NA DE LOOPBAAN HEEFT IEDEREEN RECHT OP EEN GOED PENSIOEN 14 BETAALBARE EN GOEDE GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN 20 EEN SOCIALE STAATSHERVORMING 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NA DE LOOPBAAN HEEFT IEDEREEN RECHT OP EEN GOED PENSIOEN 14 BETAALBARE EN GOEDE GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN 20 EEN SOCIALE STAATSHERVORMING 38"

Transcriptie

1

2 Gelijke kansen voor iedereen Wie de toekomst niet lijdzaam wil ondergaan, moet ze zelf vorm geven. sp.a wil dat doen. Onze leidraad daarbij is: gelijke kansen voor iedereen. Kieskeurig VOLWAARDIG WERK VOOR IEDEREEN 2 NA DE LOOPBAAN HEEFT IEDEREEN RECHT OP EEN GOED PENSIOEN 14 BETAALBARE EN GOEDE GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN 20 EEN SOCIALE STAATSHERVORMING 38 Op 10 juni kunt u de toekomst mee vorm geven. Uw keuze is belangrijk. Ze bepaalt mee de samenleving van morgen. De samenleving van de 21ste eeuw. Want die is nu begonnen. En we moeten duidelijke keuzes maken rond nieuwe uitdagingen, zoals de toenemende economische druk, nieuwe gezinsvormen, de globalisering, de vergrijzing en de klimaatwijziging. We hebben dan ook 4 ambitieuze plannen neergeschreven: De wereld is van iedereen. Elk kind schoon kind. Samen voor een nieuw sociaal model. Het klimaatplan. Bent u benieuwd naar ons engagement? U kunt de andere plannen opvragen via of via onze website

3 Volwaardig werk voor iedereen 1.1 Uitdagingen van de arbeidsmarkt W e r k voor iedereen? Arbeid genereert welvaart, biedt de budgettaire garantie voor de toekomst van de sociale zekerheid en zorgt natuurlijk voor een inkomen. Arbeid is daarom één van de mogelijkheden om zich waar te maken in de maatschappij. Maar niet om het even welk werk zorgt ervoor dat mensen goed kunnen leven en zich gerespecteerd voelen. Daarom moet er aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de arbeid. De arbeidsmarkt herstructureert zich helaas niet altijd geleidelijk. Regelmatig kennen we bruuske veranderingen. Het zo goed en menselijk mogelijk laten verlopen van die veranderingen zijn essentiële onderdelen van de kwaliteit van arbeid. We vinden dat er strikte regels moeten zijn waaraan werkgevers zich moeten houden in crisissituaties en tijdens herstructureringen. Werknemers moeten de zekerheid hebben dat ze bij ieder ontslag begeleid worden in hun zoektocht naar nieuw werk. De overheid moet begeleiden, de werkgevers moeten outplacement aanbieden.

4 W e r k wordt ongelijk v e r d e e l d Werk wordt ongelijk verdeeld: afkomst, opleiding, geslacht, leeftijd en fysieke problemen geven aanleiding tot discriminatie. Vooral de achterstand bij ouderen en allochtonen is verontrustend. Tevens verlaten nog te veel jongeren het onderwijs zonder degelijke startkwalificatie en blijft de participatie aan permanente vorming en opleiding veel te laag, vooral bij laaggeschoolden, ouderen en KMO-werknemers. Iedereen reële kansen geven op werk en ook werkgevers dit doen respecteren is essentieel voor de politieke acties van sp.a. Zo willen we bijvoorbeeld dat het voor mensen met een chronische ziekte mogelijk wordt om een ziekte-uitkering te combineren met een flexibele toegelaten arbeid. Zo kunnen ze zo lang ze dat willen en kunnen aan het werk blijven. V o l w a a r d i g werk Mensen verwachten meer van een baan dan enkel een goed loon. Loopbaanplanning, binnen én buiten de job, staat voorop, op maat van elke werknemer. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, werknemers en werkgevers. 1.2 Méér participatie en méér variatie De meeste mensen zullen vaak van werk veranderen en veel mensen zullen periodes van arbeid afwisselen met zorg en zelfontplooiing. Daarom pleit sp.a voor een arbeidsmarkt met stevige bruggen: van één job naar een andere, vanuit werkloosheid naar werk, van onderwijs en vorming naar werk en terug, van gezinsverantwoordelijkheid naar werk en terug... De twee sleutelbegrippen in ons perspectief op de arbeidsmarkt zijn participatie en variatie.

5 We willen méér participatie en dus méér mensen die werken. We willen echter ook meer variatie, want vandaag worden steeds dezelfde groepen uitgesloten (ouderen, personen van allochtone afkomst, personen met een arbeidshandicap, kortgeschoolden, vrouwen in leidinggevende functies ). We willen méér variatie in de participatie. Formules van tijdskrediet, vormingsverlof en dergelijke moeten ademruimte creëren. sp.a kiest resoluut voor een nieuw levensloopbaanperspectief. En we willen ook meer participatie in de variatie. Dat houdt in dat de mensen ook meer kunnen participeren in de andere levensdomeinen. Heel wat mensen willen hun loopbaanplanning immers meer vanuit een evenwicht tussen werken, en gezin en vrije tijd invullen. 1.3 De rol van de overheid en de doelstellingen van het arbeidsbeleid De overheid moet werknemers actief ondersteunen in de uitbouw van hun loopbaan. Daarbij moeten elders verworven competenties betrokken worden in de werkportfolio. De bevoegde overheden moeten zich eveneens inspannen om de arbeidsmobiliteit tussen de gewesten te verhogen. Dit kan door het uitwisselen van werkaanbiedingen, het aanbieden van opleidingen, maar ook door een betere coördinatie op het vlak van openbaar vervoer.

6 F o c u s op competenties Het arbeidsmarktbeleid moet zich focussen op het vergroten van de competenties en het valoriseren van de talenten van (werkzoekende) werknemers. Via opleiding in en buiten de bedrijven, moeten mensen zonder de juiste diploma s toch aan de bak komen. Goede arbeid steunt op levenslange ontwikkeling in plaats van op levenslange tewerkstelling. Iedere burger moet bij voorkeur via het onderwijs - een gegarandeerd startniveau kunnen behalen. Jongeren die dat niet halen, moeten het individueel recht krijgen om dit in hun beroepsloopbaan te verwerven. Verder dient werk te worden gemaakt van het recht op erkenning van verworven competenties (EVC). Dat betekent dat elk individu een (elektronische) loopbaan- of competentieportefeuille kan bijhouden. E v e n r e d i g e participatie en focus op integratie v a n mensen met grootste afstand tot de a r b e i d s m a r k t Het arbeidsbestel zou een afspiegeling moeten zijn van de actieve bevolking. Niet alleen moet discriminatie weggewerkt worden, diversiteit moet een normale zaal worden op de werkvloer. Via diversiteitsplannen en initiatieven zoals Jobkanaal willen we een tastbaar engagement van steeds meer bedrijven krijgen, op basis van concrete streefdoelen. Ook moet ervoor gezorgd worden dat vooroordelen en discriminaties krachtig en onmiddellijk aangepakt worden met bemiddeling, maar waar nodig met juridische actie. G l a z e n muren en glazen p l a f o n d s We kunnen er niet omheen dat vrouwen nog steeds een zwakkere positie innemen op de arbeidsmarkt. Zo staat het niet of nauwelijks doorstromen van vrouwen naar hogere functies bekend als het glazen plafond. Daarnaast stellen we vast dat de oververtegenwoordiging van vrouwen het sterkste is in slecht betaalde beroepen en in lagere functies. Daarom ook moeten alle arbeidsmarktactoren blijvend inspanningen leveren om de zichtbare en onzichtbare barrières weg te werken om te komen tot een evenredige instroom en doorstroom van vrouwen.

7 M a a t s c h a p p e l i j k verantwoord ondernemen (MVO) a l s standaard, ook voor tewerkstelling We hebben nood aan bedrijven die maatschappelijke winst nastreven door hun personeelsbeleid af te stemmen op loopbaanontwikkeling of door strategisch bezig te zijn met duurzaamheid. De overheid moet blijven investeren in partnerschappen met de bedrijfswereld, de sociale partners en het onderwijs om de studenten van morgen en de bedrijfsleiders van vandaag te helpen kiezen voor dit innovatief sociaal ondernemerschap. H e t bredere kader meenemen We moeten er ook rekening mee houden dat onze arbeidsmarkt beïnvloed wordt door wat er in de rest van Europa en de wereld gebeurt. sp.a wil er op toezien dat, rekening houdend met deze ontwikkelingen, de Belgische arbeidsmarkt wordt gecontroleerd, gecorrigeerd en gereglementeerd. Voor nieuwe fenomenen als interimarbeid, pooling, detachering... moeten we nieuwe regels vooropstellen die deze nieuwe arbeidsvormen kansen geven en die tegelijkertijd ook een nieuwe sociale bescherming geven. Daartoe moet ook de vakbeweging de belangen van de werknemers blijven verdedigen. 10

8 De architectuur A r b e i d s m a r k t b e l e i d: integratieve benadering w e r k z o e k e n d e heeft niet enkel rechten, maar ook p l i c h t e n In ons model van een modern arbeidsmarktbeleid willen we de burger vatten in één (levens)loopbaanperspectief. De nadruk ligt dus op het verhogen van de werkkansen (bemiddeling, begeleiding, ) het bevorderen van de doorgroeimogelijkheden (opleiding, vorming...) het voorkomen van werkloosheid (outplacement, ontslagbegeleiding, ) en de bevordering van de kwaliteit van de arbeid (opleiding, werkbaarheid, gezondheid, ). Ook het beleid inzake onderwijs en vormingsdomein, het welzijns- en zorgbeleid, de persoonlijke ontwikkeling en competentieverwerving dienen hierop te worden afgestemd. N i e u w e mogelijkheden, nieuwe zekerheid Vandaag bestaan er diverse stelsels die elk bouwstenen bevatten van één loopbaanverzekeringsstelsel: het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, de aanmoedigingspremies ter ondersteuning van opleidings- en zorgverlof, landingsbanen, het betaald educatief verlof, vrijstellingsstelsels om sociale en familiale redenen of ter bevordering van studiehervatting, opleidingscheques, ouderschapsverloven, brugpensioen, tegemoetkomingen vanwege het Herplaatsingsfonds Het is logisch dat deze kredietstelsels geïntegreerd worden, met als doel de overgangen tussen werk en vorming en tussen werk en gezin te vergemakkelijken. Iedereen zou via zo n systeem loopbaanrechten kunnen opbouwen. Vandaag maakt de werkloosheidsverzekering het soms moeilijk om bruggen te slaan tussen onderwijs én werk of tussen vrijwilligersarbeid en betaald werk. Werkzoekenden hebben niet automatisch een groen licht om zich bij te scholen, nieuwe studies aan te vatten, zich in te zetten als vrijwilliger... Iedereen heeft recht op werk, maar ook de plicht om zich in te zetten om aan werk te geraken. Wie zijn plichten niet nakomt, kan een sanctie oplopen en heeft geen recht op een werkloosheidsuitkering. De gewestelijke bemiddelingsdiensten (VDAB, ) en de RVA moeten daartoe samenwerken. D e sociale economie Op nauwelijks tien jaar tijd heeft de sociale economie zich sterk geprofessionaliseerd en geprofileerd als een dynamisch geheel van ondernemingen en organisaties die vorm geven aan een economie met meerwaarden. In de eerste plaats stelde de sociale economie zich op als middel om kansen te bieden aan werkzoekenden uit de kansengroepen. Nu stelt ze veeleer de realisatie van waarden voorop binnen een economisch proces. Het maken van winst wordt hieraan ondergeschikt. De kringwinkels zijn hiervan een goed voorbeeld. Het is een economie ten dienste van mens en maatschappij en niet omgekeerd. 13

9 14 Na de loopbaan heeft iedereen recht op een goed pensioen 2.1 Een pensioenbeleid in een vergrijzende samenle ving Tussen 2000 en 2030 neemt de pensioenkost toe met ruim 30 procent. Het komt er dus op aan hiervoor voldoende middelen te reserveren. Maar het debat over de vergrijzing wordt al te vaak gevoerd vanuit de financiële leefbaarheid van de wettelijke pensioenen, zonder aandacht te besteden aan sociale rol en impact van het pensioen. 15

10 16 O n z e pensioenen zijn laag Hoewel wij in België beschikken over een goed uitgebouwde eerste pijler, stellen we vast dat niet altijd een hoog pensioen kan worden verstrekt aan de ouderen. Zonder pensioen zou zelfs 90 procent van de 65-plussers een inkomen hebben dat onder de armoedegrens ligt. Het pensioen moet echter niet dienen om niet-arm te zijn, maar er voor zorgen dat gepensioneerden een aanvaardbaar welvaartsniveau bereiken. Dat is nu niet altijd het geval. D e oprichting van het Zilverfonds Als je de meerkost van de pensioenen oplegt aan de actieve bevolking riskeer je een generatieconflict te creëren. Daarom werd het Zilverfonds opgericht. Het is een budgettair instrument om het hoofd te kunnen bieden aan de stijging van de pensioenuitgaven. Door de staatsschuld verder af te bouwen en budgettaire marges te gebruiken voor het aanleggen van een financiële reserve, proberen we nu al de toename van de pensioenuitgaven voor te bereiden. A a n v u l l e n d e pensioenen voor iedereen Het pensioen ligt lager dan het loon dat iemand kreeg net voor hij of zij met pensioen ging. Dat komt omdat het wordt berekend op het gemiddelde loon gedurende de hele loopbaan. De aanvullende pensioenen (tweede pijler) zorgen er voor dat de levensstandaarden van de gepensioneerden op peil gehouden worden. Maar niet iedereen kan rekenen op een aanvullend pensioen. Daarom moet de tweede pijler worden uitgebouwd tot een aanvullende sociale bescherming, zodat de volledige actieve bevolking er mee van kan genieten. Om die democratisering gestalte te geven, wordt veel verwacht van sectorale pensioenplannen, waardoor ook de werknemers in onze talrijke kleine en middelgrote bedrijven snel een aanvullend pensioen kunnen krijgen. Het pensioensparen en de individuele levensverzekeringsproducten zijn op hun beurt geen goede formules voor een pensioenbeleid. Ze zijn immers niet voor iedereen toegankelijk. A c t i v e r e n van de beroepsbevolking In de leeftijdsklasse van 55 tot 64 jaar blijft België, met een activiteitsgraad van 31,9 procent, ruim onder het Europese gemiddelde van 42,6 procent en ver onder de doelstelling (Lissabon) van 50 procent. De huidige trend omgooien is een voorwaarde om de welvaartsstaat verder uit te bouwen. Hierdoor verminderen de kosten en worden er inkomsten gegenereerd. 17

11 Een aangepast pensioenstelsel dat inspeelt op de verwachtingen van iede reen D e pensioendoelstelling De maatstaf die gebruikt wordt om de hoogte van het pensioen te berekenen, is de verhouding tussen het loon dat men vroeger verwierf en de hoogte van het pensioen. Deze maatstaf heet de vervangingsratio. Die bedraagt vandaag tussen de 60 en 65 procent. Wij willen dat de vervangingsratio geleidelijk stijgt naar een gemiddelde van 70 procent. Dat willen we prioritair bereiken voor de lagere inkomens. E e n aangepast pensioenstelsel Het aangepaste pensioenstelsel moet beter zijn sociale rol vervullen. In eerste instantie moet de inkomensgarantie voor ouderen verbeterd worden. Deze uitkering wordt enkel gegeven aan mensen die niet-vermogend zijn. Het bedrag mag niet onder de armoedegrens vallen en werd daarom onlangs verhoogd. Het bedrag moet geïndexeerd en welvaartsvast worden gemaakt. Daarnaast willen we een wettelijk pensioen voor werknemers en zelfstandigen dat wordt opgebouwd op basis van de effectief betaalde bijdragen op de arbeidsinkomsten en de fictieve bijdragen voor de gelijkgestelde perioden. Dit pensioen komt ongeveer overeen met het huidig pensioen voor werknemers en zelfstandigen. Ten derde willen we een veralgemeende toegang tot aanvullende pensioenen. De grondslag daarvoor vormen de sectorplannen (werknemers) en de beroepsgroepplannen (zelfstandigen). I n f o r m a t i e en transparantie Verschillende enquêtes tonen aan dat de Belgen hun pensioen te hoog inschatten. Daarom moet er steeds een pensioenraming beschikbaar zijn via PC, aan een loket, of via een groen nummer. Momenteel kan een raming gevraagd worden vanaf 55 jaar. Voor velen is het dan reeds te laat om een eventueel tekort nog op te vangen, dus moet deze leeftijd verlaagd worden. 19

12 Betaalbare en goede gezondheidszorg voor iedereen 3.1 Een kwaliteitsvolle gezondheidszo rg Onze gezondheidszorg is over het algemeen zeer goed, maar we moeten wel rekening houden met de snelle medische evoluties. In ons systeem wordt geregeld met nieuwe middelen geëxperimenteerd, zonder dat ze voldoende zijn getest. Een onafhankelijke, wetenschappelijke analyse van nieuwe geneesmiddelen, implantaten en behandelingen zal essentieel zijn om een superieur kwaliteitsniveau te bewaren

13 3.2 Een toegankelijke g e z o nd h e i d s zo r g 3.3 Een betaalba re gezondheidszo rg In de gezondheidszorg zijn er vandaag geen wachtlijsten. In sommige deelsectoren is er zelfs een overaanbod (bv. zware medische apparatuur, gespecialiseerde oncologie...). Dat jaagt de uitgaven van de ziekteverzekering onnodig de hoogte in en moet op termijn afgebouwd worden. R e m g e l d e n De betaalbaarheid van onze gezondheidszorg is wel problematisch. Sedert is de stijging van de persoonlijke bijdrage - het remgeld echter wel gestopt. We hebben dat gerealiseerd door de maximumfactuur, het zorgforfait voor chronisch zieken en andere maatregelen. Wat de zorg in de bredere zin betreft, zijn er wel tekorten. De wachtlijsten in de rusthuizen en de instellingen voor mensen met een handicap zijn bekend, maar ook in de meer medisch gerichte sectoren als de ambulante geestelijke gezondheidszorg, de revalidatiecentra en de chronische zorg zijn er zeker tekorten. Binnen de krappe financiële marges zullen we extra middelen moeten voorzien. 22

14 N i e u w e kosten In de armste gezinnen wordt doktersbezoek voor de kinderen vaak uit- of afgesteld, omdat het geld ontbreekt om de volledige som van de consultatie te betalen. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar moet, bij een bezoek aan de dokter, verplicht de derdebetalersregel ingevoerd worden. T e r u g b e t a l i n g van veelgebruikte geneesmiddelen v o o r chronisch zieken Van de geneesmiddelen die chronisch zieken gebruiken, behoort 30 tot 60 procent tot de categorie die niet wordt terugbetaald (D-categorie). Dat kost hen, volgens de Vlaamse Liga tegen Kanker, al gauw 480 tot 870 per jaar. Het gaat om veelgebruikte middelen als pijnstillers, ontstekings remmers en slaapmiddelen. Patiënten betalen de laatste jaren wel meer als ze behandeld worden in het ziekenhuis. De gemiddelde kost is tussen 2000 en 2004, door het aanrekenen van allerlei materiaalsupplementen, met 30 procent gestegen. We weten waar die stijging vandaan komt. Ziekenhuizen zeggen dat ze niet rond komen, artsen zeggen dat ze niet genoeg verdienen en dus hogere erelonen moeten vragen. We hebben geen problemen met supplementen voor luxe. We aanvaarden dat iemand méér moet betalen voor een éénpersoonskamer, hoewel niet onbeperkt. Het maximum moet een opleg van 100 procent zijn. Iemand die kiest voor een twee- of driepersoonskamer mag geen supplementen aangerekend worden. Vandaag vallen implantaten nog voor een groot deel buiten de terugbetaling. Dat laatste moet veranderen en implantaten moeten in de maximumfactuur worden opgenomen. Vanaf 2007 zullen deze geneesmiddelen beperkt terugbetaald worden. Dit laat toe dat de kost voor de patiënt meegeteld wordt in de maximumfactuur. Chronisch zieken zullen daardoor sneller niets meer moeten opleggen omdat ze vlugger boven de drempel van de maximumfactuur zullen komen. G e n e e s m i d d e l e n goedkoper maken via het K i w i m o d e l De zogenaamde kiwiprocedure is ingevoerd voor twee types geneesmiddelen, de cholesterolverlager simvastatine en de bloeddrukverlager amlodipine. Deze beide geneesmiddelen zijn niet meer onder patent. Via een openbare aanbesteding wordt nagegaan welke producent de laagste prijs vraagt. Voor de patiënt zal er dus een belangrijke prijsverlaging zijn. Uiteraard willen we deze procedure op meer geneesmiddelen toepassen als blijkt dat het systeem leidt tot een lagere prijs voor de patiënt en voor de ziekteverzekering. 24

15 26 E e n maximumfactuur voor de thuiszorg Oudere en zieke mensen moeten vaak een beroep doen op thuiszorg. Het gaat om diensten als poetshulp of thuisverpleging, die door de overheid gesubsidieerd worden, maar waarvoor de patiënt ook zelf moet betalen. Zwaar zorgbehoevenden betalen voor deze diensten gemiddeld euro per jaar. Als we daar nog andere kosten bijtellen - voor gehuurd materiaal, vervoer of de aanpassing van de woning - loopt dat bedrag snel op tot euro. De Vlaamse zorgverzekering kan deze factuur deels dekken. Ze komt tussenbeide met een forfaitaire maandvergoeding van 95 euro voor zwaar zorgbehoevende thuiszorgpatiënten, een bedrag dat in de komende jaren geleidelijk opgetrokken wordt tot 125 euro. Die som is uiteraard niet voldoende om de kosten te dekken. Daarom moet er, zoals afgesproken in het Vlaams regeerakkoord, een maximumfactuur voor niet-medische zorg komen die rekening houdt met de financiële draagkracht van het gezin. Als de kosten berekend worden volgens het inkomen van de zorgbehoevende, kunnen we een vernieuwende maximumfactuur invoeren. We stellen voor om maximaal 20 uur zorg per week te laten betalen. Als mensen nood hebben aan méér zorg, hoeven ze die niet meer te betalen. Wij eisen voorts dat patiënten met een ernstige aandoening, die niet zwaar zorgbehoevend zijn, aanspraak kunnen maken op de tussenkomsten uit de zorgverzekering. E e n beperking van de rusthuisfactuur Ouderen betalen in een commercieel rusthuis in het Vlaams Gewest voor een éénpersoonskamer gemiddeld 34 euro per dag (cijfers 2003). Maar er bestaan belangrijke verschillen tussen rusthuizen. Vandaag moeten alle diensten waarvoor een extra vergoeding (supplementen voor het herschilderen van de kamer of het beheer van de rusthuisapotheek bijvoorbeeld) wordt gevraagd, in de overeenkomst tussen de oudere en het rusthuis worden vermeld. We willen dat de lijst van supplementen beperkt wordt, en dat de kosten onderling vergelijkbaar en controleerbaar zijn. Ons tweede doel is het geleidelijk invoeren van een maximumfactuur voor de rusthuisbewoners, in aanvulling van de al bestaande premie van 125 per maand. Rusthuiskosten mogen, naar gelang het inkomen van de bejaarde, niet stijgen boven een bepaald maximum. Om de overconsumptie van geneesmiddelen aan banden te leggen, moet het rusthuis een standaardlijst met betaalbare, veilige en werkzame geneesmiddelen hanteren. De rusthuisarts moet ook meer mogelijkheden krijgen om het voorschrijfgedrag van artsen die in het rusthuis over de vloer komen, te stroomlijnen. In een latere fase kan het geneesmiddelengebruik geforfaitariseerd worden, net zoals in de ziekenhuizen. 27

16 Geen vrije markt voor de gezondheidszo rg We zijn ervan overtuigd dat de Europeanen het beter hebben dankzij Europa en de Unie. We hebben het wel moeilijk met de Europese koers als het gaat over gezondheidszorg. De hele sector van de gezondheidszorg valt immers onder de principes van het vrij verkeer van goederen en diensten en dus onder de regels van de vrije markt. Zo komt het Belgisch systeem, waarbij bijvoorbeeld een aantal zeer dure apparaten in ziekenhuizen wordt beperkt, onder druk. Na de Europese dienstenrichtlijn, willen we een sociale gezondheidsrichtlijn. Die richtlijn moet ervoor zorgen dat in de Europese Unie de volgende principes kunnen standhouden: Voor de gezondheidszorg speelt de vrije markt alleen binnen de grenzen die nationale overheden opleggen. Staatssteun en beperkte mededinging zijn in de gezondheidszorg geen vieze woorden. Om dit te bereiken mogen nationale overheden een planning opleggen, mogen ze werken met erkenning van diensten en personen, mogen ze tarieven vastleggen. De regels mogen niet discriminerend zijn, dure gezondheidszorg is discriminerend. De doelstelling van de nationale regels moet zijn: het aanbod verzekeren, de betaalbaarheid en de kwaliteit garanderen. Samenwerking tussen landen, inclusief patiënten en zorgverstrekkers die in een ander land werken, moet mogelijk zijn, mits strikte regels die het aanbod, de betaalbaarheid en de kwaliteit veiligstellen. Dit betekent dat principieel het eigen nationaal tarief geldt en dat enkel de beschikbare overcapaciteit kan worden benut. Zolang die directieve er niet is, moet de commissie zich onthouden van procedures die gebaseerd zijn op het vrij verkeer van diensten. 29

17 Een doelmatiger ziekte verzekering De kostprijs van de ziekteverzekering is de afgelopen jaren gestegen, waardoor ons land in Europa is gaan behoren tot de groep van duurdere landen. Onze doelstelling is een even goed, of beter, systeem te ontwikkelen, waarvan de kosten echter niet sneller stijgen dan de index plus 3 procent per jaar. M a n p o w e r in de gezondheidssector Een toenemend personeelstekort vormt mogelijk de belangrijkste tijdbom onder de uitdagingen van de vergrijzing. We denken dan ook dat jonge mensen gestimuleerd moeten worden te kiezen voor een verzorgend beroep. Er blijven teveel kansen onbenut om risicogroepen op de arbeidsmarkt in te schakelen in de zorgsector. Tien procent van de Vlaamse vrouwen tussen 15 en 64 jaar is een mantelzorger, van de mannen is dat zeven procent. De belangrijkste mantelzorgers zijn de partner en de kinderen. De overheid moet de omstandigheden creëren waarin mantelzorgers goed kunnen werken. Zo is er vanaf aanslagjaar 2006 een verhoging van euro van de belastingvrije som voor personen die één of meer oudere familieleden ten laste van hun gezin opnemen. Op termijn moet voorzien worden in méér mogelijkheden tot het opnemen van tijdskrediet door mantelzorgers. Als consequentie mogen mantelzorgers met een uitkering niet gestraft worden als zij de dagelijkse zorg voor zorgbehoevende familieleden op zich nemen en daarvoor met hen (tijdelijk) gaan samenwonen. E e n beter uitgebouwde eerstelijnszorg Het Globaal Medisch Dossier (GMD) moet een echt kwaliteitsinstrument in de arts-patiënt relatie worden en zou het best veralgemeend worden tot alle patiënten. De arts die het GMD beheert, moet het vaste aanspreekpunt worden voor de patiënt. De vergoeding voor de huisarts voor het bijhouden van de dossiers moet hoger zijn voor patiënten met een specifieke aandoening. Zij vergen immers meer aandacht van de arts. De eerstelijnszorg, met de huisarts als spelverdeler, kan het verschil maken tussen ziekenzorg en echte gezondheidszorg. 31

18 Via een rond hem opgebouwd eerstelijnszorgteam (huisarts, thuisverpleegkundige, mantelzorger, kinesist ) kan de patiënt een zorgtraject op maat krijgen, dat ook instaat voor de terugkoppeling naar de artsen-specialisten. De specialist kan dus pas geraadpleegd worden na een doorverwijzing van de huisarts. De patiënt die zich aan dergelijk plan houdt moet daarvoor beloond worden met een lagere factuur. V e r a n t w o o r d i n g over de kwaliteit De overheid en de financiers van de sociale zekerheid mogen eisen dat de individuele zorgverstrekker of het individueel ziekenhuis het gebruik van de middelen en de geleverde kwaliteit kan verantwoorden. In België wordt de kwaliteit van zorg weinig of niet gemeten. Een no-nonsense aanpak van efficiëntie en kwaliteit vergt vooreerst het doen sneuvelen van taboes, bijvoorbeeld omtrent het bekend maken van de MRSA-score van ziekenhuizen. De MRSA-score verwijst naar het aantal besmettingen met stafylokokken die patiënten in een bepaald ziekenhuis oplopen. C o m p e t e n t i e verhogen door wetenschappelijke o n d e r s t e u n i n g Een meer systematisch health technology assessment (HTA) moet eveneens een belangrijk instrument worden voor de overheid. HTA evalueert allerlei activiteiten in de gezondheidszorg, en gaat na of ze noodzakelijk en doeltreffend zijn. Door deze evaluatie kunnen betere beleidsbeslissingen worden genomen, en zorgen we ervoor dat hogere gezondheidsuitgaven enkel kunnen gebeuren als ze nuttig zijn. M e e r alternatieve financieringsvormen naast de p r e s t a t i e f i n a n c i e r i n g De financiering in de gezondheidszorg blijft sterk prestatiegebonden. Dat betekent dat meer prestaties meer geld opbrengen, zonder dat wordt nagegaan of ze wel nodig zijn of voldoende kwaliteit bieden. Daarom moeten we op zoek naar alternatieve financieringsvormen. Om onnodige onderzoeken en behandelingen te vermijden, kan men ziekenhuizen eerder per pathologie of per zorgtraject gaan financieren. 32 De huidige versnippering van de kwaliteitsmeting tussen de federale diensten van Volksgezondheid, de Gemeenschapsadministraties en de mutualiteiten is contraproductief. Samenwerken is het ordewoord. Voldoende informatie is de sleutel om responsabilisering te doen slagen. Daarom moeten ziekenfondsen hun patiënten die langdurig dure medicijnen moeten innemen, inlichten als hen een onnodig duur product voorgeschreven wordt. Het huidige monitoringsysteem, dat artsen die onnodig duur voorschrijven tot de orde kan roepen, werkt nog niet goed en moet daarom verbeterd worden. Alle ziekenhuizen moeten ook werk maken van een doorzichtiger beheer met meer verantwoording. 33

19 34 A a n b o d sturen via zorgregio s Een aantal ziekenhuizen dat vlak bij elkaar ligt, beschikt over dezelfde zware apparatuur, terwijl in andere regio s dat aanbod niet altijd beschikbaar is. De Vlaamse overheid heeft, voor de uitbouw van zorg al ervaring opgedaan met zorgregio s. Wij willen dat deze regio s uitgewerkt worden, gegroepeerd worden in grotere gehelen en dat de zorg in elke regio verbeterd wordt. C o n v e n t i e t a r i e v e n moeten weer de norm worden, a f w i j k i n g e n ervan de uitzondering Momenteel is het onduidelijk wat er precies mag worden aangerekend aan patiënten. Het al dan niet mogen afwijken van de conventietarieven zou niet meer afhankelijk mogen zijn van de arts maar van de draagkracht van de patiënt. Geconventioneerde artsen houden zich aan tarieven die afgesproken zijn tussen de artsenverenigingen en de mutualiteiten. Artsen die niet-geconventioneerd zijn, kunnen dus meer aanrekenen. Als patiënt weet je niet altijd of je te maken hebt met een geconventioneerde of een niet-geconventioneerde arts, en kan de rekening dus tegenvallen. Eén van de uitgangspunten kan zijn dat een tweepersoonskamer standaard is voor conventionele bescherming; een ander dat er geen supplement gevraagd mag worden indien men niet zeker kan zijn dat de patiënt dat supplement aankan. De patiënt moet verstaanbare informatie krijgen over de kostprijs van een ziekenhuis opname. Een correcte facturering door de ziekenhuizen moet de norm worden. In de rubriek diverse kosten van de ziekenhuisfactuur vinden we de meest bizarre bedragen terug. Deze rubriek moet gereglementeerd worden. We willen het ook onmogelijk maken dat artsen patiënten een eerste keer verzorgen in een ziekenhuis aan conventietarieven en hen dan doorverwijzen naar hun eigen praktijk, waar ze meer moeten betalen. Deze artsen misbruiken het ziekenhuis om patiënten te ronselen. I n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e voor snellere en betere i n f o r m a t i e en voor minder papierwerk De mogelijkheden voor (digitale) informatie-uitwisseling tussen artsen, ziekenhuizen, kinesisten, thuisverpleegkundigen, apothekers en mantelzorgers zijn te beperkt. Daarom willen we dat de gegevens van het medisch dossier via beveiligde elektronische weg continu kunnen worden geraadpleegd. Om een betere dataverzameling mogelijk te maken, moeten we BeHealth versnellen. Via BeHealth zal alle informatie digitaal beschikbaar zijn. De patiënt zal op termijn zijn medisch dossier elektronisch kunnen raadplegen. Artsen kunnen de gegevens op BeHealth raadplegen om bijvoorbeeld hun voorschrijfgedrag met dat van de collega s te vergelijken. 35

20 Preventie en gezondheidsp romotie Gezondheidsproblemen voorkomen, werkt in veel gevallen kostenbesparend en is in het voordeel van de patiënt. De kosten van preventieve gezondheidszorg zijn helaas veel beter zichtbaar dan de baten, want die worden pas later gerealiseerd. Nochtans is preventie een noodzaak. De Dentipas voor kansarme kinderen kan daarvoor als model dienen. Dentipas bestond uit een mediacampagne, een tandenpoetsworkshop op school en gratis tandheelkundige zorg voor kinderen met een Dentipas. De bestaande wijkgezondheidscentra werken reeds jaren op preventieve wijze. Dit systeem mag zeker niet worden beperkt tot enkele grootsteden, ook gebieden met een meer landelijk karakter, zijn sterk gebaat met dergelijke centra. Slechts weinig maatregelen inzake gezondheidspromotie- en preventie bereiken de kansarme groepen. De school kan hier een belangrijke rol spelen. Zo weten we dat de bestrijding van obesitas het meeste kans op succes heeft indien dit op zeer jonge leeftijd aangepakt wordt, liefst al in de kleuterschool. Daarom geven we onze volledige steun aan de acties voor een gezonde school. Scholen moeten er ook toe aangezet worden meer inspanning te leveren voor lichamelijke opvoeding en sport. Sportclubs die aan kwaliteitscriteria beantwoorden moeten financieel gesteund worden. 3.7 Meer rechten voor patiënten Kwaliteit gaat niet enkel over diagnostiek en techniek maar ook over de manier waarop met patiënten wordt omgegaan. De wet inzake patiëntenrechten van 22 augustus 2002 geeft een duidelijke opsomming van de rechten van de patiënt. De behandeling van klachten is het essentiële sluitstuk om de rechten van de patiënt te waarborgen. Op dit vlak stelt zich echter een aantal problemen. (1) De onafhankelijkheid van de ombudsdiensten in ziekenhuizen is onvoldoende gegarandeerd. Patiënten ervaren dit als een drempel om klacht in te dienen. (2) De Federale Ombudsdienst Rechten van de Patiënt is onderbemand. Ook hier staat de onafhankelijkheid onder druk door de inbedding binnen de overheidsdienst Volksgezondheid. (3) Ten slotte zijn de ombudsfuncties te weinig bekend bij de patiënten en laat de opleiding van de ombudsmannen te wensen over. We hebben al een wetsvoorstel ingediend om hieraan te verhelpen. Daarin wordt een aantal maatregelen voorgesteld: (1) de oprichting van provinciale ombudsdiensten, die instaan voor de opvang van klachten buiten het ziekenhuis; (2) de aanwijzing van de ombudspersonen in de ziekenhuizen door deze provinciale ombudsdiensten; (3) de invoering van een cumulverbod voor ombudspersonen met andere functies in het ziekenhuis; (4) het begrijpelijk inlichten van de patiënt over de ombudsdienst in het ziekenhuis bij de opnameverklaring en (5) een permanente vorming voor de ombudsmannen. Wij pleiten er ook voor om het toepassingsveld van de patiëntenrechten uit te breiden tot alle zorgberoepen, dus ook verzorgenden, psychologen, maatschappelijk werkers, enz. 37

21 38 Een sociale staatshervorming De doelstellingen van ons nieuw sociaal model zijn duidelijk. Om die te bereiken, is het nodig dat de verschillende overheden samen optreden. We hebben nood aan een staatshervorming die de verschillen erkent en de diverse overheden ertoe aanzet een krachtig sociaal beleid te voeren. Kortom, we hebben nood aan een sociale staatshervorming. Deze sociale staatshervorming moet de kerntaken van de federale overheid, o.a. pensioenen en ziekteverzekering, voluit ondersteunen, onder meer door een betere financieringscapaciteit. Deze sociale staatshervorming moet ook de kerntaken van de gewesten, onder meer werkgelegenheid, voluit ondersteunen. Op die manier moeten bijvoorbeeld activering van werkloosheidsuitkeringen, selectieve kortingen op de sociale bijdragen en het vrijstellings- en sanctiebeleid aan de regio s toegewezen worden. De sociale staatshervorming is een middel, geen doel op zich. Een open dialoog, ook met de sociale partners, moet ervoor zorgen dat de ultieme doelstelling, namelijk een beter sociaal model, de bovenhand houdt. 39

22 Colofon sp.a, Grasmarkt 105/37, 1000 Brussel Verkiezingsdrukwerk Verkiezingen 10 juni 2007 vu. Alain André, Grasmarkt 105/37, 1000 Brussel 40

Achtergrondtekst. Samen voor een nieuw sociaal model

Achtergrondtekst. Samen voor een nieuw sociaal model Achtergrondtekst Samen voor een nieuw sociaal model 1 Volwaardig werk voor iedereen 1.1 Uitdagingen van de arbeidsmarkt 1.1.1 Werk voor iedereen? Werkgelegenheid blijft een thema dat van fundamenteel belang

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG

BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG ONS ENGAGEMENT VOOR BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG 1STEKLAS EERSTEKLAS ZORG VOOR IEDERS PORTEMONNEE We investeren 800 miljoen extra in solidaire zorg Hiermee betalen we extra zorg terug via

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Nuttige info Verhoogde tegemoetkoming De verhoogde tegemoetkoming (VT) is een beschermingsmaatregel voor personen met een laag gezinsinkomen.

Nadere informatie

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Het omnio-statuut en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Nuttige info Verhoogde tegemoetkoming

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 1 Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 2 1. Wat is de taak van de ziekenfondsen

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 Voorstellen voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels Studiedag leraren economie, 20 januari 2015 Opzet van

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens I. Werkgelegenheid en beroepsbevolking De arbeidsmarkt is gestructureerd rond een aanbod van arbeidskrachten (de beroepsbevolking) en een vraag naar

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep:

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep: Beste vrienden, We zijn aan het einde gekomen van een gevulde dag, met interessante sprekers. Over generaties heen en tussen generaties in, het debat voeren over solidariteit is niet evident. Maar waar

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012 Je rechten als patiënt Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups en downs 12 februari 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar vaststellingen 3. Wet op de patiëntenrechten en verpleegkundigen

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen

Een reden te meer om te lachen Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! OM KWALITEITSVOLLE TANDZORG VOOR IEDEREEN TOEGANKELIK TE MAKEN, HEEFT DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Helft zorgverzekerden komt niet rond

Helft zorgverzekerden komt niet rond Bijlage perstekst Helft zorgverzekerden komt niet rond 1. Het belang van de zorgverzekering Het HIVA onderzoek (2008) 1 bevestigt het nut van de Vlaamse zorgverzekering. Voor zorgerkenden maakt het wel

Nadere informatie

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs Brussel, 18 februari 2004 180204_Advies_studiefinanciering_HO Advies Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs 1. Inleiding De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

27 30 oktober 2011 KAV - Belgium. Wanted: Genderproof systems of Social Security and Protection!

27 30 oktober 2011 KAV - Belgium. Wanted: Genderproof systems of Social Security and Protection! EBCA seminarie Londen Marietje Van Wolputte 27 30 oktober 2011 KAV - Belgium Wanted: Genderproof systems of Social Security and Protection! 1 Inleiding: Armoede is vrouwelijk. Dat is een wereldwijd gegeven.

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Welkom bij uw apotheker

Welkom bij uw apotheker Welkom bij uw apotheker Eerstelijnsgezondheidswerker De apotheker Als volwaardige zorgverstrekker neemt de apotheker een centrale plaats in binnen ons gezondheidsstelsel. Hij is steeds bereikbaar zonder

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Uschi De Coster Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wist je dat 3. Een brede waaier 4. Casus 1: Jules 5. Casus 2: Martha 6. Waar vind

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Uw ziekenhuisfactuur algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Mijnheer, Mevrouw Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. De opnamedienst overhandigde u daarom deze brochure,

Nadere informatie

Het Inkomen van Chronisch zieke mensen

Het Inkomen van Chronisch zieke mensen Het Inkomen van Chronisch zieke mensen een uiteenzetting door: Greet Verbergt voor t Lichtpuntje & Vlaamse pijnliga 18 april 2009 Greet Verbergt is navorser en collega van Prof. Bea Cantillon aan het Centrum

Nadere informatie

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA Sociale rechten en handicap POSITIENOTA FEBRUARI 2015 1. INLEIDING Onder sociale rechten verstaan wij rechten die toegekend worden door het socialezekerheidssysteem, zoals de geneeskundige verzorging,

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare sector - Loopbaanonderbreking

nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare sector - Loopbaanonderbreking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare sector - Loopbaanonderbreking Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De toekomst van de welvaartsstaat Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De actieve welvaartsstaat herbekeken De duurzaamheid van het succes van de welvaartsstaat Investeren in kinderen Beleidsuitdagingen

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Voorstel van resolutie tot verbetering van de situatie Van de chronische zieken. (ingediend door Maggie De Block) TOELICHTING

Voorstel van resolutie tot verbetering van de situatie Van de chronische zieken. (ingediend door Maggie De Block) TOELICHTING Voorstel van resolutie tot verbetering van de situatie Van de chronische zieken (ingediend door Maggie De Block) TOELICHTING Het regeerakkoord wijdt een paragraaf aan de noodzakelijke maatregelen voor

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

NAAR EEN TOEGANKELIJK KLACHTRECHT INGEBED IN EEN KWALITEITSBELEID HEVERLEE, APRIL 2016

NAAR EEN TOEGANKELIJK KLACHTRECHT INGEBED IN EEN KWALITEITSBELEID HEVERLEE, APRIL 2016 NAAR EEN TOEGANKELIJK KLACHTRECHT INGEBED IN EEN KWALITEITSBELEID HEVERLEE, APRIL 2016 1. Het belang van het klachtrecht 1.1. Mondige patiënt Onze gezondheidzorg is het laatste decennium sterk geëvolueerd.

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

grasmarkt 105/37 1000 brussel tel 02 552 02 00 fax 02 552 02 55 www.s-p-a.be info@s-p-a.be

grasmarkt 105/37 1000 brussel tel 02 552 02 00 fax 02 552 02 55 www.s-p-a.be info@s-p-a.be Politiek gaat over de mensen De uitslag van de verkiezingen behoeft geen verdere commentaar: het werd een mooie overwinning voor sp a-spirit. De verkiezingsoverwinning kent vele vaders, maar toch willen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

Wegwijs in de social-profitsector

Wegwijs in de social-profitsector 09/10/2014 Schaarbeek Wegwijs in de social-profitsector SPREKERS: Bart van Opstal (VIVO) Sandra Vermeulen (Servicepunt Zorg Gent) 09/10/2014 Wegwijs in de social-profitsector Opbouw van de sessie VIVO

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Sociale economie. Een boeiende kennismaking

Sociale economie. Een boeiende kennismaking Sociale economie Een boeiende kennismaking 1. Wat is sociale economie? De sociale economie bestaat uit verschillende bedrijven/initiatieven, die deze basisprincipes respecteren voorrang van arbeid op kapitaal

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land.

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land. EENHEIDSSTATUUT Jarenlang was het voor een werkgever nergens zo duur als in België om een bediende te ontslaan - Met de wet op het eenheidsstatuut, die gisteren van kracht werd, komt daar verandering in.

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR

TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR arbeid & gezin beter combineren september 2010 INHOUDSTAFEL INLEIDINg...3 DEEL I: NIEUWE STELSELS...4 1. HET TIJDSKREDIET VOOR ELKE WERKNEMER...4

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

FOCUS "Senioren en het OCMW"

FOCUS Senioren en het OCMW FOCUS "Senioren en het OCMW" Nummer 11 Mei 2015 1. Inleiding In België leeft 15,1% van de bevolking onder de armoededrempel. Dit percentage ligt nog hoger binnen de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar. 18,4

Nadere informatie