverplichting ad en de niet opgenomen verplichting wegens opgebouwde vakantierechten per balansdatum ad ligt de solvabiliteit met 69,4% op een zeer gezond niveau. Risico s De bezuinigingen van het Rijk leiden tot verhoogde financiële (budget)risico s. De gevolgen hiervan zijn in te delen in direct en indirect. De directe gevolgen vloeien voort uit de korting op de subsidie. Hierdoor zal het negatieve subsidieresultaat sterk toenemen de komende jaren. De indirecte gevolgen vloeien voort uit de opdrachten die de deelnemende gemeenten aan Op/maat uitbesteden. Ook de gemeenten worden echter met bezuinigingen geconfronteerd. Dit kan leiden tot kwantitatief en/of kwalitatief minder opdrachtvolume (omzet) richting Op/maat en derhalve tot lagere resultaten. Op/maat wordt verder gekenmerkt door een diversiteit aan voornamelijk dienstverlenende activiteiten. Hierdoor wordt ondernemersrisico gelopen. Risico s uit de normale bedrijfsvoering zijn, voor zover noodzakelijk, verzekerd en/of voorzien. De diversiteit in activiteiten levert een verantwoorde spreiding van het ondernemersrisico. Het risico is als gemiddeld te kwalificeren. Door nieuwe CAO-afspraken van de WSW zullen de loonkosten in 2013 toenemen. Over verdere loonstijgingen in de toekomst is op dit moment geen inzicht. Loonstijgingen leveren derhalve een financieel risico op. Het risico is als gemiddeld te kwalificeren. De verandering in de wetgeving over schatkistbankieren, die naar verwachting ingaat op 1 juli 2013, zal voor Op/maat een negatief financieel effect hebben. De renteopbrengsten van tegoeden van Op/maat vervallen doordat de middelen bij het Rijk worden uitgezet. In 2012 had Op/maat van deze tegoeden aan rente gerealiseerd. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Bij Op/maat is er geen sprake van algemene dekkingsmiddelen. Er wordt ook geen bedrag voor onvoorziene lasten begroot. Bij de investeringsbegroting 2012 is wel een post ad voor onvoorziene investeringen opgenomen. Deze post is in 2012 gebruikt. Aansprakelijkheid deelnemende gemeenten Op basis van de gemeenschappelijke regeling, artikel 52, lid 1, hebben de deelnemende gemeenten de verplichting om eventuele nadelige exploitatiesaldi en bestuurs- en beheerskosten van Op/maat te betalen. Sinds het jaar 2000 heeft Op/maat geen aanspraak gemaakt op een gemeentelijke bijdrage. Op/maat wist ook in 2012 een positief resultaat te realiseren ondanks de zware korting op de subsidie. In het beleidsplan WSW is de afspraak gemaakt dat Op/maat eventuele exploitatietekorten eerst aan haar reserves zal onttrekken. Pas als de reserves niet toereikend zijn, zullen de gemeenten voor de eventuele tekorten worden aangesproken. Beleid weerstandsvermogen Het beleid van Op/maat is gericht op het handhaven van de huidige weerstandscapaciteit. Uitgangspunt is de vermogensstand ultimo 2007, te weten 10,8 miljoen. 2. Voorzieningen De egalisatievoorziening groot onderhoud van het bedrijfspand te Hoorn vormt het grootste deel van deze post. Onderhoudsuitgaven worden jaarlijks beoordeeld en indien van 12

17 toepassing ten laste van deze voorziening gebracht. 3. Onderhoud kapitaalgoederen Ten aanzien van het bedrijfsgebouw te Hoorn is er een onderhoudsplan, dat door de Vereniging van Eigenaren Dampten is opgesteld. Het gaat hierbij om jaarlijkse, routinematige controles (inspectie en onderhoud van het dak, inspectie van het pand buitenom etc.). Naast dit plan is in 2009 een gedetailleerd onderhoudsplan opgesteld door een extern bouwkundig bureau. Dit plan geeft inzicht in het toekomstige regulier en groot onderhoud alsmede in vervangingsinvesteringen. Voor groot onderhoud wordt op basis van de externe rapportage een voorziening op de balans gevormd. Jaarlijks vindt een dotatie plaats aan deze voorziening. De grotere machines en vervoermiddelen worden jaarlijks geïnspecteerd. Hiervoor zijn onderhoudscontracten afgesloten. 4. Financiering In december 2001 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut vastgesteld. Hierin is vastgelegd op welke wijze invulling wordt gegeven aan de treasuryfunctie binnen Op/maat. In de praktijk wordt een zeer defensief treasurybeleid gevoerd. De betaalde rente inzake de langlopende schulden in 2012 beliep een bedrag van Het gemiddelde rentepercentage bedroeg 6,4%. Deze leningen hebben een resterende looptijd van 1-16 jaar en zijn tussentijds niet aflosbaar zonder boeterente. In 2013 zal er vooralsnog geen beroep behoeven te worden gedaan op aanvullende langlopende financiering. De gerealiseerde renteopbrengst over het saldo liquide middelen bedroeg in 2012 gemiddeld 1,7%. De renteopbrengst bedroeg De verwachting is dat het percentage in 2013 op hetzelfde niveau dan dat van 2012 zal liggen. De kasgeldlimiet voor 2012 bedroeg Deze is in 2012 niet overschreden; ook het renterisico is binnen de norm gebleven. Beide gegevens worden gerapporteerd aan de Provincie Noord- Holland. Overzicht kasgeldlimiet e kw. 2 e kw. 3 e kw. 4 e kw. Omvang begroting per 1 januari 2012 (grondslag= netto-omzet, subsidie WSW en overige bedrijfsopbrengsten) Toegestane kasgeldlimiet In procenten van de grondslag 8,2 8,2 8,2 8,2 In een bedrag Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld Totaal vlottende korte schuld Vlottende middelen Tegoeden in rekeningcourant Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar Totaal vlottende middelen Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld (nvs) (vlottende korte schuld minus vlottende middelen) Ruimte (totaal nvs minus kasgeldlimiet) Renterisiconorm Omschrijving (bedragen x EUR 1.000,=) Basisgegevens renterisico 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g b. Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld (1a+1b) a. Nieuw aangetrokken vaste schuld b. Nieuw verstrekte langlopende leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a+3b) Betaalde aflossingen Herfinanciering Renterisico op vaste schuld (2+6) Renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari Het bij Ministeriële regeling vastgesteld % Renterisiconorm Ruimte (10-7)

18 5. Bedrijfsvoering Voor een verantwoording over de bedrijfsvoering van Op/maat verwijzen wij u naar het algemene gedeelte van het jaarverslag. 6. Verbonden partijen Op/maat was in het verslagjaar vertegenwoordigd in de besturen van de Stichting Noppes West-Friesland, Werkpartner West- Friesland B.V. en de Stichting Noppes Zaanstreek-Waterland. De algemeen directeur bekleedt de functie van voorzitter van het stichtingsbestuur Noppes West-Friesland en Werkpartner West-Friesland B.V. en penningmeester van het bestuur van de Stichting Noppes Zaanstreek-Waterland. In 2012 heeft Op/maat samen met L. en J. Stoop Groenvoorziening B.V. te Waarland de vennootschap Groen/maat B.V. opgericht. Op/maat heeft een 50% belang in deze vennootschap. Visie op de verbonden partijen: Op/maat is gespecialiseerd in arbeidsontwikkeling en reintegratie van mensen die niet in staat zijn op eigen kracht werk te vinden. Hiervoor wordt de eigen infrastructuur gebruikt of kunnen samenwerkingsverbanden met bedrijven en instellingen worden ingezet. De beleidsvoornemens met de verbonden partijen liggen in lijn met de visie van Op/maat. Opgemaakt d.d. 4 april 2013 mr. drs. J.C. Meijers, Algemeen directeur drs. E. Papadopoulos RA, Manager Planning & Control Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 20 juni 2013 de voorzitter, A.S. Ruppert de secretaris, A.A.C. Groot 14

19 J A A R R E K E N I N G 2012

20 Balans Balans per 31 december 2012 met vergelijkende cijfers per (Bedragen x EUR 1.000,=) Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut -Overige investeringen met een economisch nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: -Deelnemingen Leningen aan: -Overige verbonden partijen Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden: Grond en hulpstoffen: -Grond en hulpstoffen 6 7 Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar: -Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Liquide middelen: Kassaldi 8 15 Bank- en girosaldi Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal vlottende activa Totaal activa

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen...

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 4 Meerjarenbegroting 2017-2020... 6 Vaststelling algemeen bestuur... 7 Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... 8 Bijlage 2 : Overzicht gemeente... 9 Bijlage

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u in tweevoud de concept pro forma begroting 2015 van Op/maat.

Bijgaand ontvangt u in tweevoud de concept pro forma begroting 2015 van Op/maat. h APR, 2014 114.002144 op/ma*» Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland Postbus 21 1633ZG AVENHORN Bestuur Postbus 566 1620 AN Hoorn Dampten 26 Hoorn Telefoon (0229) 25

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Franekeradeel

Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Franekeradeel Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Godsacker 35 8801 LM FRANEKER Financiële verantwoording 2015-1 - Inhoudsopgave Pagina Jaarstukken 2015 Bestuursverslag

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Wilskracht 2 S SEP. 2014. . ķ ļ INVESTORS KvK nr. 37148710 WerKt! \Jf IN PEOPLE BTWnr.NL001516735B01

Wilskracht 2 S SEP. 2014. . ķ ļ INVESTORS KvK nr. 37148710 WerKt! \Jf IN PEOPLE BTWnr.NL001516735B01 Bestuur Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland Postbus 21 1633ZG AVENHORN Postbus 566 1620 AN Hoorn Dampten 26 Hoorn Telefoon (0229) 25 87 58 Fax (0229) 25 87 35 E-maiI

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Risicoparagraaf Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering Cao

Risicoparagraaf Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering Cao Risicoparagraaf Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor provincies en gemeenten dient een aantal verplichte paragrafen opgenomen te worden in zowel de begroting als in de jaarrekening.

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2016 ev

Meerjarenbegroting 2016 ev Meerjarenbegroting 2016 ev Inhoudsopgave Inleiding begroting 2016 3 Uitgangspunten 5 Paragraaf: 6 - Weerstandsvermogen - Onderhoud kapitaalgoederen - Verbonden partijen - Risicoparagraaf Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf 1 INHOUD Omschrijving pagina 1 Toelichting op de begrotingswijziging 3 2. Programmabegroting 4 3 Programmabegroting gewijzigd

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2011 WNK. Aan de raad, Beslispunt: - In te stemmen met het jaarverslag 2011 WNK bedrijven

Onderwerp: Jaarverslag 2011 WNK. Aan de raad, Beslispunt: - In te stemmen met het jaarverslag 2011 WNK bedrijven Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 06-048 Raadsvergadering : 21 juni 2012 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: Jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Toelichting op de balans per 31 december 2010

Toelichting op de balans per 31 december 2010 Balans per 31 december 2010 29-04-2011 bedragen * 1.000.- ultimo ultimo ACTIVA 1. Vaste activa 1.1 Materiële vaste activa 196.458 184.056 Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Begroting 2017 NV Empatec

Begroting 2017 NV Empatec Begroting 2017 NV Empatec Inhoudsopgave Inleiding 4 Aansluiting tussen NV Empatec en de Gemeenschappelijke 6 Regeling Fryslân-West DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 7 Begroting 2017

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad: 1195908 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN Rapport inzake de jaarrekening 2013 kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 19 maart 2014 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2

Nadere informatie

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Algemeen In de begroting 2016 was een taakstellende bezuiniging opgenomen van 554 duizend. IJmond Werkt! heeft deze per saldo gevonden langs de weg van onderstaande

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Postbus 566 1620 AN HOORN Dampten 26 1624 NR HOORN. Tel. 0229 25 87 58. Begroting 2014. Management Team: Manager Personele dienstverlening

Postbus 566 1620 AN HOORN Dampten 26 1624 NR HOORN. Tel. 0229 25 87 58. Begroting 2014. Management Team: Manager Personele dienstverlening Postbus 566 1620 AN HOORN Dampten 26 1624 NR HOORN Tel. 0229 25 87 58 Begroting 2014 Management Team: mr. drs. J.C. Meijers R.J. Dissels ing. M. de Haas A.G.M. Oonk MA drs. E. Papadopoulos RA Algemeen

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag:

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: 20 14 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie