Bestuursen. Managementstatuut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursen. Managementstatuut"

Transcriptie

1 Bestuursen Managementstatuut Vastgesteld, bestuur

2 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Dalfsen Preambule Dit statuut regelt de mandatering van taken en bevoegdheden van het bestuur aan de algemeen directeur en de directeuren van de vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Dalfsen (hierna te noemen: de vereniging). Het hieronder bepaalde past binnen en is ondergeschikt aan de door de Rijksoverheid vastgestelde regelingen ter zake, waaronder het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel (hierna te noemen CAO-PO 2008) Het bestuurs- en managementstatuut is een uitwerking van het Besturingsfilosofie van de vereniging PCO te Dalfsen. Dit besturingsmodel is derhalve kaderstellend voor hetgeen in dit statuut is neergelegd. Dit reglement is na overleg en met instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad door het bestuur bijgesteld op, Datum: 29 januari 2008 Handtekening: P.J. van Zanten, voorzitter R.M. van Vuure, secretaris PCO Dalfsen, bestuurs- en managementstatuut

3 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Mandatering 4 Artikel 3 Algemene taken en bevoegdheden van het bestuur 5 Artikel 4 Algemene taken en bevoegdheden van de algemeen directeur 5 Artikel 5 Algemene taken van de directeur 7 Artikel 6 Het managementcontract 8 Artikel 7 Managementteam 8 Artikel 8 Verantwoording 9 Artikel 9 Schorsing en vernietiging van besluiten 9 Artikel 10 Geschillenregeling 9 Artikel 11 Wijziging bestuurs- en managementstatuut 10 Artikel 12 Evaluatie 10 PCO Dalfsen, bestuurs- en managementstatuut

4 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit statuut wordt verstaan onder: a) vereniging: de vereniging voor protestants christelijk onderwijs in de gemeente Dalfsen en omgeving (PCO e.o.). b) bestuur: het bestuur van de onder a. genoemde vereniging. c) algemeen directeur: de functionaris die door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur en binnen door het onderwijs vastgestelde grenzen is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. d) directeur: de functionaris die conform de Wet op het Primair Onderwijs is belast met de leiding van een school. e) directie: het team van adjunct-directeur en directeur c.q. plv.directeur en directeur f) goedkeuren: het zonder aanbrengen van wijzigingen akkoord gaan door een hoger orgaan met een vastgesteld besluit. In gevallen waarin goedkeuring vereist is krijgt een besluit pas interne en externe werking na de verkregen goedkeuring. g) vaststellen: het nemen van een beslissing door een daartoe bevoegd orgaan betreffende de inhoud van een regeling, een plan of een ander besluit, al dan niet door het aanbrengen van wijzigingen in daartoe gedane voorstellen. h) managementteam: het periodiek overleg van de algemeen directeur met de directeuren van de scholen die door de vereniging in stand worden gehouden. i) managementcontract: het document waarin is opgenomen de afspraken die het bestuur maakt met de algemeen directeur of die de algemeen directeur namens het bestuur met de directeur maakt. j) mandatering: machtiging door het bestuur aan de algemeen directeur dan wel de directeuren tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitoefenen van taken en bevoegdheden. Onverlet blijft de bevoegdheid van het bestuur om aanwijzingen te geven en zo nodig de bevoegdheid zelf uit te oefenen. k) strategisch beleidsplan: het strategisch kaderstellend beleidsplan van de vereniging en daarmee richtinggevend voor de schoolplannen. l) schoolbeleidsplan: het plan dat iedere school opstelt als schooleigen uitwerking van het strategisch beleidsplan. m) bestuursformatieplan: Het (personeels)formatiebeleid van het bestuur op basis van de regelgeving ten aanzien van de in te zetten formatiebudgetten en formatieve verplichtingen. Artikel 2 Mandatering Bij de toedeling door het bestuur van taken en bevoegdheden aan de algemeen directeur geldt als uitgangspunt, dat al hetgeen niet uitdrukkelijk is voorbehouden aan het bestuur geacht wordt te zijn gemandateerd aan de algemeen directeur. De algemeen directeur kan aan hem gemandateerde taken en bevoegdheden doormandateren aan de directeuren. PCO Dalfsen, bestuurs- en managementstatuut

5 Artikel Algemene taken en bevoegdheden van het bestuur Het bestuur a) is belast met het bestuur van de vereniging, het ziet toe op de naleving van de statuten en het bestuurs- en managementstatuut en het bewaakt de doelstelling en de grondslag van de vereniging alsmede de kwaliteit van het onderwijs aan de door de vereniging in stand gehouden scholen; b) benoemt, schorst en ontslaat de algemeen directeur en de directeuren, e.e.a. met inachtneming van een daartoe door het bestuur vastgestelde procedure. Het stelt de arbeidsvoorwaarden van het personeel vast voor zover deze niet geregeld worden in de op de vereniging van toepassing zijnde CAO; c) ziet toe op het beleid en het functioneren van de algemeen directeur. Het kan de algemeen directeur terzake nadere richtlijnen verstrekken en staat hem met raad terzijde; d) draagt zorg voor een jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprek tussen een vertegenwoordiging van het bestuur en de algemeen directeur; e) deelt taken en bevoegdheden aan de algemeen directeur toe op basis van mandatering Bijzondere taken en bevoegdheden van het bestuur Het bestuur legt voor het gehele gevoerde beleid verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering; mede in verband hiermee behoudt het bestuur de hierna genoemde bevoegdheden aan zich: a) de vaststelling en wijziging van de statuten, het bestuurs- en managementstatuut en de reglementen van MR en GMR; b) vaststellen en wijzigen van de bestuurs- en managementstructuur; c) de benoeming van de accountant die de geïntegreerde jaarrekening controleert; d) de vaststelling van de geïntegreerde begroting en de geïntegreerde jaarrekening van de vereniging; e) het aangaan van overeenkomsten tot geldleningen, het voeren van processen, de beschikking van goederen van het bevoegd gezag en het vormen van fondsen in overleg met de algemeen directeur; f) de vaststelling van het strategisch beleid voor de vereniging; dit na overleg met het MT; g) de goedkeuring van het bestuursformatieplan; h) de vaststelling van (meerjaren) beleidsplannen en het goedkeuren van verslagen inzake onderwijs, organisatie, personeel, huisvesting en financiën van de gezamenlijke scholen; i) het vaststellen van beleid inzake het aangaan of beëindigen van samenwerking met derden; j) stichting, fusie of opheffing van één of meer scholen; k) de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; l) het uitschrijven van bestuurs- en ledenvergaderingen. Artikel Algemene taken en bevoegdheden van de algemeen directeur De algemeen directeur a) oefent de door het bestuur aan hem gemandateerde taken en bevoegdheden uit binnen het kader van het door het bestuur goedgekeurde dan wel vastgestelde beleid. Hij legt voor het door hem gevoerde beleid en beheer en voor de wijze van uitvoering van de aan hem toegedeelde taken en bevoegdheden verantwoording af aan het bestuur; b) neemt initiatieven en stimuleert initiatieven in het kader van het strategische beleidsplan; c) geeft leiding aan het bureau van de vereniging en aan de directeuren van de scholen die onder de vereniging ressorteren. De algemeen directeur is voorzitter van het managementteam; d) draagt zorg voor de informatievoorziening van bestuur, directeuren en GMR; e) stuurt de commissies/werkgroepen aan. PCO Dalfsen, bestuurs- en managementstatuut

6 4.2. Bijzondere taken en bevoegdheden van de algemeen directeur Ten aanzien van het bestuur a) De algemeen directeur draagt zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening aan het bestuur m.b.t. alle onderwerpen die voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het bestuur relevant zijn. Hij verstrekt terstond aan het bestuur alle gevraagde inlichtingen; b) De algemeen directeur bereidt de besluiten van het bestuur voor en voert deze uit met inachtneming van door het bestuur terzake verstrekte aanwijzingen; c) De algemeen directeur heeft de leiding over het secretariaat van de vereniging Ten aanzien van de identiteit De algemeen directeur is belast met de bewaking en evaluatie van het identiteitsbeleid Ten aanzien van (externe) contacten en vertegenwoordigingen a) De algemeen directeur vertegenwoordigt de vereniging in externe contacten die niet tot de gemandateerde bevoegdheid van de directeuren behoren; b) De algemeen directeur voert het overleg met de GMR inzake aan hem gemandateerde aangelegenheden Ten aanzien van het personeel a) De algemeen directeur is belast met het initiëren, formuleren en evalueren van (meerjarige) beleidsplannen inzake personeel, waaronder het opstellen van integraal personeelsbeleid en andere uit de CAO PO voortvloeiende personeelsbeleidsplannen; b) De algemeen directeur stelt het (meerjaren) bestuursformatieplan op; c) De algemeen directeur initieert, formuleert en evalueert het ARBO-beleid; d) De algemeen directeur stelt het sociaal jaarverslag op; e) De algemeen directeur benoemt en ontslaat het personeel van de scholen, met uitzondering van de directeuren, conform de daartoe opgestelde regelingen. In geval van ontslag anders dan op eigen verzoek en ingeval het ontslag van een aanmerkelijk aantal werknemers betreft, berust de bevoegdheid tot ontslag bij het bestuur; f) De algemeen directeur past wet- en regelgeving toe betreffende het personeel. g) De algemeen directeur is belast met de personeelszorg met betrekking tot de directeuren; h) De algemeen directeur voert namens het bestuur de functionerings- en beoordelingsgesprekken (o.a. P.O.P.) met de directeuren. i) De algemeen directeur stelt op verenigingsniveau een nascholingsplan op Ten aanzien van financiën, beheer en organisatie a) De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het (meerjaren) financieel beleidsplan en huisvestingsbeleidsplan voor de vereniging; b) De algemeen directeur stelt jaarlijks de geïntegreerde begroting en jaarrekening van de vereniging op en legt deze ter vaststelling voor aan het bestuur; c) De algemeen directeur stelt jaarlijks de begroting en jaarrekening van de scholen vast; d) De algemeen directeur evalueert het financieel en huisvestingsbeleid op verenigingsniveau; e) De algemeen directeur onderzoekt subsidiemogelijkheden en bewaakt de toepassing van de overschrijdingsregeling door de gemeente Ten aanzien van het onderwijskundig beleid a) De algemeen directeur is belast met het ontwikkelen en begeleiden van de implementatie van beleid inzake kwaliteitszorg op verenigingsniveau; b) De algemeen directeur bevordert de onderwijskundige samenwerking tussen scholen van de vereniging; c) De algemeen directeur draagt zorg voor een tijdige opstelling van schoolplan en schoolgids door de directeuren; d) De algemeen directeur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van het onderwijskundig beleid, waaronder het onderwijsrendement van de scholen. PCO Dalfsen, bestuurs- en managementstatuut

7 Artikel Algemene taken van de directeur De directeur geeft onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur leiding aan de school en aan de ontwikkeling van de school. De directeur a) levert onder meer door bespreking in de commissies en het managementteam - een bijdrage aan de totstandkoming van beleid in alle zaken die van belang zijn voor de vereniging als geheel; b) is in de dagelijkse schoolpraktijk belast met het verwerkelijken van de grondslag en doelstelling van de vereniging; c) vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de school bij de algemeen directeur en bij de directeuren van de andere scholen; d) oefent de aan hem gemandateerde bevoegdheden uit binnen de voor de vereniging geldende kaders en met inachtneming van de door de algemeen directeur verstrekte aanwijzingen; e) onderhoudt de contacten en voert het overleg met de medezeggenschapsraad en de ouderraad van de school terzake van de aan hem gemandateerde bevoegdheden; f) onderhoudt de externe contacten van de school en vertegenwoordigt de school in extern overleg voor zover dit voortvloeit uit de aan hem gemandateerde bevoegdheden. 5.2 Bijzondere taken van de directeur Ten aanzien van de organisatie van de school a) De directeur stelt de werkwijze en de taakverdeling binnen de schoolleiding vast; b) De directeur stelt de organisatie en overlegstructuur binnen de school vast; c) De directeur draagt zorg voor de bewaking en bevordering van de kwaliteit van het onderwijs op de school; d) De directeur stelt de schoolgids en het schoolplan op; e) De directeur is binnen het vastgestelde beleid en met inachtneming van de wettelijke regeling, belast met de inschrijving, uitschrijving en verwijdering van leerlingen, dit met inachtneming van het protocol Toelatingsbeleid. f) De directeur draagt zorg voor een deugdelijke schooladministratie Ten aanzien van het onderwijskundig beleid a) De directeur is verantwoordelijk voor het initiëren formuleren en evalueren van het onderwijskundig beleid van de school; b) De directeur geeft invulling aan het zorgplan WSNS op de school en draagt zorg voor uitvoering van dit plan; c) De directeur houdt klassenbezoeken, stimuleert teamvorming en bevordert collegiale consultatie; d) De directeur is binnen de vastgestelde kaders belast met de ontwikkeling en uitvoering van het ICT-beleid op de school Ten aanzien van het personeel a) De directeur stelt binnen de vastgestelde begroting en het bestuursformatieplan het schoolformatieplan op; b) De directeur draagt zorg voor de uitvoering van het personeelsbeleid op de school binnen de kaders en uitgangspunten van het personeelsbeleid van de vereniging en de CAO PO; c) De directeur coacht en begeleidt de personeelsleden op zijn school; d) De directeur is belast met de personeelszorg voor de personeelsleden van zijn school. e) De directeur onderhoudt de contacten met het sociaal medisch team; f) De directeur voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met het personeel van de school. Hij draagt zorg voor de opstelling van persoonlijke ontwikkelingsplannen; g) De directeur stelt het taakbeleid voor de school op; h) De directeur stelt het (meerjaren) scholingsbeleid voor de school op; PCO Dalfsen, bestuurs- en managementstatuut

8 i) De directeur is bevoegd om met inachtneming van de vastgestelde procedure vervangingsbenoemingen te doen; j) De directeur geeft de ziek- en herstelmeldingen door conform de daartoe vastgestelde procedure; k) De directeur geeft mutaties ten aanzien van het personeel door conform de daartoe vastgestelde procedure; l) De directeur draagt zorg voor een tijdige en correcte uitgifte van akten van benoeming conform de daartoe vastgestelde procedure; m) De directeur intervenieert, na overleg met de algemeen directeur, bij disfunctioneren van en conflicten met personeelsleden; n) De directeur draagt zorg voor een deugdelijke personeelsadministratie Ten aanzien van het financieel beleid a) De directeur stelt de (meerjaren)begroting en jaarrekening met betrekking tot zijn eigen school vast. b) De directeur is bevoegd uitgaven te doen tot het beloop van de bedragen in de vastgestelde schoolbegroting Ten aanzien van het beheer De directeur draagt zorg voor het dagelijks beheer van de huisvesting en is bevoegd om daartoe kleine reparaties uit te laten voeren, binnen de begroting. Artikel 6 Het managementcontract Algemeen directeur a) Aan het eind van elk schooljaar sluit het bestuur met de algemeen directeur een managementcontract voor het nieuwe schooljaar met specifieke aandachtspunten; b) De afspraken die gemaakt worden in elk van de managementcontracten zijn mede gebaseerd op de evaluatie van het aflopende contract; c) Naast de verwachtingen die het bestuur heeft ten aanzien van het functioneren van de algemeen directeur, omvat het contract ook afspraken met betrekking tot de facilitering van de algemeen directeur ten behoeve van de uitvoering van zijn taak; d) Er vindt jaarlijks een rapportage plaats n.a.v. het managementcontract. Directeur a) Aan het eind van elk schooljaar sluit de algemeen directeur met elk van de directeuren een managementcontract voor het nieuwe schooljaar met specifieke aandachtspunten. b) De afspraken die gemaakt worden in elk van de managementcontracten zijn mede gebaseerd op de evaluatie van het aflopende contract. c) Naast de verwachtingen die de algemeen directeur heeft ten aanzien van het functioneren van de directeur, omvat het contract ook afspraken met betrekking tot de facilitering van de directeur ten behoeve van de uitvoering van zijn taak. d) Er vindt jaarlijks een rapportage plaats n.a.v. het managementcontract. Artikel 7 Managementteam a) De algemeen directeur voert volgens een jaarlijks op te stellen vergaderrooster en voorts zo dikwijls als hij dit nodig acht, gezamenlijk overleg met de directeuren over alle zaken, die voor meer dan één school dan wel voor de vereniging als geheel van belang zijn. Hij stelt in overleg met de directeuren regels vast betreffende de voorbereiding, de agendering en de verslaglegging van het managementteam. De algemeen directeur stelt jaarlijks na overleg met de directeuren voor de start van het nieuwe schooljaar een werkplan op waarin is aangegeven welke bovenschoolse zaken in het directieoverleg aan de orde zullen komen; PCO Dalfsen, bestuurs- en managementstatuut

9 b) Besluiten in het managementteam worden in beginsel genomen op basis van consensus. Kan geen consensus worden bereikt, dan wordt bij gewone meerderheid van stemmen besloten. Staken de stemmen, dan is de stem van de algemeen directeur doorslaggevend; c) De algemeen directeur kan de leden van het managementteam verzoeken een bijdrage te leveren aan de bovenschoolse beleidsontwikkeling. Artikel 8 Verantwoording De algemeen directeur rapporteert minimaal tweemaal per jaar aan het bestuur over het door hem gevoerde beleid en de door hem verrichte werkzaamheden. Deze rapportages bevatten in elk geval: - de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de diverse beleidsplannen en het managementcontract; - de algemene gang van zaken in de scholen; - een overzicht van de in- en uitstroomgegevens van de scholen; - de ontwikkelingen in het personeelsbestand; - een overzicht van inkomsten en uitgaven en de stand van zaken met betrekking tot de begrotingsbewaking. Elk van de directeuren rapporteert minimaal tweemaal per jaar aan de algemeen directeur over het door hem gevoerde beleid op de school en de door hem verrichte werkzaamheden. De rapportage bevat in elk geval: - de algemene gang van zaken op de school; - een overzicht van de in- en uitstroomgegevens van de school; - de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de diverse beleidsplannen en het managementcontract; - de ontwikkelingen in het personeelsbestand van de school; - een overzicht van inkomsten en uitgaven en de stand van zaken met betrekking tot de begrotingsbewaking. Artikel 9 Schorsing en vernietiging van besluiten a) Besluiten van de algemeen directeur kunnen wegens strijd met enig geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van de scholen of de vereniging door het bestuur worden vernietigd. b) Het bestuur kan een besluit van de algemeen directeur dat naar zijn oordeel in aanmerking komt voor vernietiging geheel of gedeeltelijk schorsen. De schorsingstermijn bedraagt twee weken. Binnen deze termijn zal het bestuur een besluit dienen te nemen m.b.t. de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het geschorste besluit. c) Besluiten van een directeur kunnen wegens strijd met enig geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van de scholen of de vereniging door de algemeen directeur worden vernietigd. d) De algemeen directeur kan een besluit van een directeur dat naar zijn oordeel in aanmerking komt voor vernietiging geheel of gedeeltelijk schorsen. De schorsingstermijn bedraagt twee weken. Binnen deze termijn zal de algemeen directeur een besluit dienen te nemen m.b.t. de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het geschorste besluit. Artikel 10 Geschillenregeling Het bestuur beslist over geschillen tussen de algemeen directeur en één of meer directeuren. De algemeen directeur beslist over geschillen tussen directeuren en/of scholen. PCO Dalfsen, bestuurs- en managementstatuut

10 Artikel 11 Wijziging bestuurs- en managementstatuut Het bestuur is bevoegd dit statuut te wijzigen, na overleg met de algemeen directeur en de directeuren. Vaststelling en wijziging van dit statuut is onderwerp van medezeggenschap overeenkomstig het bepaalde in het voor de vereniging geldende gemeenschappelijk medezeggenschapsreglement. Artikel 12 Evaluatie Dit statuut wordt twee jaar na inwerkingtreding door het bestuur geëvalueerd na raadpleging van de algemeen directeur, de directeuren en de GMR. PCO Dalfsen, bestuurs- en managementstatuut

11 PCO Dalfsen, bestuurs- en managementstatuut

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut eambule Dit managementstatuut regelt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeuren van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging.

Nadere informatie

Directiestatuut van de stichting

Directiestatuut van de stichting Vademecum SSOE hoofdstuk 2.3 / blad 1 van 5 Directiestatuut van de stichting Dit reglement is een directiestatuut in de zin van artikel 31 van de Wet op de expertise centra, artikel van de statuten van

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen:

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen: Vergaderstuk 11.03.28.07.01 Managementstatuut Begripsbepalingen: De Stichting Raad van Toezicht College van Bestuur Schooldirectie Directieoverleg Managementstatuut Bestuurscontract Managementcontract

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier managementstatuut stichting Noordkwartier d.d. 1 januari 2013 onderwijsbureau meppel/md - pagina 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Vastgesteld in 2004 door de vier rechtsvoorgangers van de Stichting Fluenta in het fusierapport; de formele inwerkingtreding van dit statuut is 1 augustus

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015

MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015 MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015 Dit reglement is een managementstatuut in de zin van art. 32 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het bevat de regeling van de verdeling van de algemene en bijzondere

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag MANAGEMENTSTATUUT November 2010 ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag Begripsbepaling In dit statuut wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van de Vereniging voor Montessorionderwijs te Den Haag ( de

Nadere informatie

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Dit managementstatuut is een uitwerkingsdocument van het bestuursreglement en regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 BEGRIPSBEPALING Bestuur Het bestuur van Stichting Cambium Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenberaad Managementcontract

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK 1 Inhoudsopgave Besturingsmodel... 3 Begripsbepalingen... 4 De artikelen... 6 Taakverdeling... 6 Het bestuur... 6 De Algemeen Directeur... 7 Het

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

Managementstatuut SKOM

Managementstatuut SKOM Managementstatuut SKOM Het managementstatuut regelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en de schoolleiders.

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

Managementstatuut. Esprit Scholen

Managementstatuut. Esprit Scholen Managementstatuut Esprit Scholen Amsterdam, Opnieuw vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur d.d. 6 december 2013 Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit,

Nadere informatie

Directiestatuut. Montessori Vereniging Vreugd en Rust

Directiestatuut. Montessori Vereniging Vreugd en Rust Directiestatuut Montessori Vereniging Vreugd en Rust Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Zelfbeheer... 2 1.2 De positie van de directie... 2 1.3 Het managementrapportagesysteem... 2 2. De verhouding tussen

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Managementstatuut PO Lucas Onderwijs

Managementstatuut PO Lucas Onderwijs Lucas Onderwijs Preambule De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) bepaalt dat bijzondere scholen onder het bestuur staan van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich het geven van onderwijs

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Begripsbepalingen Artikel 1 College van Bestuur Sectordirecteur Vestigingsdirecteur Directeur Personeel SCOPE VO-directie Unitleider Locatieleider

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Islamitische School. Amsterdam

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Islamitische School. Amsterdam MANAGEMENTSTATUUT Stichting Islamitische School Amsterdam Preambule Op grond van artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) dient het bestuur een managementstatuut vast te stellen. In het managementstatuut

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM Versie 27 september 2012 Opnieuw vastgesteld op 8 december 2016 1 PREAMBULE In dit managementstatuut worden door het bestuur van de

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT 1. Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van het bepaalde in art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs Besturen op hoofdlijnen Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs De bestuurlijke organisatie van het primair en het voortgezet onderwijs is aan het veranderen. Veel besturen

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 1 Diro Besproken 2010-2011 MR Instemming 20-06-2011 Bestuur Vastgesteld 21-06-2011 Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 2 Inhoud Preambule 3

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland PREAMBULE De Wet op het voortgezet onderwijs ("Wvo"), bepaalt dat bijzondere

Nadere informatie

BESTUURS- EN MANAGEMENTSTATUUT.

BESTUURS- EN MANAGEMENTSTATUUT. BESTUURS- EN MANAGEMENTSTATUUT. Inleiding Het bestuurs-en managementstatuut van het Openbaar Primair Onderwijs Raalte en Olst- Wijhe is ontwikkeld en samengesteld door de werkgroep bestuurlijke fusie OPO

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS A. Statuut Preambule Dit managementstatuut is gebaseerd op het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen, zoals dat door het bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs September 2011 Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOS te Rijssen Preambule Het Bestuur van de Stichting ROOS en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK. Katwijk aan Zee. Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren

BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK. Katwijk aan Zee. Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK Katwijk aan Zee Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren Concepttekst 17 maart 2006 t.b.v. GMR Inleiding Het bestuur

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten Medezeggenschapsstatuut van CSG Liudger te Drachten Versie: 15 september 2014 Inhoudsopgave 1 Preambule 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Nadere informatie

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4 Bestuursstatuut Datum : 3 maart 2008 Herzien : - Status : Definitief CvB : 19/05/2008 KD-PO : n.v.t. KD-VO : n.v.t. PMR : n.v.t. MR : n.v.t. GMR : n.v.t. RvT : n.v.t. Door : Bestuur De Basis en Willem

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d Aan: Van: Bestuurscommissie Winkler Prins Ferdinand Vinke, centraal directeur Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d. 11-11-2010 Datum: 11 juni 2012 Status: Besluitvorming vergadering

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Versie d.d. 26 september 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap... 3 Hoofdstuk 3 Informatievoorziening...

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden STICHTING VRIJE SCHOOL NOORD EN OOST-Nederland Definitief besluit d.d. 2 mei 2016 Pagina 1 Inleiding Middels

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Directiestatuut Stichting Passionate Bulkboek Het bestuur van de Stichting Passionate Bulkboek - overwegende dat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Pre-ambule Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van de onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

Bestuurs- en managementstatuut

Bestuurs- en managementstatuut Bestuurs- en managementstatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

RIS128180B_30-MEI-2005

RIS128180B_30-MEI-2005 Bijlage 2 RIS128180B_30-MEI-2005 Directiestatuut gemeentelijk primair onderwijs Clusterstatuut gemeentelijk primair onderwijs Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Definitiebepalingen Artikel 2 Inleidende

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

Schooldirectiestatuut. 2College. per 1 augustus 2007

Schooldirectiestatuut. 2College. per 1 augustus 2007 Schooldirectiestatuut 2College per 1 augustus 2007 Tilburg, 3 september 2007 PREAMBULE Het schooldirectiestatuut regelt de verhouding tussen de algemeen directeur van 2College en de vestigingsdirecteuren

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles

Medezeggenschapsstatuut Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles Januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Aard en werkingsduur statuut... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap van

Statuut Medezeggenschap van Statuut Medezeggenschap van Onderwijsstichting ARCADE 2.6.1.2 b Versie 1.5 Datum GMR: 10-12-2013 Statuut Medezeggenschap van Onderwijsstichting Arcade Inhoudsopgave van het Statuut Medezeggenschap van

Nadere informatie

Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling

Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling Werkdocument schematisch overzicht verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur algemene directie en schooldirecties Begrippenverklaring

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Preambule Het CvB van stichting Swalm en Roer en de GMR, van de volgende scholen: Openbare scholen: 1. OBS Aan de

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs behorende bij de statuten van Ons Middelbaar Onderwijs van 1 januari 2011 2011. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Algemene bepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband

Nadere informatie

MR statuut Medezeggenschapsraad

MR statuut Medezeggenschapsraad MR statuut Medezeggenschapsraad Montessorischool Loenersloot Hollandstraat 25 3634 AS Loenersloot Telefoon: 0294-291597 directie@montessorischoolloenersloot.nl www.montessorischoolloenersloot.nl Statuut

Nadere informatie

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal Directiestatuut m.i.v. 1 januari 2011 Christelijk Lyceum Veenendaal Inhoudsopgave 1 Bestuurlijke organisatie en ontwikkelingen... 3 1.1 Uitgangspunten voor de besturing... 3 1.2 De organisatorische opzet...

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN STICHTING "HET RIJNLANDS LYCEUM"

MANAGEMENTSTATUUT VAN STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM MANAGEMENTSTATUUT VAN STICHTING "HET RIJNLANDS LYCEUM" Artikel 1. Begripsbepalingen. 1.1 In dit managementstatuut wordt verstaan onder: (a) het "Bestuur": het Bestuur van de Stichting, als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap

Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Harderwijk, 27 september 2007 wdu med 07-002 1 Preambule Het bestuur van de Stichting proo en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Gemeente Elburg:

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem

Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem Inhoudsopgave A. Preambule 3 B. Managementstatuut 4 Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 De besturingsfilosofie Artikel 3 Mandatering van bestuurlijke bevoegdheden

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: a) Adviesraad: het adviesorgaan van de CUR, zoals ingesteld door de CUR op basis van artikel 25 lid 2 van het Reglement

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Alliantie VO / pag. 1

Bestuursreglement. Bestuursreglement Alliantie VO / pag. 1 Bestuursreglement Bestuursreglement Alliantie VO / pag. 1 Dit reglement is een bestuursreglement in de zin van artikel 6 lid 1 van de statuten. Het regelt de verdeling van taken en bevoegdheden tussen

Nadere informatie

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND Managementstatuut Dit managementstatuut bevat wijzigingen op het per 2008 vastgestelde statuut. De wijzigingen zijn op 6 december 2011 besproken in het CMT,

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting Werkplaats Kindergemeenschap

Managementstatuut Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Managementstatuut Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Statutaire grondslag (artikel 8 lid 2 Statuten Stichting Werkplaats Kindergemeenschap): Het bestuur kan schriftelijk een algemene of bijzondere

Nadere informatie

Managementstatuut VO Stichting Lucas Onderwijs

Managementstatuut VO Stichting Lucas Onderwijs Stichting Lucas Onderwijs Vastgesteld op 9 juni 2016 Inwerkingtreding 1 augustus 2016 1/15 Oplegnotitie 1 Aanleiding 1.1 Stichting Lucas Onderwijs ("Lucas") houdt onder meer scholen voor voortgezet onderwijs

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten van de stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten I. Algemeen II. III. IV. Organisatie Het

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Begripsbepalingen Artikel 1. In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a) stichting : de Stichting Gooise Scholen Federatie; b) statuten

Nadere informatie