Managementstatuut SKOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementstatuut SKOM"

Transcriptie

1 Managementstatuut SKOM Het managementstatuut regelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en de schoolleiders. Het management statuut berust op art 31 in de WPO. De inhoud ervan is afgeleid van de statuten van de stichting. Deze regeling vormt de neerslag van de bestuurs- en managementfilosofie en de opzet en inrichting van het management binnen SKOM. Doel van het managementstatuut Met het managementstatuut wordt beoogd de volgende twee doelen te verwezenlijken: 1. Transparantie over de verdeling van taken en bevoegdheden binnen de gehele besturingskolom; 2. Het versterken van de invloed van het management op de verdeling van taken en bevoegdheden, binnen de kaders van de lumpsum bekostiging en de wetgeving daaromtrent. Begripsbepalingen Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. stichting : de Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal te Maasgouw. b. statuten : de statuten van de stichting; c. bestuur : het bestuur, zoals bedoeld in de artikelen 1 en 6 van de statuten; d. de algemeen directeur : de algemeen directeur, zoals bedoeld in artikel 1, 12 en 13 van de statuten; e. schoolleider : de leidinggevende van een of meer van de scholen; g. schoolleidersberaad : het overleg van de algemeen directeur met de schoolleiders; h. gemeenschappelijke medezeggenschapsraad i.medezeggenschapsraad : de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zoals bedoeld in de Wet op de Medezeggenschap in Scholen; : de medezeggenschapsraad van het een onder het het bevoegd gezag van de stichting staande school, zoals bedoeld in de Wet op de Medezeggenschap in Scholen; j. mandatering : machtiging door het bestuur aan de algemeen directeur, en van de algemeen directeur aan de schoolleiders tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever uitoefenen 1 managementstatuten SKOM

2 van taken en bevoegdheden; k. vaststellen : het nemen van een beslissing door een daartoe bevoegd orgaan betreffende de inhoud van een regeling, een plan of een ander besluit, al dan niet na aanbrengen van wijzigingen in daartoe gedane voorstellen; l. Instemmen : Het zonder aanbrengen van wijzigingen akkoord gaan door een hoger orgaan met een vastgesteld besluit. In gevallen waarin instemming vereist is, krijgt een besluit pas interne en externe werking na de verkregen instemming; m. Strategisch beleidsplan : Het strategisch kaderstellend beleidsplan op stichtingsniveau, dat richtinggevend en tevens toetsingskader is voor de (uitvoerings-)plannen binnen de stichting en per school of activiteit; n. Schoolplan : het plan dat iedere school opstelt als de schooleigen uitwerking van het strategisch beleidsplan conform artikel 12 van de Wet op het Primair Onderwijs. Bestuur Artikel 2 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 2. Bij de vervulling van hun taak richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden scholen. Dit met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde of vast te stellen regelingen, alsmede met inachtneming van de op de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en op basis daarvan vastgestelde regelingen. 3. Het bestuur functioneert als toezichthoudend bestuur zoals bedoeld in artikel 17b van de WPO. 4. Het bestuur mandateert de uitvoerende bestuurlijke taken aan de algemeen directeur, met inachtneming van de artikelen 10 lid 5 en 8 van de statuten van de stichting. 5. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden door de algemeen directeur. 6. Het bestuur staat de algemeen directeur met raad en daad ter zijde. 7. Het bestuur stelt de algemeen directeur ten minste in de gelegenheid advies uit te brengen over: a) de vaststelling en wijziging van de (meerjaren) begroting van de stichting; b) de vaststelling van de jaarrekening. De algemeen directeur wordt door het bestuur in de gelegenheid gesteld voordat het advies wordt uitgebracht met het bestuur overleg te voeren. Het bestuur stelt de algemeen directeur zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte of het aan het uitgebrachte advies gevolg wil geven. Indien het bestuur het advies niet of niet geheel wil volgen, stelt het de algemeen directeur in de gelegenheid met hem of haar overleg te voeren, alvorens definitief over het advies te besluiten. Het bestuur brengt het definitieve besluit zo spoedig mogelijk ter kennis aan de algemeen directeur. 2 managementstatuten SKOM

3 8. De algemeen directeur is bevoegd uitgaven te doen met inachtneming van de door het bestuur vastgestelde begroting van de stichting. De algemeen directeur is niet gerechtigd uitgaven buiten de jaarbegroting te doen, verplichtingen aan te gaan of investeringen te doen, zonder voorafgaande instemming van het bestuur, conform artikel 13 lid 6 van de statuten. 9. De algemeen directeur dient uitgaven, hemzelf betreffende en voor zover gelegen buiten hetgeen hem volgens het afgesloten arbeidscontract toekomt, altijd voor te leggen aan het bestuur ter goedkeuring. 10. Het bestuur informeert zich persoonlijk omtrent de toestand op de scholen door middel van regelmatig schoolbezoek. Algemeen directeur Benoeming, schorsing en ontslag Artikel 3 1. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de algemeen directeur. 2. Benoeming van de algemeen directeur vindt plaats op basis van een na overleg met de schoolleiders vast te stellen profiel. 3. Indien de functie van algemeen directeur vacant is, stelt het bestuur een commissie voor werving en selectie samen ter voorbereiding van een benoemingsbesluit. In deze commissie hebben ten minste zitting een of meer bestuurders, alsmede ten minste één van de schoolleiders (behoudens bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van het bestuur). De commissie draagt zorg voor werving en selectie van een nieuwe algemeen directeur. De commissie brengt een niet bindend benoemingsadvies uit aan het bestuur. Mandatering, taken en bevoegdheden Artikel 4 1. Het bestuur verleent de algemeen directeur middels dit management statuut en op grond van de statuten het navolgende mandaat, waarbij geldt dat het bestuur schriftelijk kaders kan vaststellen waarbinnen de algemeen directeur zijn taken en bevoegdheden dient uit te oefenen: 2. De algemeen directeur voert namens het bestuur het algemeen management binnen de stichting en is daartoe, voor zover wettelijk vereist, door het bestuur gemachtigd middels de statuten van de stichting en de vaststelling van dit statuut. 3. De algemeen directeur is belast met de uitvoerende bestuurlijke taken, met de algemene leiding van de stichting en de dagelijkse gang van zaken, met inachtneming van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het toezichthoudend bestuur zoals verwoord in artikel 10 van de statuten. 4. Daarnaast is de algemeen directeur belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluitvorming die krachtens artikel 10 lid 8 de instemming van het bestuur behoeven. 5. Daarnaast is de algemeen directeur belast met het (doen) opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag. 6. De algemeen directeur waarborgt de identiteit van de door de stichting in stand gehouden scholen, dit onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in deze. 7. De algemeen directeur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. 8. De algemeen directeur stelt de schoolplannen van de scholen vast. 9. De algemeen directeur bepaalt met inachtneming van artikel 2 lid 7 en 8 van dit management statuut de toedeling, bestemming en aanwending van middelen uit de bekostiging. De algemeen directeur stelt kaders voor de toedeling, bestemming en aanwending van middelen uit de bekostiging op school-.c.q. locatieniveau. 3 managementstatuten SKOM

4 Daarbij stelt de algemeen directeur de schoolleider ten minste in de gelegenheid: - advies uit te brengen over de vaststelling en wijziging van de (meerjaren) begroting van de school of locatie; - voordat het advies wordt uitgebracht, met de algemeen directeur overleg te voeren: De algemeen directeur stelt de schoolleider zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte of hij of zij aan het uitgebrachte advies gevolg wil geven: Indien de algemeen directeur het advies niet of niet geheel wil volgen, stelt hij of zij de schoolleider in de gelegenheid met hem of haar overleg te voeren, alvorens definitief over het advies te besluiten. De algemeen directeur brengt het definitieve besluit zo spoedig mogelijk ter kennis aan de schoolleider. 10. De algemeen directeur is gemachtigd om namens het bestuur de gelden en het vermogen van de stichting te beheren, met in acht name van de bepalingen van het door het bestuur vastgestelde treasury statuut. 11. De algemeen directeur fungeert als voorzitter van het schoolleidersberaad. Dit beraad is adviserend naar de algemeen directeur. 12. De algemeen directeur benoemt, schorst en ontslaat de personeelsleden binnen de stichting, met in achtneming van door het bestuur gestelde kaders en van het bepaalde in artikel 10 lid 2, 5c, 5f, 8mc, 8pn en artikel 12 lid 2 van de statuten. Bij de benoeming van het aan haar scholen te verbinden personeel zal de algemeen directeur zich ervan verzekeren dat het personeel de grondslag van de stichting onderschrijft en loyaal zal meewerken aan de doelstellingen van de school, zoals die in het schoolplan, mede ten aanzien van de katholieke identiteit, zijn omschreven. De algemeen directeur verzorgt en onderhoudt contacten met en berichtgeving aan betrokkenen en belanghebbenden in en buiten de stichting, voor zover het bestuur niet anders besluit. Hiertoe behoort onder meer het voeren van overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Informeren van het bestuur Artikel 5 1. De algemeen directeur informeert het bestuur tijdig en adequaat, gevraagd en ongevraagd, over al hetgeen dat voor een goed functioneren van het bestuur van belang is. 2. In ieder geval informeert de algemeen directeur het bestuur over: - relevante ontwikkelingen in de school of scholen waarvoor hij of zij verantwoordelijkheid draagt door middel van managementrapportages. Over de frequentie, aard en inhoud van deze rapportages maken bestuur en algemeen directeur nadere afspraken. - de realisatie van de beoogde resultaten en de gang van zaken binnen de stichting en haar scholen; - ontwikkelingen op het gebied van de positionering van de stichting; - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij of zij de goedkeuring van het bestuur behoeft; - problemen, calamiteiten en conflicten van substantiële betekenis voor de stichting, al dan niet in de relatie met derden, zoals overheden en samenwerkingspartners; 4 managementstatuten SKOM

5 - op de onder de stichting ressorterende scholen betrekking hebbende klachten ingevolge de klachtenregeling alsmede de beslissing daarop; - uitkomsten van overleg tussen de algemeen directeur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad alsmede van decentraal georganiseerd overleg; - kwesties waarin de stichting in rechte betrokken kan worden of zelf gerechtelijke stappen wil/moet nemen (externe geschillen- en beroepsprocedures daaronder begrepen); - voornemens tot het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsrelaties met andere rechtspersonen en/of instellingen; - het schoolplan en de schoolgids van de onder de stichting ressorterende scholen; - op de onder de stichting ressorterende scholen betrekking hebbende interne en externe kwaliteitsrapportages (waaronder begrepen inspectierapportages); - onderwijskundige projecten en/of experimenten waaraan wordt deelgenomen door onder de stichting ressorterende scholen; - de op het personeel van de stichting van toepassing zijnde CAO en andere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; - voornemen tot benoeming en ontslag van personen in leidinggevende functies; - voorgenomen ontslag van personeel anders dan wegens budgetvermindering of natuurlijk verloop; - managementletters en andere rapportages van externe accountants betreffende de stichting of onder de stichting ressorterende scholen; - omvangrijke (ver-)bouwactiviteiten betreffende de onder de stichting ressorterende scholen; - stand van zaken inzake financiële situatie binnen de stichting en de exploitatie; - het functioneren van het management van de scholen. Functioneren en beoordelen Artikel 6 1. Het bestuur houdt ten minste één maal per jaar een functioneringsgesprek met de algemeen directeur. 2. Het bestuur stelt een beoordelingsregeling op met daarin opgenomen een toetsingskader voor de beoordeling van het functioneren van de algemeen directeur. Beoordelingsgesprekken op basis van deze regeling met de algemeen directeur worden gevoerd door twee leden uit het bestuur gezamenlijk (waaronder de voorzitter). De beoordeling wordt vastgesteld door het bestuur. Schoolleiders beraad Artikel 7 1. De algemeen directeur en de schoolleiders van de onder de stichting ressorterende scholen komen op basis van een vooraf vastgestelde jaarplanning bijeen in een schoolleiders beraad. 2. Het schoolleiders beraad is adviserend naar de algemeen directeur. 3. De algemeen directeur is voorzitter van de bijeenkomsten van het schoolleiders beraad en is tevens belast met de voorbereiding en uitvoering daarvan. 4. Binnen het schoolleiders beraad: - raadpleegt de algemeen directeur de schoolleiders omtrent te ontwikkelen, voorgenomen of uit te voeren gezamenlijk beleid; - informeert de algemeen directeur de schoolleiders over het overleg met het bestuur en over de door het bestuur te nemen of genomen besluiten; 5 managementstatuten SKOM

6 Verantwoording Artikel 8 - wordt de communicatie tussen de scholen en de algemeen directeur (en omgekeerd) gecoördineerd; - vindt afstemming en informatie-uitwisseling tussen de schoolleiders onderling en de algemene directeur plaats over aangelegenheden die de afzonderlijke dorpskernen en de rol van de scholen betreffende die voor anderen van belang kunnen zijn. 1. De algemeen directeur legt eigener beweging en desgevraagd verantwoording af aan het bestuur over de behaalde resultaten en de gang van zaken binnen de stichting. Het bestuur kan ter zake nadere regels stellen. Schoolleider Benoemen, schorsen en ontslaan Artikel 9 1. Voor elk van de onder de stichting ressorterende scholen of locaties wordt een schoolleider benoemd. Een schoolleider kan leidinggevende zijn van meer dan één school of locatie. 2. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de schoolleider met inachtneming van de statutaire bepalingen. 3. Indien de functie van schoolleider vacant is, stelt de algemeen directeur een commissie voor werving en selectie samen ter voorbereiding van een benoemingsbesluit. In deze commissie hebben ten minste één van de leden van het bestuur en een van de schoolleiders zitting (behoudens bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van het bestuur). De commissie draagt zorg voor werving en selectie van een nieuwe schoolleider. De commissie brengt een niet bindend benoemingsadvies uit aan het bestuur. Taken en bevoegdheden Artikel De schoolleider is, onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur en binnen de in het strategisch beleidsplan bepaalde kaders, integraal belast met het schoolbeleid, de schoolontwikkeling en de dagelijkse leiding van de school/locatie. 2. De schoolleider is gemachtigd tot het uitoefenen van taken en bevoegdheden ten aanzien van de school met inachtneming van taken, bevoegdheden en beleid van het bestuur en de algemeen directeur, zoals verwoord in de statuten van de stichting en dit management statuut. 3. De schoolleider stelt het schoolplan op; 4. De schoolleider is in de dagelijkse praktijk belast met het verwezenlijken van de grondslag en doelstelling van de school of locatie, zoals verwoord in het schoolplan; 5. De schoolleider bepaalt de toedeling, bestemming en aanwending van middelen vanuit de bekostiging binnen school- of locatieniveau, handelend binnen de kaders die het bestuur en de algemene directeur hebben gesteld. 6. De schoolleider is gerechtigd, binnen de vastgestelde schoolbegroting, uitgaven te doen op school- of locatieniveau. 7. De schoolleider onderhoudt de externe en interne contacten ten behoeve van de eigen school/locatie. 8. De schoolleider neemt deel aan het schoolleidersberaad en levert een bijdrage aan het gezamenlijke beleid binnen de stichting. 6 managementstatuten SKOM

7 9. De algemeen directeur kan de schoolleider met betrekking tot de aan haar/hem gemandateerde taken en bevoegdheden nadere schriftelijke aanwijzingen geven. 10. De schoolleider voert het overleg met de medezeggenschapsraad op schoolniveau. Functioneren en beoordelen Artikel De algemeen directeur houdt ten minste één maal per jaar een functioneringsgesprek met de schoolleider. 2. De algemeen directeur stelt een beoordelingsregeling op met daarin opgenomen een toetsingskader voor de beoordeling van het functioneren van de schoolleider. Beoordelingsgesprekken op basis van deze regeling met een schoolleider worden gevoerd door de algemeen directeur. De beoordeling wordt vastgesteld door de algemeen directeur. Informeren van de algemeen directeur Artikel Teneinde de algemeen directeur in de gelegenheid te stellen zijn of haar taken naar behoren uit te voeren, draagt de schoolleider er zorg voor dat de algemeen directeur adequaat en tijdig wordt geïnformeerd over aangelegenheden welke voor de algemeen directeur van belang zijn. 2. In het kader van het in lid 1 van dit artikel gestelde draagt de schoolleider er zorg voor dat de algemeen directeur ten minste en tijdig wordt geïnformeerd over de volgende aangelegenheden: - de behaalde resultaten en de gang van zaken op de school of locatie; - de verwachte ontwikkeling van leerlingaantallen en de uitstroomgegevens van de leerlingen die de school verlaten; - de op de school voorkomende klachten alsmede de beslissing daarop; - kwesties waarin de school in rechte betrokken kan worden of zelf gerechtelijke stappen wil/moet nemen (externe geschillen- en beroepsprocedures daaronder begrepen); - voornemens tot het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsrelaties met andere rechtspersonen en/of instellingen; - op de school betrekking hebbende interne en externe kwaliteitsrapportages (waaronder begrepen inspectierapportages); - onderwijskundige projecten en/of experimenten; - afspraken met personeel die afwijken van regulier beleid of CAO; - voorgenomen benoeming en ontslag van personeel; - voornemen van omvangrijke (ver-) of nieuwbouwactiviteiten betreffende de school; - stand van zaken inzake financiële situatie binnen school en de exploitatie; - het functioneren van het team van de school. Verantwoording Artikel De schoolleiders leggen eigener beweging en desgevraagd verantwoording af aan de algemeen directeur over de inhoud, alsmede over de wijze waarop de gemandateerde taken en bevoegdheden worden uitgeoefend. De algemeen directeur kan ter zake nadere regels stellen. 2. De schoolleiders dragen er in het kader van hun verantwoordingsplicht zorg voor dat de besluiten voor zover relevant, binnen vier weken na vaststelling ter kennis van de 7 managementstatuten SKOM

8 algemeen directeur worden gebracht. Datzelfde geldt voor andere besluiten welke voor de algemeen directeur van belang kunnen zijn. 3. De schoolleiders leggen verantwoording af over de resultaten die de school bereikt en over de gang van zaken. Ook leggen zij periodiek verantwoording af over de financiële exploitatie. Schorsing en vernietiging van besluiten Artikel Besluiten van de algemeen directeur, schoolleiders kunnen wegens strijd met enig geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van de stichting of de onder de stichting ressorterende scholen door het bestuur bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk worden vernietigd. Alvorens het bestuur besluit over te gaan tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het besluit vindt hierover overleg plaats met de algemeen directeur en indien het een besluit van een schoolleider betreft binnen het schoolleiders beraad. 2. De algemeen directeur kan een besluit van een schoolleider dat naar zijn of haar oordeel voor vernietiging in aanmerking komt, geheel of gedeeltelijk schorsen voor de periode van zes weken. Alvorens de algemeen directeur besluit over te gaan tot gehele of gedeeltelijke schorsing van het besluit vindt hierover overleg plaats met betrokkene(n). 3. Het bestuur kan een besluit van de algemeen directeur dat naar haar oordeel voor vernietiging in aanmerking komt, geheel of gedeeltelijk schorsen voor de periode van zes weken. Alvorens het bestuur besluit over te gaan tot gehele of gedeeltelijke schorsing van het besluit vindt hierover overleg plaats met de algemeen directeur. Geschillenregeling Artikel Het bestuur beslist over geschillen tussen scholen, tussen de algemeen directeur en schoolleiders, tussen organen, geledingen of individuele personen voor zover het schooloverstijgende of centrale aangelegenheden betreft. Vaststelling en wijziging Artikel 16 Het managementstatuut, alsmede wijzigingen daarin, wordt vastgesteld door het bestuur, na verkregen advies ter zake van de algemeen directeur en de schoolleiders en na verkregen advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Inwerkingtreding Artikel 17 Dit managementstatuut treedt in werking op en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de algemeen directeur tot wijziging van dit statuut, na verkregen instemming van het bestuur. Iedere vier jaar vindt, op initiatief van de algemeen directeur, een evaluatie van het statuut plaats. Slotbepaling Artikel 18 In de gevallen waarin dit statuut niet voorziet beslist het bestuur. 8 managementstatuten SKOM

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Begripsbepalingen Artikel 1. In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a) stichting : de Stichting Gooise Scholen Federatie; b) statuten

Nadere informatie

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4 Bestuursstatuut Datum : 3 maart 2008 Herzien : - Status : Definitief CvB : 19/05/2008 KD-PO : n.v.t. KD-VO : n.v.t. PMR : n.v.t. MR : n.v.t. GMR : n.v.t. RvT : n.v.t. Door : Bestuur De Basis en Willem

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting Werkplaats Kindergemeenschap

Managementstatuut Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Managementstatuut Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Statutaire grondslag (artikel 8 lid 2 Statuten Stichting Werkplaats Kindergemeenschap): Het bestuur kan schriftelijk een algemene of bijzondere

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier managementstatuut stichting Noordkwartier d.d. 1 januari 2013 onderwijsbureau meppel/md - pagina 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM Versie 27 september 2012 Opnieuw vastgesteld op 8 december 2016 1 PREAMBULE In dit managementstatuut worden door het bestuur van de

Nadere informatie

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d Aan: Van: Bestuurscommissie Winkler Prins Ferdinand Vinke, centraal directeur Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d. 11-11-2010 Datum: 11 juni 2012 Status: Besluitvorming vergadering

Nadere informatie

REGELING BESTUUR EN TOEZICHT

REGELING BESTUUR EN TOEZICHT O N D E R W Y S S T I C H T I N G Z E L F S T A N D I G E G Y M N A S I A Vossius Amsterdam Stedelijk Haarlem Barlaeus Amsterdam REGELING BESTUUR EN TOEZICHT Bernrode Heeswijk- Dinther Felisenum Velsen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland PREAMBULE De Wet op het voortgezet onderwijs ("Wvo"), bepaalt dat bijzondere

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen:

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen: Vergaderstuk 11.03.28.07.01 Managementstatuut Begripsbepalingen: De Stichting Raad van Toezicht College van Bestuur Schooldirectie Directieoverleg Managementstatuut Bestuurscontract Managementcontract

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Bestuursen. Managementstatuut

Bestuursen. Managementstatuut Bestuursen Managementstatuut Vastgesteld, bestuur 29-01-2008 1 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Dalfsen Preambule Dit statuut regelt de mandatering van taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT 1. Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van het bepaalde in art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Algemene bepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut eambule Dit managementstatuut regelt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeuren van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 1 Diro Besproken 2010-2011 MR Instemming 20-06-2011 Bestuur Vastgesteld 21-06-2011 Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 2 Inhoud Preambule 3

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

Bestuurs- en directiereglement

Bestuurs- en directiereglement Versie: 1.0 Datum: 7 mei 2015 Bestuurs- en directiereglement 1. Begripsbepalingen a. Stichting: Stichting SecureFeed; b. Statuten: de Statuten van de Stichting, zoals vastgesteld op 24 juni 2014; c. Bestuur:

Nadere informatie

Managementstatuut. Esprit Scholen

Managementstatuut. Esprit Scholen Managementstatuut Esprit Scholen Amsterdam, Opnieuw vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur d.d. 6 december 2013 Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit,

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: a) Adviesraad: het adviesorgaan van de CUR, zoals ingesteld door de CUR op basis van artikel 25 lid 2 van het Reglement

Nadere informatie

Statuten Stichting PCPO Westland

Statuten Stichting PCPO Westland Statuten PCPOW 140901 1 Statuten Stichting PCPO Westland STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM, VESTIGING EN DUUR 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs regio Westland, afgekort

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Bestuursreglement voor de Stichting Tabor College

Bestuursreglement voor de Stichting Tabor College Bestuursreglement voor de Stichting Tabor College Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a) stichting : de Stichting Tabor College; b) statuten : de statuten van de stichting;

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten van de stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten I. Algemeen II. III. IV. Organisatie Het

Nadere informatie

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND Managementstatuut Dit managementstatuut bevat wijzigingen op het per 2008 vastgestelde statuut. De wijzigingen zijn op 6 december 2011 besproken in het CMT,

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College.

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College. *13.15375* Behandelend ambtenaar: C. Houtenbos Afdeling/cluster: afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/cluster JOS Telefoonnr.: 0591-535387 Portefeuillehouder: Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Islamitische School. Amsterdam

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Islamitische School. Amsterdam MANAGEMENTSTATUUT Stichting Islamitische School Amsterdam Preambule Op grond van artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) dient het bestuur een managementstatuut vast te stellen. In het managementstatuut

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bestuursstatuut. Vereniging voor Christelijk. Onderwijs in Midden en Oost Groningen. Te Oude Pekela

Bestuursstatuut. Vereniging voor Christelijk. Onderwijs in Midden en Oost Groningen. Te Oude Pekela Bijlage 4 Bestuursstatuut Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Midden en Oost Groningen Te Oude Pekela 25 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit statuut wordt verstaan onder: Vereniging : Vereniging voor

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs behorende bij de statuten van Ons Middelbaar Onderwijs van 1 januari 2011 2011. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden STICHTING VRIJE SCHOOL NOORD EN OOST-Nederland Definitief besluit d.d. 2 mei 2016 Pagina 1 Inleiding Middels

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND Begrippen a. In dit reglement wordt onder raad verstaan de Raad van Toezicht. b. In dit reglement wordt onder bestuur verstaan

Nadere informatie

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Dit managementstatuut is een uitwerkingsdocument van het bestuursreglement en regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

Reglement bestuurder, Raad van Toezicht en Schoolleider versie 13 januari Reglement mbt bestuurder en Raad van Toezicht ZWN

Reglement bestuurder, Raad van Toezicht en Schoolleider versie 13 januari Reglement mbt bestuurder en Raad van Toezicht ZWN Het reglement bestuurder en Raad van Toezicht ZWN en het Reglement Directie/Schoolleider zijn vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 20 januari 2009. Deze reglementen hebben interne

Nadere informatie

Bestuursreglement - september 2014

Bestuursreglement - september 2014 Bestuursreglement - september 2014 Werkveld: Datum: Vastgesteld: Advies GMR: Eerst volgende toetsing: Gewijzigd: Advies GMR: Bestuur en organisatie September 2014 16 september 2014 nvt 2018 2 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Versie d.d. 26 september 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap... 3 Hoofdstuk 3 Informatievoorziening...

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS A. Statuut Preambule Dit managementstatuut is gebaseerd op het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen, zoals dat door het bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Alliantie VO / pag. 1

Bestuursreglement. Bestuursreglement Alliantie VO / pag. 1 Bestuursreglement Bestuursreglement Alliantie VO / pag. 1 Dit reglement is een bestuursreglement in de zin van artikel 6 lid 1 van de statuten. Het regelt de verdeling van taken en bevoegdheden tussen

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem

Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem Inhoudsopgave A. Preambule 3 B. Managementstatuut 4 Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 De besturingsfilosofie Artikel 3 Mandatering van bestuurlijke bevoegdheden

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage: Definitiebepalingen Vaststelling

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Bestuursstatuut. Stichting Viviani

Bestuursstatuut. Stichting Viviani Bestuursstatuut Stichting Viviani Artikel 1 Begripsbepalingen In dit statuut wordt verstaan onder: Stichting : Stichting Viviani te Emmen; Raad van Toezicht : het toezichthoudend orgaan van de Stichting;

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 BEGRIPSBEPALING Bestuur Het bestuur van Stichting Cambium Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenberaad Managementcontract

Nadere informatie

Bestuursreglement Sanquin

Bestuursreglement Sanquin Raad van Bestuur Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon (020) 512 30 00 Fax (020) 512 33 03 www.sanquin.nl Auteur(s) H.M.H. de Bruijn-van Beek Datum 10-02-2006 Ons kenmerk

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

: REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT. Handboeknummer : Datum : 15 juli 2011 Auteur : Verantwoordelijk : CvB/RvT

: REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT. Handboeknummer : Datum : 15 juli 2011 Auteur : Verantwoordelijk : CvB/RvT NAAM PROTOCOL Handboeknummer : 8.1.1. Datum : 15 juli 2011 Auteur : Verantwoordelijk : CvB/RvT : REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Definitieve vaststelling SL2/CvB na besluitvormingsprocedure: Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Jacob Catsstraat 82 3771 GM Barneveld tel. 0342 478243 www.dedrieslag.nl Dhr. A. van den Berkt Algemeen

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie