MER Waalrfront Bijlagenrapport 8. Nautische effecten aanpassing Waalhaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MER Waalrfront Bijlagenrapport 8. Nautische effecten aanpassing Waalhaven"

Transcriptie

1 MER Waalrfront Bijlagenrapport 8. Gemeente Nijmegen 7 november 2006 Eindrapport 9S3184.A0

2

3 Barbarossastraat 35 Postbus AD Nijmegen (024) Telefoon (024) Fax Internet Arnhem KvK Documenttitel Verkorte documenttitel Status MER Waalrfront Bijlagenrapport 8. Nautische effecten aanpassing Waalhaven Eindrapport Datum 7 november 2006 Projectnaam Projectnummer Opdrachtgever Referentie 9S3184.A0 Gemeente Nijmegen Auteur(s) Collegiale toets Ir. O. (Olaf) Scholl M.A. van Heereveld (Msc. Eng.) Datum/paraaf.. Vrijgegeven door Ir. O. (Olaf) Scholl Datum/paraaf..

4

5 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSGEGEVENS 2 3 HUIDIGE SITUATIE Bodemligging Afmeerlocaties Scheepsmanoeuvres Stroomsnelheden in de Waal 9 4 REFERENTIESITUATIE Bodemligging Afmeerlocaties Scheepsmanoeuvres 11 5 TOEKOMSTIGE SITUATIE Bodemligging Afmeerlocaties Scheepsmanoeuvres 13 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 19 LITERATUUR 21 Eindrapport 7 november 2006

6 Eindrapport 7 november 2006

7 1 INLEIDING In het masterplan Koers West is een terreinuitbreiding voorzien ter plaatse van het huidige gebouw van de Gelderlander aan de oostzijde van de Waalhaven. Deze uitbreiding gaat mogelijk ten koste van de manoeuvreer- en afmeerruimte in het havenbassin. De schippersvereniging Schuttevaer heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen de uitbreiding. De nautische analyse in dit rapport is een aanvulling op het MER Waalfront. De nautische analyse wordt opgedeeld in drie onderdelen. Ten eerste wordt de huidige situatie in de Waalhaven beschreven. Als tweede wordt uitgegaan van de referentiesituatie, waar wordt uitgegaan van een uitgebaggerde Waalhaven. Als laatste wordt de toekomstige situatie beschreven waarin de kade langs het Gelderlanderterrein voor de ontwikkeling van de Handelskade is aangepast, en de Waalhaven is uitgebaggerd. De nautische analyse gaat in op de mogelijkheid van relevante scheepsmanoeuvres in de Waalhaven in de drie situaties. Deze manoeuvres worden kwalitatief beoordeeld op basis van benodigde tijdsduur, ruimte, noodzaak van het aanwenden van boegschroeven en de mogelijke vaarsnelheid. De toekomstige situatie wordt vergeleken met de huidige situatie bij huidig gebruik en bij bovengrenscapaciteit. De beschreven analyse en uitgangspunten zijn overlegd met de havendienst van de Waalhaven te Nijmegen met dhr. W. den Breejen (havenmeester) en dhr. G. Hendriks (assistent havenmeester). Figuur 1: bovenaanzicht van de Waalhaven (bron: Google Earth) Eindrapport november 2006

8 2 UITGANGSGEGEVENS De huidige Waalhaven wordt voornamelijk gebruikt als ligplaats voor doorvoerende schepen op de Waal. De haven heeft thans geen overslagfunctie (Aangenomen wordt dat de plannen voor een havenuitbreiding bij Weurt worden doorgevoerd en de Waalhaven daarmee alleen een sociale functie heeft). Vanwege de ligging is er veel vraag van schippers naar een plek in de Waalhaven, ook omdat er geen 3x24 uurs restrictie is opgelegd voor liggende schepen, anders dan in de nabij gelegen havens. De diepgang in de huidige Waalhaven vormt thans een belemmering voor grotere schepen om de haven aan te doen. Verwacht mag worden dat in de (nabije) toekomst schepen steeds groter zullen worden, waardoor de verblijfsfunctie van de Waalhaven mogelijk in het geding komt bij gelijkblijvende diepgang. De benaming volgens de CEMT-klasse (Conférence Européenne des Ministres de Transport) voor binnenvaartschepen is onderstaand gegeven. Tabel 1: Scheepsklassen en benaming volgens de CEMT Klasse Type 0 Kleinere vaartuigen I Spits II Kempenaar III Dortmund-Eemskanaalschip IV Rijn-Hernekanaalschip V Groot Rijnschip en duwvaart VI Duwvaart VII Duwvaart Tabel 2: Scheepsklassen en bijbehorende dimensies volgens de CEMT Klasse Lengte Breedte Diepgang Hoogte Laadvermogen (ton) I 38,50 5,05 1,8-2, II ,6 2, III ,2 2, IV ,5 2,5 5, Va ,4 2,5-4,5 5, Vb ,4 2,5-4,5 9, (2-baks lang) VIa ,8 2,5-4,5 7-9, (2-baks breed) VIb ,8 2,5-4,5 7-9, (4-baks) VIc ,2 2,5-4,5 9, (6-baks breed) VIIb 195/285 34,2 2,5-4,5 9, (9-baks) Door de havendienst Nijmegen is de huidige diepte in de Waalhaven aangegeven, gebaseerd op een aantal peilingen in de haven en een bodemonderzoek van Grontmij [1]. Op basis hiervan is een bodemniveau bepaald voor de huidige situatie. Eveneens is een overzicht beschikbaar gesteld met schepen die in 2005 de Waalhaven hebben aangedaan voor overnachting, weekend, vakantie enz. Gebruik door kleinere passagierschepen is niet in het overzicht opgenomen. Eindrapport november 2006

9 3 HUIDIGE SITUATIE In de huidige situatie wordt het totaal aantal schepen dat in 2005 gebruik maakte van de Waalhaven geschat op 380 stuks, met een totaal tonnage van ton. De behoefte van een Waalhaven die toegankelijk is voor de binnenvaart is groot. Naast de Waalhaven en de Waalkade is er weinig aanbod van ligplaatsen. De vluchthaven bij Weurt is op moment van schrijven niet aangelegd en Rijkswaterstaat wil schepen die langer dan 3x24 uur bij de sluis in Weurt liggen wegsturen. De vraag naar alternatieve ligplaatsen is al aan de Havendienst Nijmegen gesteld. De Kanaalhavens zijn alleen voor laden en lossen en veelal niet geschikt om langere tijd te gaan liggen vanwege afsluiting van het terrein. De Waalkade kan niet altijd gebruikt worden omdat bij een waterstand van minder dan 7.00 m+nap in Nijmegen geen geladen schepen mogen afmeren. Een Waalhaven op diepte (gelijk aan de Waal) zou daarom veel voordelen met zich meebrengen, omdat geladen schepen die de op de Waal kunnen varen dan ook in de Waalhaven kunnen afmeren. Uitzondering daarop zijn de 135 m schepen omdat de ruimte om te manoeuvreren in de Waalhaven te beperkt is. 110 meter schepen kunnen bij een redelijke waterstand nog gebruik maken van de Waalhaven (klasse Va). Klasse Va wordt derhalve beschouwd als maatgevend schip voor de Waalhaven. De onderstaande figuur toont het aandeel van de verschillende scheepsklassen in de Waalhaven op basis van de gegevens van 2005 in percentages % 1.69% 23.73% 40.68% I II III IV Va 23.73% Figuur 2: Scheepstellingen in klassen en bijbehorende dimensies volgens de CEMT voor de huidige situatie Uit de figuur blijkt dat het aandeel kleinere schepen relatief groot is (tot en met klasse III). In de huidige situatie ligt bij sommige gelegenheden de haven vol (bijvoorbeeld bij feestdagen). 3.1 Bodemligging Op basis van peilingen en lodingen uit [1] is het bodemniveau van de Waalhaven bepaald. Figuur 3-1 geeft de bodemhoogte in m+nap. Hieruit blijkt dat met name het westelijk deel ondiep is en ongeschikt is voor grotere schepen. Nabij de oude kade ligt een funderingsvoet bij de damwand, zodat daar geen (grote) schepen kunnen liggen. Eindrapport november 2006

10 Oude kade Lange kade Figuur 3-1: Bodemligging in m+nap in de huidige situatie, gebaseerd op peilingen Havendienst en [1] Eindrapport november 2006

11 3.2 Afmeerlocaties In figuur 3-2 is aangegeven hoe de bezetting van de haven is opgedeeld in afmeerlocaties voor verschillende schepen. Kleinere schepen en woonschepen liggen in het westelijk (ondiepere) deel van de Waalhaven. Bij de calamiteitenligplaats(en) ligt onder andere een brandweerboot. Grotere schepen worden thans in aantal beperkt vanwege de beschikbare ligruimte en benodigde ruimte voor scheepsmanoeuvres. Redelijkerwijs mag worden uitgegaan van een maximum van drie klasse IV / Va schepen. De grotere schepen liggen thans langs de lange kade aan de zuidoostkant van de Waalhaven afgemeerd. De afmeerlocaties worden overigens voornamelijk door de schippers zelf bepaald. 3.3 Scheepsmanoeuvres De scheepsmanoeuvres in de Waalhaven zijn beschouwd voor het maatgevende schip (klasse Va) met een lengte van 110 meter en een breedte van 11,4 meter. Gezien de huidige beschikbare diepte bij de meeste voorkomende waterstanden in de Waalhaven wordt ervan uitgegaan dat grote schepen ongeladen zijn. Figuur 3-3 laat een scheepsmanoeuvre zien voor invarende schepen. De stroming op de Waal zorgt ervoor dat de achterkant van het schip stroomopwaarts wil bewegen, waardoor de punt van het schip in de richting van het Gelderlander terrein beweegt. Binnen de haven kan het schip vrij manoeuvreren en aanmeren aan de lange kade. Bijna alle moderne (grote) schepen zijn voorzien van boegschroeven en kunnen de meeste bewegingen zonder moeite maken. De geschatte duur van de manoeuvre voor een ongeladen schip is 5 minuten van binnenkomst (positie 1) tot aanmeren (positie 7). Invarende schepen varen stroomopwaarts dichtbij de oever om minder weerstand te ondervinden van de stroming in de Waal. In figuur 3-4 is de manoeuvre weergegeven van een uitvarend schip. Voor deze scheepsbeweging wordt een draai rechtsom ingezet vanuit het startpunt met behulp van de boegschroef, waarna het schip de haven kan uitvaren. De voorkant van het schip zal zich stroomafwaarts willen bewegen als de rivier wordt bereikt. Hierdoor heeft het schip de neiging met de achterzijde naar het Gelderland terrein te bewegen. De geschatte duur van deze manoeuvre voor een ongeladen schip bij vrije doorgang is 10 minuten. In de huidige situatie wordt bij scheepsmanoeuvres voor grote schepen gebruik gemaakt van het oostelijke deel van de haven, waar de uitbreiding van het Gelderlander terrein is voorzien. Door de stroming op de Waal zijn schepen geneigd met de voorkant naar het oostelijk deel in te varen. In de figuren 3-3 en 3-4 wordt uitgegaan van scheepsmanoeuvres van een vooruitvarend schip. In werkelijkheid zijn schepen veelal in staat om ook achteruit in en uit te varen. Eindrapport november 2006

12 Woonschepen, Klasse I-III Klasse III Calamiteiten Ligplaatsen Klasse IV - Va max. 110 m Figuur 3-2: Afmeerlocaties in de huidige situatie Eindrapport november 2006

13 u Figuur 3-3: Scheepmanoeuvre IN voor het maatgevend schip in de huidige situatie. Geschatte duur leeg: 5 min. geladen: 15 minuten bij vrije doorgang Eindrapport november 2006

14 u Figuur 3-4: Scheepmanoeuvre UIT voor het maatgevend schip in de huidige situatie. Geschatte duur leeg: 10 min. geladen: 10 minuten bij vrije doorgang Eindrapport november 2006

15 3.4 Stroomsnelheden in de Waal Om een beeld te krijgen van de stroomsnelheden in de Waal is met behulp van het 2Dwaterbewegingsmodel WAQUA een berekening uitgevoerd bij een "gemiddelde Waalafvoer". Dit komt overeen met een afvoer bij Lobith van 2260 m 3 /s, waarvan ongeveer 1500 m 3 /s door de Waal stroomt. Nabij de monding van de haven aan de rivierkant treden lokaal stroomsnelheden op van 0,9 m/s. Schepen hebben daarom de neiging om bij het invaren langs de kant stroomopwaarts te varen, zodat er minder weerstand wordt ondervonden (zie figuur 3-3). Figuur 3-5: Stroomsnelheden bij gemiddelde Waalafvoer (2260 m 3 /s te Lobith) volgens het WAQUA model Binnen de haven is de stroomsnelheid nagenoeg nul. Door de voorgestelde uitbreiding van het Gelderlander terrein wordt niet verwacht dat de stroomsnelheden significant wijzigen. Eindrapport november 2006

16 4 REFERENTIESITUATIE In de referentiesituatie wordt ervan uitgegaan dat de Waalhaven is uitgebaggerd tot het niveau van 2.80 meter beneden OLR (Overeengekomen Lage Rivierstand) op de Waal. Dit zorgt ervoor dat de beperkingen in diepgang voor schepen om de Waalhaven aan te doen zijn opgeheven. Het bodemniveau in de Waalhaven ligt dan op 2.54 m+nap. Ook stelt dit schepen (bij de meeste waterstanden) in staat geladen de haven aan te doen. Voor de referentiesituatie wordt uitgegaan van dezelfde scheepstellingen als in de huidige situatie (Hoofdstuk 3). Wel mag verwacht worden dat door de grotere diepte de vraag naar ligplaatsen in de Waalhaven toeneemt omdat ook geladen schepen gebruik kunnen maken van de haven. De onderstaande tabel geeft de geschatte toename van het aantal schepen in de Waalhaven. Van de grotere klasse schepen worden verwacht dat het aantal toeneemt door de grotere diepgang en de mogelijkheid om geladen de haven aan te doen. De kleinere scheepsklassen zullen licht in aantal toenemen. Voor de referentiesituatie gelden de volgende aannames: het aantal schepen in de haven op jaarbasis groeit licht door de grotere diepgang. Dit komt door de toegankelijkheid voor grote schepen en de mogelijkheid voor geladen schepen om de Waalhaven aan te doen. Deze verandering komt overeen met ca. 10 schepen per jaar extra; overige scheepsklassen in de haven nemen licht in aantal toe (groei haven = 0%). Door de vergrote diepgang zal de havenbezetting toenemen. De onderstaande tabel geeft de gebruikte aannames weer: Tabel 3: Aangenomen veranderingen in scheepsbelasting en havengroei in de Waalhaven voor de referentiesituatie Klasse Groei I 5,0 % II 5,0 % III 5,0 % IV +25,0 % Va +25,0 % Totale groei haven +0,0 % Figuur 4 geeft de percentages per scheepsklasse weer die in de referentiesituatie verwacht worden. In de referentie wordt verwacht dat de haven gemiddeld tweemaal zo vol ligt als in de huidige situatie 11% 2% 27% 38% I II III IV Va 22% Figuur 4: Scheepstellingen in klassen en bijbehorende dimensies volgens de CEMT voor de referentie situatie Eindrapport november 2006

17 4.1 Bodemligging Figuur 4-1 geeft de bodemligging in de referentiesituatie. Het gemiddelde bodemniveau in de haven ligt dan rond de 2.54 m+nap. 4.2 Afmeerlocaties De verandering in afmeerlocaties in de referentiesituatie zullen volgens de havendienst niet veranderen ten opzicht van de huidige situatie. Voor de afmeerlocaties in de referentiesituatie wordt verwezen naar figuur 3-2. De schippers bepalen grotendeels zelf de indeling in de haven. 4.3 Scheepsmanoeuvres Evenals de afmeerlocaties mag worden aangenomen dat de scheepsmanoeuvres in de referentiesituatie grotendeels overeenkomen met die in de huidige situatie. Wel geeft de grotere diepte de mogelijkheid om op plaatsen te komen die in de huidige situatie ontoegankelijk zijn, waardoor manoeuvreren gemakkelijker wordt. Voor de scheepsmanoeuvres in de referentiesituatie wordt verwezen naar de figuren 3-3 en 3-4. Eindrapport november 2006

18 Figuur 4-1: Bodemligging in m+nap in de referentiesituatie, OLR -2,80 meter overeenkomend met 2.54 m+nap Eindrapport november 2006

19 5 TOEKOMSTIGE SITUATIE In de referentiesituatie wordt ervan uitgegaan dat de Waalhaven is uitgebaggerd tot het niveau van 2.80 meter beneden OLR (Overeengekomen Lage Rivierstand) op de Waal, conform de referentiesituatie. De uitbreiding van het Gelderland terrein is gerealiseerd aan de oostzijde van de Waalhaven. Ten aanzien van de vlootsamenstelling wordt aangenomen dat de categorie "kleine" schepen (tot en met klasse III) langzaamaan bij het ouder worden van de eigenaren ook aan het verdwijnen is. Jonge startende ondernemers krijgen meestal geen hypotheek bij de bank voor een kleiner (veelal ouder) schip. Dit brengt met zich mee dat grotere schepen de voorkeur hebben. Wel is er voor vaarroutes met lage diepgang een groeiende behoefte aan tonnage op kleine schepen. Voor de toekomstige situatie wordt uitgegaan van de volgende aannames: het aantal schepen in de haven op jaarbasis groeit met 20% door de grotere diepgang. Dit komt overeen met 43 schepen extra op jaarbasis ten opzichte van de huidige situatie (in de huidige situatie, 2005, bedraagt het aantal schepen 380); de kleinere scheeptypen nemen af in aantal, terwijl de grotere schepen in aantal toenemen. De maximaal toelaatbare afmeting van schepen in de Waalhaven bedraagt 110 meter, overeenkomend met klassen Va. 5.1 Bodemligging Figuur 5-1 geeft de bodemligging in de toekomstige situatie. Het gemiddelde bodemniveau in de haven ligt dan op 2 m+nap. De bodemligging is hetzelfde als in de referentiesituatie. 5.2 Afmeerlocaties De aanleg van de uitbreiding van het Gelderland terrein brengt met zich mee dat de grotere schepen iets meer naar het westen komen te liggen langs de lange kade. De meest voor de hand liggende oplossing is om gebruik te maken van een aan te leggen aanlegplaats met meerpalen om de "knik" in te lange kade te ontzien (zonder meerpalen met steiger is aanleggen mogelijk met gebruik van het scheepsanker). De situatie is weergegeven in figuur 5-2. De calamiteitenligplaatsen worden als onveranderd aangenomen ten opzichte van de huidige situatie. De woonboot- en kleine vaart ligplaatsen zijn aan de westzijde van de Waalhaven. In de voor deze studie gebruikte plantekeningen voor de uitbreiding van het Gelderlanderterrein is een steiger voorzien aan de westzijde, die hier is overgenomen. 5.3 Scheepsmanoeuvres De scheepsmanoeuvres in de toekomstige situatie, uitgaande van een klasse Va schip zijn weergegeven in de figuren 5-3 (invaart) en 5-4 (uitvaart). Ten opzichte van de huidige situatie is er minder ruimte aan de oostzijde van de haven. Dit brengt met zich mee dat de neiging van invarende schepen om met de voorkant naar het Gelderland terrein te draaien moet worden gecompenseerd (bijvoorbeeld door de inzet van een boegschroef). Eindrapport november 2006

20 Na binnenkomst is de invloed van de stroomsnelheid op de Waal niet meer merkbaar en kan het schip draaien. Op figuur 5-3 is te zien dat de beschikbare ruimte hiervoor is afgenomen ten opzichte van de huidige situatie. De scheepsmanoeuvre voor het verlaten van de Waalhaven brengt een vergelijkbaar probleem met zich mee, in de zin dat het schip bij contact met de stroming op de Waal de neiging heeft om met de achterkant naar het Gelderlander terrein te draaien. Deze beweging moet worden gecompenseerd. Schepen varen pas uit de haven bij een signaal van de verkeerspost die aangeeft dat er geen verkeer aankomt. Dit brengt met zich mee dat schepen juist in de havenopening blijven liggen totdat uitvaart mogelijk is. Er wordt in de figuren vanuit gegaan dat alle manoeuvres vooruit plaatsvinden, terwijl de meeste schepen ook zijn uitgerust om achteruit deze manoeuvres uit te voeren. Het is onzeker of het maatgevende schip, klasse Va, de manoeuvre op een acceptabele wijze kan uitvoeren door de verminderde beschikbare ruimte in de haven. Ervan uitgaande dat de manoeuvre mogelijk is, bedraagt de geschatte duur van de aangegeven manoeuvres voor een ongeladen schip 15 minuten voor een ongeladen schip, voor een geladen schip 20 minuten. Ten opzichte van de huidige en referentiesituatie zijn de scheepsmanoeuvres lastiger uit te voeren en is de beschikbare ruimte beperkt. Ook duren de manoeuvres langer en vereisen meer inzet van boegschroeven. Het is onzeker of de grootste toelaatbare scheepsklasse tot 110 meter de invaartmanoeuvre kan maken bij de Waalhaven. Dit hangt samen met een aantal factoren zoals motorvermogen, diepgang, beladingsgraad, stroomsnelheid op de Waal enzovoorts. Om te onderzoeken of een schip deze manoeuvre daadwerkelijk veilig kan uitvoeren kan gebruik worden gemaakt van scheepsmodellen of een praktijktest (lijnproef). Eindrapport november 2006

21 Figuur 5-1: Bodemligging in m+nap in de toekomstige situatie, OLR -2,80 meter overeenkomend met 2.54 m+nap Eindrapport november 2006

22 Woonschepen, Klasse I - III Klasse III Calamiteiten Ligplaatsen Klasse IV - Va max. 110 m u Figuur 5-2: Afmeerlocaties in de toekomstige situatie Eindrapport november 2006

23 u Figuur 5-3: Scheepmanoeuvre IN voor het maatgevende schip in de toekomstige situatie. Geschatte duur leeg: 8 min. geladen: 18 minuten bij vrije doorgang Eindrapport november 2006

24 u Figuur 5-4: Scheepmanoeuvre UIT voor het maatgevend schip in de toekomstige situatie. Geschatte duur leeg: 15 min. geladen: 15 minuten bij vrije doorgang Eindrapport november 2006

25 6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In deze studie zijn de nautische effecten van de uitbreiding van het Gelderland terrein in het kader van Koersplan West kwalitatief geanalyseerd. Uitgegaan is hierbij van een maatgevend schip van klasse Va met afmetingen 110 meter lengte en 11,4 meter breedte. In de huidige situatie zijn deze schepen gelegen aan de lange kade tot aan het Gelderlander terrein. Na de uitbreiding verschuift deze locatie naar het Westen en vermindert de beschikbare manoeuvre ruimte voor schepen. De volgende conclusies kunnen worden getrokken: het aandeel grotere schepen (vanaf klasse IV) dat de Waalhaven aandoet wordt groter in de toekomst; de bezettingsgraad van de Waalhaven wordt groter als de bodem wordt verdiept tot het niveau van 2.80 onder OLR, overeenkomend met 2.54 m+nap; de scheepsmanoeuvres voor in- en uitvaart worden belemmerd door de uitbreiding van het Gelderlander terrein voor grote schepen die in de huidige situatie gebruik maken van de ruimte aan de oostzijde. Of deze categorie schepen de in -en uitvaartmanoeuvre veilig kunnen maken is onzeker te noemen; de kade bij het Gelderlander terrein kan niet worden gebruikt als aanlegplaats; indien de scheepsmanoeuvres in de toekomstige situatie wél mogelijk zijn, duren ze langer en vereisen meer inzet van motorvermogen (boegschroeven); de voor de Waalhaven meest gunstige situatie is de referentiesituatie. Mogelijkheden om de situatie na uitbreiding van het Gelderlander terrein te verbeteren zijn wellicht aanwezig. Hierbij valt te denken aan het veranderen van vorm/afmetingen van de haveninlaat; in deze studie is alleen gekeken naar het maatgevende schip klasse Va met lengte 110 meter. Kleinere klassen (tot 85 meter) zullen minder hinder ondervinden van de uitbreiding van het Gelderlander terrein, maar ook voor deze schepen is niet op voorhand te zeggen dat zij de aangegeven manoeuvres probleemloos kunnen uitvoeren. De volgende aanbevelingen worden gemaakt: het is onduidelijk of klasse Va schepen de geschetste manoeuvres kunnen uitvoeren op een veilige manier. Om dit te onderzoeken kan gebruik worden gemaakt van scheepsmodellen. Een andere oplossing is het uitvoeren van een praktische test, waarbij een lijn wordt gespannen in het water om de uitbreiding van het Gelderlander terrein aan te geven en een maatgevend schip wordt gevraagd de IN manoeuvre uit te voeren. De moeilijkheid van deze test hangt samen met de beschikbare waterdiepte in de huidige situatie; de inzet van boegschroeven bij scheepsmanoeuvres kunnen gevolgen hebben voor de stabiliteit van damwanden / kadeconstructies. In het verleden is aan de oude kade reeds een funderingsvoet geplaatst. De toekomstige situatie na aanleg van de uitbreiding van het Gelderlander terrein houdt in dat er scheepsmanoeuvres worden uitgevoerd met meer motorvermogen en dicht bij kadeconstructies. Het is aan te bevelen de effecten hiervan nader te onderzoeken; de afmeerlocaties in de Waalhaven in de toekomstige situatie kunnen op een andere manier worden ingedeeld. Hier is uitgegaan van een logische indeling die samen met de havendienst is bepaald. Wellicht kan een wijziging in de vormgeving van de havenmond leiden tot minder belemmering van scheepsmanoeuvres voor grote schepen; Eindrapport november 2006

26 de opbrengsten en kosten die de Waalhaven met zich meebrengt zijn niet meegenomen in deze studie. Dit geldt ook voor de kosten van baggerwerkzaamheden. Eindrapport november 2006

27 LITERATUUR [1] Grontmij, Verkennend waterbodemonderzoek Waalhaven en Lindenberghaven te Nijmegen, [2] RWS-CVB, Richtlijnen Vaarwegen, [3] Vereniging van woonschepen Nieuw Nijmeegs Peil, inspraakreactie op het masterplan Waalfront, Eindrapport november 2006

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 S. js.io Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 Ri jkswater s t aat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart. Dordrecht, 2 juni 1975. NOTITIE

Nadere informatie

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard 9T5318.A0 Definitief 24 maart 2010 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen (024) 328 42 84 Telefoon

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Gemeente Nijmegen 1 oktober 2010 Definitief rapport 9V0718.05 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith stikstofdepositie INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader 1

Nadere informatie

Overnachtingshaven Lobith

Overnachtingshaven Lobith Koninklijke Schuttevaer Vasteland 12e - 3011 BL RotterdamPostbus 23415 3001 KK Rotterdam T +31 10 412 91 36 F +31 10 433 09 18 I www.koninklijkeschuttevaer.nl Overnachtingshaven Lobith Onderwerp: 18 maart

Nadere informatie

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant s-hertogenbosch 30 Juni 2014 WATERTRUCK PROEFVAARTEN in ZO-Brabant 26 mei 2014-11 juni 2014 C.B.O. bvba MCA Brabant MEBIN BAETSEN-GROEP VAN NIEUWPOORT

Nadere informatie

Afmeervoorziening Cruiseschepen IJmuiden

Afmeervoorziening Cruiseschepen IJmuiden Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Hoofdafdeling Natte Infrastructuur Afmeervoorziening Cruiseschepen IJmuiden Invloed van af- en ontmerende

Nadere informatie

Padbreedte van schepen in bochten

Padbreedte van schepen in bochten Padbreedte van schepen in bochten Bepalen bochtentoeslag voor het dimensioneren van vaarwegen Datum 13 januari 2012 Status Rapport Colofon Uitgegeven door Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie ir. J.W.

Nadere informatie

Hydraulische beoordeling nieuwe waterkering Alexander, Roermond. WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag

Hydraulische beoordeling nieuwe waterkering Alexander, Roermond. WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag nieuwe waterkering Alexander, Roermond WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag i Datum 17 maart 2014 Status Concept, versie 0.2 Project P0056.9 Naam Paraaf Datum Auteur Drs. R.C. Agtersloot 17-03-2014

Nadere informatie

Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort

Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort Putman Exploitatiemaatschappij b.v. 7 mei 2010 Definitief rapport 9V1079.A0 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

RAPPORT VAN EXPERTISE

RAPPORT VAN EXPERTISE Gemeente Heemstede Sneek, 21 mei 2013 afdeling juridische zaken Postbus 352, 2100 AJ Heemstede RAPPORT VAN EXPERTISE Opdrachtgever : Gemeente Heemstede Opdrachtdatum : 12-04-2013 Onze referentie : P13030

Nadere informatie

notitie Grondbank GMG 1. INLEIDING

notitie Grondbank GMG 1. INLEIDING notitie Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt

Nadere informatie

SCHEEPSKARAKTERISTIEKEN VAN NIEUWE GROTE SCHEPEN

SCHEEPSKARAKTERISTIEKEN VAN NIEUWE GROTE SCHEPEN SCHEEPSKARAKTERISTIEKEN VAN NIEUWE GROTE SCHEPEN Rapport Rapport Nr. : 2432.6/2 Datum : 1 februari 21 Paraaf Management : M A R I N P.O. Box 28 67 AA Wageningen The Netherlands T +31 317 47 99 11 F +31

Nadere informatie

Parameter Dimensie Waarde

Parameter Dimensie Waarde memo postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie - steenbestortingen vaargeul Drontermeer ZL384-71 opgemaakt door ir. M.L. Aalberts datum

Nadere informatie

H4 Lichten, seinen & termen

H4 Lichten, seinen & termen Kielboot 4.4 Verkeerstekens algemeen Net zoals in het verkeer kan je op het water ook verkeerstekens tegen komen. Deze tekens zijn in 4 groepen te verdelen; - Verbodstekens, - Aanbevelingstekens, - Aanwijzingstekens,

Nadere informatie

Bouwen in de Alexanderhaven te Roermond

Bouwen in de Alexanderhaven te Roermond Bouwen in de Alexanderhaven te Roermond Onderzoek nautische aspecten Studie in opdracht van Waterschap Roer en Overmaas Datum: 25 januari 2014 Bouwen in de Alexanderhaven te Roermond Onderzoek nautische

Nadere informatie

NOTITIE. 1 Inleiding. Onderwerp : Bepaling ligplaatslengte Referentie : VNZT N 050 5 Datum : 20 maart 2015 : W. van den Bos/F.

NOTITIE. 1 Inleiding. Onderwerp : Bepaling ligplaatslengte Referentie : VNZT N 050 5 Datum : 20 maart 2015 : W. van den Bos/F. NOTITIE Project : VNZT Onderwerp : Bepaling ligplaatslengte Referentie : VNZT N 050 5 Datum : 20 maart 2015 Auteur : W. van den Bos/F. Westebring Aan: Kees Schefferlie (KeesSchefferlie@vnsc.eu) Onno Miete

Nadere informatie

Notitie. : L. van Hengstum Kopie aan : M. Said Datum : 31 juli 2012 Betreft. : Belasting door aanvaring Projectcode : HT1694

Notitie. : L. van Hengstum Kopie aan : M. Said Datum : 31 juli 2012 Betreft. : Belasting door aanvaring Projectcode : HT1694 Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres : Galvanistraat 15 Postadres : Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website : www.rotterdam.nl Aan : L. van Hengstum Kopie aan : M. Said Datum : 31 juli 2012 Betreft : Belasting

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Uitvoeringsplan slibmotor Kimstergat (0.11) DATUM 2-9-2016 PROJECTNUMMER C03041.001971 ONZE REFERENTIE 078928228 0.11 VAN Dr.ir. Bart Grasmeijer AAN Ecoshape KOPIE AAN Erik van Eekelen (Ecoshape),

Nadere informatie

DTS meting Huizingalaan

DTS meting Huizingalaan Gemeente Eindhoven 3 mei 2011 Conceptrapport 9W3537.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31 (0)24 328 42 84 Telefoon +31 (0)24 323 2918 Fax info@nijmegen.royalhaskoning.com E-mail www.royalhaskoning.com

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

DOORSTROMING LAAKKANAAL

DOORSTROMING LAAKKANAAL DOORSTROMING LAAKKANAAL GEMEENTE DEN HAAG 15 oktober 2013 : - Definitief C03041.003103. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Overzicht beschikbare gegevens... 5 2.1 Geometrie Laakkanaal... 5 2.2 Bodemprofiel...

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Zonewateren. 28 juli 2004

Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Zonewateren. 28 juli 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Zonewateren 28 juli 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Zonewateren 28 juli 2004 Inhoudsopgave........................................................................................

Nadere informatie

Bodemrisicoanalyse AVR Brielselaan 175 Rotterdam

Bodemrisicoanalyse AVR Brielselaan 175 Rotterdam Bodemrisicoanalyse AVR Brielselaan 175 Rotterdam AVR-Bedrijven 6 december 2011 Definitief rapport 9W2623.01 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31 (0)24 328 42 84 Telefoon +31 (0)24 323

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer; Ontwerp-Verkeersbesluit Oude IJssel Tekst van de regeling Overwegingen Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel; gezien het voorstel d.d. dd mm jjjj, kenmerk Nr. xxxxxxxxx

Nadere informatie

Emissie en luchtkwaliteit van NO 2 en fijn stof tengevolge van het scheepvaartverkeer bij Nijmegen

Emissie en luchtkwaliteit van NO 2 en fijn stof tengevolge van het scheepvaartverkeer bij Nijmegen Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/533

Nadere informatie

trtrsterhtrf holman L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment

trtrsterhtrf holman L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment 4 trtrsterhtrf holman I nformatieavond Woonschepenhav en, 26-Í-Í-2OL4 Vragen en Antwoorden: L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment wordt dit inloopspreekuur

Nadere informatie

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven.

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven. CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR271462_1 9 februari 2016 Ontheffingenbeleid ligplaatsverbod Linge 2006 Hoofdstuk 1 Inleiding vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden

Nadere informatie

A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU. Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater. 26 april 2002 RIZA

A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU. Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater. 26 april 2002 RIZA A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater 26 april 2002 RIZA A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Barbarossastraat

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. externe veiligheid

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. externe veiligheid Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith externe veiligheid INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader

Nadere informatie

Onderwerp Financiële effect van een tarievenverhoging marktgelden en havengelden

Onderwerp Financiële effect van een tarievenverhoging marktgelden en havengelden Directie Grondgebied Economische Zaken Aan Hannie Kunst Datum 26 maart 2010 Opgesteld door, telefoonnummer Henk Kielenstijn, 2499 Extra afschriften voor Ab Smit, Bergiet Drummen, Piet Eggermont Onderwerp

Nadere informatie

Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2

Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2 Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2 Projectbureau A2 Eindrapport 9P2534 000... 0...,.._0---- 000 HASKONING NEDERLAND BV RUIMTELlJKE ONTWIKKELING Randwycksingel 20 Postbus 1754 6201

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D ONDERWERP Gemaal Korftlaan - advies wel of niet verbreden watergang aanvoertracé DATUM 7-7-2016, PROJECTNUMMER C03071.000121.0100 ONZE REFERENTIE Imandra: 078915484:D VAN Arjon Buijert - Arcadis AAN J.

Nadere informatie

A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken)

A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken) A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken) of of A.1.a Buiten gebruik gestelde gedeelten van de vaarweg; vaarverbod, niet geldend voor een klein schip zonder motor A.2 Voorbijlopen

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 002 / RHN / 2016 Besluit tot het intrekken van het besluit d.d. 10 februari 2015 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte

Nadere informatie

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV Datum 30 september Beleidsregels voor nautische Ons kenmerk 16.089057/BBV16.0425 Versie vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 27 september vergunningen Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Binnenvaartpolitiereglement

Nadere informatie

Traject Toegelaten afmetingen Verplicht lengte breedte diepgang varen uit de oever op minstens. Albertkanaal

Traject Toegelaten afmetingen Verplicht lengte breedte diepgang varen uit de oever op minstens. Albertkanaal Toegelaten afmetingen op de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart I. Afmetingen In afwijking van artikel 1 2 en van artikel 2 van het Bijzonder Reglement van de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart

Nadere informatie

Windpark Avri Onderzoek slagschaduw

Windpark Avri Onderzoek slagschaduw Windpark Avri Onderzoek slagschaduw Winvast december 2015 Definitief rapport BD5519 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Chopinlaan 12 Postbus 8064 9702 KB Groningen +31 88 348 53 00 Telefoon

Nadere informatie

MEMO. 1. Aanleiding. Datum: 22-oktober Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH)

MEMO. 1. Aanleiding. Datum: 22-oktober Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH) MEMO Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH) Datum: 22-oktober 2015 Onderwerp: Capaciteit duikers Wilhelminapark, Plaspoel- en Schaapweipolder 1. Aanleiding Het Wilhelminapark

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

SEDIMENTATIE INVAAROPENING EN PLAS WAALWAARD IN BESTAANDE EN VERDIEPTE EN VERBREDE SITUATIE (VARIANT 0+)

SEDIMENTATIE INVAAROPENING EN PLAS WAALWAARD IN BESTAANDE EN VERDIEPTE EN VERBREDE SITUATIE (VARIANT 0+) SEDIMENTATIE INVAAROPENING EN PLAS WAALWAARD IN BESTAANDE EN VERDIEPTE EN VERBREDE SITUATIE (VARIANT 0+) RIJKSWATERSTAAT 13 juni 2014 077748870:0.2 - Concept, vertrouwelijk C03021.000232.0300 Inhoud 1

Nadere informatie

Hydraulische belasting op golfbrekers in haven Wemeldinge

Hydraulische belasting op golfbrekers in haven Wemeldinge Hydraulische belasting op golfbrekers in haven Wemeldinge Berekeningen ten behoeve van het ontwerp Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 25 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting

Nadere informatie

Uitgangspunten depositieberekeningen

Uitgangspunten depositieberekeningen Passende Beoordeling Verruiming Vaarweg Eemshaven Noordzee 3 december 2013 Bijlage E. Uitgangspunten depositieberekeningen 177 van 181 Passende Beoordeling Verruiming Vaarweg Eemshaven Noordzee 3 december

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 052 / RHN / 2015 Besluit tot het intrekken van het besluit d.d. 15 november 2012 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen Notitie 20112327-05 MER Beneden-Lek (Bergambacht) Externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen 1 Inleiding In opdracht van Consortium 2.0 1 is een

Nadere informatie

1 Rivierkundige Toetsing Definitief 1 Verbreding invaart Haaften

1 Rivierkundige Toetsing Definitief 1 Verbreding invaart Haaften 1 Rivierkundige Toetsing Definitief 1 27/05/2016 Rijkswaterstaat Oost Nederland Afdeling SLU p.a. K. Kroese, A.H. Thielking Postbus 25 6200 MA Maastricht Geachte lezer, Inleiding Op 18 april j.l. heeft

Nadere informatie

Beoogd resultaat Vaststellen van de verordening zodat in 2010 de belastingheffing plaats kan vinden.

Beoogd resultaat Vaststellen van de verordening zodat in 2010 de belastingheffing plaats kan vinden. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening haven- en opslaggelden 2010 Raadsvergadering : 4 november 2009 Politieke markt d.d.: 21 oktober 2009 Agendapunt : 7 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer

Nadere informatie

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Leiden Ringweg Oost Bouwfasering Sumatrabrug Opdrachtgever Gemeente Leiden Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Utrecht, 10 mei 2012 Definitief

Nadere informatie

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 Memo Aan Port of Rotterdam, T.a.v. de heer P. Zivojnovic, Postbus 6622, 3002 AP ROTTERDAM Datum Van Johan Valstar, Annemieke Marsman Aantal pagina's 5 Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 E-mail johan.valstar

Nadere informatie

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling........................................................................................ H. Mulder, RIKZ, juni

Nadere informatie

BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT. Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten. 1 december Historische boten (Schwachöfer, Jan)

BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT. Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten. 1 december Historische boten (Schwachöfer, Jan) BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten 1 december 2015 Historische boten (Schwachöfer, Jan) Inhoudsopgave Aanleiding en uitgangspunten 2 Vormgevingsaspecten

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 014 / RHN / 2016 Besluit tot het intrekken van het besluit d.d. 18 december 2013 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Integrale uitgangspuntennotitie MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. scheepvaart

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Integrale uitgangspuntennotitie MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. scheepvaart Projectteam Overnachtingshaven Lobith Integrale uitgangspuntennotitie MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith scheepvaart INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. SIMULATOR STUDIE 3 2.1. Doel van de huidige studie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 HAVENVERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 gelet op de artikelen

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 006 / RHN / 2016 Besluit tot het intrekken van het besluit d.d. 03 juli 2013 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de

Nadere informatie

RWS West Nederland Zuid. Beoordeling Nautische Veiligheid. Variantenstudie. Docnr: RZOM-D-030 Revisie: 1 Datum: LievenseCSO Infra B.V.

RWS West Nederland Zuid. Beoordeling Nautische Veiligheid. Variantenstudie. Docnr: RZOM-D-030 Revisie: 1 Datum: LievenseCSO Infra B.V. RWS West Nederland Zuid Beoordeling Nautische Veiligheid Variantenstudie LievenseCSO Infra B.V. CORRESPONDENTIEADRES Postbus 3199 4800 DD Breda BEZOEKADRES Tramsingel 2 4814 AB Breda Docnr: RZOM-D-030

Nadere informatie

ADMINISTRATIEAANWIJZING Nr. 2

ADMINISTRATIEAANWIJZING Nr. 2 ADMINISTRATIEAANWIJZING Nr. 2 Eisen ten aanzien van de voorgeschreven snelheid (vooruit), de stopeigenschappen en de achteruitvaareigenschappen (Artikelen 5.06, 5.07 en 5.08 in combinatie met artikelen

Nadere informatie

Weerstand tegen strorning in de Gorai rivier

Weerstand tegen strorning in de Gorai rivier Weerstand tegen strorning in de Gorai rivier Samenvatting In deze studie wordt de weerstand tegen strorning in de Gorai rivier onderzocht. Als basis voor deze studie zijn veldmetingen gebruikt die gedaan

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING)

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemeen Plaats en onderlinge afstand 1. Het woonschip

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 088 / RHN / 2014 Besluit tot het aanwijzen van operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

VERBETERLIJST. Kanaal Gent - Terneuzen Editie / december 2017

VERBETERLIJST. Kanaal Gent - Terneuzen Editie / december 2017 VERBETERLIJST 105 Kaart Kanaal Gent - Terneuzen Editie 2016 Bijgewerkt t/m BaZ 26 / 2017 21 december 2017 De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op www.vlaamsehydrografie.be 2016

Nadere informatie

Project Uitvoering Wachtplaatsenbeleid binnenvaart

Project Uitvoering Wachtplaatsenbeleid binnenvaart Project Uitvoering Wachtplaatsenbeleid binnenvaart Betty de Keizer, Nautische Sector/ afdeling Beleid 7 oktober 2009, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Inhoud presentatie

Nadere informatie

BPR. Betonning. Kardinale Betonning. Laterale Betonning. Splitsingen. Hoe herken je de betonning? Betonning. Om aan te geven waar je kan varen

BPR. Betonning. Kardinale Betonning. Laterale Betonning. Splitsingen. Hoe herken je de betonning? Betonning. Om aan te geven waar je kan varen Betonning Betonning Om aan te geven waar je kan varen 2 soorten: Kardinale Betonning Laterale Betonning Kardinale Betonning Laterale Betonning Wordt gebruikt om een obstakel of ondiepte te markeren Geeft

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Havenbedrijf Amsterdam NV Divisie Havenmeester Postbus 19406 1000 GK Amsterdam Afdeling Beleid Telefoon: 020 523 4600 kies 1 en 6 www.portofamsterdam.nl KvK nr.: NL 57398879 Besluit Aanwijzing Operationele

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Pagina 1 van 5 Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 2017/ 002 Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Het betreft hier de volgende wateren: Geldersche IJssel Neder-Rijn Lek Twentekanalen Zwartewater Zwolle-IJsselkanaal Meppelerdiep

Het betreft hier de volgende wateren: Geldersche IJssel Neder-Rijn Lek Twentekanalen Zwartewater Zwolle-IJsselkanaal Meppelerdiep CONVENANT Samen veiilliig varen Roeiivereniigiingen en Riijjkswaterstaat Oost-Nederlland Doel Ter verbetering van de veiligheid van de beroepsschippers en de roeiers is het wenselijk om tussen Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 001 / RHN / 2016 Besluit tot het intrekken van het besluit d.d. 28-09-2012 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de

Nadere informatie

4 Duikers 4.1 Inleiding

4 Duikers 4.1 Inleiding 4 Duikers 4.1 Inleiding Een duiker is een constructie die watergangen door een grondlichaam heen met elkaar verbindt. Een duiker zorgt ervoor dat water van de ene kant van het grondlichaam naar de andere

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Dit document bevat de beknopte (werk)instructies voor schippers die moeten voldoen aan de meldplicht (m.n. de elektronische

Nadere informatie

Om in aanmerking te komen voor een beoordeling op basis van Artikel 6d moet de verlaging van waterstanden ten minste 1 cm bedragen.

Om in aanmerking te komen voor een beoordeling op basis van Artikel 6d moet de verlaging van waterstanden ten minste 1 cm bedragen. Afgedrukt: 21 februari 2014 Project : Ontwerp landgoederen Ossenwaard Datum : 17 februari 2014 Onderwerp : Resultaten van de berekeningen Van : Anne Wijbenga; Joana Vieira da Silva Aan : M. van Berkel

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 011 / RHN / 2015 Besluit tot het intrekken van het besluit d.d. 19/06/2013 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Pagina 1 van 7 Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: Besluit tot het intrekken van het besluit d.d. 2 april 2014 van Alba Scrap Terminal en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 020/RHN/2016 Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de

Nadere informatie

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer Basijn nr:04/ 2015 IJmuiden,13 maart 2015 Onderwerp: Verkeersmaatregelen tijdens Sail 2015 De Havenmeester van Amsterdam,

Nadere informatie

Samenvatting ongeval Jason, 11 maart Ongeval Jason Looveer 11 Maart 2017 Samenvatting. Jason Arnhem, juni

Samenvatting ongeval Jason, 11 maart Ongeval Jason Looveer 11 Maart 2017 Samenvatting. Jason Arnhem, juni Ongeval Jason Looveer 11 Maart 2017 Samenvatting Jason Arnhem, juni 2017 1 Inleiding In de ochtend van 11 maart 2017 vond een ongeval plaats op de Rijn waarbij drie leden van roeivereniging Jason het leven

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Afmeervoorziening Cruiseschepen

Afmeervoorziening Cruiseschepen Afmeervoorziening Cruiseschepen Projectnummer: AD 13.013 Project: Afmeervoorziening Cruiseschepen Onderdeel: Technische ontwerpvarianten Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Harlingen Postbus 10.000

Nadere informatie

Nadere regels voor het aanleggen en het ligplaats innemen in de gemeente Súdwest-Fryslân

Nadere regels voor het aanleggen en het ligplaats innemen in de gemeente Súdwest-Fryslân Nadere regels voor het aanleggen en het ligplaats innemen in de gemeente Súdwest-Fryslân Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân; gelet op de artikelen 3.1.1, lid 1 onder a, en 3.4.1 van de Verordening

Nadere informatie

GEM project memo Onderwerp: Aanvulling MER Gemini Actualisatie scheepvaartintensiteit

GEM project memo Onderwerp: Aanvulling MER Gemini Actualisatie scheepvaartintensiteit GEM project memo Onderwerp: Aanvulling MER Gemini Actualisatie scheepvaartintensiteit 2 For issue 20130530 Mbr CMo PBo 1 For issue 20130528 Mbr CMo PBo Rev. Doc Status Date Sections Prepared by Checked

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Meetcertificaat kantoorgebouw Gondel 1 te Amstelveen

Meetcertificaat kantoorgebouw Gondel 1 te Amstelveen Meetcertificaat gebouw Gondel 1 te Amstelveen Maarsen Groep & Brouwershoff 9 oktober 2009 Definitief 9T8386.C16 Jonkerbosplein 52 Postbus 6582 6503 GB Nijmegen +31 (0)24 328 42 84 Telefoon +31 (0)24 360

Nadere informatie

Landschappelijke en stedebouwkundige beoordeling kavelplan Middenweg 94

Landschappelijke en stedebouwkundige beoordeling kavelplan Middenweg 94 Landschappelijke en stedebouwkundige beoordeling kavelplan Middenweg 94 Architectenbureau J. Colenbrander 14 maart 2011 Definitief rapport 9W3740.A0 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Nadere informatie

Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen. tot de haven van Antwerpen bij een. maximale diepgang van 145 dm

Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen. tot de haven van Antwerpen bij een. maximale diepgang van 145 dm Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145 dm 1. Algemeen Om een beeld te krijgen van de invloed van de nieuwe generatie

Nadere informatie

Watertoets Nieuwbouw Vrangendael

Watertoets Nieuwbouw Vrangendael Watertoets Nieuwbouw Vrangendael Molenparc B.V. 31 maart 2011 Definitief rapport 9W6517.A0 Randwycksingel 20 Postbus 1754 6201 BT Maastricht +31 (0)43 356 62 00 Telefoon 043-367 27 22 Fax info@maastricht.royalhaskoning.com

Nadere informatie

HAVENREGLEMENT GDF SUEZ ENERGIE NEDERLANDN.V. G44.ZO/GU001 CENTRALE GELDERLAND TE NIJMEGEN {versie 10 d.d. 09-01-2012}

HAVENREGLEMENT GDF SUEZ ENERGIE NEDERLANDN.V. G44.ZO/GU001 CENTRALE GELDERLAND TE NIJMEGEN {versie 10 d.d. 09-01-2012} HAVENREGLEMENT GDF SUEZ ENERGIE NEDERLANDN.V. G44.ZO/GU001 CENTRALE GELDERLAND TE NIJMEGEN {versie 10 d.d. 09-01-2012} www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V., Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle Handelsregister

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 009 / RHN / 2016 Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 028 / RHN / 2015 Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing bedrijfswoonark Superlas

Ruimtelijke Onderbouwing bedrijfswoonark Superlas Ruimtelijke Onderbouwing bedrijfswoonark Superlas Aanleiding De eigenaar van Superlas, Martin Schoen heeft in 1985 de leiding van het bedrijf van zijn vader overgenomen en toen ook de naam Superlas aan

Nadere informatie

Zienswijzennota. Ontwerpbestemmingsplan en Milieueffectrapport (MER) Overnachtingsplaatsen Beneden-Lek

Zienswijzennota. Ontwerpbestemmingsplan en Milieueffectrapport (MER) Overnachtingsplaatsen Beneden-Lek Zienswijzennota Ontwerpbestemmingsplan en Milieueffectrapport (MER) Overnachtingsplaatsen Beneden-Lek Samenvatting en beantwoording zienswijzen 10 augustus 2015 Inleiding In de gemeente Krimpenerwaard

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Regels bij aankomst volgschepen. Stremming Haven Harlingen

Regels bij aankomst volgschepen. Stremming Haven Harlingen Regels bij aankomst volgschepen Stremming Haven Harlingen - De Nieuwe Willemshaven / Vluchthaven wordt gestremd vanaf 08.15 tot 10.00u. Volgschepen moeten voor die tijd de haven verlaten of wachten tot

Nadere informatie

bij Zeeburg Vaargeulbreedte Amsterdam -Rijn Kanaal 01 - Nat afdelingsarchief Rijkswate-rstaat

bij Zeeburg Vaargeulbreedte Amsterdam -Rijn Kanaal 01 - Nat afdelingsarchief Rijkswate-rstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswate-rstaat 01 - Nat afdelingsarchief 95 111 RWS_Item_00320 Vaargeulbreedte Amsterdam -Rijn Kanaal bij Zeeburg Vaargeulbreedte in ARK voor de aanleg van natuurvriendelijke

Nadere informatie

Reinwaterpark Overveen. Onderzoek naar ombouw van waterkelders tot parkeergarage

Reinwaterpark Overveen. Onderzoek naar ombouw van waterkelders tot parkeergarage Reinwaterpark Overveen Onderzoek naar ombouw van waterkelders tot parkeergarage 12 oktober 2016 Kenmerk R001-1241816JDH-pws-V01-NL Verantwoording Titel Reinwaterpark Overveen Opdrachtgever Riso Vastgoed

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie