Hydraulische beoordeling nieuwe waterkering Alexander, Roermond. WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hydraulische beoordeling nieuwe waterkering Alexander, Roermond. WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag"

Transcriptie

1 nieuwe waterkering Alexander, Roermond WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag i

2 Datum 17 maart 2014 Status Concept, versie 0.2 Project P Naam Paraaf Datum Auteur Drs. R.C. Agtersloot Reviewer Drs. H. Bouwmeester Vrijgave i

3 Inhoud 1 Achtergrond Inleiding Doel Uitgangspunten en randvoorwaarden Leeswijzer De basisgegevens Het WAQUA-model Maas20m_km046_093_5-v Nieuwe waterkering Alexanderhaven Beschrijving van de nieuwe waterkering Modellering van de nieuwe waterkering Beoordeling conform RBK Beschrijving hydraulische effecten Waterstandseffecten van de nieuwe waterkering Stroomsnelheidseffecten van de nieuwe waterkering Effecten op de dwarsstroming van de nieuwe waterkering Morfologische effecten van de nieuwe waterkering Conclusies Referenties Figuren Figuur 1-1 Voorstel nieuwe waterkering (lichtblauw vlak) Alexander haven, Roermond... 2 Figuur 2.1 1/250 waterstand (m+nap) in de referentiesituatie (BenO13_5-v1)... 4 Figuur 2.2 1/250 stroombeeld (m/s) in de referentiesituatie (BenO13_5-v1)... 5 Figuur 3-1 Ontwerptekening nieuwe kering Alexanderhaven... 6 Figuur 3-2 Modellering waterkering als hoogwatervrij vlak... 7 Figuur 5-1 Waterstandsverschil (m) 1/250 situatie Figuur 5-2 Waterstandsverschil > 1 mm, 1/250 situatie Figuur 5-3 Waterstandsverschil (m) 1/1250 situatie Figuur 5-4 Waterstandsverschil > 1 mm, 1/1250 situatie Figuur 5-5 Waterstandsverschil (mm) in de as van de rivier Figuur 5-6 Stroomsnelheidsverschil (m/s) 1/250 situatie Figuur 5-7 Stroomsnelheidsverschil (m/s) 1/1250 situatie Figuur 5-8 Stroomsnelheidsverschil (m/s) bij 800 m 3 /s Figuur 5-9 Stroomsnelheidsverschil (m/s) bij 1200 m 3 /s Figuur 5-10 Stroomsnelheidsverschil (m/s) bij 2000 m 3 /s ii

4 1 Achtergrond 1.1 Inleiding In het kader van de ontwikkeling van Jazzcity in Roermond dient de huidige waterkering in de Alexanderhaven te worden verlegd. Het ontwerp gaat uit van een nieuwe waterkering die in de Alexanderhaven komt te liggen, zie Figuur 1-1. In januari 2014 is een eerste beoordeling gemaakt van de haalbaarheid van zo n waterkering. Op basis van een quickscan naar de hydraulische effecten (Agtersloot, 2014b) is geconcludeerd dat dit ontwerp voor een groot deel voldoet aan het Rivierkundig Beoordelingskader (RBK) zoals dit is beschreven in (RWS, 2009). Er werd geadviseerd om een kleine wijziging in het ontwerp op te nemen waardoor de hydraulische effecten zouden verminderen. Ook andere onderzoeken (rivierkundig, milieukundig etc.) leverden ook een go op voor dit ontwerp. Op basis van de verschillende onderzoeken heeft Waterschap Roer en Overmaas geconcludeerd dat het ontwerp verder moet worden uitgewerkt en geoptimaliseerd. Deze uitwerking heeft plaatsgevonden en het nieuwe ontwerp (zie Figuur 1-1) wordt nu getoetst conform het RBK. Voorliggende rapportage is de beschrijving van deze toetsing. Figuur 1-1 Voorstel nieuwe waterkering (lichtblauw vlak) Alexander haven, Roermond 1.2 Doel De inhoudelijke doelstelling van dit project luidt: 1) Wat is het hydraulische effect van de nieuwe waterkering in de Alexanderhaven, Roermond, zowel in de as van de rivier als in het winterbed van de Maas? 2) Op welke wijze moeten wezenlijke negatieve effecten worden gemitigeerd? 2

5 1.3 Uitgangspunten en randvoorwaarden In het project zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1) Er is gebruik gemaakt van het nieuwe Waterwet-deelmodel van de Maas (Agtersloot, 2014a) tussen rkm s 46-93, gebaseerd op de BenO13_5-v1 basisgegevens. Dit model is beschikbaar gesteld door Deltares. 2) De simulaties zijn uitgevoerd met WAQUA-versie 2012, patch 22. 3) Voor de simulaties in het kader van de Waterwet is gebruik gemaakt van de randvoorwaarden van het Waterwet-deelmodel, aangevuld met randvoorwaarden voor situaties met lagere afvoeren. 1.4 Leeswijzer In Hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de gebruikte basisgegevens (rekenrooster, randvoorwaarden, WAQUA-versie etc.) en de hydraulische resultaten in de huidige situatie en de actualisatie in zowel een 1/250 als een 1/1250 situatie. Hoofdstuk 3 beschijft de modellering van de nieuwe waterkering in Baseline. De korte beschrijving van de toetsing van het RBK wordt gemaakt in Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat vervolgens de figuren en tekstuele toelichting op de toetsing van Hoofdstuk 4. In Hoofdstuk 6 worden de conclusies besproken en aanbevelingen gedaan. 3

6 2 De basisgegevens 2.1 Het WAQUA-model Maas20m_km046_093_5-v1 Het gebruikte WAQUA-model is beschikbaar gesteld door Deltares. Het model is een beschrijving van de Maas en haar winterbed tussen Grevenbicht en Beesel. Het is gebaseerd op het 20-meter rekenrooster van de Maas (maas20m_km046_093_5-v1.rgf) wat een verfijning is van het volledige Maasrooster (maas40m_5.rgf). De hydraulische beschrijving van het model wordt gegeven in (CSO, 2013) en (Agtersloot, 2014b). De geometrische gegevens waarop het model is gebaseerd zijn in 2012 opgenomen en aangevuld met vergunde situaties (bijvoorbeeld het eindbeeld van de projecten Grensmaas en Zandmaas van RWS Maaswerken). Simulaties ten behoeve van de Waterwet worden uitgevoerd in twee stationaire situaties met een afvoer van 3422 (1/250 situatie) respectievelijk 4018 m 3 /s (1/1250 situatie). Bij deze afvoer is de waterstand in de Alexanderhaven (rkm 80) 21,32 m+nap (1/250 situatie) respectievelijk 21,98 m+nap (1/1250 situatie). De 1/250 situatie is de maatgevende situatie qua waterstanden en voor deze situatie laat Figuur 2.1 de berekende waterstanden zien. De stroomsnelheden in deze situatie worden getoond in Figuur 2.2. Alexanderhaven, Roermond Figuur 2.1 1/250 waterstand (m+nap) in de referentiesituatie (BenO13_5-v1) 4

7 Alexanderhaven, Roermond Figuur 2.2 1/250 stroombeeld (m/s) in de referentiesituatie (BenO13_5-v1) 5

8 3 Nieuwe waterkering Alexanderhaven 3.1 Beschrijving van de nieuwe waterkering In het referentiemodel is de nieuwe waterkering in de Alexanderhaven opgenomen. De nieuwe waterkering steekt vanaf de huidige kering 10 meter de Alexanderhaven in. Het vlak wordt begrensd door damwanden om de belemmering voor de stroming zo klein mogelijk te houden. In Figuur 3-1 is het ontwerp van de waterkering opgenomen (n.b. omdat er nog geen formele tekening van het nieuwe ontwerp beschikbaar is wordt hier het oude ontwerp van januari 2014 getoond. In dit ontwerp is de kade circa 25 meter breed in plaats van 10 meter. In de modellering is uitgegaan van een breedte van 10 meter.). Figuur 3-1 Ontwerptekening nieuwe kering Alexanderhaven 6

9 3.2 Modellering van de nieuwe waterkering Voor de modellering van deze waterkering is door RWS Zuid-Nederland aangegeven dat dit moet geschieden door middel van een hoogwatervrij vlak. Dit is een conservatieve aanname omdat delen van het vlak wel zullen kunnen overstromen. Figuur 3-2 Modellering waterkering als hoogwatervrij vlak De gekozen wijze van modellering als hoogwatervrij vlak maakt dat andere aspecten (bodemhoogte, overlaten) niet zijn aangepast. 7

10 4 Beoordeling conform RBK Onderstaande punten zijn beoordeeld op basis van de hydraulische berekeningen met WAQUA, zie Hoofdstuk 5. Hydraulisch Het totale effect van de maatregelen op de waterstand( verlaging/verhoging) bij Maatgevend Hoog Water (MHW) in vergelijking tot de referentie situatie. Minder dan 1 mm in de as van de rivier, zie Figuur 5-5. Lokaal tot 2 mm in de 1/250 situatie bij de kering, zie Figuur 5-1 en Figuur 5-3. Onderhoud rivieras Sedimentatie en erosie met als gevolg een systematische toename of afname van baggerwerk of uitdiepen van de rivier. De veranderingen in de stroomsnelheden in de rivier zijn dusdanig klein (zie Figuur 5-6 en Figuur 5-7) dat er geen invloed zal zijn op baggerwerken. Rivieroever Erosie van de oever en het lage deel van het talud van de vaargeul met als gevolg geulverlegging, verandering geulafmeting, oeverafslag of oeverinstabiliteit. De haven zal zelf zal kleiner worden, risico s op erosie, oeverafslag etc. zullen niet wezenlijk veranderen. Uiterwaard Erosie en sedimentatie met als gevolg toe- of afname van de berging of stroomvoerende capaciteit, schade aan constructies of hinder. Beperkte veranderingen van sedimentatie/erosie in de haven als gevolg van afname stroomvoerende capaciteit. Vanwege de kleine veranderingen in stroomsnelheden wordt hier geen significant effect verwacht. Nevengeulen en watergangen Erosie en sedimentatie met als gevolg verandering van de geuldimensies en watervoerende capaciteit of risico s voor de waterkeringen. n.v.t. Kades Stroomsnelheid en erosie over, langs en achter de kade ivm stabiliteit van de kade en het risico op ondergraving van de constructie. Er is enkel sprake van lokale veranderingen van de stroomsnelheden, met name op de punt van de uitbreiding. Bij de huidige kaden/constructies zijn geen significante veranderingen van snelheden, zie Figuur 5-6 en 5-7. Keringen: Erosie in nabijheid van de kering waardoor gevaar op afname van stabiliteit van de kering kan ontstaan De uitbreiding is zelf de kering en zal dus niet zorgen voor een afname van de 8

11 stabiliteit. Kribben Toename van stroomsnelheid of achterloopsheid van de kribben of erosie rondom de kribben met als gevolg instabiliteit van de kribben of afname van de werking. n.v.t. Constructies Erosie rondom constructies met als gevolg instabiliteit of schade. Op basis van WAQUA wordt risico op erosie als zeer klein ingeschat. In de haven nemen de snelheden iets toe maar dit zal niet leiden tot te grote erosie. Dwarsstroming Effect van de ingreep op de aanwezigheid van dwarsstromen op de rivier die de scheepvaart kunnen beïnvloeden. Met WAQUA simulaties uitgevoerd voor huidige situatie en toekomstige situatie. Er is geen significant effect op de dwarsstroming, zie Figuur 5-8, 5-9 en 5-10 voor veranderingen in het stroombeeld bij 800, 1200 en 2000 m 3 /s. De volgende simulaties zijn met WAQUA uitgevoerd: Tabel 4-1: WAQUA-simulaties bij verschillende afvoeren (Roermond_boven) Debiet m 3 /s Voorkomen Toelichting 800 Circa 22 dag/jaar t.b.v. scheepvaart 1200 Circa 6 dag/jaar t.b.v. scheepvaart 2000 Circa 1/4 jaar t.b.v. scheepvaart /250 jaar Beschermingsniveau /1250 jaar MHW 9

12 5 Beschrijving hydraulische effecten 5.1 Waterstandseffecten van de nieuwe waterkering De waterstandseffecten van de nieuwe waterkering in de 1/250 situatie zijn weergegeven in de onderstaande figuren. Figuur 5-1 Waterstandsverschil (m) 1/250 situatie, nieuwe waterkering t.o.v. referentiesituatie Figuur 5-2 Waterstandsverschil > 1 mm, 1/250 situatie, nieuwe waterkering t.o.v. referentiesituatie 10

13 In de 1/250 situatie is aan de bovenstroomse van de nieuwe kering sprake van een klein gebied waar de waterstand meer dan 1 mm toeneemt, zie Figuur 5-2. Buiten dit gebied nemen de waterstanden nergens meer dan 1 mm toe. De waterstandseffecten van de nieuwe waterkering in de 1/1250 situatie zijn weergegeven in de onderstaande figuren. Er zijn geen locaties waar de waterstand meer dan 1 mm toeneemt, zie Figuur 5-4. Figuur 5-3 Waterstandsverschil (m) 1/1250 situatie, nieuwe waterkering t.o.v. referentiesituatie Figuur 5-4 Waterstandsverschil > 1 mm, 1/1250 situatie, nieuwe waterkering t.o.v. referentiesituatie 11

14 Het effect in de as van de rivier wordt getoond in Figuur 5-5. Er is noch in de 1/250, noch in de 1/1250 situatie sprake van verhogingen groter dan 1 mm in de as van de rivier. Figuur 5-5 Waterstandsverschil (mm) in de as van de rivier, nieuwe waterkering t.o.v. referentiesituatie 12

15 5.2 Stroomsnelheidseffecten van de nieuwe waterkering Het effect op de stroomsnelheden van de nieuwe waterkering is minder dan 0,03 m/s, zie Figuur 3-7. Enkel lokaal (direct naast en ter plekke van de nieuwe kering) zijn er gebieden waar de veranderingen iets groter zijn. Figuur 5-6 Stroomsnelheidsverschil (m/s) 1/250 situatie, nieuwe waterkering t.o.v. referentiesituatie Figuur 5-7 Stroomsnelheidsverschil (m/s) 1/1250 situatie, nieuwe waterkering t.o.v. referentiesituatie 13

16 5.3 Effecten op de dwarsstroming van de nieuwe waterkering Om het effect op de dwarsstroming te bepalen zijn ook bij niet-maatgevende afvoeren simulaties gemaakt. De volgende drie figuren tonen deze verschillen voor (lokale) afvoeren van 800, 1200 en 2000 m 3 /s. Figuur 5-8 Stroomsnelheidsverschil (m/s) bij 800 m 3 /s, nieuwe waterkering t.o.v. referentiesituatie Figuur 5-9 Stroomsnelheidsverschil (m/s) bij 1200 m 3 /s, nieuwe waterkering t.o.v. referentiesituatie 14

17 Figuur 5-10 Stroomsnelheidsverschil (m/s) bij 2000 m 3 /s, nieuwe waterkering t.o.v. referentiesituatie Uit de figuren is zichtbaar dat er ter plaatse van de invaart van de Alexanderhaven geen veranderingen optreden bij afvoeren van 800 en 1200 m 3 /s. Bij 2000 m 3 /s is sprake van een afname van de stroomsnelheid van minder dan 0,01 m/s. De nieuwe kering heeft dus geen invloed op de dwarsstroming. 5.4 Morfologische effecten van de nieuwe waterkering Het effect op de stroomsnelheden van de nieuwe waterkering in de Maas is bij alle afvoeren minder dan 0,02 m/s, zie Figuren 5-6 t/m Er zal dan ook geen morfologische verandering (erosie en/of sedimentatie) optreden als gevolg van de nieuwe kering. In de Alexanderhaven zelf, en dat met name ter plekke van en direct naast de kering, zijn de stroomsnelheidsverschillen iets groter tot 0,1 m/s. Als gevolg van de afname van de stroomvoerende capaciteit kunnen beperkte veranderingen optreden van sedimentatie/erosie in de Alexanderhaven. Vanwege de kleine veranderingen in stroomsnelheden wordt hier geen significant effect verwacht. 15

18 6 Conclusies De aanleg van een nieuwe waterkering in de Alexanderhaven heeft in de 1/250 situatie enkel een heel lokaal effect op de waterstanden. In de as van de rivier is nergens sprake van significante waterstandsverhogingen. In de 1/250 situatie is er geen sprake van een verslechtering van het beschermingsniveau. In de 1/1250 situatie zijn geen gebieden waar de waterstanden meer dan 1 mm toenemen. In de as van de rivier is geen sprake van verhogingen groter dan 1 mm. De veranderingen in de stroomsnelheden zijn in het algemeen kleiner dan 0,02 m/s. Heel lokaal bij de nieuwe kering zijn grotere veranderingen zichtbaar tot 0,1 m/s. Er is dan ook geen sprake van ongewenste morfologische ontwikkelingen (erosie en/of sedimentatie). Ook in dagelijkse omstandigheden is de invloed van de nieuwe waterkering op het stroombeeld zeer beperkt. De veranderingen in stroomsnelheden zijn dusdanig marginaal dat dit niet leidt tot hinder voor de scheepvaart. 16

19 7 Referenties Agtersloot, 2014a: Hydraulische uitgangspunten voor de deelmodellen van de Maas in WAQUA, Eindrapport, versie 2.0, P , 13 januari 2014 Agtersloot, 2014b: Alexanderhaven, Roermond, Quickscan hydraulische aspecten kade, P0056.6, 23 januari 2014 CSO, 2013: Baseline- en WAQUA-schematisatie Maas, B&O 2013_5, 8 juli 2013 RWS, 2009: Rivierkundig Beoordelingskader, versie 2.1, juli

20 Bijlage 1 Waterstandsverschil nieuwe waterkering Alexanderhaven, Roermond (1/250 situatie)

21

22 Bijlage 2 Stroomsnelheidsverschil nieuwe waterkering Alexanderhaven, Roermond (1/250 situatie)

23

Rapportage Morfologische effecten deelproject De Tollewaard

Rapportage Morfologische effecten deelproject De Tollewaard Rapportage Morfologische effecten deelproject De Tollewaard NR-RAP-104 2 9 maart 2012 versie 2a Rapportage Morfologische effecten deelproject De Tollewaard NR-RAP-104 Document historie Revisienummer. Revisie

Nadere informatie

notitie Grondbank GMG 1. INLEIDING

notitie Grondbank GMG 1. INLEIDING notitie Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt

Nadere informatie

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard 9T5318.A0 Definitief 24 maart 2010 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen (024) 328 42 84 Telefoon

Nadere informatie

Notitie. : Aanvulling op rivierkundige beoordeling

Notitie. : Aanvulling op rivierkundige beoordeling Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. RIVERS, DELTAS & COASTS Aan : Waterschap Peel en Maasvallei Van : Tjeerd Driessen, Marcel van den Berg Datum : 7 april 2015 Kopie : George Peters Onze referentie : 9X4447/N/904200/Nijm

Nadere informatie

1 INLEIDING. Figuur 1.1 Trajecten dijkverbetering CG, ontwerp Grensmaasplan (CG, 2015) DO-GM-ENG pagina 1 van 16

1 INLEIDING. Figuur 1.1 Trajecten dijkverbetering CG, ontwerp Grensmaasplan (CG, 2015) DO-GM-ENG pagina 1 van 16 INHOUD blz. 1 INLEIDING... 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Versterkingsopgave 2 1.3 Kader 2 1.4 Doel 2 1.5 Leeswijzer 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Het WAQUA-model es_cgc 3 2.2 Rivierkundige beoordeling dijkverbetering

Nadere informatie

Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort

Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort Putman Exploitatiemaatschappij b.v. 7 mei 2010 Definitief rapport 9V1079.A0 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Gemeente Nijmegen 1 oktober 2010 Definitief rapport 9V0718.05 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

1 Rivierkundige Toetsing Definitief 1 Verbreding invaart Haaften

1 Rivierkundige Toetsing Definitief 1 Verbreding invaart Haaften 1 Rivierkundige Toetsing Definitief 1 27/05/2016 Rijkswaterstaat Oost Nederland Afdeling SLU p.a. K. Kroese, A.H. Thielking Postbus 25 6200 MA Maastricht Geachte lezer, Inleiding Op 18 april j.l. heeft

Nadere informatie

Ruimte voor de Rivier - praktijktoepassing met Simona. Simona Gebruikersmiddag, 12 juni 2013

Ruimte voor de Rivier - praktijktoepassing met Simona. Simona Gebruikersmiddag, 12 juni 2013 Ruimte voor de Rivier - praktijktoepassing met Simona Simona Gebruikersmiddag, Inhoud 1. Ruimte voor de Rivier projecten 2. Dwarsstroming 3. Morfologische analyses 4. Limieten grofmazigheid, pijlers 5.

Nadere informatie

Onderstaand volgt een korte beschrijving van deze maatregelen:

Onderstaand volgt een korte beschrijving van deze maatregelen: Aan Coen Riemslag (Gemeente Zutphen) Van Ron Agtersloot Kopie Datum 31 maart 2016 Project P0026.21: Hydraulische ondersteuning IJsselkade Zutphen Betreft 1 Aanleiding Gemeente Zutphen werkt momenteel aan

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Maaspark Well

Gebiedsontwikkeling Maaspark Well Bepaling hydraulische milieueffecten als onderdeel van Plan MER DEFINITIEF Juli 2011 Rapport i Datum 18 juli 2011 Status Definitief Project Gebiedsontwikkeling Maaspark Well Deelproject Bepaling hydraulische

Nadere informatie

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon memo Witteveen+Bos Postbus 2397 3000 CJ Rotterdam telefoon 010 244 28 00 telefax 010 244 28 88 hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon datum

Nadere informatie

Uitbreiding scheepswerf Jooren Aanvullende rivierkundige analyse

Uitbreiding scheepswerf Jooren Aanvullende rivierkundige analyse Uitbreiding scheepswerf Jooren Scheepswerf Jooren / Milon BV 9 februari 2010 Definitief rapport 9V5755.A0 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen

Nadere informatie

Hydraulisch onderzoek wijzigingen hoogwatergeul Lomm

Hydraulisch onderzoek wijzigingen hoogwatergeul Lomm Hydraulisch onderzoek wijzigingen hoogwatergeul Lomm Bepaling hydraulische effecten EINDRAPPORT Juni 2013 Eindrapport i Datum 17 juni 2013 Status Definitief, versie 2.2 Project Deelproject Wijzigingen

Nadere informatie

Om in aanmerking te komen voor een beoordeling op basis van Artikel 6d moet de verlaging van waterstanden ten minste 1 cm bedragen.

Om in aanmerking te komen voor een beoordeling op basis van Artikel 6d moet de verlaging van waterstanden ten minste 1 cm bedragen. Afgedrukt: 21 februari 2014 Project : Ontwerp landgoederen Ossenwaard Datum : 17 februari 2014 Onderwerp : Resultaten van de berekeningen Van : Anne Wijbenga; Joana Vieira da Silva Aan : M. van Berkel

Nadere informatie

Rivierkundige effecten voorkeursalternatief Millingerwaard

Rivierkundige effecten voorkeursalternatief Millingerwaard Rivierkundige effecten voorkeursalternatief Millingerwaard Samenvatting rivierkundig onderzoek VKA Millingerwaard november 2009 21 november 2009 N.G.M. van den Brink 9-nov-09, Rivierkunde Millingerwaard

Nadere informatie

EINDCONCEPT: BOUWSTENEN INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND. 25 februari 2011. C03021.910435

EINDCONCEPT: BOUWSTENEN INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND. 25 februari 2011. C03021.910435 EINDCONCEPT: BOUWSTENEN WAALWAARDHYDRAULISCH ONDERZOEK INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND 25 februari 2011. C03021.910435 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 achtergrond 3 1.2 doel 3 2 Aanpak 4

Nadere informatie

RIVIERKUNDIGE TOETSING RIVIERVERRUIMING HUISSENSCHE WAARDEN

RIVIERKUNDIGE TOETSING RIVIERVERRUIMING HUISSENSCHE WAARDEN RIVIERKUNDIGE TOETSING RIVIERVERRUIMING HUISSENSCHE WAARDEN HSRO, BASAL DYCKERHOFF 21 juli 2012 : - Definitief C03021.000098.0100.0100 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 aanleiding 5 1.2 achtergrond

Nadere informatie

Rivierkundig Beoordelingskader voor ingrepen in de Grote Rivieren

Rivierkundig Beoordelingskader voor ingrepen in de Grote Rivieren Rivierkundig Beoordelingskader voor ingrepen in de Grote Rivieren Versie 4.0 23 januari 2017 Rivierkundig Beoordelingskader versie 4.0 - Colofon Versie Beheer: Versie Datum Omschrijving 2.0 1/1/2009 Volledig

Nadere informatie

SIMONA gebruikersdag. Quintijn van Agten 19 June 2014

SIMONA gebruikersdag. Quintijn van Agten 19 June 2014 SIMONA gebruikersdag Quintijn van Agten 19 June 2014 Quintijn van Agten Project Engineer & GIS specialist - Rivers, Deltas & Coasts at Royal HaskoningDHV ITC, Enschede Utwente, Civiele Techniek, Master,

Nadere informatie

Rapportage hydraulisch en morfologisch onderzoek DO Middelwaard

Rapportage hydraulisch en morfologisch onderzoek DO Middelwaard 2 9 maart 2012- versie 2a Document historie Revisienummer. Revisie datum Aanpassingen 0a 24 oktober 2011 Eerste concept 0b 10 december 2011 Tweede concept 0c 15 december 2011 Derde concept 1a 23 december

Nadere informatie

Rapportage hydraulisch en morfologisch onderzoek DO Elst

Rapportage hydraulisch en morfologisch onderzoek DO Elst 2 9 maart 2012 versie2a Document historie Revisienummer. Revisie datum Aanpassingen 0a 24 oktober 2011 Eerste concept 0b 12 december 2011 Tweede concept 0c 15 december 2011 Opmerkingen DJZ verwerkt. 1a

Nadere informatie

Protocol van Overdracht Lijnen bestand waterkeringen met normen

Protocol van Overdracht Lijnen bestand waterkeringen met normen Protocol van Overdracht Lijnen bestand waterkeringen met normen Status en Versie Project- Versie Datum Auteur Paraaf Review Paraaf Goedkeuring Paraaf nummer (ontwikkelaar, PL) RWS-WVL Manager 046.02 1

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal Nijmegen Achtergrondrapport Morfologie

Ruimte voor de Waal Nijmegen Achtergrondrapport Morfologie Ruimte voor de Waal Nijmegen Gemeente Nijmegen 1 oktober 2010 Definitief rapport 9V0718.06 HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen (024) 328 42 84 Telefoon

Nadere informatie

Modelberekeningen Noordoevers. Definitief

Modelberekeningen Noordoevers. Definitief Definitief 3 mei 2007 Schiehaven 13G 3024 EC Rotterdam P.O. box 91 3000 AB Rotterdam T +31-10 - 467 13 61 F +31-10 - 467 45 59 E info@svasek.com I www. svasek.com Documenttitel Verkorte documenttitel Status

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie rapport morfologie MER Lent

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie rapport morfologie MER Lent Ruimte voor de Waal - Nijmegen morfologie MER Lent Gemeente Nijmegen 1 oktober 2010 Definitief rapport 9V0718.06 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel.

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Afbeelding 2.1. Schets watersysteem bergingsmoeras Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Tabel

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D ONDERWERP Gemaal Korftlaan - advies wel of niet verbreden watergang aanvoertracé DATUM 7-7-2016, PROJECTNUMMER C03071.000121.0100 ONZE REFERENTIE Imandra: 078915484:D VAN Arjon Buijert - Arcadis AAN J.

Nadere informatie

BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN EILAND OSSENWAARD

BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN EILAND OSSENWAARD BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN EILAND OSSENWAARD INHOUDSOPGAVE Bijlage 1 Water HKV, Rivierkundige effecten van herinrichting Ossenwaard, maart 214, rapportnummer: PR2792.1. Bijlage 2 Externe veiligheid

Nadere informatie

Onderwerp : Herberekening hydraulische toetsing hoofdwatergang Cyclamenweg

Onderwerp : Herberekening hydraulische toetsing hoofdwatergang Cyclamenweg Intern memo Aan Van : Hans van Gogh : Jeroen Willemsen Datum : 13 maart 2013 Onderwerp : Herberekening hydraulische toetsing hoofdwatergang Cyclamenweg Versie : 0.4 1 Inleiding De Overbuurtsche polder

Nadere informatie

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221 HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Waterschap Vallei en Veluwe Van : Esther van den Akker Kopie : Dossier : BA7927-101-100 Project : KRW Bentinckswelle Betreft : Aanvulling op aanvraag watervergunning

Nadere informatie

1) Bijsluiter betrekkingslijnen 2013_2014 geldigheidsbereik 1 november oktober 2014

1) Bijsluiter betrekkingslijnen 2013_2014 geldigheidsbereik 1 november oktober 2014 1) Bijsluiter betrekkingslijnen 2013_2014 geldigheidsbereik 1 november 2013-31 oktober 2014 Document 1 van 4 1) "Bijsluiter betrekkingslijnen 2013_2014" 2) "Betrekkingslijnen Maas versie 2013_2014" 3)

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

DOORSTROMING LAAKKANAAL

DOORSTROMING LAAKKANAAL DOORSTROMING LAAKKANAAL GEMEENTE DEN HAAG 15 oktober 2013 : - Definitief C03041.003103. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Overzicht beschikbare gegevens... 5 2.1 Geometrie Laakkanaal... 5 2.2 Bodemprofiel...

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13)

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Auteur: Nadine Slootjes PR1322 november 2008 november

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Hydraulische analyse schuren van de stadsgrachten. Inleiding. Gegevens

Hydraulische analyse schuren van de stadsgrachten. Inleiding. Gegevens Hydraulische analyse schuren van de stadsgrachten Inleiding Het doorspoelen van de grachten in Gouda, zoals dat tot in de jaren 50 gebruikelijk was, zal een kortstondig effect hebben op de waterstand en

Nadere informatie

Aan Robert Vos;Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0)

Aan Robert Vos;Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0) Memo Aan Robert Vos;Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving Datum Van Joost den Bieman Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8292 Aantal pagina's 10 E-mail joost.denbieman@deltares.nl Onderwerp OI2014

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE STROOMLI]N MAAS, DEELGEBIED 3, TRANCHE 2 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum RWS-2016/21317

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu M.E.RBEOORDELINGSNOTITIE STROOMLIJN MAAS, DEELGEBIED 3, TRANCHE 1 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum RWS-2016/4724 Onderwerp

Nadere informatie

Bijlage 2 Resultaat ontwerp wacht- en opstelplaatsen

Bijlage 2 Resultaat ontwerp wacht- en opstelplaatsen Bijlage 2 Resultaat ontwerp wacht- en opstelplaatsen Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie Pagina 83 van 88 MEMO Project : [Nieuwe Zeelsluis Terneuzen] Onderwerp : [Damwand wachtplaats westelijke

Nadere informatie

Toelichting. 1 Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning. 1.1 Inleiding. Onderdeel Maaseikerweg

Toelichting. 1 Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning. 1.1 Inleiding. Onderdeel Maaseikerweg Toelichting Betreft Toelichting op vergunningaanvraag Sluitstukkaden Maasdal Cluster B: Grevenbicht Roosteren Onderdeel Maaseikerweg Ons kenmerk WRO115-OV2.0 Datum 16 december 2015 Behandeld door Kragten

Nadere informatie

Nieuwe formuleringen voor barriers en overlaten

Nieuwe formuleringen voor barriers en overlaten Nieuwe formuleringen voor barriers en overlaten SIMONA gebruikersdag, 6 oktober 2009 Erik de Goede Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen overlaten/barriers in 2008+2009: Verbeterd barrierdiagram Overlaten

Nadere informatie

Afbeelding 2.1 bevat de locatie van de aan te leggen recreatievijver en peilbuizen in de omgeving van de vijver.

Afbeelding 2.1 bevat de locatie van de aan te leggen recreatievijver en peilbuizen in de omgeving van de vijver. 2. GEOHYDROLOGISCHE SITUATIE 2.1. Locatie Afbeelding 2.1 bevat de locatie van de aan te leggen recreatievijver en peilbuizen in de omgeving van de vijver. Afbeelding 2.1. Locatie recreatievijver en peilbuizen

Nadere informatie

Vragen van het Ministerie van Financien ten aanzien van Noodoverloopgebieden

Vragen van het Ministerie van Financien ten aanzien van Noodoverloopgebieden Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Vragen van het Ministerie van Financien ten aanzien van Noodoverloopgebieden 2 december 2003 Werkdocument RIZA 2004.148X R.M. Slomp Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

per activiteit één bijlage bij dit besluit is toegevoegd waarin een nadere onderbouwing wordt gegeven van de betreffende activiteit

per activiteit één bijlage bij dit besluit is toegevoegd waarin een nadere onderbouwing wordt gegeven van de betreffende activiteit ** Brondoc.nr. ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING Op 11 april 2014 heeft Waterschap Roer en Overmaas een omgevingsvergunning aangevraagd voor versterking waterkering Alexanderhaven, in het stroomvoerend rivierbed

Nadere informatie

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat. Gevolgberekening falen Blankenburgtunnel

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat. Gevolgberekening falen Blankenburgtunnel Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Gevolgberekening falen Blankenburgtunnel PR3025.10 maart 2015 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Gevolgberekening falen Blankenburgtunnel Auteurs C. Vermeulen S. Mühle PR3025.10

Nadere informatie

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum Natte natuur voor droge voeten Marcel Vermeulen projectleider / projectcoördinator Staatsbosbeheer regio Zuid Projectenbureau initiëren, begeleiden, uitvoeren extern

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Integrale uitgangspuntennotitie MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. scheepvaart

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Integrale uitgangspuntennotitie MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. scheepvaart Projectteam Overnachtingshaven Lobith Integrale uitgangspuntennotitie MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith scheepvaart INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. SIMULATOR STUDIE 3 2.1. Doel van de huidige studie

Nadere informatie

Erosie, sedimentatie en morfologie Afferdensche en Deestsche Waarden

Erosie, sedimentatie en morfologie Afferdensche en Deestsche Waarden Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Erosie, sedimentatie en morfologie Afferdensche en Deestsche Waarden RIZA werkdocument 2004.172X Projectnummer 6101.200.03 Auteurs: A.Z. Visser (RIZA-WST) J. Sieben

Nadere informatie

Veiligheidsfilosofie in praktijk gebracht Toetsing dijken Oosterhornkanaal en -haven. Introductie

Veiligheidsfilosofie in praktijk gebracht Toetsing dijken Oosterhornkanaal en -haven. Introductie Samenvatting In het kader van het Masterplan Kaden wil het Waterschap Hunze en Aa s de dijken van het traject Delfzijl-Farmsum, inclusief Oosterhornkanaal en -haven, verbeteren. Groningen Seaports wil

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling Natuurvriendelijke oevers Maas (2 e tranche)

M.e.r.-beoordeling Natuurvriendelijke oevers Maas (2 e tranche) M.e.r.-beoordeling Natuurvriendelijke oevers Maas (2 e tranche) Cluster 3: Deelgebieden Buggenum, Biesweerd/Hansummerweerd, Beesel, Lottum, Wellerlooi Waarden, Oeffelt-St. Agatha, Milsbeek, Hooge Voort,

Nadere informatie

Hydraulische Randvoorwaarden 2011concept

Hydraulische Randvoorwaarden 2011concept Hydraulische Randvoorwaarden 2011concept Globale verkenning waterveiligheid Delfzijl ir. A. Prakken Waterdienst / Water Verkeer & Leefomgeving Hydraulische Randvoorwaarden toetsen veiligheid primaire waterkeringen

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Samenvatting Inleiding Deze samenvatting hoort bij de rapportage Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) voor het project Dijkversterking Tiel Waardenburg en Rivierverruiming Varik - Heesselt. Werken

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

4.1 Hydraulisch onderzoek haalbaarheid Haven Hedel

4.1 Hydraulisch onderzoek haalbaarheid Haven Hedel 4.1 Hydraulisch onderzoek haalbaarheid Haven Hedel Hydraulischonderzoek HaalbaarheidhavenHedel Aan Van Status Datum Project Betreft ToonvanMierlo(GroenplanningMaastricht) RonAgtersloot Definitief 26januari2009

Nadere informatie

Visie op de BasisSoftware. Next Generation Hydro-Software. SIMONA gebruikersdag 9 november 2010

Visie op de BasisSoftware. Next Generation Hydro-Software. SIMONA gebruikersdag 9 november 2010 Visie op de BasisSoftware Next Generation Hydro-Software 9 november 2010 Voor vandaag Inleiding Next Generation Hydro-Software Doelstelling De basis: Delta Shell FLOW3D flexible mesh Fasering / producten

Nadere informatie

Protocol van Overdracht

Protocol van Overdracht Protocol van Overdracht Versie 2.0, 1 maart 2013 Indien u voor de eerste keer het Protocol van Overdracht invult, lees dan eerst bijlage A en B. In bijlage A vindt u een toelichting op het gebruik en de

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Voorspellen afvoer nevengeulen

Voorspellen afvoer nevengeulen Voorspellen afvoer nevengeulen Definitief Waterdienst Februari 21 Voorspellen afvoer nevengeulen Dossier: C9849.1.1 registratienummer : WA-RK2118 versie : definitief Waterdienst Februari 21 DHV B.V. Niets

Nadere informatie

MEMO. 1. Aanleiding. Datum: 22-oktober Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH)

MEMO. 1. Aanleiding. Datum: 22-oktober Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH) MEMO Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH) Datum: 22-oktober 2015 Onderwerp: Capaciteit duikers Wilhelminapark, Plaspoel- en Schaapweipolder 1. Aanleiding Het Wilhelminapark

Nadere informatie

Maatregelverkenning. Economie en Ecologie in balans. Petra Dankers 08 november 2013

Maatregelverkenning. Economie en Ecologie in balans. Petra Dankers 08 november 2013 Maatregelverkenning Economie en Ecologie in balans Petra Dankers 08 november 2013 Kader Eerste bijeenkomst Programma Rijke Waddenzee in juni veel maatregelen geidentificeerd Royal HaskoningDHV heeft in

Nadere informatie

Memo. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

Memo. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Aan Gemeente Horst aan de Maas Van drs. F.M. van Schie Telefoon 0302653276 RM193104 Toelichting bij aanvraag vergunningen dijkversterking Grubbenvorst Datum 13 mei 2016 Projectnummer Onderwerp Inleiding

Nadere informatie

Hydraulisch onderzoek Millingerwaard. Concept MHW toetsingen Voorkeursalternatief Millingerwaard.

Hydraulisch onderzoek Millingerwaard. Concept MHW toetsingen Voorkeursalternatief Millingerwaard. Hydraulisch onderzoek Millingerwaard Concept MHW toetsingen Voorkeursalternatief Millingerwaard. Ir. N.G.M van den Brink, 29 oktober 2009 Inhoudsopgave........................................................................................

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Waterschap Vallei en Veluwe : H.A.W. van Gelder : BA7927-101-100 : KRW Bentinckswelle : Maatregelen Bentinckswelle irt keringen Ons kenmerk : LW-AF20130182 Datum

Nadere informatie

Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga. 19 november 2014

Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga. 19 november 2014 Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga 19 november 2014 1 Programma Opening Doel van deze bijeenkomst Terugblik Stand van zaken varianten en nieuwe inzichten Planning tot aan de bouwvak 2015

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

A Turbulentie opwekking door drempels van steenbestorting. DG Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde o o o o. o o o.

A Turbulentie opwekking door drempels van steenbestorting. DG Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde o o o o. o o o. A2 98.01 o o o opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde o o o o Turbulentie opwekking door drempels van steenbestorting o o o o Berekeningen met Delft3D O. O O o o o o o Rapport

Nadere informatie

Figuur 6-1 Dijkringen in plangebied (van dijkring 61 is alleen het zuidelijke deel weergegeven)

Figuur 6-1 Dijkringen in plangebied (van dijkring 61 is alleen het zuidelijke deel weergegeven) Bijlage 1 Dijkringen Basisvariant hoogwaterbescherming Op basis van de principes uit hoofdstuk 4 is een basisvariant voor de hoogwaterbescherming en de ligging van de waterkeringen binnen de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan)

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan) HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Van Interne toetsing Dossier Project Betreft : Arjan de Wit : Andries van Houwelingen : Jos Tromp : BD8043 : PG Kampen : Invloed parkeergarage op primaire kering

Nadere informatie

2013? Provinciale Staten van Noord-Holland: Besluiten: Uitgegeven op 4 juni Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

2013? Provinciale Staten van Noord-Holland: Besluiten: Uitgegeven op 4 juni Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 2013? Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 8 april 2013 tot wijziging van de Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Provinciale Staten van Noord-Holland: Gelezen het

Nadere informatie

Debietscenario's en morfologische berekeningen Groene Rivier Pannerden

Debietscenario's en morfologische berekeningen Groene Rivier Pannerden Debietscenario's en morfologische berekeningen Groene Rivier Pannerden Dienst Landelijk Gebied 9 februari 2007 Definitief rapport 9P7017.03 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

Waterdunen. Verantwoording groepsrisico; nieuwe locatie hotel. Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever Provincie Zeeland Postbus AD Middelburg

Waterdunen. Verantwoording groepsrisico; nieuwe locatie hotel. Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever Provincie Zeeland Postbus AD Middelburg projectnr. 200080 revisie 00 12 augustus 2009 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever Provincie Zeeland Postbus 165 4330 AD Middelburg datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave 12-08-2009

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas

Bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas Bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas Partijen: De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma, handelend in zijn hoedanigheid als bestuursorgaan en als rechtsgeldige vertegenwoordiger

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding 15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding Kabels en leidingen worden voor een grote verscheidenheid aan toepassingen aangelegd. Denk onder andere aan: elektriciteitskabels, gasleidingen, drinkwaterleidingen,

Nadere informatie

Leggerdocument sluis Sint Andries

Leggerdocument sluis Sint Andries 3 Leggerdocument sluis Sint Andries DLB 2009/8943 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluis Sint Andries DLB 2009/8943 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen

Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Concept, 20 juli 2011 Verantwoording Titel Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Opdrachtgever STOWA Projectleider ir. B. (Bob) van Bree Auteur(s)

Nadere informatie

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave 74OF86 RWD rapporten.indd 1 23-10-2007 14:23:15 74OF86 RWD rapporten.indd 2 23-10-2007 14:23:21 Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Het watersysteem...

Nadere informatie

Leggerdocument sluis Limmel

Leggerdocument sluis Limmel 3 Leggerdocument sluis Limmel DLB 2009/8944 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluis Limmel DLB 2009/8944 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap

Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap Haarlem, 26 maart 2013 2013 18 Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bijlagen: Ontwerpbesluit 1 Inleiding Op grond van artikel 2.4 van de Waterwet moeten bij

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Advies interim boezempeil

Advies interim boezempeil Advies interim boezempeil Aanleiding, waarom interim boezempeil Sinds 1998 geldt in de boezem een zomerpeil van NAP-0,42 m. en een winterpeil van NAP-0,47m. Het lagere winterpeil is ingesteld om de kans

Nadere informatie

Wat is de invloed van Bypass IJsseldelta op de Waterveiligheid?

Wat is de invloed van Bypass IJsseldelta op de Waterveiligheid? Wat is de invloed van Bypass IJsseldelta op de Waterveiligheid? antwoorden op veelgestelde vragen Matthijs Kok Cor-Jan Vermeulen 8 september 2010 HKV lijn in water 1 Inleiding Invloed van de bypass op

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Hollandsche IJssel (dijkring 14 en 15) Auteurs: Bastiaan Kuijper Nadine Slootjes

Nadere informatie

Oosterschelde, stroomsnelheden Veiligheidsbuffer Oesterdam.

Oosterschelde, stroomsnelheden Veiligheidsbuffer Oesterdam. Belanghebbenden Rijkswaterstaat Zeeland Meetadviesdienst Zeelandll Poelendaelesingel JA Middelburg Postadres: Postbus KA Middelburg T () F () Doorlaatmiddel. Inleiding. Oosterschelde, stroomsnelheden Veiligheidsbuffer

Nadere informatie

Kenmerk ZKS Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk ZKS Doorkiesnummer +31(0) Memo Deltares ~ Aan Pedja Zivojnovic Datum 19 februari 2016 Van Nadine Slootjes Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)883358080 Aantal pagina's 5 E-mail nadine.slootjes@deltares.nl Onderwerp Analyse effect Nieuwe

Nadere informatie

Voorstel Het algemeen bestuur voorstellen in te stemmen met de Bestuursovereenkomst waterveiligheid

Voorstel Het algemeen bestuur voorstellen in te stemmen met de Bestuursovereenkomst waterveiligheid DB-vergadering 15-11-2011 Agendapunt 8a Onderwerp Bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas Portefeuillehouder(s) J.J. Schrijen Afdeling Stafunit Strategie en Beleid Bestuursprogramma Niet van toepassing.

Nadere informatie

Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen

Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen Bijlage 11- Uitvoeringsplan. Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen Voor u ligt een notitie om te komen tot een definitieve beslissing over de locatie van de losplaats en aanvoerweg (samen

Nadere informatie

Richtlijn versus maatwerkberekening

Richtlijn versus maatwerkberekening Memo DM 1063841 Aan: Peter Van Hoof [peter@vanhoof-watermanagement.nl] Van: HDSR Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Notitie maatwerkberekening Vierde Kwadrant Kockengen In deze memo heeft het waterschap een

Nadere informatie

Leggerdocument sluis Bosscherveld

Leggerdocument sluis Bosscherveld 3 Leggerdocument sluis Bosscherveld DLB 2009/8945 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluis Bosscherveld DLB 2009/8945 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

: Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek invloed inrichting uiterwaard op veiligheid primaire waterkering

: Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek invloed inrichting uiterwaard op veiligheid primaire waterkering Royal HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Lars Hoogduin : Ilse Hergarden : Esther van den Akker : BA8401-103-105 : Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek

Nadere informatie

Parameter Dimensie Waarde

Parameter Dimensie Waarde memo postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie - steenbestortingen vaargeul Drontermeer ZL384-71 opgemaakt door ir. M.L. Aalberts datum

Nadere informatie

Land + Water jaargang 40, nummer 9, pag , Auteurs: M.T. Duits H. Havinga J.M. van Noortwijk ISBN

Land + Water jaargang 40, nummer 9, pag , Auteurs: M.T. Duits H. Havinga J.M. van Noortwijk ISBN Land + Water jaargang 40, nummer 9, pag. 59-61, 2000 Auteurs: M.T. Duits H. Havinga J.M. van Noortwijk ISBN 90-77051-06-6 nummer 6 april 2002 Onzekerheden in waterstanden en kosten onderzocht M.T. Duits

Nadere informatie

Waterberekeningen Waalweelde West. Als bijdrage aan de ruimtelijke plannen voor de waterveiligheid

Waterberekeningen Waalweelde West. Als bijdrage aan de ruimtelijke plannen voor de waterveiligheid Als bijdrage aan de ruimtelijke plannen voor de waterveiligheid Colofon In opdracht van: Medegefinancierd door: Uitgevoerd door: Auteurs: Met dank aan: Foto's: Lay-out: WaalWeelde West (Provincie Gelderland

Nadere informatie

Achtergrondrapport Rivierkunde

Achtergrondrapport Rivierkunde Achtergrondrapport Rivierkunde Dijkverbetering Schoonhovenseveer - Langerak 29 augustus 2014- Versie 3.0 Autorisatieblad Achtergrondrapport Rivierkunde Dijkverbetering Schoonhovenseveer - Langerak Opgesteld

Nadere informatie