- die de Nederlan-ders aanvoerden en. die Sebaseerd wcireri op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- die de Nederlan-ders aanvoerden en. die Sebaseerd wcireri op"

Transcriptie

1 De Irian conferen-kle, welke begon op 4 December 1.950, Was gebaseerd op artikel. 2 v a het charter der Soinvereiniteitsoverdracht in welk artilie? 5 F: vastgelegd, dat de politieke stztus van West-Irian dien% te worden vastgesteld door onderhandelingen tussen. KeZ?;.r.iand ez Ind.onesië, Linnen een jaar ria. de Sou~~ereiniteiCsoverdracht van Incl onesië, Eet probleem West-Irian was een erfenis van het Indonesisch.- Nederlandse geschil., dat op de Ra Ta C o ni.et kon wcrder: opge- lost, De aanspraak van de 1nd.on.esische Ratie op Irian is dv..iù.eliák; zij werd uitvoerig zowel voor ale na de R.T.C. en de Souvereirii..teitsooverdracht uiteengezet. TegeEOver de velerlei bezwaren van. wetenschappelijke aard. tegen deze aanspraken - die de Nederlan-ders aanvoerden en. die Sebaseerd wcireri op ethnografische, raciale en andere gronden - Bunnen van Indonesische zijde eveneens op de wetenschap gefundeerde argumenten word-en aangevoerd. Een en ander valt te lezen in het omstandig verslag van de West-Irian Commissie, doch één argument is onafwijsbaar en dat is, dat de eeuwen lange kolonisatie van Indonesië de overtuiging gaf, dat het Indonesische volk één riatie vormt en dat het grondgebied van Indonesië een territoir uitmaakt, omvattende het gehele Nederlandse koloniale gebied van het voormalige Nederlands- Indië. Aan allen, die in hun jeugd schoolonderwijs ontvingen. en dat was ov-.rwegend Mederlmds onderwijs, werd geleerd, dat het Indonesische vaderland zich uitstrekte van Sabsng tot Kerauke in Nieuw-Guinea. De enige band d.erhalve, die een n.atie samenbindt is niet de gelijkh.eid van godsdienst of afkomst mam de geneenscbappeli jke overtuiging,dat de natie één vaderland en 662 staat bezit. Dit ic ook het begirxel, dat aan het zelfbeschil~kl~gsrecht ten grondslag ligt, De aanspraak van het 1ndon.esische volk is klaar en eenvoudig en daartegenover vermag Nederland niet in te brengen, dat West- Irian een deel van Nederland moet blijven, bijaldien Nederlad geer, kci.on.inle nogendlieid in Azië wenst te blijveil en hiervoor i.s in dit tijdsgewricht geen plaats meer, Uit dien hocjide is in ons initiatief en voorstel die aanspraak hegimel geweest, terwijl mij anderszi>ds de Eederlandse belangen niet vergateil, die wij erkenden en in acht namen gedurend e onze samenw,crking. Een samenwerking met Nederland als tussen twee onafkiankeli jke en souvereiiie staten en die van onze zi';jde oprecht en ernstig is toegepast en waarbij wij bekend wareri rriet riet alleen de materiele dock ook d.e idikle Nederlandse bel g,$g+) Een belang, d..at men idieel kan noemerì, doch dat wis.il~;3trl';ënneii is de eventuele Nederlandse wens om de verantv~oordeli~~eid te blijven drager1 vân een ko- 1on.id.e sbrmt, Dock wij zijn bereid. de andere belagen te beliartigsn, zoals in de voorstellen omschreven, op basis van <ie %ouvereiniteitsoverdracht over West-Irian aan Inclonesl Eo Ne- 'der1an.d. voelt zich. verpl.icht bij te dragen in de ontwikkeling,ván Irian, ]:et Nederlmdse volk koestert de wens zijn arbeid jvc7or missie en zending voort te zetten, Deze belaiqen zull en

2 - 2 - 'zullen wij behartigen. 'Nederland is overbevclkt, ook intellectueel en bezit een kapitaal-overschot dat bu-itenlands moet word.en geicvesteerd. WSJ zijn berei.6 eel? en mder te accepteren en te behartigen in Vest-Irian en hebben dat neergelegd in de 7 artikelen en j de oral note:cl.ie wij op 11 December aan Eederland hebben -o,ve~hg-~dlig~. Deze 7 artikelen, we1k.e door de Indonesische delegatie werden overgelegd, z5.jn onverbrekelijk verbonden aan de kern var_ het geschil nml. de overd.racht van 2.e souvereiniteit over Irian. aan Indonesië op 27 Decemher De 7 artikelen bestaan uit het volgende: 1. Bilmen de kring van sa.nenvrer3riin~ tussen. Indonesië en Nederland op eccnomiacki gebied erkent de Indonesische Regering de hui6.ige aanspraken en concessies en zal zij aan Nederland. bijzondere aandacht scherilren voor wat betreft de uitgifte van nieuwe concessies en investeringen van kapitaal. Voorts zal bijzondere aandacht worden geschonken bij het tot ontwikkeling brengen van de natuurli jke hulpbror,r_en VZE West-Irian aan de Nederlandse belangen a1daa.r. O.a. bi.j tie exploitatie van bodem- en bos-ri. jkdornnien. Ir: het algemeer: is de 1r;d onesische Regering bereid bij het tot ontwikkeling brengen v2.n Weet-Irien in de economische sector de Nederlandse. belangen op het gebied van handel, scheepvaizrt en incu-strie volledig i.13 aami.erkiu.g te nemen. 2, In het administratieve apparaat van Vest-Irkn zullen Nederlandse krachten lxnrien. worden gebruikt. 7;. De pensioenen der Nederlandse ambtenaren op Irian zullen v\,ctrd.en gewaarborgd- zoals in de R.!IOC.-overeenkomst. q0 De immigratie van Nederlaxders zal Ooor. de InCloiiesische Regering worden toegee:.taan. Verder zal grote aand-acht: worden geschonken aan de voorziening LP de vac:? West- Irier, b enod.ig6 e arb e i. d. sk.33. c lit en. 5. De Ind.cnesische Regering zal. de opneming van West- ' T r i m 1.5 ham verkeerssysteem bevorderen (zee, iu-cht, telefoon, teleerasf en. radio-verkeef) met imchtnming van d.e dc107- Federland-se of gemengde maatschappij en verkregaî ccnc es si e E * 6, De vr7.jheld van godsdienst zal volled-ig word-en gevaarborfd. e~ zendings- en missie-arbeid op liuciarlitaii- gebied, zmls on6.c.rwi -i s ey! zieken-verplecing k,ar morden voc;rt;gezet. 7' * Y,JJ ;i di.+ 1:um.w taire werk siii.len r:iis,sie en zendin?; d.esnod5.g v a d.2 Tniiiixeui scf-e Eegerj :is ~u~1i.cid.5 e l:.umer, ontvaqen.?o 02 Best-Irian zal woxden gestseeid 11aa.r een dexocrati SC:^ we~1:eid~e 2egei:ing en Best-u.v,r. Aar, dat Eebj. e? zs..1 avtonoe vordcii vei-leend ii het yech-t pri xedebewi.nd, Te2 a>oed.ig- *? Zsl+. viqrdej:i en Ijlet 6.e ::anei,::te'l2 -iiic vctn t3cl-j eigen ptyp:~:i-yj j yend- L3 <;112?.2!.E hz~:rl :I' -my: deze7ayl-ikelea i s de Irdorlestsclle Regeì.*j i16 el-^ Ieij ;y,c-yidere otrf'rf3er!j:-o!!!s'i;(!ii, L sl-i.~~?:le~k! ~rci~x- de bli.jvende, l~,~:!:,a-tir:'ii~ IL; v-kl.lï de Fed erland se liel.en~eu! nii. c3 e sei:ttf!reirii-i;eitscvei?(r:rac1~1$ wc1r Irj zn aan Indcneslë.

3 ?$i j rihe er de Vo cirz it t e r,

4

5 Het eerste vosrstel : -II d-e over!iracht vm de sozr.irereiniteit aen de TJnie, terwijl het best-_un- over J/est-Iriall 5.12 KedLerlandse hsn6erzou blijven. Tit n5 ewve voorstel wei2 nog o:] dat morn.ent door ons, zonder contact met onze iiegeriizg op te nemen, ondanks het verzoek der Nederlander., verworpen, De delegati e was van oordeel, da6 dit voorstel met bedoeld was om tot een oplossing te gemken, doch all-een was ingediend om effect naar buiter, te sorteren, zoals eveneens. in tvee vooraanstaande Xederlandse kra.nter wem3 :Terklaardo In de R. T.C.-ov~Tee:d:o.ms-t as de Vnie geen staat of superstaat, De Nede??landem gingen in de aa~va~g inderdaad van de co:nc:eptie 1~2-b~ vzii eei! zwai e TJKie, d.och fie nit de R.T.C,- overeeckomst deboren IJni e was een licht e Unie, 77.her1 overdracht vali de soxveminiteit aan de Unie komt nee^ oy liet t-oekenne?? mvl cen hoedaniyheid daaraan, welke ip :$er.en dele gegrond is op het Unie-stati!ut,.kfgezj.en daarvan zi.2~. fie Kedeilandse verlio~idillgeiz tot?zien geheel; tnndere, dan die van OES tot yenoexd gebied. West- Irian is t..,# O.V. VELE Nederland een kolonie. Ixlonesreis iin Iriazl zijn een dogr Xelleilancl overheerst- voiko Zo wij ons met Nederland i.11 $-e Uxie weiisen te verexingen, zullen wij een eenheid vamen of een c,oroi)agnoii vwrden vair een koloniaal V0l.k. Ook zou de contin1leri:ig ~mn he% 3&erlandse bestuili- over i:?est+irian betekeneii een vreemd. bestmr in een gebiedsdeel, welke mar ome overtxising en staiid.pui1-b ^en deel is ven ons eigen vaderlmci. Roe!r~~nne.n wij 02s vererii.gen met :le vc)ortzettin~ V2lI zv.lk eel? ::est:li?r.

6 -6- Ei jnheer de Vo-rzitter, I -' Zo elarligde de Irian-conferentiv zorder de resultatt.fi op $ te leverei:, die het Indonesische volk wenste, Wij behoeven er niet over- uit te meïden,dat het falen ven deze co-derenti e de Nederlands-Indone~isc he betrel~lrli?~?:e~~ri?st;i~ :ILL! ix I -*. 221 verslecht e m en nzmr.,&xisluka..!~ voeren. Het Wes t-irian-rg ob1 eem is van het illergrootst e belang,. voor het Indonesische volk. Het gehele Indonesische volk._,$ beschouwt en voelt, dat 1riar)ben deel is van ons vaderland, Hieromtrent bestaat 'bij Nederland geex twijfel en dat het Indonesische volk in -i jn strijd. Irian cppeist is hef ook gedurende het afgelopen jaar bekend. gewordei? In het laatste jaar hebben wij de samenwerki-w met de Med.erlandem serieus tot uitvoering gebracht s Ket Indonesische volk kan niet begrijpen eri aanvaarden &it; e "'i naast deze samentverki-i.?_g, welke goed verloopt, de Necierleizd se partij - hoewel zij de aanspraak van het Indonesische volk op West-Irian begrijpt - zich daarnaal. niet wil voegen, Daarom zal een sane:iwerking, zoals deze thans bestaat, levenloos zijn en niet gecontinueerd kunnen ~m~de~?.. In verband met de mislukking 11 de I'ianconfererit?-; 1ia Indonesische regering het vol de ~J~;~-,:l<JjLy~j; j-ii : 1, De regering handhaaft de natioaale claim op Iriaii en zal daarvoor op beloorli jke wijze blijven strijden; eventuele onderhandelingen Im-men slechts geschieden op basis var overdracht van de souvereiniteit over Irian aan Indonesië. Het is de mening van de regering, dat een coxferentie welke niet gebaseerd is op deze overdracht der scuvereiniteit, geen resultaat zsl 3pleveren, zelfs ni 2t wanneer zij zou worden bi jgewoond docr een derde parti j. 2, De regering is van mening dat elke onde-hand-elinp, welke niet resulteert in de overaracht vstn de sowereini%eit ovex- West-Lrian aan Indonesië, zoals nu gebleken is, spanning in de verhouding txssen Nederland en Iadonesie teweegbrengt. Het misl--tkken dezer conferexitie heeft een nieuwe sitixati e geschapen, weshalve de verhouding tussen JiTeCieriaiid en Indonesië op deze nieuwe sitaatie moet worden gebaseerd, JGijn&er de Voorzitter, Het probleem Irian is een erfenis van het Nederlands-Jndonesisch conflict, welker oplozsing ter RTC werd uitgesteld, zodat Irian tijdelijk een andere positie kreeg dan de andere delen van Indonesië, hetgeen door het Indonesische volk als een druk wordt gevoeld, evenals verschillende andere i9 de nx9a-a~jia~ overeenkomst vervatte zaken van zodanige aard, - in

7 , in de verhouding tussen Indonesië en Kederland. In verband hiermede is de regering vaa oordeel, dat de overeeiikoiasten tussen Indonesië en Nederland, waaronder het Uniestatuirt, nadere beschoinwizg behoeven en dat nieuwe rondslagen gezocht noeten worden. fldus het standpunt -6ter,Begering. i

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten New York, 19 december 1966 Tractatenblad 1969, 100 en Tractatenblad 1978, 178 De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, Overwegende,

Nadere informatie

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juni 2013 (OR. en) 9635/13 Interinstitutioneel dossier: 2012/0163 (COD) CODEC 1095 WTO 111 FDI 11 PE 218 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Vel 7 23 Tweede Kamer

Vel 7 23 Tweede Kamer Vel 7 23 Tweede Kamer Ingekomen stukken 3 DE VERGADERING VERGADERING VAN DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1948 (Bijeenroepingsuur 1 namiddag) Ingekomen stukken. Toespraak van de tijdelijke Voorzitter. Regeringsverklaring

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME

GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME PREAMBULE WIJ, HET VOLK VAN SURINAME, geïnspireerd door de liefde voor dit land en het geloof in de kracht van de Allerhoogste en geleid door de eeuwenlange strijd van

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd

Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd Openstelling voor ondertekening 12-8-1949; Genève Ondertekening voor Koninkrijk der Nederlanden 8-12-1949 - Koninkrijk der

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is.

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Euthanasie Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Wij gaan in op de volgende onderwerpen: Wat is euthanasie? Aan welke

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES OVER HET UNESCO-VERDRAG INZAKE CULTUREEL ERFGOED ONDER WATER

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES OVER HET UNESCO-VERDRAG INZAKE CULTUREEL ERFGOED ONDER WATER COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES OVER HET UNESCO-VERDRAG INZAKE CULTUREEL ERFGOED ONDER WATER ADVIES NO. 21 DEN HAAG DECEMBER 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. ARTIKELEN

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Open Brief over Israël aan Nederlandse Christenen

Open Brief over Israël aan Nederlandse Christenen Open Brief over Israël aan Nederlandse Christenen Ondergetekenden stellen vast dat de verhouding tussen Kerk of Gemeente en Israël hoog op de agenda staat van veel Christenen in Amerika en Europa. Dat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN AAN TNO

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN AAN TNO ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN AAN TNO SEPTEMBER 2010 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN AAN TNO SEPTEMBER 2010 Inhoudsopgave 1 Welke begripsomschrijvingen hanteert TNO? 2 2 Met welke algemene

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 30 september 2013 gericht tegen een uitspraak van 24 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie [...

betreft: [klager] datum: 30 september 2013 gericht tegen een uitspraak van 24 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie [... nummer: 13/2217/GA en 13/2264/GA betreft: [klager] datum: 30 september 2013 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van de

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen CONCEPT llen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie