info De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder (vervolg) EN VERDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info 03 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder (vervolg) EN VERDER"

Transcriptie

1 Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P Verschijnt maandelijks 2e jaargang info De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder (vervolg) Michel Davagle In dit nummer krijgt u het vervolg van de bijdrage rond outplacement. 13. Welke formaliteiten moet de werknemer vervullen om de outplacementprocedure voort te kunnen genieten? De toegang tot de tweede en derde fase hangt af van het feit of de werknemer al dan niet een nieuwe betrekking heeft gevonden of een beroepswerkzaamheid als zelfstandige heeft ontplooid tijdens de voorafgaande outplacementfase (cf. grafi ek bij de vraag nr. 11, Serviam+ nr. 02, p. 4). Daarom moet de werknemer die de outplacementprocedure na de eerste of tweede fase wil voortzetten, zijn aanvraag schriftelijk (cf. vraag nr. 17, zie verder) overmaken binnen een termijn van één maand na het verstrijken van de betrokken periode. Hoewel de tekst van de CAO dit niet uitdrukkelijk vermeldt, menen wij dat het aanbod van de werkgever om de procedure voort te zetten met een aangetekend schrijven dient te gebeuren. EN VERDER ARBEIDSREGLEMENTERING - De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder (vervolg) 2 - De deeltijdse werknemer 5 LOONAANPASSINGEN - Indexaties, conventionele verhogingen en retroactieve conventionele aanpassingen 7 De werknemer voegt bij zijn aanvraag: een verklaring waaruit blijkt dat hij op dat ogenblik nog geen betrekking bij een nieuwe werkgever of een beroepsbezigheid als zelfstandige heeft; een getuigschrift van werkzoekende. Nadere details: Merken wij op dat de werknemer die werk bij een nieuwe werkgever heeft gevonden, maar dit binnen drie maanden na zijn indiensttreding bij deze nieuwe werkgever terug verliest, de outplacementprocedure opnieuw mag aanvragen. Deze hervatting begint bij de fase waarin het outplacementprogramma werd onderbroken en eindigt in elk geval bij het verstrijken van de periode van twaalf maanden nadat de outplacementprocedure is aangevangen. 14. Wat moet het outplacementaanbod inhouden? Het outplacementaanbod moet met een aangetekend schrijven gebeuren en het volgende vermelden: de aanvangsdatum van de procedure; het soort van outplacement (individueel of in groep); de naam van de dienstverlener; het programma van de werknemer tijdens de outplacementprocedure. Serviam+ Info is tot stand gekomen i.s.m. Kluwer.

2 Wanneer de werkgever een aanbod doet, moet dit ook een passend aanbod zijn. Zo mag de outplacementprocedure bijvoorbeeld niet plaatsvinden op een te grote afstand van de woon- of arbeidsplaats van de werknemer. Goed om weten: Wanneer de outplacementprocedure plaatsvindt tijdens de opzeggingstermijn, worden de uren die aan de procedure worden besteed, verrekend met de tijd die de werknemer van het werk afwezig mag blijven om ander werk te zoeken. 15. Hoe komt het akkoord van de werknemer formeel tot stand? De werknemer beschikt over een termijn van één maand om al dan niet zijn schriftelijke instemming met de voorgestelde procedure te betuigen. Het geschrift waarmee de werknemer zijn instemming verleent, mag enkel betrekking hebben op het outplacement. De werknemer mag zijn instemming bij de aanvang van de outplacementprocedure ten vroegste geven na de kennisgeving van de opzeg of de onmiddellijke verbreking van de overeenkomst. jobaanbieding 1 maand akkoord van de werknemer 16. Welke sanctie loopt de werknemer op indien hij een passend outplacementaanbod weigert? Wanneer de werknemer niet meewerkt of een door de werkgever georganiseerde outplacementprocedure niet aanvaardt, dan oordeelt de werkloosheidsreglementering dat de werknemer werkloos wordt wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil. Net zoals voor de werknemer die nalaat een outplacementaanvraag in te dienen (cf. vraag nr. 9, zie Serviam+ nr. 02, p. 3) bestaat de sanctie in een uitsluiting van het genot van de werkloosheidsuitkeringen gedurende 4 tot 52 weken. De sanctie kan leiden tot een defi nitieve uitsluiting wanneer de weigering bedoeld is om uitkeringen te ontvangen waardoor hij het recht op uitkeringen verliest. 17. Welke formele regels moeten worden nageleefd? De aanvraag om outplacement te verkrijgen, voort te zetten of te hernemen, de ingebrekestelling alsook de instemming met de procedure of de eventuele weigering ervan moeten gebeuren met een aangetekend schrijven of met de overhandiging van een geschrift waarvan het duplicaat door de werkgever voor ontvangst wordt ondertekend. Het outplacementaanbod van de werkgever en zijn akkoord om de procedure voort te zetten of te hernemen, mag enkel met een aangetekend schrijven gebeuren. 18. Wie draagt de kost van de procedure? De kost van de outplacementprocedure is voor rekening van de werkgever die hem niet mag compenseren door hem bijvoorbeeld af te trekken van de verbrekingsvergoeding of door de aanvullende fi nanciële voordelen af te kalven (bv. de betaling van een eindejaarspremie). Hij mag hem evenmin onrechtstreeks trachten te recupereren door bijvoorbeeld de aan de werknemer betekende opzeggingstermijn te verkorten. Tussenkomst van het Fonds voor Bestaanszekerheid: De kost van de outplacementprocedure mag ten laste worden genomen door fondsen voor bestaanszekerheid. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor bedienden van de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken vallen (P.C. nr. 226) alsook voor de bedienden en arbeiders van een onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf (P.C. nr. 302) of onder het Paritair Subcomité van de luchtvaartmaatschappijen (P.sC. nr ). 19. Kan de regeling worden aangepast? Een CAO afgesloten in een paritair comité of in een paritair subcomité kan afwijken van de regels betreffende: de inhoud; de duur; de intensiteit; de spreiding; de hervatting van de outplacementprocedure. De sectorale CAO kan ook bepalen dat de werknemer die van zijn recht gebruik wil maken, zich rechtstreeks tot een uitdrukkelijk opgegeven dienst moet richten. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden (P.C. nr. 218) dat de VZW CEVORA (Centrum voor de vorming van bedienden van het Paritair Comité voor Bedienden) aanduidt om dit outplacement te organiseren. 20. Wie kan dienstverlener zijn? De werkgever kan een outplacementprocedure voorstellen aan de werknemer indien hij een beroep doet op een dienstverlener die handelt: hetzij in het kader van een regeling bepaald op het niveau van de bedrijfstak waartoe de onderneming behoort; 2

3 hetzij in het raam van een regeling bepaald bij een CAO gesloten op het niveau van de onderneming; hetzij in de hoedanigheid van een openbaar of privaat bureau, gespecialiseerd in het verstrekken van outplacement; hetzij in het kader van een regionaal, subregionaal of lokaal initiatief dat opgezet wordt in het kader van een gewestelijke tewerkstellingsdienst en dat paritair wordt mede beheerd. 21. Welke verplichtingen hebben de dienstverleners? De werkgever mag slechts een outplacementprocedure aanbieden indien de dienstverlener, die voor die begeleiding instaat, zich tegenover de werkgever ertoe verbindt: zich niet te beroepen op de niet-uitvoering van de verbintenissen van de werkgever tegenover de dienstverlener om de outplacementbegeleiding te schorsen of stop te zetten; te waarborgen dat alle inlichtingen die in het raam van de outplacementopdracht over de werknemer bekomen worden, vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden doorgegeven ; de werknemer, op zijn verzoek, na beëindiging van de opdracht zijn dossier terug te geven; zich niet in te laten met de contacten tussen de werknemer en de potentiële werkgevers; noch de ontslagbeslissing, noch de onderhandeling daaromtrent te beïnvloeden; een ongevallenverzekering te sluiten, waarbij voor alle ongevallen die zich tijdens de uitvoering van de outplacementopdracht en op de weg van en naar de plaats waar ze wordt uitgevoerd voordoen en die niet door de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever vergoed worden, dezelfde bescherming wordt geboden als deze welke door de arbeidsongevallenwetgeving wordt gewaarborgd; bij niet-naleving van deze laatste verbintenis aan de werknemer die het slachtoffer wordt van een ongeval, ongeacht de vorderingen die de werknemer op grond van zijn schade tegenover de dienstverleners kan instellen, een aanvullende forfaitaire vergoeding gelijk aan drie maanden loon te waarborgen. 22. Wat gebeurt er als de werkgever zijn verplichting om een outplacementprocedure aan te bieden, niet naleeft? Bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werd een Fonds voor Outplacement opgericht waaraan de werkgever een bijdrage moet betalen wanneer hij de hem opgelegde verplichtingen niet naleeft. Deze bijdrage is vastgelegd op EUR (verhoogd met 300 EUR voor administratieve kosten) per werknemer die recht heeft op een outplacementprocedure en die ze niet gekregen heeft. Dat bedrag van EUR wordt door de RSZ voor rekening van de RVA ingevorderd (cf. vraag nr. 23, zie hoger). Merken wij op dat de bijdrage alsook de verhoging gelijkgesteld worden met een socialezekerheidsbijdrage, inzonderheid voor wat de betalingstermijnen, de toepassing van de burgerlijke sancties en de strafbepalingen betreft. Vanaf 1 maart 2007 wordt de bijdrage van EUR verhoogd met een administratieve geldboete van EUR zodat de niet-naleving van de procedure de werkgever reeds EUR zal kosten. Deze sanctie is van toepassing in de twee volgende gevallen: wanneer de werkgever de werknemer die hij afdankt niet informeert over zijn recht om een outplacementbegeleiding te genieten (cf. vraag nr. 5, zie Serviam+ nr. 02, p. 2); wanneer de werkgever geen concreet of passend voorstel formuleert inzake het outplacement terwijl de werknemer daarom uitdrukkelijk heeft verzocht binnen de voorziene termijn (cf. vragen nrs. 7 en 8, zie Serviam+ nr. 02, p. 3). Nadere details: De inbreuk wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt door de inspectie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de RSZ of de RVA. Binnen vijftien dagen wordt een kopie van dat proces-verbaal verstuurd naar de werkgever en overgemaakt aan de ambtenaar die bevoegd is om de administratieve geldboete op te leggen. De administratieve geldboete moet binnen een termijn van drie maanden die aanvangt op de dag van de kennisgeving van de beslissing waarbij de administratieve geldboete wordt opgelegd, worden betaald aan de RVA. Ze wordt vereffend door storting of overschrijving op de postchequerekening van de Directie van de administratieve geldboeten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 23. Waaruit bestaat de outplacementbegeleiding ten laste van de RVA? De werknemer die voldoet aan de wettelijke voorwaarden en een geldig verzoek heeft ingediend bij zijn werkgever, maar geen outplacementbegeleiding van hem heeft gekregen, kan zich wenden tot het werkloosheidskantoor waaraan hij zijn wens te kennen geeft om een outplacementbegeleiding ten laste van de RVA te genieten. 24. Welke bewijzen moet de werknemer aanvoeren om een outplacementbegeleiding ten laste van de RVA te krijgen? De werknemer moet drie bewijzen leveren om aan te 3

4 tonen dat hij beantwoordt aan de vastgelegde voorwaarden om een outplacementprocedure te kunnen genieten, met name: dat hij door zijn werkgever werd ontslagen om een andere reden dan een zware fout; dat hij zijn werkgever te kennen heeft gegeven dat hij een outplacementbegeleiding wenst te genieten en hem daarvoor in gebreke heeft gesteld; dat hij op het ogenblik van zijn ontslag minstens één jaar anciënniteit in de onderneming had. 25. Welke formaliteiten moet de werknemer naleven om een outplacementbegeleiding ten laste van de RVA te kunnen genieten? De werknemer moet een schriftelijk verzoek indienen bij voorkeur aan de hand van het formulier C 230. Hij moet het binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf het ogenblik waarop hij zijn werkgever in gebreke gesteld heeft, overmaken aan het werkloosheidskantoor. Indien de werknemer intussen ander werk bij een nieuwe werkgever gevonden heeft, maar dit binnen drie maanden na zijn indiensttreding verliest, wordt de termijn van zes maanden voor de duur van deze tewerkstelling geschorst. ingebrekestelling door de werknemer 6 maanden aanvraag van de werknemer bij de RVA De werknemer voegt de volgende bewijsstukken bij zijn aanvraag: een kopie van de ontslagbrief die hem werd betekend en waaruit blijkt dat hij niet om een dringende reden werd ontslagen; een bewijs dat aantoont dat hij gedurende ten minste één jaar bij de betrokken werkgever was tewerkgesteld; een kopie van de eerste brief waarmee de werknemer een outplacementaanvraag bij zijn werkgever (of het sectoraal fonds) heeft ingediend binnen twee maanden volgend op het einde van de overeenkomst; een kopie van de tweede brief waarmee de werknemer zijn werkgever in gebreke stelt omdat hij niet binnen twee maanden gereageerd heeft op de vraag tot outplacement; een verklaring van de werknemer waaruit blijkt dat de werkgever één maand na de ingebrekestelling nog altijd geen passend outplacementaanbod gedaan heeft. Indien de werknemer over een formulier C4 (of C4 brugpensioen) beschikt, mag hij een kopie van dat formulier gebruiken om te bewijzen dat hij wel degelijk gedurende ten minste één maand bij de werkgever was tewerkgesteld alsook om de reden voor zijn ontslag aan te tonen. 26. Hoe verloopt de begeleiding door de RVA? Het werkloosheidskantoor dat het dossier onderzoekt, gaat na of de werknemer voldoet aan de voorwaarden om een outplacementbegeleiding te genieten en vraagt de werkgever om, binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de datum waarop de werknemer zijn aanvraag bij de RVA heeft ingediend, te rechtvaardigen waarom hij geen outplacementprocedure heeft aangeboden. De werkgever beschikt dan over een antwoordtermijn van vijftien dagen die ingaat op de datum van de kennisgeving van de RVA. Indien hij niet antwoordt binnen de voorziene termijn, wordt hij geacht de verplichtingen die hem door de Wet zijn opgelegd, niet te hebben nageleefd. Indien het werkloosheidskantoor vaststelt dat de aanvraag van de werknemer gegrond is, voegt het de lijst van de dienstverleners die door de regionale instellingen zijn opgericht of erkend bij de kennisgeving van zijn beslissing aan de werknemer. Om de betaling van de kost van de outplacementprocedure te verzekeren, deelt het werkloosheidskantoor zijn beslissing mee aan de RSZ die de bedragen bij de werkgever zal invorderen en doorstorten aan de RVA. Nadere details: Onder voorbehoud van de toepassing van een administratieve geldboete (cf. vraag nr. 22) mag het bedrag dat bij de werkgever wordt opgeëist niet hoger zijn dan euro indien de outplacementprocedure volledig werd verstrekt of werd stopgezet ingevolge een tewerkstelling, al dan niet als loontrekkende. In de overige gevallen kan de RVA, met het akkoord van de dienstverlener, dat bedrag verminderen in verhouding tot de geleverde prestaties. 4

5 De deeltijdse werknemer Michel Davagle Om de arbeidsprestaties van deeltijdse werknemers te omlijnen, zijn er verschillende bepalingen uitgevaardigd. Dit artikel zoomt in op enkele belangrijke aandachtspunten voor de werkgever. 1. Bekendmaking 1.1. De deeltijdse arbeidsovereenkomst Een afschrift van de arbeidsovereenkomst van de deeltijdse werknemer moet worden bewaard op de plaats waar het arbeidsreglement door de werknemers kan worden geraadpleegd. Overeenkomstig de Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, moeten het werkrooster en het arbeidsstelsel in de arbeidsovereenkomst worden vermeld. Het afschrift van de arbeidsovereenkomst mag worden vervangen door een uittreksel van de door werkgever en werknemer ondertekende deeltijdse arbeidsovereenkomst, met vermelding van de werkroosters en de identiteit van de werknemer waarop deze werkroosters van toepassing zijn. Deze maatregel van bekendmaking is een individuele maatregel, wat betekent dat zij geldt voor elke deeltijdse werknemer die in de onderneming werkzaam is. op een zichtbare en toegankelijke plaats (...). Iedere werknemer moet, op elk ogenblik en zonder tussenpersoon, inzage kunnen nemen van het definitieve reglement en de wijzigingen er aan, in een gemakkelijk toegankelijke plaats. De werkgever geeft hem bovendien een afschrift ervan en, indien de werknemer een student is in de zin van artikel 120 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, laat de werkgever hem een ontvangstbewijs ondertekenen ( )». (Art. 15, Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen) Werkrooster volgens een arbeidscyclus: Wanneer de arbeidsregeling van de deeltijdse werknemer georganiseerd is volgens een cyclus, waarvan de werkroosters werden opgenomen in het arbeidsreglement en die over meer dan een week is gespreid, moet op elk tijdstip kunnen vastgesteld worden wanneer de cyclus begint Variabel werkrooster Het werkrooster is variabel als de deeltijdse arbeidsovereenkomst de wekelijkse arbeidsduur vermeldt zonder de dagen en/of de arbeidsuren te vermelden. De cyclus van het werkrooster kan één week of meer omvatten. Deze fl exibiliteit is enkel mogelijk als de wekelijkse arbeidsduur die in de arbeidsovereenkomst is voorzien, gemiddeld over een referteperiode van maximum één kwartaal wordt gerespecteerd. Deze referteperiode kan echter tot maximum één jaar worden verlengd door een collectieve arbeidsovereenkomst of, indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten, door het arbeidsreglement. De plaats waar het arbeidsreglement (en dus de afschriften van de arbeidsovereenkomsten van de deeltijdse werknemers) kan worden geraadpleegd, moet een gemakkelijk toegankelijke plaats zijn waar de werknemers op elk ogenblik en zonder tussenpersoon inzage kunnen nemen van het document. Door deze vereiste op te leggen, maakt de wetgever het voor alle werknemers en alle werknemervertegenwoordigers, maar ook voor alle inspectiediensten mogelijk om vlot toegang te krijgen tot informatie die onontbeerlijk is voor de controle van de arbeidsprestaties van deeltijdse werknemers. Een bericht met opgave van de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd, moet worden aangeplakt In geval van een variabel werkrooster moeten de dagelijkse werkroosters minstens 5 arbeidsdagen op voorhand aan de werknemers worden meegedeeld door middel van aanplakking van een bericht, gedateerd door de werkgever (zijn lasthebber of aangestelde), op een plaats die voor alle werknemers op elk ogenblik en zonder tussenpersoon toegankelijk is. Deze kennisgevingtermijn mag echter worden verlengd door een collectieve arbeidsovereenkomst, door een akkoord op ondernemingsniveau of door de arbeidsovereenkomst. De variabele uurroosters 5

6 6 kunnen aan de werknemers op een andere manier dan door aanplakking in de lokalen van de onderneming worden meegedeeld, op voorwaarde dat deze manier in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement wordt bepaald. De werkgever moet nog een tweede bekendmaking doen, hij moet namelijk voor het begin van de werkdag een door hem, zijn aangestelden of zijn gemachtigden gedateerd bericht aanplakken op de plaats waar ook het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Dit bericht moet elke individuele uurregeling van elke deeltijdse werknemer vermelden Sancties Als de werkgever de bekendmakingsplicht met betrekking tot de werkroosters van de deeltijdse werknemers niet naleeft, vermoedt de RSZ dat deze werknemers hun arbeidsprestaties hebben verricht in het kader van een voltijdse arbeidsovereenkomst, tenzij zulks materieel onmogelijk is. Dit vermoeden is onweerlegbaar, wat betekent dat er geen tegenbewijs kan worden geleverd. De werknemer die deeltijds heeft gewerkt, kan dan het loon van een voltijdse werknemer opeisen op grond van het rechtsbeginsel dat stelt dat het loon verworven wordt in functie van het daadwerkelijk geleverde werk, behoudens wettelijke of conventionele afwijkingen. Met andere woorden, moet de werknemer bewijzen dat hij voltijds heeft gewerkt, wil hij het loon voor een voltijds werk kunnen opeisen. Indien de arbeidsovereenkomst echter voorziet in arbeidsprestaties van minder dan één derde van de normale arbeidstijd en de werkgever zich niet op één van de bestaande afwijkingen kan beroepen, is aan de werknemer het loon verschuldigd dat overeenstemt één derde van de arbeidstijd, zelfs als de arbeidsovereenkomst anders bepaalt. 2. Controle van de afwijkingen op het normale werkrooster 2.1. Controledocument De werkgever moet een controlesysteem invoeren om de afwijkingen op het normale werkrooster van de deeltijdse werknemer vast te stellen. In dit document moeten alle arbeidsprestaties die werden uitgevoerd buiten de werkroosters die aan iedere werknemer afzonderlijk werden meegedeeld, worden opgetekend Inhoud van het document De vorm van het document en de verplichte vermeldingen die het moet bevatten, werden vastgelegd. Het document moet volgende informatie bevatten: naam en voornaam van de werknemer; inschrijvingsnummer in het personeelsregister; geldigheidsperiode van het document; datum van de dag waarop de afwijking werd gemaakt; handtekening van de werknemer, die moet worden aangebracht op het ogenblik waarop de afwijkingen worden ingeschreven; handtekening van de werkgever, die het document minstens één maal per week moet handtekenen. Telkens van de werkroosters wordt afgeweken, moet de werkgever naast de naam van de werknemer en de datum in dit document de volgende gegevens aanduiden: a) het beginuur en het einduur van het werk, wanneer de prestaties beginnen na of eindigen vóór het uur voorzien in het werkrooster. Deze vermeldingen moeten in het eerste geval bij het begin van de arbeidsprestaties en in het tweede geval bij het einde ervan worden gemaakt; b) het begin van de prestaties, hun einde en de rustpauzes, in geval van prestaties uitgevoerd buiten de vastgelegde werkroosters. Deze vermeldingen moeten respectievelijk aangeduid worden op het ogenblik dat deze prestaties beginnen, op het ogenblik dat ze eindigen en bij het begin en het einde van elke rustpauze. Naam Voornaam Inschrijvings nummer in het personeelsregister Datum Afwijkingen ten opzichte van de normale uurregelingen van de werknemer VERBRUGGEN Jan nr van 8 u. tot 12 u. (1) om 8 u. PEETERS Marc nr van 9 u. tot 13 u. (2) om 13 u. DE SMET André nr van 9 u. tot 17 u. (3) Rustpauze van 13 u. tot 14 u. om 17 u. om 13 u. om 14 u. (1) in plaats van 9 u tot 12 u. (2) in plaats van 9 u tot 12 u. (3) in plaats van 9 u. tot 13 u Prikklokken Deze toestellen kunnen het controledocument vervangen

7 maar de wet legt minimumvoorwaarden op waaraan deze toestellen moeten voldoen Aanwezigheidsregister De werkgever die deeltijdse werknemers tewerkstelt hoeft niet over een controledocument te beschikken als hij over een aanwezigheidsregister beschikt waarin volgende zaken worden opgetekend: het juiste uur waarop de werknemer het werk begint en het uur waarop hij zijn dagtaak eindigt, evenals het begin en het einde van de rustpauzes. Deze gegevens moeten bij het begin en bij het einde van de arbeidsdag en van elke rustpauze in het register worden opgetekend Vermoeden Behalve wanneer de inspectiediensten vaststellen dat het materieel onmogelijk is om voltijdse arbeidsprestaties te verrichten, vermoedt de RSZ dat de deeltijdse werknemers, bij ontstentenis van inschrijving in de controledocumenten of van gebruik van controletoestellen, hun prestaties hebben verricht overeenkomstig de werkroosters die openbaar zijn gemaakt. LOONAANPASSINGEN Index Maand Indexcijfer Gezondheids- Sociaal Tweemaandelijks Driemaandelijks index indexcijfer indexcijfer indexcijfer februari januari Indexaties Nummer Benaming paritair comité Indexatie Marmergroeven en -zagerijen + 1 % (schaallonen en reële lonen) Cementfabrieken Vorige lonen x 1, of basislonen 2003 x 1, (schaallonen) Faience en porselein, sanitaire art., + 2 % (schaallonen en reële lonen) schuurproducten, ceramisch aardewerk Ceramiekbekleding en vloertegels + 2 % (schaallonen en reële lonen) Vuurvaste producten + 2 % (schaallonen en reële lonen) Petroleumnijverheid en -handel Vorige lonen x 1, of basislonen 2006 x 1,0491 (schaallonen) Vlasbereiding + 0,0372 EUR (schaallonen aan spanning 100 en reële lonen). Vanaf maandag 5 maart Voortbrenging van papierpap, + 1,5 % (schaallonen en reële lonen) papier en karton Taxi-ondernemingen Rijdend personeel verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten), enkel voor werkgevers aangesloten bij GTL : vorige ARAB-vergoeding + 2 % en vorige lonen + 2 % (schaallonen) 7

8 LOONAANPASSINGEN Nummer Benaming paritair comité Indexatie Kleinhandel in voedingswaren + 1 % (schaallonen en reële lonen) Papiernijverheid + 1,5 % (schaallonen en reële lonen) Verzekeringswezen + 0,40195 % (minimumlonen) Hypothecaire leningen, sparen + 0,4 % (minimumlonen) en kapitalisatie Beursvennootschappen + 0,402 % (minimumlonen) Banken + 0,4 % (schaallonen) Apotheken en tarifi catiediensten + 2 % (schaallonen en reële lonen) Luchtvaartmaatschappijen andere dan + 2 % (schaallonen en reële lonen) de nv Sabena Gas- en elektriciteitsbedrijf Vorige lonen x 1, of basislonen mei 2006 x 1,0491 (schaallonen) Retroactieve conventionele verhogingen Nummer Benaming paritair comité Conventionele verhoging Haven van Zeebrugge Havenarbeiders aanvullend contingent : eenmalige brutopremie van 135 EUR. Uitbetaling met het loon van de tweede helft van november 2006 vanaf 1 november 2006 COLOFON info is een uitgave van het economisch samenwerkingsverband Serviamplus in samenwerking met Kluwer. Deze info wordt ook op de website en deze van de partners ter raadpleging gepubliceerd. Krijgt u deze papieren versie liever niet meer in uw brievenbus, neem dan contact op met uw plaatselijke partner. U kan ook via het Contactformulier op onze website een berichtje sturen. REDACTIECOMITE: Wesley Boets, Grégory Dubois, Peggy Meert, Ann Vanderschaeghe VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Jan Aerts, Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas, tel Ingesloten informatie en opinies worden uitsluitend ten titel van inlichting verstrekt zonder enige waarborg en zonder enige aansprakelijkheid van Serviam+ buiten elke contractuele relatie en/of elke éénzijdige verbintenis van Serviam+. Ze gelden slechts voor de datum waarop ze bezorgd worden en Serviam+ kan de juistheid en/of de volledigheid ervan niet waarborgen. Ze gelden nooit als directe of persoonlijke aanbeveling, advies of vraag. Ze maken slechts een beoordelingselement uit voor de lezer, die ervan gebruik maakt in alle vrijheid en onder zijn enige verantwoordelijkheid. Heeft u op- of aanmerkingen die tot verbetering van deze Info kunnen leiden, aarzel dan niet ons hiervan in kennis te stellen. 28

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 rechtsbron bron/reg.nr. rechtsbrondatum publicatiedatum pagina Wet - 22.12.1989 K.B. - B.S. - 30.12.1989 21382 Wet - 29.03.2012 B.S. - 06.04.2012

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden

Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2008 betreffende de invoering van een recht op outplacement voor sommige oudere werknemers Gelet op de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET RECHT OP OUTPLACEMENT

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

Opgemaakt te... op...

Opgemaakt te... op... Aangetekend...... Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Ondergetekende... optredend als gevolmachtigde van de werkgever......... moet U tot zijn spijt mededelen dat een einde aan uw arbeidsovereenkomst wordt

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

Dit recht wordt evenwel slechts toegekend wanneer de werknemer gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet :

Dit recht wordt evenwel slechts toegekend wanneer de werknemer gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet : Riolex Tewerkstelling > Outplacement CAO nr. 82 van 10.7.2002 betreffende outplacement voor werknemers van vijfenveertig jaar en ouder die worden ontslagen (gewijzigd door CAO nr. 82bis van 17 juli 2007,

Nadere informatie

13. Outplacement. Inhoudstafel KADERLEDEN

13. Outplacement. Inhoudstafel KADERLEDEN 13. Outplacement Outplacement is in principe een voordelige formule voor de werknemer waardoor hij of zij na ontslag makkelijker een nieuwe job kan vinden. Maar opgelet, outplacement kan ondanks de hoge

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

I N F O Augustus 2016

I N F O Augustus 2016 I N F O Augustus 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2016... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER DIE WORDEN ONTSLAGEN] 1, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.410 ------------------------------ Zitting van woensdag 10 juli 2002 ---------------------------------------------- Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering

Nadere informatie

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 december 2006

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 december 2006 1. LOONAANPASSINGEN Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 december 2006 ARBEIDERS PC 102.09 Groeven niet uit te houwen kalksteen, Vorige lonen x 1,01 (A) kalkovens, bitterspaatgroeven Toekenning

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juni

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juni I N F O Juni 2014 EASYPAY Info juni 2014 Ref. nr: 257 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2014... 2 2.1.1. Arbeiders...

Nadere informatie

I N F O Augustus 2015

I N F O Augustus 2015 I N F O Augustus 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen de ondertekenden : ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona nummer: De arbeider,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Outplacement CAO 82 bis ondertekend S.2007/036 CI7-036F.SK SK/SGE/S.2656. 19 juli 2007. Sonja Kohnenmergen Eerste adviseur

CIRCULAIRE. Outplacement CAO 82 bis ondertekend S.2007/036 CI7-036F.SK SK/SGE/S.2656. 19 juli 2007. Sonja Kohnenmergen Eerste adviseur Sonja Kohnenmergen Eerste adviseur CI7-036F.SK SK/SGE/S.2656 CIRCULAIRE S.2007/036 Outplacement CAO 82 bis ondertekend 19 juli 2007 Sociaal departement T + 32 2 515 08 40 F + 32 2 515 09 13 sk@vbo-feb.be

Nadere informatie

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis. I. De CAO 82bis

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis. I. De CAO 82bis Circ. : 2007 230/EG/vs Date : 23-11-07 Dep. : OP Contact : Eric Galand De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis Na verschillende maanden van onderhandelen, zal de collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 of basislonen 2012 x 1,037732 De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering.

106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 of basislonen 2012 x 1,037732 De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. LONEN EN INDEXTIE JULI 2015 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. : De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.

Nadere informatie

I N F O November 2013

I N F O November 2013 I N F O November 2013 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 november 2013... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2006

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2006 1. LOONAANPASSINGEN Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2006 ARBEIDERS PC 102.06 Grint- en zandgroeven in openlucht (Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams Brabant)

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2 I N F O Juli 2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK Wetsontwerp aangenomen in de Commissie Sociale zaken op 02/02/2017 en in de plenaire Kamer op 23/02/2017. Definitief goedgekeurde tekst. Meeste bepalingen

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

info 02 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder EN VERDER

info 02 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder EN VERDER Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 02 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder Michel Davagle In dit nummer brengen wij het eerste

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 I N F O Mei 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

I N F O Augustus 2014

I N F O Augustus 2014 I N F O Augustus 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2

Nadere informatie

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009. Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009. Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode I N F O 1. LOONAANPASSINGEN Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009 ARBEIDERS PC 106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april PC

Nadere informatie

JULI 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

JULI 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JULI 2015 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). inimumlonen.

Nadere informatie

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2 KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2 SOCIAAL Om vooraf gekende piekperioden op te vangen kan de werkgever een beroep doen op de zogenaamde kleine flexibiliteit. Deze piekperioden kunnen in het PSC 149.2 (koetswerk)

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD TUSSEN:..., met maatschappelijke zetel te..., ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer...; hierna genoemd

Nadere informatie

I N F O December 2012

I N F O December 2012 I N F O December 2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 december 2012... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

DECEMBER 2006 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

DECEMBER 2006 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Wittemolenstraat 45 bus 3 8200 Brugge Tel. 050 34 34 18 Fax. 050 34 07 28 Info@viasoc.be DECEMBER 2006 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" A M R S

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG NL FR einde Publicatie : 2013-12-31 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 26 DECEMBER 2013. - Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden

Nadere informatie

I N F O September 2014

I N F O September 2014 I N F O September 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 september 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden...

Nadere informatie

I N F O Februari 2015

I N F O Februari 2015 I N F O Februari 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Loonaanpassingen...2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PC 112

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PC 112 KLEINE FLEXIBILITEIT PC 112 SOCIAAL Om vooraf gekende piekperioden op te vangen kan de werkgever een beroep doen op de zogenaamde kleine flexibiliteit. Deze piekperioden kunnen zowel seizoens- als marktgebonden

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Conventionele verhogingen vanaf 1 maart

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Conventionele verhogingen vanaf 1 maart I N F O Maart 2016 EASYPAY Info maart 2016 Ref. nr: 278 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 maart 2016... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2.

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2 I N F O April 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 BIS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 BIS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 BIS ------------------------------------------------------------------------ Zitting van dinsdag 17 juli 2007 ---------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen. vertegenwoordigd door... hierna genoemd, de werkgever, enerzijds en. geboren te... op... hierna genoemd, de student, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt

Nadere informatie

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.4

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.4 KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.4 SOCIAAL Om vooraf gekende piekperioden op te vangen kan de werkgever een beroep doen op de zogenaamde kleine flexibiliteit. Deze piekperioden kunnen zowel seizoens- als marktgebonden

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer: Nationaliteit: Arbeidskaart:

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied van de regelgeving

2. Toepassingsgebied van de regelgeving COLLECTIEF ONTSLAG 1. Inleiding Als een onderneming ertoe gebracht wordt verschillende werknemers te ontslaan, kan het gebeuren dat ze te maken krijgt met de regelgeving over collectief ontslag ("procedure

Nadere informatie

info 07 2007 Definitieve arbeidsongeschiktheid maakt niet uit zichzelf einde aan overeenkomst wegens overmacht DEZE MAAND

info 07 2007 Definitieve arbeidsongeschiktheid maakt niet uit zichzelf einde aan overeenkomst wegens overmacht DEZE MAAND Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 07 2007 Definitieve arbeidsongeschiktheid maakt niet uit zichzelf einde aan overeenkomst wegens overmacht Pierre Delchevalrie

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2015. 1. Indexaties

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2015. 1. Indexaties LONEN EN INDEXTIE PRIL 2015 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

Loonsverhoging januari 2017

Loonsverhoging januari 2017 Loonsverhoging januari 2017 Loonaanpassing A de aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen M De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 Geacht lid In de nieuwsbrief van deze maand besteden we aandacht aan de nieuwe barema s die vanaf oktober gelden in het PC 218, het aanvullend nationaal paritair comité

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen 1270000 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Eindejaarspremie... 1 Ecocheques... 1 Hospitalisatieverzekering... 1 Aanvullend pensioen... 2 Premie bij pensionering... 4 Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding...

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

O p w e l k e p u n t e n c o n t r o l e e r t d e i n s p e c t i e h e t m e e s t?

O p w e l k e p u n t e n c o n t r o l e e r t d e i n s p e c t i e h e t m e e s t? O p w e l k e p u n t e n c o n t r o l e e r t d e i n s p e c t i e h e t m e e s t? Vorige week gaven we tien vuistregels mee die nuttig kunnen zijn bij een controlebezoek van een of andere inspectiedienst.

Nadere informatie

Deze week beginnen we alvast met een omschrijving van deeltijdse arbeid, en de vormvereisten waaraan het contract moet voldoen.

Deze week beginnen we alvast met een omschrijving van deeltijdse arbeid, en de vormvereisten waaraan het contract moet voldoen. In een eerder nieuwsbericht benadrukten we al dat deeltijdse arbeid streng gereglementeerd is, en dat er zware sancties staan op het niet-naleven van de voorschriften. Het kan dan ook nuttig zijn om de

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2 I N F O April 2013 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement?

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn uw rechten

Nadere informatie

mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien. April 2017 De nieuwsbrief van PayCover vzw Erkend Sociaal Secretariaat nr. 995 Outplacement Sedert de invoering van het eenheidsstatuut bestaan er twee aparte stelsels van outplacement, die hierna beide

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

info 04 2007 De deeltijdse werknemer : feestdagen EN VERDER

info 04 2007 De deeltijdse werknemer : feestdagen EN VERDER Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 04 2007 De deeltijdse werknemer : feestdagen Michel Davagle In ons vorige nummer hebben we reeds een bijdrage gewijd aan de

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie