Hypotheeksparen Toets uw hypotheekspaarkennis (deel 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hypotheeksparen Toets uw hypotheekspaarkennis (deel 1)"

Transcriptie

1 Hypotheeksparen Toets uw hypotheekspaarkennis (deel 1) De invoering van het banksparen per 1 januari 2008 zag in eerste instantie alleen op lijfrentesparen, maar werd later uitgebreid met een nieuw regime voor het sparen voor aflossing van de eigenwoningschuld: het regime Spaarrekening Eigen Woning (hierna: SEW). Dit nieuwe regime sluit op veel punten aan bij het regime dat geldt voor een kapitaalverzekering eigen woning (hierna: KEW) bij een verzekeraar, maar er zijn verschillen. Dit artikel bevat het eerste deel van een toets waarin een aantal van deze verschillen centraal staat en wordt toegelicht 1. Met ingang van 1 januari 2008 is de Wet banksparen in werking getreden. Deze wet heeft een tweetal nieuwe regimes geïntroduceerd: het lijfrentespaarregime en het SEW-regime. De basis voor dit SEW-regime was het KEW-regime. De bepalingen die gelden voor de kapitaalverzekering eigen woning konden echter niet 1-op-1 worden overgenomen voor een spaarrekening eigen woning. Een rekening is nu eenmaal een ander rechtsfiguur dan een verzekering. Vandaar dat het noodzakelijk was dat er specifiek voor de SEW bedoelde bepalingen werden voorgesteld en ingevoerd. Deze specifieke bepalingen zorgden ervoor dat uiteindelijk een nieuw regime werd geïntroduceerd. Dit regime sluit bij leven op hoofdlijnen aan bij het KEW-regime maar kent wel verschillen. Ook bij overlijden bestaan verschillen tussen het KEW- en het SEW-regime. Als adviseur is het van belang deze verschillen te onderkennen. Alleen zo kan het juiste advies worden gegeven aan de klant. J U N I D E H Y P O T H E E K A D V I S E U R

2 H Y P O T H E C A I R E P L A N N I N G Deze hypotheekspaartoets heeft als doel uw kennis op het gebied van banksparen te testen en ervoor te zorgen dat u een optimaal bankspaaradvies kunt geven aan uw klanten. Dit artikel bekijkt met name de verschillen tussen een KEW en een SEW. We beginnen met de verschillen bij in leven zijn van de rekeninghouder. Daarna worden de verschillen bij overlijden getoetst. Niet alleen wordt het juiste antwoord gegeven, zowel het juiste antwoord als de foutieve antwoorden worden voorzien van een onderbouwing gebaseerd op wet, parlementaire behandelingen en/of toezeggingen door de wetgever. De toets is opgebouwd rond de SEW. Naast een SEW, kan door een beheerder van een beleggingsinstelling een beleggingsrecht eigen woning (hierna: BEW) worden aangeboden. Omdat de voorwaarden die worden gesteld aan een SEW ook gelden voor een BEW, wordt in dit artikel niet afzonderlijk op de BEW ingegaan. Toetsvraag 1 Verschillen in voorwaarden Qua voorwaarden bestaan verschillen tussen de KEW en de SEW. Luc heeft een eigen woning en een eigenwoningschuld. Luc woont samen met Charlotte. Charlotte wil een SEW afsluiten. Kan dit? A Nee, dit kan niet. Ze heeft immers geen eigen woning en geen eigenwoningschuld. B Ja, dit kan. Een eigen woning en een eigenwoningschuld zijn niet vereist voor het afsluiten van een SEW. C Nee, dit kan niet. Een eigen woning is vereist, een eigenwoningschuld niet. D Ja, dit kan. Bij een SEW mag ook de partner van de rekeninghouder een eigen woning hebben. Een eigenwoningschuld is niet vereist. Eigen woning Voor de KEW stelt de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) als voorwaarde dat de woning van de verzekeringnemer, zijn echtgenoot of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert een eigen woning is. 2 Voor een SEW wordt in de wet de voorwaarde gesteld dat alleen de rekeninghouder een eigen woning heeft. 3 Voor de SEW is deze eigen woning-eis dus strikter geformuleerd dan voor de KEW. Bij een KEW mag het ook de partner van de verzekeringnemer zijn die een eigen woning heeft. Bij een SEW mag alleen de rekeninghouder zelf een eigen woning hebben. Indien de partner van de rekeninghouder geen eigen woning heeft, kan hij wel een KEW afsluiten maar geen SEW. Tijdens de parlementaire behandeling is dit verschil in voorwaarden tussen beide regelingen door de initiatiefnemers onderkend. Zij hebben aangegeven dat dit verschil niet is beoogd en nog moet worden weggenomen. 4 Wij gaan er vanuit dat een SEW ook kan worden geopend door een rekeninghouder wiens partner eigenaar is van een eigen woning. Eigenwoningschuld Een tweede verschil in voorwaarden is dat bij een KEW niet, maar bij een SEW wel een eigenwoningschuld als voorwaarde wordt gesteld. 5 Op dit punt ontbreekt een eventuele toelich- D E H Y P O T H E E K A D V I S E U R 23 J U N I

3 ting in de parlementaire behandeling van de wet. Hoewel de wetgever stelt te streven naar een level playing field lijkt daar op dit punt geen sprake van te zijn. Een klant die nu geen eigenwoningschuld heeft maar bijvoorbeeld in de toekomst wel, kan op basis van de huidige wettekst wel een KEW afsluiten maar geen SEW. Het lijkt ons dat dit niet de bedoeling is geweest van de wetgever. Door het laten vervallen van de voorwaarde dat voor een SEW sprake moet zijn van een eigenwoningschuld wordt dit verschil in behandeling tussen een KEW en een SEW ongedaan gemaakt. De initiatiefnemers erkennen dat ook hier sprake is van een niet bewust gecreëerd verschil tussen de KEW en de SEW. Opmerkelijk is dat naar hun mening slechts sprake is van een theoretisch verschil. 6 Positief is naar onze mening dat de initiatiefnemers openstaan voor eventuele aanpassingen: voor zover echter zou blijken dat dit verschil toch tot een wezenlijke belemmering van het beoogde level playing field zou leiden, zou uiteraard moeten worden bezien of dit verschil zou kunnen worden weggenomen. 7 Belemmering van level playing field Desondanks blijft het verschil in voorwaarden tussen beide regelingen op basis van de huidige wettekst op dit moment bestaan. De vraag is echter of veel SEW s zullen worden afgesloten zonder dat een eigenwoningschuld aanwezig is. Onze verwachting is dat, zelfs al zou dit verschil niet worden opgelost, dit in de praktijk nauwelijks voorkomt. Voor Charlotte betekent dit dat zij op basis van de huidige wettekst geen SEW kan afsluiten. Zij heeft immers geen eigen woning en een eigenwoningschuld. Antwoord A is juist en ziet op de letterlijke toepassing van de huidige wettekst. Echter, de initiatiefnemers hebben aangegeven dat de wet zodanig wordt aangepast dat het ook mogelijk wordt om een SEW af te sluiten zonder eigenwoningschuld of indien de rekeninghouder zelf geen, maar de partner wel een eigen woning heeft. Op basis van de parlementaire behandeling kan ook antwoord D als juist worden aangemerkt. Toetsvraag 2 Koppeling spaar- en hypotheekrente Op een spaarrekening wordt een spaarrente vergoed. De vraag die al snel aan de orde kwam: mag deze spaarrente worden gekoppeld aan de hypotheekrente die de klant over de eigenwoningschuld moet betalen? Door de koppeling krijgt de klant, in de meeste gevallen, een hogere rente vergoed dan hij vergoed zou krijgen op een spaarrekening die niet wordt gekoppeld aan een eigenwoningschuld. Loes heeft een spaarrekening. De spaarrente op deze spaarrekening bedraagt 4%. Vervolgens koopt Loes een eigen woning. Ze sluit een SEW. Over haar eigenwoningschuld betaalt ze een hypotheekrente van 5,5%. Welke bewering is juist? A Een spaarrente op de SEW van 5,5% is niet toegestaan. De spaarrente op de SEW ligt dan 1,5% boven de spaarrente die wordt vergoed op spaarrekeningen niet-sew. B Een spaarrente op de SEW van 5,5% is toegestaan, maar de te betalen hypotheekrente is slechts tot 4% aftrekbaar. De overige hypotheekrente wordt gezien als vergoeding voor de (te) hoge spaarrente op de SEW. C Een spaarrente op de SEW van 5,5% is toegestaan. De hypotheekrente van 5,5% is geheel aftrekbaar. D Een spaarrente op de SEW van 5,7% is toegestaan bij een hypotheekrente van 5,5%. Een opslag van 0,2% op de spaarrente mag. Op zich is de hoogte van de spaarrente op de SEW zelf niet het probleem. Het gaat om de gevolgen van een (te) hoge spaarrente op de SEW voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. In een besluit 8 heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat wanneer er een hypo- J U N I D E H Y P O T H E E K A D V I S E U R

4 H Y P O T H E C A I R E P L A N N I N G theekrente wordt betaald voor iets anders dan het ter beschikking stellen van een hoofdsom (in dit geval lees: voor een hogere spaarrente op de SEW), een deel van de hypotheekrente niet aftrekbaar is. Voor een verzekeraar is een koppeling tussen het rendement waarmee de aanspraak wordt opgebouwd en de hypotheekrente nooit een probleem geweest. In het kader van het level playing field tussen bank en verzekeraar zou het heel vreemd zijn als bij de bank door een koppeling een deel van de hypotheekrente niet aftrekbaar zou zijn. Aan de staatssecretaris zijn bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel banksparen hierover vragen gesteld. 9 De staatssecretaris heeft hierop geantwoord dat een koppeling tussen spaar- en hypotheekrente fiscaal niet tot een aftrekbeperking van de hypotheekrente leidt. In helpdeskvragen 10 is dit vervolgens vastgelegd. Wel geldt er een voorwaarde: Als voorwaarde geldt hierbij dat het percentage aan te betalen hypotheekrente niet hoger is dan gebruikelijk is voor hypotheken die worden gesloten zonder KEW. Een marge van 0,2% hogere hypotheekrente dan gebruikelijk is voor leningen zonder KEW, vormt in dit verband geen beletsel voor de aftrek van de rente. Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is de vraag gesteld of deze systematiek ook geldt voor een evenals als de KEW tot box 1 behorende SEW in combinatie met een eigenwoningschuld. Daarop is door de Staatssecretaris van Financiën in bevestigende zin geantwoord. Een afwijking tot 0,2% van het normaal voor aflossingsvrije leningen geldende percentage heeft dus geen gevolgen voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De antwoorden A en B vallen dus af. Antwoord D lijkt juist, maar de 0,2%-afwijking ziet op de hypotheekrente, niet zozeer op de spaarrente. Antwoord C is daarmee het enige juiste antwoord. Toetsvraag 3 Verhuisregeling (na 3 jaar) Voor de KEW geldt een verhuisregeling. Ook voor de SEW is een verhuisregeling in de wet opgenomen. Bram koopt een eigen woning. Hij sluit een SEW. Na 3 jaar heeft hij een tegoed van opgebouwd. Hij verkoopt zijn woning en gaat tijdelijk in een huurhuis wonen. Zijn SEW deblokkeert hij niet. Hij gaat verder met sparen. Uiteindelijk vindt hij pas 4 jaar later, in jaar 7, een nieuwe eigen woning. Hij heeft dan opgebouwd. Wat gebeurt er met de SEW? A De SEW verhuist na 3 jaar belastingvrij naar box 3. In jaar 7 begint de SEW in box 1 opnieuw. De verstreken inlegduur telt niet mee. B De SEW verhuist na 3 jaar belastingvrij naar box 3. In jaar 7 verhuist de SEW terug naar box 1. De verstreken inlegduur mag worden meegenomen. C De SEW verhuist na 3 jaar met afrekening over het opgebouwde rentebestanddeel in box 1 naar box 3. Een terugkeer naar box 1 in jaar 7 is niet mogelijk. D De SEW verhuist na 3 jaar met afrekening over het opgebouwde rentebestanddeel in box 1 naar box 3. In jaar 7 verhuist de SEW terug naar box 1. De verstreken inlegduur mag worden meegenomen. De KEW kent een verhuisregeling. Deze verhuisregeling houdt in dat wanneer de klant verhuist naar een niet-eigen woning, de KEW met gebruikmaking van de niet-benutte vrijstelling KEW belastingvrij verhuist van box 1 naar box 3. De vrijstelling KEW wordt verlaagd met de waarde van de KEW op het moment van verhuizing. Wanneer de klant binnen 3 jaar opnieuw verhuist naar een eigen woning, verhuist de kapitaalverzekering terug naar box 1. De totaal verstreken premieduur telt mee in box 1, het opgebouwde rendement gedurende de box 3-periode wordt als extra premie meegenomen en de vrijstelling KEW wordt hersteld. Van een box 3-periode is achteraf gezien eigenlijk fiscaal geen sprake geweest. Verhuist D E H Y P O T H E E K A D V I S E U R 25 J U N I

5 de klant pas na 3 jaar naar een eigen woning, dan geldt een andere regeling. De vrijstelling KEW wordt niet hersteld. Het rendement dat is opgebouwd in de box 3-periode wordt als extra premie meegenomen. De totaal verstreken premieduur (inclusief de box 3-periode!) telt gewoon mee voor de premieduur-eis van 15 c.q. 20 jaar. Voor de SEW zou een soortgelijke verhuisregeling gaan gelden. Vreemd genoeg maakt de wet hier een duidelijk onderscheid tussen SEW en KEW. De verhuizing van box 1 naar box 3 is voor de SEW en KEW gelijk. Indien de klant binnen 3 jaar verhuist van een nieteigen woning naar een eigen woning, geldt wel een gelijke behandeling. Op zich is dit niet overduidelijk in de wettekst opgenomen, maar uit antwoorden op vragen van de NVB tijdens de behandeling in de Eerste Kamer 11 in combinatie met gepubliceerde helpdeskvragen 12, valt deze gelijkstelling duidelijk af te leiden. Het verschil in verhuisregeling voor de SEW en KEW speelt met name voor de situatie dat de verhuizing van niet-eigen woning naar eigen woning pas na 3 jaar plaatsvindt. De wettekst is in dit geval overduidelijk. De verstreken inlegduur van de SEW mag niet worden meegenomen. De wet bepaalt: ingeval een spaarrekening met ingang van enig tijdstip wordt aangeduid als spaarrekening eigen woning wordt het op dat tijdstip aanwezige tegoed aangemerkt als eerste overmaking. 13 Op het moment dat de spaarrekening weer van box 3 naar box 1 gaat, moet de klant in dat geval fiscaal qua inlegduur helemaal opnieuw beginnen. Het opgebouwde SEW-tegoed geldt bovendien als eerste hoge storting. Dit, zoals eerder aangegeven, in tegenstelling tot de KEW. Een reden voor dit onderscheid wordt niet gegeven. Niet valt in te zien waarom de SEW-klant in dat geval weer opnieuw zou moeten beginnen, maar een KEW-klant fiscaal verder mag opbouwen. De antwoorden C en D vallen direct af. De overgang van box 1 naar box 3 gaat belastingvrij. Van een afrekening over het opgebouwde rentebestanddeel is geen sprake. In het kader van het level playing field tussen verzekeraar en bank zou antwoord B het juiste antwoord moeten zijn. Dat is niet het geval. Antwoord A is het juiste antwoord. Op dit moment zit er voor Bram niets anders op dan als hij weer wil verhuizen van een huurwoning naar een eigen woning, dit binnen 3 jaar te doen. Dan hoeft hij niet opnieuw te beginnen. Toetsvraag 4 Deblokkering na einde 30-jaarsperiode Een SEW wordt na 30 jaar fiscaal geacht geheel te zijn gedeblokkeerd. J U N I D E H Y P O T H E E K A D V I S E U R

6 H Y P O T H E C A I R E P L A N N I N G Maarten heeft een eigen woning en een eigenwoningschuld. Daarnaast heeft hij ook een SEW. De 30-jaarsperiode voor de renteaftrek van zijn eigenwoningschuld eindigt op 20 januari De einddatum van zijn SEW is 1 februari Kan Maarten op einddatum van de SEW het tegoed onbelast deblokkeren met behulp van de vrijstelling SEW? A Nee, dit kan niet. Omdat de 30-jaarsperiode voor de renteaftrek eerder eindigt dan de einddatum van de SEW, is geen sprake meer van een eigenwoningschuld. Hierdoor is de vrijstelling SEW niet van toepassing. B Nee, dit kan niet. De einddatum van de SEW moet altijd exact gelijk zijn aan de einddatum van de 30-jaarsperiode voor de renteaftrek. C Ja, dit kan. Ondanks dat de 30-jaarsperiode voor de renteaftrek eerder is geëindigd, kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling SEW, mits het gedeblokkeerde tegoed wordt gebruikt voor aflossing van de schuld. D Ja, dit kan. Het SEW-tegoed kan altijd onbelast worden gedeblokkeerd. Een SEW kent een maximale looptijd. Na een looptijd van 30 jaar wordt een SEW fiscaal geacht te zijn gedeblokkeerd. Indien de rekening na 30 jaar doorloopt, is niet langer sprake van een SEW. De spaarrekening verhuist vervolgens naar box 3. De vrijstelling SEW is van toepassing indien op het moment van deblokkering het tegoed wordt gebruikt voor aflossing van de eigenwoningschuld. Daarnaast dient ten minste 15 c.q. 20 jaar jaarlijks inleg te zijn voldaan binnen de bandbreedte van 1:10. De betaalde rente voor de eigenwoningschuld is maximaal 30 jaar aftrekbaar. Dit betekent dat gedurende een periode van 30 jaar de schuld op de woning tot box 1 behoort. Na afloop van de 30-jaarsperiode verhuist de schuld naar box 3 en kwalificeert niet langer voor de renteaftrek. Indien de einddatum van de SEW afwijkt van de einddatum van de 30-jaarsperiode, zou discussie kunnen ontstaan of de vrijstelling SEW al dan niet van toepassing is. De vrijstelling SEW is immers alleen van toepassing indien het gedeblokkeerde SEWtegoed wordt gebruikt voor aflossing van de eigenwoningschuld. De vraag is of het verlies van de renteaftrek na het einde van de 30- jaarsperiode tot gevolg heeft dat de lening haar status als eigenwoningschuld verliest. Naar onze mening is dat niet het geval 14. De wetsystematiek is duidelijk. Dat de renteaftrek eindigt, is niet bepalend voor de vrijstelling. Een passage uit de parlementaire behandeling bij de totstandkoming van de Wet IB bevestigt deze zienswijze. Inmiddels heeft de Belastingdienst ook aangegeven deze zienswijze te zullen volgen. Dit betekent dat wanneer Maarten zijn SEWtegoed gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld, hij de vrijstelling SEW kan benutten. Dit betekent dat antwoord C het juiste antwoord is. Toetsvraag 5 Inbreng kapitaalverzekering/kew in SEW Kan een kapitaalverzekering worden voortgezet als een SEW? Evert heeft een kapitaalverzekering. De ingangsdatum is 1 januari Deze kapitaalverzekering heeft hij op 1 januari 2001 niet als KEW aangemerkt. Op deze kapitaalverzekering is de tijdelijke vrijstelling in box 3 van toepassing. Hij wil een SEW. Welke bewerking is juist? A Een kapitaalverzekering die niet als KEW is aangemerkt, kan niet als SEW worden voortgezet. B Een kapitaalverzekering kan met behoud van overgangsrecht als SEW wordt voorgezet. C Een kapitaalverzekering moet eerst als KEW D E H Y P O T H E E K A D V I S E U R 27 J U N I

7 worden aangemerkt en kan vervolgens worden omgezet in een SEW. D Een kapitaalverzekering kan worden omgezet in een SEW. Eventueel overgangsrecht gaat verloren. Het SEW-regime wordt onverkort van toepassing. In eerste instantie was enkel voorzien in een overgang van bank naar verzekeraar, van KEW naar SEW. In de helpdeskvragen 16 is dit rechtgezet. Een overgang van bank naar verzekeraar en vice versa is mogelijk. Een kapitaalverzekering hoeft niet eerst te worden aangemerkt als KEW maar kan rechtstreeks worden omgezet in een SEW. Echter, behoud van overgangsrecht is vooralsnog niet mogelijk. 17 Kiest een klant voor het SEW-regime, dan geldt dit regime onverkort zonder toepassing van eventueel voor de kapitaalverzekering van toepassing zijnd overgangsrecht. In de Invoeringswet Wet IB 2001 is niet voorzien in behoud van overgangsrecht bij overgang naar een SEW. Een SEW in box 3 met toepassing van de tijdelijke vrijstelling is niet aan de orde. Op zich is dat vreemd. Voor klanten met een kapitaalverzekering waarop het overgangsrecht van toepassing is, is geen sprake van een level playing field. Antwoord D is hiermee (helaas) het juiste antwoord. Brengt Evert zijn kapitaalverzekering in in een SEW, dan geldt het SEW-regime onverkort. Dit betekent een verplichte aflossing van de eigenwoningschuld om voor de vrijstelling SEW in aanmerking te komen en de verplichting een eigen woning te hebben (en houden). Wanneer Evert toch al van plan is de uitkering te gebruiken voor aflossing van de eigenwoningschuld, hoeft dit geen probleem te zijn. Deel 2 van deze toets verschijnt in nummer 4 van uw vakblad. Door Jacqueline M.P. Tobben MSc. LLM en mr. drs. Léon M.P. Jacobs, beiden werkzaam als fiscalist bij Fiscale Zaken Aangesloten Bankenbedrijf Rabobank Nederland 1 Dit artikel is het eerste deel van een geactualiseerde versie van het artikel als verschenen in het Vakblad Financiële Planning (2008/11, p ). 2 Artikel 3.116, lid 2, Wet IB Artikel 3.116a, lid 2, onderdeel a, Wet IB Kamerstukken I 2007/08, , C, p Artikel 3.116, lid 2 en artikel 3.116a, lid 2, onderdeel a, Wet IB Kamerstukken I 2007/08, , C, p Kamerstukken I 2007/08, , C, p Besluit van 13 november 2006, nr. CPP2006/412M, paragraaf 9. 9 Kamerstukken I 2007/08, , C, p Vraag B.8 uit Helpdeksvragen Kennisgroep Verzekeringsproducten lijfrentesparen en eigen woning sparen, < geraadpleegd op 22 maart Kamerstukken I 2007/08, , C, p Vraag B.3 uit Helpdeksvragen Kennisgroep Verzekeringsproducten lijfrentesparen en eigen woning sparen, < geraadpleegd op 22 maart Artikel 3.116a, lid 2, onderdeel c, Wet IB L.M.P. Jacobs en G.M.C.M. Staats, Zelfstandige betekenis eigenwoningschuld. Zijn wet(tekst) en bedoeling van de wetgever met elkaar in evenwicht?, WFR 2005/1257 en R.P. Kranenborg met naschrift door L.M.P. Jacobs en G.M.C.M. Staats, Eigenwoningschuld een rekbaar begrip?, WFR 2006/ Kamerstukken 1999/2000, , nr. 122, p Vraag B.2 uit Helpdeksvragen Kennisgroep Verzekeringsproducten lijfrentesparen en eigen woning sparen, < geraadpleegd op 22 maart In Kamerstukken II 2006/07, , nr. 9, p. 3 wordt overgangsrecht ten aanzien van lijfrentesparen afgewezen. Gezien de gebruikte redenering is behoud van overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen evenmin bedoeld. J U N I D E H Y P O T H E E K A D V I S E U R

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Q & A BLG Bankspaarhypotheek

Q & A BLG Bankspaarhypotheek Q & A BLG Bankspaarhypotheek Wat zijn de fiscale eisen voor het verkrijgen van de vrijstelling in box 1? Om voor de vrijstellingen in aanmerking te komen, moet onder andere worden voldaan aan de volgende

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW EN BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Inhoud. A Inleiding 3

Inhoud. A Inleiding 3 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overgangsrecht kapitaal verzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) Inhoud

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 26 april 2013 Inleiding De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN EN EIGEN WONING Juni 2014 A. INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning heeft na afstemming

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)

Nadere informatie

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. A Inleiding 3. B BHW-kapitaalverzekeringen 4. C De KEW, de SEW en het BEW 5 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering per 1 januari 2013, 1 januari 2017 en 1

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW.

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 27 juni

Nadere informatie

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken?

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen Herman M. Kappelle 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Terzake van de wijzigingen van het fiscale regime van de kapitaalverzekeringen in de Wet IB 2001, had

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 januari 2007

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 januari 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw

Nadere informatie

Vraag en antwoord. 1 Wat is er gewijzigd aan de BLG Bankspaarhypotheek? 2 Wat is PSK? 3 Wat is een PSK -formulier?

Vraag en antwoord. 1 Wat is er gewijzigd aan de BLG Bankspaarhypotheek? 2 Wat is PSK? 3 Wat is een PSK -formulier? Vraag en antwoord Als in dit document wordt gesproken over polis of bankspaarrekening dan is het altijd één van de volgende producten: Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) Spaarrekening Eigen Woning

Nadere informatie

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek Voorwaarden Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek 1 Definities Bank De kredietinstelling Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag. BankSpaar Plus Hypotheek De tussen de Financier en Rekeninghouder

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen: nieuwe praktische vragen en antwoorden

Kapitaalverzekeringen: nieuwe praktische vragen en antwoorden Kapitaalverzekeringen: nieuwe praktische vragen en antwoorden 29-11-2016 Door Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT Op 31 oktober 2016 heeft de Belastingdienst vragen en antwoorden gepubliceerd

Nadere informatie

Verdiepende special Exit tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW. En nu?

Verdiepende special Exit tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW. En nu? Verdiepende special Exit tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW. En nu? Editie maart 2017 Op dit moment gelden strenge wettelijke voorwaarden bij de toepassing van de uitkeringsvrijstellingen voor een kapitaalverzekering

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

SNS Beleggingsrekening Hypotheek

SNS Beleggingsrekening Hypotheek Advieswijzer Hypotheken Uitsluitend bestemd voor adviseurs SNS Beleggingsrekening Hypotheek De SNS Beleggingsrekening Hypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een beleggingsrekening.

Nadere informatie

Eigen woning. 12345 2010 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 2010. Tijdelijke verhuur eigen woning

Eigen woning. 12345 2010 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 2010. Tijdelijke verhuur eigen woning 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.6 Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 6.7.2009

Nadere informatie

Eigen woning. 2011 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2011

Eigen woning. 2011 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2011 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop 1. Aankoop van de eigen woning De inkomstenbelasting heeft een speciale fiscale regeling voor eigenwoningbezitters (de zogenoemde eigenwoningregeling). Men

Nadere informatie

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. maar zonder premiemonitor 5. hypotheekrendement 9. kapitaal bij leven en winstdelingen 9

Inhoud. Gebruikte begrippen en afkortingen 3. maar zonder premiemonitor 5. hypotheekrendement 9. kapitaal bij leven en winstdelingen 9 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overgangsrecht kapitaal verzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggings rechten eigen woning (BEW) Oktober

Nadere informatie

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 265-1T22FD (2685) Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair De Bankspaarhypotheek vraagt om goed advies. Wijs uw klant ook op de risico s van dit product. Wil uw klant

Nadere informatie

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 265-1T43FD Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de aangifte

Nadere informatie

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012 voor buitenlandse belastingplichtigen

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012 voor buitenlandse belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlandse belastingplichtigen IB 265-1T21FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017)

34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) 34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I, onderdeel P,

Nadere informatie

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen PE Plus Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Fiona (32 jaar) verkoopt op 1 maart 2015 haar eigen woning. Ze houdt een restschuld over van 20.000,00. Tot wanneer is de rente over deze restschuld uiterlijk

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen:

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen: Directoraat-Generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M, Staatscourant 2010, 1372 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek

Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek Toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek Februari 2017 Hieronder vind je een toelichting bij het jaaroverzicht van je hypotheek. Ook lees je meer over de belangrijkste fiscale regels die in 2016

Nadere informatie

Casus 1. EW en verkoop, 3.111, lid 2. Aanstaande EW, 3.111, lid 3

Casus 1. EW en verkoop, 3.111, lid 2. Aanstaande EW, 3.111, lid 3 De eigen woning Algemeen en actualiteit Echtscheiding Bijleenregeling Kapitaalverzekering 1 1 Helga van Bijnen Programma Algemeen inkomsten eigen woning Echtscheiding en eigen woning Bijleenregeling Kapitaalverzekering

Nadere informatie

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlands belastingplichtigen IB 265-1T41FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting.

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016

Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2016 Uw hypotheek en de belasting in 2016 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2016 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

De eigen woning. Programma. Wat is een Eigen Woning, 3.111, lid 1. Algemeen Echtscheiding Bijleenregeling & Kapitaalverzekering

De eigen woning. Programma. Wat is een Eigen Woning, 3.111, lid 1. Algemeen Echtscheiding Bijleenregeling & Kapitaalverzekering De eigen woning Algemeen Echtscheiding Bijleenregeling & Kapitaalverzekering 1 1 Helga van Bijnen Programma Algemeen inkomsten eigen woning Echtscheiding en eigen woning Bijleen-regeling Kapitaalverzekering

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek U heeft een Bankspaarhypotheek aangevraagd bij de ING. In deze brochure staat informatie over de Bankspaarhypotheek.

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2016

Je hypotheek en de belasting in 2016 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2016 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2016 gelden voor

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2017

Je hypotheek en de belasting in 2017 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2017 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2017 gelden voor

Nadere informatie

Eigen woning. 2013 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2013 voor buitenlandse belastingplichtigen

Eigen woning. 2013 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2013 voor buitenlandse belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlandse belastingplichtigen IB 265-1T32FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek U heeft een Bankspaarhypotheek aangevraagd bij de ING. In deze brochure staat informatie over de Bankspaarhypotheek.

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Programma. 2008 Dukers & Baelemans

Programma. 2008 Dukers & Baelemans Programma Banksparen - Totstandkoming van de wet - Doelstellingen van de wet - Overzicht lijfrentesparen - KEW, SEW en BEW - Wettelijke voorwaarden - Verschillen - Voordelen - Fictieve uitkering / deblokkering

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Plusvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen PE Plus Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Marloes heeft sinds medio 2013 een eigenwoningschuld bij haar vader. Doordat ze het annuïtaire aflossingsschema verkeerd heeft geïnterpreteerd, heeft ze op 31

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Toedeling kapitaalverzekeringen en lijfrenten bij echtscheiding vergemakkelijkt?

Toedeling kapitaalverzekeringen en lijfrenten bij echtscheiding vergemakkelijkt? Drs. Rianne M. Kavelaars-Niekoop FB 1 Toedeling kapitaalverzekeringen en lijfrenten bij echtscheiding vergemakkelijkt? Een kapitaalverzekering kan alleen als een kapitaalverzekering eigen woning worden

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen

Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen INHOUD Inleiding 3 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 A. OVERBRUGGINGSLIJFRENTEN 3 1.

Nadere informatie

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN Vermogen opbouwen op een comfortabele manier:

Nadere informatie

1 De totstandkoming van banksparen

1 De totstandkoming van banksparen 1 De totstandkoming van banksparen In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de voorgeschiedenis van, wat in de praktijk bekend is komen te staan als de Wet Banksparen. Deze wet, die op 1 januari 2008 in

Nadere informatie

Eindejaarsspecial tips eigen woning

Eindejaarsspecial tips eigen woning Eindejaarsspecial tips eigen woning Nog snel inspelen op beperking hypotheekrenteaftrek? De wet kent maar een beperkt aantal uitzonderingen waarin - bij een tijdelijk aflossingstekort - het recht op hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

ABN AMRO Werkinstructie

ABN AMRO Werkinstructie ABN AMRO Werkinstructie Fiscaal Geruisloos Voortzetten ABN AMRO Werkinstructie - versie 9 oktober 2009 1 Werkinstructie Onder fiscaal geruisloos voortzetten wordt verstaan dat de waarde van een bestaande

Nadere informatie

Drs. M.C.B. Bril,[1] mr. T. Denekamp[2] en mw. mr. R.J. Hayhoe[3]

Drs. M.C.B. Bril,[1] mr. T. Denekamp[2] en mw. mr. R.J. Hayhoe[3] Kwartaalbericht Estate Planning Banksparen: inkomstenbelasting, erfbelasting en erfrecht Auteur: Drs. M.C.B. Bril,[1] mr. T. Denekamp[2] en mw. mr. R.J. Hayhoe[3] Deel 1: de spaarrekening eigen woning

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Basisvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie

Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, tijdelijke oudedagslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen

Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, tijdelijke oudedagslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, tijdelijke oudedagslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen Inhoud Inleiding 3 Gebruikte begrippen en

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Wft Hypothecair Krediet oefenexamen

Wft Hypothecair Krediet oefenexamen Wft Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Wat is juist met betrekking tot het recht van erfdienstbaarheid? A. Erfdienstbaarheid kan alleen ontstaat vanuit een wettelijke regeling. B. Het recht van erfdienstbaarheid

Nadere informatie

Informatie en voorwaarden. Kapitaalrekening Eigen Woning

Informatie en voorwaarden. Kapitaalrekening Eigen Woning Informatie en voorwaarden Kapitaalrekening Eigen Woning Leeswijzer In deze brochure staan de belangrijkste regels die gelden voor Kapitaalrekening Eigen Woning van. De overeenkomst van U met de Bank bestaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 1

Oefenvragen Leven dag 1 Oefenvragen Leven dag 1 1. Willem wil een verzekering die, als hij nog in leven is op 65-jarige leeftijd, een bedrag van 50.000,- ineens uitkeert. Daarnaast wil hij op het moment dat hij komt te overlijden

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

AEGON Levensloop Wonen. De ideale levensverzekering om uw hypotheek mee af te lossen

AEGON Levensloop Wonen. De ideale levensverzekering om uw hypotheek mee af te lossen De ideale levensverzekering om uw hypotheek mee af te lossen Waarom AEGON Levensloop Wonen? Een hypotheek afsluiten is behalve voor de financiering van uw huis ook een uitstekende manier om aan vermogensvorming

Nadere informatie

Kleiner wonen: Mr. Kees Roest FB

Kleiner wonen: Mr. Kees Roest FB Kleiner wonen: kopen of huren? Inleiding Kopen of huren. Is deze vraag nu actueel of van alle dag? Vergelijk koophuis en huur huis, maar wel appels en appels, peren met peren vergelijken Kopen Voor en

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven & Beleidsbesluiten Besluit van 20-12-2011, nr. BLKB 2011/1954M,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 670 Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

C. In artikel 2.5, tweede lid, wordt de artikelen 3.60, 3.83, 3.116, vierde lid, 3.136 vervangen door: de artikelen 3.60, 3.83, 3.136.

C. In artikel 2.5, tweede lid, wordt de artikelen 3.60, 3.83, 3.116, vierde lid, 3.136 vervangen door: de artikelen 3.60, 3.83, 3.136. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) VOORSTEL

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u.

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Lage rente, ook als u uw rente opnieuw voor een bepaalde

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie