CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM."

Transcriptie

1 CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Onderhandelingsperikelen. Onjuiste beeldvorming over positie veroorzaakt. Vertrouwen gewekt dat kandidaat-huurder niet met verhuur aan derde zou worden geconfronteerd. Een makelaar was werkzaam op een bijkantoor van een makelaarsonderneming welk bijkantoor in 2009 gesloten was. Hij had van de eigenaar de gelegenheid gekregen om de kantoorruimte door te verhuren. Daartoe was een te huur-bord van het voormalige bedrijf aan de gevel bevestigd. Een ondernemer (klager) toont belangstelling. De makelaar deelt mede dat hij eerst gesprekken met een derde-belangstellende wil afwerken. Toen deze zich terugtrok deelde klager mede zeer serieus geïnteresseerd te zijn en op korte termijn een beslissing te zullen nemen. Daartoe liet hij zijn branche-organisatie een onderzoek naar de haalbaarheid van een vestiging ter plaatse doen. Toen klager kort daarop vernam dat een derde de ruimte had bezichtigd en hij de makelaar daarop bevroeg, deelde deze mede dat de ruimte aan een ander was verhuurd. De Centrale Raad verwerpt het verweer van de makelaar dat hij niet als makelaar maar als privé persoon was opgetreden. De makelaar heeft het vertrouwen bij klager gewekt dat hij niet zou worden geconfronteerd met verhuur aan een derde. De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: G. S., aangesloten NVM-makelaar, gevestigd en kantoorhoudende te R, appellant/beklaagde, tegen De maatschap BAKKERIJ J.G. VAN R, gevestigd te W, klaagster, 1. Verloop van de procedure 1.1 Bij brief van 7 augustus 2011 heeft klaagster een klacht ingediend bij de Afdeling Consumentenvoorlichting van de NVM. Deze heeft de klacht doorgeleid naar de Raad van Toezicht Zwolle. In de beslissing van 14 december 2011, verzonden op 17 januari 2012, is op die klacht beslist. In deze beslissing is de tegen appellant ingediende klacht gegrond verklaard en is aan hem de maatregel van berisping opgelegd. De Raad van Toezicht heeft voorts bepaald dat appellant met een bedrag van dient bij te dragen in de kosten van de behandeling van de klacht. Appellant is bij brief van 15 februari 2012 tijdig van deze beslissing in hoger beroep gekomen. 1.2 In zijn brief van 16 maart 2012 heeft appellant de gronden aangevoerd waarop zijn hoger beroep is gebaseerd. 1.3 Klaagster heeft in haar brief van 24 april 2012 verweer gevoerd in hoger beroep.

2 1.4 De Centrale Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de in eerste instantie tussen partijen gewisselde stukken en de beslissing van de Raad van Toezicht. 1.5 Ter zitting van 13 september 2012 van de Centrale Raad van Toezicht zijn verschenen: - appellant in persoon bijgestaan door mr. P. Hoogerwerf; - namens klaagster de heer en mevrouw Van R bijgestaan door T. M. 1.6 Appellant en klaagster zijn door de Centrale Raad van Toezicht gehoord en hebben hun standpunten nader toegelicht. 2. De feiten 2.1 Als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde bescheiden, voor zover niet betwist, staat het navolgende vast. 2.2 De Raad van Toezicht heeft in zijn beslissing een aantal feiten vastgesteld. In hoger beroep zijn partijen niet tegen deze vaststelling opgekomen zodat ook de Centrale Raad van Toezicht van die feiten zal uitgaan. Het gaat in deze zaak om het volgende. 2.3 De bedrijfsruimte gelegen aan De K 6 in R werd voorheen gehuurd door het makelaarskantoor B Makelaardij B.V. (hierna: B) waaraan appellant als makelaar was verbonden. Sinds 2009 heeft B geen gebruik meer gemaakt van deze bedrijfsruimte maar zij bleef wel verplicht om de huurpenningen te voldoen aan de verhuurster. Deze heeft B de gelegenheid geboden om de bedrijfsruimte aan derden (onder) te verhuren. Met het oog daarop heeft B aan de gevel een bord van makelaarskantoor B aangebracht met de mededeling dat de bedrijfsruimte te huur werd aangeboden. 2.4 De heer en mevrouw Van R zijn de maten van de maatschap Bakkerij J.G. van R die als klaagster is opgetreden. Zij hebben de bedrijfsruimte op 18 mei 2011 bezichtigd. Op dat moment bestond er bij een zekere D belangstelling voor de huur van de bedrijfsruimte en klaagster was daarover geïnformeerd. Nadat D zich had teruggetrokken heeft één van de maten op 22 juli 2011 desgevraagd, bij een bezoek van appellant aan klaagster, aan appellant meegedeeld dat klaagster nog steeds geïnteresseerd was in de huur van de bedrijfsruimte en op korte termijn daarover een beslissing zou nemen. Klaagster had aan haar brancheorganisatie verzocht om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van exploitatie daarvan als bakkerij. Appellant was daarvan op de hoogte. 2.5 Appellant is op 23 juli 2011 benaderd door een andere partij en daarmee is de bedrijfsruimte op 25 juli 2011 bezichtigd. Deze gegadigde heeft op die datum besloten de ruimte te huren. 2.6 Omdat klaagster had vernomen dat de bedrijfsruimte door een derde partij werd bezichtigd heeft zij op 25 juli 2011 het initiatief genomen om bij appellant te informeren naar de stand van zaken. Deze heeft meegedeeld dat inmiddels met een andere partij overeenstemming was bereikt over de huur van de bedrijfsruimte.

3 3. De klacht 3.1 De klacht, zoals deze door de Raad van Toezicht is samengevat, tegen welke samenvatting geen bezwaar is gemaakt, houdt het navolgende in. 3.2 Appellant heeft gehandeld in strijd met de Regels 1-5 en Regel 6 van de Erecode door, terwijl hij er van op de hoogte was dat klaagster zeer geïnteresseerd was in de bedrijfsruimte en dit op 22 juli 2011 nog uitdrukkelijk kenbaar had gemaakt, op 25 juli 2011 de bedrijfsruimte aan een derde partij te verhuren. Minst genomen had het op de weg van appellant gelegen om klaagster over de belangstelling van deze derde te informeren of aan klaagster een optie met betrekking tot de huur aan te bieden. 4. Het hoger beroep 4.1 Appellant heeft in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende aangevoerd. 4.2 De Raad van Toezicht heeft ten onrechte het verweer verworpen dat appellant niet in zijn hoedanigheid van makelaar heeft gehandeld. B was als huurster van de bedrijfsruimte met de verhuurster overeengekomen dat zij in de gelegenheid werd gesteld om de ruimte door te verhuren. Weliswaar was aan de gevel van de bedrijfsruimte een bord bevestigd waarop stond vermeld dat deze te huur werd aangeboden met een verwijzing naar B, maar daaruit kon niet worden afgeleid dat appellant in zijn hoedanigheid van makelaar eventueel overleg met geïnteresseerde partijen zou voeren over het sluiten van een huurovereenkomst. De overhandiging van een visitekaartje met daarop de vermelding van het beroep makelaar leverde daarvoor evenmin een aanwijzing op omdat appellant daarmee de bevordering van de communicatie beoogde. 4.3 De maten van klaagster zijn professionele zakenlieden. Zij konden redelijkerwijze weten dat appellant niet als makelaar optrad, en niet valt in te zien dat appellant gehouden was om dat aspect schriftelijk bij klaagster onder de aandacht te brengen. Appellant heeft Regel 1 van de Erecode niet geschonden aangezien hij niet als makelaar heeft gehandeld. 4.4 Appellant heeft klaagster geïnformeerd over zijn positie als huurder van de bedrijfsruimte en zijn wens om deze op zo kort mogelijke termijn door te verhuren. Klaagster heeft slechts de mogelijkheden afgetast om eventueel onderhandelingen te gaan voeren, maar heeft niet om een termijn of optie verzocht. Anders dan de Raad van Toezicht heeft overwogen bestond voor appellant niet de verplichting om klaagster te informeren over haar positie en rechten als gegadigde voor de huur van de bedrijfsruimte. 5. Het verweer 5.1 Klaagster heeft in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende aangevoerd.

4 5.2 Eerst in hoger beroep heeft appellant zich erop beroepen dat hij niet als makelaar maar als privé persoon is opgetreden. Klaagster heeft echter geen enkele aanwijzing gekregen dat appellant niet als makelaar maar als privé persoon optrad. Hij heeft niet alleen zijn (makelaars)visitekaartje afgegeven, maar ook documentatie en brochures met vermelding van de kantoornaam van B. Op het aan de gevel van de bedrijfsruimte bevestigde bord was het telefoonnummer vermeld van het makelaarskantoor waaraan appellant destijds was verbonden. Hij heeft met klaagster overleg gevoerd over de te huur aangeboden bedrijfsruimte en meegedeeld dat daarover door hem kon worden onderhandeld. 5.3 Appellant heeft aan klaagster voorgehouden dat hij eerst met klaagster overleg zou kunnen gaan voeren over een huurovereenkomst nadat het gesprek daarover met de andere gegadigde D was beëindigd. Klaagster mocht er daarom op vertrouwen dat door appellant ten aanzien van haar ook een dergelijke handelwijze zou worden gevolgd. Van belang in dat verband is dat klaagster ter zake van kosten die waren verbonden aan de uitvoering van een haalbaarheidonderzoek om in de bedrijfsruimte een bakkerij te gaan exploiteren, aan haar brancheorganisatie ca ,-- heeft moeten betalen. 6. Beoordeling van het geschil in hoger beroep 6.1 Door het hoger beroep ligt de klacht in volle omvang ter beoordeling aan de Centrale Raad van Toezicht voor. 6.2 Door aan klaagster zijn visitekaartje te geven en deze rond te leiden in de bedrijfsruimte aan de gevel waarvan een bord was bevestigd van het makelaarskantoor waaraan hij destijds was verbonden, mocht klaagster ervan uitgaan, dat appellant in zijn hoedanigheid van makelaar met klaagster overleg had gevoerd over de mogelijke verhuur daarvan. Hij heeft immers klaagster niet op ondubbelzinnige wijze geïnformeerd over zijn positie en het feit dat hij niet optrad als makelaar van de verhuurster. Door dat na te laten en onder de geschetste omstandigheden niet te waken tegen de ontstane onjuiste beeldvorming over zijn persoon heeft appellant, naar het oordeel van de Centrale Raad van Toezicht handelend als NVM-Makelaar, Regel 1 van de Erecode geschonden. 6.3 Appellant heeft niet bestreden dat hij aan klaagster heeft meegedeeld dat hij met haar eerst overleg zou kunnen gaan voeren over de mogelijke huur van de bedrijfsruimte, nadat zijn overleg daarover met een andere partij was beëindigd. Nu vaststaat dat klaagster op 22 juli 2011 aan appellant heeft meegedeeld dat zij op korte termijn een beslissing zou nemen over mogelijke huur van de bedrijfsruimte en appellant op dat moment aan klaagster niet heeft voorgehouden dat hij zich vrij achtte om met andere partijen te onderhandelen en een huurovereenkomst te sluiten, heeft hij bij klaagster het vertrouwen gewekt dat deze niet zonder voorafgaande waarschuwing zou worden geconfronteerd met een beslissing om de bedrijfsruimte aan een andere partij te verhuren. Door na te laten klaagster, die niet door een makelaar werd bijgestaan, bij voorkeur schriftelijk ter vermijding van misverstand, onzekerheid of geschil te informeren over haar (rechts)positie als mogelijke gegadigde voor de huur van de bedrijfsruimte, heeft appellant niet met de van hem ook tegenover klaagster te verlangen zorgvuldigheid gehandeld en dat is onder de geschetste omstandigheden tuchtrechtelijk laakbaar.

5 6.4 De klacht is gegrond en de Centrale Raad van Toezicht acht de door de Raad van Toezicht opgelegde sanctie juist. De beslissing van de Raad van Toezicht dient te worden bekrachtigd met uitzondering van de aan appellant opgelegde kostenveroordeling. De Centrale Raad van Toezicht ziet aanleiding om appellant te belasten met de kosten van de behandeling van de klacht in beide instanties. 6.5 Gelet op de inhoud van de statuten en het Reglement Tuchtrechtspraak NVM komt de Centrale Raad van Toezicht tot de volgende uitspraak. 7. Beslissing in hoger beroep 7.1 Bekrachtigt de beslissing van 14 december 2011 van de Raad van Toezicht Zwolle voor zover de klacht daarbij gegrond is verklaard en aan appellant de straf van berisping is opgelegd. 7.2 Vernietigt de beslissing voor het overige. 7.3 Bepaalt dat appellant terzake van de kosten van de behandeling van de klacht in beide instanties een bijdrage van zal voldoen en bepaalt dat dit bedrag binnen zes weken na ondertekening van deze uitspraak aan de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM gevestigd te Nieuwegein zal worden voldaan. Aldus gewezen te Amersfoort door mr. K.E. Mollema, voorzitter, mr. P. van der Kolk-Nunes, F.J. van der Sluijs, mr J.C. Borgdorff, leden en mr. J.A. van den Berg, lid/secretaris en ondertekend op november K.E. Mollema voorzitter J.A. van den Berg secretaris

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Ontbreken schriftelijke opdracht. Intrekking opdracht. Belangenverstrengeling

Belangenbehartiging opdrachtgever. Ontbreken schriftelijke opdracht. Intrekking opdracht. Belangenverstrengeling Belangenbehartiging opdrachtgever. Ontbreken schriftelijke opdracht. Intrekking opdracht. Belangenverstrengeling Klaagster heeft een huurovereenkomst m.b.t. een kantoorruimte gesloten. Zij meent haar makelaar

Nadere informatie

Opname in koopakte van afkoop leasecontract c.v.. Koopovereenkomst ontbonden en nieuwe overeenkomst gesloten met andere regeling over c.v..

Opname in koopakte van afkoop leasecontract c.v.. Koopovereenkomst ontbonden en nieuwe overeenkomst gesloten met andere regeling over c.v.. Opname in koopakte van afkoop leasecontract c.v.. Koopovereenkomst ontbonden en nieuwe overeenkomst gesloten met andere regeling over c.v.. Klagers kopen een woning via makelaar-verkoper (beklaagde). In

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Eigen belang: makelaar brengt vlak vóór executieveiling bod uit en wordt koper. Geen misbruik van omstandigheden en moeilijke positie verkoper. Optreden van makelaar als privé persoon. Klager ziet zich

Nadere informatie

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde.

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. In verband met een mogelijke verkoopopdracht heeft beklaagde aan de eigenaar van een woning een vraagprijs geadviseerd van EUR 349.500 k.k. Een maand later werd beklaagde

Nadere informatie

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang.

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Beklaagde trad op als verkopend makelaar van een bouwproject. Klager heeft een koopaannemingsovereenkomst gesloten m.b.t. een 50% aandeel

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. De verkoper van een woning (klager) verwijt zijn makelaar dat hij courtage in rekening heeft gebracht nadat de woning buiten de makelaar

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van mr. X, wonende en kantoorhoudende te [plaats1], K L A G E R,

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Uitspraak Commissie van Beroep 2010-06

Uitspraak Commissie van Beroep 2010-06 Uitspraak Commissie van Beroep 2010-06 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 83 d.d. 12 oktober 2009 (mr. J. Wortel, voorzitter, mr. C.E. du Perron, drs. L.B. Lauwaars RA en J.C.

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 06/09 Arbitraal vonnis in de zaak van: de Stichting A., gevestigd te Z., eiseres, gemachtigde: mr. R. Olde tegen B. wonend te IJ, verweerder, gemachtigde: mr. H.D.

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/733 Wtra AK van 28 augustus 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/733 Wtra AK van 28 augustus 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/733 Wtra AK van 28 augustus 2015 van X, wonende te [plaats1], K L A G E R, t e g e n Y, accountant-administratieconsulent,

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-41 d.d. 10 februari 2012 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. E.P.A. Bogers,

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. 106128 - Beroep tegen een berisping: SAMENVATTING Werknemer heeft ernstige fouten bij het opstellen van de roosters gemaakt en de werkgever stelt dat sprake is van disfunctioneren. De werknemer vertoont

Nadere informatie

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 Beslissing van 21 mei 2012 in de zaak H 221-2011 naar aanleiding van de klacht van: dhr. A klager tegen: Mr.B verweerder

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-377 d.d. 13 oktober 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen BESLISSING Datum uitspraak : 28 maart 2013 Zaaknummer : 2013/02 Appellant : De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen Verweerder : Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij.

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij. Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie buiten aanwezigheid van de belanghebbende partij. Klaagster heeft in verband met de verdeling van een gemeenschap van goederen verschillende gerechtelijke procedures

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VOOR Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 fax 070-3905171. Beslissing Mw. A.- B.

RAAD VAN TOEZICHT VOOR Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 fax 070-3905171. Beslissing Mw. A.- B. RAAD VAN TOEZICHT VOOR Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 fax 070-3905171 Beslissing Mw. A.- B. 1. Per brief van 15 juli 2002 wendt Mw. A. te P. (hierna A.) zich

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 18 april 2011 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mevrouw mr. A.M.T. Wigger en mr. J.W.H. Offerhaus) Samenvatting De financier

Nadere informatie

C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg

C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg C2014.097 t/m C2014.101 en C2014.102 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing in de zaak onder nummers C2014.097 t/m C2014.101 van: tegen Johanna PRINS-MEIJER, wonende

Nadere informatie

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG C2011.240 en C2011.241 CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: C2011.240 en C2011.241 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 december 1999 Rapportnummer: 1999/500

Rapport. Datum: 16 december 1999 Rapportnummer: 1999/500 Rapport Datum: 16 december 1999 Rapportnummer: 1999/500 2 Klacht Op 29 juni 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer J. te Groningen, ingediend door de heer mr. R. van Asperen,

Nadere informatie

2. Bij brief van 14 januari 2009, met 5 bijlagen, heeft Y hiertegen verweer gevoerd.

2. Bij brief van 14 januari 2009, met 5 bijlagen, heeft Y hiertegen verweer gevoerd. D08.008 Uitspraak van het College van Toezicht Kamer I Zitting 31 maart 2009 Inzake: X, wonende te (..) klager tegen Y,, gevestigd te (..), verweerder. 1. Bij brief van 22 november 2008 met 4 bijlagen,

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden Datum: 15 april 2014

Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden Datum: 15 april 2014 RCR 2014/50: Afgebroken onderhandelingen. Komt bij afgebroken onderhandelingen het positief contractsbelang voor vergoeding in aanmerking? Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie:

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/116 WA. i n d e k l a c h t nr. 056.00. hierna te noemen 'klaagster',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/116 WA. i n d e k l a c h t nr. 056.00. hierna te noemen 'klaagster', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 056.00 ingediend door: vertegenwoordigd door hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van

Nadere informatie