SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven"

Transcriptie

1 SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven Versie september 2014

2 1. Situering van deze handleiding Voorliggende handleiding is bedoeld voor bedrijven die wensen te participeren in een SBO-project. Het doel is om hun rol in de levenscyclus van een SBO-project te verduidelijken. Naast deze aanvullende handleiding bestaat er ook een SBO-basishandleiding die primair bedoeld is voor de onderzoeksorganisaties. 2. Wat is het SBO-programma? Het SBO-programma beoogt het subsidiëren van vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische toepassingen in Vlaanderen, zoals de generatie van nieuwe producten, processen of diensten in de bedrijfswereld. SBO beoogt geen kennisdisseminatie, maar opbouw van nieuwe kennis waarbij het doel van het programma is om een dialoog op te starten tussen de onderzoeksorganisaties die het onderzoek uitvoeren en de bedrijven. Vanuit deze dialoog kunnen valorisatietrajecten gestart worden. Door de grote afstand van de markt zal een succesvol SBO-project in de eerste plaats resulteren in opvolgings O&O projecten, die eventueel opnieuw kunnen gesteund worden door het IWT als industrieel onderzoek. Er zijn twee mogelijke benaderingen om de SBO-resultaten te vertalen naar economische toepassingen: (i) gebruik van de resultaten door bestaande bedrijven of (ii) de oprichting van een nieuw bedrijf. Voorliggende handleiding is bedoeld voor projecten waarin de eerste benadering gevolgd wordt. Onderzoek in het kader van een SBO-project kan uitgevoerd worden ofwel door een consortium van enkel onderzoeksorganisaties, waarbij de resultaten nadien via verdere ontwikkelings- en implementatietrajecten vertaald worden naar concrete toepassingen bij bedrijven, ofwel door een consortium van onderzoeksorganisaties én bedrijven, waarbij de bedrijven reeds tijdens de projectuitvoering bepaalde onderzoeksactiviteiten uitvoeren. SBO-projecten hebben een maximale duur van 48 maanden. Onderzoeksorganisaties worden gesteund aan 100%; de steun aan bedrijven varieert tussen 50% en 80% (afhankelijk van de grootte van de onderneming en de eventuele samenwerking tussen meerdere bedrijfspartners). Bij de beoordeling van een SBO-projectvoorstel hebben de wetenschappelijke kwaliteit en het verwachte potentieel voor economische toepassingsmogelijkheden een even zwaar gewicht. Het is bijgevolg erg belangrijk dat reeds bij de projectopzet aandacht wordt besteed aan concrete economische toepassingsmogelijkheden. 3. Hoe verloopt een SBO-project? Er zijn 3 stadia in de levenscyclus van een SBO-project: o het stadium van de totstandkoming van een SBO-projectvoorstel = SBO-voortraject; o het stadium van de uitvoering van een SBO-project; o het stadium van de vertaling van de SBO-projectresultaten naar concrete toepassingen bij bedrijven = SBO-natraject SBO-voortraject Bij de totstandkoming van een SBO-projectvoorstel kunnen onderzoekers bedrijven contacteren voor een bilateraal overleg of voor een voorbereidende brainstorming tesamen met andere bedrijven. Bedrijven kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen met onderzoekers over knelpunten of opportuniteiten waarvoor strategisch onderzoek een meerwaarde zou kunnen bieden. 2

3 Bij de beoordeling van SBO-projectvoorstellen wordt veel nadruk gelegd op de actieve participatie van bedrijven vanaf de prille fase van de totstandkoming van een projectvoorstel. Door in een vroege fase te interageren met geïnteresseerde bedrijven, kan het projectvoorstel immers afgestemd worden op de reële noden van de bedrijven en kunnen de kansen op toekomstige benutting van de resultaten gemaximaliseerd worden. De primaire rol van bedrijven in het stadium van het voortraject is: o het verduidelijken van de noden van de bedrijven en het preciseren van de wijze waarop strategisch basisonderzoek een toegevoegde waarde zou kunnen leveren voor deze bedrijven; o het inbrengen van relevante expertise op vlak van de ontwikkeling van de beoogde nieuwe producten/processen/diensten; o het mee nadenken en input leveren over hoe de SBO-resultaten tot effectieve toepassingen zouden kunnen leiden. In het voortraject dienen de bedrijven te beslissen over hun rol en inbreng tijdens het project (lid van de begeleidingscommissie of volwaardige partner binnen het onderzoeksconsortium: zie hoofdstuk 4). Voor het uitvoeren van een SBO-voortraject is geen financiering mogelijk ten laste van het SBO-programma SBO-projectuitvoering Tijdens de projectuitvoering blijft een tweerichtingsdialoog tussen de onderzoekers en het betrokken gebruikersveld essentieel om de beoogde kennistransfer van wetenschap naar concrete toepassingen te kunnen realiseren. De primaire rol van de bedrijven tijdens de uitvoering is: o het begeleiden van het onderzoek vanuit de economische finaliteit van het project; o het mee uitwerken en voorbereiden van de vertaalslag van de resultaten naar concrete economische toepassingen. Bedrijven kunnen tijdens de SBO-projectuitvoering participeren als lid van de begeleidingscommissie (geen IWT-subsidie) of als voorwaardige partner aan het onderzoeksconsortium (wel IWT-subsidie mogelijk): zie hoofdstuk SBO-natraject Na een geslaagd SBO-project zijn verdere onderzoeks-, ontwikkelings- en implementatietrajecten van de resultaten aan de orde. Het zwaartepunt verschuift hierbij naar de bedrijven. Deze verdere trajecten zijn niet steunbaar binnen het SBO-financieringskanaal, maar kunnen mogelijk welk gesteund worden via andere IWT subsidiekanalen (O&O bedrijfsprojecten, Baekeland-mandaten, ). 4. De betrokkenheid van bedrijven bij een SBO-project Bedrijven kunnen aan een SBO-project participeren in twee mogelijke rollen: o als lid van de begeleidingscommissie van een SBO-project; o als volwaardige partner in het consortium van de SBO-projectuitvoerders. 3

4 4.1. Participatie als lid van de begeleidingscommissie van een SBO-project Taken Om een interactie met de bedrijfswereld tot stand te brengen, kunnen de uitvoerders zich omringen met een begeleidingscommissie waarin verschillende bedrijven zetelen die wensen op te treden als klankbord over de toepassingsmogelijkheden van de resultaten. De leden van de begeleidingscommissie hebben geen sturende bevoegdheid op de uitvoering. Hun rol is om eigen expertise in te brengen, te fungeren als kritisch klankbord voor de resultaten van de onderzoekers en om het project te begeleiden zodat de kansen op effectieve toepassingen gemaximaliseerd worden. Intellectuele eigendomsrechten Bij een begeleidingscommissie hebben de leden geen automatische rechten op de exploitatie van de resultaten. De uitvoerder is eigenaar en latere transfer gebeurt tegen gangbare marktconforme condities. Bedrijven kunnen wel van bij de aanvang van het project een first right of negotation of first right of refusal onderhandelen met de uitvoerende onderzoeksorganisaties. De transfer van resultaten van onderzoeksorgansiaties staat open voor alle bedrijven in de Europese Unie, ook als deze geen lid zijn van de begeleidingscommissie (zie 2.4). Om de dynamiek van de begeleidingscommissie niet te verstoren, is een niet-exclusieve toegang tot de resultaten te verkiezen. In een aantal sectoren is dat evenwel niet haalbaar. Daarom wordt een exclusieve licentie of transfer a priori niet uitgesloten zolang dit de dynamiek van de begeleidingscommissie niet verstoort. Dit kan bijvoorbeeld in een situatie waarbij de leden in de begeleidingscommissie actief zijn in complementaire toepassingsgebieden, waarbij een bepaald bedrijf exclusiviteit verwerft in zijn eigen niche zonder exclusiviteit te vragen in andere toepassingsgebieden. Het is belangrijk om reeds vóór de projectindiening afspraken te maken over de wijze waarop omgegaan zal worden met intellectuele eigendomsrechten en om een visie te ontwikkelen met betrekking tot een mogelijke transfer van projectresultaten naar gebruikers. Tijdens de projectevaluatie wordt veel aandacht besteed aan de haalbaarheid van de toepassingsmogelijkheden, en deze haalbaarheid is onder meer afhankelijk van een goede verstandhouding tussen de bedrijven onderling. Daarom is het, in het bijzonder bij bedrijven die actief zijn in overlappende toepassingsgebieden met mogelijke exclusiviteit, opportuun om deze visie reeds toe te lichten in de projectaanvraag. Praktische modaliteiten Het opstellen van een begeleidingscommissie is niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen omdat het de betrokkenheid van de bedrijfswereld en de haalbaarheid van de beoogde toepassingen kan onderbouwen. De begeleidingscommissie staat open voor alle geïnteresseerde bedrijven, ook voor bedrijven gevestigd buiten het Vlaams gewest. Indien een bedrijf wenst toe te treden tot de begeleidingscommissie van een SBO-project vereist dit -tijdens de projectuitvoering- het volgende: - een beperkte financiële inbreng: alle leden van de begeleidingscommissie dienen een geldelijke bijdrage in te brengen van minimaal 250 euro/jaar voor een KMO-bedrijf of minimaal euro/jaar voor een groot bedrijf of andere organisatie. Een aantoonbare equivalente inzet van menskracht en middelen ten behoeve van de projectuitvoering kan eveneens in aanmerking genomen worden. - een engagement tot een inhoudelijke inbreng en een tijdsinvestering om deel te nemen aan bilaterale overlegmomenten met de projectuitvoerders en/of bijeenkomsten van de begeleidingscommissie. Bedrijven die wensen te participeren aan de begeleidingscommissie van een SBO-project, dienen hun engagementen te staven aan de hand van een gemotiveerde intentieverklaring (te bezorgen aan de SBO- 4

5 projectpromotor voorafgaand aan de limietdatum voor de indiening van een SBO-projectvoorstel). Deze verklaringen vormen een integraal deel van een SBO-projectvoorstel. Essentieel is dat de verklaringen goed gemotiveerd zijn en zeker niet beperkt blijven tot een vrijblijvende algemene interessebetuiging. Er dient uitdrukkelijk aangegeven te worden wat de specifieke meerwaarde van de verwachte projectresultaten is voor het desbetreffende bedrijf en welke verdere ontwikkelings- en implementatietrajecten haalbaar en realistisch zijn. Tevens dient hierin het engagement voor de verplichte financiële bijdrage opgenomen te worden. De intentieverklaring voor het lidmaatschap van de begeleidingscommissie dient te worden ondertekend door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van het bedrijf. Dit staaft het intern draagvlak binnen het bedrijf voor het engagement in de begeleidingscommissie. De samenstelling van de begeleidingscommissie is bij voorkeur zo volledig mogelijk op het ogenblik van de projectindiening (inclusief gemotiveerde intentieverklaringen met engagement voor financiële bijdrage). Tijdens de eerste evaluatieronde zal enkel rekening gehouden worden met de intentieverklaringen die op dat ogenblik in het bezit van IWT zijn. In de tweede selectieronde kan de samenstelling van de begeleidingscommissie eventueel nog verder aangevuld worden (tot de limietdatum voor het verstrekken van aanvullingen in de tweede evaluatieronde zoals vermeld in het oproepdocument). Impact op de evaluatie Bij de evaluatie van een SBO-projectvoorstel wordt zowel in de eerste als in de tweede selectieronde veel aandacht besteed aan de haalbaarheid van de beoogde economische toepassingen. Een belangrijk hulpmiddel om deze haalbaarheid te kunnen onderbouwen is het aantonen van een goede betrokkenheid van relevante bedrijven tijdens alle stadia van de levenscyclus van een SBO-project: dus zowel tijdens het SBO-voortraject en de SBO-projectuitvoering als tijdens het SBO-natraject. De interacties met de leden van de begeleidingscommissie tijdens deze verschillende stadia vormen dan ook een belangrijk onderdeel van de evaluatie van de SBO-projectvoorstellen. De kwaliteit van de begeleidingscommissie (relevantie van de betrokken bedrijven, dynamiek in de commissie) is veel belangrijker dan het aantal leden in de begeleidingscommissie. Hoewel het zeker aangewezen is om een toepasbaarheid bij meerdere bedrijven aan te tonen, is het niet de bedoeling om de begeleidingscommissies zo groot mogelijk te maken. Dit zou immers een goede dynamiek in de begeleidingscommissie kunnen verstoren, wat de kansen op economische toepassingen zou hypothekeren. Het is belangrijk dat voor elk bedrijf uit de begeleidingscommissie duidelijk is welke meerwaarde het bedrijf dankzij het SBO-project zou kunnen realiseren en op welke wijze deze meerwaarde zal nagestreefd worden. Indien een aantal leden van de begeleidingscommissie tengevolge van een sterke interesse in het project bereid zijn om meer dan de verplichte minimale financiële bijdrage te leveren (zie hoger), dan kan dit in een selectievoordeel bij de evaluatie resulteren Participatie als volwaardige partner aan het consortium van de SBO-projectuitvoerders Taken Deze optie richt zich op bedrijven die in staat zijn om een volwaardige bijdrage te leveren aan de uitvoering van een SBO-project op hetzelfde niveau als de andere partners uit de onderzoeksorganisaties. De bedrijfsactiviteiten in het projectvoorstel kunnen enkel bestaan uit onderzoek met een vernieuwend strategisch karakter. Ontwikkelings- en implementatie-activiteiten kunnen binnen het SBO-kanaal niet gesteund worden. 5

6 Intellectuele eigendomsrechten Een bedrijf dat als partner (subsidiebegunstigde) participeert in een SBO-project ontvangt steun onder de vorm van bedrijfssteun en is eigenaar van de eigen resultaten; het beschikt over de volledige rechten voor de exploitatie van deze resultaten, maar verwerft niet automatisch rechten op de SBO-projectresultaten behaald door de andere partners (onderzoeksorganisaties of bedrijven). In geval van transfer van de onderzoeksresultaten van de onderzoeksorganisaties naar de bedrijfswereld wordt dit bedrijf op gelijke voet behandeld met de andere bedrijven uit de begeleidingscommissie (zie ). Praktische modaliteiten Indien ervoor geopteerd wordt om als volwaardige partner te participeren is het van belang om de SBObasishandleiding voor de indiening van projecten met een primaire economische finaliteit te raadplegen. Hierin worden alle praktische modaliteiten voor de indiening van een SBO-projectvoorstel toegelicht. Vlaamse bedrijven die actief bijdragen aan de onderzoeksactiviteiten kunnen hiervoor een subsidie ontvangen aan een subsidiepercentage van 50 tot 80% (afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de eventuele samenwerking met andere bedrijfspartners 1 ). Dit gebeurt op basis van de rechtsgeldigheid van het O&O-besluit, dat opgenomen is in het SBO-programma. Niet-Vlaamse bedrijven kunnen bijdragen aan de projectuitvoering met eigen middelen. Impact op de evaluatie Er wordt een selectievoordeel toegekend aan projecten met een betekenisvolle en relevante participatie door één of meerdere bedrijven in de uitvoering van een SBO-project. Deze interactie verhoogt immers de waarschijnlijkheid om de beoogde toepassingen op termijn te kunnen realiseren. 1 50% steun voor een groot bedrijf, 60% steun voor een middelgroot bedrijf, en 70% voor een klein bedrijf. Daarnaast kan 10% extra subsidie toegekend worden indien er sprake is van een samenwerking tussen meerdere bedrijven, waarvan minstens één een kmo is en waarbij geen van de ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten voor zijn rekening neemt. 6

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016)

SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) SBO economisch programmadeel Handleiding voor de participatie van bedrijven (versie januari 2016) 1. Situering van deze handleiding Voorliggende handleiding is bedoeld voor bedrijven die wensen betrokken

Nadere informatie

SBO maatschappelijk programmadeel. Handleiding voor de participatie van het gebruikersveld.

SBO maatschappelijk programmadeel. Handleiding voor de participatie van het gebruikersveld. SBO maatschappelijk programmadeel. Handleiding voor de participatie van het gebruikersveld. 1 1. Situering van deze handleiding. De voorliggende handleiding is bedoeld voor maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Opmaak en indiening van een projectaanvraag: zie SBO-oproepdocument en aanvraagtemplate (http://www.iwt.be/subsidies/sbo)

Opmaak en indiening van een projectaanvraag: zie SBO-oproepdocument en aanvraagtemplate (http://www.iwt.be/subsidies/sbo) Handleiding Strategisch Basisonderzoek (SBO) Oproep voor projecten met een primaire economische finaliteit Versie september 2014 Opmaak en indiening van een projectaanvraag: zie SBO-oproepdocument en aanvraagtemplate

Nadere informatie

Bijlage bij RvB/11/15.12/DOC.298

Bijlage bij RvB/11/15.12/DOC.298 Bijlage bij RvB/11/15.12/DOC.298 Interne beleidslijn Betreft: Gebruik van resultaten van IWT-gesteunde projecten. Relatie kennisinstellingen en bedrijven 1. Inleiding In verschillende IWT programma s is

Nadere informatie

Positionering van het SBO-programma

Positionering van het SBO-programma Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Positionering van het SBO-programma Marianne Claessens, IWT Brussel, april 2013 Overzicht 1.Basiskenmerken van

Nadere informatie

Oproepdocument Interclusterprojecten

Oproepdocument Interclusterprojecten Oproepdocument Interclusterprojecten OPROEP JULI 2017 Documenten voor opmaak en indiening van een projectaanvraag: http://www.vlaio.be/artikel/documenten-voor-projectwerking-van-clusters 1. Situering Het

Nadere informatie

Toelichtingsdocument bij handleiding Baekeland programma. Selectiecriteria. Versie April 2016

Toelichtingsdocument bij handleiding Baekeland programma. Selectiecriteria. Versie April 2016 Optredend voor het Hermesfonds Toelichtingsdocument bij handleiding Baekeland programma Selectiecriteria Versie April 2016 Inleiding De selectiecriteria zijn georganiseerd in twee dimensies: wetenschappelijke

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP PROJECT : PRISMA is een project met steun van het IWT, ter bevordering van de online marketing in de autocarsector. (IWT projectnummer «130828») De gebruikersgroep REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

Nadere informatie

VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN

VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN INLEIDING De subsidiepercentages voor coöperatieve projecten zijn onder voorbehoud en gebaseerd op de informatie die Flanders FOOD momenteel heeft (november 2014).

Nadere informatie

Wetenschappelijke beoordelingsas.

Wetenschappelijke beoordelingsas. Scoreroosters voor de SBO-projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit. Tabel 1. Scorerooster voor de eerste selectieronde. Wetenschappelijke beoordelingsas. Wetenschap pelijke beoordelingsas

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Toegepast Biomedisch Onderzoek met een Primair Maatschappelijke Finaliteit TBM Oproep 2014-2015

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Voor de toepassing en interpretatie van dit document moet worden verstaan onder:

Voor de toepassing en interpretatie van dit document moet worden verstaan onder: Reglement van Orde van gebruikersgroep en stuurgroep met betrekking tot het project Groen Licht Vlaanderen 2020 PROJECT : «Groen Licht Vlaanderen 2020» (IWT-100955) PROGRAMMA: IWT VIS-Traject VIS: Consortium

Nadere informatie

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies Diverse steunkanalen voor Innovatie EFRO, ESF, Etc. Hoe kiezen? Doel programma

Nadere informatie

Opmaak en indiening van een projectaanvraag : zie SBO-oproepdocument en aanvraagtemplate (http://www.iwt.be/subsidies/sbo).

Opmaak en indiening van een projectaanvraag : zie SBO-oproepdocument en aanvraagtemplate (http://www.iwt.be/subsidies/sbo). Handleiding Strategisch basisonderzoek (SBO) Oproep voor projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit. Versie september 2013. Opmaak en indiening van een projectaanvraag : zie SBO-oproepdocument

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUELE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES VERSIE _ MAART 2011

HANDLEIDING INDIVIDUELE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES VERSIE _ MAART 2011 agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie VERSIE _ MAART 2011 HANDLEIDING INDIVIDUELE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES Deze handleiding heeft betrekking op het instrument van de individuele O&O-haalbaarheidsstudies.

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel IWT-Vlaanderen Instituut voor Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Toegepast Biomedisch Onderzoek met een Primair Maatschappelijke Finaliteit TBM Oproep 2013-2014

Nadere informatie

Opmaak en indiening van een projectaanvraag: zie SBO-oproepdocument en aanvraagtemplate (http://www.iwt.be/subsidies/sbo)

Opmaak en indiening van een projectaanvraag: zie SBO-oproepdocument en aanvraagtemplate (http://www.iwt.be/subsidies/sbo) Handleiding Strategisch basisonderzoek (SBO) Oproep voor projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit Versie september 2014 Opmaak en indiening van een projectaanvraag: zie SBO-oproepdocument

Nadere informatie

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 & innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 DRIE 1. Klant centraal 2.Zorgproeftuinen & subsidies 3. Innovatiecentrum Innovatiecentrum? Voor wie? Bedrijven

Nadere informatie

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend!

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! 1 Projectoproep Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! Deelnemingsformulier 2015 Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen van tel is. Een

Nadere informatie

HANDLEIDING GEGROEPEERDE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES VERSIE _ SEPTEMBER 2011

HANDLEIDING GEGROEPEERDE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES VERSIE _ SEPTEMBER 2011 agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie VERSIE _ SEPTEMBER 2011 HANDLEIDING GEGROEPEERDE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES Deze handleiding heeft betrekking op het instrument van de gegroepeerde

Nadere informatie

Lees eerst Handleiding TETRA Fonds! (zie http://www.iwt.be/subsidies/tetra)

Lees eerst Handleiding TETRA Fonds! (zie http://www.iwt.be/subsidies/tetra) Aanvraag-Template TETRA-Fonds TEchnologie TRAnsfer door instellingen van hoger onderwijs (versie 20 november 2008) Lees eerst Handleiding TETRA Fonds! (zie http://www.iwt.be/subsidies/tetra) AANVRAAG-TEMPLATE

Nadere informatie

Handleiding TBM-programma Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit versie januari 2016

Handleiding TBM-programma Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit versie januari 2016 Handleiding TBM-programma Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit versie januari 2016 Opmaak en indiening van een projectaanvraag: zie Oproepdocument en Aanvraagtemplate!

Nadere informatie

Lees eerst Handleiding TETRA Fonds! (zie )

Lees eerst Handleiding TETRA Fonds! (zie  ) Aanvraag-Template TETRA-Fonds TEchnologie TRAnsfer door instellingen van hoger onderwijs (versie 20 november 2008) Lees eerst Handleiding TETRA Fonds! (zie http://www.iwt.be/tetra ) AANVRAAG-TEMPLATE TETRA

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <>

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <> Bijlage bij brief met kenmerk Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project Overwegende dat: 1. Stichting Pica tot doel heeft de wetenschappelijke en openbare informatievoorziening

Nadere informatie

ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH

ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH V l a a m s e R a a d v o o r W e t e n s c h a p s b e l e i d ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT REGELING VAN DE STEUN AAN PROJECTEN VAN TECHNOLOGISCH ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Nadere informatie

Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. Clusterbeleid. Infosessie Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. 26 oktober 2015 30 oktober 2015

Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. Clusterbeleid. Infosessie Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. 26 oktober 2015 30 oktober 2015 Oproep Innovatieve edrijfsnetwerken Clusterbeleid Infosessie Oproep Innovatieve edrijfsnetwerken 26 oktober 2015 30 oktober 2015 Inhoud Verwelkoming Clusterbeleid Globale context Doelstelling, doelgroep,

Nadere informatie

Handleiding TETRA. Opmaak en indiening van een projectaanvraag: oproepdocument en aanvraagtemplate op: www.iwt.be/subsidies/tetra/documenten

Handleiding TETRA. Opmaak en indiening van een projectaanvraag: oproepdocument en aanvraagtemplate op: www.iwt.be/subsidies/tetra/documenten Handleiding TETRA Versie november 2014 Opmaak en indiening van een projectaanvraag: oproepdocument en aanvraagtemplate op: www.iwt.be/subsidies/tetra/documenten Koning Albert II-laan 35, bus 16 Tel.: +32

Nadere informatie

Aanvraagtemplate VIS-TRAJECTEN. Lees ook het oproepdocument en de handleiding op : www.iwt.be/subsidies/vis-trajecten/documenten

Aanvraagtemplate VIS-TRAJECTEN. Lees ook het oproepdocument en de handleiding op : www.iwt.be/subsidies/vis-trajecten/documenten Aanvraagtemplate VIS-TRAJECTEN versie juli 2012 Lees ook het oproepdocument en de handleiding op : www.iwt.be/subsidies/vis-trajecten/documenten Koning Albert II-laan 35, bus 16 B-1030 Brussel Tel.: +32

Nadere informatie

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Samenvatting PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Innovatie is een actueel thema binnen de zorg- en welzijnssector. Via zorginnovatie wil men o.a. de kwaliteit van zorg verbeteren. Patiëntgerichtheid

Nadere informatie

Programma Innovatieve Media. Handleiding OPROEP 2009. Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009

Programma Innovatieve Media. Handleiding OPROEP 2009. Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009 Programma Innovatieve Media Handleiding OPROEP 2009 Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009 Programma Innovatieve Media - IWT - 22 januari 2009.doc PROJECTFICHE Het Programma Innovatieve Media (PIM)

Nadere informatie

proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering

proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering informatiesessie, 5 januari 2011 Jozef Ghijselen samenvatting doel van de proeftuin elektrische voertuigen economisch

Nadere informatie

Handleiding. Baekeland-mandaten

Handleiding. Baekeland-mandaten Optredend voor het Hermesfonds Agentschap Innoveren en Ondernemen Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 Brussel Tel. +32 (0)2 432 42 00 Fax +32 (0)2 432 43 99 Website: www.iwt.be/subsidies/baekelandmandaten

Nadere informatie

Opmaak en indiening van een projectaanvraag: zie Oproepdocument en Aanvraag-Template op IWT website!

Opmaak en indiening van een projectaanvraag: zie Oproepdocument en Aanvraag-Template op IWT website! Handleiding TGO-programma Transformationeel Geneeskundig onderzoek versie januari 2014 Opmaak en indiening van een projectaanvraag: zie Oproepdocument en Aanvraag-Template op IWT website! PROJECTFICHE

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie IWT-programma s en inbreuken op de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek KVAB,

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Projectaanvraag implementatieproject

Projectaanvraag implementatieproject Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker Projectaanvraag implementatieproject 1. Titel project. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 5 blz) a. Opzet Omschrijf het projectresultaat, het product,

Nadere informatie

ADVIES 159 FWO-SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST EN BELEIDSPLAN JUNI 2011

ADVIES 159 FWO-SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST EN BELEIDSPLAN JUNI 2011 ADVIES 159 FWO-SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST EN BELEIDSPLAN 2012-2016 30 JUNI 2011 ADVIES 159 30 juni 2011 FWO-OVEREENKOMST EN BELEIDSPLAN 2012-2016 2/6 INHOUD SITUERING ADVIES 1. ALGEMEEN 2. EEN SPECIFIEK

Nadere informatie

Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017

Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017 Huisstijl Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017 Medialaan wil de mediakracht ter beschikking stellen van het publiek om jongeren te helpen de weg te vinden naar hulp. Hoe zal

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID ADVIES BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIE EN DE BEVORDERING VAN DE VLAAMSE PARTICIPATIE INZAKE DE EUROPESE R & D-PROGRAMMA S. VRWB-R/ADV- 15 16 november 1989.

Nadere informatie

Bedrijven - Kennisinstellingen. Tips voor een geslaagd huwelijk

Bedrijven - Kennisinstellingen. Tips voor een geslaagd huwelijk Bedrijven - Kennisinstellingen Tips voor een geslaagd huwelijk Karen Curé Universiteit Gent Dienst TechTransfer Hoe samenwerken? Samenwerkingsvormen - Wat kan je van een kennisinstelling verwachten? -

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: ontwerpbesluiten voor steun aan ondernemingen voor projecten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie in

Nadere informatie

Regionale antenne van het agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie - IWT

Regionale antenne van het agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie - IWT Innovatieve starters Een onderneming opstarten rond een innovatief product of een innovatieve dienst brengt heel wat (extra) risico s met zich mee. Een gedegen voorbereiding is dan ook noodzakelijk. Door

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Handleiding TETRA-Fonds. TEchnologie TRAnsfer door hogescholen en universiteiten naar bedrijven en socialprofitorganisaties. (versie november 2010)

Handleiding TETRA-Fonds. TEchnologie TRAnsfer door hogescholen en universiteiten naar bedrijven en socialprofitorganisaties. (versie november 2010) Handleiding TETRA-Fonds TEchnologie TRAnsfer door hogescholen en universiteiten naar bedrijven en socialprofitorganisaties (versie november 2010) Opmaak en Indiening van een projectaanvraag: zie OPROEPdocument

Nadere informatie

Handleiding. Baekeland-mandaten

Handleiding. Baekeland-mandaten Handleiding Baekeland mandaten versie 23 04 13 Handleiding Baekeland-mandaten Mandaten voor het uitvoeren van een doctoraatsproject in samenwerking met een onderneming 1 Handleiding Baekeland mandaten

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Handleiding TETRA. (versie november 2012)

Handleiding TETRA. (versie november 2012) Handleiding TETRA (versie november 2012) Opmaak en Indiening van een projectaanvraag: zie OPROEPdocument en Aanvraag-template! (zie http://www.iwt.be/subsidies/tetra/documenten ) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals NRO Kennisbenutting Plus Den Haag, mei 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Oproep FICHE

Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie Oproep FICHE Specifieke

Nadere informatie

Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Oproep FICHE

Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie Oproep FICHE Specifieke

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

HANDLEIDING FLANDERS FOOD HAALBAARHEIDSSTUDIES OPROEP 2013

HANDLEIDING FLANDERS FOOD HAALBAARHEIDSSTUDIES OPROEP 2013 HANDLEIDING FLANDERS FOOD HAALBAARHEIDSSTUDIES OPROEP 2013 Info voor kennisinstellingen: http://www.flandersfood.com/projecten/oproep2013/kennisinstellingen LAATSTE AANPASSINGEN OP 30 OKTOBER 2012 Met

Nadere informatie

Avec le soutien financier de la Commission Européenne With the financial support of the European Commission

Avec le soutien financier de la Commission Européenne With the financial support of the European Commission De nieuwe gewijzigde EOR richtlijn 2009/38/EU : Ontwerp van aanbevelingen met betrekking tot de onderhandelingen tijdens de periode van omzetting (van 5 juni 2009 tot 5 juni 2011) [vertaald door AC-ABVV]

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Stimuli bij innovatie

Stimuli bij innovatie In dit document gaan we in op een aantal subsidies en fiscale maatregelen die interessant zijn voor ondernemingen bezig met innovatie. Indien u nog bijkomende vragen of onduidelijkheden heeft, aarzel dan

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

HANDLEIDING ONDERZOEKS - & ONTWIKKELINGSPROJECTEN VOOR BEDRIJVEN

HANDLEIDING ONDERZOEKS - & ONTWIKKELINGSPROJECTEN VOOR BEDRIJVEN VERSIE _ JULI 2009 HANDLEIDING ONDERZOEKS - & ONTWIKKELINGSPROJECTEN VOOR BEDRIJVEN Bischoffsheimlaan 25 B - 1000 Brussel Tel : +32 02 209 09 00 Fax : +32 02 223 11 81 e-mail : info@iwt.be web : www.iwt.be

Nadere informatie

1. Situering en historiek. 2. Methodiek voor SBO-projectvoorstellen Methodiek voor de eerste selectieronde. 1/6

1. Situering en historiek. 2. Methodiek voor SBO-projectvoorstellen Methodiek voor de eerste selectieronde. 1/6 Score en selectiemethodiek voor SBO-projectvoorstellen. 1. Situering en historiek. Met het oog op de consistente en coherente behandeling van alle SBO-projectvoorstellen dient een score- en selectiemethodiek

Nadere informatie

De omgevingsvergunning komt eraan!

De omgevingsvergunning komt eraan! De omgevingsvergunning komt eraan! Sessie : vergunning Werner Van Hoof teammanager gebiedsontwikkeling VVSG studiedag : 23 november 2011 Dienstverlenende vereniging Opgericht in 1973, sinds 2003 intercommunale

Nadere informatie

1. INLEIDING Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCMvzw)

1. INLEIDING Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCMvzw) 1. INLEIDING In Vlaanderen geldt de mestverwerkingsplicht. Ieder veeteeltbedrijf met ofwel een productie van meer dan 10.000 kg fosfaat op jaarbasis ofwel een productie hoger dan 7.500 kg fosfaat op jaarbasis

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 22 januari 2004 Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies...3 ADVIES BIJ HET VOORONTWERP

Nadere informatie

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt?

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 111 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Innovatie - Decentrale spreiding De algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

1. Wat is het beschikbare budget voor de SBO-oproep ? Hoe verhoudt dit beschikbare budget zich ten opzichte van de afgelopen jaren?

1. Wat is het beschikbare budget voor de SBO-oproep ? Hoe verhoudt dit beschikbare budget zich ten opzichte van de afgelopen jaren? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 61 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 17 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Strategisch basisonderzoek - Oproep 2013-2014 Het

Nadere informatie

Impactanalyse programma voor Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM)

Impactanalyse programma voor Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM) 12 november 2013 Impactanalyse programma voor Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM) Eindrapportage www.technopolis-group.com Impactanalyse programma voor Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM) Eindrapportage

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

IWT- bedrijfssteun TOELICHTING VOOR HET INDIENEN VAN EEN AANVRAAG VOOR PORTFOLIO VAN HAALBAARHEIDSSTUDIES NIEUWE AANVRAAG

IWT- bedrijfssteun TOELICHTING VOOR HET INDIENEN VAN EEN AANVRAAG VOOR PORTFOLIO VAN HAALBAARHEIDSSTUDIES NIEUWE AANVRAAG IWT Koning Albert II-laan 35, bus 16 B 1030 Brussel tel. +32 (0)2 432 42 89 fax +32 (0)2 432 43 99 website: www.iwt.be e-mail: IWT-haalbaarheidsstudies@iwt.be IWT- bedrijfssteun TOELICHTING VOOR HET INDIENEN

Nadere informatie

Unieke Herculescode:... Titel Hercules Investeringsproject:... Promotor-coördinator: Onthaalinstelling: Hercules 1 Hercules 2

Unieke Herculescode:... Titel Hercules Investeringsproject:... Promotor-coördinator: Onthaalinstelling: Hercules 1 Hercules 2 Unieke Herculescode:... Titel Hercules Investeringsproject:... Promotor-coördinator: Onthaalinstelling: Hercules 1 Hercules 2.... Criteria vermeld in Associatie Onderzoeksreglement: 1. Het internationaal

Nadere informatie

Een adviesraad voor personen met een handicap: participatie gerealiseerd! Of toch niet?

Een adviesraad voor personen met een handicap: participatie gerealiseerd! Of toch niet? Een adviesraad voor personen met een handicap: participatie gerealiseerd! Of toch niet? Stefan Van Hove, Dienst Sociale Voorzieningen, stad Gent Ter individuele titel 1 Situering: Stedelijke Adviesraad

Nadere informatie

Toelichtingsdocument O&O bedrijfsprojecten Behandeling van het valorisatiepotentieel

Toelichtingsdocument O&O bedrijfsprojecten Behandeling van het valorisatiepotentieel Toelichtingsdocument O&O bedrijfsprojecten Behandeling van het valorisatiepotentieel Versie : juni 2008 Waarom kijkt het IWT naar het valorisatiepotentieel en de waarde creatie in Vlaanderen? De regeling

Nadere informatie

Handleiding VIS-TRAJECTEN. Opmaak en indiening van een projectaanvraag:

Handleiding VIS-TRAJECTEN. Opmaak en indiening van een projectaanvraag: Handleiding VIS-TRAJECTEN Versie juli 2014 Opmaak en indiening van een projectaanvraag: oproepdocument en aanvraagtemplate op: www.iwt.be/subsidies/vis-trajecten/documenten Voor VIS-trajecten voor innovatievolgers

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

Leo Bormans, geluksambassadeur zal een van de laureaten uitkiezen om te vermelden in de tweede druk van het boek The World Book of Hope.

Leo Bormans, geluksambassadeur zal een van de laureaten uitkiezen om te vermelden in de tweede druk van het boek The World Book of Hope. 1 Deelnemingsformulier Naar aanleiding van de wereldwijde lancering van het boek Hoop. The World Book of Hope, het nieuwe boek van auteur en geluksambassadeur Leo Bormans lanceren Cera en Uitgeverij Lannoo

Nadere informatie

KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN

KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN Patiënten en cliënten hebben het recht om kwalitatief goede zorg te ontvangen. Daarom stimuleert V&VN verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig

Nadere informatie

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Infosessie oproep 307 Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Oproep 307 Kader Wat Wie Hoe Wanneer Kader ESF Vlaanderen ESF = Europees Sociaal Fonds Subsidieagentschap in het domein Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

Toelichtingsdocument O&O-bedrijfsprojecten : Steunbare activiteiten en bepaling van het basissteunpercentage

Toelichtingsdocument O&O-bedrijfsprojecten : Steunbare activiteiten en bepaling van het basissteunpercentage Toelichtingsdocument O&O-bedrijfsprojecten : Steunbare activiteiten en bepaling van het basissteunpercentage versie : juni 2008 Algemene principes De steun voor een O&O-bedrijfsproject wordt gegeven met

Nadere informatie

Paul Zeeuwts Directievoorzitter. Symposium VVBB 24 oktober 2005

Paul Zeeuwts Directievoorzitter. Symposium VVBB 24 oktober 2005 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Paul Zeeuwts Directievoorzitter Symposium VVBB 24 oktober 2005 1 IWT kort Agentschap Vlaamse overheid sinds 1991

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document.

Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document. Raad van de Europese Unie Brussel, 21 februari 2017 (OR. en) 11831/01 DCL 1 RECH 109 NIS 66 DERUBRICERING van document: 11831/01 RESTREINT d.d.: 13 september 2001 nieuwe status: Betreft: Publiek Aanneming

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Reglement Biomedische onderzoeksprojecten Kom op tegen Kanker

Reglement Biomedische onderzoeksprojecten Kom op tegen Kanker Reglement Biomedische onderzoeksprojecten Kom op tegen Kanker 1. Doel Innoverend kankeronderzoek steunen dat bijdraagt tot de overlevingskansen en/of de levenskwaliteit van kankerpatiënten waarvoor geen

Nadere informatie

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Interfacediensten Evaluatie Interfacediensten Van 1998 tot 2002 werd de ondersteuning door de Vlaamse overheid van de universitaire interfacediensten

Nadere informatie

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s Oproep FICHE Specifieke doelstelling

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie Toegankelijk Kortrijk

Aanvraag projectsubsidie Toegankelijk Kortrijk Aanvraag projectsubsidie Toegankelijk Kortrijk De stad wil de uitvoering van projecten ondersteunen die de toegankelijkheid voor personen met een beperking in Kortrijk verbeteren, zowel in materiële (infrastructuur,

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie