Versie: 7 april Evenementenbeleid gemeente Molenwaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie: 7 april Evenementenbeleid gemeente Molenwaard"

Transcriptie

1 Versie: 7 april 2011 Evenementenbeleid gemeente Molenwaard

2 -2- Hoofdstuk 1: Inleiding Evenementen zijn belangrijk voor de gemeente. Evenementen hebben vaak een functie in het versterken van de saamhorigheid binnen de kernen. Bovendien verhogen ze de aantrekkelijkheid van de gemeente. Naast positieve kanten hebben evenementen ook negatieve kanten. Zo kunnen evenementen overlast veroorzaken voor mensen die dicht bij de evenementenlocaties wonen en werken. De overlast heeft niet alleen met geluid te maken. Ook de bereikbaarheid van de woning of het bedrijf, het tijdelijk verdwijnen van parkeerplaatsen, verkeersopstoppingen en vervuiling van de openbare ruimte zijn nadelen van evenementen. Een belangrijke reden voor het vaststellen van een kader is om helderheid te scheppen in het aantal evenementen dat als risicovol beschouwd dient te worden, in de zin van overlast voor omwonenden of veiligheid van publiek bij evenementen. Met andere woorden, het doel van het vaststellen van het evenementenbeleid is om het plaatsvinden van evenementen te bevorderen en tegelijkertijd de negatieve kanten van evenementen te minimaliseren. In dit beleid zijn zowel procedurele als inhoudelijke aspecten vastgelegd om te bereiken dat duidelijkheid wordt gecreëerd voor alle bij de organisatie van evenementen betrokken partijen. Afbakening Het begrip evenement is zeer ruim omschreven in artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV); zie hoofdstuk 2. Onder het begrip evenement vallen zowel activiteiten die in de open lucht plaatsvinden als activiteiten die in (horeca)inrichtingen plaatsvinden. Voor de toepasbaarheid van het beleid alsmede de relevantie van de onderwerpen in het beleid zal een nadere afbakening van beleid nodig zijn. De afbakening ziet op de regelgeving die van belang is bij het onderwerp evenementenbeleid. Zo zullen o.m. de volgende regelingen/wetten hier verder buiten behandeling worden gelaten, maar vanzelfsprekend dient wel aan de regelingen en wetten indien van toepassing voldaan te worden: - (tijdelijke) gebruiksvergunning (bouwverordening); - ontheffing geluidsnormen (artikel 4:6 APV); - tijdelijke verkeersmaatregel zoals afsluiting van een weg (Wegenverkeerswet); - ontheffing Zondagswet als men iets op zondag vóór uur wil organiseren; - Drank- en Horecawet (o.a. ontheffing alcoholverstrekking buiten inrichtingen); - loterijvergunningen (Wet op de kansspelen); - toestemming ballonvaarten, etc. (Luchtvaartwet); - Brandveiligheidverordening.

3 -3- Hoofdstuk 2: Wettelijk Kader Het wettelijk kader voor evenementen wordt in de eerste plaats geboden door de APV. In Hoofdstuk 2, afdeling 7, van de APV wordt het begrip evenement omschreven. Artikel 2:24 Begripsbepaling 1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van: a. bioscoopvoorstellingen; b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening; c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen; d. het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen; e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening. 2. Onder evenement wordt mede verstaan: a. een herdenkingsplechtigheid; b. een braderie; c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg; d. een feest, muziek of wedstrijd op of aan de weg; e. een klein evenement. 3. Onder klein evenement wordt o.a. verstaan een straatfeest of buurtbarbecue op een dag, waar geen alcohol wordt geschonken. Artikel 2:25 Evenement 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. 2. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien: a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen; b. het evenement tussen en uur plaats vindt; c. het geluidsniveau tussen en uur niet meer bedraagt dan 50 db(a), tussen en uur niet meer bedraagt dan 45 db(a) en van tot uur niet meer bedraagt dan 40 db(a), gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde woning; d. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; e. er geen alcohol geschonken wordt 3. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voor zover in het geregeld onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet Artikel 2:26 Ordeverstoring Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

4 -4- Hoofdstuk 3: Categorisering evenementen Als nadere uitwerking van de APV worden de evenementen ingedeeld in drie categorieën. Kleine evenementen hebben een laag risico. Voorbeelden van dergelijke evenementen zijn: buurtbarbecue en een kleine braderie. Een evenement valt in categorie A als: - Het aantal aanwezigen (deelnemers/publiek) maximaal 100 personen is op hetzelfde moment - Het evenement plaats vindt tussen en uur - Het geluidsniveau tussen en uur niet meer bedraagt dan 50 db(a), tussen en uur niet meer bedraagt dan 45 db(a) en van tot uur niet meer bedraagt dan 40 db(a), gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde woning - Er geen alcohol verstrekking plaats vindt - Het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten Indien aan één van de voorwaarden niet voldaan wordt valt het evenement in categorie B. Een regulier evenement is een middelgroot evenement met een op voorhand gemiddeld risico. Bij reguliere evenementen dienen maatregelen te worden getroffen om het evenement in goede banen te leiden en de veiligheid te waarborgen. Voorbeelden van reguliere evenementen zijn: rommelmarkten en kleinschalige tentfeesten. Een evenement valt in categorie B als: - Het aantal aanwezigen (deelnemers/publiek) ligt tussen de 100 en 500 personen op hetzelfde moment - Het evenement plaats vindt tussen en uur Indien aan één van de voorwaarden niet voldaan wordt valt het evenement in categorie C. Grote evenementen hebben een verhoogd risico. Maatregelen zullen nodig zijn om het evenement in goede banen te leiden. De voorbereiding van het evenement zal intensief zijn waarbij de hulpdiensten nauw betrokken zullen zijn. Voorbeelden van dergelijke evenementen zijn: Piratenfeest en Melkwegpop. Een evenement valt in categorie C als: - Het aantal aanwezigen (deelnemers/publiek) ligt tussen de 500 en 5000 personen op hetzelfde moment - Het evenement vindt plaats tussen en uur Toelichting: Bij het aantal bezoekers wordt uitgegaan van de grootste hoeveelheid die op één moment aanwezig is. (Een voorbeeld indien een evenement de hele dag duurt en er komen de hele dag door 1000 bezoekers maar er zijn er gelijktijdig nooit meer dan 450 bezoekers aanwezig dan valt het evenement in categorie B en dus niet in C.)

5 -5- Hoofdstuk 4: Beleid/afwegingskader In dit hoofdstuk wordt het beleid per categorie beschreven. - Geen vergunning of melding is nodig - Er worden geen voorwaarden gesteld - Een evenementen vergunning is nodig - De beslistermijn voor de vergunning is 6 weken (de verdaag termijn bedraagt 4 weken) - Indien gewenst wordt de vergunning bij een jaarlijks terugkerend evenement verleend voor 5 jaar (de vergunning is definitief nadat de definitieve datum waarop het evenement plaatsvindt bekend wordt gemaakt aan de gemeente, dit dient minimaal 6 weken van te voren te gebeuren). - Voldaan moet worden aan de gestelde voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 6 Het volgende beleid geldt voor de grote evenementen met uitzondering van de aan Koninginnedag gerelateerde feesten: - Een evenementvergunning is nodig - De beslistermijn voor de vergunning is 8 weken (de verdaagtermijn bedraagt 4 weken) - De vergunning wordt verleend voor 1 jaar - Maximaal één evenement per dag in de openlucht / tent in de gemeente Molenwaard - Maximaal 12 evenementen per jaar in de openlucht / tent in de gemeente Molenwaard * - Voldaan moet worden aan de gestelde voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 6 *De selectiecriteria zijn als volgt: 1. vergunningaanvragen dienen uiterlijk 1 juni van het voorafgaande jaar te worden aangevraagd; toewijzing door de gemeente vindt plaats uiterlijk 1 augustus van het voorafgaande jaar; 2. organisatoren die in het voorafgaande jaar een vergunning hebben ontvangen hebben het eerste recht op een vergunning 3. inwoners/organisaties en ondernemers van de gemeente hebben voorrang; 4. indien er meer gegadigde zijn zal na stap 3 toewijzing plaatsvinden door middel van loting; 5. na 1 augustus geldt wie het eerst komt, het eerst maalt. Koninginnedag feesten Voor de aan Koninginnedag gerelateerde feesten welke vallen in categorie C geldt het volgende beleid: - Een evenementvergunning is nodig - De beslistermijn voor de vergunning is 8 weken (de verdaagtermijn bedraagt 4 weken) - Vergunningaanvragen dienen uiterlijk 1 juni van het voorafgaande jaar te worden aangevraagd, toewijzing vindt plaats op uiterlijk 1 augustus van het voorafgaande jaar - De vergunning wordt verleend voor 1 jaar - Voldaan moet worden aan de gestelde voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 6 Hardheidsclausule/afwijkingen van het beleid

6 -6- De burgemeester is bevoegd van het evenementenbeleid af te wijken, indien strikte toepassing van dat beleid voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met dit beleid te dienen doel en met de belangen ter waarborging waarvan dit beleid is opgesteld. Een en ander betekent ook dat de burgemeester in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen, de zedelijkheid of de gezondheid of om andere zwaarwichtige redenen gemotiveerd van dit beleid kan afwijken.

7 -7- Hoofdstuk 5: Evenemententerreinen Locaties Grote evenementen die plaatsvinden in de openlucht / tent mogen op de volgende locaties plaatsvinden, een uitzondering wordt gemaakt voor de aan Koninginnedag gerelateerde feesten: 1. Bleskensgraaf: terrein achter De Spil 2. Groot-Ammers: (parkeer)terrein nabij sporthal De Reiger 3. Oud-Alblas: terrein aan de Beemtweg De genoemde locaties zijn geschikt voor het houden van grotere evenementen gelet op de oppervlakte, de verkeerssituatie en de eventueel te verwachten geluidsoverlast voor omliggende bebouwing. Voor de aan de Koninginnedag gerelateerde grote evenementen zijn de volgende locaties toegestaan: - Molenaarsgraaf: Polderweg Oost - Ottoland: Hoefweg - Goudriaan: De Heuvel (achter de Groot Drukkerij) - Streefkerk: Randweg - Groot-Ammers: (parkeer)terrein nabij sporthal De Reiger - Nieuwpoort: Het Hoofd - Wijngaarden: Terrein ter hoogte van Oosteinde 48 - Bleskengraaf: Terrein achter de Spil - Oud-Alblas: Beemdweg Verantwoordelijkheden organisatoren De organisatoren zijn in alle gevallen verantwoordelijk voor: - Het reserveren van het terrein bij de eigenaar - Voldoende parkeergelegenheid - Waarborging van de bereikbaarheid van het terrein voor hulpdiensten - Waarborging van de doorgang voor de hulpdiensten op de openbare weg Hardheidsclausule/afwijkingen van het beleid De burgemeester is bevoegd om ontheffing te verlenen voor andere dan in deze paragraaf genoemde locaties, indien strikte toepassing van dat beleid voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met dit beleid te dienen doel en met de belangen ter waarborging waarvan dit beleid is opgesteld.

8 -8- Hoofdstuk 6: Voorwaarden In het nu volgende hoofdstuk worden per thema de voorwaarden per evenementcategorie waaraan voldaan moet worden beschreven. Deze voorwaarden zullen ook opgenomen worden in de vergunning. 6.1 Veiligheidsplan - Veiligheidsplan is niet verplicht - Veiligheidsplan is niet verplicht - Veiligheidsplan is verplicht voor evenementen die plaatsvinden in de openlucht / tent. Toelichting: In een veiligheidsplan dienen de volgende zaken opgenomen te worden: - Contactgegevens van organisatie en hulpdiensten - Programma van het evenement - Te nemen veiligheidsmaatregelen - Beschrijving van hoe te handelen bij een calamiteit - Plattegrond evenementenlocatie Het format voor een veiligheidsplan is als bijlage bijgevoegd. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een veiligheidsplan. Overleg hierover met de brandweer, GHOR en politie is aan te bevelen. Het concept plan dient bij de vergunning aanvraag te worden bijgevoegd. Het definitieve veiligheidsplan dient 6 weken voor aanvang van het evenement gereed te zijn en aan de gemeente te worden overlegd. 6.2 Brandveiligheid / gebruiksvergunning In het belang van de (brand)veiligheid is een gebruiksvergunning verplicht voor inrichtingen (gebouwen) waar een evenement plaatsvindt. Voor tenten en tijdelijke bouwwerken is geen gebruiksvergunning nodig maar gelden algemene voorwaarden, deze zijn bijgevoegd als bijlage. De voorwaarden hebben betrekking op o.a. materiaalgebruik, noodverlichting en constructieve veiligheid. 6.3 Beveiliging - Beveiliging is niet verplicht - Indien er alcohol verstrekt wordt is beveiliging verplicht, de volgende norm wordt gesteld: o Gecertificeerde beveiliging ( 1 op te 250 bezoekers) of toezichthouders (5 op de 250 bezoekers) - Indien er alcohol verstrekt wordt is beveiliging verplicht, de volgende norm wordt gesteld: o Gecertificeerde beveiligers ( 1 op de 250 bezoekers) of vrijwillige toezichthouders (5 op de 250 bezoekers)

9 -9- Toelichting: De gecertificeerde beveiligers en toezichthouders dienen zichtbaar aanwezig te zijn en herkenbare kleding te dragen. De kosten voor de beveiligingswerkzaamheden zijn voor rekening van de organisator. 6.4 Verkeersregelaars / parkeerwachters - Inzet van verkeersregelaars en parkeerwachters is niet verplicht - De organisatie is verantwoordelijk voor het ordelijk parkeren van voertuigen, hiervoor kunnen parkeerwachters ingezet worden - De organisatie is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van het verkeer. Alsmede ook de bereikbaarheid van het terrein voor hulpdiensten en doorgang van de openbare weg. Om dit te realiseren dienen er indien nodig verkeersregelaars te worden ingezet. Indien het evenement plaatsvindt aan een doorgaande weg of dat het hierop een direct effect heeft dienen de verkeersregelaars in het bezit te zijn van een instructieverklaring, welke worden verstrekt door de politie en aangesteld te zijn door de burgemeester middels een aanstellingsbesluit. - De organisatie is verantwoordelijk voor het ordelijk parkeren van voertuigen, hiervoor kunnen parkeerwachters ingezet worden - De organisatie is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van het verkeer. Alsmede ook de bereikbaarheid van het terrein voor hulpdiensten en doorgang van de openbare weg. Om dit te realiseren dienen er indien nodig verkeersregelaars te worden ingezet. Indien het evenement plaatsvindt aan een doorgaande weg of dat het hierop een direct effect heeft dienen de verkeersregelaars in het bezit te zijn van een instructieverklaring, welke worden verstrekt door de politie en aangesteld te zijn door de burgemeester middels een aanstellingsbesluit. Toelichting: Als bijlage bij dit beleid is bijgevoegd de notitie verkeersregelaars met daarin specifieke informatie over de vereisten. De organisatie kan in overleg treden met de politie over de gewenste omvang van het aantal verkeersregelaars. De kosten voor de inzet van verkeersregelaars zijn voor rekening van de organisator. Primair ligt de verantwoordelijkheid van de inzet van de verkeersregelaars bij de organisatie, echter de gemeente heeft het recht om in specifieke gevallen een verplichte specifieke inzet van verkeersregelaars op te leggen. Tevens wordt geadviseerd om een evenementen verzekering af te sluiten. 6.5 EHBO - De inzet van EHBO ers is niet verplicht - De inzet van EHBO ers is niet verplicht - Indien er alcohol wordt verstrekt en het evenement vindt in de openlucht of een tent plaats is de inzet van EHBO ers verplicht, de norm die hiervoor geldt is 2 op de 750 bezoekers Toelichting:

10 -10- In plaats van EHBO ers mogen er ook verpleegkundigen, gecertificeerde bedrijfshulpverleners of artsen worden ingezet. Voor allen geldt dat ze zichtbaar aanwezig zijn en herkenbare kleding dragen. De kosten voor zijn voor rekening van de organisator. 6.6 Eindtijden voor evenementen - De eindtijd is uur - De eindtijd is uur - Een kwartier voor de eindtijd mag er geen alcohol meer verstrekt worden - Een kwartier voor de eindtijd moet de muziek gedempt worden en dient het licht versterkt te worden - De eindtijd is uur - Een kwartier voor de eindtijd mag er geen alcohol meer verstrekt worden Een kwartier voor de eindtijd moet de muziek gedempt worden en dient het licht versterkt te worden 6.7 Geluid - Het maximaal toegestaan geluidsniveau bedraagt voor de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 50, 45 en 40 db(a) op de gevels van dichtstbijzijnde woningen. - Het maximaal toegestaan geluidsniveau voor evenementen in de openlucht / tent bedraagt 70 db op de gevels van de dichtstbijzijnde woning - Voor inrichtingen gelden de normen die zijn opgenomen in de APV in artikel 4:5 - Het maximaal toegestaan geluidsniveau voor evenementen in de openlucht / tent bedraagt 70 db op de gevels van de dichtstbijzijnde woning - Voor inrichtingen gelden de normen die zijn opgenomen in de APV in artikel 4:5 Toelichting: Het college van burgemeester en wethouders kan, op grond van artikel 4:6 lid 2 APV, in specifieke gevallen ontheffing verlenen van het verbod tot het veroorzaken van geluidshinder. 6.8 Alcohol en gebruik glaswerk - Verstrekking van alcohol is niet toegestaan. - Het gebruik van glaswerk is toegestaan - Indien er alcohol wordt verstrekt is het gebruik van glaswerk (ook bierflesjes) niet toegestaan - Indien er alcohol wordt verstrekt is het gebruik van glaswerk (ook bierflesjes) niet toegestaan

11 -11- Hardheidsclausule/afwijkingen van het beleid De burgemeester is bevoegd van het evenementenbeleid af te wijken, indien strikte toepassing van dat beleid voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met dit beleid te dienen doel en met de belangen ter waarborging waarvan dit beleid is opgesteld. Een en ander betekent ook dat de burgemeester in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen, de zedelijkheid of de gezondheid of om andere zwaarwichtige redenen gemotiveerd van dit beleid kan afwijken en eventueel aanvullende voorwaarden kan stellen.

12 -12- Hoofdstuk 7: Faciliteiten/ondersteuning door gemeente 7.1 Gebruik gemeente-eigendommen Locaties Indien gebruik wordt gemaakt van een gemeentelijke locatie voor het houden van een evenement zijn de volgende zaken van belang: - In de te verlenen evenementenvergunning zullen voorschriften worden opgenomen ter voorkoming van beschadiging van de evenementenlocatie (inclusief groenvoorzieningen). - De locatie moet na afloop van het evenement schoon en in oude staat worden opgeleverd - De herstelkosten van eventuele schade aan de locatie dan wel andere kosten komen voor rekening van de organisator Materialen Benodigde materialen, zoals hekken en borden, worden door de gemeente ter beschik-king gesteld. De volgende zaken zijn hierbij van belang: - De organisatie moet zelf voor het ophalen, correct plaatsen en retourneren van materialen zorg dragen. - Een huurprijs is verschuldigd conform het daarvoor vastgestelde beleid. Tarieven zullen jaarlijks worden vastgesteld bij de vaststelling van de legesverordening - De voorraad van de materialen is niet onbeperkt, er is dan ook geen garantie op levering, afhankelijk van de vraag wordt een verdeling gemaakt 7.2 Afval De gemeente heeft de inzameling van afval overgedragen aan GR Waardlanden. Het volgende is van belang bij evenementen: - De organisator is verantwoordelijk voor de afvoer van het afval - De kosten van de inzameling van het afval zijn voor rekening van de organisator. - De kosten van verwerking van het afval zijn voor rekening van de gemeente mits de inzameling via GR Waardlanden verloopt - Materialen met betrekking tot de inzameling van afval (o.a. vuilcontainers) kunnen gehuurd worden bij GR Waardlanden Toelichting: Afhankelijk van de hoeveelheid afval kan er door de organisatie ook voor gekozen worden om het afval af te voeren via de huishoudelijke kanalen of het te brengen naar de afvalbrengstations (dit is gratis). Het is aan de organisatie om afspraken te maken met GR Waardlanden over de inzameling van het afval. GR Waardlanden zal hiervoor kosten in rekening brengen. In sommige gevallen zullen er evenementen zijn waaraan een bijzondere waarde toekent wordt vanuit het gemeentelijk of algemeen belang. In die gevallen kan besloten worden om naast de verwerking van het afval, ook de inzamelkosten van Waardlanden door de gemeente te laten betalen.

13 -13- Hoofdstuk 8: Procedure aanvraag vergunningen Een evenementenvergunning dient volgens het daarvoor bestemde formulier te worden aangevraagd. De aanvraag en beslistermijnen zijn genoemd in hoofdstuk 4. De brandweer, GHOR en politie zullen in kennis worden gesteld van de vergunningaanvragen. Voor de grote evenementen zal specifiek advies aan de genoemde partijen worden gevraagd. Indien de vergunning wordt verleend zullen de politie, GHOR en brandweer worden geïnformeerd. Voor de in behandeling neming van een vergunningsaanvraag zijn leges verschuldigd. De tariefstelling vindt plaats bij de jaarlijkse vaststelling van de legesverordening.

14 -14- Hoofdstuk 9: Slotbepalingen Bijzondere omstandigheden Voor alle bovengenoemde uitgangspunten en de overige in het Evenementenbeleid opgenomen regels geldt dat hiervan op grond van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 van de Awb kan worden afgeweken. Overgangsbepaling Vergunningen verleend vóór inwerkingtreding van dit beleid worden geacht daarmee in overeenstemming te zijn. Inwerkingtreding beleid Het beleid treed in werking op de dag van publicatie.

Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus'

Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus' Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus' Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester,

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Bijlage 34 blz. 1 VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Aanleiding In het kader van deregulering van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv)

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Vooroverleg Indien gewenst kan voorafgaand aan de indiening van dit formulier een vooroverleg plaatsvinden tussen de organisator

Nadere informatie

Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen.

Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen. Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen. Afdeling 7 Evenementen Artikel 2:24 Begripsbepaling (evenement)

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 8540 18 januari 2017 Evenementenbeleid gemeente Kapelle De burgemeester van de gemeente Kapelle; overwegende dat ; er in de gemeente Kapelle jaarlijks

Nadere informatie

Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3. 1.1 De definitie... 3. 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen... 3 1.2.2 Meldingsplichtige evenementen...

Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3. 1.1 De definitie... 3. 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen... 3 1.2.2 Meldingsplichtige evenementen... 2013 Evenementenbeleid Vastgesteld op: 12 november 2012 Inwerkingtreding: 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3 1.1 De definitie... 3 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen...

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Vergunningen

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Vergunningen Toelichting op de voor de organisatie van het Kindervakantiewerk in Tilburg noodzakelijke vergunningen en de bijbehorende leges. publicatie: 04-04 uitgave: 3 datum: 17 april 2017 bestand: 04-04.docx

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig.

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig. Gemeente Achtkarspelen Aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Om een goed beeld van het evenement te krijgen is het belangrijk dat u dit formulier

Nadere informatie

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg December 2009 2 INHOUDSOPGAVE 1 Evenementen in Someren 4 2 Wel of geen vergunning nodig? 5 3 Geen vergunning nodig 6 3.1 Besloten feest 6 3.2 In horeca-inrichting

Nadere informatie

1. Gegevens van de aanvrager a. Naam : b. Adres : c. Postcode en woonplaats: d. Telefoonnummer :

1. Gegevens van de aanvrager a. Naam : b. Adres : c. Postcode en woonplaats: d. Telefoonnummer : Aanvraagformulier voor het houden van een evenement in de gemeente Alphen-Chaam zoals bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Alphen-Chaam. Aan de burgemeester van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Om de aanvraag voor een evenement en alle

Nadere informatie

Conceptbeleidsregels evenementen gemeente Waterland

Conceptbeleidsregels evenementen gemeente Waterland Conceptbeleidsregels evenementen gemeente Waterland Artikel 1. Begrippen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit; b. db(a): decibelwaarde;

Nadere informatie

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in.

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in. Gemeente Amsterdam Telefoon 14 020 www.amsterdam.nl Aanvraag evenementvergunning Koningsdag 2014 Dit formulier inclusief bijlagen uiterlijk op donderdag 19 december 2014 indienen bij betreffende stadsdeel.

Nadere informatie

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:...

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:... Gemeente Veghel Afdeling Vergunningen en Handhaving Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING De aanvraag dient minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt te worden

Nadere informatie

Aanvraag Evenementenvergunning

Aanvraag Evenementenvergunning Aanvraag Evenementenvergunning 1. GEGEVENS VAN DE ORGANISATOR/AANVRAGER Naam organisatie: Naam aanvrager: Adres: Postcode en plaats: KvK-nummer: Gegevens contactpersoon tijdens het evenement: Naam: Adres:

Nadere informatie

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u nagaan of u vergunning(en) nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u een checklist waaruit

Nadere informatie

v 1. Kennen van verantwoordelijkheden als organisator (verantwoordelijk mbt veiligheid: inschatten en identificeren veiligheidsrisico s, nemen betreffende beheersmaatregelen, draaiboeken) 2. Kennen

Nadere informatie

RECREATIETERREIN LAAGRAVEN

RECREATIETERREIN LAAGRAVEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING RECREATIETERREIN LAAGRAVEN 1. Aanvrager a. Naam aanvrager: b. Contactpersoon: c. Adres (geen postbus): d. Postcode en plaats: e. Telefoonnummer: f. Mobiel telefoonnummer:

Nadere informatie

Meldingsformulier kleinschalig evenement

Meldingsformulier kleinschalig evenement Meldingsformulier kleinschalig evenement Met dit formulier meldt u een straatbarbecue, een buurtfeest, een open dag, kinderspeelactiviteiten, fiets- of wandeltochten of herdenkingen. Een vergunning voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen

Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen Voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement en de bijbehorende vergunningen/ontheffingen kunt u gebruik maken van dit aanvraagformulier. Het

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur.

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur. .. Buurtvereniging 't Bultje De heer R.T. van der Zwaag Halvenne 34 5595 HG LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 31 augustus 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen

Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen Algemeen 1. Is het voor u voldoende duidelijk wanneer u een melding moet doen of een evenementenvergunning aan moet vragen? Graag een toelichting

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit gemeente Hilvarenbeek Aanvraagformulier Evenementenvergunning Met dit formulier kun u een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement op basis van artikel 2:25 van

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV)

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Aanvraagformulier evenementenvergunning

GEMEENTE BOEKEL. Aanvraagformulier evenementenvergunning GEMEENTE BOEKEL Aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een evenement (artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening). Dit

Nadere informatie

Evenement - Artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (bevoegdheid vergunningverlening)

Evenement - Artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (bevoegdheid vergunningverlening) . Rotary Club Heeze De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat 53 5591 GH HEEZE Uw kenmerk: Medewerker: L. ter Braak Doorkiesnummer: 040-2241400 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 13 juni 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Dit formulier + ingetekende plattegrond met alle objecten als podia, attracties, standplaatsen, tenten, looppaden, etc.

Dit formulier + ingetekende plattegrond met alle objecten als podia, attracties, standplaatsen, tenten, looppaden, etc. AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT (categorie B) (Eén formulier per evenement per locatie) Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen Dit formulier + ingetekende plattegrond

Nadere informatie

Organiseren van een evenement (aanvraag/melding)

Organiseren van een evenement (aanvraag/melding) Organiseren van een evenement (aanvraag/melding) Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement (besloten of voor publiek toegankelijk) dat u wilt organiseren of dat

Nadere informatie

Bijlage 1 Behorend bij het evenementenbeleid. Juridisch kader

Bijlage 1 Behorend bij het evenementenbeleid. Juridisch kader Bijlage 1 Behorend bij het evenementenbeleid Juridisch kader 1. Gemeentewet 2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden 3. Drank- en Horecawet 4. Brandbeveiligingsverordening 5. Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Evenementenvergunning, aanvraagformulier

Evenementenvergunning, aanvraagformulier Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. 1. Persoonlijke gegevens aanvrager Voornamen Achternaam Burgerservicenummer Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Vervallen: opgenomen onder de evenementenbepaling (artikelen 2.2.1 en 2.2.2)

Vervallen: opgenomen onder de evenementenbepaling (artikelen 2.2.1 en 2.2.2) Overzicht mogelijke wijzigingen APV in kader van vermindering regelgeving (Wijzigingsvoorstellen bij artikelen zijn groter en schuin gedrukt in de tekst opgenomen) Artikel 2.1.2.1 Optochten Vervallen:

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Te verzenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum t.a.v. de heer J.N. Wijnstok Postbus 2 9363 ZG Marum 1 Algemeen 1.1 De vergunning wordt aangevraagd door

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Menameradiel Bezoekadres: Dyksterbuorren 16, 9036 MS Menaam Postadres: postbus 3, 9036 ZW Menaam Tel.nr.: 0518-45 29 00 E-mail: gemeente@menameradiel.nl 1. Gegevens

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning

Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning Voor vragen kunt u bellen met 688 688 1. Gegevens organisator / aanvrager Indien de organisator / aanvrager een stichting, vereniging of andere rechtspersoon

Nadere informatie

Klasse A (regulier) Klasse B (Verhoogd risico) Klasse C (risico evenement)

Klasse A (regulier) Klasse B (Verhoogd risico) Klasse C (risico evenement) GEMEENTELIJKE KOSTEN EVENEMENTEN De grootste factor die van invloed is op de kosten/uren die de gemeente maakt bij de behandeling van evenementenvergunningaanvragen is de openbare orde en veiligheid. Om

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Dit formulier dient volledig ingevuld en met de gevraagde bijlagen minimaal 8 weken voor het evenement te worden ingediend. Incomplete aanvragen en aanvragen die minder dan

Nadere informatie

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning Evenementenvergunning Datum: 6-01-2011 Naam: Evenementenvergunning versie 1 revisie 3 Status: definitief Inhoudsopgave 1. Evenementenvergunning... 3 1.1. Ontvangst aanvraag... 5 1.2. Versturen ontvangst-bevestiging...

Nadere informatie

Risicoprofiel 1 Vrijgestelde evenementen (categorie 0) / artikel 2:25, lid 2 onder a van de APV

Risicoprofiel 1 Vrijgestelde evenementen (categorie 0) / artikel 2:25, lid 2 onder a van de APV Bijlage 1 Risicoprofiel 1 Vrijgestelde evenementen (categorie 0) / artikel 2:25, lid 2 onder a van de APV Vrijgestelde evenementen zijn relatief klein van omvang, genereren een relatief kleine geluidsproductie,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:..

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:.. 1. Gegevens aanvrager: Aanvraag evenementenvergunning Organisatie: Naam en voorletters aanvrager: de heer / mevrouw: (doorhalen wat nvt is) Straatnaam: Postcode: Woonplaats: Tel. nummer: Fax. nummer: E-mail:

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Dien dit formulier volledig ingevuld minimaal 8 weken voor het evenement in. 1. Gegevens van de organisator/aanvrager Naam bedrijf of instelling KVK nummer Postadres Plaats Aanvrager M / V Voorletters

Nadere informatie

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een evenement op grond van artikel 2:25 van de Algemene

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement)

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) De aanvraag voor een B- of C-evenement dient minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG Telefoonnummer: (020) 407 90 00 Faxnummer: (020) 407 90 90 1. Gegevens

Nadere informatie

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Algemeen Op grond van de Apv Moerdijk (hierna: Apv) is het niet toegestaan om een evenement te organiseren zonder vergunning van de burgemeester. De weigeringsgronden,

Nadere informatie

1. Startpunt (ambitie van de stad) 2. Profiel vanuit kracht van de plek. 3.Fysieke kenmerken van de plek. 1.1 Locatieprofiel

1. Startpunt (ambitie van de stad) 2. Profiel vanuit kracht van de plek. 3.Fysieke kenmerken van de plek. 1.1 Locatieprofiel Locatieprofiel Markt Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Aan de Burgemeester van de gemeente Dantumadiel Postbus 22 9104 ZG Damwâld De aanvraag moet minimaal 8 weken voor de datum van het evenement worden ingediend. Een

Nadere informatie

Evenementen in Waalwijk

Evenementen in Waalwijk Evenementen in Waalwijk (31 oktober 2013) Waarom notitie evenementen? - Formuleren van de gemeentelijke uitgangspunten - Vaak ad hoc besluiten - Integrale benadering: vergunningen, veiligheid, handhaving

Nadere informatie

Alleen melding (ander formulier) Categorie A Evenement met weinig tot geen risico s, beperkte gevolgen voor omgeving en verkeer.

Alleen melding (ander formulier) Categorie A Evenement met weinig tot geen risico s, beperkte gevolgen voor omgeving en verkeer. Gemeente Oud-Beijerland Team Vergunningen Postbus 2003, 3260 EA OUD-BEIJERLAND W. van Vlietstraat 6 in OUD-BEIJERLAND Meer informatie: Maandag t/m donderdag 8.00-17.00, vrijdag 8.00 13.00 op telefoonnummer

Nadere informatie

Informatiepakket. Evenementen in Zandvoort

Informatiepakket. Evenementen in Zandvoort Informatiepakket Evenementen in Zandvoort Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Checklist voor organisatoren blz. 4 Evenementenbeleid blz. 5 Melding evenement blz. 5 Aanvraag evenementenvergunning blz. 5 Procedure

Nadere informatie

LOKAAL EVENEMENTENBELEID SIMPELVELD ALGEMEEN KADER

LOKAAL EVENEMENTENBELEID SIMPELVELD ALGEMEEN KADER LOKAAL EVENEMENTENBELEID SIMPELVELD ALGEMEEN KADER Versie 6 maart 2015 1 INLEIDING: BELEIDSKADER EN UITGANGSPUNTEN 1.1 AANLEIDING TOT HET OPSTELLEN VAN HET EVENEMENTENBELEID Inleiding In de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Uw evenement en de gemeente. Leo Mes, 13 februari 2014

Uw evenement en de gemeente. Leo Mes, 13 februari 2014 Uw evenement en de gemeente Leo Mes, 13 februari 2014 Programma Uw evenement, belangrijk voor Sliedrecht Maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van de gemeente Samenwerking tussen u en de gemeente Communicatie

Nadere informatie

Tijdelijk brandveilig gebruik van een tent - Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening 2012 (bevoegdheid verlenen vergunning)

Tijdelijk brandveilig gebruik van een tent - Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening 2012 (bevoegdheid verlenen vergunning) . Stichting Buurtschap Strijp Mevrouw A.W.A.M. van Asten van Bree Strijperstraat 19 5595 GA LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekweg

Locatieprofiel Broekweg Locatieprofiel Broekweg Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

1. Doet u de aanvraag namens een stichting/vereniging/onderneming? Nee (ga verder met punt 3)

1. Doet u de aanvraag namens een stichting/vereniging/onderneming? Nee (ga verder met punt 3) feest/evenement/wedstrijd in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT (APV artikel 2:25)

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT (APV artikel 2:25) AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT (APV artikel 2:25) Evenement naam evenement: datum evenement: Tijdstip evenement:_van uur tot uur Aanvrager Naam aanvrager/organisatie: BSN aanvrager / KVK-nummer organisatie:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning Evenementenvergunning Wanneer heb ik een evenementenvergunning nodig? Op grond van artikel 5.7.1 van de Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem is het verboden om zonder vergunning van de burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het houden van een evenement. Gegevens aanvrager. Naam organisatie/ vergunningaanvrager

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het houden van een evenement. Gegevens aanvrager. Naam organisatie/ vergunningaanvrager Aanvraagformulier voor een vergunning voor het houden van een evenement Gegevens aanvrager Naam organisatie/ vergunningaanvrager Adres Postcode en woonplaats Naam van de contactpersoon Adres, postcode

Nadere informatie

Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen

Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen voor evenementenorganisatoren Naam evenement: Datum opmaak: Risicoscore: Veiligheidsplan Met het veiligheidsplan geeft u als organisator aan welke maatregelen

Nadere informatie

Aan het einde van dit formulier vindt u een toelichting op de vragen die gesteld worden.

Aan het einde van dit formulier vindt u een toelichting op de vragen die gesteld worden. Aanvraagformulier evenementenvergunning Wilt u een nieuw evenement organiseren, of heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier, dan vragen wij u om contact op te nemen met onze evenementencoördinatoren

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Opdrachtgever: Burgemeester Sectie Algemeen Juridische Zaken Vastgesteld op 16 maart 2016 De burgemeester van Edam-Volendam,

Nadere informatie

Evenementvergunning of melding van een evenement

Evenementvergunning of melding van een evenement Evenementvergunning of melding van een evenement Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor een evenement of een melding doen van een evenement. De antwoorden op de vragen in blok 2 bepalen

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier voor evenementen

Kennisgevingsformulier voor evenementen Kennisgevingsformulier voor evenementen Met dit formulier doet u een kennisgeving volgens artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008. Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld

Nadere informatie

Veilig in Staphorst. Evenementenbeleid. vastgesteld op 22 april 2008. door de Burgemeester en het College van B&W van de gemeente Staphorst

Veilig in Staphorst. Evenementenbeleid. vastgesteld op 22 april 2008. door de Burgemeester en het College van B&W van de gemeente Staphorst Veilig in Staphorst Evenementenbeleid vastgesteld op 22 april 2008 door de Burgemeester en het College van B&W van de gemeente Staphorst Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel evenementenbeleid

Nadere informatie

Naam en voorletters. BSN-nummer. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats. Namens stichting/vereniging/onderneming

Naam en voorletters. BSN-nummer. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats. Namens stichting/vereniging/onderneming Aanvraagformulier evenementen 1. Gegevens van de aanvrager/ organisator: Naam en voorletters BSN-nummer Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer voorbereiding: Telefoonnummer tijdens

Nadere informatie

Inleiding draaiboek jaarlijks terugkerende evenementen

Inleiding draaiboek jaarlijks terugkerende evenementen Inleiding draaiboek jaarlijks terugkerende evenementen Op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Moerdijk is het volgens artikel 2.25 lid 1 verboden zonder vergunning van

Nadere informatie

Meldingsformulier kleine evenementen

Meldingsformulier kleine evenementen Meldingsformulier kleine evenementen Klein evenement Wanneer u een klein evenement wilt organiseren dan hoeft u geen evenementenvergunning aan te vragen, maar volstaat u met een melding. U dient hiervoor

Nadere informatie

Locatieprofiel De Loper

Locatieprofiel De Loper Locatieprofiel De Loper Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Evenementenbeleid Gemeente Vlissingen. Inhoudsopgave

Evenementenbeleid Gemeente Vlissingen. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Doelstelling van het evenementenbeleid 2 1.3 Begripsbepalingen 2 2 Uitgangspunten voor evenementen 3 2.1 Veiligheid 3 2.2 Geluidsniveau van activiteiten 3

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen. 29 mei 2006 GR mei 2006 BOV

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen. 29 mei 2006 GR mei 2006 BOV D66 Hans van Zijst Admiraalsborch 12 3992 CP HOUTEN PvdA Houten Jocko Rensen Randhoeve 7 3992 XA HOUTEN Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 29 mei 2006 GR06.00121 18 mei 2006 BOV-5858 1

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Aan: Gemeente Sint Anthonis Team Vergunningen Postbus 40 5845 ZG SINT ANTHONIS Onjuiste of onvolledige invulling geeft vertraging in de behandeling van deze aanvraag. De aanvraag

Nadere informatie

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement:

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement: Evenementen-/tijdelijke gebruiksvergunning Aanvraagformulier 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie: Adres secretariaat: Contactpersoon: m/v Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoon: Mobiel nummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen: Gelet op: De Algemene wet bestuursrecht (Awb), de artikelen 2.2 en 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de artikelen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Vraagt vergunning voor de gemeente (aankruisen wat van toepassing is) Blaricum Eemnes Laren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN De datum van het evenement dient vòòr 1 december, in het jaar voorafgaand aan het

Nadere informatie

Naam en voorletters.. Straatnaam en huisnummer. Postcode en plaatsnaam.. Mobiel en/of telefoonnummer KvK nummer...

Naam en voorletters.. Straatnaam en huisnummer. Postcode en plaatsnaam.. Mobiel en/of telefoonnummer KvK nummer... Aanvraagformulier voor een evenement (Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement, zoals feesten, wedstrijden, muziekvoorstellingen, braderieën, optochten als bedoeld in artikel 2:25 van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV)

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV) (art. 2:25 APV) 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Naam organisatie/persoon Naam contactpersoon : de heer mevrouw Adres Postcode Plaats Telefoonnummer (kantooruren) Telefoonnummer mobiel E-mailadres : NAAM EVENEMENT

Nadere informatie

Evenementenverordening gemeente Maastricht. Binnen de gemeente Maastricht worden ieder jaar diverse evenementen georganiseerd.

Evenementenverordening gemeente Maastricht. Binnen de gemeente Maastricht worden ieder jaar diverse evenementen georganiseerd. Evenementenverordening gemeente Maastricht Afdeling 1. Inleiding Binnen de gemeente Maastricht worden ieder jaar diverse evenementen georganiseerd. Maastricht is een compacte stad, die zich kenmerkt door

Nadere informatie

1. Soort evenement en datum evenement

1. Soort evenement en datum evenement AANVRAAGFORMULIER EVENEMENENVERGUNNING Aan : Burgemeester van Beemster tav afd. VTH Adres : p/a Postbus 15 PC+woonplaats : 1440 AA Purmerend Uw contactpersoon bij de gemeente is: KlantContactCentrum Tel.

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Evenementen in Zeewolde. Uitvoeringsbeleid evenementenvergunning 2010

Evenementen in Zeewolde. Uitvoeringsbeleid evenementenvergunning 2010 Evenementen in Zeewolde Uitvoeringsbeleid evenementenvergunning 2010 Gemeente Zeewolde Januari 2010 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Reikwijdte 3 3. Indeling in categorieën 4 3.1 Categorie 2 en

Nadere informatie

1. Gegevens aanvrager. 2. Het evenement

1. Gegevens aanvrager. 2. Het evenement Aanvraagformulier voor een evenement (Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement, zoals feesten, wedstrijden, muziekvoorstellingen, braderieën, optochten als bedoeld in artikel 2:25 Algemene

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen

Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement. Vul de vragen in die op uw evenement van toepassing zijn. Naast de evenementenvergunning

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT

AANVRAAG VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT AANVRAAG VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Nadere inlichtingen bij afdeling Publiekszaken Tel. (035) 629 26 80 of bij de evenementencoördinator: Tel. (035) 629 28 75. Met dit formulier vraagt u, indien

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie