info De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder EN VERDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info 02 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder EN VERDER"

Transcriptie

1 Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P Verschijnt maandelijks 2e jaargang info De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder Michel Davagle In dit nummer brengen wij het eerste deel van een uitgebreide bijdrage rond outplacement. N.B.: De specifi eke problematiek van het collectief ontslag in het kader van een bedrijfsherstructurering waarbij een tewerkstellingscel wordt opgericht om de ontslagen werknemers outplacement aan te bieden, komt niet aan bod in dit artikel. 1. Wat moet u verstaan onder outplacement? Outplacement bestaat uit een geheel van begeleidende diensten en adviezen die de werknemer in staat stellen binnen een zo kort mogelijke termijn een nieuwe betrekking bij een andere werkgever te vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige te ontplooien. De dienstverlener die deze hulp voor rekening van de werkgever verstrekt, kan een openbare dienst (VDAB, FOREM, BGDA, ADG), een privédienst of een reconversiecel zijn. EN VERDER ARBEIDSREGLEMENTERING - De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder 2 LOON & SOCIALE ZEKERHEID - Enkel vertrekvakantiegeld: nieuw in Toegelaten arbeid voor gepensioneerden 6 LOONAANPASSINGEN - Indexaties, conventionele verhogingen en retroactieve conventionele aanpassingen 7 Outplacement is dus een maatregel die de ontslagen werknemer begeleidt. Hij is niet van toepassing wanneer de werknemer binnen dezelfde onderneming wordt overgeplaatst, wat uiteraard niet betekent dat dit soort van verandering niet begeleid hoeft te worden. 2. Welke diensten en adviezen worden aangeboden? De outplacementopdracht houdt in dat één of meer van de volgende diensten of adviezen worden verstrekt: psychologische begeleiding; opstelling van een persoonlijke balans; hulp bij het opbouwen en uitwerken van een zoekcampagne naar een geschikte betrekking; bijstand met het oog op de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst; begeleiding bij de integratie in het nieuwe arbeidsmilieu; logistieke en administratieve steun. Serviam+ Info is tot stand gekomen i.s.m. Kluwer.

2 ARBEIDSREGLEMENTERING 3. Wie heeft recht op een outplacementprocedure ten laste van de werkgever? De werknemer van wie de private werkgever de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd en die de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt op het tijdstip van het ontslag, krijgt van zijn werkgever het recht op een outplacementprocedure zoals voorzien in de CAO nr. 82. Voorbeeld: Indien de werkgever op donderdag 22 februari 2007 een opzeg van zes maanden betekent die aanvangt op 1 maart 2007, moet worden nagegaan of de werknemer de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt op 22 februari 2007 en dus niet op 1 maart Dit recht mag evenwel niet worden uitgeoefend bij de beëindiging van een overeenkomst voor bepaalde duur of van een vervangingsovereenkomst. Volgens ons moet deze procedure evenmin worden toegepast wanneer de overeenkomst wordt verbroken wegens overmacht of door gerechtelijke ontbinding vermits deze verbrekingswijzen niet als ontslag kunnen worden aangemerkt. Nadere details: Sommige collectieve arbeidsovereenkomsten voorzien in het recht op een outplacementprocedure vanaf een jongere leeftijd dan 45 jaar. Zo is die leeftijd bijvoorbeeld vastgelegd op 40 jaar voor de bedienden van wie de onderneming onder het Paritair Subcomité van de luchtvaartmaatschappijen valt (P.C nr ). Het Paritair Comité voor de stoffering en houtbewerking (P.C. nr. 126) verleent het recht op de outplacementprocedure aan de arbeiders van 40 tot 44 jaar indien ze gedurende ten minste vijf jaar ononderbroken in dienst gebleven zijn van de werkgever. In de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité van de betonindustrie vallen (P.C. nr ) is het recht op een outplacementprocedure eveneens voorzien op 40 jaar op voorwaarde echter dat dit recht wordt verleend via een akkoord dat op ondernemingsniveau werd gesloten in het kader van een herstructureringsplan of bij sluiting of faillissement van de werkgever. 4. Welke werknemers zijn uitgesloten van het recht om een outplacementbegeleiding te genieten? Het recht om een outplacementbegeleiding te genieten wordt evenwel niet aan de werknemer toegekend: indien hij minder dan één jaar ononderbroken dienstanciënniteit heeft; indien hij aanspraak kan maken op het voordeel van het rustpensioen; indien hij om een dringende reden werd ontslagen. We moeten er nog aan toevoegen dat dit recht op outplacement wel geldt voor de bruggepensioneerde die beschikbaar op de arbeidsmarkt moet blijven. 5. Welke verplichtingen heeft de werkgever? In het kader van de outplacementprocedure moet de werkgever twee belangrijke verplichtingen naleven: instaan voor de kosten van de outplacementprocedure; de werknemer inlichten over zijn recht op een outplacementprocedure. Deze laatste verplichting houdt in dat de werkgever concrete stappen onderneemt en niet wacht tot de werknemer zelf om outplacement vraagt. Daarom moet de werkgever die een werknemer ontslaat het initiatief nemen om de werknemer een outplacementprocedure aan te bieden. Dat aanbod kan bijvoorbeeld reeds worden geformuleerd in de ontslagbrief die hij naar de werknemer stuurt. Voorstel: Aangezien u de leeftijd van 45 jaar hebt bereikt op het tijdstip van het ontslag en u ten minste één jaar ononderbroken in dienst bent van de onderneming, laat ik u weten dat u recht hebt op een outplacementprocedure. Het volstaat dat u uiterlijk binnen twee maanden volgend op het einde van uw arbeidsovereenkomst een aangetekende brief naar mij stuurt met een aanvraag om een outplacementbegeleiding te kunnen genieten. Anderzijds moet de werkgever op het formulier C4 dat hij aan de werknemer overhandigt vermelden of hij al dan niet een outplacementaanbod heeft gedaan. Indien hij het vakje ja aankruist, moet hij het schriftelijk bewijs van dat aanbod erbij voegen. Indien hij het vakje nee aankruist, moet hij deze keuze nader toelichten. 6. Welke verplichtingen heeft de werknemer? De werknemer die de outplacementbegeleiding wenst te genieten, moet voldoen aan vijf verplichtingen waarvan de eerste drie te maken hebben met de formulering van de aanvraag: een aanvraag tot een outplacementaanbod bij de werkgever (of het Fonds voor Bestaanszekerheid) indienen. Dat initiatief is belangrijk want het vormt het startschot voor de procedure. De werkgever heeft weliswaar een informatieplicht (zie punt 5), maar de werknemer moet nog altijd een aanvraag indienen en bovendien moet dit binnen de voorziene termijn gebeuren (zie punt 7); 2

3 ARBEIDSREGLEMENTERING de aanvraag opnieuw formuleren indien de werkgever geen aanbod doet binnen de voorziene termijn (zie punt 8); zijn aanvraag nogmaals indienen om de tweede en later ook de derde fase van de procedure te verkrijgen (zie ook deel 2); elk passend aanbod aanvaarden. De werknemer dient zijn instemming met de outplacementprocedure te verlenen. Indien hij een passend outplacementaanbod van de werkgever weigert, verliest hij defi nitief zijn recht op het genot van de outplacementprocedure. Door zijn houding riskeert de werknemer ook een sanctie op te lopen waarbij hij wordt uitgesloten van het voordeel van de werkloosheidsuitkeringen (zie ook deel 2); goed meewerken aan de outplacementprocedure. Wanneer hij zijn werkloosheidsuitkeringen aanvraagt, moet de werkloze aan de RVA laten weten of hij het voorstel dat hem werd gedaan, heeft aanvaard en in voorkomend geval de reden opgeven waarom hij oordeelt dat hij deze outplacementprocedure niet hoeft aan te vragen. Nadere details: In sommige sectoren bepalen de paritaire comités de te volgen outplacementprocedure. Voor de ondernemingen die onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden vallen, moet de werknemer zijn aanvraag rechtstreeks richten tot de VZW CEVORA en niet tot de werkgever. 8. Wat moet de werknemer doen wanneer de werkgever hem geen outplacementaanbod geeft? Indien de werkgever binnen deze termijn van twee maanden geen outplacementbegeleiding aanbiedt aan de werknemer (zie punt 7), moet deze laatste binnen de maand volgend op het verstrijken van deze termijn een schriftelijke ingebrekestelling (zie ook deel 2) tot de werkgever richten. Binnen een maand na deze ingebrekestelling moet de werkgever dan met een aangetekende brief een outplacementaanbod tot zijn werknemer richten (zie ook deel 2). ontvangst max. 2 maanden aanbod aanvraag vanaf ingebrekestelling 1 maand voor geldig aanbod 7. Binnen welke termijn moet de outplacementaanvraag worden ingediend? De werknemer die de outplacementprocedure wenst te genieten, moet dit uiterlijk binnen twee maanden na het einde van zijn overeenkomst schriftelijk aanvragen bij zijn werkgever. Zijn aanvraag moet vergezeld zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat hij ingeschreven is als werkzoekende. Zodra de werkgever deze aanvraag ontvangt, beschikt hij over een termijn van twee maanden om schriftelijk een geldig outplacementaanbod tot zijn werknemer te richten. kennisgeving ontslag ontvangst aanvraag einde AO max. 2 maanden voor indienen aanvraag max. 2 maanden voor aanbod aanbod 9. Welke sanctie krijgt de werknemer als hij geen outplacementaanvraag indient? Wanneer de werknemer geen outplacementaanvraag indient binnen een termijn van twee maanden, berekend van datum tot datum, volgend op het einde van zijn arbeidsovereenkomst oordeelt de werkloosheidsreglementering dat hij werkloze wordt wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil. De sanctie van uitsluiting van het genot van de werkloosheidsuitkeringen beloopt 4 tot 52 weken en wanneer de weigering ingegeven is door het oogmerk uitkeringen te ontvangen, kan zij zelfs leiden tot het defi nitieve verlies van het recht op uitkeringen. 10. Hoe lang kan de outplacementprocedure maximaal duren? De looptijd van de procedure is bepaald door de CAO nr. 82. Zij schrijft voor dat de ontslagen werknemer gedurende een maximumperiode van 12 maanden recht heeft op een outplacementbegeleiding. Zoals reeds gezegd, moet de werknemer zelf het initiatief nemen om een outplacementaanvraag bij de werkgever in te dienen (zie 3

4 ARBEIDSREGLEMENTERING punt 6). Het bestaan van een recht houdt immers niet in dat dit automatisch wordt toegekend. De werknemer kan zijn aanvraag indienen zodra het ontslag hem wordt betekend. Hij hoeft dus niet het einde van zijn opzeggingsperiode af te wachten en kan dit recht uitoefenen tot het einde van de tweede maand volgend op het einde van zijn overeenkomst (zie punt 7). 11. In welke fasen verloopt de outplacementprocedure? Bij gebreke van een sectorale cao die in andere modaliteiten voorziet, verloopt de procedure in de drie volgende fasen: 1e fase Gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van het outplacementprogramma, heeft de werknemer in totaal recht op twintig uren begeleiding. 2e fase Wanneer de werknemer op het einde van die termijn van twee maanden geen nieuwe betrekking heeft gevonden (of geen beroepsbezigheid als zelfstandige heeft aangevangen) geniet hij gedurende de daaropvolgende termijn van vier maanden in totaal twintig bijkomende uren begeleiding. 3e fase Indien hij op het einde van deze eerste zes maanden nog altijd geen betrekking heeft gevonden (of geen beroepsbezigheid als zelfstandige heeft aangevangen) kan hij voor de periode van de zes resterende maanden aanspraak maken op een totaal van twintig bijkomende uren begeleiding. 12 maanden 1e fase 2e fase 3e fase 1e en 2de 3e tot 6e maand 7e tot 12e maand maand 20 uren 20 uren 20 uren hebben tot doel de begeleidingsinspanningen verder uit te voeren. Mogelijkheid om de voorziene maatregel bij te sturen: De duur of de fasering van de outplacementprocedure kan door een sectorale cao worden gewijzigd. Zij kan ook nadere preciseringen geven. Zo bepaalt de CAO die werd gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden dat de eerste fase vier uur consultancy moet behelzen waarbij wordt gepeild naar de meest dringende opleidingsbehoeften. Het vervolg van deze bijdrage kan u lezen in ons volgend nummer. Outplacement ook via Serviam+ Inspelend op deze nieuwe wetgeving heeft Serviam+ besloten om een samenwerking aan te gaan met D Aoust outplacement. De sociaal secretariaten die lid zijn van Serviam+ kunnen zo aan hun klanten werkgevers een uniforme dienst tegen voordelige voorwaarden aanbieden die hen helpt hun verplichtingen die voortvloeien uit deze wetgeving, te vervullen. D Aoust outplacement zorgt voor de volledige begeleiding van de ontslagen werknemer van 45 jaar en ouder. Het programma dat wordt aangeboden bestaat ondermeer uit: psychologische begeleiding, opmaken van persoonlijke balans, hulp bij uitbouwen van een zoekcampagne naar betrekkingen, begeleiding met het oog op de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst, logistieke en administratieve steun,... De werkgever die van deze dienst wil gebruik maken, contacteert zijn sociaal secretariaat om de gunstige voorwaarden te kennen.het aangeboden systeem is opbouwend zodat de werknemer enkel krijgt wat hij nodig heeft en de werkgever enkel betaalt wat gepresteerd is. Mits het bedrijf akkoord is met de voorwaarden, kan het de outplacementbegeleiding volledig in handen geven van D Aoust en hoeft het zich geen verdere zorgen te maken. 12. Welke doelstellingen worden in elke fase nagestreefd? De twintig uren waarop de werknemer tijdens de eerste twee maanden recht heeft, zijn erop gericht ondersteuning bij het opmaken van een persoonlijke balans en hulp bij het uitwerken van een zoekcampagne te bieden. De veertig uren die na deze periode worden toegekend, 4

5 LOON & SOCIALE ZEKERHEID Enkel vertrekvakantiegeld : nieuw in 2007 Anne Kentos & Bieke Cauwenberghs Vanaf 1 januari 2007 moet elke werkgever die zijn bediende een vertrekvakantiegeld uitbetaalt, op het gedeelte van het enkel vakantiegeld RSZ-bijdragen inhouden. Dit volgt uit de Programmawet van 27 december Ter herinnering : Tot vorig jaar (31 december 2006) moest u als werkgever vertrekvakantiegeld betalen telkens wanneer uw bediende - onder de wapens geroepen werd ; - volledige loopbaanonderbreking of voltijds tijdskrediet opnam ; - of telkens wanneer de arbeidsovereenkomst een einde nam (ongeacht de reden). Dit vertrekvakantiegeld bedraagt 15,34% van het in het lopende vakantiedienstjaar (2006) uitbetaalde brutoloon, eventueel verhoogd met fi ctief loon voor met gewerkte dagen gelijkgestelde dagen (= vakantiegeld voor de vakantiedagen in het vakantiejaar ). Wanneer de werknemer in de loop van het kalenderjaar niet al zijn vakantiedagen, waarop hij op basis van het vorige jaar (2005) recht had, dan zal de werkgever ook nog 15,34% (of een gedeelte hiervan) van het in dat jaar uitbetaalde brutoloon (eventueel verhoogd) uitbetalen. Dit forfait omvat : - 8% voor het enkel vakantiegeld; - 7,34% voor het dubbel vakantiegeld, bestaande uit 6,80% dubbel vakantiegeld + 0,54% aanvullend dubbel vertrekvakantiegeld. Enkel op het gedeelte dubbel vakantiegeld (6,80%) zijn RSZ-bijdragen verschuldigd ten bedrage van 13,07%. Wat verandert vanaf 1 januari 2007? Vanaf dit jaar verandert de regeling van het enkel vertrekvakantiegeld zowel wat betreft de percentages, de onderwerping aan de RSZ als de gevallen waarin de werkgever gehouden is vertrekvakantiegeld te betalen. Uiteraard met de nodige repercussies op vlak van berekening van de nog op de nemen vakantiedagen bij de nieuwe werkgever en vermeldingen op het vakantieattest. Wanneer vertrekvakantiegeld betalen? Naast de gevallen hierboven uiteengezet moet u als werkgever voortaan ook vertrekvakantiegeld uitbetalen telkens wanneer uw werknemer-bediende in een nieuw arbeisdregime met vermindering van prestaties aanvangt Voorbeeld Uw werknemer die tot nog toe voltijds werkt, werkt vanaf mei 2007 voortaan 4/5. De werkgever zal ook in dit geval voortaan verplicht zijn vertrekvakantiegeld te berekenen en te betalen en dit in december van het jaar waarin de prestaties verminderd worden. In bovenstaand voorbeeld zal de werknemer dus in december 2007 samen met zijn loon, het verschuldige vertrekvakantiegeld uitbetaald krijgen. Opgelet : voor de berekening van dit vertrekvakantiegeld hoeft geen rekening gehouden te worden met de «vaste» eindejaarspremie die eventueel in deze maand uitbetaald wordt. Bedoeld wordt de premie die niet afhankelijk is van een prestatie-evaluatie, productiviteit, bedrijfsresultaten, Hoeveel vertrekvakantiegeld betalen? Ook hier verandert er niets aan het basispercentage, dat bedraagt nog steeds 15,34%, maar er wordt gesleuteld aan de percentages die dit forfait samenstellen : - 7,67 % is enkel vakantiegeld ; - 7,67 % is dubbel vakantiegeld waarvan - 6,80% dubbel vakantiegeld - 0,87% aanvullend dubbel vakantiegeld. De bijdragenregeling Waar tot vorig jaar enkel het dubbel vertrekvakantiegeld onderworpen is aan RSZ-bijdragen, is voortaan ook het enkel vertrekvakantiegeld onderworpen. Er zal dus zowel op het dubbel vertrekvakantiegeld als op het enkel vertrekvakantiegeld een bijdrage van 13,07 % ingehouden worden door de werkgever. Opgelet! Vermits het enkel vertrekvakantiegeld voortaan bijdrageplichtig is op het moment dat het wordt uitbetaald, zal het niet meer als loon aanzien kunnen worden in hoofde van de nieuwe werkgever, die dus ook geen bijdragen meer verschuldigd zal zijn. Uitzondering : Het enkel vertrekvakantiegeld van de uitzendkrachten, tijdelijke werknemers of terbeschikkinggestelde werknemers wordt niet onderworpen aan RSZ. Hun enkel vertrekvakantiegeld bedraagt wel 7,67% (nieuw percentage) maar blijft vrijgesteld. 5

6 LOON & SOCIALE ZEKERHEID Vermelding vakantieattest Bij uitdiensttreding zal de werkgever de ex-werknemer een vakantieattest meegeven met daarop het aantal opgenomen vakantiedagen. Op die manier kan de nieuwe werkgever het aantal vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft berekenen. Uiteraard zal ook vermeld moeten worden hoeveel vertrekvakantiegeld er betaald werd, de periodes waarop dit vakantiegeld betrekking heeft, alsook de betaalde bijdragen. Berekening door de nieuwe werkgever Vermits de werknemer zijn vertrekvakantiegeld ontvangen heeft, waarop reeds RSZ werd ingehouden, zal de nieuwe werkgever onmiddellijk het enkel vertrekvakantiegeld kunnen inhouden op het gewone loon van de maand waarin de vakantie opgenomen wordt. Waarop letten bij de kwartaalaangifte (DmfA)? Het enkel vertrekvakantiegeld moet aangegeven worden - enerzijds door de werkgever die het enkel vertrekvakantiegeld heeft uitbetaald, onder een specifi eke bezoldigingscode (7). Hier staat geen prestatiecode tegenover. - anderzijds door de nieuwe werkgever op het moment waarop de dagen waarop het enkel vertrekvakantiegeld betrekking heeft, opgenomen wordt. Deze laatste zal het bedrag moet aangeven dat hij in mindering brengt op het enkel vakantiegeld, wanneer hij op zijn beurt vakantiegeld uitbetaalt. Hij kent hieraan eveneens een specifi eke bezoldigingscode (12) toe. Tot slot vermelden we enkel nog dat de wetgever een aantal maatregelen voorzien heeft die eventuele negatieve gevolgen van de nieuwe nieuwe regeling op bijdragenvermindering en werkbonus worden geregulariseerd. Toegelaten arbeid voor gepensioneerden 2007 Myriam Dauphin & Pierre Delchevalrie Gepensioneerde werknemers, die uitkeringen genieten voor een rust- of overlevingspensioen mogen onder bepaalde voorwaarden ook tijdens hun pensioen blijven werken en zodoende, binnen door de wet gestelde beperkingen een inkomen uit arbeid combineren met hun pensioenuitkering. De inkomsten uit de beroepsactiviteit van de gepensioneerde mogen een bepaalde grens niet overschrijden. Dat bedrag varieert naargelang de aard van het pensioen (rust en/of overlevingspensioen), naargelang de aard van de beroepsactiviteit (werknemer of zelfstandige), en tot slot naargelang de leeftijd, het moment waarop het pensioen een aanvang neemt, en of er al dan niet kinderen ten laste zijn. Overschrijden de beroepsinkomsten het jaargrensbedrag, dan zal de pensioenuitkering verminderd of zelfs geschorst worden. Bedragen de beroepsinkomsten tot 14,99% meer dan het jaargrensbedrag, dan wordt het pensioen pro rata van de overschrijding verminderd. Overschrijden de beroepsinkomsten het jaargrensbedrag met meer dan 15% dan wordt het pensioen voor het volledige kalenderjaar geschorst. Ter herinnering De wettelijke pensioenleeftijd voor mannen is 65 jaar en voor vrouwen is dat 64 jaar (voorzover hun pensioen een effectieve aanvang neemt ten vroegste op 1 januari 2007) Aard van de Vanaf de wettelijke Vòòr de wettelijke Gerechtigde beroepsactiviteit pensioenleeftijd pensioenleeftijd overlevingspensioen(en) In 2007 vòòr 65 jaar Werknemer (loontrekkende) Brutoberoepsinkomsten (in EUR) - zonder kind ten laste , , ,00 - met kind ten laste , , ,00 Zelfstandige Nettoberoepsinkomsten (in EUR) - zonder kind ten laste , , ,00 - met kind ten laste , , ,00 Gemengd (werknemer + Nettoberoepsinkomsten zelfstandige + 80% zelfstandige) brutoberoepsinkomsten werknemer (in EUR) - zonder kind ten laste , , ,00 - met kind ten laste , , ,00 6

7 LOONAANPASSINGEN Index Maand Indexcijfer Gezondheids- Sociaal Tweemaandelijks Driemaandelijks index indexcijfer indexcijfer indexcijfer januari december Indexaties Nummer Benaming paritair comité Indexatie Porseleinaarde- en zandgroeven + 1 % (schaallonen en reële lonen) in openlucht W.Brab.,Heneg.,Luik, Grint- en zandgroeven in openlucht + 2 % (schaallonen en reële lonen) Limb., Antw., W.en O.-Vlaand.,Vl.Br Leisteengroeven, coticulegroeven, + 1 % (schaallonen en reële lonen) groeven slijpsteen scheermessen Cementfabrieken Vorige lonen x 1,00134 of basislonen 2003 x 1, (schaallonen) Garages + 1,92 % (schaallonen aan spanning 100 en reële lonen). Ook voor het garagepersoneel van P.C. nr , , en Steenbakkerij + 0,5 % (schaallonen en reële lonen) Petroleumnijverheid en -handel Vorige lonen x 1,00134 of basislonen 2006 x 1,0463 (schaallonen) Binnenscheepvaart Enkel voor de sleepdiensten : vorige lonen + vaste bedragen afhankelijk van de categorie (schaallonen) Speciale autobusdiensten Niet voor het garagepersoneel : + 2 % (schaallonen en reële lonen) Goederenvervoer ten lande Niet voor het garagepersoneel : + 2 % (minimumlonen). voor rekening van derden Enkel voor het garagepersoneel : jaarlijkse aanpassing lonen tot op het niveau van het garagebedrijf (P.C. nr ) (schaallonen). + 1,92 % (reële lonen) Afhandeling op luchthavens + 2 % (minimumlonen) Goederenbehandeling Niet voor het garagepersoneel : + 2 % (minimumlonen). voor rekening van derden Enkel voor het garagepersoneel : jaarlijkse aanpassing lonen tot op het niveau van het garagebedrijf (P.C. nr ) (schaallonen). + 1,92 % (reële lonen) Pelslooierijen + 0,0372 EUR (schaallonen en reële lonen) Koetswerk + 1,92 % (schaallonen aan spanning 100 en reële lonen) Metaalhandel + 1,92 % (schaallonen aan spanning 100 en reële lonen) Gas- en elektriciteitsbedrijf Vorige lonen x 1,00134 of basislonen mei 2006 x 1,0463 (schaallonen) 7

8 LOONAANPASSINGEN Conventionele verhogingen Nummer Benaming paritair comité Conventionele verhoging Gas- en elektriciteitsbedrijf Enkel voor werknemers aangeworven voor die gebaremiseerd zijn : jaarlijkse premie van 958,21 EUR (samenvoeging van de maandelijkse toelage, vorst- en productiviteitspremie). Uitbetaling met het loon van februari Retroactieve conventionele verhogingen Nummer Benaming paritair comité Conventionele verhoging Opvoedings- en huisv. en diensten - Sector jeugdbijstand en opvangdiensten Fr. Gem., Waals Gewest, Duitst. Gem. gespecialiseerd in la petite enfance : 1ste fase in de loonharmonisatie ingevolge CAO nr. 21 december 2006 (schaallonen) vanaf 1 januari Beschutte werkplaatsen Waals Gewest Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door het - Duitstalige Gemeenschap Waals Gewest : 1ste fase in de loonharmonisatie ingevolge CAO 24 januari 2007 voor het omkaderingspersoneel (schaallonen) vanaf 1 januari 2007 COLOFON info is een uitgave van het economisch samenwerkingsverband Serviamplus in samenwerking met Kluwer. Deze info wordt ook op de website en deze van de partners ter raadpleging gepubliceerd. Krijgt u deze papieren versie liever niet meer in uw brievenbus, neem dan contact op met uw plaatselijke partner. U kan ook via het Contactformulier op onze website een berichtje sturen. REDACTIECOMITE: Wesley Boets, Grégory Dubois, Peggy Meert, Ann Vanderschaeghe VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Jan Aerts, Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas, tel Ingesloten informatie en opinies worden uitsluitend ten titel van inlichting verstrekt zonder enige waarborg en zonder enige aansprakelijkheid van Serviam+ buiten elke contractuele relatie en/of elke éénzijdige verbintenis van Serviam+. Ze gelden slechts voor de datum waarop ze bezorgd worden en Serviam+ kan de juistheid en/of de volledigheid ervan niet waarborgen. Ze gelden nooit als directe of persoonlijke aanbeveling, advies of vraag. Ze maken slechts een beoordelingselement uit voor de lezer, die ervan gebruik maakt in alle vrijheid en onder zijn enige verantwoordelijkheid. Heeft u op- of aanmerkingen die tot verbetering van deze Info kunnen leiden, aarzel dan niet ons hiervan in kennis te stellen. 28

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

I N F O Februari 2015

I N F O Februari 2015 I N F O Februari 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Loonaanpassingen...2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

I N F O Augustus 2016

I N F O Augustus 2016 I N F O Augustus 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2016... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2006

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2006 1. LOONAANPASSINGEN Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2006 ARBEIDERS PC 102.06 Grint- en zandgroeven in openlucht (Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams Brabant)

Nadere informatie

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 december 2006

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 december 2006 1. LOONAANPASSINGEN Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 december 2006 ARBEIDERS PC 102.09 Groeven niet uit te houwen kalksteen, Vorige lonen x 1,01 (A) kalkovens, bitterspaatgroeven Toekenning

Nadere informatie

Opgemaakt te... op...

Opgemaakt te... op... Aangetekend...... Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Ondergetekende... optredend als gevolmachtigde van de werkgever......... moet U tot zijn spijt mededelen dat een einde aan uw arbeidsovereenkomst wordt

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

I N F O Februari 2014

I N F O Februari 2014 I N F O Februari 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2

Nadere informatie

I N F O Augustus 2015

I N F O Augustus 2015 I N F O Augustus 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

I N F O December 2008

I N F O December 2008 I N F O 1. LOONAANPASSINGEN Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 december 2008 ARBEIDERS PC 102.04 PC 102.06 Grint- en zandgroeven in openlucht Limb., Antw., W. en O.-Vlaand., Vl. Br. Witzand:

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

I N F O December 2012

I N F O December 2012 I N F O December 2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 december 2012... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2 I N F O April 2013 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

I N F O November 2011

I N F O November 2011 I N F O November 2011 Inhoudsopgave EASYPAY Info november 2011 Ref. nr: 226 1. Loonaanpassingen... 2 1.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 november 2011... 2 1.1.1. Arbeiders... 2 1.1.2.

Nadere informatie

13. Outplacement. Inhoudstafel KADERLEDEN

13. Outplacement. Inhoudstafel KADERLEDEN 13. Outplacement Outplacement is in principe een voordelige formule voor de werknemer waardoor hij of zij na ontslag makkelijker een nieuwe job kan vinden. Maar opgelet, outplacement kan ondanks de hoge

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET RECHT OP OUTPLACEMENT

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juni

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juni I N F O Juni 2014 EASYPAY Info juni 2014 Ref. nr: 257 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2014... 2 2.1.1. Arbeiders...

Nadere informatie

I N F O September 2014

I N F O September 2014 I N F O September 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 september 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden...

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 I N F O Mei 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden

Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2008 betreffende de invoering van een recht op outplacement voor sommige oudere werknemers Gelet op de

Nadere informatie

info 03 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder (vervolg) EN VERDER

info 03 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder (vervolg) EN VERDER Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 03 2007 De outplacementprocedure voor de werknemers van 45 jaar en ouder (vervolg) Michel Davagle In dit nummer krijgt u het

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Conventionele verhogingen vanaf 1 maart

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Conventionele verhogingen vanaf 1 maart I N F O Maart 2016 EASYPAY Info maart 2016 Ref. nr: 278 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 maart 2016... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2.

Nadere informatie

info 07 2007 Definitieve arbeidsongeschiktheid maakt niet uit zichzelf einde aan overeenkomst wegens overmacht DEZE MAAND

info 07 2007 Definitieve arbeidsongeschiktheid maakt niet uit zichzelf einde aan overeenkomst wegens overmacht DEZE MAAND Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 07 2007 Definitieve arbeidsongeschiktheid maakt niet uit zichzelf einde aan overeenkomst wegens overmacht Pierre Delchevalrie

Nadere informatie

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009. Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009. Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode I N F O 1. LOONAANPASSINGEN Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009 ARBEIDERS PC 106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april PC

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

I N F O November 2013

I N F O November 2013 I N F O November 2013 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 november 2013... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

Februari 2016 Definitieve versie

Februari 2016 Definitieve versie I N F O Februari 2016 Definitieve versie 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2016... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden...

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Dit recht wordt evenwel slechts toegekend wanneer de werknemer gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet :

Dit recht wordt evenwel slechts toegekend wanneer de werknemer gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet : Riolex Tewerkstelling > Outplacement CAO nr. 82 van 10.7.2002 betreffende outplacement voor werknemers van vijfenveertig jaar en ouder die worden ontslagen (gewijzigd door CAO nr. 82bis van 17 juli 2007,

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

I N F O Augustus 2014

I N F O Augustus 2014 I N F O Augustus 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES FEBRUARI Indexaties

LONEN EN INDEXATIES FEBRUARI Indexaties LONEN EN INDEXATIE FEBRUARI 2016 A: De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. : De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46 Artikel 46 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Tekst volgens het KB van 02.04.1970 Toepasselijk vanaf 01.01.1970 en voor het eerst op de

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES MAART Indexaties

LONEN EN INDEXATIES MAART Indexaties LONEN EN INDEXATIE MAART 2016 A: De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Loonsverhoging december 2016

Loonsverhoging december 2016 Loonsverhoging december 2016 Loonaanpassing A de aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen M De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat

Nadere informatie

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 239 12 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

info 10 2007 Kamercommissie keurt wetsontwerp sociale verkiezingen goed DEZE MAAND

info 10 2007 Kamercommissie keurt wetsontwerp sociale verkiezingen goed DEZE MAAND Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 10 2007 Kamercommissie keurt wetsontwerp sociale verkiezingen goed Guido Despiegelaere Minister van Werk Peter Vanvelthoven

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

DECEMBER 2006 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

DECEMBER 2006 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Wittemolenstraat 45 bus 3 8200 Brugge Tel. 050 34 34 18 Fax. 050 34 07 28 Info@viasoc.be DECEMBER 2006 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" A M R S

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

JULI 2012 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

JULI 2012 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JULI 2012 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). inimumlonen.

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2 I N F O Juli 2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2 I N F O April 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

Zij heeft tot doel aan bepaalde categorieën van arbeid(st)ers die werden ontslagen, het recht op outplacementbegeleiding

Zij heeft tot doel aan bepaalde categorieën van arbeid(st)ers die werden ontslagen, het recht op outplacementbegeleiding Neerlegging-Dépôt: 03109/2013 Regist.-Enregistr.: 13/09/2013 N : 116950/C0/102.06 Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht gaxploiteerd worden in de provincies Antwerpen,

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

FEBRUARI 2016 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

FEBRUARI 2016 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN FEBRURI 2016 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). inimumlonen.

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER DIE WORDEN ONTSLAGEN] 1, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei I N F O Mei 2010 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2010... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES NOVEMBER Indexaties

LONEN EN INDEXATIES NOVEMBER Indexaties LONEN EN INDEXTIE NOVEMBER 2017 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Persoonlijke werkloosheidsverklaring

Persoonlijke werkloosheidsverklaring Persoonlijke werkloosheidsverklaring Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor onder meer het toekennen van de stage-uitkering, het evalueren van de inspanningen

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Vakantiewetgeving bij de lokale besturen

Vakantiewetgeving bij de lokale besturen VVSG - 14 maart 2011 Jaarlijkse vakantie bij lokale besturen Dirk Neefs SD Worx Presenter, 19 mei 2008 Bij lokale besturen kunnen er verschillende vakantiestelsels van toepassing zijn: 1. Stelsel private

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 Geacht lid In de nieuwsbrief van deze maand besteden we aandacht aan de nieuwe barema s die vanaf oktober gelden in het PC 218, het aanvullend nationaal paritair comité

Nadere informatie

MEI 2013 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

MEI 2013 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN MEI 2013 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 59 VAN 20 DECEMBER 1994 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1995 EN 1996 VAN EEN AANVUL-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 59 VAN 20 DECEMBER 1994 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1995 EN 1996 VAN EEN AANVUL- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 59 VAN 20 DECEMBER 1994 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1995 EN 1996 VAN EEN AANVUL- LENDE VERGOEDING GELIJK AAN HET DUBBEL VAKANTIE- GELD VOOR DE DERDE DAG VAN DE VIERDE

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis. I. De CAO 82bis

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis. I. De CAO 82bis Circ. : 2007 230/EG/vs Date : 23-11-07 Dep. : OP Contact : Eric Galand De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis Na verschillende maanden van onderhandelen, zal de collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

I N F O Februari 2012

I N F O Februari 2012 I N F O Februari 2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2012... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

info 04 2007 De deeltijdse werknemer : feestdagen EN VERDER

info 04 2007 De deeltijdse werknemer : feestdagen EN VERDER Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P608141 Verschijnt maandelijks 2e jaargang info 04 2007 De deeltijdse werknemer : feestdagen Michel Davagle In ons vorige nummer hebben we reeds een bijdrage gewijd aan de

Nadere informatie