bij Zeeburg Vaargeulbreedte Amsterdam -Rijn Kanaal 01 - Nat afdelingsarchief Rijkswate-rstaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bij Zeeburg Vaargeulbreedte Amsterdam -Rijn Kanaal 01 - Nat afdelingsarchief Rijkswate-rstaat"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswate-rstaat 01 - Nat afdelingsarchief RWS_Item_00320 Vaargeulbreedte Amsterdam -Rijn Kanaal bij Zeeburg Vaargeulbreedte in ARK voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers bij Zeeburg november 2008

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswate-rstaat Vaargeulbreedte Amsterdam-RijnKanaal bij Zeeburg Vaargeulbreedte in ARK voor de aanleg van natuur vriendelijke oevers bij Zeeburg november 2008

3 9 inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 PROBLEEM BESCHRIJVING... 7 HET ONTWERPEN VAN VAARWEGEN Waterdiepteparameter Breedte parameter De oppervlakte parameter OEVERZUIGING IN HET ARK Oeverzuiging Bij welke snelheid wordt zuiging belangrijk Waterdiepte Ontmoetende en oplopende schepen FUNCTIONELE EISEN NAUTIEK EN ADVIES Nautische Randvoorwaarden Bakprofiel minimaal 100m breed en 6m diep Trapeziumprofiel (taludoever 1:3) Advies... á Vaargeul breedte AmsterdamRijnKanaal bij Zeeburg

4 Samenvatting Dienst Utrecht (DUT) van Rijkswaterstaat is voornemens om het sluiseiland van de voormalige kering bij Zeeburg uit het Amsterdam- Rijnkanaal (ARK) te verwijderen en indien mogelijk het vrijkomende materiaal te gebruiken voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever (NVO) aan de westoever van het kanaal. Dienst Utrecht heeft DVS verzocht de ideale nautische vaargeul (en eventueel de zichtlijn) in kaart te brengen, rekeninghoudend met de huidige en verwachte toekomstige scheepvaart. Ter plaatse maakt het ARK een bocht met een boogstraal van circa 1000m en is langs de oostoever (binnenbocht) een uitvaart voor recreatievaart. Het ARK is geschikt voor 4 baksduwvaart en er geldt een maximum vaarsnelheid van 18km/u. Langs de westoever is damwand aangebracht en langs de oostoever breuksteen. Het kanaal is op de waterlijn 80m tot maximaal 200m breed. Langs de westoever is een forse verondieping ontstaan van circa 80m breed. Een vaarweg heeft naast de vorm van bakprofiel of trapeziumvormig profiel in de dwarsdoorsnede, de waterdiepte en de vaarwegbreedte op het kielvlak van het geladen schip als belangrijke kenmerken. De kwaliteit van de vaarweg wordt bepaald door de waterdiepte, de breedte en de oppervlakte. De waterdiepteparameter is gedefinieerd als vaarwegdiepte/ diepgang maatgevend geladen schip. Dit is sterk bepalend voor de bestuurbaarheid en voor de vaarsnelheid van het schip. Dat houdt voor het ARK een waterdiepte in van 1,5*4 = 6 m. De breedteparameter wordt uitgedrukt in breedte vaarwater/breedte maatgevend schip in het geladen kielvlak en is sterk bepalend voor de toelaatbare verkeersintensiteit en het aantal vaarstroken in verband met ontmoetingen en oploopmanoeuvres. Als voorbeeld: Een maatgevende ontmoeting van twee geladen vierbaksduwstellen. nodig 93 m breed vaarwater Voor driestrooksverkeer van: een vierbakker met twee klasse Va schepen: 93 m een vierbakker met klasse Va en klasse ]V schip: 90 m een vierbakker met twee klasse IV schepen: 87 m. De intensiteit van het maatgevende motorvrachtschip op het ARK, het Rijnmax schip (CEMT klasse Via) is in 2008 nog te laag om maatgevend te zijn voor driestrooksverkeer. 4 Vaargeul breedte AmsterdamRijnKanaal bij Zeeburg

5 Bij windkracht Bf 5 heeft een maatgevende ontmoeting tuss n un geladen en een leeg vierbaksduwsel met acto ve-~ tuiing volgens de strokentheorie een vaarwaterbreedte van ongeveer (0,5 + 1,3 + 0,5 + 1,55 + 0,5) = 4,3 B =_ 1 00m nodig. Bij windkracht 6 Bf neemt deze breedte toe tot orde grootte 11 Om. De oppervlakteparameter wordt bepaald als nat oppervlak kanaal/nat oppervlak maatgevend schip en is maatgevend voor de weerstand die het schip ondervindt in het kanaal en daarmee voor de haalbare vaarsnelheid in zo'n dwarsprofiel. In de literatuur houdt men meestal een oppervlakteparameter aan van circa 7. Voor het ARK geldt dan 7*22,8*4=638M2 Het uitgangspunt voor het ARK is een gewenste natte doorsnede van minimaal 600 M2. Voor bochten dient een toeslag op de breedte te worden gerekend. Deze extra breedte is gerelateerd aan de bochtstraal, hoe korter de bochtstraal des te groter de toeslag. De bochtstraal bij Zeeburg is 850m, dan geldt voor een lege en een geladen 4bakker (Cl+C2).L2/R=0,75*2002/ 850 = 35,3 m toeslag. Voor de situatie bij Zeeburg is dus m = 135 m breedte op het kielvlak van het geladen schip nodig. Indien aan het bovenstaande wordt voldaan ontstaat er nautisch comfortabel vaarwater, geschikt voor hedendaags en toekomstige verkeersstromen. Vaargeul breedte AmsterdamRijnKanaal bij Zeeburg

6 Unleiding Dienst Utrecht (DUT) van Rijkswaterstaat is voornemens om het sluiseiland van de voormalige kering bij Zeeburg uit het Amsterdam- Rijnkanaal (ARK) te verwijderen en indien mogelijk het vrijkomende materiaal te gebruiken voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever (NVO) aan de westoever van het kanaal, ruwweg tussen de Amsterdamse brug en de Zeeburgerbrug. In verband hiermee heeft DUT de Adviesdienst verkeer en vervoer (DVS) verzocht een onderbouwd advies te geven wat ter plaatse de vaargeulbreedte dient te zijn. Het verzoek is hierbij de ideale nautische vaargeul (en zichtlijn) in kaart te brengen, rekeninghoudend met de huidige en verwachte toekomstige scheepvaart. Uitgangspunt hierbij zijn de onveranderde ligging van de huidige oevers en de inrichtingsvariant 3 van de projectnota "Verruiming passage Zeeburg". De restruimte is voor het realiseren van een NVO zonder de nautische kwaliteit van de vaarweg aan te tasten. 6 Vaargeul breedte AmsterdamRijnKanaal bij Zeeburg

7 2.Probleem beschrijving Ter plaatse maakt het ARK een bocht met een boogstraal van circa 1000m en is langs de oostoever (binnenbocht) een uitvaart voor recreatievaart. Het ARK is geschikt voor 4 baksduwvaart en er geldt een maximum vaarsnelheid van 1 8km/u. Het traject valt voor wat betreft de wind invloednormering onder de kuststrook. Langs de westoever is damwand aangebracht en langs de oostoever breuksteen. Het kanaal is op de waterlijn 80m tot maximaal 200m breed. Langs de westoever is ter plaatse van de geplande NVO een forse verondieping ontstaan van circa 80m breed. Om tot optimalisatie van de beschikbare ruimte te komen, heeft DUT aan DVS gevraagd om de benodigde vaargeulbreedte aan te geven (met een minimaal benodigd nat oppervlak van het dwarsprofiel) dat een vlotte en veilige verkeersafwikkeling garandeert. Als functionele eisen worden gesteld: De kwaliteit van dit traject van de vaarweg dient minimaal gelijk te zijn aan de situatie als het overige deel van het kanaal; De hinderlijke oeverzuiging, die soms tot ongevallen leidt, dient zoveel mogelijk te worden vermeden (zie rapport van de Raad van Transport Veiligheid 29/11/2004) De huidige golfhinder die nu in gedeelten van het kanaal optreedt door het klotseffect van de damwand dient in de nieuwe situatie zoveel mogelijk te worden voorkomen (innovatief ontwerp). Ten noorden van de Zeeburgerbrug is het kanaal smaller dan gewenst, ten zuiden van de Amsterdamsebrug is het kanaal voldoende breed. Varend in de richting van Amsterdam maakt de vaarweg vanaf de Amsterdamsebrug eerst een korte bocht naar links en daarna een lange bocht naar rechts, daarmee als het ware een s-bocht vomend. Op termijn wordt de oeverbescherming van grote delen van het kanaal gerenoveerd. 7 Vaargeul breedte AmsterdamRijnKanaal bij Zeeburg

8 3. Het ontwerpen van vaarwegen Het collegedictaat "Binnenscheepvaart en Scheepvaartwegen" van de TU-Delft en het rapport "Klasse V vaarwegen, dwarsprofielen" van het Waterloopkundig Laboratorium behandelt het ontwerpen van vaarwegen uitputtend. Ook de richtlijnen vaarwegen 2005 (RVW 2005) zijn leidraad voor onderstaand advies. Daarnaast zijn grote dellen uit het advies "Oeverplan Amsterdam Rijn Kanaal" d.d. 20 mei 2005 van DVS aan DUT overgenomen. De volgende zaken m.b.t. vaarwegontwerp, kwaliteit van de vaarweg, oeverzuiging en vaarsnelheden zijn hieruit overgenomen. Een vaarweg heeft naast de vorm van bakprofiel of trapeziumvormig profiel in de dwarsdoorsnede, de volgende belangrijke kenmerken: De waterdiepte en De vaarwegbreedte op het kielvlak van het geladen schip. De kwaliteit van de vaarweg wordt vervolgens bepaald door de waterdiepteparameter, de breedteparameter en de oppervlakteparameter. 3.1 Waterdiepteparameter De waterdiepteparameter is gedefinieerd als vaarwegdiepte/diepgang maatgevend geladen schip. Dit is sterk bepalend voor de bestuurbaarheid en voor de vaarsnelheid van het schip. Wanneer een schip in te ondiep water komt, wordt de kielspeling (vooral bij grotere vaarsnelheid met de daarmee gepaard gaande grotere spiegeldaling en inzinking van het schip) echter zo klein, dat de grenslagen langs de scheeps- en kanaalbodem elkaar gaan beïnvloeden hetgeen de vaarsnelheid beperkt. Ter wille van een goede bestuurbaarheid mag de ruimte onder het schip (kielspeling) niet te klein worden. Deze overdiepte veranderd tijdens het varen door de waterspiegeldaling ten gevolge van de retourstroom, het golfpatroon rondom het schip en het achteroverhellen van het schip (trim). De spiegeldaling wordt in eerste instantie bepaald door de vaarsnelheid en de oppervlakteparameter. Voor een normaal profiel voor vaarwegen wordt een waterdieptefactor van 1,4 x maatgevende diepgang aangehouden en voor duwvaartkanalen indien mogelijk factor 1,5. Dat houdt voor het ARK een waterdiepte in van 1,5*4 = 6 m. 8 Vaargeul breedte AmsterdamRijnKanaai bij Zeeburg

9 Breedte parameter De breedteparameter wordt uitgedrukt in breedte vaarweg/breedte maatgevend schip in het geladen kielvlak en is sterk bepalend voor de toelaatbare verkeersintensiteit, het aantal vaarstroken in verband met ontmoetingen en oploopmanoeuvres. De bepaling van de vaarwegbreedte is gebaseerd op de zogeheten strokentheorie die ook is toegepast in de "RVW 2005". Hierbij wordt verondersteld, dat de breedte van de vaarweg een optelling is van een aantal stroken, te weten: ob Een aantal vaarstroken, meestal één voor elke vaarrichting, te zien als de omhullende van de padbreedten van alle schepen (circa 1,3 de breedte van het maatgevende schip) Een veiligheidsstrook tussen de vaarstroken, waarvan de breedte afhankelijk is van elkaar oplopende of ontmoetende schepen. Twee bermstroken van ieder 0,4 B, de afstand die de schipper veiligheidshalve aanhoudt tussen zijn vaarstrook en de (talud)oever op het kielvlak van het geladen schip. De breedten van de diverse stroken zijn bepaald op grond van waarnemingen in de praktijk en simulaties en zijn nog steeds geldig kruinlijn bermstrook ivaterlijn -0 vaarstrook 2-0 'Ze veiligheidsstrook vaarstrook padbreedte rmstrook Figuur 1 Vaarstroken principe Voor vaarwegen t/m klasse IV wordt in de literatuur vaak aangehouden: Bermstrook 0,413 Veiligheidsstrook bij ontmoeten 0,2 á 0,4 B Veiligheidsstrook bij oplopen 0,6 á 1,0 B Voor 0 het normaal profiel klasse Va houdt men een breedte van 4,2 * breedte maatgevende schip aan (=0,4+1,3+0,8+1,3+0,4) en een natte doorsnede van het kanaal van circa 7 * natte doorsnede van het schip. Vaargeul breedte AmsterdamRijnKanaal bij Zeeburg

10 Wordt deze strokentheorie toegepast op het ARK dan zijn onder normale (wind)condities de volgende breedtes nodig voor geladen schepen (die weinig hinder ondervinden van zijwind): 0 maatgevende ontmoeting van twee geladen vierbaksduwstellen: 93 m 0 driestrooksverkeer van: vierbakker met twee klasse Va schepen: 93 m vierbakker met klasse Va en klasse IV schip: 90 m vierbakker met twee klasse IV schepen: 87 m. De intensiteit van het maatgevende motorvrachtschip op het ARK, het Rijnmax schip (CEMT klasse Via) is in 2008 nog te laag om maatgevend te zijn voor driestrooksverkeer. Voor lege schepen, die wel gevoelig zijn voor zijwind, geldt voor de vaarstrook een extra toeslag ter hoogte van het kielvlak van het ongeladen schip. Uit onderzoek van het Marin blijkt dat lege vierbaksduwstellen met actieve kopbesturing (boegroeren) bij windkracht 7 Bf een drifthoek van circa 10 graden maken en dat geeft een bijbehorende vaarstrookbreedte van orde grootte 50m. Deze neemt bij windkracht 5 Bf af tot circa 35 m (1,55 B) Breedtetoeslag voor bochten: Voor het normaal profiel geldt voor klasse I-IV vaarwegen een kleinste toegelaten boogstraal van 6L. De breedtetoeslag in het kielvlak van het geladen schip bedraagt dan 0,25 L 2 /R en die van het ongeladen schip 0,5 L 2 /R. Voor een ontmoeting van een geladen en een leeg klasse Va schip in een bocht met R = 6L=660m geldt een totale vaarwegbreedte van 5,1 B ::-- 60m. Voor zo'n ontmoeting tussen twee lange tweebakkers (klasse Vb) is een totale vaarwegbreedte van 5, m. De bochtstraal bij Zeeburg is 850m, dan geldt voor een lege en een geladen 4bakker (Cl +C2).L2/R=0,75*2002/850=35,3 m toeslag. Voor de situatie bij Zeeburg is dus m = 135m breedte op het kielvlak van het geladen schip nodig. Voor een nautisch kwalitatief goed ontwerp wordt de verbreding bij voorkeur in de binnenbocht gemaakt. Zie de tekening (bijlage) waarin een en ander is verwerkt. 10 Vaargeul breedte AmsterdamRijnKanaal bij Zeeburg

11 3.3 De oppervlakte parameter De oppervlakteparameter wordt bepaald als nat oppervlak kanaal/nat oppervlak maatgevend schip en is maatgevend voor de weerstand die het schip ondervindt in het kanaal en daarmee voor de haalbare vaarsnelheid in zo'n dwarsprofiel. Hoewel deze parameter in de RVW 2005 niet meer wordt genoemd, wordt hij in de literatuur wel regelmatig gebruikt voor een eerste karakterisering van de kwaliteit van een dwarsprofiel.,»w : Bijvoorbee d een bak van 100 m breed met een waterdiepte van 6 m. Als de breedte smaller wordt, dient dat te worden gecompenseerd in de diepte met als maximale waterdiepte circa 7m. Dit effect speelt ook bij een plaatselijke vernauwing in een trapeziumvormig kanaal bij verticale landhoofden van bruggen. De grenssnelheid en daarmee ook elke andere vaarsnelheid, is ondanks deze beperking in de waterspiegelbreedte veelal groter dan in het kanaal zelf. 11 Vaargeul breedte AmsterdamRijnKanaal bij Zeeburg

12 4.Oeverzuiging in het ARK Vaart het schip niet in de kanaal as, dan zal door het asymmetrische retourstroom beeld en de daardoor ontstane verschillen in spiegeldaling aan weerszijden van het schip een resulterende hydrostatische kracht F worden uitgeoefend gericht naar de dichtstbijzijnde oever, de zogenaamde oeverzuiging. 4.1 Oeverzuiging De invloed van de nabijheid van de oever berust op hetzelfde principe als de effecten van ondiep water. Tussen de wal en het schip ontstaat een verhoogde stroomsnelheid door de retourstroom. Deze retourstroom ontstaat in een kanaal omdat het door het schip voortgestuwde water versneld langs het schip naar achteren stroomt en veroorzaakt daarbij een onderdruk (het z.g. Bernouilli-effect) onder en naast het schip. Hierbij is de dwarsdoorsnede van het kanaal t.o.v. de dwarsdoorsnede van het schip van groot belang. Een groot schip zal, bij gelijke snelheid, in een krap kanaal een grotere retourstroom veroorzaken dan een klein schip. Hoe groter deze retourstroom hoe maatgevender de zuigingeffecten worden. De afstand van een schip tot de oever is van invloed op het stuurgedrag omdat de retourstroom asymmetrisch wordt bij het uit het midden varen in een kanaal. Verschijnselen bij de nabijheid van een oever zijn: Er ontstaat een zuigingkracht naar de oever toe. De zuigingkracht grijpt lichtjes achter midscheeps aan. Hierdoor is het hoofdeffect van oeverzuiging dat het schip vrijwel parallel naar de oever wordt getrokken. De achterkant van het schip wordt echter iets sterker aangetrokken dan de voorkant. Oeverzuiging is in belangrijke mate evenredig met de vaarsnelheid in het kwadraat. Oeverzuiging is omgekeerd evenredig met de afstand tot de oever (hoe kleiner de afstand, hoe sterker de zuiging)-, Waterdiepte (omgekeerd evenredig). De invloed van het aantal schroeven (dubbeischroever of enkelschroever) op de oeverzuiging is minimaal. 4.2 Bij welke snelheid wordt zuiging belangrijk. Invloed van zuiging wordt erger ten opzichte van de effecten van roer en schroef boven een bepaalde kritische snelheid. Boven deze snelheid zijn de zuigingskrachten niet meer evenredig met de andere krachten op het schip. In de literatuur wordt de volgende formule aangehouden, afgeleid voor zeeschepen: Froude-getal = U Mgh) = 0.3 U is de vaarsnelheid in m/s en h is de waterdiepte in meters. 12 Vaargeul breedte AmsterdamRijnKanaal bij Zeeburg

13 1.. rm.. ' Deze formule is afgeleid voor volle zeeschepen (de blok coëfficiënt is ongeveer 0.8). Omdat binnenvaartschepen ook een dergelijke grote blok coëfficiënt hebben, is deze formule overgenomen om het effect te visualiseren. Dit resulteert in figuur 2. Waterdiepte snelheidsgrens voor zuiging Zuyng speelt een ro =, 1 cl - E E : C - :R 0) 6 Schp raakt de grond r r Amstp ardam Rijnkanaal Waterdiepte (m) Figuur 2 Kritische snelheid waarboven oeverzuiging belangrijk is. De snelheidsgrens waarboven zuiging belangrijk wordt is hiermee aangegeven. Echter, de literatuur geeft ook aan dat voor verschillende afstanden schip wal deze zuiging sterker of minder sterk wordt. me de 0e v Bij kleinere afstanden tot de oever is deze zuiging al bij veel lagere snelheden te merken. Voor een klasse Va schip is het effect van zuiging minder merkbaar als de afstand tot de wal groter is dan 25 m (20 meter tussen schip en wal). 13 Vaargeul breedte AmsterdamRijnKanaal bij Zeeburg

14 . 4.3 Waterdiepte Uit..1.1', uur N, blijkt dat de invloed va, e waterdiepte minder w rdam Rijnkanaal is dä 1 van 5 en 8 meter. 6 j.j. kklasse Va schip met e. ' r i e 53 *ci 3D 4 Dst to bwt fys, Figuur 4 Invloed waterdiepte op zuigingkrachten 4.4 Ontmoetende en oplopende schepen Er is een belangrijk onderscheid tussen ontmoetende en elkaar oplopende schepen. Omdat de hinderkracht langer aanhoudt bij passerende schepen lijkt het "passerende" scenario voor meer hinder te zorgen. Voor elkaar passerende en ontmoetende schepen zijn twee parameters erg belangrijk: De waterdiepte. tussen Wd/T = 1.2 en Wd/T = 1.5 zit een verschil in zuigingkracht van een factor 2. De onderlinge afstand: tussen Y/B = 1.6 en Y/B = 3.7 zit een verschil in zuigingkracht van een factor Vaargeul breedte AmsterdamRijnKanaal bij Zeeburg

15 5.Functionele eisen nautiek en advies 5.1 Nautische Randvoorwaarden Aan de hand van het bovenstaande worden de volgende nautische randvoorwaarden gesteld aan het nieuwe Amsterdam Rijnkanaal profiel: Voor vaarwegen een waterdieptefactor van 1.4 aanhouden en voor duwvaartkanalen indien mogelijk factor 1.5. Dat houdt voor het ARK een waterdiepte in van 1,5*4 = 6 m. De waterdiepte van 6 m dient over de gehele kanaalbreedte van minimaal 100m te worden gehandhaafd. Voor de bocht bij Zeeburg met bochtverbreding hoeft niet de volledige breedte van 135 m op het geladen kielvlak, een waterdiepte van 6 m te hebben (zie 3.2) Volgens de ontwerptekeningen is de waterdiepte van 6 m over een breedte van circa 120 m aanwezig. Dit is voor de bocht voldoende. Bij windkracht Bf 5 heeft een maatgevende ontmoet'ng tussen een geladen en een leeg vierbaksduwstel met actieve kopbestud" volgens de strokentheorie een vaarwegbreedte van ongeveer (0,5 + 1,3 + 0,5 + 1,55 + 0,5) = 4,3 B = 100m nodig op het kielvlak van het geladen schip. Een eerste karakterisering van de kwaliteit van een vaarweg, en daarmee de snelheid van de schepen, wordt vaak uitgedrukt in de oppervlakteparameter waarvoor men in de literatuur meestal een waarde aanhoudt van circa 7. Het natte oppervlak van het kanaal bedraagt dan 7*22,8*4 = 638 M2. Uitgangspunt voor het ARK is, een gewenste natte doorsnede van minimaal 600M2. (Voor de rechte vaarwegdelen). Bijvoorbeeld een bak profiel met een vaarwegbreedte op het kielvlak van het geladen schip van100 m en een gelijke waterdiepte van 6m. Het blijkt dat bij gelijke waterdiepte en uitgaande van hetzelfde natte profiel als bij een damwand dat de grenssnelheid en daarmee ook de maximale vaarsnelheid in een rechthoekig kanaal circa 10% groter is dan in een trapeziumvormig kanaal. Oeverzuiging Bij een steile oever (of bakprofiel) zijn de zuigingskrachten meer evenredig met U kwadraat dan bij een flauwere oever met een talud van bijvoorbeeld 13. Het schip is beter bestuurbaar bij een steiler talud c.q bakprofiel. Dit is tegenstrijdig met het gevoel: je verwacht minder zuiging bij een grotere afstand tot de water/ landscheiding. is Vaargeul breedte AmsterdamRijnKanaal bij Zeeburg

16 5.2 Bakprofiel minimaal 100m breed en 6m diep Uitwerking van de nautische randvoorwaarden resulteert in onderstaand streefbeeld van de vaarweg voor secties met beperkte beschikbare breedte. Figuur / Voorbeeld bakprotiel 5.3 Trapeziumprofiel (taludoever 1:3) Op kanaalgedeeltes met voldoende breedte (minimaal 125 m op de waterlijn) wordt geadviseerd om onderstaand trapeziumvormig profiel toe te passen. De breedte op het kielvlak van het geladen schip dient minimaal 100m te zijn voor rechte vaarwegdelen. Voor de bocht bij Zeeburg dus 135 m (zie 3.2). In de nautische randvoorwaarden is geconstateerd dat bij gelijke waterdiepte en uitgaande van hetzelfde natte profiel als bij een damwand, de grenssnelheid en daarmee ook de maximale vaarsnelheid in een rechthoekig kanaal circa 10% groter is dan in een trapeziumvormig kanaal. Maar dit wordt hier gecompenseerd door een groter nat profiel zodat de vaarwegkwaliteit vergelijkbaar is met die van het bakprofiel. Voordelen taludoever t.o.v. bakprofiel: Goedkopere constructie dan damwandprofiel. Door de grotere breedte aan de waterlijn (minimaal 125 m) is een taludoever kwalitatief vergelijkbaar met een bakprofiel van 100 m breed. De golven dempen in de open taludoever en daarmee is het probleem van de hinderlijke waterbeweging opgelost. 16 Vaargeul breedte AmsterdamRijnKanaal bij Zeeburg

17 0 Een natuurvriendelijke oever is beter voor de flora en fauna in het gebied en dan met name in de zones van de Ecologische Hoofdstructuur. Nadelen taludoever t.o.v. bakprofiel: Minder duidelijk voor de schipper wanneer hij de oever raakt omdat die onder water zit. Hij zal daarom een extra veiligheidsmarge aanhouden. Als het schip schade vaart zal dat altijd onder water zijn ter hoogte van het geladen kielvlak en roer en schroef. De kans op een dure schade aan het schip is daarmee groter dan bij een damwandprofiel. Aanbevolen wordt om daar geen harde/scherpe bodembescherming te plaatsen. In de buurt van het talud neemt de diepte af met als gevolg sterkere zuigingkrachten. Bij een steile oever (bak) zijn de krachten meer evenredig met U kwadraat dan bij een flauwere taludoever bijvoorbeeld 1:3 (tot de macht 3.5). De afstand tussen schip en de oever is bij een talud gedefinieerd als de hartlijn van het schip tot de teenlijn van het talud en deze is hierboven kleiner dan bij het bakprofiel. Het schip is voorspelbaarder te sturen bij een steiler talud c.q bakprofiel. Dit is tegenstrijdig met het gevoel: je verwacht minder zuiging bij een grotere afstand tot de water/landscheiding. v 2m taludoever 5_4U_1m!-6.40 m 4 50 m br~ op kielvlak van het gmaden i of taludoever 1:3 en minimaal 1 00m breed op kielvlak ; oeladen schip 5.4 Advies Voor de breedte van het Amsterdam-Rijnkanaal in de bocht van Zeeburg wordt geadviseerd tenminste 135m aan te houden zoals beschreven onder hoofdstuk 3 en geïllustreerd op bijgaande tekening. Tevens wordt geadviseerd rekening te houden met hetgeen in dit hoofdstuk is vermeld ten aanzien van functionele eisen. 17 Vaargeul breedte AmsterdamRijnKanaal bij Zeeburg

Oeverplan Amsterdam Rijn Kanaal

Oeverplan Amsterdam Rijn Kanaal Oeverplan Amsterdam Rijn Kanaal Scheepvaartaspecten 20 mei 2005 Oeverplan Amsterdam Rijn Kanaal Scheepvaartaspecten 20 mei 2005 ........................................................................................

Nadere informatie

Padbreedte van schepen in bochten

Padbreedte van schepen in bochten Padbreedte van schepen in bochten Bepalen bochtentoeslag voor het dimensioneren van vaarwegen Datum 13 januari 2012 Status Rapport Colofon Uitgegeven door Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie ir. J.W.

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 S. js.io Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 Ri jkswater s t aat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart. Dordrecht, 2 juni 1975. NOTITIE

Nadere informatie

Traject Toegelaten afmetingen Verplicht lengte breedte diepgang varen uit de oever op minstens. Albertkanaal

Traject Toegelaten afmetingen Verplicht lengte breedte diepgang varen uit de oever op minstens. Albertkanaal Toegelaten afmetingen op de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart I. Afmetingen In afwijking van artikel 1 2 en van artikel 2 van het Bijzonder Reglement van de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

Notitie. : Vechtbrug in de N-236 te Weesp

Notitie. : Vechtbrug in de N-236 te Weesp Aan Onderwerp Bouw Brugbouw in de N-236 over de Vecht te Weeso Bijlagen :1 1.Bordenplan (BPR) Nautisch advies Contactpersoon G. Kroon Doorkiesnummer Locatie : Vechtbrug in de N-236 te Weesp Nautisch vaarwegbeheerder:

Nadere informatie

SCHEEPSGOLVEN OP HET BADSTRAND VLISSINGEN

SCHEEPSGOLVEN OP HET BADSTRAND VLISSINGEN SCHEEPSGOLVEN OP HET BADSTRAND VLISSINGEN Boulevard en badstrand Vlissingen De boulevard van Vlissingen is van oudsher een trekpleister voor jong en oud, inwoners en toeristen. Het voor de boulevard liggende

Nadere informatie

VERBETERLIJST. Kanaal Gent - Terneuzen Editie / december 2017

VERBETERLIJST. Kanaal Gent - Terneuzen Editie / december 2017 VERBETERLIJST 105 Kaart Kanaal Gent - Terneuzen Editie 2016 Bijgewerkt t/m BaZ 26 / 2017 21 december 2017 De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op www.vlaamsehydrografie.be 2016

Nadere informatie

De langs de vaarwegen benodigde vrije ruimte. maart 2004

De langs de vaarwegen benodigde vrije ruimte. maart 2004 De langs de vaarwegen benodigde vrije ruimte maart 2004 De langs de vaarwegen benodigde vrije ruimte Adviesdienst Verkeer en Vervoer Afdeling Scheepvaart maart 2004 ........................................................................................

Nadere informatie

Lichten & Seinen. Antwoord. Antwoord. Verkeerstekens. Verkeerstekens. In-, uit of doorvaren verboden (Bordnr. A.1)

Lichten & Seinen. Antwoord. Antwoord. Verkeerstekens. Verkeerstekens. In-, uit of doorvaren verboden (Bordnr. A.1) In-, uit of doorvaren verboden (Bordnr. A.1) Buitengebruik gestelde gedeelten van de vaarweg (Bordnr. A.1a) Geldt niet voor een klein schip zonder motor. Voorbijlopen verboden (Bordnr. A.2) Verboden ligplaats

Nadere informatie

Vaarwegafmetingen Randmeren

Vaarwegafmetingen Randmeren Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Vaarwegafmetingen Randmeren Van Klasse II naar Klasse IV 23 juni 2003 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst

Nadere informatie

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV Datum 30 september Beleidsregels voor nautische Ons kenmerk 16.089057/BBV16.0425 Versie vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 27 september vergunningen Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Binnenvaartpolitiereglement

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D ONDERWERP Gemaal Korftlaan - advies wel of niet verbreden watergang aanvoertracé DATUM 7-7-2016, PROJECTNUMMER C03071.000121.0100 ONZE REFERENTIE Imandra: 078915484:D VAN Arjon Buijert - Arcadis AAN J.

Nadere informatie

Parameter Dimensie Waarde

Parameter Dimensie Waarde memo postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie - steenbestortingen vaargeul Drontermeer ZL384-71 opgemaakt door ir. M.L. Aalberts datum

Nadere informatie

A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken)

A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken) A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken) of of A.1.a Buiten gebruik gestelde gedeelten van de vaarweg; vaarverbod, niet geldend voor een klein schip zonder motor A.2 Voorbijlopen

Nadere informatie

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR)

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) Theorie eisen reglementen (BPR) voor CWOIII Kennis van de volgende artikelen en de uitwijkbepalingen in de betreffende situaties kunnen toepassen: Art. 1.01 i Definitie

Nadere informatie

Opwaardering Twentekanalen. Economische stimulans Oost-Nederland

Opwaardering Twentekanalen. Economische stimulans Oost-Nederland Opwaardering Twentekanalen Economische stimulans Oost-Nederland 21 oktober 2014 Onderwerpen Wat doet? en de Twentekanalen Sluis Eefde Verruiming Twentekanalen Wat doet? Organisatie doel Eén RWS, Samen

Nadere informatie

Overnachtingshaven Lobith

Overnachtingshaven Lobith Koninklijke Schuttevaer Vasteland 12e - 3011 BL RotterdamPostbus 23415 3001 KK Rotterdam T +31 10 412 91 36 F +31 10 433 09 18 I www.koninklijkeschuttevaer.nl Overnachtingshaven Lobith Onderwerp: 18 maart

Nadere informatie

1. Samenvatting rapport 'Nautisch beheer' (MARIN)

1. Samenvatting rapport 'Nautisch beheer' (MARIN) 1. Samenvatting rapport 'Nautisch beheer' (MARIN) 2. Inleiding In het kader van de langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium met betrekking tot de toegankelijkheid en veiligheid is er een studie uitgevoerd

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer; Ontwerp-Verkeersbesluit Oude IJssel Tekst van de regeling Overwegingen Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel; gezien het voorstel d.d. dd mm jjjj, kenmerk Nr. xxxxxxxxx

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Zonewateren. 28 juli 2004

Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Zonewateren. 28 juli 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Zonewateren 28 juli 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Zonewateren 28 juli 2004 Inhoudsopgave........................................................................................

Nadere informatie

Bouwen in de Alexanderhaven te Roermond

Bouwen in de Alexanderhaven te Roermond Bouwen in de Alexanderhaven te Roermond Onderzoek nautische aspecten Studie in opdracht van Waterschap Roer en Overmaas Datum: 25 januari 2014 Bouwen in de Alexanderhaven te Roermond Onderzoek nautische

Nadere informatie

Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen. tot de haven van Antwerpen bij een. maximale diepgang van 145 dm

Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen. tot de haven van Antwerpen bij een. maximale diepgang van 145 dm Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145 dm 1. Algemeen Om een beeld te krijgen van de invloed van de nieuwe generatie

Nadere informatie

M Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen. Informatie nr. 2. Het testen van de modelschepen. 1 Inleiding

M Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen. Informatie nr. 2. Het testen van de modelschepen. 1 Inleiding M 1115 Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen Informatie nr. 2 Het testen van de modelschepen 1 Inleiding In het kader van het systematische onderzoek naar de aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen

Nadere informatie

VERBETERLIJST. Kanaal Gent - Terneuzen Editie / januari 2017

VERBETERLIJST. Kanaal Gent - Terneuzen Editie / januari 2017 VERBETERLIJST 105 Kaart Kanaal Gent - Terneuzen Editie 2016 Bijgewerkt t/m BaZ 02 / 2017 19 januari 2017 De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op www.vlaamsehydrografie.be 2012

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Planstudie Paddepoelsterbrug Steller Jeanet Halsema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 050-3678865 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6261150 Datum Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Het betreft hier de volgende wateren: Geldersche IJssel Neder-Rijn Lek Twentekanalen Zwartewater Zwolle-IJsselkanaal Meppelerdiep

Het betreft hier de volgende wateren: Geldersche IJssel Neder-Rijn Lek Twentekanalen Zwartewater Zwolle-IJsselkanaal Meppelerdiep CONVENANT Samen veiilliig varen Roeiivereniigiingen en Riijjkswaterstaat Oost-Nederlland Doel Ter verbetering van de veiligheid van de beroepsschippers en de roeiers is het wenselijk om tussen Rijkswaterstaat

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

MER Waalrfront Bijlagenrapport 8. Nautische effecten aanpassing Waalhaven

MER Waalrfront Bijlagenrapport 8. Nautische effecten aanpassing Waalhaven MER Waalrfront Bijlagenrapport 8. Gemeente Nijmegen 7 november 2006 Eindrapport 9S3184.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen (024) 328 42 84 Telefoon (024) 360 54 83 Fax info@nijmegen.royalhaskoning.com

Nadere informatie

H4 Lichten, seinen & termen

H4 Lichten, seinen & termen Kielboot 4.4 Verkeerstekens algemeen Net zoals in het verkeer kan je op het water ook verkeerstekens tegen komen. Deze tekens zijn in 4 groepen te verdelen; - Verbodstekens, - Aanbevelingstekens, - Aanwijzingstekens,

Nadere informatie

SCHEEPSKARAKTERISTIEKEN VAN NIEUWE GROTE SCHEPEN

SCHEEPSKARAKTERISTIEKEN VAN NIEUWE GROTE SCHEPEN SCHEEPSKARAKTERISTIEKEN VAN NIEUWE GROTE SCHEPEN Rapport Rapport Nr. : 2432.6/2 Datum : 1 februari 21 Paraaf Management : M A R I N P.O. Box 28 67 AA Wageningen The Netherlands T +31 317 47 99 11 F +31

Nadere informatie

Onderzoek Bodemerosie Amsterdam-Rijnkanaal

Onderzoek Bodemerosie Amsterdam-Rijnkanaal Onderzoek Bodemerosie Amsterdam-Rijnkanaal Onderzoek Bodemerosie Amsterdam-Rijnkanaal Henk Verheij Hans van Meerten Sanjay Giri 1205317-000 Deltares, 2012 Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2

Nadere informatie

Geometrisch ontwerp. Geometrische aspecten van wegen Lesgever: Prof. Dr. Ir. H. De Backer

Geometrisch ontwerp. Geometrische aspecten van wegen Lesgever: Prof. Dr. Ir. H. De Backer Geometrisch ontwerp Geometrische aspecten van wegen Lesgever: Prof. Dr. Ir. H. De Backer Academiejaar 2016-2017 OPBOUW WEGDEK De bepaling van de bouwklassen gebeurt via de site www.wegenenverkeer.be/bouwklasse.

Nadere informatie

Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB.

Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. 40 2012 BEPERKT STUURBREVET EXAMEN 1 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen: Hieronder staan de vragen van het Beperkt Stuurbrevet-examen

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15 1 BELGIE >15/203 BELGISCHE VAARWATEREN EN WESTERSCHELDE - BINNENVAARTPASSAGIERSSCHEPEN, BIJKOMENDE VOORSCHRIFTEN INZAKE KENNIS VOERTALEN IN HET

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING)

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemeen Plaats en onderlinge afstand 1. Het woonschip

Nadere informatie

Veilig varen op de Gouwe

Veilig varen op de Gouwe Veilig varen op de Gouwe Door de komst van de overslagterminal (het Alpherium) langs de Gouwe in Alphen aan den Rijn is er meer containerscheepvaart op de Gouwe. De provincie Zuid-Holland is vaarwegbeheerder

Nadere informatie

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant s-hertogenbosch 30 Juni 2014 WATERTRUCK PROEFVAARTEN in ZO-Brabant 26 mei 2014-11 juni 2014 C.B.O. bvba MCA Brabant MEBIN BAETSEN-GROEP VAN NIEUWPOORT

Nadere informatie

Ankergewichten duwbakken en duwboten.

Ankergewichten duwbakken en duwboten. Ankergewichten duwbakken en duwboten. ROSR 1976 Art 7.01; Ankergerei 1. Schepen die voor het vervoer van goederen zijn bestemd, met uitzondering van zeeschipbakken, moeten zijn uitgerust met één of twee

Nadere informatie

Verkeersbesluit D /

Verkeersbesluit D / 1 Inleiding Op 4 maart 2016 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een verkeersbesluit op basis van de Scheepvaartverkeerswet voor het plaatsen van BPR (Binnenvaart Politiereglement) bebording langs de

Nadere informatie

Samen door de bocht(en) Editie

Samen door de bocht(en) Editie Samen door de bocht(en) Editie 2011-2012 Samen door de bocht(en) In de bochten bovenstrooms Nijmegen tot aan de Pannerdensche Kop breidt Rijkswaterstaat in overleg met het Watersportverbond en de Koninklijke

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

BPR. Betonning. Kardinale Betonning. Laterale Betonning. Splitsingen. Hoe herken je de betonning? Betonning. Om aan te geven waar je kan varen

BPR. Betonning. Kardinale Betonning. Laterale Betonning. Splitsingen. Hoe herken je de betonning? Betonning. Om aan te geven waar je kan varen Betonning Betonning Om aan te geven waar je kan varen 2 soorten: Kardinale Betonning Laterale Betonning Kardinale Betonning Laterale Betonning Wordt gebruikt om een obstakel of ondiepte te markeren Geeft

Nadere informatie

De stroming rond een Lemsteraak

De stroming rond een Lemsteraak De stroming rond een Lemsteraak Door: Pieter van Oossanen en Niels Moerke, Van Oossanen & Associates b.v. Ontwerpers van schepen maken steeds meer gebruik van speciale software voor het berekenen van de

Nadere informatie

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer:

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer: Bijlagen bij verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014: 1. Inrichtingseisen natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen; 2. Richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud.

Nadere informatie

Verruiming Julianakanaal

Verruiming Julianakanaal Verruiming Julianakanaal Toelichting voor de bewoners van de gemeente Stein De Vries & van de Wiel Kust- & Oeverwerken Fred Doodeman (omgevingsmanager) 30 oktober 2013 Inhoud Voorstellen De Vries & van

Nadere informatie

^ Grontmij Bijlage 8 bij toelichting

^ Grontmij Bijlage 8 bij toelichting ^ Grontmij Bijlage 8 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 27 september 2013 Watercompensatie-vOl 326324

Nadere informatie

Reglementen. Ivar ONRUST

Reglementen. Ivar ONRUST Reglementen Ivar ONRUST 2 Toepassingsgebied Diverse reglementen S.R.K.G.T. B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

Hydraulische beoordeling nieuwe waterkering Alexander, Roermond. WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag

Hydraulische beoordeling nieuwe waterkering Alexander, Roermond. WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag nieuwe waterkering Alexander, Roermond WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag i Datum 17 maart 2014 Status Concept, versie 0.2 Project P0056.9 Naam Paraaf Datum Auteur Drs. R.C. Agtersloot 17-03-2014

Nadere informatie

DOORSTROMING LAAKKANAAL

DOORSTROMING LAAKKANAAL DOORSTROMING LAAKKANAAL GEMEENTE DEN HAAG 15 oktober 2013 : - Definitief C03041.003103. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Overzicht beschikbare gegevens... 5 2.1 Geometrie Laakkanaal... 5 2.2 Bodemprofiel...

Nadere informatie

Squatmeting Terneuzen

Squatmeting Terneuzen Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Squatmeting Terneuzen 17 oktober 2005 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Squatmeting Terneuzen Versie : 1.2 Rapportnummer: AGI-2005-GSMH-020 17 oktober 2005

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 vergunninghouder Scheepvaartwegen Waver en Oude Waver Datum 3 maart 2015 Casecode W-15.00287 Kenmerk 15.020852 Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 Varen met bovenmaats schip Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 vraag 1) Wie is de gezagvoerder van een sleep met een gesleept vaartuig? A. de schipper van de sleepboot B. de schipper van het gesleepte vaartuig C. geen van

Nadere informatie

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen.

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen. Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid tijdig

Nadere informatie

RAPPORT VAN EXPERTISE

RAPPORT VAN EXPERTISE Gemeente Heemstede Sneek, 21 mei 2013 afdeling juridische zaken Postbus 352, 2100 AJ Heemstede RAPPORT VAN EXPERTISE Opdrachtgever : Gemeente Heemstede Opdrachtdatum : 12-04-2013 Onze referentie : P13030

Nadere informatie

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent kapt. Dirk Vernaeve Havenkapitein-commandant Situatieschets nautische toegang Max. schip Middensluis l.o.a.:: 115 m b.o.a.: 16 m sd: 7.25 m 10,000

Nadere informatie

Examen Beperkt stuurbrevet

Examen Beperkt stuurbrevet Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 Maart 2011. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10 vragen) geeft u

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Leiden Ringweg Oost Bouwfasering Sumatrabrug Opdrachtgever Gemeente Leiden Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Utrecht, 10 mei 2012 Definitief

Nadere informatie

Afmeervoorziening Cruiseschepen IJmuiden

Afmeervoorziening Cruiseschepen IJmuiden Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Hoofdafdeling Natte Infrastructuur Afmeervoorziening Cruiseschepen IJmuiden Invloed van af- en ontmerende

Nadere informatie

DUWVAART IN KANALEN. EINDVERSLAG STUDIEGROEP DWARSPROFIEL KANALEN IN VERBAND MET DUWVAART bijlage 1 SCHAALEFFECTEN

DUWVAART IN KANALEN. EINDVERSLAG STUDIEGROEP DWARSPROFIEL KANALEN IN VERBAND MET DUWVAART bijlage 1 SCHAALEFFECTEN tm Zo52Q DUWVAART IN KANALEN RAPPORT OVER MANOEUVREERPROEVEN MET MODELLEN OP VERSCHILLENDE SCHAAL VAN EEN DUBBELSCHROEFDUW- BOOT VOOR DE RIJN MET VIER LICHTERS EINDVERSLAG STUDIEGROEP DWARSPROFIEL KANALEN

Nadere informatie

omschrijving wijziging:

omschrijving wijziging: 5.14 Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1, 2 en

Nadere informatie

Elk vaartuig dat geschikt is als vervoersmiddel op het water. Een boot die door spierkracht wordt voortbewogen.

Elk vaartuig dat geschikt is als vervoersmiddel op het water. Een boot die door spierkracht wordt voortbewogen. H3 PR 3.1 Het innenvaartpolitiereglement Voordat we het water op kunnen moeten we goed weten wanneer je wel of geen voorrang hebt. Daarvoor bestaat het innenvaartpolitiereglement. Wanneer je de regels

Nadere informatie

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Termunterzijldiep-Opdiep Nummer: Bestuursstukken\1575 Agendapunt: 6 DB: Ja 18-03-2014 BPP: Ja Workflow Opsteller: Boy de Vries, 0598-693409 Beleid, Projecten en Geoinformatie FAZ: Ja Opdrachtgever:

Nadere informatie

: Pro-Forma aanvraag subsidiebijdrage Quick-wins binnenhavens.

: Pro-Forma aanvraag subsidiebijdrage Quick-wins binnenhavens. Ministerie van Verkeer en Waterstaat De heer H. Taal Postbus 20904 2500 EX 'S-GRAVENHAGE Leeuwarden, 3 juni 2009 Verzonden, Ons kenmerk : 00831993 Afdeling : Verkeer en Vervoer Behandeld door : G.C.A.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith stikstofdepositie INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader 1

Nadere informatie

Bijlage 2; notitie aanvullende informatie

Bijlage 2; notitie aanvullende informatie Bijlage 2; notitie aanvullende informatie blz. (a) Locatie (1.1)...2 (b) Huidige situatie (1.1)...2 (c) Doel van de ontgronding (1.3)...2 (d) Oppervlakte te ontgraven natuurvriendelijke oever (2.1)...3

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Het ROEIEN en de vaarregels

Het ROEIEN en de vaarregels Het ROEIEN en de vaarregels Net als op de openbare weg gelden op het openbare water verkeersregels. En dus ook varend met de roeiboten van de K.W.V.L. moeten we ons daar aan houden. Veel van de regelgeving

Nadere informatie

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Registratienummer: PM Het college van dijkgraaf en heemraden; gelet op artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78,

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen Veilig varen doen we samen Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid

Nadere informatie

Tijpoort in relatie tot het toelatingsbeleid. Voor een veilige en vlotte op- en afvaart in het Scheldegebied. Infobrochure

Tijpoort in relatie tot het toelatingsbeleid. Voor een veilige en vlotte op- en afvaart in het Scheldegebied. Infobrochure Tijpoort in relatie tot het toelatingsbeleid Voor een veilige en vlotte op- en afvaart in het Scheldegebied Infobrochure Het toelatingsbeleid: voor een veilige en vlotte scheepvaart in het Scheldegebied

Nadere informatie

Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle. Versie 03.02.2012

Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle. Versie 03.02.2012 Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle Versie 03.02.2012 Inhoud Situering ABC-as / kanaal naar Charleroi / studiegebied streefbeeld Historiek kanaal

Nadere informatie

Simon Vereeke Ruud Bosters Paul Geernaert Ernst Jonker Leden Pb

Simon Vereeke Ruud Bosters Paul Geernaert Ernst Jonker Leden Pb Revisietoetsing Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland Polder/bestek Ser-Lippens- en Nieuw Othenepolder dp 0084 15 dp 0094 85 bestek ZL-5109 Aan Simon

Nadere informatie

DelftseSchie Brug. Arc2 architecten Kebajastraat 41 1336 NA Almere 036-5217911 post@arc2.nl www.arc2.nl. datum status opdrachtgever projectnummer

DelftseSchie Brug. Arc2 architecten Kebajastraat 41 1336 NA Almere 036-5217911 post@arc2.nl www.arc2.nl. datum status opdrachtgever projectnummer Kebajastraat 41 1336 NA Almere 036-5217911 post@arc2.nl www.arc2.nl nummer nr impressies 0.2 bna - ir. G-J de Jong - Kebajastraat 41-1336 NA - Almere - t:036-5217770- e:post@arc2.nl - www.arc2.nl 2250

Nadere informatie

Bionica voor de jachtbouw

Bionica voor de jachtbouw Bionica voor de jachtbouw Leren van de natuur J.J. Videler Heerenveen, 19 april 2011 1 Krachtenspel op een schip Archimedes kracht Waterverplaatsing Opdrijfpunt Stuwkracht Zwaartepunt Weerstand Golfweerstand

Nadere informatie

Notitie. : L. van Hengstum Kopie aan : M. Said Datum : 31 juli 2012 Betreft. : Belasting door aanvaring Projectcode : HT1694

Notitie. : L. van Hengstum Kopie aan : M. Said Datum : 31 juli 2012 Betreft. : Belasting door aanvaring Projectcode : HT1694 Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres : Galvanistraat 15 Postadres : Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website : www.rotterdam.nl Aan : L. van Hengstum Kopie aan : M. Said Datum : 31 juli 2012 Betreft : Belasting

Nadere informatie

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant:

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant: Notitie Referentienummer Datum Kenmerk RK-3 8 juli 2013 PN.:330609 Betreft Parkeren nieuwbouw Noorderschool te Oostzaan 1 Inleiding Aan De Haal 44 in het noorden van de gemeente Oostzaan wordt de bestaande

Nadere informatie

Blauw-bord varen. samen va ttende rapportage. In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland. KLUYTENAAR nautisch adviesburo

Blauw-bord varen. samen va ttende rapportage. In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland. KLUYTENAAR nautisch adviesburo 01 Blauw-bord varen samen va ttende rapportage In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland KLUYTENAAR nautisch adviesburo Rotterdam, 22januari 1996 Auteur: P.A. Kluytenaar Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

5.15 Het (ver)graven van (nieuwe) watergangen. Kader

5.15 Het (ver)graven van (nieuwe) watergangen. Kader 5.15 Het (ver)graven van (nieuwe) watergangen Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 Zonder vergunning van het bestuur is het verboden waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen (met inbegrip

Nadere informatie

P ~- i-,~ 1 1,9 l- "-, J' ILL L j.j tt

P ~- i-,~ 1 1,9 l- -, J' ILL L j.j tt P 960 a 1 ~- i-,~ 1 1,9 l- "-, J' ILL L j.j tt nc 72-0023-4-GBT Fepaling var evenwlchtsroer- en drifthoêk n Oktober '974. NEDERLANDSCH SCHEEPSBOUWKUNDIG PROEFSTATiON WAGENINGEN Rapport no. 72-0023-4-GBT

Nadere informatie

Aanleg van een trailerhelling

Aanleg van een trailerhelling Aanleg van een trailerhelling Steeds meer sportvissers maken gebruik van een boot om vanuit te vissen, zowel op het zoete als op het zoute water. In dit informatieblad staat beschreven waarmee rekening

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 mei 2014

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 mei 2014 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 russel LGEMEEN EN EPERKT STUURREVET 17 mei 2014 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het PS. Vragen 1-5 In de tabel

Nadere informatie

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype.

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype. TNO heeft een onderzoek naar de invloed van een aantal parameters op de wrijvings- en weerstandscoëfficiënten van DEC International -slangen en -bochten uitgevoerd (rapportnummer 90-042/R.24/LIS). De volgende

Nadere informatie

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype.

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype. TNO heeft een onderzoek naar de invloed van een aantal parameters op de wrijvings- en weerstandscoëfficiënten van DEC International -slangen en -bochten uitgevoerd (rapportnummer 90-042/R.24/LIS). De volgende

Nadere informatie

10. Beleidsregel steigers en andere overhangende bouwwerken

10. Beleidsregel steigers en andere overhangende bouwwerken 10. Beleidsregel steigers en andere overhangende bouwwerken Kader Keur Op grond van artikel 3.3, eerste lid, aanhef en sub c is het verboden zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam

Nadere informatie

lichten en bruggen/sluizen 28 februari 2017

lichten en bruggen/sluizen 28 februari 2017 lichten en bruggen/sluizen 28 februari 2017 vraag 1) Zeilend met een vlet zie je recht vooruit een schip dat aan stuurboord twee boven elkaar gehesen groene ruiten voert en aan bakboord een rode bal. Je

Nadere informatie

Signalisatie Scheepvaart op Albertkanaal

Signalisatie Scheepvaart op Albertkanaal Signalisatie Scheepvaart op Albertkanaal UITVOERING VAN DE VERKEERSTEKENS. a) Kleuren Kleuren van verkeerstekens behoren te voldoen aan de algemene internationale norm van de Commission Internationale

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 43 Examen maart 2013 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen 1. Hieronder is een verkeerssituatie

Nadere informatie

Supplement Richtlijnen Vaarwegen Datum

Supplement Richtlijnen Vaarwegen Datum Supplement Richtlijnen Vaarwegen 2011 Datum 05-11-2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving Informatie WVL-loket (wvl-loket@rws.nl) Telefoon

Nadere informatie

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Binnenvaartpolitieregelement (BPR) REGELEMENT TER VOORKOMING VAN AANVARING OF AANDRIJVING OP DE OPENBARE WATEREN Net als op straat zijn er ook op

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart

Nadere informatie

1 Rivierkundige Toetsing Definitief 1 Verbreding invaart Haaften

1 Rivierkundige Toetsing Definitief 1 Verbreding invaart Haaften 1 Rivierkundige Toetsing Definitief 1 27/05/2016 Rijkswaterstaat Oost Nederland Afdeling SLU p.a. K. Kroese, A.H. Thielking Postbus 25 6200 MA Maastricht Geachte lezer, Inleiding Op 18 april j.l. heeft

Nadere informatie

BPR. Betonning. Instructie ZI BPR

BPR. Betonning. Instructie ZI BPR BPR Betonning Instructie ZI BPR Betonning Om aan te geven waar je kan varen 2 soorten: Kardinale Betonning Laterale Betonning Kardinale Betonning Wordt gebruikt om een obstakel of ondiepte te markeren

Nadere informatie

Zoutafleiding Bijlage bij de RWS Standaard

Zoutafleiding Bijlage bij de RWS Standaard Zoutafleiding Bijlage bij de RWS Standaard In opdracht van: Project: Ministerie van Verkeer Waterstaat Directoraat-Geraal Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Meetnet Infrastructuur (RMI) Versie: 1.0 November

Nadere informatie