Landelijk Beroepsprofiel van de opleiding Trade Management gericht op Azië (TMA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijk Beroepsprofiel van de opleiding Trade Management gericht op Azië (TMA)"

Transcriptie

1 Landelijk Beroepsprofiel van de opleiding Trade Management gericht op Azië (TMA) Augustus, 2012

2 VOORWOORD Inhakend op de aangegeven behoefte vanuit het werkveld, is de opleiding Trade Management gericht op Azië (TMA) in 1998 voor het eerst van start gegaan bij de Hogeschool van Rotterdam en vervolgens in 2001 bij de Hogeschool van Amsterdam. Beide opleidingen beschikken over een set specifieke en vergelijkbare competenties die kenmerkend zijn voor de Trade Manager gericht op Azië. In 2011 hebben de TMA opleidingen van de Hogeschool van Rotterdam en de Hogeschool van Amsterdam de wens uitgesproken om tot een gezamenlijk landelijk beroepsprofiel te komen. Voor u ligt een eerste exemplaar van dit beroepsprofiel. Dit beroepsprofiel bouwt voort op het eerste onderzoek van 1998 onder bedrijven, werkveld en alumni, de aanvullende onderzoeken van 2009 en 2012 en de opgedane ervaringen van beide TMA opleidingen (zie tevens inleiding). Het doel van dit landelijk beroepsprofiel is om de kaders en uitgangspunten te schetsen voor de Hbobachelor opleidingen Trade Management gericht op Azië. Met dit beroepsprofiel onderscheiden wij ons van andere nationale en internationale bachelor opleidingen binnen het Economisch domein. Dit document licht het belang toe van een specifieke Trade Management opleiding gericht op Azië. Het profiel is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de beide opleidingen. Het werkveld is daarbij meerdere malen geraadpleegd. De opleidingen zien dit profiel als een startdocument voor verdere samenwerking. In de loop van het studiejaar wordt het profiel, in nauw overleg met alle betrokken docenten, verder uitgediept. De opleidingen TMA HR en TMA HvA, Augustus 2012 Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 2

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INHOUDSOPGAVE 3 INLEIDING 4 1. INTERNATIONAAL ZAKEN DOEN MET AZIË RELEVANTE ONTWIKKELINGEN VOOR HET BEROEPENVELD TRENDS EN TOEKOMSTVERWACHTINGEN 8 2 VISIE OP HET BEROEP INTERNATIONAAL ZAKEN DOEN MET AZIË MEEST VOORKOMENDE FUNCTIES BEROEPSPRODUCTEN 12 3 PROFESSIONELE BACHELOR HBO-BACHELOR OPLEIDING: DE BBA-STANDAARD BBA-STANDAARD 1: EEN GEDEGEN THEORETISCHE KENNIS BBA STANDAARD 2: ONDERZOEKEND VERMOGEN BBA STANDAARD 3: PROFESSIONEEL VAKMANSCHAP BBA STANDAARD 4: BEROEPSETHIEK & MAATSCHAPPELIJKE ORIËNTATIE VERIFICATIE MET DE DUBLIN DESCRIPTOREN VEREISTE NIVEAU VREEMDE TALEN VOOR DE BEROEPSUITOEFENING TMA 18 4 BEROEPSCOMPETENTIES VAN DE TRADE MANAGER GERICHT OP AZIË SPECIFIEKE EN GENERIEKE BEROEPSCOMPETENTIES TMA DE PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN DE SPECIFIEKE EN GENERIEKE BEROEPSCOMPETENTIES TMA NIVEAU VAN KENNIS EN BEROEPSCOMPETENTIES UITWERKING VAN DE BEROEPSCOMPETENTIES TMA IN DRIE NIVEAUS BBA STANDAARD VERSUS BEROEPSCOMPETENTIES 32 BRONNENLIJST 33 BIJLAGE 1: BELANGRIJKE ORGANISATIES VOOR DE HANDEL MET AZIË 34 BIJLAGE 2: VERIFICATIE MET DE DUBLIN DESCRIPTOREN 35 Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 3

4 INLEIDING Functie landelijk beroepsprofiel TMA Dit document geeft een overzicht van het actuele beroepsprofiel van de Hbo-bacheloropleiding Trade management gericht op Azië. Dit beroepsprofiel beschrijft in welk type organisatie de functie/het beroep doorgaans wordt uitgeoefend. Dit betreft in het bijzonder: de essentie en de centrale activiteiten van het beroep (of beroepenveld) de taken en handelingen die als regel in de uitoefening van het beroep voorkomen de mate van complexiteit het karakter van taken en verantwoordelijkheden het belang van communicatie en persoonlijke betrokkenheid Doel van dit beroepsprofiel is om het belang van de opleiding te verhelderen en te definiëren binnen de context van de toenemende bedrijvigheid tussen organisaties in het Westen en Azië en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Positie TMA opleiding De opleiding Trade Management gericht op Azië maakt deel uit van het Bachelor domein Business Administration (BBA). Het beroepsprofiel van de TMA-er onderscheidt zich binnen dit domein door de combinatie van zakelijke vermogens en de interculturele intelligentie in een Aziatische context, waarbij wordt gestreefd naar het creëren van een (commerciële) brugfunctie tussen Aziatische en Westerse organisaties. Andere commerciële opleidingen uit het BBA domein zijn: Commerciële Economie (CE) Small Business & Retail Management (SB & RM) International Business & Languages (IBL) Commercial management (CM) Achtergrond & Ontwikkeling Beroepsprofiel TMA De grondslag van dit Landelijk beroepsprofiel TMA wordt gevormd door het startdocument dat in 1998 na intensieve dialoog met 69 vertegenwoordigers van het werkveld is opgesteld bij de oprichting van de opleiding TMA-Rotterdam, in combinatie met het beroepsprofiel zoals dat door TMA Amsterdam is vormgegeven sinds de oprichting in Vanwege het dynamische karakter van het beroepsprofiel wordt deze in periodiek overleg met de beroepsgroep (vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen) regelmatig aangepast aan veranderingen in de omgeving. Door het aangaan van deze discussie kunnen we steeds beter omschrijven wat de Trade manager gericht op Azië doet en hoe hij zich onderscheidt van andere beroepsprofielen binnen het BBA Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 4

5 domein. Hierbij zijn ontwikkelingen in de sectoren, de bedrijven, de buitenlandse regio en het vakgebied mede bepalend voor de plaats, functie en beroepsuitoefening van de Trade manager gericht op Azië. Voor de recente actualisering in 2012 zijn werkveld en alumni opnieuw ondervraagd over de huidige visie op het beroep, de beroepscompetenties en de relevante functies voor de afgestudeerde- en gevorderde beroepsbeoefenaar. Het voorliggende beroepsprofiel is besproken binnen de curriculumcommissies TMA HRO en TMA HvA en is besproken en goedgekeurd in een gezamenlijke beroepenveldadviescommissie van beide TMA opleidingen 1. Toelichting op de verschillende hoofdstukken Hoofdstuk 1 beschrijft hoe de externe omgeving van de beroepsbeoefenaar eruit ziet (toonaangevende organisaties daarin, wat de trends, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen in het vakgebied zijn). In hoofdstuk 2 geven wij onze visie op het beroep TMA en omschrijven wij de beroepsinhoud (branches, regio s, specifieke probleemgebieden, functies en beroepsproducten). Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het Hbo bachelorniveau (BBA-graad, Dublin descriptoren, Taalniveau). Ten slotte worden in hoofdstuk 4 de specifieke en algemene beroepscompetenties van de beroepsbeoefenaar uitgewerkt (competentie- en niveaubeschrijvingen, eindniveaus). Voor de leesbaarheid wordt er in de tekst gebruik gemaakt van de mannelijke persoonsvorm, uiteraard kan hier ook de vrouwelijke persoonsvorm worden gelezen. 1 Zie bronnenlijst, blz. 33. Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 5

6 1. INTERNATIONAAL ZAKEN DOEN MET AZIË In het hiernavolgende wordt beschreven welke elementen de externe omgeving van de Trade manager gericht op Azië bepalen en welke trends in zijn omgeving voor de komende 10 tot 15 jaar te verwachten zijn. Dit in het licht van voortgaande internationaliserings- en globaliseringsprocessen. 1.1 RELEVANTE ONTWIKKELINGEN VOOR HET BEROEPENVELD Wereldeconomieën De wereld van de handel tussen Azië en Europa heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen vijftien jaar. De grote economische groei van de Aziatische landen heeft een verschuiving in de wereldeconomie teweeggebracht. Dit heeft ertoe geleid dat deze landen in 2010 allen in de top 10 staan op basis van de indexering van het bruto binnenlands product, met China, Japan en India respectievelijk op de 2 e, 3 e en 4 e positie (bron IMF). Waar voorheen alleen grote multinationals vestigingen in Azië hadden, hebben in de afgelopen 15 jaar veel bedrijven uit het Midden- en Kleinbedrijf de overstap naar met name China gemaakt. Deze bedrijven oriënteren zich nu ook op andere Aziatische landen. Multinationals en het MKB zullen zich meer en meer gaan richten op opkomende economieën zoals India, Indonesië en Vietnam. De toegenomen economische bedrijvigheid van China (en mogelijk in de naaste toekomst ook andere Aziatische landen) in Europa is reeds ingezet als duidelijke ontwikkeling, een ontwikkeling die heeft geleid tot sterk toegenomen concurrentie. Daarnaast is er een trend waarneembaar waarbij Chinese bedrijven zich in hoog tempo door ontwikkelen en in toenemende mate hoogwaardige producten produceren. Meer Aziatische landen zijn toegetreden tot de WTO (bijv. Vietnam, China), wat heeft geleid tot explosieve groei in business met die landen. Het gaat dan om import-, export-, outsourcing van product- en dienstontwikkeling, joint research & development en directe investeringen. Gevolgen groeiende welvaart middenklasse De economische groei heeft in opkomende landen een groei van de stedelijke middenklasse met zich meegebracht. Dit veroorzaakt een groeiende vraag naar luxegoederen en andere producten en diensten die gericht zijn op het verhogen van de levenskwaliteit waar Westerse instellingen en ondernemingen op in kunnen spelen. Niet alleen in het bedrijfsleven is het verkeer met Azië geïntensiveerd, maar juist ook op andere gebieden als wetenschap, onderwijs en toerisme. Het economische succes van bepaalde Aziatische regio s heeft een toenemend zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van Aziaten met zich meegebracht. Dit gaat gepaard met een betere informatievoorziening via - voornamelijk - het internet. Ook leidt het toegenomen zelfbewustzijn tot een groeiende vraag naar luxegoederen, die aan de Aziatische behoeften of smaak is aangepast. Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 6

7 Partners in Trade Management Voor de samenwerking binnen de Europese en Aziatische markt is er behoefte aan Trade managers die zich comfortabel kunnen bewegen in zowel Westerse als Aziatische culturen. Om dit te faciliteren zijn er zowel aan de Aziatische als aan de Europese en Nederlandse zijde een groot aantal handels bevorderende organisaties die informatie verstrekken en voorlichting- en netwerkbijeenkomsten houden waarop zakenlieden een beroep kunnen doen. Een voorbeeld daarvan is Fenedex (de Federatie voor Nederlandse Exporteurs). Een overzicht van organisaties waarmee de beide opleidingen Trade management gericht op Azië nauwe banden mee onderhouden is weergegeven in bijlage 1. Voor de aankomende TMA-er is het belangrijk dat hij zijn weg kan vinden binnen deze en andere handels bevorderende organisaties, internationale banken en investeerders en in staat is om goede contacten op te bouwen en te onderhouden. Verplaatsing productie en diensten Onder invloed van de steeds toenemende concurrentie op de wereldmarkt zijn bedrijven continue op zoek naar productie en inkoopvoordeel, waarbij fabricage regelmatig wordt verplaatst richting ontwikkelende geografische gebieden, zoals de binnenlanden van China of naar goedkopere landen zoals Vietnam, terwijl de stedelijke gebieden veranderen in belangrijke bronnen voor onderzoek en ontwikkeling. De consequentie hiervan is dat westerse bedrijven en inkopers (alsmede TMA graduates) hiervan goed op de hoogte moeten blijven en voortdurend alert moeten zijn op het afsluiten van aantrekkelijke zakelijke contracten met veranderende partijen. De ontwikkeling van het Aziatisch bedrijfsleven Vanuit historische context was Azië voornamelijk interessant voor Westerse bedrijven als productie regio, waarbij fabrikanten veelal producten leverden naar specificatie van Westerse opdrachtgevers (OEM 2 ). De kennisontwikkeling in Azië gaat echter zo snel dat productie steeds meer verschuift naar inkoop en gezamenlijke ontwikkeling van producten en diensten en naar inkoop van reeds ontwikkelde producten (ODM 3 ). De ontwikkeling brengt met zich mee dat Aziatische fabrikanten zich ontplooien tot sterke merkfabrikanten (OBM 4 ) die hun pijlen richten op de Westerse wereld voor afzet van hun nieuwe merken. Vanwege de strategische positie van de Rotterdamse haven (de Gateway to Europe met het achterland van 500 miljoen EU-consumenten), de grote luchthaven Schiphol en de goede talenkennis van Nederlanders is Nederland een goede entree voor deze nieuwe wereldspelers op de Europese markt. Een andere trend die in gang is gezet en die zich de komende jaren in hoog tempo zal doorzetten is de toenemende financiële macht van het Chinese bedrijfsleven. Voorheen schijnbaar onaantastbare Westerse bedrijven worden overgenomen door Chinese bedrijven 5. Goede voorbeelden hiervan zijn de overname van de computerdivisie van IBM door het Chinese Lenovo en op nationaal niveau de ECT Terminals in Rotterdam door Hutchison Port Holdings uit Hong Kong en Kruidvat, Trekpleister en ICI Parisdoor A.S. Watson, eveneens uit Hong Kong. Deze trend verhoogt de vraag naar professionals die thuis zijn in de diverse zakelijke culturen. 2 OEM: Original Equipment Manufacturing, 3 ODM: Original Design Manufacturing 4 OBM: Original Brand Manufacturing 5 Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 7

8 1.2 TRENDS EN TOEKOMSTVERWACHTINGEN Veel van de hierboven genoemde ingezette ontwikkelingen zullen zich naar verwachting in hoog tempo doorzetten. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de economische groeiverwachtingen. De Wereldbank verwacht voor 2020 dat zeven van de tien grootste economieën op basis van bruto binnenlands product Aziatisch zullen zijn, met China op nummer 1 ten koste van de VS. In de economische wereldconstellatie zullen verhoudingen hierdoor ingrijpend veranderen. Anticiperen op verschuivingen binnen de Aziatische markt Door de snel toenemende welvaart in diverse Aziatische landen ontstaan er kansen voor Westerse producten en diensten. Dit heeft een bijzonder sterk aanzuigende werking op allerlei soorten bedrijven in het Westen, van merkleveranciers tot supermarktketens en van mondiale system solution providers tot web-pioniers. De interregionale Aziatische handel neemt snel toe, ingegeven door de groeiende behoefte aan import van grondstoffen en de toenemende hoeveelheid en kwaliteit van in Azië geproduceerde consumptiegoederen. Aziatische bedrijven wijken voor productie uit naar nog goedkopere Aziatische landen. China zal voor haar grondstofbehoeften veel belang hechten aan goede verhoudingen met het Midden-Oosten, Centraal Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Het Midden-Oosten doet op haar beurt graag zaken met Aziatische landen doordat de opdrogende olievoorraden hen dwingen de economie te diversifiëren. Door de toenemende regionale samenwerking wint de ASEAN 6 aan betekenis en ontstaat er sterkere coalitievorming tussen India en China. Interregionale handel verloopt voor een groot deel langs etnische lijnen binnen Azië. Zo weten overzeese Chinezen uit diverse Zuidoost Aziatische landen elkaar voor handel snel te vinden en hetzelfde geldt voor zakenlieden van Indiase afkomst. Dit heeft consequenties voor de opleiding TMA en de graduate doordat de nadruk verschuift van handel (import uit en Export naar Azië) naar business development binnen de Aziatische regio. Nieuwe branches met toekomstverwachtingen De sterke groei van economieën in Azië heeft gevolgen op sociaal, maatschappelijk en ecologisch gebied. Hier liggen kansen voor de Nederlandse export van kennis en producten op het gebied van onder meer watermanagement, duurzame productie, duurzame energie en medische technologie. Overige branches met goede toekomstverwachtingen zijn: infrastructuur, logistiek, toerisme naar Europa en andere vormen van vrijetijdsbesteding voor de groeiende hogere middenklasse, kennis en dienstverlening m.b.t. landbouw of human resource development. 6 ASEAN: Association of Southeast Asian Nations, Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 8

9 Succesvol zaken doen met Azië Alhoewel de toenemende vraag in Azië een feit is en dit daadwerkelijk grote kansen biedt voor Westerse bedrijven, is de stap naar uitbreiding in dit werelddeel vaak veel gecompliceerder dan het geval is in andere (Westers georiënteerde) delen van de wereld. Tegelijkertijd is een sterke trend waarneembaar dat Aziatische bedrijven, inmiddels sterk geëquipeerd met kennis en knowhow, uitgroeien tot succesvolle grootheden in de eigen thuismarkt en aangrenzende Aziatische landen. Ze richten zich vooral op productontwikkeling en groeien van zogenaamde lage lonen OEM producent naar OBM merkfabrikant. Deze bedrijven willen in toenemende mate de stap zetten naar Westerse afzetmarkten. Ook zij zien zich vaak geconfronteerd met barrières gezien de grote verschillen in cultuur en taal. Veel Nederlandse bedrijven lopen in Azië vast op het grote verschil in cultuur en ondernemingsbeleving en het ondernemingsklimaat. Bovendien vereisen een continue veranderende omgeving en een toenemende concurrentie, dat bedrijven steeds sneller anticiperen op signalen uit de omgeving en (veranderende) vragen uit de markt. Dit vraagt veel van de (interne) organisatie van bedrijven. Innovatie is een way of life geworden. Ondernemend denken en handelen voor zowel management als medewerkers is een must om een plek in de markt te veroveren en te behouden. Dit geldt zowel voor nieuwe als voor gevestigde bedrijven 7. Door veel aandacht aan cultuur en ondernemerschap in zowel de opleiding hier in Nederland alsook tijdens de exchange in Azië en de stage te besteden, zou een TMA graduate het Nederlandse bedrijfsleven hierin beter moeten kunnen begeleiden. Hetzelfde geldt voor de Aziaten die in Nederland zaken willen doen. Ook voor hen is de cultuur zo vreemd dat succes vaak uitblijft. Hierin kunnen TMA-ers dus ook een belangrijke rol spelen. Inhakend op de culturele en taalbarrières die bestaan tussen de regio s Azië en Europa streven de TMA opleidingen naar het afleveren van ondernemende diplomatieke generalisten die inzetbaar zijn op commerciële functies waarbij een brug geslagen dient te worden tussen deze beide regio s. Daar ligt vooral het verschil tussen TMA afgestudeerden en CE of andere commercieel afgestudeerden. 7 Corporate Entrepreneurship & Innovation, D.F. Kuratko, M.H. Morris, I.G. Covin, 2011 South-Western Cengage Learning. Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 9

10 2 VISIE OP HET BEROEP In dit hoofdstuk wordt het beroep van de Trade manager gericht op Azië afgebakend door te benoemen in welk type functies of banen de Trade manager gericht op Azië werkzaam kan zijn, in welk soort bedrijven of branches, op of in welke regio zijn activiteiten geconcentreerd zullen zijn en tegen welke specifieke problematiek de beroepsbeoefenaar opgewassen moet zijn. 2.1 INTERNATIONAAL ZAKEN DOEN MET AZIË De Trade manager gericht op Azië is een beroepsbeoefenaar die op managementniveau functioneert met hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, commerciële verantwoordelijkheden. De opleiding focust op de navolgende Aziatische landen en regio s: India, China (waaronder de regio Hongkong), Taiwan, Japan, Zuid-Korea en de regio Zuidoost Azië waartoe bijv. de Filippijnen, Thailand, Vietnam, Cambodja, Singapore, Maleisië en Indonesië gerekend worden. Bij afstuderen beschikt de (junior) Trade manager over kennis en inzicht in het opzetten van nieuwe Business strategieën voor zowel Multinationale organisaties als internationaal opererende organisaties uit het Midden- en Kleinbedrijf. De Trade manager Azië ontwikkelt zich tot een generalist die marketingtechnische- en commercieel economische kennis van zaken heeft. In het bijzonder is de Trade manager gespecialiseerd in commerce, marketing, import en export van producten en diensten in Azië. Ondernemend denken en handelen is daarbij een belangrijke succesfactor. De Trade manager kan nieuwe zakelijke mogelijkheden schetsen voor zijn bedrijf met gebruikmaking van onderzoeksinformatie en andere bronnen, rekening houdend met de missie en visie van zijn/haar organisatie, snel veranderende handelsstromen (economische internationale relaties) en veranderende handelsverdragen en lokale Aziatische en Europese wet- en regelgeving. Daarnaast beschikt hij over de juiste attitude, kennis en vaardigheden voor het initiëren en onderhouden van goede zakelijke contacten binnen de Aziatische markt. Intermediair tussen handelspartners en beroepsgroepen De Trade manager Azië vervult een belangrijke rol als intermediair tussen handelspartners en beroepsgroepen. Dat vraagt om een goed zakelijk instinct, inzicht in marketing en communicatie, financiën, (lokale) wet- en regelgeving, een goed zakennetwerk en de juiste attitude en vaardigheden. Dit geldt voor alle voorkomende momenten in het bedrijfsproces: van initiëren, ontwerpen en ontwikkelen, via implementeren en uitvoeren van (nieuwe) goederen en diensten en import- en export activiteiten tot de evaluatie ervan. De ervaren Trade manager weet hoe hij zich binnen de verschillende Aziatische culturen en regelgevingen moet bewegen om succesvol zaken te kunnen doen. Om dit aan te leren is het noodzakelijk dat de aspirant Trade manager leert om met een open mind naar de Aziatische cultuur en de interactie met Europeanen te kijken, daarop te reflecteren en consequenties aan te verbinden. Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 10

11 Vraag naar gespecialiseerde zakenmensen Bedrijfssectoren waar de Trade managers gericht op Azië in werken, variëren van ondernemingen en instellingen die zich bezighouden met import en export, marketing, logistiek, productie tot dienstverlening, voorlichting en advisering. De belangrijkste probleemgebieden in de beroepsbeoefening, waar de Trade manager gericht op Azië bij uitstek mee om kan gaan, kunnen van land tot land variëren, maar zijn veelal: acceptatie en appreciatie, het omgaan met taal en cultuurverschillen, het omgaan met tegenslagen, besluitvorming in onderhandelingen (cultuur, waarden/normen), de omgang met lokale zakelijke partners (verwachtingspatroon, type management, investeringen en risico s hierbij), logistieke knelpunten bij handelsverkeer over lange afstanden, problemen met kwaliteit van processen en producten vanwege verschillende culturele opvattingen hierover. 2.2 MEEST VOORKOMENDE FUNCTIES De TMA afgestudeerde is een Trade professional gespecialiseerd in zowel de export naar- als de import vanuit Azië. Dit doet hij vanuit een zakelijk en cultureel-historisch perspectief en een breed pakket aan internationale zakelijke vermogens. De Trade manager gericht op Azië is in staat om een brugfunctie te vervullen in de handel tussen Nederland en Azië. Hij kan kiezen voor functies binnen internationale multinationals, het Midden- en kleinbedrijf, overheidsfuncties, onderzoeksinstellingen, instituten en handelsorganisaties, werkzaam vanuit Nederland (Europa) of Azië. De meerderheid van de TMA alumni start met een functie in de Marketing, International Sales, als inkoper, in een ondersteunende rol binnen het netwerk van handelsorganisaties, (beroeps) verenigingen of bij overheidsdiensten. De Trade manager gericht op Azië zal na de opleiding zelfstandig ondernemer worden en/of een van de volgende functies in het bedrijfsleven bekleden. In de praktijk zal de recent afgestudeerde starten met een junior of assistent functie waarna een doorgroei mogelijk is naar onderstaande (senior) functies. Accent Toelichting Mogelijke functies Marketing/Businessplanning: Anticiperen op ontwikkelingen in de markt Het genereren van nieuwe markten of revitaliseren van bestaande markten in Azië. Specifieke expertise: Strategische kennis gericht op het signaleren en evalueren van klantbehoeften en marktontwikkelingen. Opzetten van een op Azië gericht internationaliseringbeleid. (Junior) Product Manager (Assistant) Marketing Manager Portfolio manager Regional Manager Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 11

12 Purchasing/Procurement/Import (Strategie) Beleid en uitvoering van inkoop- en import van producten en diensten in Azië. Specifieke expertise: Opzetten en uitvoeren van import- en inkoopbeleid gericht op Azië, uitvoeren van intra- en inter- Aziatisch commercieel beleid. (Assistant) Buyer Purchasing/Import Manager Logistic Manager Quality manager Export/Sales (Strategie) Beleid en uitvoering van export en sales van producten en diensten naar Azië. Specifieke expertise: Opzetten en uitvoeren van export- en salesbeleid gericht op Azië, uitvoeren van intra- en inter- Aziatisch commercieel beleid. International Account Manager or Assistant Export Manager International Sales Manager Export Manager Business Development Manager Business Consultant Supply Chain Manager Logistic Manager Agent Marketing/Businessplanning Beleidsmatige- advies- en management functies Na een gedegen ervaring op verschillende aandachtsgebieden binnen de Aziatische markt kan een Trade manager gericht op Azië een advies- of beleidsmatige dan wel een managementfunctie gaan vervullen. Government functions Consultant Region Manager Manager businessunit Tabel 1. Functies van een TMA afgestudeerde 2.3 BEROEPSPRODUCTEN De beroepsproducten van de TMA-er zijn faciliterend aan het proces van internationaal zaken doen met Azië. Zij bestaan uit een combinatie van diensten, procesresultaten en specifieke beleidsproducten. De belangrijkste beroepsproducten van een TMA er zijn: 1. Het opstellen en uitvoeren van een ondernemingsplan c.q. businessplan in een Aziatische context. 2. Het opstellen en uitvoeren van een inkoop- dan wel import(beleids-)plan in een Aziatische context. 3. Het opstellen en uitvoeren van een export(beleids-)plan c.q. outsourcingsplan in een Aziatische context. 4. Het proces en de tussenproducten van de interculturele communicatie in een zakelijke Aziatische context. Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 12

13 Bij deze plandocumenten en procesresultaten zijn de volgende (deel)producten en aandachtsgebieden relevant om te incorporeren: strategisch marketingplan operationeel marketingplan voorkomende deelproducten en aandachtsgebieden: o risicoanalyse o landenanalyse o marktanalyse o logistieke aspecten o juridische onderbouwing o organisatiekundige aspecten o supply-chain o cross culturele aspecten o aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen [MVO] o financiële aspecten o personele aspecten o projectmatig werken o kwaliteitszorg o het gebruik van relevante ICT-hulpmiddelen Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 13

14 3 PROFESSIONELE BACHELOR Dit Landelijk Beroepsprofiel TMA is getoetst aan de internationaal erkende en herkenbare Bachelor of Business Administration (BBA)-graad. Dit in navolging op het besluit door de HBO-Raad van juni 2011 om nagenoeg alle Heao-opleidingen aan te laten sluiten bij de BBA-graad 8. De BBA-standaard is bovendien geënt op de in Kwaliteit als Opdracht geformuleerde standaard voor alle bacheloropleidingen in het Hbo 9. Deze vier standaarden zijn: een gedegen theoretische basis, onderzoekend vermogen, professioneel vakmanschap en beroepsethiek & maatschappelijke oriëntatie. Met het oog op de bepaling van het bachelorniveau is eveneens een vergelijking gemaakt met de algemene niveau-aanduiding van de Hbo-bachelor graad, de zogenaamde Dublindescriptoren kennis & inzicht, toepassing kennis & inzicht, beoordelingsvermogen, communicatief vermogen en leervermogen. Naast de toetsing aan de vier standaarden voor Hbo-bacheloropleidingen is voor de bepaling van de niveauvereisten van de talen gebruik gemaakt van het Europees Referentiekader (ERK), ofwel het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). De principes van dit referentiekader zijn eveneens toegepast voor de niveaubeschrijving van de Aziatische talen. 3.1 HBO-BACHELOR OPLEIDING: DE BBA-STANDAARD Deze paragraaf beschrijft de wijze waarop de BBA-standaard is uitgewerkt in het TMA beroepsprofiel BBA-STANDAARD 1: EEN GEDEGEN THEORETISCHE KENNIS De eerste BBA standaard betreft het verkrijgen van een gedegen theoretische basis. Daarbij zijn een aantal kernvakgebieden benoemd. Hieronder wordt per kernvakgebied beschreven op welke manier dit vak in de opleiding TMA aan bod zal komen. Crosscultural aspects & language is aan de BBA kernvakgebieden toegevoegd als specifiek kernvakgebied voor de opleiding TMA. In parafgraaf 4.5 wordt ingegaan op het niveau waarop de kennisgebieden ontwikkeld moeten worden en de relatie met de beroepscompetenties. a. Accounting TMA competenties: 2, 3, 4 De TMA er heeft een brede financiële kennis. Hij beschikt over financiële kennis voor het zaken doen in een internationale context, in het bijzonder in/met Azië. Trefwoorden in dit kader zijn: corporate finance, investeringsanalyse- en selectie, kredietwaardigheid, werkkapitaalbeheer, eigen vermogen, vreemd vermogen, financiële markten, (internationale) fiscale analyse, liquiditeitsprognoses, investeringsbegrotingen, balans- en resultatenrekening, belasting heffingen, financiële rapportages, compileren balans- en winst en verliesrekening en consolidatie, financieel risico managementplan. De TMA er heeft kennis van de leer van kostprijsbepaling. Trefwoorden hierbij zijn: Budgetplan (import, 8 Algemene Vergadering HBO-Raad, juni 2011, Agendapunt 5.2 BBA Standaard 9 Kwaliteit als opdracht, HBO-Raad aug Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 14

15 export), kostprijsmethoden en begrippen, kostenverbijzondering en Investeringsselectiemethoden. Beroepsproducten die hierbij een rol spelen zijn: het opstellen en uitvoeren van een ondernemings c.q. businessplan, inkoop- of import(beleids)plan of een export(beleids) c.q. outsourcingsplan (hfst 3.3. Beroepsprofiel). Bijkomende deelproducten betreffen: strategisch marketing plan, investeringsplan, financieel plan, management rapportages, begrotingen. b. Business law & ethics TMA competences: 2, 3, 4, 8. De juridische kennis van een TMA er omvat algemene internationale juridische kennis en juridische kennis op het gebied van ondernemen in en met Azië. Trefwoorden zijn: (Internationaal) Ondernemingsrecht incl. arbeidsrecht, contractrecht, handelsrecht, commercieel recht (o.a. merken-, auteurs-, octrooi-, patentrecht). Juridische aspecten van outsourcing, lokale Aziatische regelgeving. Ethisch normbesef is zeer belangrijk voor de TMA ers. Zij dienen rekening te houden met de normatief-culturele verschillen en gangbare en mogelijk verschuivende interpretaties van wetten en regels. Hij is zich bewust van de effecten van de zakelijke diensten en van de effecten voor alle stakeholders, organisaties (concurrenten) en de gehele maatschappij. Voorkomende professionele taken: Evalueren en/of adviseren over internationale handelsvoorwaarden vanuit een commercieel perspectief, rekening houdend met internationale Europese en Aziatische wet- en regelgeving, (EU) regels m.b.t. duurzame ontwikkeling en product en productie beperkingen, intellectueel eigendom, handelscontracten en verzekeringen. c. Economics TMA competences: 2, 3, 4, 8. De TMA er werkt in een voortdurend veranderende Euro-Aziatische omgeving. Daarbij wordt hij geconfronteerd met zaken van algemeen-economische aard (bijvoorbeeld prijzen, valuta en renten), van bedrijfseconomische aard (bijvoorbeeld: kosten, kostprijs, financierings- en investeringsbeslissingen) en van commercieeleconomische aard (bijvoorbeeld: concurrentie(vermogen), consumptie, markt- en omgevingsanalyses). Al deze aspecten neemt hij mee in zijn beleidsvoorbereidende, faciliterende en uitvoerende taken in het proces van internationaal zaken doen met Azië. Onderwerpen/producten die hierbij een rol spelen zijn: bedrijfstakanalyse, landen- en risicoanalyses, strategisch marketingplan, businessplan. d. Finance TMA competences: 2, 3, 4, 8. Voor het internationaal zaken doen met Azië beschikt de TMA er over een gedegen kennis en inzicht van financieren en beleggen, waarde-creatie, kosten- en kostprijsberekeningen, belastingen, controlling, balans- en resultatenrekening, werkkapitaalbeheer en investeringsselectie. Voorbeelden van financiële (tussen)producten zijn: Financial plan, Break even analyses, integrale kostencalculatie en integral risk analyses. e. Management information systems (ICT) TMA competences: 2, 3, 4, 6. De TMA er kan goed overweg met geautomatiseerde systemen, waaronder kantoorsoftware, financiële Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 15

16 applicaties en databases. Managementinformatiesystemen zullen door de TMA er worden gebruikt bij de uitvoering van marktonderzoeken (SPSS), het monitoren van de kwaliteit en de inkoop- en verkoopresultaten, voor het in kaart brengen van logistieke processen en het opzetten, onderhouden en beheren van klantenbestanden. (Tussen)producten die hierbij een rol spelen zijn: concurrentie en landenanalyses, marktonderzoek incl. statistische bewerkingen, accountmanagement. f. Marketing TMA competences: 2, 3, 4, 8. De TMA er is in staat om in te spelen op snel veranderende consumentbehoeftes in Azië. Hij beschikt over strategische kennis gericht op het signaleren en evalueren van klantbehoeften en marktontwikkelingen. De TMA er levert een bijdrage aan het genereren van nieuwe markten en/of het revitaliseren van bestaande markten. Op basis van gesignaleerde kansen en bedreigingen in de markt maakt hij (beleids)voorstellen voor nieuwe producten en/of de verplaatsing van producten en dienstverlening. Daarbij houdt hij rekening met culturele, religieuze, sociale en economische verschillen tussen de thuismarkt en de export/import markt. Voorbeelden van (deel)producten die hierbij een rol spelen zijn: Bedrijfstakanalyse, afnemersanalyse, portfolioanalyse, concurrentieanalyse. g. Organizational behavior TMA competences: 1 t/m 8. De TMA er kan zich goed bewegen in een zakelijke Aziatische handelsomgeving en is in staat om een brugfunctie te vervullen in de handel tussen Nederland en Azië. Hij beschikt over de basiskennis en -vaardigheden die hem in staat stellen om effectief leiding te geven aan (deel)projecten. Hij coacht op methodische wijze medewerkers om te komen tot een verbetering van de uitvoering van hun taken. De TMA er werkt samen in een interculturele Aziatische context, neemt initiatief en is inventief. Hij is loyaal aan de doelstellingen van de organisatie en houdt rekening met verschillende waarden en (norm)opvattingen van alle betrokkenen. Hij neemt eigen verantwoordelijkheid en delegeert effectief door passende verantwoordelijkheden over te dragen. Stimuleert teambuilding en hanteert methoden voor conflictbeheersing. (Deel)producten en activiteiten betreffen: projectmanagement, positiebepaling van de organisatie, vertalen van strategische plan in een businessplan. h. Quantitative techniques TMA competences: 2, 3, 4. De TMA er zet kwantitatieve technieken in bij (bronnen)onderzoek dat gericht is op het vinden van nieuwe en/of verbeterde zakelijke mogelijkheden in de Aziatische handel- en dienstverlening. Onderdelen van beroepsproducten waarbij dit een rol speelt zijn: het maken van een ondernemingsplan of de ontwikkeling van een inkoop- of exportbeleid gericht op specifieke Aziatische regio s. Deelproducten hiervan betreffen marktonderzoeken en marktanalyses, risicoanalyses en onderzoek naar specifieke cross culturele aspecten. i. Strategic management TMA competences: 2, 4, 6, 8. De TMA er levert op basis van externe ontwikkelingen op een transparante wijze een bijdrage aan het beleid en de strategie van de organisatie. Met zijn strategische verbeterplannen levert de TMA er een bijdrage aan de kwaliteit van de organisatie en de dienstverlening. Hij houdt hierbij rekening met de missie en visie van zijn/haar Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 16

17 organisatie, snel veranderende handelsstromen (economische internationale relaties) en veranderende handelsverdragen en lokale Aziatische en Europese wet- en regelgeving. Een belangrijk beroepsproduct betreft het businessplan en onderdelen hiervan. j. Operations management TMA competences: 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ten behoeve van een hogere effectiviteit en efficiency en meer waarde voor de klant heeft de TMA er aandacht voor het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, inclusief ketenmanagement ten einde een optimale kwaliteit te kunnen leveren tegen een concurrerende prijs. Onderwerpen die hierbij een rol spelen zijn logistieke aspecten, integrale goederenstroombesturing, kwaliteitsmanagement. k. Cross cultural aspects & language TMA competences: 1 t/m 8. De TMA er gebruikt kennis van en ervaring met Aziatische culturen op effectieve wijze om te komen tot doeltreffende communicatie in zakelijke cross culturele situaties alsmede om zakelijke netwerken met personen en instanties op te bouwen en te onderhouden. Hij communiceert in cross culturele situaties in de beroepspraktijk op vaardige en resultaatgerichte wijze, waarbij hij spanningen en misverstanden weet te voorkomen dan wel adequaat hierop reageert. Hij communiceert (onderhandelt, in- en verkoopt, vergadert, presenteert, correspondeert) cultureel adequaat en effectief en weet wanneer een lokale expert of tolk nodig is in het belang succesvol zaken doen met Azië. (Deel)producten: mondelinge en schriftelijke zakelijke communicatie (formeel en informeel overleg, ing, contracten, offertes e.d.), zakelijke producten (businessplan, marketingplan e.a.) BBA STANDAARD 2: ONDERZOEKEND VERMOGEN De tweede BBA-standaard betreft het verwerven van een onderzoekend vermogen dat de TMA er in staat stelt om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van het beroep. Voor de (junior) Trade manager is het van belang dat hij een antennefunctie heeft voor trends en ontwikkelingen in international business. Analytische vaardigheden, conceptuele kennis en onderzoekend vermogen spelen dan ook een belangrijke rol binnen de beroepsuitoefening - en in het verlengde daarvan ook in het beroepsprofiel TMA. Voor het succesvol zakendoen in een Aziatische context is een gedegen voorbereiding en onderzoek van belang. Dit komt met name tot uiting op (onderdelen van) beroepsproducten zoals het maken van een ondernemingsplan of de ontwikkeling van een inkoop- of exportbeleid gericht op specifieke Aziatische regio s. Deelproducten hiervan betreffen bijvoorbeeld marktonderzoeken en marktanalyses, risicoanalyses en onderzoek naar specifieke cross culturele aspecten BBA STANDAARD 3: PROFESSIONEEL VAKMANSCHAP De derde BBA-standaard pleit voor professioneel vakmanschap. Goed ontwikkeld vakmanschap uit zich door het gegeven dat de graduate in staat is om een brugfunctie te vervullen in de handel tussen Azië en Europa. Hij functioneert als diplomatieke generalist met kennis van zaken over commerce, marketing, import en export van producten en diensten in Azië. Naast kennis van zaken over de lokale Aziatische en Europese wet- en regelgeving heeft de TMA-er affiniteit en inlevingsvermogen met de Aziatische cultuur en heeft hij een goede beheersing van de Engelse taal en kan zich in de zakelijke communicatie verstaanbaar maken in een Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 17

18 Aziatische taal. Een goed ontwikkeld zelf reflecterend vermogen en de vaardigheid om hieruit conclusies te trekken voor het functioneren in de beroepspraktijk zijn essentieel voor de beroepsbeoefenaar BBA STANDAARD 4: BEROEPSETHIEK & MAATSCHAPPELIJKE ORIËNTATIE Tot slot de vierde BBA-standaard die vraagt om afgestudeerde BBA-ers die verantwoord handelen en zich bewust zijn van de maatschappelijke context. Beroepsethiek & maatschappelijke oriëntatie vormen een cruciale component binnen het beroepsprofiel TMA. Dit komt zeer sterk tot uitdrukking in de specifieke Beroepscompetentie 1: Intercultural intelligence & Language in Asian Trade. Dit is eerder benoemd als onderdeel van professioneel vakmanschap. Van de graduate wordt verwacht dat hij interculturele sensitiviteit vertoont in een Aziatische werkcontext. Hij kan goed omgaan en communiceren met traditionele Aziatische (zaken)mensen en eveneens met nieuw opkomende Aziatische wereldburgers. Daarbij houdt hij voeling met gangbare en zo mogelijk verschuivende interpretaties van wetten en regels, inzichten over de kwaliteitsbeleving van producten en diensten en de aandacht voor duurzaamheid. De TMA-er ontwikkelt een professionele beroepshouding met respect voor anderen en rekening houdend met normatief-culturele verschillen. 3.2 VERIFICATIE MET DE DUBLIN DESCRIPTOREN Bij de uitwerking van de acht beroepscompetenties TMA in hoofdstuk 4.3 zijn tevens de Dublin descriptoren benoemd die hierop van toepassing zijn. In het overzicht van bijlage 2 staan de Dublin descriptoren Kennis en inzicht, Toepassen van kennis en inzicht, Beoordelingsvermogen, Communicatief vermogen en Leervaardigheden op het niveau van de professionele bachelor beschreven en wordt de link gelegd met het beroepsprofiel TMA. 3.3 VEREISTE NIVEAU VREEMDE TALEN VOOR DE BEROEPSUITOEFENING TMA In eerdere hoofdstukken is aangegeven dat -voor het succesvol zaken doen in een Aziatische contextde beheersing van de Engelse en Aziatische taal een belangrijke rol spelen. In eerder en recent onderzoek onder werkveld en alumni is dit ook onderschreven. Een TMA-er moet bekend zijn met verschillende Aziatische culturen en goed kunnen communiceren in een zakelijke Aziatische context. Voor de bepaling van het Engels taalniveau waarvoor wordt opgeleid hanteren wij als standaard de Europese niveaustandaard. Dit betreft het zogenaamde ERK (Europees Raamwerk) oftewel het CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) 10. In dit zogenoemde CEFR-kader zijn 10 Council of Europe (2011). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 18

19 zes niveaus onderscheiden waarop een taal wordt beheerst, variërend van A1 en A2 (basiskennis) tot en met C2 (een niveau dat alleen bereikt kan worden door een hoog opgeleide native speaker). Voor de beschrijving van het niveau van de Aziatische taal gebruiken wij een daarvan afgeleide systematiek en zal in de toekomst een verband worden gelegd met het CEFR-kader. De gezamenlijke TMA opleidingen definiëren het taal- en cultuurniveau voor de Engelse en Aziatische Taal en de cross- en interculturele communicatie gericht op Azië als volgt: Engelse taal Het communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, in de Engelse taal (gevorderd niveau (Common European Framework Listening C1, Reading C1, Spoken Interaction C1, Spoken Production B2, Writing B2). Aziatische taal Het communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, in één Aziatische taal (Mandarijn-Chinees of Japans of Vietnamees of Indonesisch of Hindi). De student bedient zich van mondeling en schriftelijk Japans of Vietnamees of Indonesisch of Chinees of Hindi, in een internationale, Engelstalige of Aziatisch talige werkomgeving. Hij geeft dan wel verstaat eenvoudige instructies in de betreffende Aziatische taal, schrijft eenvoudige rapportages en s in de betreffende Aziatische taal. Hij leest met gebruik van een woordenboek alledaagse teksten zoals tijdschriftartikelen. Hij gebruikt de betreffende Aziatische taal bij het leggen en onderhouden van contacten met Aziaten. Cross- en interculturele communicatie gericht op Azië Gebruikt kennis van en ervaring met Aziatische culturen op effectieve wijze om te komen tot doeltreffende communicatie in zakelijke cross culturele situaties alsmede om zakelijke netwerken met personen en instanties op te bouwen en te onderhouden. Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 19

20 4 BEROEPSCOMPETENTIES VAN DE TRADE MANAGER GERICHT OP AZIË 4.1 SPECIFIEKE EN GENERIEKE BEROEPSCOMPETENTIES TMA Op basis van een onderwijskundige analyse van de visie op het beroep en de beroepsomgeving en op basis van de geschetste trends en ontwikkelingen is vastgesteld wat de benodigde beroepscompetenties of eindkwalificaties van de Trade manager gericht op Azië zijn. In paragraaf 4.3 worden de beroepscompetenties beschreven. Een beroepscompetentie is het vermogen van een beroepsbeoefenaar om taken uit te voeren en problemen op te lossen in zijn werksituatie. Dit vermogen bestaat uit een samenhang van kennis, inzicht, vaardigheden en attitude. Een specifieke beroepscompetentie is een beroepscompetentie die bepalend is voor het met succes kunnen uitvoeren van het beroep. De algemene of generieke beroepscompetentie zijn hieraan ondersteunend (zie tevens bijlage 3). In de vorm van vier specifieke beroepscompetenties schetsen we een overzicht van de specifieke vaardigheden - en de daaraan ten grondslag liggende voorwaardelijke kennis en inzichten - die in de opleiding Trade Management gericht op Azië centraal zullen staan. Aanvullend hierop staan vier generieke beroepscompetenties centraal in het beroepsprofiel TMA. De competentie set van deze acht beroepscompetenties weerspiegelt de visie van de opleidingen over wat studenten moeten leren om een beginnende beroepsbeoefenaar te zijn. Gebaseerd op de acht beroepscompetenties wordt het eindniveau van de opleiding geformuleerd (voor niveaubepaling zie paragraaf 4.4). De beroepscompetenties vormen tevens het uitgangspunt voor de ontwikkeling en inhoud van het TMA-curriculum. Zij geven aan wat er in de opleiding moet worden gerealiseerd om te bereiken dat de studenten de beroepscompetenties daadwerkelijk op voldoende niveau beheersen. De beroepscompetenties, de visie op het beroep en de beroepsomgeving zijn het startpunt bij het selecteren van de onderwijsmethode, de vak inhoud en de keuze van de volgorde van modules. 4.2 DE PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN Om de vier specifieke en vier generieke beroepscompetenties adequaat te kunnen uitoefenen, zijn bepaalde persoonlijke vaardigheden onmisbaar. Deze persoonlijke vaardigheden zijn voor de Trade manager gericht op Azië: commitment (toont betrokkenheid bij de groep of de organisatie) nauwgezetheid en zorg voor kwaliteit (heeft oog voor detail en levert de vereiste kwaliteit) samenwerken (levert als volwaardig groepslid een waardevolle bijdrage aan het realiseren van de groepsdoelen) flexibiliteit (bereikt een gesteld doel middels het veranderen van gedragsstijl en/of invalshoek) kritische instelling/analytische vaardigheden/oordeelsvorming (het overwegen van alle beschikbare informatie, om vervolgens tot logische, realistische en gegronde beslissingen, conclusies en adviezen te komen) cultuurgevoeligheid (stemt eigen gedrags- of handelswijze af in sociale werksituaties met gebruikmaking van verworven inzichten in andere culturen) Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 20

21 marktgericht werken (zich op de hoogte stellen en bijhouden van ontwikkelingen in de markt) initiatief nemen (handelt proactief) resultaatgericht werken (richt zich op het realiseren van beoogde resultaten en geeft niet op totdat bereikt zijn) probleem oplossen (signaleert tijdig problemen die zich voordoen in een praktijksituatie en onderneemt daarop passende concrete actie) klantgerichtheid (het vlot, efficiënt en op persoonlijke wijze inspelen op uitgesproken en niet uitgesproken behoeften van klanten) De uitwerking van de beroepscompetenties in niveaus, gecombineerd met de persoonlijke vaardigheden bieden: 1. de student concreet zicht op wat hij zal moeten leren om zich te ontwikkelen tot Trade manager gericht op Azië. Hij kan aan de hand van de niveaubeschrijvingen van de beroepscompetenties en de handelingsniveaus zelf in kaart brengen waar hij op dit moment staat in zijn ontwikkeling tot beginnend beroepsbeoefenaar. 2. onderwijsontwikkelaars, waaronder de docenten van de opleiding, duidelijkheid over hetgeen zij studenten moeten leren en op welke wijze. 3. interne partijen (studenten, docenten, curriculumontwikkelaars) en externe partijen (accreditatiecommissies) duidelijkheid over de competenties waar de opleiding toe opleidt en welke niveaus worden behaald. Dit wordt ondersteund door te refereren aan de Dublindescriptoren. Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 21

22 4.3 DE SPECIFIEKE EN GENERIEKE BEROEPSCOMPETENTIES TMA DE VIER SPECIFIEKE BEROEPSCOMPETENTIES TMA 1. Intercultural intelligence and language in Asian Trade (Appropriate) intercultural and language intelligence for doing business in Asian countries. 1.1 English language Het communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, in de Engelse taal (gevorderd niveau:common European Framework Listening C1, Reading C1, Spoken Interaction C1, Spoken Production B2, Writing B2). 1.2 Asian language Het communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, in de Aziatische taal (Mandarijn-Chinees of Japans of Vietnamees of Indonesisch of Hindi). 1.3 Cross cultural communication in an Asian context 2 Entrepreneurship related to an Asian market "Create opportunities for new business in Asia" 3 Import & purchase management in Asian countries "Develop and / or carrying out a reliable strategy for the import of products and services in Asian countries" 4 Export & outsourcing (management) in Asian countries "Develop and / or carrying out a reliable strategy for the export of products and services in Asian countries" Gebruikt kennis van en ervaring met Aziatische culturen op effectieve wijze om te komen tot doeltreffende communicatie in zakelijke cross culturele situaties alsmede om zakelijke netwerken met personen en instanties op te bouwen en te onderhouden. Het opstellen en uitvoeren van een ondernemingsplan c.q. businessplan (incl. strategisch en/of operationeel marketingplan en/of risicoanalyse en/of landenanalyse en/of marktanalyse en/of logistieke aspecten en/of juridische onderbouwing en/of organisatiekundige en/of cross culturele aspecten en/of aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen [MVO] en/of kwaliteitszorg en/of financiële aspecten en/of personele aspecten en/of communicatieplan), met gebruikmaking van relevante ICT-hulpmiddelen. Het opstellen en uitvoeren van een inkoop- dan wel import(beleids-) plan (incl. strategische keuzes en/of risicoanalyse en/of landenanalyse en/of marktanalyse en/of logistieke aspecten en/of juridische onderbouwing en/of cross culturele aspecten en/ of financiële aspecten en/of aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen [MVO]) en/of kwaliteitszorg, met gebruikmaking van relevante ICT-hulpmiddelen. Het opstellen en uitvoeren van een export(beleids-)plan c.q. outsourcingsplan (incl. strategisch en/of operationeel marketingplan en/of risicoanalyse en/of landenanalyse en/of marktanalyse en/of logistieke aspecten en/of juridische onderbouwing en/of organisatiekundige en/of cross culturele aspecten en/of kwaliteitsaspecten en/of aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen [MVO] en/of kwaliteitszorg en/ of financiële aspecten en/of personele aspecten), met gebruikmaking van relevante ICT-hulpmiddelen. DE VIER GENERIEKE BEROEPSCOMPETENTIES TMA Landelijk Beroepsprofiel opleiding Trade Management gericht op Azië 22

Trade Management gericht op Azië.

Trade Management gericht op Azië. Trade Management gericht op Azië http://www.youtube.com/watch?v=umsxacjlkby Per september 2017 Alle economische opleidingen op locatie Kralingse Zoom onder de noemer (de nieuwe) Rotterdam Business School

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

NEVI inkoopdag 2013. Hülya Türksever & Els Ruiter

NEVI inkoopdag 2013. Hülya Türksever & Els Ruiter NEVI inkoopdag 2013 Hülya Türksever & Els Ruiter Geeft aan welke kwaliteiten de inkoopprofessional van nú in huis moet hebben; Is een communicatie- en hulpmiddel naar het beroepsveld; Focust werknemers

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Achtergrond Communicatiewetenschap, Universiteit Groningen, Concordia University Montreal Onderzoek intercultureel

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Handreiking Internationale oriëntatie HU-opleidingen

Handreiking Internationale oriëntatie HU-opleidingen Handreiking Internationale oriëntatie HU-opleidingen Deze handreiking dient als hulpmiddel voor opleidingen bij de vormgeving van en verantwoording over internationalisering in onderwijs bij interne en

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

Rapport: resultaten onderzoek

Rapport: resultaten onderzoek Rapport: resultaten onderzoek Competentieonderzoek naar beroepsgroep subsidieadviseurs Opdrachtgevers: NVAS Subsidieacademie Auteurs: Dhr. W. Arkesteijn Dhr. H. Burgmans Eindhoven, 10 september 2005 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN De begripsbepalingen van het examenreglement van ASCO 2 zijn mede van toepassing op dit huishoudelijk reglement. ARTIKEL 2. EINDTERMEN 1. De

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 PROGRAMMA De opleiding Bedrijfskunde MER Wat kun je met Bedrijfskunde MER? Na je opleiding Je profiel Studieprogramma Onderwijsvisie Bedrijfskunde MER Toelatingseisen Studiekeuzeproces

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 1 VOORLICHTINGSPROGRAMMA Je profiel Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Verschil financiële opleidingen Na je opleiding Wat biedt HvA Economie en Management / HES

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business Economische opgave Internationalisering - Kennis: wat gebeurt daar? - Verzoek van het bedrijfsleven uit de Osse Haven: logistieke hub - Internationale bedrijven naar Oss - Platform om andere partijen te

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Functieomschrijving Sales Manager

Functieomschrijving Sales Manager Functieomschrijving Sales Manager Algemeen Functienaam Salaris Bonus Inzet (fte) Doelstelling Rapporteringslijn Dagelijkse verantwoordelijkheid Specifieke verantwoordelijkheden Sales Manager Afhankelijk

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

>Profiel. GITP Search & Selection Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Datum > Juni 2017

>Profiel. GITP Search & Selection Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Datum > Juni 2017 Search & Selection Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030 6355213 www.gitp.nl >Profiel Kenmerk >SW Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Senior Product Manager Sportveldbelijning Opdrachtgever

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in?

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in? Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting In de 21 ste eeuw is de invloed van ruimtevaartactiviteiten op de wereldgemeenschap, economie, cultuur, milieu, etcetera steeds groter geworden. Ieder land dient

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Value Creation en innovatie aan de verkoop- en inkoopzijde

Value Creation en innovatie aan de verkoop- en inkoopzijde Value Creation en innovatie aan de verkoop- en inkoopzijde Aernout van Lookeren Mercuri Intl. Alexander Arsath Ro is NEVI Purspective NEVI Inkoopdag 2011 21 juni, Nieuwegein Programma: Veranderingen aan

Nadere informatie

9 fases. Student Company op mbo. Stappenplan

9 fases. Student Company op mbo. Stappenplan Student Company op mbo Tijdens Student Company richten de studenten hun eigen company op en deze runnen ze een schooljaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen over hun product,

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's. ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering

Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's. ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering iexa : ICT-diploma's op hbo-niveau Werkt u als ICT-professional

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

De Integriteitcode van Hogeschool Utrecht. Auteur Sjoerd van Geffen. Inlichtingen T 030 238 85 53 E sjoerd.vangeffen@hu.nl.

De Integriteitcode van Hogeschool Utrecht. Auteur Sjoerd van Geffen. Inlichtingen T 030 238 85 53 E sjoerd.vangeffen@hu.nl. Auteur Sjoerd van Geffen Inlichtingen T 030 238 85 53 E sjoerd.vangeffen@hu.nl Datum 4 juni 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 De Integriteitcode van Hogeschool Utrecht Bronvermelding is verplicht.

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 HET GEHEIM VAN GOED BEGELEIDEN IS GOED LUISTEREN NAAR DE STUDENTEN JOHN HATTIE HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 Beroepsprofiel 2020-Christine Rietveld Aan de slag Wat gaan we doen?

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management, LOO-FSM, Amersfoort, mei 2012

Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management, LOO-FSM, Amersfoort, mei 2012 Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management, LOO-FSM, Amersfoort, mei 2012 De relaties tussen de competentiegebieden van de Bachelor Business Administration (BBA) & en de competentiegebieden

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Derks & Derks adviseurs in human talent

Derks & Derks adviseurs in human talent Derks & Derks adviseurs in human talent Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR onderzoek Gedegen Derks & Derks hanteert een gedegen aanpak met een zorgvuldig voortraject.

Nadere informatie