KEW ALS SMEEROLIE VOOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KEW ALS SMEEROLIE VOOR"

Transcriptie

1 1284 Weekblad fiscaal recht oktober 2012 KEW ALS SMEEROLIE VOOR WONINGMARKT R.H.J.M. GRADUS 1 1 Inleiding In Nederland zijn veel hypotheken aflossingsvrij, maar kennen een aan de hypotheek gekoppelde spaarvorm zoals een Kapitaalverzekering Eigen Woning (hierna: KEW). Door deze constructie kan de maximale hypotheekrenteaftrek genoten worden, terwijl door middel van de KEW een vermogen opgebouwd wordt. Het is genoegzaam bekend dat deze constructie ook belangrijke risico s kent, in het bijzonder voor de overheidsfinancien en de bancaire balansen. De overheidsfinanciën lopen risico s vanwege de achtervangpositie bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en door de rentegevoeligheid. Ook het risico bij banken door de funding gap is aanzienlijk. Nederlandse banken an andere financiële instellingen lenen relatief veel geld uit de totale hypotheekschuld bedroeg in mld. en hebben dus ook een grote financieringsbehoefte. Er wordt in Nederland circa 500 mld. gespaard via deposito s en 1000 mld. uitgeleend via hypotheken en bedrijfsleningen. Door het huidige tumult op de financiele markten stuit het uitschrijven van obligaties met een hypotheekschuld als onderpand op steeds meer grenzen. Een nadeel voor de bank is dat vanwege de hoge Loan-To-Value-ratio 2 (hierna: LTV-ratio) van veel hypotheken en het grote aantal aflossingsvrije hypotheken, de waarde van het onderpand hoog moet zijn ten opzichte van de waarde van de lening. Ook voor consumenten is een schuldreductie belangrijk. Veel recent afgesloten hypotheken kennen een aflossing op einddatum via de KEW-constructie. In de Gedragscode Hypothecaire Financieringen van augustus 2011 is immers de eis opgenomen, dat op de einddatum maximaal de helft van de marktwaarde afgelost dient te worden. Bij doorstroming kunnen huisbezitters vaak niet beschikken over dit spaarpotje, omdat door de wetgever de eis is gesteld dat ten minste vijftien jaar daarin gespaard moet zijn. In een recente studie concludeert de ING (2012) 3 dat het aantal huishoudens met een hypotheek, die boven de marktwaarde van het huis zit, eind 2013 zal zijn gestegen naar en dit de doorstroming belemmert. In het Belastingpakket 2013 wordt voorgesteld dat vanaf 1 januari 2013 voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar is, als het een lening betreft die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost (zie Ministerie van Financiën (2012)). 4 Voorts wordt voorgesteld via het wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013 dat de LTV-ratio in zes gelijke jaarlijkse stappen wordt verlaagd van 106% naar 100%. Voor bestaande gevallen bevat het Belastingpakket 2013 de afspraak om de hypotheekrenteaftrek ongewijzigd te laten. Daarbij vormde de eerbiediging van de bestaande contracten een belangrijk uitgangspunt. Zij die onlangs een hypotheek hebben afgesloten, zouden niet geconfronteerd moeten worden met een forse stijging van maandlasten. Dit neemt niet weg dat het volledig ontzien van bestaande gevallen belangrijke nadelen kent. Het eerste is fiscaal juridisch van aard. Het Lenteakkoord creëert daarmee twee regimes voor de eigen woning. Het oude regime (met hoge schulden door aflossingsvrije hypotheken) zou in principe voor dertig jaar in stand blijven. Dit lijkt onwenselijk, zowel maatschappelijk als individueel. Bovendien leidt dit tot een langdurige ongelijkheid en zal administratief steeds moeilijker uitvoerbaar (bij scheidingen, enzovoort) zijn. Het is bovendien weinig geloofwaardig dat het oude systeem 1 Auteur is hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam en daarnaast Directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Dit artikel is op persoonlijke titel. 2 LTV-ratio is de verhouding tussen de maximale lening ter verwerving van de eigen woning en de waarde van de woning bij aankoop. 3 ING (2012), Kwartaalmonitor Woningmarkt, augustus Ministerie van Financiën (2012). Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer, Wet herziening fiscale behandeling eigen woning, Wet verhuurdersheffing en Wetsvoorstel en memorie van toelichting.

2 Weekblad fiscaal recht oktober voor dertig jaar kan worden vastgelegd bij wet (er is ook geen wettelijke precedent). Het tweede nadeel is economisch van aard. Door de extra eisen aan nieuwe gevallen groeit de kloof tussen insiders en outsiders. Dit plaatst met name de starters in de woningmarkt in een nadelige positie, omdat zij extra moeten aflossen en/of eigen geld moeten inbrengen. In het Belastingpakket 2013 wordt tevens voorgesteld dat voor de nieuwe gevallen de KEW komt te vervallen. Op het moment dat annuïtair wordt afgelost, wordt immers automatisch een vermogen in de woning opgebouwd. Een cruciale vraag is wat er met de KEW voor bestaande gevallen moet gebeuren. In het Belastingpakket 2013 wordt aangekondigd dat er een DNB-onderzoek komt met ondersteuning van het Verbond van Verzekeraars om te bezien of het KEW-saldo ook tussentijds kan worden opgenomen, doch in mijn optiek dienen ook andere aspecten meegenomen te worden. Ongeconditioneerde handhaving van de KEW betekent immers dat de kloof tussen insiders en outsiders verder groeit en dat insiders niet tot (feitelijk) aflossen worden gestimuleerd. In dit artikel zal ik vooral ingaan op de vraag hoe de gespaarde saldi uit KEW een rol kunnen spelen om de woningmarkt in beweging te krijgen en benut kunnen worden om af te lossen. Nadat ik de bestaande KEW-regeling uiteen heb gezet, wordt in dit artikel een aantal varianten daartoe besproken. Vervolgens zullen de varianten nader worden gewogen, zal ander aanpalend beleid worden besproken en tot slot worden enkele conclusies getrokken. 2 Bestaande KEW-regeling De KEW is een specifieke vorm van een levensverzekering. Door middel van een kapitaalverzekering wordt een vermogen opgebouwd om op de einddatum (een deel van) de hypotheek af te lossen. Vergelijkbaar met een KEW zijn een Spaarrekening Eigen Woning (hierna: SEW) of een Beleggingsrekening Eigen Woning (hierna: BEW). Evenals bij de verzekeringsvariant dient de uitkering aangewend te worden om de hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen. De SEW en BEW zijn respectievelijk een geblokkeerde spaar- en beleggingsrekening bij meestal dezelfde instelling waar ook de hypotheek wordt genoten en hierna geldt voor deze vormen mutatis mutandis hetzelfde als voor de KEW. De belangrijkste eisen voor een KEW om voor box 1 in aanmerking te komen zijn: de verzekeringnemer heeft een eigen woning met een eigenwoningschuld; volgens de voorwaarden van de verzekering zal er eenmalig een uitkering ter aflossing van de eigenwoningschuld zijn en wordt ten minste vijftien jaar achtereen ingelegd; de hoogste inleg zal niet hoger zijn dan tien keer de laagste inleg. Zodra niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt het gedurende de verstreken looptijd behaalde rendement (de waarde op dat moment verminderd met de totale premie/inleg) belast in box 1 en verhuist de KEW naar box 3. Het rendement is niet belast indien de uitkering beneden de vrijstelling blijft die geldt in het jaar van uitkering. In 2012 bedroeg de vrijstelling per persoon indien ten minste vijftien en maximaal twintig jaar is ingelegd en indien ten minste twintig jaar is ingelegd. Indien de uitkering de vrijstelling overschrijdt dan wordt het evenredige deel van het gedurende de looptijd behaalde rendement belast in box 1. 3 Varianten voor de KEW In het licht van de in de inleiding geschetste problematiek verdient het aanbeveling om de bestaande regels voor een KEW te wijzigen. Daarbij is een aantal varianten denkbaar. 1a KEW-saldo aanwendbaar voor tussentijdse aflossing lening In plaats van de huidige datum van expiratie van de polis kan de afspraak gemaakt worden dat het KEW-saldo te allen tijde benut kan worden voor aflossing. Dit verbetert de doorstroming, omdat op dit moment de eis is gesteld dat ten minste vijftien jaar daarin gespaard moet zijn. Zeker in de huidige dalende markt is deze variant van belang, omdat een toenemend aantal huishoudens een hypotheek heeft die boven de marktwaarde van het huis ligt. Doordat te allen tijde het saldo kan worden benut, wordt voorkomen dat de restschuld een argument is om niet tot verkoop over te gaan. Voor degenen die niet doorstromen (of niet behoeven door te stromen) bestaan er in deze variant weinig prikkels om de KEW aan te wenden voor tussentijdse aflossing. In deze variant zal de overgangsperiode waarbinnen twee regimes voor de hypotheekrenteaftrek naast elkaar bestaan dertig jaar zijn. Daardoor biedt deze variant weinig soelaas voor de afbouw van de schulden, omdat slechts de echte doorstromers van de aflossingsmogelijkheid gebruik zullen maken. 1b KEW-saldo aanwendbaar voor tussentijdse aflossing lening in combinatie met overgang naar annuïtair berekende stand voor bestaande gevallen Het verdient daarom overdenking om de mogelijkheid tot tussentijdse aflossing te combineren met een overgang in de tijd naar een annuïtair berekende stand voor bestaande gevallen. In dat geval zal voor iedereen een prikkel aanwezig zijn om de KEW aan te wenden voor tussentijdse aflossing. De afspraak voor een overgang naar een annuïtair berekende stand als basis voor de renteaftrek kan plaatsvinden door terug te rekenen alsof zes jaar (of twaalf jaar) na aanvang van de hypotheek de annuïtaire

3 1286 Weekblad fiscaal recht oktober b Voortijdige beëindiging van de KEW waarbij de afkoopwaarde als aflossing wordt gebruikt in combinatie met overgang naar annuïtaire berekende stand voor bestaande gevallen Om meer tot aflossing te stimuleren kan variant 3a gecombineerd worden met een overgang in de tijd naar een annuïtaire berekende stand voor bestaande gevallen. De afspraak voor een overgang naar een annuïtair berekende stand kan plaatsvinden door terug te rekenen alsof zes (of twaalf) jaar na aanvang van de hypotheek de annuïtaire aflossing is begonnen. Zoals ook in variant 1b aangegeven, betekent dit wel dat degenen die een volledig aflossingsvrije hypotheek hebben met aanzienlijke stijging van maandlasten worden geconfronteerd. Door een overgangsperiode van zes jaar (of twaalf jaar) te kiezen, zou men daarop kunnen anticiperen. Door deze variant wordt de overgangsperiode waarbinnen twee regimes naast elkaar bestaan beperkt. Ook zal deze variant de schuldenproblematiek in belangrijke mate verlichten. Dit betekent wel dat het nieuwe regiaflossing is begonnen. 5 Voor hen die onlangs een hypotheek hebben afgesloten, verandert er weinig. Wel is het logisch dat zij in gesprek gaan met hun financiële instelling om de afspraak te maken dat de KEW op een gegeven moment wordt aangewend om af te lossen. Binnen zes (of twaalf) jaar gaat men immers over op het nieuwe regime. Voor hen die langer dan zes (of twaalf) jaar een hypotheek hebben, zal de aftrekbare rente afnemen maar dat kan in belangrijke mate worden opgevangen door het KEW-saldo te gebruiken voor aflossing. Degene die een volledig aflossingsvrije hypotheek hebben, hebben die mogelijkheid niet. 6 Door voor een overgangsperiode van zes (of twaalf) jaar te kiezen, kan een aanzienlijk deel daarvan wel hierop anticiperen. Door deze variant wordt de overgangsperiode waarbinnen twee regimes naast elkaar bestaan beperkt. Ook zal deze variant de schuldenproblematiek in belangrijke mate verlichten. Bovendien zijn de uitvoeringslasten van deze variant beperkt. Dit betekent wel dat het nieuwe regime voor hypotheekrenteaftrek op een gegeven moment voor iedereen gaat gelden, maar dat zou ook uitgesteld kunnen worden tot een overgangsperiode van twaalf jaar. Consequentie hiervan is dat ook de bestaande hypotheekhouders in eerste instantie niet en vervolgens slechts beperkt geconfronteerd worden met hogere maandlasten. Uiteraard is de prikkel om de KEW te gebruiken dan minder. 2 Verdere aangroei KEW wordt beschouwd als aflossing Een andere variant is om de verdere aangroei van de KEW weliswaar vrij te stellen voor box 3 maar deze tegelijk in mindering te brengen op het bedrag waarover de aftrek wordt genoten. De KEW in haar huidige vorm blijft dan bestaan. In principe betekent dit een stijging van de maandlasten voor de bestaande KEW-houders. Als dit gecombineerd wordt met de mogelijkheid om de waarde van de KEW af te kopen en te gebruiken om de hypotheekschuld te verminderen, ontstaat een prikkel om af te lossen. In dat geval kunnen de houders van een KEW een stijging van de maandlasten voorkomen (of beperken) door af te lossen. Deze variant betekent evenwel dat hypotheekhouders die een volledig aflossingsvrije hypotheek hebben of maar zeer beperkt via een KEW sparen uiteindelijk niet of zeer beperkt (fictief) zullen aflossen. 5 Vanaf 1 januari 2001 geldt een dertigjaarstermijn voor hypotheken, zodat de bestaande hypotheken wettelijk niet ouder zijn dan twaalf jaar. 6 Het blijkt dat meer dan de helft van de uitstaande hypotheekbedragen aflossingsvrij zijn (zie DNB (2012), p. 19). In de inleiding is aangegeven dat het aandeel volledig aflossingsvrije hypotheken onder nieuw afgesloten hypotheken daalt. DNB (2012), Overzicht Financiële Stabiliteit in Nederland, voorjaar 2011, nr. 13. In deze variant zullen ook bestaande gevallen worden aangezet tot aflossing en de ongelijkheid tussen bestaande en nieuwe gevallen wordt (aanzienlijk) beperkt. Wel blijft hierdoor de overgangsperiode waarbinnen twee regimes voor de hypotheekrenteaftrek naast elkaar bestaan dertig jaar. Daardoor zullen de uitvoeringslasten van deze variant navenant hoger zijn. Ook zullen de aflossingen beperkter zijn dan subvariant 1b. Nagegaan moet worden of deze variant uitvoeringstechnisch niet teveel complicaties geeft. 3a Voortijdige beëindiging van de KEW waarbij de afkoopwaarde als aflossing wordt gebruikt De voortijdige beëindiging betekent dat de KEW na een overgangsperiode in zijn geheel wordt overgebracht naar box 3. Dit betekent dat de huidige bezitters van een KEW geconfronteerd kunnen worden met een hogere belasting in box 3. Als dit gecombineerd wordt met de mogelijkheid om de waarde van de KEW af te kopen en te gebruiken om de hypotheekschuld te verminderen, ontstaat eveneens een prikkel om af te lossen. Hierdoor kunnen immers de extra lasten worden vermeden. Uiteraard moet het wel mogelijk gemaakt worden dat de KEW in zijn geheel zonder sanctie voor aflossing wordt aangewend. Dit veronderstelt overigens wel dat het rendement op de KEW na aftrek van de box 3-heffing lager is dan de nettohypotheekrente, wat niet in alle gevallen zo zal zijn. Door deze variant zal de huidige asymmetrie tussen verschillende spaarvormen worden opgeheven. Consequentie van deze variant is dat er twee systemen van hypotheekrenteaftrek gedurende dertig jaar naast elkaar bestaan en dat hypotheekhouders die een volledig aflossingsvrije hypotheek hebben of nog maar zeer kort via een KEW sparen niet of zeer beperkt zullen aflossen.

4 Weekblad fiscaal recht oktober me voor hypotheekrenteaftrek op een gegeven moment voor iedereen gaat gelden, maar dat zou ook uitgesteld kunnen worden tot een overgangsperiode van tien jaar. In dat geval zal een aanzienlijk deel van de bestaande KEW s reeds zijn afgelost (en wordt het onderscheid tussen variant 1b en 3b gradueel). 4 Duiding van de diverse varianten In de onderstaande tabel zijn indicatief de belangrijkste plus- en minpunten van de varianten weergegeven. Variant 1a grijpt vooral aan bij de problematiek van restschulden en doet weinig aan het schuldenprobleem. Daarvoor zijn de overige varianten relevant. Indien het fiscaal-juridische argument dat het ongewenst zou zijn om twee regimes lange tijd naast elkaar te laten bestaan zwaar wordt gewogen, zou de voorkeur uit kunnen gaan naar variant 1b. Deze variant heeft ook als voordeel dat het een substantiële bijdrage levert aan de schuldenproblematiek. Voor degene die niet beschikken over een KEW, treedt evenwel een aanzienlijke stijging van maandlasten op en dit zou ten koste kunnen gaan van de huizenprijzen en daarmee van de doorstroming. Variant 3b zadelt de uitvoering op met de afwikkeling van de bestaande polissen en lijkt daarom slechts na een (forse) overgangsperiode realiseerbaar. Indien echter het economische argument van de ongelijke behandeling tussen insiders en outsiders zo snel mogelijk moet worden verkleind, dan kan de voorkeur uitgaan naar variant 2. In deze variant wordt immers de nieuwe aangroei van de KEW als aflossing beschouwd en daarmee wordt rechtsongelijkheid tussen bestaande en nieuwe gevallen beperkt zonder dat daar een (forse) stijging van de maandlasten tegenover staat. Deze variant is wel uitvoeringstechnisch zeer gecompliceerd ook omdat een extra regime voor de aftrek wordt toegevoegd. Indien erg wordt gehecht aan het argument dat de maandlasten grosso modo gelijk blijven, dan biedt variant 3a soelaas. Ook deze variant kan ertoe leiden dat de gespaarde gelden uit de KEW gebruikt gaan worden voor aflossing en dat het schuldenprobleem (enigszins) wordt verkleind. Nadeel is wel dat twee regimes voor de hypotheekrenteaftrek gedurende lange tijd langs elkaar blijven bestaan en dat de bestaande regels voor de KEW worden gewijzigd. Uitgaande van een substantiële vermindering van de schuldenproblematiek en een verbetering van de doorstroming ligt daarom een gelijkschakeling van bestaande en nieuwe gevallen in de rede. 5 Mogelijkheden buiten KEW om aflossen te stimuleren Uitvoering Vermindering Maandlasten Doorstroming schulden Variant a Variant 0/ / b Variant -- 0/ Variant -/0 2 0/ a Variant -/0/ / b Legenda: + = pluspunt ten opzichte van de huidige situatie; ++ = groot pluspunt enz. 1 Afhankelijk van wanneer de hypotheek is begonnen. 2 Afhankelijk van wanneer het nieuwe KEW-regime begint. Tabel 1. Plus- en minpunten van varianten Op de eerste plaats is nodig om de bijleenregeling te bezien. Omdat de rente op een hypotheekschuld alleen aftrekbaar is als men de overwaarde van de verkochte woning gebruikt bij aankoop, wordt overbelening voorkomen. Maar deze regeling zorgt er wel voor dat mensen met het oog op een mogelijke verhuizing hun schuld niet willen aflossen en kan daarmee contrair werken aan de varianten uit het vorige onderdeel. Ook vanwege de administratieve lasten verdient het aanbeveling om te bezien of de bijleenregeling kan worden afgeschaft of te bezien of de vermindering van deze beperking bij aflossing (voor de einddatum) te overwegen. Voorts is het denkbaar om het eigenwoningforfait te koppelen aan de resterende hypotheekschuld (een soort Hillen-II). Daarbij moeten we ons wel realiseren dat de laatste suggestie de uitvoering compliceert en tot budgettaire derving leidt. Er zijn eveneens mogelijkheden buiten de IB om de bestaande hypotheekhouders te bewegen tot aflossing. Zo bevatte het bijna-akkoord van het Catshuis een voorstel tot een bonus voor lopende hypotheken die extra aflossen. Concreet werd voorgesteld om tot 2020 de na aflossing resulterende fiscale eigenwoningschuld te verhogen met 50% van de omvang van de extra aflossing (Ministerie van AZ (2012)). 7 Deze bonus leidt volgens onderliggende berekeningen tot een (beperkte) budgettaire opbrengst voor de overheid. 8 Daarnaast kan de boetevrije aflossingsmogelijkheid van bestaande hypotheken worden verhoogd van 10% naar 20% per jaar en de schenkingfaciliteit gericht op schuldaflossing eigen huis worden uitgebreid. Onder de huidige regeling mogen ouders hun kinderen tot de leeftijd van veertig jaar belastingvrij schenken voor de aankoop van een woning. In het bijna-akkoord van het Catshuis is voorge- 7 Ministerie van AZ (2012). Toelichting maatregelen, (Dit betreft dus de toelichting pakket maatregelen van het Catshuisberaad tussen VVD, CDA en PVV). 8 De budgettaire opbrengst bedraagt 5 mln. in 2013, 5 mln. in 2014 en 4 mln. in 2015.

5 1288 Weekblad fiscaal recht oktober 2012 steld om de schenkingsfaculteit uit te breiden van naar en de leeftijdsgrens voor de ontvangende partij te verhogen naar 45 jaar. Voorts is door Schonis (2012) 9 voorgesteld om de regeling ook voor kleinkinderen te laten gelden. Schonis (2012) wijst er ook op dat een specifieke aanwending van de schenkingsfaculteit voor een bepaald doel (aflossing van een hypothecaire schuld) administratief complex is en juridisch kwetsbaar kan zijn. Meer in zijn algemeenheid geldt dat voorstellen om de marginale belastingtarieven naar beneden te krijgen, zoals een sociale vlaktaks, de prikkels voor overbelening in het fiscale systeem wegnemen en daarmee tot aflossen aanzetten. Een sociale vlaktaks verdient ook vanuit andere overwegingen aanbeveling (zie Gradus (2009)). 10 Ook kan de positie van starters op de woningmarkt versterkt worden door aanpalend beleid. Daarbij is het denkbaar om starters in 35 of 40 jaar hun woning te laten aflossen. Als de aflossingstermijn op veertig jaar wordt gesteld betekent dit dat de facto 50% is afgelost na dertig jaar (zoals ook eerder bepleit door Bovenberg en Schoenmaker (2012)). 11 In dat geval zal er dus geen verzwaring van de maandlasten voor nieuwe woningbezitters optreden. Nadeel is wel dat de budgettaire opbrengst fors lager zal worden dan in het ingeboekte bedrag uit het Lenteakkoord. Ook kunnen vergelijkbaar met Duitsland initiatieven worden genomen om bouwsparen voor de aanschaf van de woning fiscaal te faciliteren en wordt ook gewezen op de mogelijkheid om de bestaande regels voor starters minder strak te interpreteren. 12 Deze startersmaatregelen grijpen overigens niet aan bij de bestaande schuldenproblematiek H. Schonis (2012). De schenkbelasting en de komende lastenverzwaring, ftv 2012, mei 2012, p R. Gradus, De charme van eenvoud: naar een sociale vlaktaks en een loonbegrip, WFR 2009/1103, p L. Bovenberg en D. Schoenmaker, Een betere woningmarkt in zes stappen, 23 februari De mogelijkheden voor banken om rekening te houden met de specifieke situatie van huishoudens (comply or explain) zijn sinds de invoering van de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen van augustus 2011 sterk ingeperkt. Afwijken van de gedragscode is een uitzondering geworden (de AFM ziet hierop toe). De risico-inschatting van bankiers heeft plaatsgemaakt voor een juridische inschatting van de toezichthouder. Het nadeel is echter dat bankiers niet meer op grond van hun kennis en kunde een inschatting kunnen maken van het risico. De gehanteerde normen zijn zodoende strenger dan nodig. Vooral starters kunnen door deze aanscherpingen veel minder lenen dan in het verleden. Hun lagere leencapaciteit zet de prijzen aan de onderkant van de markt onder druk, die doorwerkt naar boven. 13 Voor de doorstroming is ook het dichten van de kloof tussen kopen en huren van belang (zie R. Gradus en E. van Hijum, Verkiezingen gaan te weinig over problemen op de woningmarkt, 7 september 2012). 6 Conclusies Het is van groot belang dat de woningmarkt in beweging komt en er meer afgelost gaat worden op onze hypotheekschulden. De afspraak om voor nieuwe gevallen de fiscale aftrek te beperken tot een annuïtair aflossingsschema grijpt bij het laatste aan maar heeft wel als nadeel dat het insider-outsiderproblematiek vergroot en daarmee de woningmarkt onvoldoende in beweging brengt en de schuld van bestaande gevallen ongemoeid laat. Een andere behandeling van de KEW biedt mogelijkheden om de woningmarkt in beweging te brengen. Door het KEWsaldo aan te wenden voor tussentijdse aflossing van de lening wordt de doorstroming bevorderd. De niet-doorstromende hypotheekhouder heeft echter weinig prikkels om de gespaarde gelden te gebruiken, zodat de schuldenproblematiek daarmee niet wordt opgelost. Daarvoor bevat dit artikel vier varianten. Zo is het denkbaar de verdere aangroei van de KEW als aflossing van de hypotheekschuld te beschouwen. De stijging van de maandlasten is beperkt, indien de hoofdsom van de hypotheek wordt verminderd door de aflossing. Dit betekent wel dat een nieuw regime wordt toegevoegd. Ook is een uitvoeringstechnisch minder gecompliceerde variant denkbaar, waarbij de aflossing van de KEW wordt gecombineerd met een overgang in de tijd naar een annuïtaire stand. De KEW kan dan gebruikt worden om de stijging van de maandlasten te beperken. Tevens is een variant mogelijk waarin de vrijstelling van de KEW vervalt. Indien de beide regimes voor de aftrek blijven bestaan, dan is de prikkel tot aflossen beperkt en blijft het insideroutsiderprobleem bestaan. Gebaseerd op een duiding van diverse varianten lijkt een gelijkschakeling van bestaande en nieuwe gevallen met een aanzienlijke overgangsperiode, zodat reeds een aanzienlijk deel van de bestaande kapitaalverzekeringen is afgelost, het meest voor de hand te liggen. Daaraan voorafgaand is het aanbevelingswaardig om tussentijdse aflossing mogelijk te maken. Dit beleid om de woningmarkt in beweging te brengen zal aan kracht winnen, indien het gecombineerd worden met aanpalend beleid dat het aflossen verder stimuleert en/of de positie van starters verstevigt. Hierbij verdient het aanbeveling om de bijleenregeling aan te passen. Meer structureel is een beleid om overbelening tegen te gaan via een verlaging van de marginale tarieven of een sociale vlaktaks aanbevelingswaardig. De budgettaire opbrengst van een (mogelijke) beperking kan daarvoor gebruikt worden.

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken?

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen Herman M. Kappelle 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Terzake van de wijzigingen van het fiscale regime van de kapitaalverzekeringen in de Wet IB 2001, had

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek PAUL SPATZKER HYP O THEEKA D VIES

Bankspaarhypotheek PAUL SPATZKER HYP O THEEKA D VIES Bankspaarhypotheek Sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om een bancaire spaarhypotheek of een bancaire beleggingshypotheek af te sluiten. In bepaalde situaties geldt een overgangsrecht, namelijk

Nadere informatie

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Op basis van de vandaag beschikbare kennis delen wij met u de aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning CPB Notitie Datum : 27 augustus 2004 Aan : de SP, de heer E. Irrgang SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning 1 Inleiding De SP-fractie heeft het CPB gevraagd de budgettaire en koopkrachteffecten te

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Doorrekening varianten aanpassing aflossingseis Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Financiën

Doorrekening varianten aanpassing aflossingseis Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Financiën CPB Notitie 9 mei 2018 Doorrekening varianten aanpassing aflossingseis Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Financiën CPB Notitie Aan: Ministerie van Financiën Datum: 9 mei 2018 Betreft: Doorrekening

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 819 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Nr. 20

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u?

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u? Aflossen, waarom goed voor u? Agenda 1. Even voorstellen 2. Aanleiding presentatie 3. Hypotheken: hoe zit het ook alweer? 4. Waarom aflossen? - Voor uzelf - Voor uw kinderen - Voor later 5. Hoe werkt aflossen?

Nadere informatie

Kleiner wonen: Mr. Kees Roest FB

Kleiner wonen: Mr. Kees Roest FB Kleiner wonen: kopen of huren? Inleiding Kopen of huren. Is deze vraag nu actueel of van alle dag? Vergelijk koophuis en huur huis, maar wel appels en appels, peren met peren vergelijken Kopen Voor en

Nadere informatie

De fiscale hoog / laag constructie met banksparen.

De fiscale hoog / laag constructie met banksparen. De fiscale hoog / laag constructie met banksparen. Een hoog / laag constructie is interessant voor mensen die van fiscaal voordeel willen profiteren. Wanneer er eigen vermogen is kan dit vermogen rendement

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Aandachtspunten in de eigenwoningregeling bij doorstromen

Aandachtspunten in de eigenwoningregeling bij doorstromen U aangeboden door: Aandachtspunten in de eigenwoningregeling bij doorstromen Rob Timmermans MFP Aandachtspunten bij doorstromen Overgangsrecht Verhuisregelingen Aflossingsverplichting Aflossingsstand Resterende

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Verdiepende special Exit tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW. En nu?

Verdiepende special Exit tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW. En nu? Verdiepende special Exit tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW. En nu? Editie maart 2017 Op dit moment gelden strenge wettelijke voorwaarden bij de toepassing van de uitkeringsvrijstellingen voor een kapitaalverzekering

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

De spaarkas. Levenloterij terug van (bijna) weggeweest? Kees van Oostwaard Fiscalist bij Reaal

De spaarkas. Levenloterij terug van (bijna) weggeweest? Kees van Oostwaard Fiscalist bij Reaal Kees van Oostwaard Fiscalist bij Reaal 1 Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de spaarkas een vorm van een levens verzekering. Slechts enkele verzekeringsmaatschappijen bieden deze verzekeringsvorm

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt 10 argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale hypotheekrenteaftrek is de afgelopen

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Eindejaarsspecial tips eigen woning

Eindejaarsspecial tips eigen woning Eindejaarsspecial tips eigen woning Nog snel inspelen op beperking hypotheekrenteaftrek? De wet kent maar een beperkt aantal uitzonderingen waarin - bij een tijdelijk aflossingstekort - het recht op hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Plus Hypotheek 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer?

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

A Inleiding 3 B BHW-kapitaalverzekeringen 4 C De KEW, de SEW en het BEW 5 D Wijzigingen 6 E Vragen 8 Belastingdienst

A Inleiding 3 B BHW-kapitaalverzekeringen 4 C De KEW, de SEW en het BEW 5 D Wijzigingen 6 E Vragen 8 Belastingdienst Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering per 1 januari 2013, 1 januari 2017, 1 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering per 1 januari 2013, 1 januari 2017 en 1

Nadere informatie

Meenemen studieleningen bij acceptatie hypothecair krediet

Meenemen studieleningen bij acceptatie hypothecair krediet Meenemen studieleningen bij acceptatie hypothecair krediet Nibud, mei 2016 Het ministerie van BZK heeft het Nibud advies gevraagd hoe de studieschuld meegenomen dient te worden bij hypotheekverstrekking,

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Hypotheek in barre tijden

Hypotheek in barre tijden Regelingen en voorzieningen CODE 4.2.2.52 Hypotheek in barre tijden bronnen www.veh.nl, persbericht d.d. 3.11.2012 Geldgids juni 2012 N.B. Sinds de publicatie van onderstaand artikel is er voor huiseigenaren

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Een aflossingsvrije hypotheek? Laat u dan persoonlijk en deskundig informeren

Een aflossingsvrije hypotheek? Laat u dan persoonlijk en deskundig informeren Een aflossingsvrije hypotheek? Laat u dan persoonlijk en deskundig informeren In de media is er op dit moment veel aandacht voor de aflossingsvrije hypotheek. Meer dan 1 miljoen Nederlanders hebben de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 00 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? Miljoenennota 2013

Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? Miljoenennota 2013 Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? - Een economisch perspectief - Miljoenennota 213 Scheveningen, 2 oktober 212 Prof. dr. Barbara Baarsma Vanaf 213: voor nieuwe hypotheken alleen recht op renteaftrek

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2015Z14592

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. 15 Wat is Nationale Hypotheek Garantie? 4 Hoe lang is de offerte van de DrieSterrenHypotheek geldig?

DrieSterrenHypotheek. 15 Wat is Nationale Hypotheek Garantie? 4 Hoe lang is de offerte van de DrieSterrenHypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.05-0413 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Hypotheeksparen Toets uw hypotheekspaarkennis (deel 1)

Hypotheeksparen Toets uw hypotheekspaarkennis (deel 1) Hypotheeksparen Toets uw hypotheekspaarkennis (deel 1) De invoering van het banksparen per 1 januari 2008 zag in eerste instantie alleen op lijfrentesparen, maar werd later uitgebreid met een nieuw regime

Nadere informatie

Datum 25 mei 2012 Betreft Visie toekomstbestendigheid hypotheekrenteaftrek (reactie motie Kuiper c.s.)

Datum 25 mei 2012 Betreft Visie toekomstbestendigheid hypotheekrenteaftrek (reactie motie Kuiper c.s.) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Datum 25 mei 2012 Betreft Visie toekomstbestendigheid hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 26 april 2013 Inleiding De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Mutaties in de (fiscale) aflossingsverplichting van de eigenwoningschuld

Mutaties in de (fiscale) aflossingsverplichting van de eigenwoningschuld Aangeboden door: Mutaties in de (fiscale) aflossingsverplichting van de eigenwoningschuld Rob Timmermans MFP De aflossingsverplichting Gedragscode / NHG > 50% marktwaarde woning Fiscaal Art. 3.119a/3.119c

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen PE Plus Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Fiona (32 jaar) verkoopt op 1 maart 2015 haar eigen woning. Ze houdt een restschuld over van 20.000,00. Tot wanneer is de rente over deze restschuld uiterlijk

Nadere informatie

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt 10 argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale hypotheekrenteaftrek is de afgelopen

Nadere informatie

3 Effect van varianten zoals door de VROM-raad gevraagd

3 Effect van varianten zoals door de VROM-raad gevraagd belastingsderving (saldo HRA en EWF) tot 13,8 miljard doen toenemen in 2011. Daarbij is geen rekening gehouden met het drukkende effect van de rentestijging op de prijs van de woningen. 3 Effect van varianten

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Q & A BLG Bankspaarhypotheek

Q & A BLG Bankspaarhypotheek Q & A BLG Bankspaarhypotheek Wat zijn de fiscale eisen voor het verkrijgen van de vrijstelling in box 1? Om voor de vrijstellingen in aanmerking te komen, moet onder andere worden voldaan aan de volgende

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

SNS Beleggingsrekening Hypotheek

SNS Beleggingsrekening Hypotheek Advieswijzer Hypotheken Uitsluitend bestemd voor adviseurs SNS Beleggingsrekening Hypotheek De SNS Beleggingsrekening Hypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een beleggingsrekening.

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair De Bankspaarhypotheek vraagt om goed advies. Wijs uw klant ook op de risico s van dit product. Wil uw klant

Nadere informatie

Vierluik eigen woning vanuit fiscaal perspectief

Vierluik eigen woning vanuit fiscaal perspectief Vierluik eigen woning vanuit fiscaal perspectief 21-07-2015 Door Remco Alkemade MSc en mr. Bas Vereggen werkzaam bij SNS Bank, en drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Vivat Verzekeringen In 2014 en 2015

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

WELKOM! Harrie-Jan van Nunen MFP. Senioren en de eigen woning

WELKOM! Harrie-Jan van Nunen MFP. Senioren en de eigen woning WELKOM! Harrie-Jan van Nunen MFP Senioren en de eigen woning Programma 2 1. Aflossingsvrij; Een tikkende tijdbom? 2. Rekenen met verminderd inkomen 3. Nieuwe (NHG-)norm voor senioren in de praktijk 4.

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Argenta Spaarhypotheek

Argenta Spaarhypotheek Argenta Spaarhypotheek De HYPOTHEEKVERZEKERING met HYPOTHEEKFONDS Informatiebrochure Argenta Spaarhypotheek Hypotheekverzekering met hypotheekfonds Argenta-Life Nederland N.V. 1 Wat is nu precies een Spaarhypotheek?

Nadere informatie

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl Workshop Echtscheiding Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl 1 Algemeen Een op de drie huwelijken strandt Gemiddeld 14,5 jaar (CBS, 2013) Reden genoeg om na te gaan wat de

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst V.29-08-2018 In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Eigen woning. 2011 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2011

Eigen woning. 2011 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2011 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij OHRA

Verantwoord lenen bij OHRA OHRA Hypotheken 2 Verantwoord lenen bij OHRA Inhoud 1. Belastingregels 5 2. Wilt u meer zekerheid over het terugbetalen? 7 2.1 Een deel van uw lening eerder terugbetalen 8 2.2 Een andere aflosvorm kiezen

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie