INOM-Arbeiders GIDS. Financiële tussenkomst bij opleidingen voor arbeiders PC111/ versie 1.2. zie ook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INOM-Arbeiders GIDS. Financiële tussenkomst bij opleidingen voor arbeiders PC111/1.2.3. 2006 - versie 1.2. zie ook www.inom."

Transcriptie

1 INOM-Arbeiders GIDS Financiële tussenkomst bij opleidingen voor arbeiders PC111/ versie 1.2. zie ook

2 1. INOM-Arbeiders INOM-Arbeiders (Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid vzw) is een nationaal paritair opleidingsfonds bestemd voor opleidingen van arbeiders binnen de sector van het Paritair Comité nr. 111/ De concrete werking verloopt echter autonoom voor de beide taalgemeenschappen. INOM-Arbeiders wordt paritair beheerd door de werkgeversorganisatie AGORIA en de werknemersorganisaties ABVV-metaal, ACLVB en ACV-metaal. INOM-Arbeiders wordt gefinancierd met een bijdrage van 0.1% van de bruto loonmassa van de arbeiders (geïnd door het Fonds voor Bestaanszekerheid). De bedoeling is het opzetten van opleidingen voor arbeiders te stimuleren ondermeer via een bedrijfsopleidingspremie. De financiële tussenkomst is, voor elk bedrijf dat ressorteert onder Paritair Comité 111/1.2.3., geplafonneerd tot een jaarlijks vast te stellen maximumbedrag. Dat bedrag wordt berekend door een jaarlijks vastgesteld basisbedrag per arbeider te vermenigvuldigen met het totaal aantal arbeiders in dienst op 31 december van het voorafgaande jaar. Het basisbedrag per arbeider wordt jaarlijks tegen 1 december vastgelegd. Alle opleidingen bij INOM-Arbeiders worden erkend voor educatief verlof. Elk bedrijf kan dus een deel van de loonkost terug bekomen via de Dienst Betaald Educatief Verlof voor de beroepsopleidingen die minstens 32 uren duren en dit tot 180 uren per persoon. 2. Welke opleidingen Een opleiding die in aanmerking komt voor financiële ondersteuning : is een opleiding nuttig voor de uitoefening van de huidige of toekomstige job van de betrokken cursisten. kan een on-the-job training (een opleiding op apparatuur in de onderneming van de cursist) zijn indien dit past in een ruimer opleidingskader van het bedrijf en als er minimum 20% theoretische kennisoverdracht is in combinatie met maximum 80% praktijkoefening. is een opleiding die plaatsvindt tijdens de werkuren. Indien een opleiding buiten de werkuren plaatsvindt, moet hierover een akkoord zijn met de vakbondsvertegenwoordiging. is een opleiding die in principe in het Nederlands plaatsvindt (behalve taalopleidingen). Indien de opleiding toch in een andere taal plaatsvindt, moet u dit bij de aanvraag argumenteren. duurt minimum één dag (en één opleidingsonderdeel duurt minstens een halve dag). kan zowel een interne als een externe opleiding zijn.

3 3. Met welke lesgever Met een interne of externe lesgever, zoals bijvoorbeeld leraars uit technische scholen, specialisten uit bedrijven en private opleidingsverstrekkers. 4. Voor wie Voor alle arbeiders ressorterend onder het Paritair Comité 111/ Arbeiders van de non-ferrosector (PC 105), uitzendkrachten en bedienden kunnen deelnemen aan INOM-opleidingen. Hiervoor wordt geen premie betaald. 5. Waarom indienen U heeft er voordeel bij om een opleidingsdossier in te sturen. De volgende ondersteuningsmogelijkheden zijn voorzien : Bedrijfsopleidingspremie Bedrijven die hun opleidingen laten erkennen door INOM-Arbeiders kunnen voor de erkende opleidingen een bedrijfsopleidingspremie bekomen. Deze premie bedraagt 72 per arbeider per dag. Tussenkomst in loonkost Een opleiding van minstens 32 uren én door INOM-Arbeiders erkend, geeft recht op een tussenkomst in de loonkost via de Dienst voor Betaald Educatief Verlof. INOM-Arbeiders maakt hiervoor de attesten op. 6. Indieningsprocedure a. Wanneer indienen Het Programmacomité van INOM-Arbeiders behandelt de schriftelijke opleidingsaanvraag vòòr de startdatum van de cursus (uiterste indieningsdata en vergaderdata in bijlage 2). Het volledig ingevulde aanvraagformulier (A-formulier in bijlage) wordt ingediend bij de opleidingsadviseur van de regionale vereniging van AGORIA (contactgegevens in bijlage 3). Eventueel laattijdig ingediende dossiers moeten gemotiveerd worden bij de aanvraag. Bedrijven uit PC (Montage) sturen hun aanvraag rechtstreeks naar het secretariaat van INOM-Arbeiders (zie adres in bijlage 3). U moet over het opleidingsvoorstel de ondernemingsraad raadplegen (of bij gebrek hieraan de syndicale delegatie of de regionale vakbondsvertegenwoordiging).

4 b. Hoe indienen Op het aanvraagformulier (zie A-formulier in bijlage) moeten volgende gegevens duidelijk vermeld worden : Identificatie van de aanvrager : naam van het bedrijf, adres, contactpersoon enz. Codenummer : elke opleiding krijgt een code van INOM-Arbeiders, u vult dit dus niet in! Aantal arbeiders in dienst op 31 december van het voorgaande jaar : hiermee berekent INOM-Arbeiders het jaarbedrag. Titel van de opleiding : correcte weergave van de titel, het programma voegt u in bijlage toe bij het aanvraagformulier zodat de inhoud duidelijk is. Doelstelling en doelgroep: voor wie en waarom. Duur, zowel in dagen als uren. Aantal deelnemers : een onderscheid maken naar aantal arbeiders, bedienden of interimarissen. Aantal cycli of groepen (een groep kan ook uit één deelnemer bestaan). Data en uren van de cycli (kalenderoverzicht). Plaats waar de opleiding plaatsvindt. Naam van de lesgever(s) : gegevens over het instituut en/of de lesgever. Datum bespreking met de afgevaardigden van de werknemers in hetzij de ondernemingsraad of bij ontstentenis hiervan de syndicale delegatie. Uw aanvraagformulier kan u on-line invullen via Kort na uw aanvraag zal de opleidingsadviseur van de regionale vereniging van Agoria met u contact opnemen en een codenummer bezorgen die u in al uw verdere correspondentie m.b.t. de opleiding gebruikt. c. Welke documenten na de cursus doorsturen Per deelnemer een inschrijvingsformulier (B-formulier in bijlage) U houdt gedurende de opleiding de aanwezigheden bij en stuurt dit op onmiddellijk na de opleiding (C-formulier in bijlage). De aanvraag-, inschrijvings- en aanwezigheidsformulieren moeten opgestuurd worden naar de opleidingsadviseur van de regionale vereniging van AGORIA (zie adressen in bijlage 3). Als het dossier volledig is wordt het doorgestuurd naar INOM-Arbeiders. Een bedrijf dat onder het Paritair Comité ressorteert (montagebedrijf), zendt dezelfde documenten op, maar rechtstreeks naar het secretariaat van INOM-Arbeiders (zie adres in bijlage 3). Het secretariaat van INOM-Arbeiders maakt de getuigschriften betaald educatief verlof en de deelnemingsgetuigschriften op en stuurt deze documenten rechtstreeks naar uw bedrijf.

5 d. Wie betaalt de opleidingsverstrekker In tegenstelling tot vroeger maakt de opleidingsverstrekker na de opleiding de facturen op ter attentie van uw bedrijf op basis van de afspraken gemaakt tussen uw bedrijf en de opleidingsverstrekker. 7. Speciale regelingen voor volgende opleidingen a. Nederlands op de werkvloer voor anderstaligen De toekenning van de bedrijfsopleidingspremie voor opleidingen Nederlands op de werkvloer voor anderstaligen (bij voorkeur in het kader van het gelijknamige project) valt niet onder de regeling van het maximumbedrag dat aan een bedrijf per kalenderjaar wordt toegekend. Voor deze opleiding geldt dezelfde algemene aanvraagprocedure maar voor de facturatie geldt het volgende : de opleidingsverstrekker maakt de facturen op ter attentie van INOM-arbeiders, op basis van de afspraken gemaakt tussen het bedrijf en de opleidingsverstrekker, maar zendt ze naar de opleidingsadviseur van de regionale vereniging van AGORIA van uw provincie. Vervolgens wordt de volledige opleidingskost terugbetaald aan de opleidingsverstrekker door INOM- Arbeiders. b. Open Programmatie De regionale verenigingen van AGORIA organiseren jaarlijks een open opleidingsaanbod. Indien dit aanbod is erkend door INOM-Arbeiders, kunnen arbeiders van bedrijven ressorterend onder het Paritair Comité 111/ gratis aan deze cursussen deelnemen. Voorzover deze cursussen voldoen aan de wettelijke vereisten, komen ze eveneens in aanmerking voor terugbetaling van (een deel van) de loonkosten in het kader van het stelsel van het betaald educatief verlof. Arbeiders van de non-ferrosector (PC 105) kunnen eveneens deelnemen aan cursussen uit de "open programmatie". INOM-Arbeiders factureert daarvoor een bedrag van 15 per deelnemer per uur als tussenkomst in de organisatiekost. c. Lasopleiding bij het VCL (Vervolmakingscentrum voor Lassers) Ondernemingen die ressorteren onder het PC 111/ kunnen voor opleidingen door het VCL (zie adres in bijlage 3) rekenen op een korting vanuit het VCL en de opleidingspremie vanwege INOM- Arbeiders. De kostprijs voor een VCL-opleiding bedraagt 173,53 per arbeider per dag, exclusief Rxkost ( 10/stuk) en/of certificatiekost ( 100). Vanuit het VCL krijgt u een korting van 85. Na de betaling van uw factuur aan het VCL wordt u de INOM-bedrijfsopleidingspremie van 72 per arbeider per dag betaald. De eindkost voor de opleiding bedraagt voor het bedrijf dus 16,53.

6 Deze opleidingen komen in aanmerking voor terugbetaling van de loonkosten in het kader van het stelsel van het betaald educatief verlof (vanuit het VCL). Opgelet : dergelijke opleidingsaanvraag dient u rechtstreeks in bij het VCL!! Deze procedure valt niet onder de regeling van het maximumbedrag dat aan een bedrijf per kalenderjaar wordt toegekend. d. on-the-job-training In het geval van een on-the-job training kan de financiële tussenkomst voor het deel praktijkopleiding nooit die voor het theoretische deel overschrijden. Voorbeeld : een on-the-job training duurt 10 dagen, waarvan 2 dagen theorie en 8 dagen praktijk. De bedrijfsopleidingspremie bedraagt in dit geval voor één deelnemer (2 dagen theorie x 72)+(2 dagen praktijk x 72) = 288. e. Lasopleiding bij het BIL (Belgisch Instituut voor Lastechnologie) Voor de opleidingen EWS (European Welding Specialist) en EWT (European Welding Technologist), georganiseerd door het BIL (Belgisch Instituut voor Lastechnologie) worden de inschrijvingsgelden voor arbeiders uit PC 111/1.2.3 terugbetaald. Deze terugbetaling van de inschrijvingsgelden valt onder de gewone regeling van het maximumbedrag dat aan een bedrijf per kalenderjaar wordt toegekend. Het traject komt eveneens in aanmerking voor betaald educatief verlof. f. Non-Ferro (PC 105) Non-ferro bedrijven kunnen voor hun opleidingen voor arbeiders eveneens een aanvraag voor erkenning indienen bij INOM-Arbeiders. Deze opleidingen komen echter enkel in aanmerking voor betaald educatief verlof. Het secretariaat van INOM-Arbeiders bezorgt u de nodige documenten zodat u uw dossier kan indienen bij de Dienst Betaald Educatief Verlof. INOM-Arbeiders rekent hiervoor 10 per cursist aan aan uw bedrijf. U ontvangt geen bedrijfsopleidingspremie van INOM-Arbeiders. g. Cursus preventie-adviseur De kost voor de cursus preventie-adviseur die bij de regionale vereniging van Agoria Oost- en West- Vlaanderen wordt georganiseerd, wordt voor de arbeiders ten laste van INOM-Arbeiders genomen. Deze regeling valt niet onder de procedure van het maximumbedrag dat aan een bedrijf per kalenderjaar wordt toegekend.

7 8. Betaling van de toegekende premies a) Bedrijfsopleidingspremie U stuurt na de opleiding de formulieren (B en C) door naar de opleidingsadviseur van de regionale vereniging van AGORIA uit uw provincie. Na controle betaalt INOM-arbeiders de bedrijfsopleidingspremie aan het bedrijf en dit ten belope van het jaarlijks toegekende maximumbedrag. Wanneer uw bedrijf tot de montagesector behoort stuurt u de formulieren rechtstreeks naar INOM- Arbeiders in Brussel. Mocht blijken dat bij nazicht het opleidingsdossier niet voldoet aan de geldende voorwaarden, zal INOM-Arbeiders de bedrijfsopleidingspremie voor de betrokken cursus terugvorderen of niet uitkeren. Wij vestigen er uw aandacht op dat eventuele taksen, afhoudingen of terugvorderingen op deze premie, die zouden verschuldigd zijn omwille van Vlaamse, Belgische of Europese wetgeving in geen geval ten laste kunnen gelegd worden van INOM-Arbeiders. b) Tussenkomst in loonkost Na enkele maanden ontvangt u rechtstreeks van INOM-Arbeiders de getuigschriften van aanwezigheid, opgemaakt op basis van de ingezonden formulieren B en C. Zij worden gewoon verder opgenomen in de administratieve stappen, nodig om een dossier tot tussenkomst in loonkost in te dienen via de Dienst Betaald Educatief Verlof (door uw bedrijf).

8 BIJLAGE 1 Berekening van het jaarbedrag 2006 De financiële tussenkomst is, voor elk bedrijf dat ressorteert onder Paritair Comité 111/1.2.3., geplafonneerd tot een jaarlijks vast te stellen maximumbedrag. Dat bedrag wordt berekend door een jaarlijks vastgesteld basisbedrag per arbeider te vermenigvuldigen met het totaal aantal arbeiders in dienst op 31 december van het voorafgaande jaar. Het basisbedrag per arbeider wordt jaarlijks tegen 1 december vastgelegd. Voor 2006 is het jaarlijks vastgesteld basisbedrag 17,50 per arbeider. De formule voor de berekening van het maximaal beschikbare bedrag voor 2006 is dus 17,50 x aantal arbeiders in dienst op 31/12/2005. Voor bedrijven met in totaal 140 (of minder) arbeiders in dienst op 31/12/2005 is het maximaal beschikbare bedrag voor 2006 vastgesteld op We herhalen dat u na de opleiding de formulieren B en C doorstuurt naar de opleidingsadviseur van de regionale vereniging van AGORIA uit uw provincie. Na controle betaalt INOM-arbeiders de bedrijfsopleidingspremie aan uw bedrijf en dit ten belope van het jaarlijks toegekende maximumbedrag. Wanneer uw bedrijf tot de montagesector behoort, stuurt u de formulieren rechtstreeks naar INOM- Arbeiders. Het jaarbedrag is niet overdraagbaar.

9 BIJLAGE 2 Data 2006 Uw volledig ingevuld aanvraagformulier (A-formulier) moet bij de opleidingsadviseur van de regionale vereniging van AGORIA van uw provincie binnen zijn uiterlijk tegen de onderstaande indieningsdatum (linkerkolom). Dan wordt de aanvraag behandeld op het eerstvolgende Programmacomité van INOM-Arbeiders (rechterkolom). Bedrijven uit PC (Montage) sturen hun aanvraag rechtstreeks naar het secretariaat van INOM- Arbeiders. Wanneer het een lasopleiding bij het VCL betreft, richt u uw aanvraag rechtstreeks tot het VCL. Indieningsdatum bij de opleidingsadviseur van de regionale vereniging van AGORIA van uw provincie Vrijdag 23 december Donderdag 26 januari Donderdag 23 februari Donderdag 23 maart Donderdag 27 april Woensdag 24 mei (voor uur) Donderdag 22 juni Donderdag 24 augustus Donderdag 21 september Donderdag 26 oktober Donderdag 23 november Datum Programmacomité INOM- Arbeiders 2006 Maandag 9 januari Maandag 6 februari Maandag 6 maart Maandag 3 april Maandag 8 mei Dinsdag 6 juni Maandag 3 juli Maandag 4 september Maandag 2 oktober Maandag 6 november Maandag 4 december

10 BIJLAGE 3 Nuttige adressen en contactpersonen INOM-Arbeiders Dhr Bart Lannoo Diamant Building A. Reyerslaan Brussel Tel Fax website : Werkgeversorganisatie AGORIA AGORIA ANTWERPEN-LIMBURG Mevr. Goedele Hufkens Adviseur Vorming en Opleiding Filip Williotstraat Berchem Tel Fax AGORIA BRABANT Mevr. Ariane Gheysen Adviseur Vorming en Opleiding Diamant Building A. Reyerslaan Brussel Tel Fax AGORIA OOST- EN WEST-VLAANDEREN Mevr. Deborah Coulier Vorming en Opleiding Archipel Business Center Tramstraat Zwijnaarde (Gent) Tel Fax AGORIA VLAANDEREN Dhr Krispijn Yperman Stafmedewerker Tel Dhr Wilson De Pril Directeur-generaal Diamant Building A. Reyerslaan Brussel Tel Fax

11 Werknemersorganisaties ABVV METAAL ABVV Metaal Antwerpen Ommeganckstraat 47/ Antwerpen Dhr Karel Jonckheere Algemeen Secretaris Tel Fax Dhr Friso Borremans Studiedienst en technicus Tel Provinciale Afdeling Brabant Jean Paul Sellekaerts Propagandist Tel Paul Binje Voorzitter Rouppeplein Brussel Tel Fax ABVV Industriebond-Metaal-Limburg Volksontwikkeling Dhr Tony Castermans Provinciaal voorzitter Jekerstraat Tongeren Tel Fax Federatie der Metaalbewerkers Vlaams Brabant Dhr Karel Gacoms Provinciaal Secretaris Mechelsestraat Vilvoorde Tel Fax ABVV Metaal West-Vlaanderen Dhr John Debrouwere Provinciaal Secretaris mevr. Veronique Rogiers Adviseur Conservatoriumplein 9/ Kortrijk Tel Fax ABVV METAAL Georges De Batselier Nationaal Secretaris Marc Lenders Adviseur Jacob Jordaensstraat Brussel Tel Fax Provinciale Metaalindustriebond Oost- Vlaanderen Dhr Albert Moerman Provinciaal Secretaris Vrijdagmarkt Gent Tel Fax

12 ACV METAAL ACV Metaal - Nationaal Dhr Marc De Wilde Algemeen Secretaris Dhr Leo Vermeulen Stafmedewerker Studiedienst Mevr. Inge De Bie Stafmedewerkster Heembeeksestraat Brussel Tel Fax ACV Metaal Antwerpen Dhr Eddy De Decker Hoofdsecretaris Provincie Antwerpen Nationalestraat Antwerpen Tel Fax ACV Metaal Oost-Vlaanderen Dhr Wim Sebreghts Hoofdsecretaris Provincie Oost-Vlaanderen Poel Gent Tel Fax ACV Metaal West-Vlaanderen Dhr Jan Maeseele Hoofdsecretaris Provincie West-Vlaanderen Kennedypark 16 D 8500 Kortrijk Tel Fax ACV Metaal Brabant Dhr Gaston Celen Hoofdsecretaris Provincie Brabant Pletinckxstraat Brussel Tel Fax ACV Metaal Limburg Dhr Theo Vangompel Hoofdsecretaris Provincie Limburg Guldensporenlaan Houthalen Tel Fax

13 ACLVB ACLVB Dhr Yves Vergeylen Functieclassificatiedeskundige Dienst BO Koning Albertlaan Gent Tel Fax ACLVB Johan Roelandt Nationaal sectoraal verantwoordelijke Poincarrélaan Brussel Tel Fax Lascentra Belgisch Instituut voor Lastechniek - BIL Dhr Alfred Dhooge Directeur Antoon van Osslaan, Brussel (Neder-over-Heembeek) Tel Fax Vervolmakingscentrum voor Lassers VCL Dhr Marc Hellin Directeur Antoon van Osslaan, 1 pb Brussel (Neder-over-Heembeek) Tel Fax

14 A-formulier 1 formulier per aanvraag a.u.b. OPLEIDING VOOR ARBEIDERS - Aanvraagformulier INOM-Arbeiders Bij plaatsgebrek bijlagen toevoegen a.u.b. Bedrijf... Mevr./Dhr... Functie... Codenummer (niet in te vullen door aanvrager)... Straat... Nr...Postcode... Gemeente... Telefoon...Fax Aantal arbeiders in dienst... (op 31/12 van het voorgaande jaar) Rekeningnummer... Opleidingsverstrekker (naam en adres)... Titel Opleiding... (programma in bijlage voegen aub) Doelstelling Doelgroep Plaats van de opleiding... TOT. AANTAL LESUREN... uren, verspreid over... dagen TOTAAL AANTAL DEELNEMERS Aantal arbeiders :... Aantal bedienden :... Aantal interimarissen :... DATA en UURREGELING (kalender per groep/sessie/cyclus) Indien on-the job : Uren theorie :... Uren praktijk:... Deze zijn verdeeld over... groepen/sessies/cycli Melding Ondernemingsraad/syndicale delegatie : ja komt nog (één van beide organen is voldoende) Datum melding :... geen van beide organen aanwezig in het bedrijf en kopie van het dossier doorgestuurd naar het provinciale secretariaat van ABVV-metaal, ACLVB en ACV-metaal op...(datum) Handtekening door de werkgever en datum :...

15 B-formulier 1 formulier per persoon a.u.b. INSCHRIJVINGSFORMULIER INOM-Arbeiders Bij plaatsgebrek bijlagen toevoegen a.u.b. Titel van de opleiding... met codenummer.../... Naam en adres van de onderneming nace-code :... Naam en functie van de contactpersoon binnen de onderneming... Inlichtingen over de cursist Naam en voornaam:... Nationaliteit :... Geboortedatum en -plaats :... /... /... te..... Privé-adres : Functie in de onderneming (duidelijk omschrijven) Statuut : arbeider bediende interim Studieniveau: - Lager onderwijs - Lager secundair onderwijs - Hoger secundair onderwijs - Hoger onderwijs korte type - Hoger onderwijs lange type - Universitair onderwijs Datum :... Handtekening :... Uw persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een databestand van I.N.O.M. VZW, met maatschappelijke zetel te A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel. Zij zijn bestemd voor de administratie van I.N.O.M. VZW. De Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft U een recht van toegang tot de gegevens en de verbetering ervan, alsook de mogelijkheid om het openbaar register gehouden bij de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.

16 C-formulier Eén formulier per opleidingscyclus a.u.b. AANWEZIGHEIDSFORMULIER VAN DE CURSUS INOM-Arbeiders Bij plaatsgebrek bijlagen toevoegen a.u.b. NAAM VAN HET BEDRIJF :... REKENINGNUMMER BEDRIJF :... TITEL VAN DE CURSUS :.... TOEGEKEND CODENUMMER :... /... PLAATS VAN DE OPLEIDING :.... LESGEVER : DUURTIJD VAN DE CURSUS (in dagen) :... AANTAL DEELNEMERS :... AANTAL MANDAGEN : aantal deelnemers... x aantal opleidingsdagen per deelnemer... =...mandagen ( Indien on-the-job training : aantal mandagen theorie per deelnemer : aantal mandagen praktijk per deelnemer :. ) DATA CURSUS... /... / /... / /... / /... / /... / /... / /... /... UURROOSTER van...u. tot...u. van...u. tot...u. van...u. tot...u. van...u. tot...u. van...u. tot...u. van...u. tot...u. van...u. tot...u. DEELNEMERS Aanwezig : X of paraaf De lesgever : Gewettigd afwezig. : Ongewettigd afwezig. : Ο Regionale Adviseur Agoria (voor gezien) :...

INOM-Arbeiders GIDS. Financiële tussenkomst bij opleidingen voor arbeiders PC111/1.2.3. 2012 zie ook www.inom.be/arbeiders

INOM-Arbeiders GIDS. Financiële tussenkomst bij opleidingen voor arbeiders PC111/1.2.3. 2012 zie ook www.inom.be/arbeiders INOM-Arbeiders GIDS Financiële tussenkomst bij opleidingen voor arbeiders PC111/1.2.3. 2012 zie ook www.inom.be/arbeiders INOM-Arbeiders INOM-Arbeiders (Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende

Nadere informatie

SFSCW. Ondersteuning van vormingsbeleid voor risicogroepwerknemers in de socioculturele sector gids voor aanvragers. 2007 - Versie 2.

SFSCW. Ondersteuning van vormingsbeleid voor risicogroepwerknemers in de socioculturele sector gids voor aanvragers. 2007 - Versie 2. SFSCW 2007 - Versie 2.0 Ondersteuning van vormingsbeleid voor risicogroepwerknemers in de socioculturele sector gids voor aanvragers SFSCW Vlaamse social-profitfondsen vzw Inhoudstafel 1. Het Sociaal Fonds

Nadere informatie

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD De opleiding voor het uitvoerend personeel in de beveiliging wordt door het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 geregeld. Niemand kan namelijk activiteiten

Nadere informatie

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD Het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2013. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2013. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2013 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 30 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen.

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen. MICROSOFT OFFICE EXCEL BASIS Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2015 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 35 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS)

VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS) VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS) Opleiding voor arbeiders en meewerkende ploegbazen in de bouw. Er wordt een overzicht gegeven van de voornaamste veiligheidsvoorschriften die gelden op een

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2015 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 35 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven.

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven. AutoCAD is een software fenomeen: het aantal gebruikers vann AutoCAD overtreft ruim de gebruikers vann andere CAD-systemen. Sinds zijn introductie is AutoCAD gegroeid van een simpel programma p tot een

Nadere informatie

Convention collective de travail van 17 september 2012 du 17 septembre 2012

Convention collective de travail van 17 september 2012 du 17 septembre 2012 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en Commission paritaire des constructions elektrische bouw métallique, mécanique et électrique Collectieve arbeidsovereenkomst Convention collective de travail

Nadere informatie

doorheen de metaal welkom!

doorheen de metaal welkom! doorheen de metaal welkom! Welkom bij de metallo s Welkom op je nieuwe job in de metaalsector. Spannend? Allicht wel en misschien ben je ook een beetje onwennig tijdens de eerste dagen. Dat is normaal.

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

FORMULIER DV94D. Waarom deze vrijstelling?

FORMULIER DV94D. Waarom deze vrijstelling? AANVRAAG TOT VRIJSTELLING OM EEN OPLEIDING VIA TEWERKSTELLING TE VOLGEN IN EEN ONDERNEMING VOOR VORMING DOOR ARBEID (CSPI, EX-EFT: ENTREPRISE DE FORMATION PAR LE TRAVAIL) OF EEN ATELIER VOOR VORMING DOOR

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag tot gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten door een erkende dienstencheque-onderneming

Aanvraag tot gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten door een erkende dienstencheque-onderneming STEUN AAN ONDERNEMINGEN Aanvraag tot gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten door een erkende dienstencheque-onderneming Verzend het ondertekende formulier (en de bewijsstukken) nadat de opleiding

Nadere informatie

Art. 1. Toepassingsgebied

Art. 1. Toepassingsgebied Reglement tot het bekomen van een financiële tussenkomst van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers. Art.

Nadere informatie

Opleidingsfonds dienstencheques

Opleidingsfonds dienstencheques Opleidingsfonds dienstencheques Aanvraag tot gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten door een erkende dienstencheque-onderneming Als de werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN)

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN) Aansluitingsnummer: INSZ: BZ: Betreft: AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN) Belangrijk Lees dit eerst! Waarvoor dient dit formulier?

Nadere informatie

IPV IPV IPV IPV OPLEIDING ACS-ZUIVEL. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie

IPV IPV IPV IPV OPLEIDING ACS-ZUIVEL. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie OPLEIDING ACS-ZUIVEL Vlaanderen 2014 Hotel Van der Valck Beveren Opleiding ACS-Zuivel voor bedienden Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie BELGISCHE CONFEDERATIE VAN DE ZUIVELINDUSTRIE Opleidingsadviseur

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering feitelijke vereniging ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING, EEN STAGE OF BEPAALDE STUDIES

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING, EEN STAGE OF BEPAALDE STUDIES AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING, EEN STAGE OF BEPAALDE STUDIES Naar aanleiding van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. Voor het Brussels

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING VOOR EEN ZELFSTANDIG BEROEP

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING VOOR EEN ZELFSTANDIG BEROEP AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING VOOR EEN ZELFSTANDIG BEROEP Naar aanleiding van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. Voor het Brussels

Nadere informatie

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Neerlegging-Dépôt: 24/11/2016 Regist.-Enregistr.: 05/12/2016 N : 136307/CO/111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Commission paritaire des constructions métallique, mécanique

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Pagina 1 van 6 Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Gouvernementstraat 1-9000 Gent tel.

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING IN HET KADER VAN EEN OVEREENKOMST ALS KANDIDAAT-ONDERNEMER MET EEN ACTIVITEITENCOÖPERATIE

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING IN HET KADER VAN EEN OVEREENKOMST ALS KANDIDAAT-ONDERNEMER MET EEN ACTIVITEITENCOÖPERATIE AANVRAAG TOT VRIJSTELLING IN HET KADER VAN EEN OVEREENKOMST ALS KANDIDAAT-ONDERNEMER MET EEN ACTIVITEITENCOÖPERATIE Naar aanleiding van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de

Nadere informatie

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR VERVOLMAKING (verlenging van het getuigschrift ) De geldigheid

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering ZG/WEL-150309 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Lidmaatschap VLP-club 2012 (aanvraag voor het aansluiten als nieuwe club)

Lidmaatschap VLP-club 2012 (aanvraag voor het aansluiten als nieuwe club) Lidmaatschap VLP-club 2012 (aanvraag voor het aansluiten als nieuwe club) Volledige naam club: Stempel club: (verplicht!) Vestigingsadres club (= locatie van de infrastructuur) (= locatie van de infrastructuur)

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID AANVRAAG TOT TOESTEMMING OM EEN ACTIVITEIT UIT TE OEFENEN TIJDENS EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID (Werknemersregeling) Bezorg ons dit formulier ingevuld terug voor uw werkhervatting AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE

Nadere informatie

EXCEL BASIS. Datum. Gent. Prijs. op interactieve wijze. voorbeelden. 09u00-16u00. Niet-leden. Leden. Bedienden PC 218 Arbeiders PC 124 ( Andere (2)

EXCEL BASIS. Datum. Gent. Prijs. op interactieve wijze. voorbeelden. 09u00-16u00. Niet-leden. Leden. Bedienden PC 218 Arbeiders PC 124 ( Andere (2) Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en e mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste opmaakk en hoe men gebruik

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/135 BERAADSLAGING NR 09/004 VAN 13 JANUARI 2009, GEWIJZIGD OP 1 SEPTEMBER 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques (BS 11.07.2007)

Koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques (BS 11.07.2007) Koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques (BS 11.07.2007) Gewijzigd bij: (1) Koninklijk Besluit van 22 juli 2009 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 7

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

KOSTPRIJSBEREKENING. U kan voor één, meerdere of alle modules inschrijven. Het aantal deelnemers per module is beperkt!

KOSTPRIJSBEREKENING. U kan voor één, meerdere of alle modules inschrijven. Het aantal deelnemers per module is beperkt! KOSTPRIJSBEREKENING Module 1: Voorbereiding van de kostprijsberekening: de voorcalculatie Module 2: Offerte en werkvoorbereiding Module 3: Vorderingsstaten en nacalculatie Module 4: Bepalen van een uurloon

Nadere informatie

Lidmaatschap VLP-club 2013 (aanvraag voor het aansluiten als nieuwe club)

Lidmaatschap VLP-club 2013 (aanvraag voor het aansluiten als nieuwe club) Lidmaatschap VLP-club 2013 (aanvraag voor het aansluiten als nieuwe club) Volledige naam club: Stempel club: (verplicht!) Vestigingsadres club (= locatie van de infrastructuur) www. Maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Therapeutische Vakmethodiek in Creatieve Media Aandacht Aanraken Beweging - Beeldend 2009-2010. Hoe aanmelden en inschrijven?

Therapeutische Vakmethodiek in Creatieve Media Aandacht Aanraken Beweging - Beeldend 2009-2010. Hoe aanmelden en inschrijven? Therapeutische Vakmethodiek in Creatieve Media Aandacht Aanraken Beweging - Beeldend 2009-2010 Hoe aanmelden en inschrijven? 1. Vul het formulier volledig in. Het formulier bestaat uit 2 delen: A. Aanmelding

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

Vraag nr. 904 van 28 juni 2013 van LODE VEREECK

Vraag nr. 904 van 28 juni 2013 van LODE VEREECK VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 904 van 28 juni 2013 van LODE VEREECK Opleidingscheques Stand

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN STUDIES MET VOLLEDIG LEERPLAN

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN STUDIES MET VOLLEDIG LEERPLAN AANVRAAG TOT VRIJSTELLING VOOR HET VOLGEN VAN STUDIES MET VOLLEDIG LEERPLAN Naar aanleiding van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. Voor het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF 1. Inleiding Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof dat de sociale promotie van de werknemers uit de privé-sector beoogt. Hiertoe krijgen

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST richt in: TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE De zorgkundige is een beoefenaar van een gezondheidsberoep en is specifiek opgeleid om de verpleegkundige bij te staan inzake zorgverstrekking en gezondheidsopvoeding

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem Vlaams Artsensyndikaat Afd. Oost- en West-Vlaanderen V.Z.W. Burg. Nolfstraat 7-8500 Kortrijk Tel. 056 21 05 08 - Fax. 056 21 52 19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2580 2031 193

Nadere informatie

Brussel, 20 januari 2016

Brussel, 20 januari 2016 SOCIALE CIRCULAIRE AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/WINW/CIRCULAIRES FONDS /SOCIALES 2016 CHIFFONS/CHIFFONS 002 Formation permanente NL Brussel, 20 januari 2016 Betreft: Regeling om een

Nadere informatie

WORD. Datum. Gent. Prijs. Basishandelingen. met tekst: spelling. weergaven van. Tekenopmaak: speciale symbolen Alinea-opmaak: met het liniaal

WORD. Datum. Gent. Prijs. Basishandelingen. met tekst: spelling. weergaven van. Tekenopmaak: speciale symbolen Alinea-opmaak: met het liniaal www.confederatiebouw.be/westvlaanderen T 056 26 81 50 www.confederatiebouw.be/oost vlaanderen T 09 244 45 00 U wordt vertrouwd gemaakt met de basisfunctiess van Word, waarmee u op een eenvoudige manier

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225)

DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225) DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225) Contact: Algemeen: eindejaarspremie@sectorvrijonderwijs.be Hans De Becker: hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson: rudi.warson@vsko.be Magda

Nadere informatie

om zowel de informatie te krijgen van leden die nog steeds of in het recente verleden als

om zowel de informatie te krijgen van leden die nog steeds of in het recente verleden als Beste ABVV lid, De voorbije periode werkte je als interim. Het ABVV krijgt van heel wat mensen die als interim werken te horen dat interim-arbeid niet altijd verloopt zoals het hoort. Als ABVV willen we

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/005 BERAADSLAGING NR 09/004 VAN 13 JANUARI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Contactpersoon (inhoudsdeskundige): via campus Dirk Martens te Aalst: tel.: 053 72 71 70 of per e-mail: dany.verhertbrugge@odisee.be Vanaf het academiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Minimumlonen Handel in VoedingSwaren

Minimumlonen Handel in VoedingSwaren Minimumlonen Handel in VoedingSwaren SYNDICALE PREMIE EN SYNDICALE VORMING Sectorale minimumlonen vanaf 1.1.2011 Groot- en kleinhandel in voedingswaren We hernemen hierna de sectorale minimumlonen van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen VERENIGING: Gemeentebestuur Nevele Sportdienst ONTVANGEN: / 2017 vak bestemd voor de sportdienst Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? De

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie

Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie Waarom krijgt u dit formulier toegestuurd? In uw dossier is sprake van een schadegeval. Wij hebben meer informatie nodig over dat schadegeval

Nadere informatie

Gegevens van een schadegeval en van de betrokken partijen in het kader van wettelijke subrogatie

Gegevens van een schadegeval en van de betrokken partijen in het kader van wettelijke subrogatie Gegevens van een schadegeval en van de betrokken partijen in het kader van wettelijke subrogatie Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH alle gegevens in verband met uw schadegeval,

Nadere informatie

Fonds Maribel Social (FMS) 330 Fonds Sociale Maribel

Fonds Maribel Social (FMS) 330 Fonds Sociale Maribel IDENTIFICATIE VAN DE WERKGEVER Fonds Maribel Social (FMS) 330 Fonds Sociale Maribel Kamer voor de Revalidatie centra Chambre des centres de Revalidation JAARRAPPORT 2015 Periode van 1 januari 2015 31 december

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9 Blz. l van 9 1)Organisatie opleiding + examen: Aantal deelnemers per opleiding: > Het minimum aantal deelnemers per opleiding (+ examens) wordt door VITO Hoogstraten vzw vastgelegd op 4 personen. > Het

Nadere informatie

Aanvraag van een detachering

Aanvraag van een detachering Aanvraag van een detachering Agentschap voor Onderwijsdiensten Cel Detacheringen (kamer 3M10) Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL Tel. 02 553 90 08 1F3C8D-001962-02-080609 In

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2003 Werknemers Uren Werkzoekenden

Nadere informatie

Just do it (Antwerpen)

Just do it (Antwerpen) Just do it (Antwerpen) Onmiddellijk na promotie Apotheker Visum PGC Voorlopig Getuigschrift (voorafgaand aan diploma) laten viseren bij Provinciale Geneeskundige Commissie adjuncten en plaatsvervangers:

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014 SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER 2013-31 AUGUSTUS 2014 AANVRAAGFORMULIER VOOR JEUGDSUBSIDIES Naam vereniging:... Wij, ondergetekenden Secretaris van de vereniging: en voorzitter van de

Nadere informatie

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :...

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :... Provincie WEST-VLAANDEREN AANVRAAG TOELAGE 2006 Arrondissement Brugge GEMEENTE JABBEKE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN GEMEENTELIJKE TOELAGE ( de aanvraag dient voor 31 aueustus 2005 te worden I ingediend

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies

Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies Voortaan moet u, indien u in het Waals Gewest, in de Duitstalige Gemeenschap of in het Hoofdstedelijk Brussels

Nadere informatie

Vrijwilligers zonder werk?

Vrijwilligers zonder werk? 22/11/2011 Vrijwilligers zonder werk? Verenigingen kunnen voor het jaar 2011 aan hun vrijwilligers een kostenvergoeding toekennen van maximum 30,82 per dag of 1.232,92. Deze kostenvergoeding kan niet gecombineerd

Nadere informatie

Basiskennis aluminiumtechnologie

Basiskennis aluminiumtechnologie Basiskennis aluminiumtechnologie De ontwikkelingen op het gebied van aluminiumtechnologie gaan razendsnel. In een hoog tempo ontstaan nieuwe toepassingen van aluminium en komen bewerkingsprocessen en nieuwe

Nadere informatie

Attest doorstromingsprogramma (DSP)

Attest doorstromingsprogramma (DSP) Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de aflevering van attesten betreffend het recht op activeringsuitkeringen overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

B. In aanmerking komende maritieme gewenningsreizen. C. Formaliteiten en voorwaarden voor inschrijving in de Pool

B. In aanmerking komende maritieme gewenningsreizen. C. Formaliteiten en voorwaarden voor inschrijving in de Pool ZEEGEWENNING VAN MARITIEME STUDENTEN AFDELING DEK EN MACHINE TIJDENS DE GROTE VAKANTIE 2016 (KB 19.12.12) Onder volgende modaliteiten kunnen maritieme studenten worden aangeworven aan boord van zeeschepen

Nadere informatie

Aangifte van vrijwilligerswerk voor een nietcommerciële

Aangifte van vrijwilligerswerk voor een nietcommerciële Aangifte van vrijwilligerswerk voor een nietcommerciële organisatie Waarom deze aangifte? U bent werkloze of werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde) en u wenst vrijwilligerswerk te verrichten

Nadere informatie

AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs

AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer ontvangstdatum AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning

Aanvraag voor ondersteuning Aanvraag voor ondersteuning Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag voor ondersteuning in. Voor de volgende soorten ondersteuning kunt u op het VAPH een beroep

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie