Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut"

Transcriptie

1 Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs (WPO) gehouden de functies van bestuur en intern toezicht in functionele of organieke 1 zin te scheiden. Het bestuur van de Stichting Proloog kiest vooralsnog voor een vorm van functionele scheiding, waarbij de functie van intern toezichthouder uitgeoefend wordt door het stichtingsbestuur van Proloog, terwijl de bestuurlijke functie in belangrijke mate wordt belegd bij de algemeen directeur. Dit mandaat-/delegatiemodel is als optie beschreven in artikel 5, tweede lid, onderdeel c van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs, die door de ledenvergadering van de PO-Raad in januari 2010 is vastgesteld. De invulling van de bestuurlijke rol van de algemeen directeur geschiedt door aanpassing van het Managementstatuut Proloog dat op 28 maart 2006 door de toenmalige bestuurscommissie als bevoegd gezag is vastgesteld. De wijziging van het managementstatuut valt onder het adviesrecht van de GMR (artikel 11, onderdeel i van de WMS). De keuze voor het mandaat-/delegatiemodel kan worden ingevoerd zonder dat daarvoor de statuten van de Stichting Proloog behoeven te worden gewijzigd. 2. Toelichting De wijziging van het managementstatuut wordt hieronder nader toegelicht, waarbij ook wordt aangegeven op welke concrete punten de voorgestelde wijziging afwijkt van het huidige managementstatuut. Algemeen Een belangrijke wijziging is dat het aantal taken en bevoegdheden van de algemeen directeur is uitgebreid en deze taken en bevoegdheden niet worden gemandateerd, maar gedelegeerd aan de algemeen directeur. In het geval van mandaat kan het stichtingsbestuur het in mandaat genomen besluit wijzigen of intrekken. Bij delegatie is dat niet mogelijk. Het stichtingsbestuur dient het in delegatie genomen besluit te respecteren. Door de verbreding van het bevoegdhedenpakket en de wijziging van mandaat in delegatie wordt op functionele wijze de scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht binnen de organisatie van de Stichting Proloog nadrukkelijker vorm gegeven, hetgeen de opdracht is van de wetgever. 1 Een scheiding tussen bestuur en intern toezicht in organieke zin is het raad van toezichtmodel 1

2 Artikelsgewijs Artikel 1 (definitiebepaling) Enkele definities zijn aangepast als gevolg ven enkele gewijzigde omstandigheden (vervanging bestuurscommissie door stichting, vervanging algemene directie door algemeen directeur). Artikel 2 (vaststelling en wijziging managementstatuut) Artikel 31, lid 1 WPO bepaalt dat het managementstatuut door het bevoegd gezag wordt vastgesteld na overleg met de directeur en voor zover van toepassing met de bovenschoolse directie. Indachtig deze opdracht is niet alleen aan de algemeen directeur, maar ook aan de directeuren gebundeld in het directeurenberaad een adviesrecht toegekend betreffende de vaststelling en wijziging van het managementstatuut. Artikel 3 (directeurenberaad) Ongewijzigd. Artikel 4 (taken en bevoegdheden bevoegd gezag) In dit artikel wordt de scheiding tussen de functies bestuur en intern toezicht vorm gegeven. : Bepaalt welke taken en bevoegdheden het stichtingsbestuur aan zich zelf voorbehoudt; : Bepaalt dat alle overige bestuurlijke taken en bevoegdheden die het bestuur van de stichting/bevoegd gezag in het primair onderwijs toekomen worden gedelegeerd aan de algemeen directeur; Lid 3: Bepaalt dat een deel van de besluiten die de algemeen directeur op grond van het tweede lid kan nemen, de voorafgaande goedkeuring behoeven van het stichtingsbestuur. Het feit dat het stichtingsbestuur de functie uitoefent van intern toezichthouder en bevoegdheden heeft gedelegeerd laat onverlet dat het stichtingsbestuur bestuurlijk eindverantwoordelijk blijft. Dat is nog eens onderstreept in onderdel a. De onderdelen b,c, d en e zijn expliciet in de wet benoemd als taken van de intern toezichthouder (artikel 17c WPO). De wet bepaalt dat besluiten over opheffing van de openbare school 2 voorbehouden blijven aan de gemeenteraad. In verband daarmee wordt in onderdeel f gesproken over het besluiten tot het doen van een voorstel en is de bevoegdheid daartoe niet aan de algemeen directeur gedelegeerd.. De besluiten die de positie en rol van de algemeen directeur raken (onderdelen h, i en j) zijn vanzelfsprekend bij het stichtingsbestuur gelaten. De wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting zijn van zodanig belang, dat er voor is gekozen deze besluiten aan het bestuur voor te behouden. 2 Ook bij andere aspecten van het instandhoudingbeleid is formeel de opheffing van een openbare school in het geding. Bijvoorbeeld bij fusie, omzetting, overdracht aan een bijzonder schoolbestuur. 2

3 Lid 3 De onderwerpen genoemd onder a, b en c zijn door de wetgever ook genoemd als besluiten, die de goedkeuring behoeven van de intern toezichthouder (artikel 17c, eerste lid WPO). Besluiten over het vastgoed (onderdeel d) worden in de regel niet dikwijls door schoolbesturen genomen. Omdat er grote financiële consequenties mee gemoeid kunnen zijn, ligt het in de rede voor zover een dergelijk besluit wel aan de orde is dat besluit te onderwerpen aan het goedkeuringsrecht van het stichtingsbestuur. Onderdeel e (starten gerechtelijke procedures) heeft betrekking op die situaties, waarin de stichting zelf het initiatief wil nemen een procedure te starten. Procederen derden tegen de stichting en dient in dat kader gehandeld en besloten te worden (opstellen verweerschrift, naar een zitting gaan etc.) dan kan de algemeen directeur daar zelfstandig over beslissen en is geen goedkeuring van het stichtingsbestuur vereist. Artikel 5 (taken en bevoegdheden algemeen directeur) Dit artikel omschrijft al samenvattend op hoofdlijnen taken en bevoegdheden van de algemeen directeur. Los van wat eerder is gezegd over de verbreding en verandering van de bevoegdheden (van mandaat naar delegatie) wijkt de opzet van dit artikel niet fundamenteel af van het artikel in het huidige managementstatuut. Enkele aanpassingen zijn: Ondertekening correspondentie (lid 4 oud). Omdat nu delegatie is toegepast, ondertekent algemeen directeur zijn eigen besluiten. Overigens als mandaat is verleend, is ondertekening van in mandaat genomen besluiten daarin begrepen; Regeling ondermandaat (lid 5 oud) is nu in een apart artikel (artikel 6 nieuw) geregeld; Randvoorwaarden (lid 6 oud). Deels niet meer van toepassing in verband met wijziging mandaat in delegatie. Informeren door algemeen directeur aan stichtingsbestuur blijft wel van belang, maar dat maakt al deel uit van de rapportageplicht (artikel 9 nieuw). Artikel 6 (mandaat aan directeuren/derden) Nieuw artikel. Hierin is de grondslag gegeven voor de algemeen directeur om taken en bevoegdheden, die hij via delegatie heeft gekregen te mandateren aan de directeuren of derden in de organisatie (bijvoorbeeld werknemers van het bestuursbureau). Uitgangspunt is dat de algemeen directeur in een regeling concreet de taken en bevoegdheden van de directeur en deden vastlegt. Bijvoorbeeld: benoeming personeelslid op de school, besluit tot verwijdering van leerling, besluit tot vervanging van een lesmethode etc. De algemeen directeur zal dat in overleg met de directeuren en derden lettend op het uitgangspunt bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen en rekeninghoudend met de gevestigde praktijk en cultuur moeten afspreken. Het resultaat van die procesmatige aanpak kan dan in de regeling worden opgenomen, die op zijn beurt als bijlage deel uitmaakt van het managementstatuut. Dat komt ook overeen met de intentie van de wetgever, die bij de introductie van het managementstatuut heeft aangegeven, dat de verdeling van taken en bevoegdheden in de hele bestuurs- en managementkolom behandelend moeten worden. Dus niet alleen de relatie bestuur algemeen directeur, maar ook de relatie tussen algemeen directeur en directeur. Artikel 7 (taken en bevoegdheden directeuren) Geen wezenlijke wijzigingen. 3

4 Artikel 8 (regeling toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging) Geen wijziging. Artikel 9 (rapportage) Geen wijziging. Artikel 10 (intrekken besluiten) Omdat het stichtingsbestuur taken en bevoegdheden delegeert in plaats van mandateert aan de algemeen directeur kan het stichtingsbestuur besluiten van de algemeen directeur niet intrekken. In verband daarmee zijn de leden 1 en 2 van artikel 9 (oud) geschrapt. Over blijft wel de bevoegdheid van de algemeen directeur om besluiten die in mandaat door directeuren en derden zijn genomen (deels) in te trekken. Artikel 11 (slotbepalingen) Geen wijzigingen. 3. Tekst concept managementstatuut Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het bestuur van de Stichting Proloog te Leeuwarden; b. algemeen directeur: de algemeen directeur, die door het bevoegd gezag op grond van artikel 29, vijfde lid van de wet is benoemd of te werk is gesteld om leiding te geven aan de gehele organisatie; c. directeur: de directeur als bedoeld in artikel 29, eerste lid van de wet; d. stichting: de Stichting Proloog te Leeuwarden; e. scholen: de scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de stichting staan; f. directeurenberaad: het team bestaande uit de algemeen directeur en de directeuren; g. managementstatuut: het statuut zoals bedoeld in artikel 31 van de wet; h. code voor goed bestuur: de code zoals bedoeld in artikel 171, eerste lid van de wet; j. wet: de Wet op het primair onderwijs. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Het bevoegd gezag stelt de algemeen directeur en het directeurenberaad in de gelegenheid advies uit te brengen over de vaststelling en iedere wijziging van het managementstatuut. Het bevoegd gezag stelt de algemeen directeur en het directeurenberaad zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed op de hoogte of het aan het uitgebrachte advies gevolg wil gegeven. 4

5 Lid 3 Indien het bevoegd gezag het advies niet of niet geheel wil volgen, stelt het bevoegd gezag de algemeen directeur en het directeurenberaad in de gelegenheid met hem overleg te voeren, alvorens definitief over het advies te besluiten. Het bevoegd gezag brengt het definitieve besluit zo spoedig moegelijk ter kennis aan de algemeen directeur en het directeurenberaad. Artikel 3 Directeurenberaad De directeuren van de scholen vormen tezamen het directeurenberaad. Het directeurenberaad benoemt uit zijn midden ten behoeve van een periode van twee jaren een voorzitter. Het directeurenberaad stelt een reglement vast, waarin in ieder geval nadere regels zijn opgenomen over de werkwijze en besluitvorming van het directeurenberaad. Het reglement en iedere wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van de algemeen directeur. Artikel 4 Taken en bevoegdheden bevoegd gezag a. Het bevoegd gezag heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de onder hem ressorterende scholen, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. b. Het bevoegd gezag ziet in zijn hoedanigheid van intern toezichthouder toe op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code voor goed bestuur. c. Het bevoegd gezag ziet in zijn hoedanigheid van intern toezichthouder toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond van de wet. d. Het bevoegd gezag wijst de accountant aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. e. Het bevoegd gezag legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over de uitvoering van zijn taak als intern toezichthouder met betrekking tot de uitvoering van de bestuurlijke taken en bevoegdheden door de algemeen directeur. f. Het bevoegd gezag besluit over voorstellen aan de gemeenteraad van Leeuwarden met betrekking tot de instandhouding van de scholen waaronder begrepen is de fusie, de opheffing, de bestuurlijke overdracht en de wijziging van de grondslag van de scholen. g. Het bevoegd gezag besluit over de verhuizing van de scholen: h. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de algemeen directeur en bepaalt de rechtspositie en bezoldiging van de algemeen directeur. i. Het bevoegd gezag voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de algemeen directeur. j. Het bevoegd gezag stelt het managementstatuut alsmede een wijziging daarvan vast. k. Het bevoegd gezag stelt een voorstel vast tot wijziging van de statuten van de stichting. l. Het bevoegd gezag stelt een voorstel vast tot ontbinding van de stichting. Het bevoegd gezag delegeert met in achtneming van het bepaalde in het derde lid van dit artikel alle taken en bevoegdheden die hem bij of krachtens de wet en de statuten van de stichting toekomen en die niet in het eerste lid van dit artikel zijn genoemd, aan de algemeen directeur. 5

6 Lid 3 De algemeen directeur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van het bevoegd gezag met betrekking tot het besluit tot: a. vaststelling en wijziging van de (meerjaren)begroting; b. vaststelling en wijziging van het jaarverslag; c. vaststelling en wijziging van het strategisch meerjarenplan van de stichting; d. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van registergoederen; en e. het als stichting gaan voeren van een rechtsgeding, geschillen- of klachtenprocedure. Artikel 5 Taken en bevoegdheden algemeen directeur De algemeen directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die door het bevoegd gezag overeenkomstig artikel 4 tweede en derde lid van dit statuut aan de algemeen directeur zijn gedelegeerd. De algemeen directeur draagt in overleg met het bevoegd gezag zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten, die zijn genoemd in artikel 4 eerste lid van dit managementstatuut. Lid 3 De algemeen directeur woont de vergaderingen van het bevoegd gezag bij, met uitzondering van de vergadering of delen van de vergadering, waarin de algemeen directeur onderwerp van beraadslaging is. Lid 4 De algemeen directeur voert namens het bevoegd gezag overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting en met de personeelvakorganisaties. De algemeen directeur voert overleg met het directeurenberaad. Lid 5 De algemeen directeur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte ter zake van aangelegenheden, die in dit managementstatuut aan de algemeen directeur zijn gedelegeerd. Artikel 6 Verlenen mandaat door de algemeen directeur De algemeen directeur kan aan de directeuren en derden die in dienst zijn van het bevoegd gezag en werkzaam zijn op en/of ten behoeve van de scholen mandaat verlenen ten aanzien van de taken en bevoegdheden zoals genoemd in artikel 5 van dit managementstatuut. De algemeen directeur stelt een regeling vast waarin het mandaat, zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel, beschreven wordt en stelt het bevoegd gezag hiervan in kennis. De in dit lid genoemde regeling maakt als bijlage 1 integraal deel uit van het managementstatuut. Artikel 7 Taken en bevoegdheden directeur De directeuren oefenen de taken en bevoegdheden uit die door de algemeen directeur op grond van dit artikel en de regeling zoals genoemd in artikel 6, tweede lid van dit managementstatuut aan de directeuren zijn gemandateerd. 6

7 De directeuren oefenen de taken en bevoegdheden uit met betrekking tot de toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging zoals deze zijn omschreven in artikel 8 van dit statuut. Lid 3 De directeuren hebben - met inachtneming van de beleids- en financiële uitgangspunten, die door het bevoegd gezag en de algemeen directeur zijn vastgesteld - de volgende taken en bevoegdheden: a. Een directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. b. Een directeur is belast met de zorg voor de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs op de school. c. Een directeur geeft leiding aan het personeel van de school, en draagt er zorg voor dat met de individuele personeelsleden functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd. d. Een directeur onderhoudt de contacten met de leerlingen en hun ouders van de school. e. Een directeur beheert de door de algemeen directeur aan de school toegekende formatieve en financiële middelen, en doet daartoe uitgaven voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting en het vastgestelde beleid zijn toegestaan. f. Een directeur voert namens het bevoegd gezag overleg met de medezeggenschapsraad van de school. g. Een directeur is lid van het directeurenberaad en draagt uit dien hoofde bij aan de ontwikkeling van het beleid van de organisatie. h. Een directeur voert overigens alle taken en verantwoordelijkheden uit, die in de bij zijn functie behorende functiebeschrijving zijn opgenomen. Artikel 8 Regeling toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging De algemeen directeur draagt zorg voor een financieel gezonde huishouding en de kwaliteit en de tijdige uitvoering van de planning- en controlcyclus, zoals die in overleg met het bevoegd gezag is vastgesteld. Het algemeen directeur stelt het directeurenberaad in de gelegenheid advies uit te brengen over: a. De vaststelling en wijziging van de (meerjaren)begroting van de stichting; b. De vaststelling van het jaarverslag van de stichting; c. De criteria die het bevoegd gezag toepast bij de verdeling van de totale lumpsum tussen de gemeenschappelijke voorzieningen op bovenschools niveau en de voorzieningen op schoolniveau; d. De criteria en spelregels die het bevoegd gezag toepast bij het verschuiven van middelen tussen de afzonderlijke scholen. Lid 3 De algemeen directeur stelt de directeur in de gelegenheid advies uit te brengen over: a. De vaststelling en wijziging van de (meer)jarenbegroting van de school; b. De vaststelling van de jaarrekening van de school. Lid 4 De algemeen directeur gezag stelt het directeurenberaad en de directeur zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed op de hoogte of hij aan het uitgebrachte advies, zoals bedoeld in respectievelijk lid 2 en 3 van dit artikel, gevolg wil gegeven. 7

8 Lid 5 Indien de algemeen directeur het advies van het directeurenberaad en de directeur niet of niet geheel wil volgen, stelt hij respectievelijk het directeurenberaad en de directeur in de gelegenheid met hem overleg te voeren, alvorens definitief over het advies te besluiten. De algemeen directeur brengt het definitieve besluit zo spoedig moegelijk ter kennis aan respectievelijk het directeurenberaad en de directeur. Lid 6 De directeur is bevoegd uitgaven te doen met inachtneming van de door de algemeen directeur vastgestelde begroting voor de school. Artikel 9 Rapportage De algemeen directeur informeert het bevoegd gezag overeenkomstig de door het bevoegd gezag vastgestelde richtlijnen over het verloop en de resultaten van het gevoerde beleid van de stichting en de scholen. De directeur informeert de algemeen directeur overeenkomstig de door de algemeen directeur vastgestelde richtlijnen over het verloop en de resultaten van het gevoerde beleid op de school. Artikel 10 Intrekken van besluiten. De algemeen directeur kan besluiten en/of maatregelen van de directeuren of derden die in naam van de algemeen directeur op grond van het bepaalde in artikel 6 van dit statuut zijn genomen wegens strijd met enig geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van de stichting en de scholen bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk in te trekken. Artikel 11 Slotbepalingen Het managementstatuut treedt voor het eerst in werking op de dag volgend op de dag, waarop dit statuut door het bevoegd gezag is vastgesteld. Een tussentijdse wijziging van het managementstatuut treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het bevoegd gezag tot wijziging dan wel verlenging heeft besloten. Lid 3 In gevallen waarin dit managementstatuut niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. Lid 4 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat een exemplaar van het managementstatuut in het gebouw van de scholen ter inzage beschikbaar is op een voor een ieder toegankelijke plaats. Het bevoegd gezag zendt een exemplaar van het managementstatuut, alsmede elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk na de vaststelling ter kennisneming aan de inspectie. Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Proloog d.d Stichting Proloog Secretaris, Voorzitter, 8

9 9

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d Aan: Van: Bestuurscommissie Winkler Prins Ferdinand Vinke, centraal directeur Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d. 11-11-2010 Datum: 11 juni 2012 Status: Besluitvorming vergadering

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT 1. Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van het bepaalde in art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur in

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM Versie 27 september 2012 Opnieuw vastgesteld op 8 december 2016 1 PREAMBULE In dit managementstatuut worden door het bestuur van de

Nadere informatie

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht 3 De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht Op 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur in werking getreden. Een van de elementen uit deze wettelijke regeling is de verplichting

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

BOUWSTENEN VOOR EEN. Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT

BOUWSTENEN VOOR EEN. Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT BOUWSTENEN VOOR EEN Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT BOUWSTENEN VOOR EEN Een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging

Nadere informatie

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College.

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College. *13.15375* Behandelend ambtenaar: C. Houtenbos Afdeling/cluster: afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/cluster JOS Telefoonnr.: 0591-535387 Portefeuillehouder: Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Managementstatuut SKOM

Managementstatuut SKOM Managementstatuut SKOM Het managementstatuut regelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en de schoolleiders.

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Managementstatuut. Esprit Scholen

Managementstatuut. Esprit Scholen Managementstatuut Esprit Scholen Amsterdam, Opnieuw vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur d.d. 6 december 2013 Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit,

Nadere informatie

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage: Definitiebepalingen Vaststelling

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Begripsbepalingen Artikel 1. In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a) stichting : de Stichting Gooise Scholen Federatie; b) statuten

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: S.D. Raap - de Groot AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: P. de Graaf Agendapunt: No. /2014 Dokkum, 20 mei 2014 ONDERWERP: statutenwijziging

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 24 februari 2016 Registratienummer: TB16.5527469 Agendapunt: 10 Onderwerp: Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland Voorstel: I.

Nadere informatie

Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR)

Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR) Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR) Van: Stichting Spoor Inleiding Per 1 augustus 2010 is een

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS A. Statuut Preambule Dit managementstatuut is gebaseerd op het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen, zoals dat door het bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer Management Statuut Montessori Vereniging Haarlemmermeer 1 Inhoud Artikel 1 Definitiebepaling... 3 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut... 4 Artikel 3 Managementteam... 4 Artikel

Nadere informatie

Statuten Stichting PCPO Westland

Statuten Stichting PCPO Westland Statuten PCPOW 140901 1 Statuten Stichting PCPO Westland STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM, VESTIGING EN DUUR 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs regio Westland, afgekort

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4 Bestuursstatuut Datum : 3 maart 2008 Herzien : - Status : Definitief CvB : 19/05/2008 KD-PO : n.v.t. KD-VO : n.v.t. PMR : n.v.t. MR : n.v.t. GMR : n.v.t. RvT : n.v.t. Door : Bestuur De Basis en Willem

Nadere informatie

de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland 8c Oostzaan (SPOOR)

de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland 8c Oostzaan (SPOOR) Bijlage 1 Onderwerp: de wet "Goed Onderwijs Goed Bestuur": de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland 8c Oostzaan (SPOOR) Inleiding Per 1 augustus 20Í0 is een aantal

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting Werkplaats Kindergemeenschap

Managementstatuut Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Managementstatuut Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Statutaire grondslag (artikel 8 lid 2 Statuten Stichting Werkplaats Kindergemeenschap): Het bestuur kan schriftelijk een algemene of bijzondere

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

Scheiding bestuur en toezicht bij Scholengroep OPRON. Bijeenkomst gemeenten

Scheiding bestuur en toezicht bij Scholengroep OPRON. Bijeenkomst gemeenten Scheiding bestuur en toezicht bij Scholengroep OPRON Bijeenkomst gemeenten Scheiding bestuur en toezicht Inhoud: 1. De aanleiding 2. De wetswijziging 3. De mogelijkheden om bestuur en toezicht te scheiden

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Waar gaat het om? De overgang van het huidige externe toezicht op Stichting Proo naar de inrichting van intern

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Algemene bepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (Versie 1 augustus 2017) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel

Nadere informatie

Notitie bestuursfilosofie. bestuursprofielen. Stichting INITIA

Notitie bestuursfilosofie. bestuursprofielen. Stichting INITIA Notitie bestuursfilosofie en bestuursprofielen Stichting INITIA 1 Inhoud 1. Besturingsfilosofie:... 4 1.1 Achtergrond en wettelijk kader... 4 1.2 Besturingsfilosofie:... 5 2. Verdeling taken en bevoegdheden:...

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Notitie toezicht openbaar onderwijs

Notitie toezicht openbaar onderwijs Notitie toezicht openbaar onderwijs 1. Taak/verantwoordelijkheid gemeente...1 2. Taakafbakening met Centrum financiële instellingen...1 3. Probleemstelling...2 4. Verbetervoorstellen...2 5. Conclusie en

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT HAAGS PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS Vaststelling en wijziging van het managementstatuut

MANAGEMENTSTATUUT HAAGS PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS Vaststelling en wijziging van het managementstatuut ONTWERP (versie maart 2006) RIS136857a_12-JUL-2006 MANAGEMENTSTATUUT HAAGS PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS 2006 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Titel regelgeving Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Citeertitel Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Besloten door: Gemeenteraad Registratie-nummer Onderwerp Bestuur

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

Scheiding bestuur en toezicht

Scheiding bestuur en toezicht Scheiding bestuur en toezicht Even voorstellen: Jan Bustin, senior adviseur Vos/abb consulting sinds begin 2010 Daarvoor: Lid centrale directie bij een stichting voor primair onderwijs (3400 lln, 350 medewerkers)

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET De raad van de gemeente Leeuwarden; gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling

Nadere informatie

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Directiestatuut Stichting Passionate Bulkboek Het bestuur van de Stichting Passionate Bulkboek - overwegende dat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Jacob Catsstraat 82 3771 GM Barneveld tel. 0342 478243 www.dedrieslag.nl Dhr. A. van den Berkt Algemeen

Nadere informatie

Artikel 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting De Stichting heeft haar zetel in de gemeente..

Artikel 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting De Stichting heeft haar zetel in de gemeente.. Ontwerpstatuten Federatie De onderstaande statuten zijn een voorbeeld van samenwerking tussen een school voor voortgezet onderwijs en een ROC. Met name de invulling van de artikelen over de doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling

Geconsolideerde tekst van de regeling Geconsolideerde tekst van de regeling 1952. N. 30. GEMEENTEBLAD VAN ROTTERDAM De Raad der gemeente Rotterdam, Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders; BESLUIT: A. Uit de gewone middelen der

Nadere informatie

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Dit managementstatuut is een uitwerkingsdocument van het bestuursreglement en regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

Reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten

Reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten Reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten Voorwoord en verantwoording Het reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten is nieuw

Nadere informatie

Grondslag Artikel 2: De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord.

Grondslag Artikel 2: De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord. Statuten van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Versie 5, 1 november 2011 Naam en vestiging Artikel 1: 1.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Preambule Artikel 1: De samenstelling van het bestuur Artikel 2 Benoeming bestuursleden

Preambule Artikel 1: De samenstelling van het bestuur Artikel 2 Benoeming bestuursleden Versie 09-06-2010 Bestuursreglement van de Stichting RSG t Rijks, stichting voor regionaal openbaar voortgezet onderwijs Bergen op Zoom en omstreken conform artikel 18 van de statuten. Preambule Het bestuur

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland PREAMBULE De Wet op het voortgezet onderwijs ("Wvo"), bepaalt dat bijzondere

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0103 Rv. nr.: 11.0103 B en W-besluit d.d.: 11-10-2011 B en W-besluit nr.: 11.0995 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Statutenwijziging Stichting Openbaar Primair en Speciaal

Nadere informatie