De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis. I. De CAO 82bis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis. I. De CAO 82bis"

Transcriptie

1 Circ. : /EG/vs Date : Dep. : OP Contact : Eric Galand De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis Na verschillende maanden van onderhandelen, zal de collectieve arbeidsovereenkomst 82bis (CAO 82bis) op 1 december 2007 in werking treden 1. Ter herinnering : door het generatiepact moest de collectieve arbeidsovereenkomst 82 gewijzigd worden, met name wat betreft het feit dat het vanaf nu gaat over een verplichting ten laste van de werkgever (waardoor onder andere de procedure die tot nu voorzien was, wijzigt). Rekening houdend met deze noodzakelijke wijziging, hebben de sociale partners zicht verbonden tot een bredere demarche, nl. een «bijwerking» van de collectieve arbeidsovereenkomst 82, rekening houdend met de evolutie sinds 2002 (datum van invoegetreding van de collectieve arbeidsovereenkomst 82). Deze circulaire heeft tot doel een overzicht te geven van de inhoud van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis met de wijzigingen en de nieuwe elementen. In een tweede deel worden de voordelen herhaald waar werkgevers en ontslagen werknemers van kunnen genieten wanneer een outplacementbegeleiding wordt georganiseerd. 1. Toepassingsgebied I. De CAO 82bis Het opschrift van de CAO werd gewijzigd in die zin dat er niet meer verwezen wordt naar het recht op outplacement vermits het nu gaat over een verplichting ten laste van de werkgever. Artikel 2, 2 van de CAO bepaalt bovendien dat de werkgever een outplacementbegeleiding moet aanbieden. Het is bijgevolg niet langer voldoende de ontslagen werknemer te informeren Rationae materiae CAO 82bis legt een algemeen arbeidsrechtelijk kader vast dat de voorwaarden bepaalt waaronder outplacement moet uitgevoerd worden. Federgon heeft heel wat druk uitgeoefend opdat deze vorm van outplacement zo uniform mogelijk zou zijn (t.o.v. alle potentiële dienstverleners) en van een zo hoog mogelijk kwalitatief niveau. Sommige afwijkingen die al in CAO 82 opgenomen waren, zijn nog altijd van toepassing. Zo kunnen de paritaire comités bijvoorbeeld de duur of de procedure voor de uitvoering van outplacement aan modaliteiten onderwerpen. 1 Koninklijke besluiten van 3 oktober 2007 en 21 oktober 2007 (Belgisch Staatsblad van 21 november 2007) Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/ Bruxelles Tel: 02/ Fax: 02/ Havenlaan 86c/ Brussel

2 p. 2 of Rationae personae De CCT nr. 82bis is van toepassing op alle werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en die onderworpen zijn aan de bepalingen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, alsook aan hun werkgevers. Werknemers die kunnen genieten van een outplacement moeten aan de volgende voorwaarden voldoen : - op het ogenblik van het ontslag minstens 45 jaar zijn; - op het ogenblik van het ontslag minstens één jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebben bij de onderneming; - ontslagen zijn om een andere dan dringende reden. Zijn bijgevolg uitgesloten uit outplacement, de werknemers : - die het rustpensioen kunnen aanvragen; - die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met een normaal gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die niet de helft bedraagt van de arbeidsduur van een voltijdse werknemer. De werknemer moet bijgevolg minstens halftijds werken om een outplacementbegeleiding aangeboden te krijgen. - die niet beschikbaar zouden moeten zijn voor de arbeidsmarkt na het einde van een opzeggingsvergoeding of van de periode gedekt door een opzeggingsvergoeding. Opgelet : Als een ontslagen werknemer uit de laatste 2 bovenvermelde categorieën (halftijds en beschikbaar voor de arbeidsmarkt) vraagt naar outplacementbegeleiding, moet de werkgever daar gevolg aan geven, ondanks deze uitsluitingen. De werknemer moet zijn aanvraag schriftelijk indienen binnen de 2 maanden na de betekening van het ontslag en de werkgever heeft 15 dagen tijd vanaf deze aanvraag om een geldig 2 outplacementaanbod te doen 3. Wat de werknemers betreft die niet meer beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt, moet naar 2 criteria gekeken worden : - hetzij de leeftijd : 58 jaar of meer - hetzij de professionele carrière : 38 jaar. Opgelet : op de werknemer die op brugpensioen gaat, kunnen andere voorwaarden inzake leeftijd of professionele carrière van toepassing zijn naargelang de sector. 4 2 Een aanbod is geldig als het aan de kwaliteitscriteria voldoet, opgenomen in CAO82bis. 3 Voor het vervolg van de procedure, zie punt 4 van deze circulaire 4 Voor meer informatie kan u terecht op de website van de RVA : (rubriek brugpensioen)

3 p. 3 of Dienstverlener outplacement Er is geen wijziging met betrekking tot de dienstverleners waarop de werkgever een beroep kan doen. De dienstverlener handelt : - hetzij in de hoedanigheid van een openbaar of privaat bureau, gespecialiseerd in het verstrekken van outplacement; - hetzij in het kader van een regeling, bepaald op het niveau van de bedrijfstak waartoe de onderneming behoort of, bij ontstentenis, in het kader van een regeling vastgesteld op het niveau van een andere bedrijfstak; - hetzij in het raam van een regeling, bepaald bij een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op het niveau van de onderneming; - hetzij in het kader van een regionaal, subregionaal of lokaal initiatief (reconversiecellen), dat opgezet wordt in het kader van een gewestelijke tewerkstellingsdienst en dat paritair wordt mede beheerd. De CAO 82bis bepaalt dat, indien de werkgever een beroep doet op een openbare of private dienstverlener, deze laatste erkend moet zijn. 3. Inhoud van outplacement 3.1. Kwaliteitscriteria Een nieuwe bepaling in de CAO 82bis heeft betrekking op de kwaliteitscriteria die uitdrukkelijk in de CAO voorzien worden. Deze kwaliteitscriteria werden grotendeels overgenomen uit de criteria vermeld in de gedragscode voor outplacementactiviteiten van Federgon Outplacement. Vooreerst moet het aanbod tot outplacement een aantal inlichtingen vermelden, nl. : - de minimumdiensten (persoonlijke en professionele balans, actieplan, logistieke en administratieve steun, en, op verzoek van de werknemer, psychologische ondersteuning) ; - de nagestreefde doelstellingen (met inbegrip van de eventueel specifiekere aspecten van 45-plussers); - de begeleidingsmethodes die worden beoogd (emotionele aspect, omgaan met veranderingen, ) ; - de aanvangsdatum van de outplacementbegeleiding; - het soort van outplacement dat wordt beoogd (individueel en/of groepsoutplacement); - het programma van de werknemer tijdens de outplacementbegeleiding via een document dat aan de werknemer overhandigd wordt (stappen, eventuele training, opvolging) - de vermoedelijke plaats(en) waar de outplacementbegeleiding wordt ingericht Deze elementen moeten opgenomen worden in het aanbod van de dienstverlener.

4 p. 4 of 10 De tekst van de CAO beklemtoont de noodzaak om een persoonlijke en professionele balans te laten voorafgaan door een individueel onderhoud met de werknemer. De CAO stelt vervolgens dat uit het outplacementaanbod bepaalde informatie moet blijken. Dit betekent dat er minstens naar deze informatie moet verwezen worden, zonder dat ze moet opgenomen worden in het aanbod (bijvoorbeeld door die informatie in een bijlage op te nemen, onder algemene voorwaarden, en daarbij te verwijzen naar CAO 82bis). De aldus bedoelde informatie betreft : - Het sluiten van een ongevallenverzekering; - Het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer; - Het dossier teruggeven, na beëindiging van de opdracht op vraag van de werknemer; - Zich niet beroepen op de niet-uitvoering van de verbintenissen van de werkgever; - Zich niet inlaten met de contacten met potentiële werkgevers, noch een ontslagbeslissing beïnvloeden; - De grootst mogelijke beroepsbekwaamheid en vakkennis aanbieden; - De werknemer zo snel mogelijk oproepen. Tot slot, een punt dat het onderwerp was van moeilijke onderhandelingen : de verplaatsingskosten tijdens de begeleidingsprocedure. Er werd bepaald dat de afstand tussen de woon- of werkplaats en de plaats waar de outplacementbegeleiding wordt ingericht, redelijk moet zijn. Ter beoordeling van de «redelijkheid» dient uit het outplacementaanbod te blijken dat rekening wordt gehouden met de geografische beschikbaarheid van de dienstverlener, de verplaatsingsmogelijkheden van de werknemer, de duur van het outplacement, 3.2. Duur en spreiding van outplacement De ontslagen werknemer die beantwoordt aan bovenvermelde toekenningsvoorwaarden heeft recht op een outplacementbegeleiding gedurende een maximumperiode van 12 maanden volgens de hieronder vermelde voorwaarden en modaliteiten. Deze periode van 12 maanden moet berekend worden vanaf de aanvangsdatum van het outplacementprogramma. Er wordt steeds verwezen naar drie verschillende periodes : - Periode 1 : maximum 2 maanden 20 uren - Periode 2 : maximum 4 maanden 20 uren - Periode 3 : maximum 6 maanden 20 uren De overgang van de ene periode naar de andere gebeurt automatisch; de werknemer moet dit dan ook niet opnieuw aanvragen.

5 p. 5 of 10 Deze stap werd in feite omgekeerd : de werknemer moet niet vragen om te kunnen genieten van de volgende periode van outplacement, maar moet vragen om niet opnieuw een periode te beginnen (bv. wanneer de werknemer ander werk heeft gevonden) ; bij ontstentenis zal hij verondersteld worden deel te nemen aan het vervolg van de outplacementprocedure. In de veronderstelling dat de werknemer de werkgever heeft verwittigd dat hij de begeleiding niet wenst voort te zetten, betekent dit niet dat hij zijn recht verliest om de aldus onderbroken procedure verder te zetten. Wanneer een werknemer zijn programma onderbroken heeft omdat hij een nieuwe betrekking heeft gevonden, behoudt hij het recht op een outplacementbegeleiding als hij deze job verliest binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de datum van indiensttreding. Om het programma te hervatten, moet de werknemer zijn vraag schriftelijk richten aan zijn ex-werkgever binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf het verlies van zijn nieuwe betrekking. In de veronderstelling dat de werkgever nog geen outplacementaanbod gedaan had, is de werkgever verplicht een outplacementaanbod te doen binnen de 15 dagen vanaf de datum van de aanvraag omwille van het feit dat de werknemer erom verzoekt in de maand waarin hij zijn nieuwe betrekking verloren heeft. Hetzelfde principe als hierboven is van toepassing op de ontslagen werknemer die, tijdens de opzeggingsperiode een nieuwe betrekking heeft gevonden en beslist een tegenopzegging te geven. Of het outplacementprogramma werd aangevangen of niet, deze werknemer behoudt eveneens zijn recht op outplacement gedurende drie maanden te rekenen vanaf het ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst bij zijn vorige werkgever een einde nam. Om het programma opnieuw te activeren, moet de werknemer zijn vraag schriftelijk richten aan zijn ex-werkgever binnen een termijn van drie maanden nadat de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever een einde nam. In geval van hervatting, vangt deze aan in de fase waarin het outplacementprogramma werd onderbroken. De begeleiding neemt in elk geval een einde na het verstrijken van de 12 maanden die begonnen zijn bij de aanvang van de begeleiding. VOORBEELD : Een ontslagen werknemer begint op 1 februari 2008 een outplacementprogramma. Op het einde van de twee eerste periodes (31 juli 2008), vindt hij opnieuw werk en hij informeert zijn ex-werkgever dat hij de laatste periode niet wil beginnen. Na twee maanden in zijn nieuwe functie (31 oktober 2008) verliest hij zijn werk. Hij kan het programma dus verderzetten waar hij gestopt is (bij het begin van de 3de periode). Hij zal echter niet kunnen genieten van een volledige derde periode vermits de 12 maanden begeleiding in elk geval een einde neemt op 31 januari Hij zal bijgevolg nog kunnen genieten van drie maanden begeleiding.

6 p. 6 of Aanvraagprocedure voor outplacement De procedure zoals voorzien in de CAO 82bis is aanzienlijk gewijzigd Algemeen principe Binnen een termijn van 15 dagen nadat de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen, moet de werkgever schriftelijk een outplacementbod doen. De CAO bepaalt dat het begrip «einde arbeidsovereenkomst» verwijst naar het einde van de opzeggingstermijn of, bij gebrek aan een opzeggingstermijn, naar het moment waarop het contract wordt verbroken. Indien de werkgever zijn verplichting niet is nagekomen binnen de 15 dagen, moet de werknemer hem binnen één maand na het verstrijken van die termijn in gebreke stellen. Na de ingebrekestelling heeft de werkgever één maand om schriftelijk een geldig outplacementaanbod te doen. De werknemer heeft daarna één maand om al dan niet zijn instemming te geven Ontslag met opzeggingstermijn A. Initiatief van de werkgever Indien de werkgever de werknemer ontslaat met inachtneming van een opzeggingstermijn, kan afgeweken worden van de procedure beschreven in 4.1. : de werkgever moet niet wachten tot het einde van de opzeggingstermijn. De werkgever kan immers, schriftelijk, een outplacementaanbod doen vanaf de kennisgeving van de opzegging. De werknemer is echter niet verplicht dit aanbod gedurende de opzeggingstermijn te aanvaarden. Er kunnen zich dan ook verschillende situaties voordoen : - de werknemer aanvaardt het aanbod en gaat akkoord om zo snel mogelijk een outplacementprogramma te beginnen. - de werknemer aanvaardt het aanbod maar wil de aanvang van de begeleiding uitstellen tot na het verstrijken van de opzeggingstermijn; - de werknemer reageert niet tijdens de opzeggingstermijn. Hij heeft bijgevolg 1 maand tijd nadat de arbeidsovereenkomst een einde nam om zich uit te spreken.

7 p. 7 of 10 Wanneer de werknemer verdaging vraagt, heeft de werkgever 2 mogelijkheden : - Hij gaat akkoord met de verdaging en het aanbod wordt als aanvaard beschouwd. - Hij weigert deze verdaging. In dat geval moet hij binnen de 15 dagen nadat de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen schriftelijk opnieuw een geldig outplacementaanbod doen (vervolgens passen we de procedure toe zoals vermeld in punt 4.1.) B. Initiatief van de werknemer Het kan ook dat de ontslagen werknemer zo snel mogelijk wil beginnen met outplacementbegeleiding. CAO 82bis voorziet daartoe tevens de mogelijkheid voor de werknemer om af te wijken van de procedure vermeld in punt 4.1 door, na de kennisgeving van het ontslag, het outplacement waar hij recht op heeft te vragen. De werkgever kan op twee manieren reageren op een aanvraag van de werknemer : - Ofwel weigert hij of reageert hij niet op de vraag van de werknemer. In dat geval zal de werkgever binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst een geldig outplacementaanbod moeten doen overeenkomstig punt Ofwel aanvaardt hij de vraag van de werknemer. De werkgever doet vervolgens schriftelijk een geldig aanbod aan de werknemer ; de aanvangsdatum van de outplacementbegeleiding wordt in onderling overleg vastgelegd Toepassingsformaliteiten met betrekking tot de procedure Alle uitwisselingen tussen werkgever en werknemer moeten schriftelijk gebeuren : voor de werkgever aangetekend ; voor de werknemer hetzij door het overhandigen van een geschrift waarvan het dubbel door de werkgever wordt ondertekend, hetzij aangetekend. In het geval van de werkgever, gaat het over : - het outplacementaanbod ; - het weigeren van een procedure-aanvraag - het aanvaarden of weigeren van een vraag tot verdaging van de aanvangsdatum van de begeleiding. Voor de werknemer, gaat het over : - Vraag tot aanvatting of hervatting van outplacement; - Ingebrekestelling; - Akkoord of weigering van een procedure; - Vraag tot verdaging van de aanvangsdatum; - Verwittiging inzake een nieuwe betrekking.

8 p. 8 of Opmerkingen - Indien de werknemer zonder motivering een geldig aanbod weigert of niet op een geldig aanbod reageert, is de werknemer bevrijd van zijn verplichting om een outplacementbegeleiding aan te bieden. - De paritaire comités kunnen hun eigen procedureregels vaststellen. - Deze procedures zijn niet van toepassing wanneer de begeleiding georganiseerd wordt door tewerkstellingscellen. - Schema s van de verschillende situaties zijn beschikbaar op de site van de Nationale Arbeidsraad cao 82.pdf 5. Kostprijs van outplacement De kostprijs van de outplacementbegeleiding is voor rekening van de werkgever, die daartoe de opdracht heeft gegeven. De paritaire comités kunnen echter van deze regel afwijken en de kostprijs van de outplacementbegeleiding collectief ten laste nemen. De toekenning van de begeleiding mag geen afbreuk doen aan de bepalingen met betrekking tot het ontslag zoals voorzien door de wet van 3 juli 1978 inzake arbeidsovereenkomsten of door sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. 6. Sancties in geval van niet-naleving van de verplichtingen 6.1. Voor de werkgever Het bedrag van de bijdrage verschuldigd door de werkgever die zijn verplichtingen inzake outplacement niet nakomt, wordt vastgesteld op euro per werknemer die recht heeft op outplacement, maar er niet van genoten heeft. Dit bedrag van euro is van toepassing in geval van volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering vanwege de werkgever Voor de werknemer Wanneer de werknemer zijn verplichtingen niet nakomt (bijv. : weigering van een geldig outplacementaanbod), kan hij, overeenkomstig de werkloosheidsreglementering, gesanctioneerd worden tot een schorsing van zijn recht op werkloosheidsuitkeringen voor een periode van 4 tot 52 weken.

9 p. 9 of Uitvoering van de verplichtingen De nieuwe CAO82bis bepaalt dat de werknemer die met de outplacementbegeleiding heeft ingestemd, gehouden is om er te goeder trouw aan mee te werken. Dit betekent onder meer dat de werknemer verondersteld wordt de dienstverlener te verwittigen bij afwezigheid. De werkgever moet erop toezien dat de opdracht van de dienstverlener te goeder trouw wordt uitgevoerd. 8. Inwerkingtreding De bepalingen in de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 82bis treden in werking op 1 december 2007 en zijn van toepassing op alle ontslagen die vanaf die datum aan de bij artikel 3 bedoelde werknemers betekend worden. II. Tussenkomst in de kosten van outplacement en vermindering van de sociale bijdragen Aangezien de werkgever ertoe gehouden is om, in toepassing van CAO 82bis, een outplacementprogramma aan te bieden aan de ontslagen werknemer, is het belangrijk erop te wijzen dat de werkgever eveneens van bepaalde voorwaarden kan genieten door outplacement voor te stellen. Doel van dit 2 de deel is de grote lijnen van deze voordelen op te sommen. 5 Volgende 2 soorten voordelen kunnen worden toegekend : - tussenkomst in de outplacementkosten - vermindering van de sociale bijdragen Deze voordelen zijn van toepassing wanneer de betrokken werkgever geconfronteerd wordt met een herstructurering die als dusdanig wordt erkend. 5 Voor meer details verwijzen wij naar onze circulaires van 7 juni 2007 en van 17 agustus 2004.

10 p. 10 of Terugbetaling van de outplacementkosten Een onderneming in herstructurering kan terugbetaling bekomen van de outplacementkosten (tot maximum EUR per werknemer) voor een werknemer met een «verminderingskaart herstructureringen». De aanvraag kan door de onderneming ingediend worden in de mate dat de werknemer gedurende minstens 120 kalenderdagen door één of meer arbeidsovereenkomsten met één of meer nieuwe werkgevers verbonden is geweest. 2. Vermindering van de sociale bijdragen Zowel de nieuwe werkgever als de werknemer kunnen genieten van een vermindering van de sociale bijdragen : - Vermindering van de patronale bijdragen : een forfaitaire vermindering van 400 EUR per kwartaal mag toegepast worden gedurende de geldigheidsduur van de «verminderingskaart herstructureringen». - Vermindering van de persoonlijke bijdragen : een forfaitaire vermindering van 133,33 EUR per maand mag toegepast worden gedurende de geldigheidsduur van de «verminderingskaart herstructureringen». * * *

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Dit recht wordt evenwel slechts toegekend wanneer de werknemer gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet :

Dit recht wordt evenwel slechts toegekend wanneer de werknemer gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet : Riolex Tewerkstelling > Outplacement CAO nr. 82 van 10.7.2002 betreffende outplacement voor werknemers van vijfenveertig jaar en ouder die worden ontslagen (gewijzigd door CAO nr. 82bis van 17 juli 2007,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER DIE WORDEN ONTSLAGEN] 1, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Outplacement CAO 82 bis ondertekend S.2007/036 CI7-036F.SK SK/SGE/S.2656. 19 juli 2007. Sonja Kohnenmergen Eerste adviseur

CIRCULAIRE. Outplacement CAO 82 bis ondertekend S.2007/036 CI7-036F.SK SK/SGE/S.2656. 19 juli 2007. Sonja Kohnenmergen Eerste adviseur Sonja Kohnenmergen Eerste adviseur CI7-036F.SK SK/SGE/S.2656 CIRCULAIRE S.2007/036 Outplacement CAO 82 bis ondertekend 19 juli 2007 Sociaal departement T + 32 2 515 08 40 F + 32 2 515 09 13 sk@vbo-feb.be

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET RECHT OP OUTPLACEMENT

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 BIS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 BIS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 BIS ------------------------------------------------------------------------ Zitting van dinsdag 17 juli 2007 ---------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden

Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2008 betreffende de invoering van een recht op outplacement voor sommige oudere werknemers Gelet op de

Nadere informatie

13. Outplacement. Inhoudstafel KADERLEDEN

13. Outplacement. Inhoudstafel KADERLEDEN 13. Outplacement Outplacement is in principe een voordelige formule voor de werknemer waardoor hij of zij na ontslag makkelijker een nieuwe job kan vinden. Maar opgelet, outplacement kan ondanks de hoge

Nadere informatie

DUUR EN FASERING OUTPLACEMENTBEGELEIDING

DUUR EN FASERING OUTPLACEMENTBEGELEIDING Duur begeleiding - artikel 6 DUUR EN FASERING OUTPLACEMENTBEGELEIDING 1ste fase 2de fase 3de fase 20 uren gedurende max. 2 maanden behalve indien vooraf verwittiging : nieuwe betrekking of beroepsbezigheid

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

Opgemaakt te... op...

Opgemaakt te... op... Aangetekend...... Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Ondergetekende... optredend als gevolmachtigde van de werkgever......... moet U tot zijn spijt mededelen dat een einde aan uw arbeidsovereenkomst wordt

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST. Outplacement OUTPLACEMENT OF «BEROEPSHERKLASSERING» VOOR ONTSLAGEN WERKNEMERS 29.10.2 0 15

NOTA STUDIEDIENST. Outplacement OUTPLACEMENT OF «BEROEPSHERKLASSERING» VOOR ONTSLAGEN WERKNEMERS 29.10.2 0 15 29.10.2 0 15 N ILÜFER POLAT A DVISEUR FEDERAAL TE WE RKSTELLINGSBE LEID NOTA STUDIEDIENST Outplacement OUTPLACEMENT OF «BEROEPSHERKLASSERING» VOOR ONTSLAGEN WERKNEMERS 1 WAARSCHUWING De regels inzake beschikbaarheid

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Wat moet u doen in het kader van outplacement?

Wat moet u doen in het kader van outplacement? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat moet u doen in

Nadere informatie

OUTPLACEMENT PROGRAMMA

OUTPLACEMENT PROGRAMMA OUTPLACEMENT PROGRAMMA VOOR DE WERKNEMERS UIT HET PARITAIR COMITÉ N 307 VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN WERKGEVER VERSIE VOOR WIE IS HET PROGRAMMA BEDOELD? Het begeleidingsprogramma is bestemd

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG NL FR einde Publicatie : 2013-12-31 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 26 DECEMBER 2013. - Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden

Nadere informatie

Outplacementprogramma Febem Afvalverwerkende bedrijven PC 142

Outplacementprogramma Febem Afvalverwerkende bedrijven PC 142 Outplacementprogramma Febem Afvalverwerkende bedrijven PC 142 1 jaar Inleiding De sociale partners van de afvalverwerkende bedrijven hebben in het kader van de CAO van. specifieke bepalingen goedgekeurd

Nadere informatie

Zij heeft tot doel aan bepaalde categorieën van arbeid(st)ers die werden ontslagen, het recht op outplacementbegeleiding

Zij heeft tot doel aan bepaalde categorieën van arbeid(st)ers die werden ontslagen, het recht op outplacementbegeleiding Neerlegging-Dépôt: 03109/2013 Regist.-Enregistr.: 13/09/2013 N : 116950/C0/102.06 Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht gaxploiteerd worden in de provincies Antwerpen,

Nadere informatie

OUTPLACEMENT PROGRAMMA

OUTPLACEMENT PROGRAMMA OUTPLACEMENT PROGRAMMA VOOR DE WERKNEMERS UIT HET PARITAIR COMITÉ N 307 VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN WERKNEMER VERSIE VOOR WIE IS HET PROGRAMMA BEDOELD? Het begeleidingsprogramma is bestemd

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement?

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn uw rechten

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag.

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag. 3 Meervoudig ontslag buiten collectief ontslag 3.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Bij een herstructurering met meervoudig ontslag, worden werknemers wel ontslagen, maar, tenminste in het onderscheid

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied van de regelgeving

2. Toepassingsgebied van de regelgeving COLLECTIEF ONTSLAG 1. Inleiding Als een onderneming ertoe gebracht wordt verschillende werknemers te ontslaan, kan het gebeuren dat ze te maken krijgt met de regelgeving over collectief ontslag ("procedure

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 107 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 Geacht lid In de nieuwsbrief van deze maand besteden we aandacht aan de nieuwe barema s die vanaf oktober gelden in het PC 218, het aanvullend nationaal paritair comité

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Rekeningsnummer Fopas-Outplacement 001 5282448 01

Rekeningsnummer Fopas-Outplacement 001 5282448 01 Outplacement in de verzekeringssector Overzicht Inleiding In deze publicatie wordt outplacement in de verzekeringssector, het outplacement programma en de voorwaarden die te vervullen zijn door de verschillende

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.847 ------------------------------ Zitting van donderdag 28 maart 2013 -------------------------------------------------- Regeerakkoord van 1 december 2011 Stelsel van werkloosheid met

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied

1. Toepassingsgebied HERSTRUCTURERING EN OUTPLACEMENT Met de economische herstelwet van 27 maart 2009 (Staatsblad, 7 april 2009) en het koninklijk besluit van 22 april 2009 (Staatsblad, 30 april 2009, 2 de editie) worden de

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

PLANET. OUTPLACEMENT Uw onmisbare gids bij ontslag

PLANET. OUTPLACEMENT Uw onmisbare gids bij ontslag PLANET OUTPLACEMENT Uw onmisbare gids bij ontslag Inhoud Verlos uzelf van het grote taboe p. 4 Wat betekent outplacement voor u? p. 7 De wet over uw plichten p. 8 Het outplacement model p. 11 Bespaar

Nadere informatie

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 64 VAN 29 APRIL 1997 TOT INSTELLING VAN EEN RECHT OP OUDERSCHAPSVERLOF, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDS- OVEREENKOMST NR. 64 BIS VAN 24 FEBRUARI 2015 ---------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE ONDERNEMINGEN, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 BIS VAN 10 NOVEMBER

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- TEGENWOORDIGERS MET BETREKKING TOT HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (B.S )

Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (B.S ) Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (B.S. 31.03.2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [10 november 2006 tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers werd opgericht bij de RVA en wordt op dezelfde manier beheerd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr Zitting van dinsdag 27 november 2001

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr Zitting van dinsdag 27 november 2001 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 ------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 27 november 2001 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT INVOERING VAN EEN RECHT

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 14 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 14 juli A D V I E S Nr. 1.953 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- Verplichting tot inschrijving als werkzoekende Kennisgeving van deze verplichting

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 4 juni 2008 VSKO/DB/08.06 V0806 Paritair Comité 152 Meesters-, vak- en dienstpersoneel: brugpensioen OPGELET, ENQUETE SCHOOLBESTUREN! Enkel de schoolbesturen die de enquête

Nadere informatie

OVERZICHT. Algemene inleiding Begripsomschrijving Rechtsbronnen Rechten en plichten van de werknemer en werkgever Besluit

OVERZICHT. Algemene inleiding Begripsomschrijving Rechtsbronnen Rechten en plichten van de werknemer en werkgever Besluit COLLECTIEF ONTSLAG FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 OVERZICHT Algemene inleiding Begripsomschrijving

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 BIS VAN 13 OKTOBER 2010 ------------------

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 76 VAN 18 JULI 2000 TOT. UITVOERING VAN ARTIKEL 27, 4, 2de ALINEA VAN DE ARBEIDSWET VAN 16 MAART 1971

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 76 VAN 18 JULI 2000 TOT. UITVOERING VAN ARTIKEL 27, 4, 2de ALINEA VAN DE ARBEIDSWET VAN 16 MAART 1971 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 76 VAN 18 JULI 2000 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL 27, 4, 2de ALINEA VAN DE ARBEIDSWET VAN 16 MAART 1971 ------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE UITZENDKRACHTEN ---------------------------------------------

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- Harmonisering van het statuut arbeider/bediende Motivering

Nadere informatie

561 Ziekte- en invaliditeitsverzekering Borstvoedingspauzes

561 Ziekte- en invaliditeitsverzekering Borstvoedingspauzes Borstvoedingspauzes 1. Definitie - Wat : Vanaf 1 juli 2002 hebben de werkneemsters recht op pauzes van een half uur tijdens de werkuren om hen in staat te stellen borstvoeding aan hun pasgeboren kind te

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen de ondertekenden : ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona nummer: De arbeider,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO :

De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : 1090000 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : http://www.werk.belgie.be/searchcao.aspx?id=4708 Aangezien

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie