Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut"

Transcriptie

1 Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs (WPO) gehouden de functies van bestuur en intern toezicht in functionele of organieke 1 zin te scheiden. Het bestuur van de Stichting Proloog kiest vooralsnog voor een vorm van functionele scheiding, waarbij de functie van intern toezichthouder uitgeoefend wordt door het stichtingsbestuur van Proloog, terwijl de bestuurlijke functie in belangrijke mate wordt belegd bij de algemeen directeur. Dit mandaat-/delegatiemodel is als optie beschreven in artikel 5, tweede lid, onderdeel c van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs, die door de ledenvergadering van de PO-Raad in januari 2010 is vastgesteld. De invulling van de bestuurlijke rol van de algemeen directeur geschiedt door aanpassing van het Managementstatuut Proloog dat op 28 maart 2006 door de toenmalige bestuurscommissie als bevoegd gezag is vastgesteld. De wijziging van het managementstatuut valt onder het adviesrecht van de GMR (artikel 11, onderdeel i van de WMS). De keuze voor het mandaat-/delegatiemodel kan worden ingevoerd zonder dat daarvoor de statuten van de Stichting Proloog behoeven te worden gewijzigd. 2. Toelichting De wijziging van het managementstatuut wordt hieronder nader toegelicht, waarbij ook wordt aangegeven op welke concrete punten de voorgestelde wijziging afwijkt van het huidige managementstatuut. Algemeen Een belangrijke wijziging is dat het aantal taken en bevoegdheden van de algemeen directeur is uitgebreid en deze taken en bevoegdheden niet worden gemandateerd, maar gedelegeerd aan de algemeen directeur. In het geval van mandaat kan het stichtingsbestuur het in mandaat genomen besluit wijzigen of intrekken. Bij delegatie is dat niet mogelijk. Het stichtingsbestuur dient het in delegatie genomen besluit te respecteren. Door de verbreding van het bevoegdhedenpakket en de wijziging van mandaat in delegatie wordt op functionele wijze de scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht binnen de organisatie van de Stichting Proloog nadrukkelijker vorm gegeven, hetgeen de opdracht is van de wetgever. 1 Een scheiding tussen bestuur en intern toezicht in organieke zin is het raad van toezichtmodel 1

2 Artikelsgewijs Artikel 1 (definitiebepaling) Enkele definities zijn aangepast als gevolg ven enkele gewijzigde omstandigheden (vervanging bestuurscommissie door stichting, vervanging algemene directie door algemeen directeur). Artikel 2 (vaststelling en wijziging managementstatuut) Artikel 31, lid 1 WPO bepaalt dat het managementstatuut door het bevoegd gezag wordt vastgesteld na overleg met de directeur en voor zover van toepassing met de bovenschoolse directie. Indachtig deze opdracht is niet alleen aan de algemeen directeur, maar ook aan de directeuren gebundeld in het directeurenberaad een adviesrecht toegekend betreffende de vaststelling en wijziging van het managementstatuut. Artikel 3 (directeurenberaad) Ongewijzigd. Artikel 4 (taken en bevoegdheden bevoegd gezag) In dit artikel wordt de scheiding tussen de functies bestuur en intern toezicht vorm gegeven. : Bepaalt welke taken en bevoegdheden het stichtingsbestuur aan zich zelf voorbehoudt; : Bepaalt dat alle overige bestuurlijke taken en bevoegdheden die het bestuur van de stichting/bevoegd gezag in het primair onderwijs toekomen worden gedelegeerd aan de algemeen directeur; Lid 3: Bepaalt dat een deel van de besluiten die de algemeen directeur op grond van het tweede lid kan nemen, de voorafgaande goedkeuring behoeven van het stichtingsbestuur. Het feit dat het stichtingsbestuur de functie uitoefent van intern toezichthouder en bevoegdheden heeft gedelegeerd laat onverlet dat het stichtingsbestuur bestuurlijk eindverantwoordelijk blijft. Dat is nog eens onderstreept in onderdel a. De onderdelen b,c, d en e zijn expliciet in de wet benoemd als taken van de intern toezichthouder (artikel 17c WPO). De wet bepaalt dat besluiten over opheffing van de openbare school 2 voorbehouden blijven aan de gemeenteraad. In verband daarmee wordt in onderdeel f gesproken over het besluiten tot het doen van een voorstel en is de bevoegdheid daartoe niet aan de algemeen directeur gedelegeerd.. De besluiten die de positie en rol van de algemeen directeur raken (onderdelen h, i en j) zijn vanzelfsprekend bij het stichtingsbestuur gelaten. De wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting zijn van zodanig belang, dat er voor is gekozen deze besluiten aan het bestuur voor te behouden. 2 Ook bij andere aspecten van het instandhoudingbeleid is formeel de opheffing van een openbare school in het geding. Bijvoorbeeld bij fusie, omzetting, overdracht aan een bijzonder schoolbestuur. 2

3 Lid 3 De onderwerpen genoemd onder a, b en c zijn door de wetgever ook genoemd als besluiten, die de goedkeuring behoeven van de intern toezichthouder (artikel 17c, eerste lid WPO). Besluiten over het vastgoed (onderdeel d) worden in de regel niet dikwijls door schoolbesturen genomen. Omdat er grote financiële consequenties mee gemoeid kunnen zijn, ligt het in de rede voor zover een dergelijk besluit wel aan de orde is dat besluit te onderwerpen aan het goedkeuringsrecht van het stichtingsbestuur. Onderdeel e (starten gerechtelijke procedures) heeft betrekking op die situaties, waarin de stichting zelf het initiatief wil nemen een procedure te starten. Procederen derden tegen de stichting en dient in dat kader gehandeld en besloten te worden (opstellen verweerschrift, naar een zitting gaan etc.) dan kan de algemeen directeur daar zelfstandig over beslissen en is geen goedkeuring van het stichtingsbestuur vereist. Artikel 5 (taken en bevoegdheden algemeen directeur) Dit artikel omschrijft al samenvattend op hoofdlijnen taken en bevoegdheden van de algemeen directeur. Los van wat eerder is gezegd over de verbreding en verandering van de bevoegdheden (van mandaat naar delegatie) wijkt de opzet van dit artikel niet fundamenteel af van het artikel in het huidige managementstatuut. Enkele aanpassingen zijn: Ondertekening correspondentie (lid 4 oud). Omdat nu delegatie is toegepast, ondertekent algemeen directeur zijn eigen besluiten. Overigens als mandaat is verleend, is ondertekening van in mandaat genomen besluiten daarin begrepen; Regeling ondermandaat (lid 5 oud) is nu in een apart artikel (artikel 6 nieuw) geregeld; Randvoorwaarden (lid 6 oud). Deels niet meer van toepassing in verband met wijziging mandaat in delegatie. Informeren door algemeen directeur aan stichtingsbestuur blijft wel van belang, maar dat maakt al deel uit van de rapportageplicht (artikel 9 nieuw). Artikel 6 (mandaat aan directeuren/derden) Nieuw artikel. Hierin is de grondslag gegeven voor de algemeen directeur om taken en bevoegdheden, die hij via delegatie heeft gekregen te mandateren aan de directeuren of derden in de organisatie (bijvoorbeeld werknemers van het bestuursbureau). Uitgangspunt is dat de algemeen directeur in een regeling concreet de taken en bevoegdheden van de directeur en deden vastlegt. Bijvoorbeeld: benoeming personeelslid op de school, besluit tot verwijdering van leerling, besluit tot vervanging van een lesmethode etc. De algemeen directeur zal dat in overleg met de directeuren en derden lettend op het uitgangspunt bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen en rekeninghoudend met de gevestigde praktijk en cultuur moeten afspreken. Het resultaat van die procesmatige aanpak kan dan in de regeling worden opgenomen, die op zijn beurt als bijlage deel uitmaakt van het managementstatuut. Dat komt ook overeen met de intentie van de wetgever, die bij de introductie van het managementstatuut heeft aangegeven, dat de verdeling van taken en bevoegdheden in de hele bestuurs- en managementkolom behandelend moeten worden. Dus niet alleen de relatie bestuur algemeen directeur, maar ook de relatie tussen algemeen directeur en directeur. Artikel 7 (taken en bevoegdheden directeuren) Geen wezenlijke wijzigingen. 3

4 Artikel 8 (regeling toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging) Geen wijziging. Artikel 9 (rapportage) Geen wijziging. Artikel 10 (intrekken besluiten) Omdat het stichtingsbestuur taken en bevoegdheden delegeert in plaats van mandateert aan de algemeen directeur kan het stichtingsbestuur besluiten van de algemeen directeur niet intrekken. In verband daarmee zijn de leden 1 en 2 van artikel 9 (oud) geschrapt. Over blijft wel de bevoegdheid van de algemeen directeur om besluiten die in mandaat door directeuren en derden zijn genomen (deels) in te trekken. Artikel 11 (slotbepalingen) Geen wijzigingen. 3. Tekst concept managementstatuut Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het bestuur van de Stichting Proloog te Leeuwarden; b. algemeen directeur: de algemeen directeur, die door het bevoegd gezag op grond van artikel 29, vijfde lid van de wet is benoemd of te werk is gesteld om leiding te geven aan de gehele organisatie; c. directeur: de directeur als bedoeld in artikel 29, eerste lid van de wet; d. stichting: de Stichting Proloog te Leeuwarden; e. scholen: de scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de stichting staan; f. directeurenberaad: het team bestaande uit de algemeen directeur en de directeuren; g. managementstatuut: het statuut zoals bedoeld in artikel 31 van de wet; h. code voor goed bestuur: de code zoals bedoeld in artikel 171, eerste lid van de wet; j. wet: de Wet op het primair onderwijs. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Het bevoegd gezag stelt de algemeen directeur en het directeurenberaad in de gelegenheid advies uit te brengen over de vaststelling en iedere wijziging van het managementstatuut. Het bevoegd gezag stelt de algemeen directeur en het directeurenberaad zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed op de hoogte of het aan het uitgebrachte advies gevolg wil gegeven. 4

5 Lid 3 Indien het bevoegd gezag het advies niet of niet geheel wil volgen, stelt het bevoegd gezag de algemeen directeur en het directeurenberaad in de gelegenheid met hem overleg te voeren, alvorens definitief over het advies te besluiten. Het bevoegd gezag brengt het definitieve besluit zo spoedig moegelijk ter kennis aan de algemeen directeur en het directeurenberaad. Artikel 3 Directeurenberaad De directeuren van de scholen vormen tezamen het directeurenberaad. Het directeurenberaad benoemt uit zijn midden ten behoeve van een periode van twee jaren een voorzitter. Het directeurenberaad stelt een reglement vast, waarin in ieder geval nadere regels zijn opgenomen over de werkwijze en besluitvorming van het directeurenberaad. Het reglement en iedere wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van de algemeen directeur. Artikel 4 Taken en bevoegdheden bevoegd gezag a. Het bevoegd gezag heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de onder hem ressorterende scholen, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. b. Het bevoegd gezag ziet in zijn hoedanigheid van intern toezichthouder toe op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code voor goed bestuur. c. Het bevoegd gezag ziet in zijn hoedanigheid van intern toezichthouder toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond van de wet. d. Het bevoegd gezag wijst de accountant aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. e. Het bevoegd gezag legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over de uitvoering van zijn taak als intern toezichthouder met betrekking tot de uitvoering van de bestuurlijke taken en bevoegdheden door de algemeen directeur. f. Het bevoegd gezag besluit over voorstellen aan de gemeenteraad van Leeuwarden met betrekking tot de instandhouding van de scholen waaronder begrepen is de fusie, de opheffing, de bestuurlijke overdracht en de wijziging van de grondslag van de scholen. g. Het bevoegd gezag besluit over de verhuizing van de scholen: h. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de algemeen directeur en bepaalt de rechtspositie en bezoldiging van de algemeen directeur. i. Het bevoegd gezag voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de algemeen directeur. j. Het bevoegd gezag stelt het managementstatuut alsmede een wijziging daarvan vast. k. Het bevoegd gezag stelt een voorstel vast tot wijziging van de statuten van de stichting. l. Het bevoegd gezag stelt een voorstel vast tot ontbinding van de stichting. Het bevoegd gezag delegeert met in achtneming van het bepaalde in het derde lid van dit artikel alle taken en bevoegdheden die hem bij of krachtens de wet en de statuten van de stichting toekomen en die niet in het eerste lid van dit artikel zijn genoemd, aan de algemeen directeur. 5

6 Lid 3 De algemeen directeur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van het bevoegd gezag met betrekking tot het besluit tot: a. vaststelling en wijziging van de (meerjaren)begroting; b. vaststelling en wijziging van het jaarverslag; c. vaststelling en wijziging van het strategisch meerjarenplan van de stichting; d. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van registergoederen; en e. het als stichting gaan voeren van een rechtsgeding, geschillen- of klachtenprocedure. Artikel 5 Taken en bevoegdheden algemeen directeur De algemeen directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die door het bevoegd gezag overeenkomstig artikel 4 tweede en derde lid van dit statuut aan de algemeen directeur zijn gedelegeerd. De algemeen directeur draagt in overleg met het bevoegd gezag zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten, die zijn genoemd in artikel 4 eerste lid van dit managementstatuut. Lid 3 De algemeen directeur woont de vergaderingen van het bevoegd gezag bij, met uitzondering van de vergadering of delen van de vergadering, waarin de algemeen directeur onderwerp van beraadslaging is. Lid 4 De algemeen directeur voert namens het bevoegd gezag overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting en met de personeelvakorganisaties. De algemeen directeur voert overleg met het directeurenberaad. Lid 5 De algemeen directeur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte ter zake van aangelegenheden, die in dit managementstatuut aan de algemeen directeur zijn gedelegeerd. Artikel 6 Verlenen mandaat door de algemeen directeur De algemeen directeur kan aan de directeuren en derden die in dienst zijn van het bevoegd gezag en werkzaam zijn op en/of ten behoeve van de scholen mandaat verlenen ten aanzien van de taken en bevoegdheden zoals genoemd in artikel 5 van dit managementstatuut. De algemeen directeur stelt een regeling vast waarin het mandaat, zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel, beschreven wordt en stelt het bevoegd gezag hiervan in kennis. De in dit lid genoemde regeling maakt als bijlage 1 integraal deel uit van het managementstatuut. Artikel 7 Taken en bevoegdheden directeur De directeuren oefenen de taken en bevoegdheden uit die door de algemeen directeur op grond van dit artikel en de regeling zoals genoemd in artikel 6, tweede lid van dit managementstatuut aan de directeuren zijn gemandateerd. 6

7 De directeuren oefenen de taken en bevoegdheden uit met betrekking tot de toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging zoals deze zijn omschreven in artikel 8 van dit statuut. Lid 3 De directeuren hebben - met inachtneming van de beleids- en financiële uitgangspunten, die door het bevoegd gezag en de algemeen directeur zijn vastgesteld - de volgende taken en bevoegdheden: a. Een directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. b. Een directeur is belast met de zorg voor de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs op de school. c. Een directeur geeft leiding aan het personeel van de school, en draagt er zorg voor dat met de individuele personeelsleden functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd. d. Een directeur onderhoudt de contacten met de leerlingen en hun ouders van de school. e. Een directeur beheert de door de algemeen directeur aan de school toegekende formatieve en financiële middelen, en doet daartoe uitgaven voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting en het vastgestelde beleid zijn toegestaan. f. Een directeur voert namens het bevoegd gezag overleg met de medezeggenschapsraad van de school. g. Een directeur is lid van het directeurenberaad en draagt uit dien hoofde bij aan de ontwikkeling van het beleid van de organisatie. h. Een directeur voert overigens alle taken en verantwoordelijkheden uit, die in de bij zijn functie behorende functiebeschrijving zijn opgenomen. Artikel 8 Regeling toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging De algemeen directeur draagt zorg voor een financieel gezonde huishouding en de kwaliteit en de tijdige uitvoering van de planning- en controlcyclus, zoals die in overleg met het bevoegd gezag is vastgesteld. Het algemeen directeur stelt het directeurenberaad in de gelegenheid advies uit te brengen over: a. De vaststelling en wijziging van de (meerjaren)begroting van de stichting; b. De vaststelling van het jaarverslag van de stichting; c. De criteria die het bevoegd gezag toepast bij de verdeling van de totale lumpsum tussen de gemeenschappelijke voorzieningen op bovenschools niveau en de voorzieningen op schoolniveau; d. De criteria en spelregels die het bevoegd gezag toepast bij het verschuiven van middelen tussen de afzonderlijke scholen. Lid 3 De algemeen directeur stelt de directeur in de gelegenheid advies uit te brengen over: a. De vaststelling en wijziging van de (meer)jarenbegroting van de school; b. De vaststelling van de jaarrekening van de school. Lid 4 De algemeen directeur gezag stelt het directeurenberaad en de directeur zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed op de hoogte of hij aan het uitgebrachte advies, zoals bedoeld in respectievelijk lid 2 en 3 van dit artikel, gevolg wil gegeven. 7

8 Lid 5 Indien de algemeen directeur het advies van het directeurenberaad en de directeur niet of niet geheel wil volgen, stelt hij respectievelijk het directeurenberaad en de directeur in de gelegenheid met hem overleg te voeren, alvorens definitief over het advies te besluiten. De algemeen directeur brengt het definitieve besluit zo spoedig moegelijk ter kennis aan respectievelijk het directeurenberaad en de directeur. Lid 6 De directeur is bevoegd uitgaven te doen met inachtneming van de door de algemeen directeur vastgestelde begroting voor de school. Artikel 9 Rapportage De algemeen directeur informeert het bevoegd gezag overeenkomstig de door het bevoegd gezag vastgestelde richtlijnen over het verloop en de resultaten van het gevoerde beleid van de stichting en de scholen. De directeur informeert de algemeen directeur overeenkomstig de door de algemeen directeur vastgestelde richtlijnen over het verloop en de resultaten van het gevoerde beleid op de school. Artikel 10 Intrekken van besluiten. De algemeen directeur kan besluiten en/of maatregelen van de directeuren of derden die in naam van de algemeen directeur op grond van het bepaalde in artikel 6 van dit statuut zijn genomen wegens strijd met enig geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van de stichting en de scholen bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk in te trekken. Artikel 11 Slotbepalingen Het managementstatuut treedt voor het eerst in werking op de dag volgend op de dag, waarop dit statuut door het bevoegd gezag is vastgesteld. Een tussentijdse wijziging van het managementstatuut treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het bevoegd gezag tot wijziging dan wel verlenging heeft besloten. Lid 3 In gevallen waarin dit managementstatuut niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. Lid 4 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat een exemplaar van het managementstatuut in het gebouw van de scholen ter inzage beschikbaar is op een voor een ieder toegankelijke plaats. Het bevoegd gezag zendt een exemplaar van het managementstatuut, alsmede elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk na de vaststelling ter kennisneming aan de inspectie. Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Proloog d.d Stichting Proloog Secretaris, Voorzitter, 8

9 9

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT 1. Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van het bepaalde in art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur in

Nadere informatie

BOUWSTENEN VOOR EEN. Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT

BOUWSTENEN VOOR EEN. Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT BOUWSTENEN VOOR EEN Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT BOUWSTENEN VOOR EEN Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage: Definitiebepalingen Vaststelling

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Begripsbepalingen Artikel 1. In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a) stichting : de Stichting Gooise Scholen Federatie; b) statuten

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Managementstatuut. Esprit Scholen

Managementstatuut. Esprit Scholen Managementstatuut Esprit Scholen Amsterdam, Opnieuw vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur d.d. 6 december 2013 Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit,

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS A. Statuut Preambule Dit managementstatuut is gebaseerd op het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen, zoals dat door het bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Statuten Stichting PCPO Westland

Statuten Stichting PCPO Westland Statuten PCPOW 140901 1 Statuten Stichting PCPO Westland STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM, VESTIGING EN DUUR 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs regio Westland, afgekort

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

Notitie bestuursfilosofie. bestuursprofielen. Stichting INITIA

Notitie bestuursfilosofie. bestuursprofielen. Stichting INITIA Notitie bestuursfilosofie en bestuursprofielen Stichting INITIA 1 Inhoud 1. Besturingsfilosofie:... 4 1.1 Achtergrond en wettelijk kader... 4 1.2 Besturingsfilosofie:... 5 2. Verdeling taken en bevoegdheden:...

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Grondslag Artikel 2: De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord.

Grondslag Artikel 2: De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord. Statuten van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Versie 5, 1 november 2011 Naam en vestiging Artikel 1: 1.

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Stichting Scholen voor Christelijke Basisonderwijs Zeist e.o.

Huishoudelijk Reglement van Stichting Scholen voor Christelijke Basisonderwijs Zeist e.o. Huishoudelijk Reglement van Stichting Scholen voor Christelijke Basisonderwijs Zeist e.o. Vastgesteld door bestuur d.d. 20 november 2012 Positief advies van de GMR d.d. 21 januari 2013 Inleiding Bestuurlijke

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen

REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen Het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Buma en het bestuur van

Nadere informatie

Reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten

Reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten Reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten Voorwoord en verantwoording Het reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten is nieuw

Nadere informatie

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen.

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen. No. 691-1 Emmeloord, 14 januari 2013. Onderwerp Invulling werkgeverschap griffie Noordoostpolder Voorgenomen besluit 1. Het raadsbesluit d.d. 27 maart 2003, voor zover inhoudende de delegatie van de werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bestuurs- en toezichtreglement Stichting ATOS. In artikel 22 van de statuten behorend bij het Raad van Toezicht-model is opgenomen dat de Raad van Toezicht een bestuurs- en toezichtreglement vaststelt,

Nadere informatie

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs versie juni 2014 I II Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, statutair

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard

Managementstatuut. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard Algemeen deel De Stichting Acis Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard kent een college van bestuur (cvb of het bestuur) dat het

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs. I Inleiding

Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs. I Inleiding Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs I Inleiding De sector voortgezet onderwijs kent nu, zoals dat in de meeste andere sectoren het geval is, een code voor good governance ofwel goed

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting voor Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost- Drenthe. De afgekorte naam van de

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting voor Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost- Drenthe. De afgekorte naam van de NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting voor Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost- Drenthe. De afgekorte naam van de stichting is Stichting CONOD. 2. De stichting is gevestigd

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD NEHALENNIA, september 2013

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD NEHALENNIA, september 2013 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD NEHALENNIA, september 2013 DEFINITIES Artikel 1 Ouders : de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen Ouderraad : de raad van ouders die deze ouders vertegenwoordigt

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 199 14 januari 2016 Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Bestuursen. Managementstatuut

Bestuursen. Managementstatuut Bestuursen Managementstatuut Vastgesteld, bestuur 29-01-2008 1 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Dalfsen Preambule Dit statuut regelt de mandatering van taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Reglement remuneratiecommissie. Kennemer Wonen

Reglement remuneratiecommissie. Kennemer Wonen Reglement remuneratiecommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 1 Inhoud pagina 1. Inleiding en definities 2. Vaststelling van het reglement 3. Samenstelling en plaats in d organisatie 4. Taken, bevoegdheden

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie WOVESTO

Reglement Remuneratiecommissie WOVESTO Reglement Remuneratiecommissie WOVESTO Sint-Oedenrode, 14 september 2011 Zoals vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 14 september 2011 R. Braat Voorzitter Raad van Toezicht WOVESTO

Nadere informatie

Oprichting Stichting Openbaar Primair Onderwijs DE WOLDEN 1

Oprichting Stichting Openbaar Primair Onderwijs DE WOLDEN 1 Oprichting Stichting Openbaar Primair Onderwijs DE WOLDEN 1 Heden xx november tweeduizend negen verschijnen voor mij: STATUTEN Artikel 1 Naam en zetel 1.De Stichting draagt de naam: Stichting Openbaar

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Betreft: Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen

STATUTENWIJZIGING Betreft: Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen TRIP Advocaten & Notarissen - 1 - STATUTENWIJZIGING Betreft: Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen Heden, tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten.

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten. Stichting AOC Oost Naam en Zetel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting AOC OOST-NEDERLAND De stichting gebruikt als handelsnaam: AOC Oost 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS 1 STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS STATUTEN zoals deze luiden met ingang van 17 februari 2015 BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE Artikel 1

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT Datum : 19 juni 2012 Status : vastgesteld Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. verenigingen: i. Vereniging een School met de Bijbel (Kamperzeedijk);

Nadere informatie

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken 1 Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken Artikel 1 instelling en doelstelling 11 Het Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken is een zelfstandig onderdeel van de Gereformeerde Kerken in Nederland conform

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; Klachtenregeling KLACHTENREGELING PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Het bevoegd gezag van OcTHO, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen; gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007 Deze gemeentelijke bijlage bevat de volgende onderdelen: 1. Algemeen 2. Tekst van de verordening 1. Algemeen De raad van de gemeente [gemeentenaam]; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 22 april 2009 ingestemd door de Medezeggenschapsraad d.d. 31 maart 2009 1 Bestuursreglement

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

Partijen: burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, nader aan te duiden als bevoegd gezag

Partijen: burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, nader aan te duiden als bevoegd gezag Uitspraaknr. G624 Datum: 22 februari 1999, Soort geschil: Instemmingsgeschil Partijen: burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, nader aan te duiden als bevoegd gezag -tegenmedezeggenschapsraad

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

gemeente Eindhoven - Wet Goed onderwijs goed onderwijsbestuur

gemeente Eindhoven - Wet Goed onderwijs goed onderwijsbestuur gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5010 12BST01076 Beslisdatum B&W 18 september 2012 Dossiernummer 12.38.551 RaadsvoorstelPartiële statutenwijziging Stichting algemeen toegankelijk onderwijs

Nadere informatie

Statuten Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Raad van Toezichtmodel

Statuten Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Raad van Toezichtmodel NAAM en ZETEL Statuten Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Raad van Toezichtmodel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen,

Nadere informatie