Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector"

Transcriptie

1 Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de programmawet van 27 april 2007 en door de programmawet (I) van 29 maart Deze bepalingen, die hierna worden verduidelijkt, zijn van kracht geworden op voor wat betreft de ondernemingen uit de bouwsector. Terminologie Hoe deze woorden te interpreteren: 1 Werken: de bij artikel 20, 2, van het Koninklijk Besluit nr. 1 van 29 december 1992 bedoelde werkzaamheden m.b.t. de te nemen maatregelen om de betaling van de BTW te verzekeren; 2 Opdrachtgever: éénieder die de opdracht geeft om werken uit te voeren of te laten uitvoeren tegen een prijs; er valt op te merken dat de opdrachtgever natuurlijke persoon die werken laat uitvoeren voor louter privédoeleinden niet bedoeld wordt door de bepalingen van de artikelen 402 en 403, WIB 92; 3 Aannemer: -éénieder die zich tegen betaling er toe verbindt om werken uit te voeren of laten uit te voeren voor rekening van een opdrachtgever ; - elke onderaannemer in verhouding tot alle volgende tussenkomende onderaannemers. 4 Onderaannemer: éénieder die zich rechtstreeks of onrechtstreeks tegen betaling, in welk stadium dan ook, er toe verbindt de werkzaamheden of een gedeelte ervan die aan de aannemer werden toevertrouwd, uit te voeren of te laten uitvoeren of met het oog hierop arbeiders ter beschikking te stellen. Bedoelde werken Artikel 20, 2 van het Koninklijk Besluit n 1 van 29 december 1992 m.b.t. de te nemen maatregelen om de betaling van de BTW te verzekeren, vermeldt dat: «Wordt bedoeld alle werk in onroerende staat in de zin van artikel 19, 2, van het Wetboek [zie hierna]. Worden eveneens bedoeld, in de mate dat zij geen werk in onroerende staat zijn: 1 iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering als de aanhechting aan een gebouw: -van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een installatie voor centrale verwarming of airconditioning, daaronder begrepen de branders, de reservoirs en de regel- en controletoestellen verbonden aan de ketels of aan de radiatoren; -van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een sanitaire installatie van een gebouw en, meer algemeen, van alle vaste toestellen voor sanitair of hygiënisch gebruik aangesloten op een waterleiding of een riool; -van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische installatie van een gebouw, met uitzondering van toestellen voor de verlichting en van lampen; -van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische belinstallatie, van brandalarmtoestellen, van alarmtoestellen tegen diefstal en van een huistelefoon; -van opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten en meubels met ingebouwde gootsteen, wastafels en meubels met ingebouwde wasbak, zuigkappen, ventilators en luchtverversers waarmee een keuken of badkamer is uitgerust; -van luiken, rolluiken en rolgordijnen die aan de buitenkant van het gebouw worden geplaatst; 2 iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering van wandbekleding of vloerbedekking als de plaatsing ervan in een gebouw, ongeacht of die bekleding of bedekking aan het gebouw wordt vastgehecht of eenvoudig ter plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte; 3 ieder werk dat bestaat in het aanhechten, het plaatsen, het herstellen, het onderhouden en het reinigen van goederen bedoeld in 1 of 2 hierboven. Wordt ook bedoeld de terbeschikkingstelling van personeel met het oog op het verrichten van een werk in onroerende staat of van een onder 1, 2 of 3, hierboven bedoelde handelingen.»

2 Artikel 19, 2, van het BTW-wetboek formuleert dat: «Voor de toepassing van dit Wetboek wordt verstaan onder werk in onroerende staat het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed, en de handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt.». Subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid De opdrachtgever of de aannemer die voor de bedoelde werken beroep doet op een aannemer of een onderaannemer die belastingschulden heeft op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingschulden van zijn medecontractant De hoofdelijke aansprakelijkheid wordt beperkt tot 35 % van de totale prijs van de werken of activiteiten, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, die aan de aannemer of aan de onderaannemer werden toevertrouwd. Zij kan worden aangewend voor de betaling in hoofdsom, verhogingen, kosten en interesten, ongeacht hun datum van vestiging, van de volgende schulden die bestaan op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst: 1 alle schulden inzake directe en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen; 2 alle schulden inzake voorheffingen; 3 de buitenlandse belastingschuldvorderingen waarvoor in het kader van een internationale overeenkomst de invorderingsbijstand is gevraagd; 4 de niet betaalde bedragen in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 402, WIB 92. Sommen voor dewelke een behoorlijk gerespecteerd afbetalingsplan bestaat en schulden in de opschorting gedurende de periode van opschorting zoals voorzien in de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, worden niet als schulden beschouwd. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor de belastingschulden van de vennoten van een tijdelijke handelsvennootschap, een stille handelsvennootschap of een maatschap die optreedt als aannemer of onderaannemer. Ze geldt ook voor de belastingschulden van de aannemer of van de onderaannemer die ontstaan in de loop van de uitvoering van de overeenkomst De hoofdelijke aansprakelijkheid in hoofde van de opdrachtgever of de aannemer geldt niet als de bij artikel 30bis, 3 van de wet van 27 juni 1969 (ter herziening van de besluitwet van 28 december 1944 m.b.t. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders) bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid reeds wordt toegepast in hoofde van dezelfde opdrachtgever of aannemer. De hoofdelijke aansprakelijkheid wordt niet toegepast wanneer de hierna bedoelde inhouding en storting correct geschiedden bij elke betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs van de werken aan een aannemer of een onderaannemer die op het ogenblik van de betaling belastingschulden heeft. Indien de hierna bedoelde inhouding en storting niet correct geschiedden bij elke betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs van de werken aan een aannemer of een onderaannemer die op het ogenblik van de betaling belastingschulden heeft, worden de eventueel gestorte bedragen in mindering gebracht van het bedrag waarvoor de opdrachtgever of de aannemer verantwoordelijk is gesteld bij het toepassen van de hoofdelijke aansprakelijkheid. De programmawet van 29 maart 2012 heeft de subsidiaire ketenaansprakelijkheid (her)ingevoerd die van toepassing is wanneer de volgende drie voorwaarden vervuld zijn: 1 op het ogenblik van de afsluiting van het contract heeft de onderaannemer fiscale schulden (m.a.w. is onderworpen aan inhoudingsplicht); 2 ook op het ogenblik van de betaling van de factuur door de medecontractant heeft de onderaannemer fiscale schulden (m.a.w. is onderworpen aan inhoudingsplicht); 3 de medecontractant laat na om de inhouding toe te passen op de factuur en deze te storten op de rekening van het Ontvangkantoor der directe belastingen en bijzondere ontvangsten van Brussel 3. Praktisch gezien wordt eerst de rechtstreekse hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de twee medecontractanten toegepast.

3 De subsidiaire aansprakelijkheid bestaat erin dat indien het gevorderde bedrag van de hoofdelijke aansprakelijkheid niet betaald wordt, de aannemer, alsook iedere tussenkomende onderaannemer, hiervoor hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn. De aansprakelijkheid wordt in chronologische volgorde toegepast ten opzichte van de in een voorafgaand stadium tussenkomende aannemers, wanneer de aannemer-opdrachtgever nagelaten heeft de bij hem gevorderde sommen binnen dertig dagen na de betekening van een dwangbevel te vereffenen. Verplichting tot inhouding De opdrachtgever of de aannemer die een deel of het geheel van de prijs van de bedoelde werken aan een aannemer of een onderaannemer betaalt die op het ogenblik van de betaling belastingschulden heeft, is verplicht bij die betaling 15 p.c. van het door hem verschuldigde bedrag, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, in te houden en te storten aan de ontvanger van het speciaal ontvangkantoor van de Directe Belastingen (zie hierna). In voorkomend geval worden de inhoudingen en stortingen beperkt tot het bedrag van de schulden van de aannemer of van de onderaannemer op het ogenblik van de betaling. De toepassing Verplichting tot inhouding stelt de betrokken personen in staat vast te stellen of de hiervoor vermelde verplichting tot inhouding en storting van toepassing zijn op de door een welbepaalde vennootschap uitgevoerde bedoelde werken. Wanneer de opdrachtgever of de aannemer, met behulp van de toepassing, vaststelt dat hij de in bedoelde inhoudingen moet doen, en: - dat de factuur minder bedraagt dan 7.143,00 (exclusief BTW), moet hij overgaan tot de hiervoor vermelde inhouding en storting van 15% van het verschuldigde bedrag (exclusief BTW); - dat de factuur méér bedraagt of gelijk is aan 7.143,00 (exclusief BTW), verzoekt hij zijn medecontractant een attest voor te leggen waaruit het bedrag van zijn schuld blijkt. Het attest in kwestie houdt rekening met de schuld op de datum van de dag dat het werd opgemaakt. Het is geldig gedurende de 20 dagen die volgen op de afgifte door de bevoegde ontvanger. Indien de schuld kleiner is dan de in principe uit te voeren inhouding, moet de storting beperkt worden tot het bedrag van de schuld. Als de schuld op het attest groter is dan de in principe uit te voeren inhouding, of indien het attest door de medecontractant niet wordt voorgelegd binnen de maand van het verzoek, moet er een storting gebeuren van 15% van het verschuldigde bedrag (exclusief BTW). Voorbeelden : Bedrag exclusief BTW van de factuur Bedrag van de schuld op het attest Te verrichten storting 5.000,00 (zonder voorwerp) 750, , , ,00 (10.000,00 x 15 p.c. = 1.500,00, beperkt tot 1.200,00 ) , , ,00 Het ingehouden bedrag dient tegelijkertijd gestort te worden met de betaling aan de aannemer of de onderaannemer op het rekeningnummer: Ontvangkantoor der directe belastingen te Brussel 3 en bijzondere ontvangsten, Kruidtuinlaan 50, bus 3110, 1000 Brussel (tel.: 0257/715 60).. met de volgende vermeldingen: - ondernemingsnummer van de aannemer of de onderaannemer - naam van de aannemer. De persoon die de storting doet, zendt aan het ontvangkantoor op het volgende correspondentieadres een kopie van de factuur waarop de betaling betrekking heeft:

4 Voorstraat 43 Sanctie Als de voorziene storting niet werd verricht, wordt het verschuldigde bedrag verdubbeld en binnen de in artikel 354, WIB 92 bedoelde termijn als administratieve boete ten name van de overtreder ingekohierd. Inhoudingsplicht: JA uw factuur bedraagt minder dan 7.143, exclusief BTW Bij de betaling van de factuur, dient u 15% van het factuurbedrag exclusief BTW in te houden en het ingehouden bedrag tegelijkertijd met de betaling van de factuur aan uw aannemer of onderaannemer te storten op rekeningnummer: van het ontvangkantoor der bijzondere ontvangsten. met volgende vermeldingen (artikel 207, derde lid van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992); - het ondernemingsnummer van de aannemer of de onderaannemer - naam van de aannemer of de onderaannemer. De persoon die de storting doet, zendt een kopie van de factuur waarop de betaling aan het ontvangkantoor betrekking heeft aan het correspondentieadres: Voorstraat 43 Voor verdere informatie kan u zich wenden tot het lokale ontvangkantoor (bevoegd voor de aannemer of onderaannemer) OPGELET: De beslissing «JA» is slechts geldig op de dag van de raadpleging. De aannemer of de onderaannemer kan op elk ogenblik overgaan tot de betaling van zijn fiscale schuld of een afbetalingsplan hebben verkregen dat hij naleeft. Indien u de factuur niet betaalt op de dag van de raadpleging, moet u de website terug raadplegen op het ogenblik van de effectieve betaling van de factuur. Inhoudingsplicht: JA uw factuur bedraagt meer dan of is gelijk aan 7.143, exclusief BTW Teneinde in voorkomend geval het in te houden bedrag te beperken tot de bestaande schuld op het ogenblik van de betaling van de factuur, dient u aan uw aannemer of onderaannemer een attest te vragen waaruit het bedrag van zijn schuld blijkt. Het afgeleverde attest is geldig gedurende 20 dagen volgend op de afgifte door de bevoegde ontvanger. Indien de betaling van de factuur geschiedt tijdens deze periode: - en het bedrag van de schuld dat vermeld staat op het attest minder is dan 15% van de factuur, exclusief BTW, moet de inhouding en de storting beperkt worden tot het bedrag dat voorkomt op het attest (zie hierna); - en het bedrag van de schuld dat vermeld staat op het attest hoger is dan 15% van de factuur, exclusief BTW, moet de inhouding en storting 15% bedragen van de totale factuurwaarde, exclusief BTW. (zie hierna). Voorbeelden :

5 Bedrag exclusief BTW van de factuur OPGELET: Bedrag van de schuld op het attest Te verrichten storting , , ,00 (10.000,00 x 15 p.c. = 1.500,00, beperkt tot 1.200,00 ) , , ,00 Indien de aannemer of de onderaannemer bevestigt dat zijn fiscale schulden hoger zijn dan de in principe uit te voeren inhoudingen, of indien het attest door aannemer of de onderaannemer niet wordt voorgelegd binnen de maand na de aanvraag, moet er een storting gebeuren van 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief BTW. Het ingehouden bedrag dient tegelijkertijd met de betaling aan de aannemer of aan de onderaannemer gestort te worden op rekeningnummer: van het ontvangkantoor der bijzondere ontvangsten. met volgende vermeldingen (artikel 207, derde lid van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992): - het ondernemingsnummer van de aannemer of de onderaannemer - naam van de aannemer of de onderaannemer. De persoon die de storting doet, zendt een kopie van de factuur waarop de betaling aan het ontvangkantoor betrekking heeft aan het correspondentieadres: Voorstraat 43 Voor verdere informatie kan u zich wenden tot het lokale ontvangkantoor (bevoegd voor de aannemer of onderaannemer).

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de

Nadere informatie

Aangiften van werken in onroerende staat en/of gevaarlijke werken (AVW) en aanwezigheidsregistraties (CAW)

Aangiften van werken in onroerende staat en/of gevaarlijke werken (AVW) en aanwezigheidsregistraties (CAW) Aangiften van werken in onroerende staat en/of gevaarlijke werken (AVW) en aanwezigheidsregistraties (CAW) Event Agoria 26 maart 2015 1 Agenda Wettelijke basis Artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Vleessector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Vleessector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Vleessector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de programmawet

Nadere informatie

Dit kan je eenvoudig doen door aan ons kantoor een berichtje te sturen. Dank voor de medewerking.

Dit kan je eenvoudig doen door aan ons kantoor een berichtje te sturen. Dank voor de medewerking. HOOFT-JANSSEN-CLARIE & Partners Nieuwsbrief actualiteit Editie 22 jaargang 7 Afgifte kantoor: BRUGGE 1 2 e Afdeling Stationsplein 7 Driemaandelijks Uitgiftedatum: 30/04/2000 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Vleessector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Vleessector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Vleessector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de programmawet

Nadere informatie

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden bij werken in onroerende staat uitgebreid naar de opdrachtgever.

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden bij werken in onroerende staat uitgebreid naar de opdrachtgever. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden bij werken in onroerende staat uitgebreid naar de opdrachtgever. Mr. Mark Fransen Advocaat mark.fransen@monardlaw.be Op wie is de nieuwe regeling

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN 21.08.2015 REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN Opdrachtgevers en aannemers hebben de verplichting om te controleren of hun medecontractanten

Nadere informatie

6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar

6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar 6 % btw voor de renovatie van privéwoningen ouder dan 5 jaar Federale Overheidsdienst Financiën - 2014 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep binnen de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze

Nadere informatie

1 HET TOEPASSINGSGEBIED

1 HET TOEPASSINGSGEBIED DE HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSREGLEMENTERING ANNO 2012 Op 1 januari 2008 kende de hoofdelijke aansprakelijkheidsreglementering een serieuze metamorfose. Deze aanpassing was nodig omdat België voor het

Nadere informatie

Hierbij is het niet van belang of de leverancier een geregistreerd aannemer is of niet.

Hierbij is het niet van belang of de leverancier een geregistreerd aannemer is of niet. BTW EN TOEPASSING MEDECONTRACTANT Toepassing: Werken in onroerende staat, uitgevoerd door een BTW belastingplichtige. Definitie: Laat u werken uitvoeren in onroerende staat (bouwen, verbouwen, afwerken,

Nadere informatie

De volledige tekst kan u onderaan terugvinden. Ter voorbereiding kan het schema gehanteerd worden.

De volledige tekst kan u onderaan terugvinden. Ter voorbereiding kan het schema gehanteerd worden. Erkend Boekhouder-Fiscalist - 30167404 PF-ADVIES De volledige tekst kan u onderaan terugvinden. Ter voorbereiding kan het schema gehanteerd worden. De sociale inhoudingsplicht 1. Heeft de aannemer in kwestie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een subsidie infrastructuurwerken Truiense VZW s 1 voor niet-stedelijke infrastructuur

Aanvraagformulier voor een subsidie infrastructuurwerken Truiense VZW s 1 voor niet-stedelijke infrastructuur Aanvraagformulier voor een subsidie infrastructuurwerken Truiense VZW s 1 voor niet-stedelijke infrastructuur Wanneer kan je een subsidieaanvraag indienen? Uiterlijk tot 1 oktober van het jaar dat voorafgaat

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Financiën (hierna de FOD Finanaciën) ontvangen op 17/11/2008;

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Financiën (hierna de FOD Finanaciën) ontvangen op 17/11/2008; 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 03/2010 van 21 januari 2010 Betreft: Beraadslaging betreffende de aanvraag van de FOD Financiën om aan de opdrachtgever of de aannemer

Nadere informatie

DE HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSREGLEMENTERING ANNO 2009

DE HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSREGLEMENTERING ANNO 2009 DE HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSREGLEMENTERING ANNO 2009 Op 1 januari 2008 kende de hoofdelijke aansprakelijkheidsreglementering een serieuze metamorfose. Deze aanpassing was nodig omdat België voor het

Nadere informatie

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen.

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen. Overheidsopdrachten: hervorming van het systeem van de registratie en van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden van de aannemers De registratie van de aannemer op het ogenblik

Nadere informatie

BTW-REGELS IN DE BOUWSECTOR

BTW-REGELS IN DE BOUWSECTOR BTW-REGELS IN DE BOUWSECTOR JUNI 2011 BTW-REGELS IN DE BOUWSECTOR Uitwerking en verdere informatie: KMO PARTNERS BVBA KMO SERVICE CENTRUM BVBA Wellekensstraat 45, 9300 Aalst Tel.: 053/73 08 41 Fax: 053/80

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010

Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010 19/07/2010 Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010 Valt er fiscaal nog iets te rapen als je energiebesparende uitgaven laat uitvoeren aan de woning in 2010? Welke uitgaven geven nog

Nadere informatie

Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen

Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen 2 belangrijke controlemomenten Afsluiten van onderaannemingscontract Uitbetalen van de facturen Telkens

Nadere informatie

INHOUDINGSPLICHT o.a. BIJ WERKEN IN ONROERENDE STAAT

INHOUDINGSPLICHT o.a. BIJ WERKEN IN ONROERENDE STAAT INHOUDINGSPLICHT o.a. BIJ WERKEN IN ONROERENDE STAAT Koppel draait op voor RSZ-schulden schilder: 64.000 euro boete (artikel van 04/07/2011 Livius Portaalsite voor de actieve bouwer en klusser). De Limburgse

Nadere informatie

1.8. Onderscheid tussen een levering van een onroerend goed en werk in onroerende staat... 25

1.8. Onderscheid tussen een levering van een onroerend goed en werk in onroerende staat... 25 INHOUD Woord vooraf... 9 Hoofdstuk 1. Soorten goederen inzake btw... 11 1.1. Roerende goederen uit hun aard... 11 1.2. Onroerende goederen door bestemming... 12 1.3. Uit hun aard onroerende goederen...

Nadere informatie

Werken in onroerende staat

Werken in onroerende staat Werken in onroerende staat 30bis RSZ-wet Inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid Aangiften van werken (AVW) Aanwezigheidsregistraties (CAW) Check-Limosa 26/10/2017 1 Agenda Art. 30bis Wet 27

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

HET NIEUWE ARTIKEL 30BIS VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 EN DE GEVOLGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER. Infosessie VVSG- juni 2008

HET NIEUWE ARTIKEL 30BIS VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 EN DE GEVOLGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER. Infosessie VVSG- juni 2008 HET NIEUWE ARTIKEL 30BIS VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 EN DE GEVOLGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER Infosessie VVSG- juni 2008 DEFERM Jacques Adviseur PRINCEN Patrick Adviseur Inhoud van deze uiteenzetting I. Waarom

Nadere informatie

Rolnummer 5225. Arrest nr. 117/2012 van 10 oktober 2012 A R R E S T

Rolnummer 5225. Arrest nr. 117/2012 van 10 oktober 2012 A R R E S T Rolnummer 5225 Arrest nr. 117/2012 van 10 oktober 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 51, 4, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gesteld door de

Nadere informatie

Werken in onroerende staat

Werken in onroerende staat Werken in onroerende staat Inleiding De algemene regel in de btw is dat de belastingplichtige die in België een goed heeft geleverd of een belastbare dienst gepresteerd heeft, als schuldenaar van de belasting

Nadere informatie

FISCALE VOORDELEN PERSONENBELASTING VOOR DE EIGENAAR DIE VERHUURT AAN EEN SVK

FISCALE VOORDELEN PERSONENBELASTING VOOR DE EIGENAAR DIE VERHUURT AAN EEN SVK FISCALE VOORDELEN PERSONENBELASTING VOOR DE EIGENAAR DIE VERHUURT AAN EEN SVK Tekstversie november 2016 Sinds 2007 kan de verhuurder een fiscale vermindering krijgen als hij renovatiewerken laat uitvoeren

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 SEPTEMBER 2017 S.16.0042.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.16.0042.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Ligging van de woning

Ligging van de woning Afbraak en heropbouw van gebouwen: wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6 % van toepassing? Inhoudsopgave Ligging van de woning... Afbraak bij de heropbouw van een privéwoning... Komen dus niet in aanmerking

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Fraudebestrijding in de sectoren bouw, vlees en bewaking

Fraudebestrijding in de sectoren bouw, vlees en bewaking Fraudebestrijding in de sectoren bouw, vlees en bewaking Invoering door de FOD Financiën van de wettelijke regeling inzake inhouding op factuur en hoofdelijke aansprakelijkheid Verslag van het Rekenhof

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (hierna de aanvrager) ontvangen op 13/11/2013;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (hierna de aanvrager) ontvangen op 13/11/2013; 1/11 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 38/2013 van 12 december 2013 Betreft: machtigingsaanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om via elektronische weg gegevens

Nadere informatie

MEMENTO VAN DE WERKGEVER 6 DOSSIER RECHTSPRAAK. Een nieuwe hoofdelijke loonaansprakelijkheid bij activiteiten in de bouwsector...2

MEMENTO VAN DE WERKGEVER 6 DOSSIER RECHTSPRAAK. Een nieuwe hoofdelijke loonaansprakelijkheid bij activiteiten in de bouwsector...2 Maandelijks informatieblad over sociale en fiscale reglementering I Partena Professional I Juni 2017 MEMENTO VAN DE WERKGEVER 6 DOSSIER Een nieuwe hoofdelijke loonaansprakelijkheid bij activiteiten in

Nadere informatie

Rolnummer 5142. Arrest nr. 13/2012 van 2 februari 2012 A R R E S T

Rolnummer 5142. Arrest nr. 13/2012 van 2 februari 2012 A R R E S T Rolnummer 5142 Arrest nr. 13/2012 van 2 februari 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 403, 1 en 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

Fiscale voordelen voor de eigenaar die verhuurt aan een erkend SVK. Tekstversie 27 juli 2012. Inhoudstafel:

Fiscale voordelen voor de eigenaar die verhuurt aan een erkend SVK. Tekstversie 27 juli 2012. Inhoudstafel: Fiscale voordelen voor de eigenaar die verhuurt aan een erkend SVK. Tekstversie 27 juli 2012 Inhoudstafel: A. Belastingsvermindering voor verhuurders die renovatiewerken uitvoeren aan een of meerdere woningen

Nadere informatie

10 APRIL 1992. - WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992. Art.393-443ter

10 APRIL 1992. - WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992. Art.393-443ter 1 10 APRIL 1992. - WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992. Art.393-443ter (OPGELET : het bijwerken van deze tekst is tijdelijk uitgesteld : gelieve de wetgevingsindex, om de laatste wijzigingsreferentie

Nadere informatie

BERICHT AAN DE AANNEMERS VAN SOMMIGE WERKEN EN AAN DE OPDRACHTGEVERS

BERICHT AAN DE AANNEMERS VAN SOMMIGE WERKEN EN AAN DE OPDRACHTGEVERS RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID Victor Hortaplein 11 1060 BRUSSEL Tel. 02-509 31 11 Fax 02-509 38 01 Internet : www.rsz.fgov.be IBAN : BE76 6790 0001 9295 BIC

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2009 S.08.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015

In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015 In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015 Plaats van de dienst Page 2 Plaats van de dienst plaats

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/17/021 BERAADSLAGING NR. 17/009 VAN 7 FEBRUARI 2017 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

De inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale, fiscale en loonschulden bij overheidsopdrachten

De inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale, fiscale en loonschulden bij overheidsopdrachten De inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale, fiscale en loonschulden bij overheidsopdrachten Infosessie afdeling Overheidsopdrachten 3 juni 2014 Inleiding Maatregelen federale regering

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Woord vooraf Het laatste struikelblok voor de eindejaarstudenten van de Hogeschool West Vlaanderen om het diploma van Bachelor te behalen, is het schrijven van een eindwerk en de verdediging ervan. In

Nadere informatie

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Wim Bogaert Adviseur Confederatie Bouw Antwerpen Verblijf - nationale

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2012 C.10.0135.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0135.F BELGISCHE STAAT, minister van Landsverdediging, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ENTREPRISE ANDRE

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur De Wolf Nieuwsbrief www.lawfirmdewolf.com Onderwerp Update nieuwe wetgeving i.v.m. registratie van aannemers Datum 23 mei 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

[Type text] BTW Werken in onroerende staat Verschillend BTW-tarieven

[Type text] BTW Werken in onroerende staat Verschillend BTW-tarieven [Type text] BTW Werken in onroerende staat Verschillend BTW-tarieven 0 Inleiding: Voor veel aannemers is het een probleem te onderscheiden welk btw-tarief ze moeten toepassen op hun factuur voor werken

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

kunstenaars : fiscaal recht in overeenstemming gebracht met sociaal recht

kunstenaars : fiscaal recht in overeenstemming gebracht met sociaal recht Onkostenvergoedingen toegekend aan kunstenaars : fiscaal recht in overeenstemming gebracht met sociaal recht 1. Inleiding 1.- In onze vorige uiteenzetting, die in de loop van 2006 in dit tijdschrift werd

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BTW Werken in onroerende staat Verschillend BTW-tarieven

BTW Werken in onroerende staat Verschillend BTW-tarieven BTW Werken in onroerende staat Verschillend BTW-tarieven Inleiding: Voor veel aannemers is het een probleem te onderscheiden welk btw-tarief ze moeten toepassen op hun factuur voor werken in onroerende

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Nr. 197 3 september 2015

Nr. 197 3 september 2015 Nr. 197 3 september 2015 Belgisch Staatsblad Programmawet voorziet nieuwe sociale en fiscale maatregelen In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 verscheen de lang verwachte Programmawet met daarin

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Afz.. Ontv D8&ussei2 Bus3135. Krutdtuinlaan Brussel AANGETEKEND DEPARTEMENT ONDERWIJS KONING ALBERT 11-LAAN SINT-JOOST-TEN-NODE

Afz.. Ontv D8&ussei2 Bus3135. Krutdtuinlaan Brussel AANGETEKEND DEPARTEMENT ONDERWIJS KONING ALBERT 11-LAAN SINT-JOOST-TEN-NODE 1210 SINTJOOSTTENNODE KONING ALBERT 11LAAN 15 DEPARTEMENT ONDERWIJS INNING EN DE INVORDERING AANGETEKEND ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE Krutdtuinlaan 50 1000 Brussel Afz.. Ontv D8&ussei2 Bus3135 FINANCIEN.iut

Nadere informatie

In Recht in de Onderneming nr mei 2014:

In Recht in de Onderneming nr mei 2014: Als ondernemer krijgt u met heel wat juridische aspecten te maken. Om een helder inzicht te krijgen in deze soms moeilijke materie wijst Crivits & Persyn u graag de weg. In onze nieuwsbrief belichten we

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

HIËRARCHIE VAN DE BTW-TARIEVEN 1 HOOFDSTUK I WOONGEBOUWEN VOOR PRIVÉWONINGEN MET EERSTE INGEBRUIKNEMING TEN MINSTE VIJF OF VIJFTIEN JAAR GELEDEN 3

HIËRARCHIE VAN DE BTW-TARIEVEN 1 HOOFDSTUK I WOONGEBOUWEN VOOR PRIVÉWONINGEN MET EERSTE INGEBRUIKNEMING TEN MINSTE VIJF OF VIJFTIEN JAAR GELEDEN 3 BTWBOUW_DO_12001.book Page V Friday, September 7, 2012 10:54 AM HIËRARCHIE VAN DE BTW-TARIEVEN 1 HOOFDSTUK I WOONGEBOUWEN VOOR PRIVÉWONINGEN MET EERSTE INGEBRUIKNEMING TEN MINSTE VIJF OF VIJFTIEN JAAR

Nadere informatie

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen; Datum : 01/12/1999 BS : 07/12/1999 Omzendbrief. - Wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 Aan de gebruikers van het Rijksregister, Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26 KB van 13 december 1999 voor de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 13 november 2000-8

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131)

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131) Didier Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances Vice-eersteminister en Minister van Financiën Wetgeving De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art.

Nadere informatie

Afdeling 1.- De eigenschappen van het registratiesysteem. De gegevensbank maakt het mogelijk de geregistreerde gegevens te traceren.

Afdeling 1.- De eigenschappen van het registratiesysteem. De gegevensbank maakt het mogelijk de geregistreerde gegevens te traceren. Koninklijk besluit van 11 februari 2014 tot uitvoering van de artikelen 31ter, 1, tweede lid en 3, eerste lid, 31quinquies, vierde lid, 31sexies, 2, derde en vierde lid en 31septies, derde lid van de wet

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

2. EVOLUTIE IN DE JURISPRUDENTIE

2. EVOLUTIE IN DE JURISPRUDENTIE Onroerende verhuur met bijkomende diensten - Terbeschikkingstelling van ruimten die onroerend uit hun aard zijn in het kader van een complexe dienstprestatie door een bedrijvencentrum of dienstencentrum

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.620 ------------------------------ Zitting van dinsdag 17 juli 2007 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.620 ------------------------------ Zitting van dinsdag 17 juli 2007 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.620 ------------------------------ Zitting van dinsdag 17 juli 2007 ----------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 400, 401,

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 ---------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden - Uitvoering

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie