landbouw-service MAGAZINE November 2013 Krone Laserload: lasercontrole die de aanhangwagen achter de hakselaar herkent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "landbouw-service MAGAZINE November 2013 Krone Laserload: lasercontrole die de aanhangwagen achter de hakselaar herkent"

Transcriptie

1 landbouw-service MAGAZINE November 2013 Krone Laserload: lasercontrole die de aanhangwagen achter de hakselaar herkent Kuhn 1290 ID: grootpakkenpers met een gepatendeerde tweedelige plunjer Rauch Axmat: eerste kunstmeststrooier met twee schijven en automatische afstelling van de verdeling

2 INHOUD VOORWOORD 3 SOCIAAL NIEUWS Sociale onderhandelingen 4 Nieuwe berekeningswijze sociale bijdrage zelfstandigen 5 Het nieuwe eenheidsstatuut arbeiders - bedienden. Wat zijn de nieuwe regels? 28 SOCIAAL EN FISCAAL NIEUWS Let op met onderaanneming!hoofdelijke aansprakelijkheid 6 LANDBOUWVERKEER Fedagrim en Agoria lichten voor over landbouwveiligheid 10 Brochure: Signalisatie landbouwvoertuigen 12 Nederland: dieseldiefstal speelt boeren en loonwerkers parten 14 COLOFON landbouw-service LANDBOUW Elke week zijn er 41 landbouwbedrijven minder 16 Europees biobrandstoffenbeleid 18 Ruim euro steun voor Vlaamse machineringen in Landbouw-Service is een periodieke nieuwsbrief voor de leden van de Nationale Centrale Landbouw-Service, de enig erkende beroepsvereniging voor aannemers van land- en tuinbouwwerken, loonsproeiers, handelaars in veevoeders en in meststoffen. Copyright: Nationale Centrale Landbouw-Service is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie in deze publicatie. Citeren mag mits bronvermelding. Verantwoordelijke uitgever: Johan Van Bosch, Algemeen Secretaris Nationale Centrale Landbouw-Service, Gasthuisstraat 31 B2, 1000 Brussel, T , F BTW-nummer BE SOCIALE ACTUALITEITEN Lonen PC FYTO Gewasbescherming komt ook in huiskamer boer terecht 22 Europese markt niet de favoriet voor nieuwe pesticiden 23 Wat is een fytolicentie? 24 vorming Vorming EDU+ 31 TRANSPORT Aanvraag nieuwe nummerplaten 32 Zware controles in West-Vlaanderen 34 Gevolgen van de nieuwe nummerplaten 35 Betaal uw accijnzen 36 Technische keuring 37 Adviesvraag van een lid 38 DOSSIER Mechanisatie Nieuwigheden 40 Actualiteit 62 2 / Landbouw-service

3 VOORWOORD Geachte Collega, De winterperiode staat voor de deur. Tijd om alle machines te reinigen en hen in orde te stellen voor de komende voorjaarsperiode. We maken er u attent op dat de nieuwe nummerplaten voor landbouwtractoren moeten aangevraagd worden. In dit nummer komen we hier uitgebreid op terug. We benadrukken dat er alleen nieuwe nummerplaten moeten worden aangevraagd voor landbouwtractoren. Andere landbouwvoertuigen mogen dus verder blijven rijden met de normale nummerplaat. Nieuwe wetgeving komt er ook nog aan, onder meer over de periodieke keuring van landbouwtractoren. Dit magazine staat in het teken van Agribex. U vindt de nieuwigheden en nieuws van diverse constructeurs en handelaars. Met de Agribex-beurs in het vooruitzicht, zal Landbouw-Service ook verder inzetten op veiligheid bij het gebruik landbouwvoertuigen. Een eerste actie was een brochure met betrekking tot de signalisatie van landbouwvoertuigen. Andere acties zullen nog volgen. Landbouw-Service heeft in september 2013 een sociaal akkoord kunnen afsluiten met de vakbonden. Landbouw-Service speelt een cruciale rol bij de onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden binnen het paritair comité 132. We onderhandelen daarbij met de vakbonden. We trachten steeds een haalbaar en betaalbaar sectorakkoord af te sluiten waarbij voldoende aandacht zal besteed worden aan de noden, behoeftes en bedreigingen waar de loonwerksector mee kampt. Evenwel blijft het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden nog hangen met een wrange nasmaak. Gaan we onze arbeiders in de toekomst moeten behandelen zoals bedienden, zowel naar verloning en tijdsinvulling als naar opzegtermijnen? Hoewel het akkoord van de regering nog moet omgezet worden in Koninklijke Besluiten en Ministeriele Besluiten, geven we u in dit magazine meer tekst en uitleg. De prijzenslag blijft aanhouden. Maar dat is niet alleen een Belgisch fenomeen. Ook in de vaktijdschriften van de andere Europese landen lees ik vaak artikels over kostprijsberekening. Ideeën zijn steeds welkom op het secretariaat. We hopen u te mogen verwelkomen op de professionele dag van Agribex dinsdag 3 december Johan VAN BOSCH Algemeen Secretaris Landbouw-Service Johan Van Bosch verwacht uw reacties: Landbouw-service / 3

4 > SOCIAAL NIEUWS SOCIALE ONDERHANDELINGEN Na lange en moeizame onderhandelingen hebben de sociale partners van het Paritair Comité 132 (Technische Land- en Tuinbouwwerken) op 18 september 2013 een sociaal akkoord voor de sector afgesloten. Dit werd gedaan met respect voor de nulloonnorm (Koninklijk Besluit van 28 april 2013). LONEN EN PREMIES De sociale partners komen het volgende overeen: Verhoging 2de pensioenpijler met minimum 0,50 % vanaf 1/1/2014. Dit komt dan neer op een bijdrage voor de pensioentoezegging van 1,87 % van het referteloon, waarvan 0,05 % voorzien is voor de solidariteitstoezegging. Indien de andere groene sectoren een hoger percentage zouden overeenkomen zal dit worden overgenomen. Verhoging fietsvergoeding naar het fiscaal geïndexeerd maximum (0,22 euro per afgelegde kilometer). SOCIAAL FONDS De cao syndicale premie zal worden aangepast met vermelding dat de syndicale premie automatisch zal verhogen wanneer het maximaal vrijgesteld bedrag wettelijk zou stijgen. VORMING Specifieke aandacht voor het organise- ren van opleidingen ten gunste van de werknemers met het oog op een betere weerbaarheid op de arbeidsmarkt (CAO 104). Uitwerken vorming coaching en begeleiden nieuwe werknemers. Verplichte vorming ergonomie voor bedrijven +50, aanbeveling tot opstellen vormingsplan voor bedrijven -50 werknemers. Het afsluiten cao risicogroepen vanaf 1/1/2014 met toekenning steunmaatregelen voor het in dienst nemen van IBO ers, speciale aandacht voor oudere werknemers, bij het in dienst nemen van werknemer behorende tot de risicogroepen volledige terugbetaling van de opleiding rijbewijs. Verder onderzoeken van mogelijkheid tot oprichten systeem deeltijds werken/deeltijds leren vanaf 16 jaar. Uitwerking in een specifieke werkgroep met besluiten tegen uiterlijk 30/6/2014. SYNDICAAL OVERLEG Onderzoek naar bijkomende inspanningen om werknemers in kleine bedrijven betere informatie te verstrekken via een sectoraal actieplan. VERLENGING CAO S Verlenging voorzien tot 30/6/2015 van de cao Flexibiliteit. In het kader van nieuwe arbeidsregelingen is volgende arbeidsduur mogelijk mits aanpassing van het arbeidsreglement: de gemiddelde 38-urenweek mag over een periode van 12 maanden gespreid worden (max uren); de maximale arbeidsduur per dag bedraagt 12 uren; mits op geen enkel ogenblik méér dan 65 uren boven de gemiddelde 38-urenweek gepresteerd wordt; voor de berekening van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wordt rekening gehouden met de rustdagen op grond van de Feestdagenwet of deze via CAO bepaald (oa. de inhaalrust- 4 / Landbouw-service

5 > dagen ingevolge de arbeidsduurvermindering), de wettelijke schorsingsperiodes, alsook de rustdagen omwille van gepresteerde overuren, maar niet met de overschrijdingen van de arbeidsduur omwille van dreigend ongeval of dringende arbeid aan machines; voor zover de arbeidstijd per dag 12 uur per periode van 12 maanden 1976 uur niet overschrijdt, is er geen overloontoeslag verschuldigd. En wat met overuren? De wekelijkse arbeidsduur moet gemiddeld nageleefd worden over een referteperiode van 12 maanden. Het naleven van de gemiddelde arbeidsduur houdt voor de werkgever de verplichting in om uiterlijk op het einde van de referteperiode een inhaalrust toe te kennen voor de gepresteerde overuren. Bovendien moet de werkgever die overuren laat presteren een interne grens van naleven. Tijdens de eerste drie maanden van de referteperiode bedraagt de grens 78 uren; Daarna bedraagt de interne grens 91 uren Deze interne grens is geen quotum van overuren in de referteperiode maar een grens die herhaaldelijk mag worden bereikt. Dat wil zeggen dat - bovenop de flexibiliteit van 65 uren per week en 12 uren per dag - binnen een zelfde referteperiode een werknemer niet meer dan 78 of 91 uren opeenvolgend mag presteren zonder inhaalrust. Van zodra een werknemer dit aantal overuren gepresteerd heeft binnen de referteperiode, moet de werkgever de werknemer eerst inhaalrust toekennen alvorens dat deze opnieuw overuren mag presteren binnen diezelfde referteperiode. De interne grens waarborgt de werknemers dus de regelmatige toekenning van inhaalrust en verhindert dat de werkgever een te groot aantal opeenvolgende overuren kan laten presteren gedurende een lange periode, waarbij alle inhaalrust in één keer wordt toegekend op het einde van de referteperiode. Anders gezegd, de interne grens van 78 of 91 uren beperkt de flexibiliteit in de werkorganisatie. Zij belet immers de toepassing van arbeidscycli met lange perioden van grotere activiteit die worden gecompenseerd door lange perioden van inhaalrust. Nieuwe berekeningswijze sociale bijdrage zelfstandigen De commissie Economie van de Kamer heeft op dinsdag 16 juli 2013 unaniem het wetsontwerp goedgekeurd ter hervorming van de berekeningswijze van de sociale bijdragen van de zelfstandigen. Het nieuwe systeem zal in werking treden op 1 januari Het initiatief voor het wetsontwerp werd genomen door de Minister van Zelfstandigen, Sabine Laruelle (MR). Het beoogt de hervorming van een mechanisme dat dateert van 1967 en werd opgemaakt na overleg met de representatieve middenstandsorganisaties. Het wetsontwerp werd geschreven door de Directie- Generaal Zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ). Zij moeten nu de uitvoeringsbesluiten opmaken. Het nieuwe systeem stelt de bijdragen vast op basis van de inkomsten van het lopende jaar en niet op basis van de inkomsten van drie jaar geleden. Het moet de zelfstandigen toelaten tijdens hun hele loopbaan bijdragen te betalen die in overeenstemming zijn met hun inkomsten. Tot zijn effectieve inkomstenniveau gekend is, zal iedere zelfstandige van zijn sociaalverzekeringsfonds een voorstel ontvangen voor een driemaandelijks te betalen bedrag. Hij zal dat bedrag onmiddellijk kunnen aanpassen op basis van zijn werkelijke inkomsten. Wanneer een zelfstandige hogere inkomsten verwacht, zal hij zijn bijdragen kunnen verhogen. De zelfstandigen die minder inkomsten hebben dan drie jaar geleden zullen, na akkoord van hun sociaalverzekeringsfonds en op basis van objectieve criteria, minder bijdragen kunnen betalen. Landbouw-service / 5

6 > SOCIAAL EN FISCAAL NIEUWS Let op met onderaanneming! Hoofdelijke aansprakelijkheid Hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen. In het voorjaar van 2012 introduceerde de regering een stelsel van hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonachterstallen. Met de invoering van dit systeem wordt enerzijds de strijd aangepakt tegen sociale dumping en dubieuze gevallen van onderaanneming en is het anderzijds de bedoeling om de rechten van de werknemers te waarborgen en de arbeidsvoorwaarden inzake verloning en minimumlonen beter te doen naleven. De opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die voor bepaalde activiteiten een beroep doen op één of meerdere aannemers of onderaannemers, en die door de inspectie, schriftelijk in kennis worden gesteld dat hun aannemers (of onderaannemers), op zwaarwichtige wijze tekortschieten in hun verplichting om aan hun werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het loon aan de betrokken werknemers. Toepassingsgebied Vooraleer de reglementering echt in werking kon treden, moest nog bij koninklijk besluit vastgelegd worden voor welke soorten activiteiten ze geldt. Zopas zijn er 9 koninklijke besluiten gepubliceerd, waardoor het systeem van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden vanaf 1 september in werking kon treden. Het gaat om volgende activiteiten: Alle werken en diensten die vermeld worden in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de bewakings- en toezichtsdiensten (PC 317); Alle werken en diensten die vermeld worden in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124); Alle werken en diensten die vermeld worden in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de landbouw (PC 144); Alle werken en diensten die vermeld worden in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de schoonmaak (PC 121); Alle werken en diensten die vermeld worden in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf (PC 145); Alle werken van installatie en distributie die tevens worden beschouwd als werken in onroerende staat en die vermeld worden in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Subcomité voor de elektriciens (PSC ); Alle werken in onroerende staat die vermeld worden in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126); Alle werken in onroerende staat die vermeld worden in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid regelt van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111); De specifieke werken en diensten uit de voedingsnijverheid (PC 118) of uit de handel in voedingswaren (PC 119) die vermeld worden in een afzonderlijke bijlage. > 6 / Landbouw-service

7 T6.155 T6.120 vanaf vanaf KOM EN ONTDEK DEZE TREKKERS OP ONZE STAND (3109) OP AGRIBEX. Extra voordelige financiering vanaf 0,90% op 3 jaar!* De T6.155 is standaard uitgerust met een 6 cilinder FPT motor (6,7 l) met turbo intercooler. Hij heeft een nominaal vermogen van 116 pk, een maximaal vermogen met EPM (Engine Power Management) van 154 pk en een koppel van 632 Nm bij tpm. De T6.120 is standaard uitgerust met een 4 cilinder FPT motor (4,5 l) met turbo intercooler. Hij heeft een nominaal vermogen van 110 pk, een maximaal vermogen van 121 pk en een koppel van 498 Nm bij tpm. Deze motoren hebben reeds in meerdere testen bewezen de zuinigste te zijn dankzij de SCR-technologie en de ervaring in motorontwikkelingen van FPT. De versnellingsbak is een 16x16 Electro Command met Power Shuttle. Deze vierwielaangedreven tractoren hebben standaard ook een geveerde cabine met dakraam en airco, een gewichtendrager, 2 mechanische regelventielen en een aftakastoerental van 540/1.000 tpm PTO. GA SNEL LANGS BIJ UW NEW HOLLAND DEALER! * Financieringsmogelijkheden van 3 tot 7 jaar. Geldig tot 31 december DE SPECIALIST VOOR UW SUCCES

8 > SOCIAAL EN FISCAAL NIEUWS > Procedure De aansprakelijkheid van de opdrachtgever of aannemer speelt pas nadat de inspectie schriftelijk meegedeeld heeft dat de aannemer of onderaannemer in kwestie op zwaarwichtige wijze tekort schiet in zijn verplichting om zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop die recht hebben. Wanneer de hoofdelijk aansprakelijke wordt aangesproken tot betaling van het loon, door de inspectie, dan heeft de aansprakelijkheid enkel betrekking op het niet betaalde gedeelte van het verschuldigd loon (eisbaar geworden sinds de aanvang van de hoofdelijke aansprakelijkheid) dat overeenstemt met prestaties. Het gaat om dat loon dat overeenstemt met de prestaties geleverd in het raam van de activiteiten die hij, hetzij rechtstreeks, hetzij via aannemers of onderaannemers, laat uitvoeren. Kan men echter niet vaststellen welke prestaties de betrokken werknemers hebben geleverd in het raam van de werken die de hoofdelijk aansprakelijke laat uitvoeren (zelf of via een (onder)aannemer), dan heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid betrekking op de betaling aan elke betrokken werknemer van een percentage van het bij koninklijk besluit bepaald minimumloon. Dit percentage is gelijk aan het aandeel, dat de activiteiten die door de betrokken werkgever worden uitgevoerd vertegenwoordigen in de totale omzet van die werkgever-schuldenaar gerealiseerd in een bij koninklijk besluit bepaalde referteperiode. De koninklijke besluiten van 17 augustus 2013 leggen deze referteperiode vast op één jaar voorafgaand aan de kennisgeving van de zwaarwichtige tekortkoming door de inspectie, zonder echter verder te kunnen teruggaan dan de aanvang van de werken. De inspectie bepaalt in haar kennisgeving de periode gedurende dewelke de hoofdelijke aansprakelijkheid geldt. De periode vangt aan na het verstrijken van 14 werkdagen na de kennisgeving en kan niet langer duren dan één jaar. Contractuele indekking Opdrachtgevers en (onder)aannemers hebben er alle belang bij om in hun contracten de gevolgen te regelen van een kennisgeving van de inspectie die de hoofdelijke aansprakelijkheid in werking stelt. Men zou kunnen bepalen dat de overeenkomst kosteloos eindigt zodra de opdrachtgever of aannemer een kennisgeving van hoofdelijke aansprakelijkheid ontvangt. De koninklijke besluiten voor de sectoren van de landbouw, tuinbouw, schoonmaak en voeding voorzien echter bijzondere voorwaarden voor dergelijke bedingen. Niet te verwarren met de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden Voor alle duidelijkheid benadrukken we eveneens het onderscheid tussen de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden. Dit laatste systeem houdt in dat de opdrachtgever en de aannemer van werken in onroerende staat hoofdelijk aansprakelijk kan gesteld worden voor de sociale en fiscale schulden van de (onder) aannemer waarop zij een beroep doen. De opdrachtgever en de aannemer kunnen aan deze aansprakelijkheid ontsnappen door het verrichten van inhoudingen op de factuurbedragen die zij aan de (onder)aannemer verschuldigd zijn. Sinds het voorjaar van 2012 bestaat de mogelijkheid tot uitbreiding van het toepassingsgebied tot andere fraudegevoelige sectoren. Sinds 1 september is de eerste uitbreiding een feit. In de bouwsector bestaat een inhoudingsplicht voor aannemers die schulden hebben bij de overheid. Gaat u een factuur van uw (onder)aannemer betalen? Dan moet u eerst controleren of hij nog sociale (RSZ) of fiscale schulden heeft. Voor wie? De inhoudingsplicht geldt voor iedereen die door een aannemer gebouwen laat (ver)bouwen, afbreken, afwerken, inrichten, herstellen of onderhouden. Het gaat dus niet enkel om de traditionele bouwaannemers, ook schoonmaak- en onderhoudsfirma s vallen onder de inhoudingsplicht. Uitzondering: laat u deze werken als natuurlijke personen uitvoeren voor privédoeleinden? Dan valt dit niet onder de inhoudingsplicht. Wat doen? Heeft uw (onder)aannemer schulden bij de RSZ op het moment dat u zijn factuur wil betalen? Dan moet u 35 procent van het factuurbedrag (excl. btw) inhouden en betalen aan de RSZ. Heeft hij fiscale schulden? Dan moet u 15 procent van het bedrag (excl. btw) doorstorten aan de Federale Overheidsdienst Financiën. Gevolgen? Blijkt dat u geen inhoudingen deed? En staan de schulden van de aannemer nog steeds open? Dan moet u aan de RSZ niet alleen het verschuldigde bedrag maar tevens hetzelfde bedrag als boete betalen. Ook bij de FOD Financiën moet u naast het verschuldigde bedrag, hetzelfde bedrag als boete betalen. i Meer info: Met een tool op ziet u of een aannemer schulden heeft en u de inhouding moet toepassen. TIP: druk het resultaat van uw zoekopdracht af en bewaar het bij de factuur. 8 / Landbouw-service

9 Cayron Informeer vandaag nog bij uw dealer naar onze vroegkoopacties! ZA-TS Pantera 4502 BeZoek ons op AgriBex (HAl 4) U vindt steeds al onze acties op Tel.: HET KIPT NIET, HET DUWT NIET... HET VERVOERT! Snel, regelmatig en veilig lossen Geschikt voor elk type materiaal Beperkt leeggewicht Tel: Landbouw-service / 9

10 > LANDBOUWVERKEER Fedagrim en Agoria lichten voor over landbouwveiligheid Naar aanleiding van een dodelijk verkeersongeval in Tongeren eerder dit jaar waarbij een tractor betrokken was, stelde Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke voor de dodehoekspiegel voor tractoren verplicht te maken. Op uitnodiging van sectororganisaties Fedagrim en Agoria kreeg Van Hecke nu zelf de kans om vanuit een tractorcabine de risico s en gevaren te leren kennen. Op initiatief van de constructeurs, importeurs en verdelers van landbouwmachines zakte Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen) af naar Merchtem, om samen met enkele vertegenwoordigers van de landbouwvoertuigensector uitgebreider kennis te maken met de veiligheidsproblematiek bij tractoren en landbouwmachines. Robin De Sutter van PreventAgri, het preventieproject van ILVO, vertelde dat ongevallen op of rond het bedrijf in de land- en tuinbouwsector jaarlijks aan ongeveer twintig mensen het leven kosten. Wat ongevallen op de openbare weg betreft, valt op dat dertig procent van de ongevallen in het donker gebeurt, en bijna steeds met auto s. In slechts tien procent van de ongevallen met landbouwvoertuigen op de openbare weg is de bestuurder van de tractor het slachtoffer. Dat heeft te maken met het hoge impactpunt van tractoren en met de robuustheid van landbouwvoertuigen. Bovendien is het voor automobilisten die te snel rijden soms moeilijk om de afstand tot of de breedte van een traag rijdend landbouwvoertuig in te schatten. Ook ontbrekende signalisatie of slecht werkende verlichting zorgen soms voor gevaarlijke verkeerssituaties. Voor fietsers en voetgangers zijn de beperkte zichtbaarheid en de onzekerheid dan weer de belangrijkste risicofactoren. Uit de presentatie werd duidelijk dat zichtbaarheid een bepalende factor is bij ongevallen. Agoria en Fedagrim zijn dan ook heel tevreden met de nieuwe brochure rond signalisatie, en wensen de trekkers in dit dossier te feliciteren. Dit is een mooi voorbeeld van een onderwerp waarover heel de landbouwsector aan hetzelfde laken trekt. De grote vraag naar de brochures toont aan dat er bewust- > 10 / Landbouw-service

11 Blauw werkt Bevrijdend AGRIBEX hal 4, stand Kent u het LEMKEN-gevoel? de zekerheid, precies die machine te vinden, die met zijn configuratie het beste voor uw specifieke grond biedt? Het vertrouwen, een uitgebreid productassortiment op het gebied van grondbewerking, zaaien en gewasbescherming van één fabrikant te kunnen krijgen? en de garantie, die een koploper in prestaties en technologie u geeft? Leer het kennen!

12 > LANDBOUWVERKEER > wording rond signalisatie en veiligheid groeit en dat de landbouwers bereid zijn de nodige inspanningen te leveren. Op Agribex zullen de brochures worden uitgedeeld en zal er een thema-eiland rond signalisatie en veilig werken met landbouwmachines worden opgebouwd, aldus Gert Van Thillo. Na deze korte inleiding stapte Van Hecke zelf in een tractor om het nut van zijn voorstel over het invoeren van de dodehoekspiegel zelf uit te testen. Na een korte rit klonk Van Hecke overtuigd: De combinatie van de gewone spiegel en de bolle spiegel levert een veiliger perspectief op. Als je naar de totale kost van een tractor kijkt, lijkt de meerkost van een dodehoekspiegel me verwaarloosbaar. Ik zeg niet dat we alle oude of kleinere tractoren moeten verplichten zo n spiegel te laten installeren, maar het lijkt me redelijk om alle nieuwe grote tractoren verplicht uit te rusten met een dodehoekspiegel. Ook voor de landbouwer zelf is het interessant, zij hebben tijdens het manoeuvreren een beter overzicht. Van Hecke wil naar eigen zeggen de landbouwers niet opzadelen met extra regeltjes: Het gaat me vooral om de voertuigen die worden ingezet bij bijvoorbeeld grote bouwprojecten om grond te transporteren. Ik vind dat we dan als maatschappij mogen verwachten dat voor deze tractoren dezelfde veiligheidsnormen gehanteerd worden als voor vrachtwagens. Maar we moeten wel bekijken wat mogelijk is op Europees niveau: alle lidstaten moeten volgen. Gert Van Thillo wilde dat beide kampen elkaar vooral wat beter leerden kennen, zodat er constructief kan worden overlegd en samengewerkt. Van Thillo beseft dat veiligheid een cruciaal thema is, maar waarschuwt dat we natuurlijk niet alle tractoren van de ene op de andere dag kunnen veranderen en dat we redelijk moeten blijven. Er zijn een aantal gevoeligheden, maar we zijn niet blind voor de ongevallen die gebeuren, en daar willen we iets aan doen, zowel vanuit Fedagrim als vanuit Agoria. We hopen dat er een eerste stap gezet is met de nieuwe brochure over signalisatie, maar we staan zeker open voor andere stappen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Bron: VILT Signalisatie landbouwvoertuigen Tegen 1 september 2014 moeten alle gedragen werktuigen uitgerust zijn met reflectoren om de veiligheid te verhogen. De overheid ziet nu al toe op de maximale afmetingen van landbouwmachines en op de signalisatie van aanhangwagens, getrokken werktuigen en uitzonderlijk vervoer met grote oogstmachines. Hierbij hebben wij het genoegen om een duidelijke brochure voor te stellen die de loonwerkers toont welke signalisatie ze moeten aanbrengen. Met de brochure willen wij de nieuwe wettelijke regels met betrekking tot de signalisatie van landbouwvoertuigen verduidelijken. Door landbouwmateriaal correct uit te rusten met wit-rode panelen en reflectoren verhoogt de zichtbaarheid voor de andere weggebruikers en kunnen zij beter anticiperen op het voorbijrijden van een tractor of ander landbouwvoertuig. Voor hen wordt het dus alleszins veiliger. Voor de boer en loonwerker is het even opletten geblazen om met alle regels in orde zijn. Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met een aantal organisaties: Landbouw- Service, ABS, Boerenbond, FWA, Voor meer informatie, raadpleeg de website van Landbouw-Service ( of ga naar Brochure FEDAGRIM en Agoria. De brochure is bovendien nagekeken en goed bevonden door de overheid. We hopen dat deze brochure meer duidelijkheid biedt over de toe te passen regels in verband met de signalisatie op landbouwvoertuigen. SIGNALISATIE OP LANDBOUWVOERTUIGEN Een praktische handleiding Een initiatief van ABS, Agoria, Boerenbond, Fedagrim, FWA en Landbouw-Service Gevalideerd door Centrex wegverkeer en FOD Mobiliteit en Vervoer i 12 / Landbouw-service

13 AGRIBEX 2013 / , stand 6203 Voedergewassen : Streven naar perfectie. Vernieuwde landbouwtechniek voor professionelen. Garantie op het beste en kosten besparende voeder. Hoog prestatievermogen en rendement. 50 jaar ervaring in de opraapwagen-techniek. Pöttinger Belgium SPRL Avenue Adolphe Lacomblé (boite 5), BE-1030 Bruxelles, Tél.: Dominique Emond Danny De Boeck

14 > LANDBOUWVERKEER Nederland: dieseldiefstal speelt boeren en loonwerkers parten Dieseldiefstal is voor boeren en loonwerkers een groeiend probleem. Cijfers zijn niet voorhanden, maar sinds de afschaffing van de rode diesel is het aantal klachten bij de Nederlandse Limburgse agrarische belangenbehartiger LLTB toegenomen. Ook Cumela, onze Nederlandse zusterorganisatie, herkent de trend en raadt bedrijven aan geen machines op het land achter te laten en opslagtanks beter te beveiligen. De schade ligt bij een diefstal al gauw op euro. Ze halen regelmatig het nieuws: dieseldiefstallen bij transportbedrijven en agrarische ondernemingen. Onlangs nog werd in het Drentse Beilen 350 liter diesel en twee accu s gestolen van een beregeningsinstallatie. De Limburgse boomkweker Jan Poels werd in de laatste maanden twee keer bestolen, van iedere keer 600 tot 800 liter. Op zijn tanks zit nu een beveiliging die de eigenaar waarschuwt bij beroering van de tank, en een traceersysteem dat de politie helpt eventuele dieven terug te vinden als de hele installatie wordt gestolen. Enkele jaren geleden was het ook raak, maar toen was het een uitzondering, aldus de LLTB. De LLTB vindt dat boeren in zekere zin dubbel gepakt worden. Per 1 januari heeft de Rijksoverheid de rode diesel afgeschaft. Daarom betalen agrariërs nu 44 cent per liter aan accijnzen, tegen 26 cent voorheen. De diesel is niet meer gekleurd, dus kunnen dieven bij controles niet meer gepakt worden. Daarmee is de sector volgens de LLTB een aanzienlijk aantrekkelijker slachtoffer geworden voor criminelen. De LLTB roept slachtoffers op zich te melden bij de politie én de infolijn van de LLTB, zodat een eventuele lobby bij de politiek met cijfers kan worden onderbouwd. Directeur belangenbehartiging Hannie Zweverink denkt dat de trend dat brandstof wordt gestolen bij boeren en loonwerkers al zeker vijf jaar aan de gang is. Maar er is sprake van een stroomversnelling omdat enerzijds brandstofprijzen zijn opgelopen en anderzijds de diesel die in de agrarische sector wordt gebruikt, niet meer te onderscheiden is bij eventuele politiecontroles. Vaak staan bij loonwerkers voorraadtanks van of liter. Daarmee is de winst vanuit een dief gedacht dus groot. Tanks op bedrijven zijn nog wel te beveiligen, bijvoorbeeld met een pasjessysteem. Alleen de houder van een pasje kan dan de tank openen, tenzij natuurlijk grove middelen worden ingezet om de tanks open te boren. Vooralsnog gebeurt dat nog vooral bij machines die op of bij de akker worden achtergelaten. We adviseren toch de machines terug mee te nemen of anders het werk zo te plannen dat de brandstofhoeveelheid in de machine beperkt is. De kans dat je bestolen wordt is nu eenmaal fors toegenomen ten opzichte van enkele jaren geleden. 14 / Landbouw-service

15 maaiers in perfecte vorm Klepelmaaiers Houtversnipperaars Onkruidborstels NDAELE KONSTRUKTIE N.V. STATIONSSTRAAT 119 B-8780 OOSTROZEBEKE T F Zoutstrooiers

16 > LANDBOUW Elke week zijn er 41 landbouwbedrijven minder Tussen 2000 en 2010 hebben wekelijks 41 Belgische landbouwbedrijven hun activiteiten stopgezet. In Europa hield een kwart van de landbouwers er in diezelfde periode mee op. In Vlaanderen zijn er nog slechts 450 boeren jonger dan 30 jaar. Humo-journalist Jan Hertoghs was verwonderd over deze landbouwteloorgang in ons land. Hij ging op zoek naar de verhalen achter de cijfers. T ussen 1979 en 2009 verdwenen bijna jobs in de Belgische landbouw. Het aantal Belgische landbouwbedrijven halveerde zowat op 20 jaar tijd ( ): van naar Om en bij de hectare landbouwgrond ging verloren in de periode Daarbij beroept de Humo-journalist zich op cijfers van de FOD Economie, het Centrum Agrarische Geschiedenis, het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling en Eurostat. Tijdens zijn zoektocht naar verhalen achter die cijfers doorkruist Jan Hertoghs heel België. Zo trekt hij naar Brasschaat, de gemeente die de twijfelachtige eer krijgt om bovenaan te staan op de lijst van grootste dalers op landbouwgebied: 81,5 procent minder landbouwbedrijven op 30 jaar tijd, 88 procent minder boeren en 92 procent minder landbouwgrond. De tijd dat de gemeente nog een eigen schepen van Landbouw had, dateert van voor Eindigen doet hij in Wallonië, waar hij een paar dagen meeloopt met een aantal medewerkers van Agricall, een organisatie die boeren in nood opvangt en bijstaat. Daar vertelt men hem dat de boeren gelaten zijn. Jarenlang zijn ze combattief geweest, maar nu voel je dat het op is. Vorig jaar hadden we een golf van zelfdodingen, aldus een medewerker van Agricall. Dat zijn boeren die zich in de steek gelaten voelen door alles en iedereen. Ze wenden zich af van de buitenwereld en begraven zich in hun werk. Volgens Agricall heeft één en ander ook te maken met onbegrip van de buitenwereld. Boeren voeden de samenleving. Ze produceren vlees, melk, granen en gewassen voor de bevolking. Dat is maatschappelijk van levensbelang, zo zien zij het. Maar de maatschappij beschouwt hen als lastpakken die te veel een beroep doen op subsidies. Dat alles knaagt aan hun zelfvertrouwen, klinkt het. Aan de ene kant zijn het heel zelfstandige mensen. Ze kunnen dieren houden en planten laten groeien, ze kunnen metselen, water en elektriciteit aanleggen en een boekhouding bijhouden. En ondanks al die kwalificaties geeft hun beroep hen geen enkele houvast. Ze blijven een speelbal van veel dingen die boven hun hoofd gaan. Ze zijn afhankelijk van tal van regels en wetten, Europese normen, supermarktprijzen, wereldwijde speculatie met grondstoffen, enz.. Hertoghs komt tot de conclusie dat er in de landbouw een stille oorlog bezig is. Met aanslagen die haast niemand opmerkt. Met verdwijningen en slachtoffers die haast niemand ziet. De verslaggeving is navenant: sporadisch opflakkerend tot geheel afwezig, schrijft hij in zijn artikel. bron Humo 16 / Landbouw-service

17 INTER 1455 XL DE BESTE KEUZE! Enorme tractie Sterke motor met hoog koppel Unieke turbokoppeling Lange levensduur Lage uurkost

18 > SOCIALE ACTUALITEITEN > LANDBOUW Lonen PC 132 Technische land- en tuinbouwwerken ( ) 1/07/2013 CATEGORIE 1 Categorie 1A 8.58 Categorie 1B Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 ) Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 ) Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 ) Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 ) Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 ) CATEGORIE 2 Categorie Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 ) Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 ) Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 ) Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 ) Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 ) CATEGORIE 3 Categorie Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 ) Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 ) Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 ) Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 ) Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 ) CATEGORIE 4 Categorie Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 ) Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 ) Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 ) Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 ) Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 ) CATEGORIE 5 Categorie Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 ) Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 ) Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 ) Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 ) Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 ) Vergoedingen Vergoeding op verplaatsing Huisvestingsvergoeding Scheidingsvergoeding per verplichte overnachting 8.45 Nachtwerk in de winteruurregeling (tussen 22u en 6u) +20 % in de zomeruurregeling (tussen 23u en 7u) +20 % Europees biobrandstoffenbeleid Woensdag 11 september stemde het Europese Parlement in Straatsburg over het gebruik van biobrandstoffen in transport. Biobrandstoffen uit landbouwproducten mogen voortaan nog altijd 6% van het energiegebruik in de sector transport leveren. Bovendien stelde het parlement het volledig in kaart brengen van de broeikasgasemissies van biobrandstoffen uit tot Oorspronkelijk wilden Europese beleidsmakers dat 10% van het energiegebruik in de transportsector in 2020 hernieuwbaar zou zijn, met een grote rol voor biobrandstoffen. Inmiddels zijn brandstoffen uit land- en bosbouwproducten omstreden. De eerste generatie biobrandstoffen (bijvoorbeeld op basis van koolzaad of palmolie) heeft volgens milieuorganisaties een negatieve impact op het milieu en voedselzekerheid: het gebruik van land voor de verbouwing van brandstoffen leidt tot een stijging van de voedselprijzen, landconflicten en het verdwijnen van waardevolle ecosystemen. Met de stemming in het parlement wordt de rol van de eerste generatie biobrandstoffen naar beneden bijgesteld tot 6%. Het in kaart brengen van de broeikasgasemissies van indirecte wijzigingen in landgebruik is in het vooruitzicht gesteld voor Daarmee geven de Europese parlementsleden een signaal aan de industrie: ze zien weinig toekomst voor biobrandstoffen van de eerste generatie. 18 / Landbouw-service

19 BEZOEK ONZE STAND 1104 OP AGRIBEX. Registreer nu op en er ligt een handig geschenk voor u klaar. PUMA CVX 230 DE BESTE KEUZE! Enorme tractie en trekkracht Sterke motor met hoog koppel en laag brandstofverbruik Unieke traploze transmissie met dubbele koppelingstechnologie Lange levensduur Lage uurkost

20 > LANDBOUW Ruim euro steun voor Vlaamse machineringen in 2012 Vlaanderen telt vandaag 26 actieve machineringen, goed voor 393 aangesloten leden-landbouwers. De grootste ring heeft 72 leden, maar de meesten hebben er 3 tot 6. Machineringen kunnen beroep doen op subsidies van het VLIF, een mogelijkheid die in 2012 door 19 initiatiefnemers werd aangevraagd en in 2013 door 9. Vooralsnog werd geen enkele aanvraag afgewezen. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Josef Goffinet, Import voor België, Tel: 080/ RBS Rondebalen-snijder In 2012 werd een totale subsidie van euro toegekend aan machineringen door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), met een gemiddeld steunbedrag per dossier van euro. De hoogste subsidie in datzelfde jaar RBG Rondebalen-grijper G5040 Kombi Rondebalen-wikkelcombinatie Welkom op de Agribex STAND bedroeg euro. Dat antwoordde Vlaams minister voor Landbouw Kris Peeters op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Karlos Callens (Open Vld). In tegenstelling tot machineringen kunnen loonwerkers geen beroep doen op VLIF-steun. Machineringen mogen dan ook geen opdrachten voor derden verrichten. Om dit te controleren, wordt bij elke dossierbehandeling een visuele controle uitgevoerd ter plaatse, naast een controle van de statuten. Zo wordt bijvoorbeeld nagegaan of de grootte van de machine niet buiten proportie is ten opzichte van het werk dat de aangesloten leden ermee willen verrichten. Tot nog toe werden geen overtredingen op dit punt vastgesteld. Bij twee machineringen werden wel subsidies teruggevorderd, maar dat om andere redenen. In één geval was de gesubsidieerde machine niet meer in gebruik door een ongeval, en in het andere geval waren twee van de drie leden gestopt met landbouw en werd de machinering opgeheven. Bron: VILT 20 / Landbouw-service

21 Boordevol vermogen en briljant ontworpen Loonbedrijven hebben een doel: kosten besparen en de productiviteit verhogen. Dit kan alleen worden bereikt met behulp van machines die een hogere productiviteit per eenheid van PK bieden terwijl ze het brandstofverbruik per ton van de geoogste gewassen aanzienlijk verminderen. De John Deere 7080i serie zelfrijdende hakselaars kunnen beide perfect uitvoeren. Dit maakt dat alle modellen in de John Deere 7080 serie zeer ef ciënt en eenvoudig te bedienen zijn. Voor meer informatie over onze voorseizoencondities neem contact op met Erik De Ridder : Peperstraat 4A Erps-Kwerps Tel. : Fax. : JohnDeere.be

22 > FYTO Gewasbescherming komt ook in huiskamer boer terecht De vakgroep Gewasbescherming van de universiteit van Gent waarschuwt voor de huis- en thuisblootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Terecht gaat steeds meer aandacht naar het gebruik van persoonlijke bescherming tijdens het werken met bestijdingsmiddelen. Daarnaast vinden dergelijke middelen ook een weg van het veld naar de huiskamer en daar is vaak veel minder aandacht voor, zegt onderzoeker Michael Houbraken. Phytofar, de vereniging van gewasbeschermingsmiddelenproducenten, lanceerde onlangs nog de campagne Je beschermt je gewassen, maar bescherm je ook jezelf?. Daarbij staat de veiligheid van de gebruiker van die middelen centraal. Tijdens het teeltseizoen komen land- en tuinbouwers immers vaak in contact met een cocktail van verschillende gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij is er vooral aandacht voor het gebruik van goede beschermkledij en voor een goed uitgerust fytolokaal. Maar blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij professioneel gebruik blijft niet beperkt tot de gebruiker, waarschuwen de onderzoekers van het Laboratorium voor Fytofarmacie. Deze middelen worden soms ongemerkt meegenomen naar huis. Het gezin wordt er dan dagelijks aan blootgesteld, klinkt het. Over de mate van die blootstelling bestaan er geen Europese, laat staan Belgische, cijfers. Amerikaanse cijfers kunnen wel een indicatie geven. Zo bracht onderzoek in de Verenigde Staten aan het licht dat het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen in huis verschilde met een factor 10 tot factor 100 tussen gezinnen van landbouwers en controlegezinnen. Het gaat vaak over zeer kleine hoeveelheden die op verschillende manieren in het huis verspreid worden en daarom denken veel mensen dat deze take-home blootstelling verwaarloosbaar is, maar deze redenering gaat niet op wanneer we spreken van gezinnen die dagelijks en over meer- 22 / Landbouw-service

23 > dere jaren in contact met deze middelen komen, aldus Houbraken. Door herhaalde blootstelling aan één of meerdere middelen zou niet alleen ophoping in huis mogelijk zijn, maar is daarnaast de kans op een zogenaamd cocktaileffect groter. Zo kunnen hormoonverstorende of carcinogene middelen al bij een lage dosis invloed hebben op verschillende organen van kinderen of zwangere vrouwen, klinkt het. Als voornaamste bronnen van gewasbeschermingsmiddelen in huis zien de onderzoekers werkkledij, schoenen met zand of modder uit het veld en herbruikbare handschoenen. Zij worden vaak meegenomen naar huis om gewassen en gestockeerd te worden. Op die manier vervuilen ze de wagen, de vloermat in de hal, de kleedkamer en de wasplaats met kleine hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen. Ook de wasmachine is een bron van vervuiling als werkkledij niet afzonderlijk wordt gewassen. Huisdieren en vooral honden kunnen eveneens zorgen voor een verspreiding van deze middelen in huis. Naast de wettelijk voorziene voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker is er geen specifieke wetgeving over huis- en thuisblootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Daar formuleert het Labo Fytofarmacie van de UGent een aantal voorzorgsprincipes. Wanneer de gebruiker zich goed beschermt, komt dat het hele gezin ten goede. Toch is dit niet altijd voldoende. Daarom is er nood aan meer aandacht voor mogelijke vervuiling van huis en wagen. In dat kader zijn goede hygiënemaatregelen onontbeerlijk. We denken daarbij aan het grondig poetsen van de vervuilde oppervlakken, een aparte verkleedruimte, het wisselen van schoeisel of het afzonderlijk wassen van kledij die gebruikt werd tijdens sproeiwerkzaamheden. Op die manier kan de take home blootstelling al een flink stuk teruggeschroefd worden, menen de onderzoekers. Bron: Vilt Europese markt niet de favoriet voor nieuwe pesticiden In de Europese Unie wordt steeds minder geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe chemische gewasbeschermingsmiddelen. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw werden in Europa jaarlijks gemiddeld vier nieuwe actieve stoffen ontwikkeld. De afgelopen tien jaar waren dat er slechts 1,2 per jaar. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de European Crop Protection Association (ECPA). In de wereldwijde bestedingen aan onderzoek naar en ontwikkeling van gewasbeschermingsmiddelen lag de focus 30 jaar geleden nog voor 33 procent op de Europese markt terwijl dat nu nog voor 13 procent van de R&D zo is. AgriHolland citeert uit een studie van de Britse agribusinessconsultant PhillipsMcDougal die werd uitgevoerd in opdracht van de Europese federatie van de producenten van gewasbeschermingsmiddelen. Nemen we het onderzoek erbij dan blijkt dat multinationale toeleveranciers van de landbouw minder interesse tonen in de ontwikkeling van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen voor de Europese markt. Sinds de jaren 80 is hun budget voor R&D met focus op de Europese markt gehalveerd. Voor de Europese boeren betekent dit dat zij steeds minder nieuwe chemische oplossingen ter beschikking hebben voor het bestrijden van onkruid, ziekten en plagen. «Het mag duidelijk wezen dat de strenge Europese milieuwetgeving voor een dalende interesse heeft gezorgd in de ontwikkeling van nieuwe middelen voor de Europese markt», aldus ECPA. Landbouwproducten en agrochemicaliën worden wereldwijd verhandeld. De EU heeft het strengste registratiesysteem voor gewasbeschermingsmiddelen zodat firma s het risico om te investeren in nieuwe middelen voor het oude continent groter inschatten dan daarbuiten. ECPA is dan ook vragende partij voor een wetgevend kader dat «gunstiger is voor innovatie en werkgelegenheid». Bron: ECPA, VILT, AgriHolland. Meer info: i Landbouw-service / 23

24 > FYTO Wat is een fytolicentie? Dit is een certificaat van de federale overheid, dat inhoudt dat professionele gebruikers, distributeurs of voorlichters op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen kunnen omgaan. Voor wie geldt de fytolicentie? Een fytolicentie wordt verplicht voor personen die: gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, opslaan of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten; vanuit commercieel oogpunt voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen; gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen. Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen. Als u voor een rechtspersoon werkt, dient u in eigen naam een aanvraag in. Vanaf wanneer is een fytolicentie verplicht? Vanaf 25 november Vanaf september 2013 zal via de website ( een elektronische aanvraag kunnen worden ingediend bij de Dienst Pesticiden en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Aandacht! Tot en met 24 november 2015 gelden de gebruiks-, verkoopsen opslagvoorwaarden van het huidige erkenningssysteem (erkend verkoper/ gebruiker), zoals bepaald in het KB van 28/02/1994. Welke types fytolicentie zijn er? Er bestaan 5 types: NP: Distributie van of voorlichting over 24 / Landbouw-service

25 > producten voor niet-professioneel gebruik P1: Assistent professioneel gebruik P2: Professioneel gebruik P3: Distributie van of voorlichting over producten voor professioneel gebruik (een licentie P3 laat eveneens toe de taken uit te voeren van een licentie NP, P1: en P2) PS: Specifiek professioneel gebruik figuur Kostprijs van een fytolicentie? Verdelers en voorlichters (NP en P3) moeten een retributie van 220 EUR betalen. Een fytolicentie wordt slechts afgeleverd na betaling van deze retributie. Voor professionele gebruikers (P1, P2 en PS) is de fytolicentie kosteloos. Hoe een fytolicentie verlengen? Een fytolicentiehouder moet gedurende de geldigheidsduur van zijn licentie een aantal vormingsactiviteiten bijwonen. Deze vormingsactiviteiten zal de licentiehouder vanaf eind 2015 kunnen bijwonen. De licentiehouder zal de keuze hebben uit een ruim aanbod van vormingsactiviteiten waarbij een algemeen thema van de gewasbescherming aan bod zal komen (bv. voordrachten, lessen, demo s, cursussen, proefveldbezoeken... over wetgeving, spuittechniek, alternatieve bestrijding ). Het huidige bestaande vormingsaanbod zal hiervoor (deels) in aanmerking komen. De licentiehouder zal, binnen de geldigheidsduur van zijn licentie, vrij kunnen kiezen op welk ogenblik hij wenst deel te nemen aan een bepaalde vormingsactiviteit. De verplichting van deze aanvullende opleiding heeft als doel om de kennis van de fytolicentiehouder inzake gewasbescherming te verruimen en deze op de hoogte te brengen van verbeterde en/of nieuwe technologieën. Verdere communicatie volgt. Hoe een fytolicentie aanvragen? Vanaf september 2013 kan u via internet een elektronische aanvraag indienen belgium.be/apexex/ f?p=150:home: Aandacht! Een adres is vereist voor een elektronische aanvraag. (de aanvrager moet de eigenaar zijn van het opgegeven adres; dit adres zal eveneens gelden als gebruikersnaam voor de toegang tot uw persoonlijke account) Indien u uw aanvraag indient vóór 1 september 2015 gelden volgende voorwaarden: Geldigheidsduur: vroege aanvragers worden beloond met een langere geldigheidsduur! Overgangsmaatregelen: verschil- > Landbouw-service / 25

26 > FYTO SCHEMAtische weergave Fliegl afschuifwagen, het multitalent! 1 wagen voor alle werk > lende overgangsmaatregelen (weldra beschikbaar) zijn van kracht, gebaseerd op uw diploma en/of ervaring. Vanaf 1 september 2015 zullen bovenstaande voorwaarden niet meer gelden en zal u een erkend diploma moeten hebben of moeten slagen voor een examen (al dan niet na het volgen van een opleiding) om een fytolicentie te kunnen verkrijgen. Het voordeel van een elektronisch dossier is dat u op elk ogenblik uw persoonlijke gegevens kunt raadplegen. U hebt een overzicht van de vormingsactiviteiten waaraan u hebt deelgenomen en kunt snel en eenvoudig een verlenging van uw fytolicentie aanvragen. Als u met tijdelijke of vaste krachten werkt, dan kunt u via uw eigen elektronische account een fytolicentie P1 voor deze assistenten aanvragen. Dit is uw verplichting als hun verantwoordelijke. Vanaf 2014 kan u een papieren aanvraagformulier aanvragen via of (contactcenter FOD). Doel fytolicentie? Het doel van de fytolicentie is dat de professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters op de hoogte zijn en blijven van nieuwe evoluties omtrent gewasbescherming, zodoende de risico s van deze producten voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken. De invoering van een fytolicentie kadert in de omzetting van de Richtlijn 2009/128 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden. Meer informatie over de fytolicentie Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Victor Hortaplein, 40 bus 10, 1060 Brussel i Ludo Pauwels Contact Center: +32 (0) , 26 / Landbouw-service

27 w w w p a c k o a g r i. b e SOCIAAL > K R A C H T V E R T R O U W E N T E C H N I E K ONZE DEALERS AGRIBEX 2013 PALEIS 4 Afschrift BVBA NEVELE Allebosch BVBA HERFELINGEN Backx NV WESTERLO Barbieur Dirk NEDERHASSELT Brouns Jean landbouwmachines VELDWEZELT Brouns Julien MAASEIK Crommen Agro HOESELT De Naeghel Nico OOSTKERKE-DAMME De Sutter - Baeyens KALKEN Debaene BVBA NIEUWKERKE Debruyne Dirk & zoon BVBA WOUMEN Dekens Agri Technics ZEPPEREN Deldaele Gebroeders BVBA SPIERE-HELKIJN Demaeght Agri BVBA PROVEN Denys Landbouwmachines BVBA ZONNEBEKE Deroo Landbouwmachines NV WESTVLETEREN Devriendt Tom SLIJPE Firma Thomas BVBA MERCHTEM Gillebert Frank WAASTEN Guedens M. BVBA MELDERT Jonckers BVBA BOUTERSEM Kerckaert A. LICHTERVELDE M-Trac BVBA MAARKEDAL Maes NV KASTERLEE Meirhaeghe Patrick - Van Hove NAZARETH Merckx Machines NV SINT-JORIS-WINGE MJC BVBA MOL Parrein NV LANGEMARK Peleman BVBA DENDERMONDE Quintyn BVBA WINGENE Ribbens Farm & Truck WUUSTWEZEL Servaes BVBA HOOGSTRATEN Storme BVBA OOSTKERKE-DAMME Tavernier Trading Company NV SINT-LIEVENS-HOUTEM Van de Moere BVBA WATERVLIET Van Hooste BVBA STEKENE Van Hulle Koen KNESSELARE Van Tigchelt BVBA RAVELS Vanneste Agri Service BVBA HERTSBERGE Vanthuyne BVBA KRUISHOUTEM Vercammen BVBA BERLAAR Vergauwe K. en P. BVBA NIEUWPOORT Willemen NV KONTICH Landbouw-service / 27

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden Schijnzelfstandigheid 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden (HA) HA voor de lonen Welke fase: Gepubliceerd in Staatsblad van

Nadere informatie

Informatiesessie. Wouter Willems 25/3/2015

Informatiesessie. Wouter Willems 25/3/2015 Informatiesessie Wouter Willems 25/3/2015 Overzicht Bevoegdheden Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen Splitsing van de toelatingen (sinds 18/08/2012) Fytolicentie (vanaf 25/11/2015) Bevoegdheden

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door

Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door WE R K B A A R E N W E N D B A A R W E R K Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door de Koning

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

Zagerijen en aanverwante nijverheden

Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6

Nadere informatie

Nr december 2015

Nr december 2015 Nr. 212 17 december 2015 Belgisch Staatsblad Bedrijfswagens: de referentie-co2-uitstoot voor 2016 is gepubliceerd Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007 (82.838)... 2 Drenken van hout... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220000 Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Maaltijdcheques... 1 Eco-cheques... 3 Eindejaarspremie... 3 Pensioenpremie... 3 Vervoerskosten...

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

2. Beslissing om het stelsel toe te passen

2. Beslissing om het stelsel toe te passen KB NR. 213 - BIJKOMENDE UREN BOUW Als gevolg van het sluiten van het sectoraal akkoord voor 2009 en 2010 in het PC voor het Bouwbedrijf moesten twee wijzigingen door een wet aangebracht worden in de bepalingen

Nadere informatie

Nr. 197 3 september 2015

Nr. 197 3 september 2015 Nr. 197 3 september 2015 Belgisch Staatsblad Programmawet voorziet nieuwe sociale en fiscale maatregelen In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 verscheen de lang verwachte Programmawet met daarin

Nadere informatie

Terugbetaling van kosten - RSZ

Terugbetaling van kosten - RSZ Terugbetaling van kosten - RSZ Uit het loonbegrip zijn uitgesloten de bedragen die een terugbetaling zijn van kosten die ten laste van de werkgever vallen. Het gaat hier uitsluitend om kosten die ten laste

Nadere informatie

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK Wetsontwerp aangenomen in de Commissie Sociale zaken op 02/02/2017 en in de plenaire Kamer op 23/02/2017. Definitief goedgekeurde tekst. Meeste bepalingen

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.242/ (AAFisc Nr. 43/2011) dd

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.242/ (AAFisc Nr. 43/2011) dd Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten Directie I/5A Circulaire nr. Ci.RH.242/609.135 (AAFisc Nr. 43/2011) dd 02.09.2011 Personenbelasting Vrijgesteld inkomen Sociaal voordeel Sociaal voordeel

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Anciënniteitstoeslag... 2

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Anciënniteitstoeslag... 2 1320000 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012 (110.303)... 2 Vergoedingen aan de werknemers

Nadere informatie

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK De ministerraad heeft vrijdag 28 oktober het plan Werkbaar en wendbaar werk goedgekeurd. De regering wil zo flexibiliteit voor ondernemers en werknemers versterken. De eerste stappen naar een Belgisch

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en premies: +1,1% Op 1 juni 2017 stijgen de lonen: met 0,8%, met de mogelijkheid om een bijkomende verhoging

Nadere informatie

CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Terug te sturen aan de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

SIGNALISATIE OP LANDBOUWVOERTUIGEN

SIGNALISATIE OP LANDBOUWVOERTUIGEN SIGNALISATIE OP LANDBOUWVOERTUIGEN Een praktische handleiding Een initiatief van ABS, Agoria, Boerenbond, Fedagrim, FWA en Landbouw-Service Gevalideerd door Centrex wegverkeer en FOD Mobiliteit en Vervoer

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de

Nadere informatie

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners Sectorale CAO s in PC 117/211 Periode 2017-2018 Teneinde het sectoraal proces voor de toekomst te vrijwaren en omwille van de solidariteit tussen de verschillende

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 ---------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden - Uitvoering

Nadere informatie

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 1. De wekelijkse arbeidsduur voor voltijdse werknemers De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur per week (zie CAO van 1/07/1998 betreffende veralgemening

Nadere informatie

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 Eco-cheques en maaltijdcheques Situering : Interprofessioneel akkoord 2009-2010 Geen plaats

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis Informatiefiche Rijbewijzen Juridische fiche 1. Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten

Nadere informatie

INHOUDINGSPLICHT o.a. BIJ WERKEN IN ONROERENDE STAAT

INHOUDINGSPLICHT o.a. BIJ WERKEN IN ONROERENDE STAAT INHOUDINGSPLICHT o.a. BIJ WERKEN IN ONROERENDE STAAT Koppel draait op voor RSZ-schulden schilder: 64.000 euro boete (artikel van 04/07/2011 Livius Portaalsite voor de actieve bouwer en klusser). De Limburgse

Nadere informatie

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied Sectoraal voorakkoord PC 117 en PC 211 2009-2010 1. Duurtijd 2 jaar, van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, met uitzondering van brugpensioen (van 1 juli 2009 tot 30 juni 2011) 2. Toepassingsgebied Ongewijzigd

Nadere informatie

CLP, SPLITSING EN FYTOLICENTIE. Sofie Vergucht

CLP, SPLITSING EN FYTOLICENTIE. Sofie Vergucht CLP, SPLITSING EN FYTOLICENTIE Sofie Vergucht Volsog Fytodag 8 januari 2015 2 1. CLP 1. Nieuwe CLP richtlijnen (1) CLP = nieuwe internationale richtlijnen voor classificatie, etikettering en verpakking

Nadere informatie

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden bij werken in onroerende staat uitgebreid naar de opdrachtgever.

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden bij werken in onroerende staat uitgebreid naar de opdrachtgever. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden bij werken in onroerende staat uitgebreid naar de opdrachtgever. Mr. Mark Fransen Advocaat mark.fransen@monardlaw.be Op wie is de nieuwe regeling

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.4

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.4 KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.4 SOCIAAL Om vooraf gekende piekperioden op te vangen kan de werkgever een beroep doen op de zogenaamde kleine flexibiliteit. Deze piekperioden kunnen zowel seizoens- als marktgebonden

Nadere informatie

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2 KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2 SOCIAAL Om vooraf gekende piekperioden op te vangen kan de werkgever een beroep doen op de zogenaamde kleine flexibiliteit. Deze piekperioden kunnen in het PSC 149.2 (koetswerk)

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220000 Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Maaltijdcheques... 1 Eco-cheques... 3 Eindejaarspremie... 3 Vervoerskosten... 3 Werkkledij...

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 I N F O Mei 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN --------------- Nr. 1 12.02.1970 Cao betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging 03.04.1970 Niet algemeen

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Buitenlandse werkgevers in België

Buitenlandse werkgevers in België 1 Onze ervaringen bij de controle van buitenlandse werkgevers Kristien Colman Wnd. Sociaal Inspecteur Directiehoofd Toezicht op de Sociale Wetten Netwerk Limburg 20/09/2012 2 Het netwerk Een cel, opgericht

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG16/187 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014, GEWIJZIGD OP 6 SEPTEMBER 2016, INZAKE DE TOEGANG TOT DE

Nadere informatie

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien).

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). De aanvrager moet de overgangsmaatregel van toepassing selecteren in stap 2 van het online/schriftelijk

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

Aanvullend PC voor de werklieden

Aanvullend PC voor de werklieden 1000000 Aanvullend PC voor de werklieden Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011 (107.545)... 2 Overuren... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220100 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter Sociale actualiteit van Augutus PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met

Nadere informatie

Brussel, 20 januari 2016

Brussel, 20 januari 2016 SOCIALE CIRCULAIRE AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/WINW/CIRCULAIRES FONDS /SOCIALES 2016 CHIFFONS/CHIFFONS 002 Formation permanente NL Brussel, 20 januari 2016 Betreft: Regeling om een

Nadere informatie

Crelan Vertrouwensindex Landbouw 2013

Crelan Vertrouwensindex Landbouw 2013 Crelan Vertrouwensindex Landbouw 03 De landbouwer en het management van zijn bedrijf. Crelan publiceert sinds 007 de vertrouwensindex welke een maatstaf is voor het vertrouwen in de landbouwsector. De

Nadere informatie

Fytolicentie IPM D. Druant

Fytolicentie IPM D. Druant Fytolicentie IPM D. Druant Op de markt brengen van GBM EU verordening 1107/2009 RISICO = gevaar X blootstelling Bron: R&G Splitsing van erkenning Professioneel (Proffesioneel) gebruik: nodig om uw inkomen

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Het loonbonusplan in de horeca

Het loonbonusplan in de horeca Het loonbonusplan in de horeca Wist je dat een werkgever aan zijn medewerkers een bonus kan toekennen die gekoppeld is aan bepaalde resultaten in de (horeca)onderneming? Met deze folder willen we je laten

Nadere informatie

SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015

SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015 SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO 2015-2016 INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015 Zoals overeengekomen tijdens onze syndicale raad schoonmaak van 17 juni 2015 informeren wij u hierna over het verloop van de

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis Infofiche J001 07/2014 Rijbewijzen 1 Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten dat men

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

Duw & Continuvaart. Premie voor ploegwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 (86.235)... 18

Duw & Continuvaart. Premie voor ploegwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 (86.235)... 18 Paritair comité voor de binnenscheepvaart 1390002 Duw & Continuvaart Premie voor ploegwerk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 (86.235)... 2 Vergoeding voor schafttijden... 4 Collectieve

Nadere informatie

redenen voor uitzendarbeid

redenen voor uitzendarbeid redenen voor uitzendarbeid Randstad-uitzendkrachten geven uw bedrijf meer kracht en flexibiliteit om in wisselende omstandigheden optimaal te functioneren. Uitzendarbeid is echter strikt gereglementeerd.

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 3 Ploegenpremies... 4 Arbeid op zon en feestdag... 4 Overuren...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie