MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012"

Transcriptie

1 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December

2 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs Dit managementstatuut is gebaseerd op artikel 10 van de statuten van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland te Noordhorn. (VGPONN) In het kader van de wettelijk verplichte scheiding tussen bestuur en (intern) toezicht op basis van de wetswijziging Goed onderwijs, goed bestuur, zijn schoolbesturen verplicht met ingang van 1 augustus 2011 een scheiding aan te brengen tussen bestuur en (intern) toezicht. Het bestuur voldoet met de vaststelling van dit statuut aan deze verplichting. Het bestuur heeft hierbij gekozen voor het zogenaamde delegatie-model. Hierin worden de meeste bestuurlijke taken en bevoegdheden door het bestuur van de vereniging overgedragen (gedelegeerd) aan de algemeen directeur van de onder de vereniging ressorterende scholen. Het bestuur vervult hoofdzakelijk een toezichthoudende rol. Dit document is vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 december 2012 en treedt in werking op 1 maart Voorzitter, (getekend: ) Secretaris, (getekend: ) 2

3 INHOUD I. Begripsbepaling II. III. IV. Taken en bevoegdheden van het bestuur Taken en bevoegdheden van de algemeen directeur Mandatering door de algemeen directeur V. Taken en bevoegdheden van de locatiedirecteur VI. VII. VIII. IX. Directeurenberaad Regeling toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging Managementcontract Rapportage en verantwoording X. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut XI. XII. Werkingsduur Slotbepalingen 3

4 I. Begripsbepaling Artikel 1 In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland te Noordhorn, het bevoegd gezag van de onder de vereniging ressorterende scholen Bestuur het bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland te Noordhorn Scholen de Gereformeerde basisscholen, ressorterend onder de VGPONN Algemeen directeur de directeur als bedoeld in artikel 29, vijfde lid van de Wet op het primair onderwijs, die door het bestuur is benoemd om leiding te geven aan de gehele organisatie Locatiedirecteur de directeur als bedoeld in artikel 29 lid 1 van de Wet op het primair onderwijs, die onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school Directeurenberaad het overleg tussen de algemeen directeur en de locatiedirecteuren Managementstatuut het statuut als bedoeld in artikel 31 van de wet op het primair onderwijs Wet de Wet op het primair onderwijs II. Taken en bevoegdheden van het bestuur Artikel 2 1. Het bestuur oefent al de hem bij wet en statuten toegekende taken uit, onverminderd hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald. 2. Het bestuur draagt alle taken en bevoegdheden die hem bij of krachtens de wet toekomen over aan de algemeen directeur, onverminderd hetgeen elders in dit managementstatuut is bepaald. 3. Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de scholen, de kwaliteit van het onderwijs, de bewaking van de identiteit en de bedrijfsvoering. 4. Het bestuur kan, schriftelijk en gemotiveerd, de delegatie van taken en bevoegdheden aan de algemeen directeur te allen tijde intrekken. 4

5 5. Het bestuur is in elk geval belast met de volgende, wettelijk vastgelegde taken: a. het toezicht houden op de handhaving van de kwaliteit van het onderwijs dat op de scholen van VGPONN wordt gegeven; b. het toezicht houden op de waarborging van de identiteit op de scholen en in de organisatie van VGPONN; c. het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van de scholen op verenigingsniveau; d. het toezien op de naleving door de algemeen directeur van de wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur primair onderwijs; e. het toezicht op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen die zijn verkregen op grond van de Wet op het primair onderwijs; f. het aanwijzen van de accountant; g. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uivoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a. tot en met d. van dit lid, in het jaarverslag. 6. Naast de in lid 5 genoemde zaken zijn de volgende besluiten expliciet voorbehouden aan het bestuur: a. opheffing, stichting, fusie van één of meer scholen; b. overdracht en overname van één of meer scholen en juridische fusie; c. voorstel tot statutenwijzing van de vereniging aan de algemene vergadering; d. voorstel tot ontbinding van de vereniging aan de algemene vergadering; e. wijziging van de grondslag van de school; f. benoeming, schorsing en ontslag van de algemeen directeur en de locatiedirecteuren; 7. Het bestuur ziet erop toe dat het onderwijs overeenkomstig de grondslag en het doel van de vereniging is. Daarnaast houdt het bestuur toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de algemeen directeur. 8. Het bestuur staat de algemeen directeur met raad en daad terzijde, functioneert als klankbord, en adviseert de algemeen directeur gevraagd en ongevraagd. 9. Het bestuur voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de algemeen directeur. 10. Het bestuur handelt overeenkomstig de code goed bestuur primair onderwijs. Artikel 3 1. Het bestuur stelt ten behoeve van de vereniging en de algemeen directeur een bestuurlijk toezichtkader vast, met normen en indicatoren en een bestuurlijke jaarkalender. 2. Het bestuurlijk toezichtkader bestaat uit strategische uitspraken op de volgende beleidsterreinen: identiteit, kwaliteit onderwijs, personeel en organisatie, huisvesting en beheer, financiën en communicatie. 3. Het bestuurlijk toezichtkader vormt de uitgangspunten voor het door de algemeen directeur op te stellen strategisch meerjarenplan/beleidsplan. 4. Het bestuurlijk toezichtkader vormt het instrument en de maatstaf bij de beoordeling in welke mate de geformuleerde doelstellingen zijn gerealiseerd. 5

6 III. Taken en bevoegdheden van de algemeen directeur Artikel 4 1. De algemeen directeur is, onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur, belast met de algehele leiding en het besturen van de scholen van de vereniging, inclusief de (financiële) bedrijfsvoering. Tevens is de algemeen directeur belast met de bewaking en realisering van hetgeen in de statuten van de vereniging met betrekking tot de grondslag en de doelstellingen is verwoord, en met hetgeen in het strategisch meerjarenplan/beleidsplan is vastgesteld. 2. De algemeen directeur oefent de hem bij dit managementstatuut overgedragen bestuurlijke taken en bevoegdheden op eigen gezag uit, onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Hij handelt daarbij overeenkomstig de code goed bestuur primair onderwijs. 3. De algemeen directeur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten die aan het bestuur zijn voorbehouden. 4. De algemeen directeur is belast met, en verantwoordelijk voor de toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. 5. De algemeen directeur benoemt en ontslaat het personeel (behalve de locatiedirecteuren zie art.2.6.f) en treft indien nodig disciplinaire maatregelen. 6. De algemeen directeur heeft daarnaast de voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig van het bestuur voor besluiten tot: a. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vereniging of voor de in stand te houden scholen; b. het aangaan van (meerjarige) financiële verplichtingen die niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een bedrag van ,--overschrijdt; c. het aangaan van geldleningen; d. wijziging en vaststelling van het toelatingsbeleid van leerlingen; e. een ingrijpende wijziging in de organisatie; f. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van het personeel; g. belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de vereniging respectievelijk van één of meer onder de vereniging ressorterende scholen; h. de verhuizing of opheffing van een nevenvestiging of dislocatie van één van de scholen; i. het nemen van besluiten waarvan het bestuur heeft bepaald dat deze aan zijn goedkeuring zijn onderworpen. Een dergelijke beslissing van het bestuur moet de betreffende besluiten duidelijk omschrijven en moet onmiddellijk aan de directeur worden meegedeeld; 7. De algemeen directeur voert namens het bestuur het overleg met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en, indien van toepassing, het DGO (decentraal georganiseerd overleg als bedoeld in de CAO-PO). 6

7 IV. Mandatering door algemeen directeur Artikel 5 1. De algemeen directeur is bevoegd om aan hem gedelegeerde taken en bevoegdheden, alsook taken en bevoegdheden die tot zijn functie behoren, te mandateren aan een of meerdere locatiedirecteuren, die door betrokkene(n) in naam en onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden uitgevoerd respectievelijk uitgeoefend. 2. De algemeen directeur kan besluiten van de locatiedirecteur(en) wegens strijd met enig geldende regel en/of wegens het toebrengen van mogelijke schade aan de belangen van de vereniging of de scho(o)l(en) bij gemotiveerd besluit schorsen en/of vernietigen. V. Taken en bevoegdheden van de locatiedirecteur Artikel 6 1. De directeur is belast met het opstellen en vaststellen van het schoolplan met inachtneming van hetgeen in het strategisch meerjarenplan/beleidsplan is vastgelegd. 2. De algemeen directeur keurt, na toetsing aan het strategisch meerjarenplan/beleidsplan, het schoolplan al dan niet goed. 3. De locatiedirecteur heeft, met inachtneming van de beleidsmatige en financiële uitgangspunten die door de algemeen directeur en/of namens het bestuur zijn vastgesteld, de volgende taken en bevoegdheden: a. de locatiedirecteur is belast met de dagelijkse leiding van de school; b. de locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de identiteit conform de grondslag van de vereniging in de school; c. de locatiedirecteur is belast met de zorg voor de schoolorganisatie en de kwaliteit van het onderwijs op de school; d. de locatiedirecteur geeft leiding aan het personeel van de school, en draagt er zorg voor dat met de individuele personeelsleden functioneringsen beoordelingsgesprekken worden gevoerd; e. de locatiedirecteur onderhoudt de contacten met de leerlingen van de school en hun ouders; f. de locatiedirecteur handelt binnen de door het bestuur aan de school toegekende formatieve en financiële middelen, en doet daartoe uitgaven voor zover binnen deze goedgekeurde begroting en het vastgestelde beleid zijn toegestaan; g. de locatiedirecteur voert overleg met de lokale medezeggenschapsraad; h. de locatiedirecteur voert overigens alle taken uit die in de bij zijn functie behorende functiebeschrijving zijn opgenomen en die waarvoor hij vanuit zijn functie verantwoordelijk is. 4. De locatiedirecteur oefent de taken en bevoegdheden uit met betrekking tot de toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging, zoals deze zijn omschreven in artikel 7 van dit statuut. 5. De locatiedirecteur oefent daarnaast de taken en bevoegdheden uit die door de algemeen directeur overeenkomstig artikel 5 lid 1 van dit statuut aan hem zijn gemandateerd. 7

8 VI. Directeurenberaad Artikel 7 1. De algemeen directeur en de locatiedirecteuren van de scholen vormen tezamen het directeurenberaad (DB). De algemeen directeur is voorzitter van het DB. De besluiten van het DB worden schriftelijk vastgelegd. VII. Regeling toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging Artikel 8 1. De algemeen directeur stelt de locatiedirecteuren ten minste in de gelegenheid advies uit te brengen over: a. de vaststelling en wijziging van de (meer)jarenbegroting; b. de vaststelling van de jaarrekening; c. de criteria die het bestuur toepast bij de verdeling van de totale lumpsum tussen de gemeenschappelijke voorzieningen op bovenschools niveau en de voorzieningen op schoolniveau; d. de criteria en spelregels die het bestuur toepast bij het verschuiven van middelen tussen de afzonderlijke scholen. 2. De locatiedirecteuren worden door de algemeen directeur in de gelegenheid gesteld om voorafgaande aan het uitbrengen van een advies, met de algemeen directeur overleg te voeren. 3. De algemeen directeur stelt de locatiedirecteur(en) zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte of hij aan het uitgebrachte advies gevolg wil geven. 4. Indien de algemeen directeur het advies niet of niet geheel wil volgen, stelt hij de locatiedirecteur(en) in de gelegenheid met hem overleg te voeren, alvorens definitief over het advies te besluiten. De algemeen directeur brengt het definitieve besluit zo spoedig mogelijk ter kennis aan de locatiedirecteur(en). 5. De algemeen directeur is bevoegd uitgaven te doen met inachtneming van de door het bestuur goedgekeurde begroting voor de organisatie. 6. De locatiedirecteur is bevoegd uitgaven te doen met inachtneming van de door de algemeen directeur vastgestelde begroting voor de school en de bijbehorende afspraken t.a.v. budgethouders. VIII. Managementcontract Artikel 9 1. Het bestuur sluit jaarlijks een managementcontract met de algemeen directeur. 2. Aan het eind van elk schooljaar evalueert het bestuur met de algemeen directeur het managementcontact en vult dit indien noodzakelijk/gewenst voor het nieuwe schooljaar met specifieke aandachtspunten aan. 8

9 3. De afspraken die worden gemaakt in elk van de managementcontracten zijn mede gebaseerd op de evaluatie van het aflopende contract. 4. Naast de verwachtingen die het bestuur heeft ten aanzien van het functioneren van de algemeen directeur, omvat het contract ook afspraken met betrekking tot de facilitering van de algemeen directeur ten behoeve van de uitvoering van zijn taak. Artikel De algemeen directeur sluit jaarlijks een managementcontract met de locatiedirecteur. 2. Aan het eind van elk schooljaar evalueert de algemeen directeur met de locatiedirecteur het managementcontract, en vult dit indien noodzakelijk/gewenst voor het nieuwe schooljaar met specifieke aandachtspunten aan. 3. De afspraken die worden gemaakt in elk van de managementcontracten zijn mede gebaseerd op de evaluatie van het aflopende contract. 4. Naast de verwachtingen die de algemeen directeur heeft ten aanzien van het functioneren van de locatiedirecteur, omvat het contract ook afspraken met betrekking tot de facilitering van de locatiedirecteur ten behoeve van de uitvoering van zijn taak. IX. Rapportage en verantwoording Artikel De algemeen directeur verschaft het bestuur gevraagd, overeenkomstig de door het bestuur vastgestelde richtlijnen, en ongevraagd tijdig de voor de uitoefening van zijn taken noodzakelijke gegevens, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur om alle informatie van de algemeen directeur te verlangen die het nodig heeft om de toezichthoudende functie goed te kunnen uitoefenen. 2. De algemeen directeur informeert het bestuur over het verloop en de resultaten van het gevoerde beleid door middel van: a. een rapportage over de uitvoering van het strategisch meerjarenplan/beleidsplan; b. informatie over de algehele gang van zaken binnen de organisatie; c. per kwartaal een financieel overzicht in verband met de bewaking van de begroting. 3. De algemeen directeur draagt er zorg voor dat jaarlijks voor 1 mei het financieel en het onderwijskundig jaarverslag worden opgesteld en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur. 4. Het bestuur en algemeen directeur maken zo nodig nadere afspraken over wijze, inhoud en frequentie van de verslaglegging en leggen deze afspraken schriftelijk vast. Artikel De locatiedirecteur verschaft de algemeen directeur gevraagd en ongevraagd tijdig de voor de uitoefening van zijn taken noodzakelijke gegevens, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de algemeen directeur om alle informatie van de locatiedirecteur te verlangen die hij nodig heeft om zijn functie goed te kunnen uitoefenen. 2. De locatiedirecteur informeert de algemeen directeur over het verloop en de resultaten van het gevoerde beleid in de school door middel van: a. een rapportage over de uitvoering van het schoolplan en de overige plannen; 9

10 b. een overzicht van de aangewende middelen? c. informatie over de algehele gang van zaken binnen de school. 3. De algemeen directeur en de locatiedirecteuren maken zo nodig in het DB nadere afspraken over wijze, inhoud en frequentie van de verslaglegging en leggen deze afspraken schriftelijk vast. X. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Artikel Het bestuur stelt het managementstatuut vast. 2. Het bestuur stelt de algemeen directeur en de locatiedirecteuren in de gelegenheid advies uit te brengen over de vaststelling en iedere wijziging van het managementstatuut. 3. De algemeen directeur en de locatiedirecteuren worden door het bestuur in de gelegenheid gesteld, voordat het advies wordt uitgebracht, met het bestuur overleg te voeren. 4. Het bestuur stelt de algemeen directeur en de locatiedirecteuren zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte of het aan het uitgebrachte advies gevolg wil geven. 5. Indien het bestuur het advies niet of niet geheel wil volgen, stelt het de algemeen directeur en de locatiedirecteuren in de gelegenheid met het bestuur overleg te voeren, alvorens definitief over het advies te besluiten. Het bestuur brengt het definitieve besluit zo spoedig mogelijk ter kennis aan de algemeen directeur en de locatiedirecteuren. XI. Werkingsduur Artikel Het managementstatuut heeft een werkingsduur van twee jaar. Tenminste drie maanden voor de vervaldatum zal door het bestuur met de algemeen directeur en locatiedirecteuren worden bezien of aanpassing noodzakelijk of wenselijk is. Indien wijziging niet nodig of gewenst is, wordt de werkingsduur met een periode van twee jaar verlengd. 2. Al dan niet op voorstel van de algemeen directeur en/of locatiedirecteuren kan het managementstatuut tussentijds worden gewijzigd. 3. Indien gedurende het overleg over aanpassing de geldigheidsduur verstrijkt, blijft het vigerende managementstatuut van toepassing totdat een nieuw statuut is vastgesteld. 10

11 XII. Slotbepalingen Artikel Wijziging, al dan niet tussentijds, van het managementstatuut dan wel verlenging treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het bestuur tot wijziging dan wel verlenging heeft besloten. 2. In gevallen waarin dit managementstatuut niet voorziet, alsmede in geval van geschillen over de uitleg of de toepassing van dit statuut, beslist het bestuur nadat de algemeen directeur is gehoord. 3. De algemeen directeur draagt er zorg voor dat een actueel exemplaar van het managementstatuut ter inzage beschikbaar is op een voor ieder toegankelijke plaats. De algemeen directeur zendt een exemplaar van het managementstatuut, alsmede elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk na de vaststelling ter kennisneming naar de inspectie. 11

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d Aan: Van: Bestuurscommissie Winkler Prins Ferdinand Vinke, centraal directeur Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d. 11-11-2010 Datum: 11 juni 2012 Status: Besluitvorming vergadering

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT 1. Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van het bepaalde in art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM Versie 27 september 2012 Opnieuw vastgesteld op 8 december 2016 1 PREAMBULE In dit managementstatuut worden door het bestuur van de

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS A. Statuut Preambule Dit managementstatuut is gebaseerd op het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen, zoals dat door het bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Managementstatuut SKOM

Managementstatuut SKOM Managementstatuut SKOM Het managementstatuut regelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en de schoolleiders.

Nadere informatie

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen:

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen: Vergaderstuk 11.03.28.07.01 Managementstatuut Begripsbepalingen: De Stichting Raad van Toezicht College van Bestuur Schooldirectie Directieoverleg Managementstatuut Bestuurscontract Managementcontract

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Bestuursen. Managementstatuut

Bestuursen. Managementstatuut Bestuursen Managementstatuut Vastgesteld, bestuur 29-01-2008 1 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Dalfsen Preambule Dit statuut regelt de mandatering van taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College.

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College. *13.15375* Behandelend ambtenaar: C. Houtenbos Afdeling/cluster: afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/cluster JOS Telefoonnr.: 0591-535387 Portefeuillehouder: Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage: Definitiebepalingen Vaststelling

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier managementstatuut stichting Noordkwartier d.d. 1 januari 2013 onderwijsbureau meppel/md - pagina 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK 1 Inhoudsopgave Besturingsmodel... 3 Begripsbepalingen... 4 De artikelen... 6 Taakverdeling... 6 Het bestuur... 6 De Algemeen Directeur... 7 Het

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 BEGRIPSBEPALING Bestuur Het bestuur van Stichting Cambium Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenberaad Managementcontract

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer Management Statuut Montessori Vereniging Haarlemmermeer 1 Inhoud Artikel 1 Definitiebepaling... 3 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut... 4 Artikel 3 Managementteam... 4 Artikel

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Vastgesteld in 2004 door de vier rechtsvoorgangers van de Stichting Fluenta in het fusierapport; de formele inwerkingtreding van dit statuut is 1 augustus

Nadere informatie

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal Directiestatuut m.i.v. 1 januari 2011 Christelijk Lyceum Veenendaal Inhoudsopgave 1 Bestuurlijke organisatie en ontwikkelingen... 3 1.1 Uitgangspunten voor de besturing... 3 1.2 De organisatorische opzet...

Nadere informatie

Managementstatuut. Esprit Scholen

Managementstatuut. Esprit Scholen Managementstatuut Esprit Scholen Amsterdam, Opnieuw vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur d.d. 6 december 2013 Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit,

Nadere informatie

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Dit managementstatuut is een uitwerkingsdocument van het bestuursreglement en regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag MANAGEMENTSTATUUT November 2010 ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag Begripsbepaling In dit statuut wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van de Vereniging voor Montessorionderwijs te Den Haag ( de

Nadere informatie

BOUWSTENEN VOOR EEN. Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT

BOUWSTENEN VOOR EEN. Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT BOUWSTENEN VOOR EEN Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT BOUWSTENEN VOOR EEN Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Islamitische School. Amsterdam

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Islamitische School. Amsterdam MANAGEMENTSTATUUT Stichting Islamitische School Amsterdam Preambule Op grond van artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) dient het bestuur een managementstatuut vast te stellen. In het managementstatuut

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland PREAMBULE De Wet op het voortgezet onderwijs ("Wvo"), bepaalt dat bijzondere

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Directiestatuut Stichting Passionate Bulkboek Het bestuur van de Stichting Passionate Bulkboek - overwegende dat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Jacob Catsstraat 82 3771 GM Barneveld tel. 0342 478243 www.dedrieslag.nl Dhr. A. van den Berkt Algemeen

Nadere informatie

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND Managementstatuut Dit managementstatuut bevat wijzigingen op het per 2008 vastgestelde statuut. De wijzigingen zijn op 6 december 2011 besproken in het CMT,

Nadere informatie

Reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten

Reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten Reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten Voorwoord en verantwoording Het reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten is nieuw

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4 Bestuursstatuut Datum : 3 maart 2008 Herzien : - Status : Definitief CvB : 19/05/2008 KD-PO : n.v.t. KD-VO : n.v.t. PMR : n.v.t. MR : n.v.t. GMR : n.v.t. RvT : n.v.t. Door : Bestuur De Basis en Willem

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard

Managementstatuut. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard Algemeen deel De Stichting Acis Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard kent een college van bestuur (cvb of het bestuur) dat het

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten van de stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten I. Algemeen II. III. IV. Organisatie Het

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Begripsbepalingen Artikel 1. In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a) stichting : de Stichting Gooise Scholen Federatie; b) statuten

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018 MANAGEMENTSTATUUT 2 februari 2016 2 februari 2018 06.10.00.04 2 februari 2016-2 Inhoudsopgave Pre-ambule... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Status en werkingsduur... 3 Artikel 3 Algemene taken

Nadere informatie

Bestuurs- en managementstatuut. Stichting Zaan Primair. Vastgesteld door de Voorzitter CvB op 21 juni 2013

Bestuurs- en managementstatuut. Stichting Zaan Primair. Vastgesteld door de Voorzitter CvB op 21 juni 2013 Bestuurs- en managementstatuut Stichting Zaan Primair Vastgesteld door de Voorzitter CvB op 21 juni 2013 Na positief advies van de GMR 22 april 2013; goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 20 juni 2013

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 31 828 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering

Nadere informatie

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs behorende bij de statuten van Ons Middelbaar Onderwijs van 1 januari 2011 2011. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (Versie 1 augustus 2017) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT Datum : 19 juni 2012 Status : vastgesteld Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. verenigingen: i. Vereniging een School met de Bijbel (Kamperzeedijk);

Nadere informatie

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht 3 De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht Op 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur in werking getreden. Een van de elementen uit deze wettelijke regeling is de verplichting

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

Bestuursstatuut. Vereniging voor Christelijk. Onderwijs in Midden en Oost Groningen. Te Oude Pekela

Bestuursstatuut. Vereniging voor Christelijk. Onderwijs in Midden en Oost Groningen. Te Oude Pekela Bijlage 4 Bestuursstatuut Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Midden en Oost Groningen Te Oude Pekela 25 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit statuut wordt verstaan onder: Vereniging : Vereniging voor

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem

Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem Inhoudsopgave A. Preambule 3 B. Managementstatuut 4 Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 De besturingsfilosofie Artikel 3 Mandatering van bestuurlijke bevoegdheden

Nadere informatie

Statuten van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO

Statuten van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO Statuten van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO Naam, zetel en duur Artikel 1 1. De naam van de stichting is: Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO.

Nadere informatie

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Begripsbepalingen Artikel 1 College van Bestuur Sectordirecteur Vestigingsdirecteur Directeur Personeel SCOPE VO-directie Unitleider Locatieleider

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting voor Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost- Drenthe. De afgekorte naam van de

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting voor Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost- Drenthe. De afgekorte naam van de NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting voor Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost- Drenthe. De afgekorte naam van de stichting is Stichting CONOD. 2. De stichting is gevestigd

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

Statuten Stichting PCPO Westland

Statuten Stichting PCPO Westland Statuten PCPOW 140901 1 Statuten Stichting PCPO Westland STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM, VESTIGING EN DUUR 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs regio Westland, afgekort

Nadere informatie

Directiestatuut van de stichting

Directiestatuut van de stichting Vademecum SSOE hoofdstuk 2.3 / blad 1 van 5 Directiestatuut van de stichting Dit reglement is een directiestatuut in de zin van artikel 31 van de Wet op de expertise centra, artikel van de statuten van

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Versie d.d. 26 september 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap... 3 Hoofdstuk 3 Informatievoorziening...

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Reglement College van Bestuur Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor Primair en Voortgezet Onderwijs Reglement College van Bestuur Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor Primair en Voortgezet Onderwijs Artikel 1 Reikwijdte van het reglement Het College van Bestuur past de Code Goed Bestuur

Nadere informatie

Preambule Artikel 1: De samenstelling van het bestuur Artikel 2 Benoeming bestuursleden

Preambule Artikel 1: De samenstelling van het bestuur Artikel 2 Benoeming bestuursleden Versie 09-06-2010 Bestuursreglement van de Stichting RSG t Rijks, stichting voor regionaal openbaar voortgezet onderwijs Bergen op Zoom en omstreken conform artikel 18 van de statuten. Preambule Het bestuur

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Managementstatuut. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Managementstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Algemeen deel De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard kent een statutair algemeen directeur/bestuurder die het

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden STICHTING VRIJE SCHOOL NOORD EN OOST-Nederland Definitief besluit d.d. 2 mei 2016 Pagina 1 Inleiding Middels

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie