RAPPORTAGE MARKTCONSULTATIE PROJECT NIEUWEROORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORTAGE MARKTCONSULTATIE PROJECT NIEUWEROORD"

Transcriptie

1 RAPPORTAGE MARKTCONSULTATIE PROJECT NIEUWEROORD

2 COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Leiden Project: Nieuweroord Datum: januari 2015 Status: definitief Auteur: Dhr. R. van den Broek, projectmanager, gemeente Leiden, ad interim Mw. C. Arendz, projectmanager, gemeente Leiden Mw. L. van Kooperen, projectmedewerker, gemeente Leiden

3 INHOUD COLOFON SAMENVATTING EN CONCLUSIE PROCEDURE MARKTCONSULTATIE Aanleiding en achtergrond marktconsultatie Procedure marktconsultatie Vraag aan de geconsulteerde partijen BEVINDINGEN MARKTCONSULTATIE Visie Financiën Procedures Omgeving... 12

4 SAMENVATTING EN CONCLUSIE In de marktconsultatiegesprekken zijn vragen gesteld die zijn ingedeeld op basis van de thema s visie, financiën, procedures en omgeving. Op basis van de gesprekken met marktpartijen kan op hoofdlijnen het volgende over de thema s gesteld worden. Visie De locatie Nieuweroord, Rijnburgerweg 124 is een kwalitatief, hoogwaardige, groene locatie voor een monofunctioneel woonmilieu in voornamelijk het hoge segment. Het huidige Bos van Bosman, het park, moet leidend zijn in de ontwikkeling van het gebied. Daarnaast is een investering in het park noodzakelijk om het op te schonen. Het rapport van Inbo over doelgroepen voor de locatie wordt grotendeels onderschreven, echter waar het gaat om het uiteindelijke programma en volumes niet. In reactie op de ruimtelijke verkenning wordt door de markt centrale bebouwing danwel dobbelstenen in het park als kansrijk gezien. Bebouwing van de flank wordt niet als kansrijk gezien. Financiën Er ontstaat op basis van de marktconsultatiegesprekken een gedifferentieerd beeld over het maximale programma voor de locatie. Financieel kan er op het gebied van parkeren een optimalisatieslag gemaakt worden zowel in aantallen als in vorm (gebouwd/niet gebouwd). De marktpartijen hebben geen concrete suggesties/voorkeuren waar het gaat om het toevoegen van niet-woon-functies. Procedures De marktpartijen geven aan met niet te veel partijen aan een procedure deel te willen nemen en bij voorkeur niet deel te nemen aan een formele aanbesteding. Voor het leveren van optimale toegevoegde waarde willen ze vroegtijdig in het ontwikkelproces betrokken worden. Partijen willen in co-creatie met de omgeving en eindgebruiker de locatie ontwikkelen. Middels een beeldkwaliteitsplan kunnen de ruimtelijke kaders worden vastgelegd op basis waarvan een verdere ontwikkeling mogelijk is. Het hanteren van een minimale grondprijs in de uitvraag kan een manier zijn om optimale kwaliteit te bereiken op deze locatie. Van belang voor marktpartijen is dat duidelijk is welke prioriteiten de gemeente heeft bij deze herontwikkeling. Ook is van belang dat er duidelijk en eenduidig uitlegbare randvoorwaarden, danwel eisen worden gesteld. Omgeving Het is van essentieel belang om de omgeving te kennen en de planvorming mee te doorlopen voor een succesvolle herontwikkeling van de locatie. Het doel moet zijn een maatschappelijk gedragen plan te ontwikkelen.

5 PROCEDURE MARKTCONSULTATIE Aanleiding en achtergrond marktconsultatie In de projectopdracht (b&w nr d.d. 24 juni 2014) voor locatie Nieuweroord is aangegeven dat er een marktconsultatie zal worden uitgevoerd voorafgaand aan het kaderbesluit. In de marktconsultatie is gevraagd aan marktpartijen hoe een kansrijke ontwikkeling van de locatie mogelijk gemaakt kan worden. De gemeente wenst de locatie Nieuweroord uiteindelijk te verkopen aan een marktpartij die financiering, ontwerp en realisatie van de ontwikkeling ter hand neemt. De verkoop heeft als doel: 1. een ontwikkeling die aansluit bij de ambities, zoals verwoord in het beleidsakkoord Samenwerken en Innoveren d.d. 17 april 2014; 2. het herstel van de verbinding (landschappelijke, stedenbouwkundige en cultuurhistorische context) tussen Nieuweroord en het Bos van Bosman; 3. financieel resultaat; 4. in overleg met belanghebbenden. De gemeente wilde weten hoe zij op basis van technische, financieel-economische, organisatorische, juridische en ruimtelijke kaders een succesvolle procedure kan doorlopen met als resultaat een gewenste ontwikkeling. Tevens is met behulp van de marktconsultatie de interesse bij marktpartijen gepeild voor mededinging naar de ontwikkeling. Middels het gevoerde gesprek wilde de gemeente inzicht verkrijgen in de haalbaarheid van het project. De formele kaders die de gemeenteraad in 2009 heeft gesteld, vormen een vertrekpunt waarbij we de markt hebben gevraagd naar wenselijke wijzigingen en optimalisatiemogelijkheden. Procedure marktconsultatie Er is een brede vertegenwoordiging van de vastgoedmarkt gevraagd deel te nemen aan de marktconsultatie, d.w.z. ontwikkelaars, ontwikkelende beleggers en ontwikkelende bouwers. Dit betreft partijen die hebben deelgenomen bij de verkoop in 2009 en partijen die daar niet aan hebben deelgenomen. Op basis van een long list van partijen die interesse hebben getoond is een short list tot stand gekomen. De gemeente heeft marktpartijen verzocht in een gesprek de beantwoorde vragen (paragraaf 2.3) door de marktpartijen toe te lichten. Op basis hiervan is deze rapportage opgesteld. Vraag aan de geconsulteerde partijen De gestelde vragen aan de marktpartijen hadden betrekking op vier thema s: - Visie - Financiën - Procedures - Omgeving De stukken die voorafgaand aan het gesprek aan de marktpartijen zijn gestuurd: - Vragenlijst marktconsultatie Nieuweroord - Ruimtelijke verkenning, discussiestuk oktober Management samenvatting Inbo rapportage - Kaders voor de ontwikkeling uit Kaartmateriaal

6 - Verslag van de buurtconsultatie juli 2014 BEVINDINGEN MARKTCONSULTATIE Visie Gestelde vragen 1. Wat is uw visie op: a. Het gebied/ in relatie tot de stad en het stadsdeel? b. De doelgroepen en vastgoedprogramma: i. Specifiek: het rapport van Inbo, onderschrijft u dit? waarom wel? waarom niet? ii. Specifiek: hoe kijkt u aan tegen sociale woningbouw en doelgroepen als aio s in het gebied en in combinatie met het te realiseren programma volgens het Inborapport? iii. Specifiek: de kansen voor het creëren van een expat milieu waarbij een dependance van een internationale basisschool onderdeel uitmaakt van het totale programma? c. Hoe denkt u parkeren op te lossen in ruimtelijke, fysieke zin en in relatie tot wensen die de doelgroepen zoals Inbo die definieert? d. Wat is uw reactie op de formele uitgangspunten, het Kaderbesluit uit 2009? e. Wat is uw reactie op de ruimtelijke verkenning en de benoemde 3 scenario s (discussiestuk oktober 2014)? i. Specifiek: bebouwing in het park versus de oostrand of de combinatie. Reactie marktpartijen Deze locatie is een unieke kwalitatief hoogwaardige locatie voor het creëren van een woonmilieu voor voornamelijk het hogere segment. De locatie ligt dicht bij de Leidse binnenstad en maakt tegelijkertijd deel uit van de stedelijke groenstructuur. Dit is een unieke combinatie die hoog wordt gewaardeerd. De locatie is groen en rustig. Het huidige Bos van Bosman is aan een opschoonactie toe, maar is prachtig. Het landschap, het bos, moet leidend zijn in de toekomstige ontwikkeling. De Inbo rapportage wordt grotendeels onderschreven op de volgende punten: - de benoemde kansrijke doelgroepen voor de locatie, voornamelijk blauwe typologie; - segmenten bebouwing appartementen en eengezinswoningen in de hogere prijsklassen; - mix van koop en huur; - sociale woningbouw is onwenselijk, voelt zich niet thuis tussen de blauwe doelgroep; - associatie met (zware) zorg is door de doelgroep niet gewenst; - urban villa s kunnen worden toegepast. De programmatische volumes die door Inbo worden benoemd worden niet letterlijk onderschreven. Een niet te omvangrijk vastgoedprogramma is wel wenselijk volgens veel partijen. Hoeveel dat dan precies moet zijn is nog nader te bepalen. De aandacht moet daarbij uitgaan naar het wonen in een park. Een park dat openbaar toegankelijk is, waarbij er goed moet worden nagedacht over wat privé en wat publiek is. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. De Aio doelgroep kan wel gehuisvest worden op de locatie, maar hoeft niet per se. De verplichting opleggen om dit blijvend te kunnen huisvesten op de locatie is onwenselijk.

7 De expat doelgroep hoeft niet in een specifiek milieu gehuisvest te worden, daarvoor is ons land voldoende veilig. De kansrijke doelgroepen voor de locatie hebben geen behoefte aan zware zorg, in ieder geval willen ze er niet mee geassocieerd worden. Wel zouden ze behoefte hebben aan services. Een internationale basisschool huisvesten kan, maar levert geen specifieke meerwaarde op de locatie. Wel een prijsdrukkend effect voor de ontwikkeling en daarmee de grondprijs. De benoemde doelgroepen willen niet naast een school wonen. Ook de verkeersaantrekkende werking is niet gewenst. De weerstand van de omgeving wordt als argument genoemd tegen de komst van een school op de locatie. Parkeren: Dichtbij de woningen voor bewoners. Halfverdiept onder de bebouwing is daarbij wel het meest wenselijk, met name waar het gaat om het hogere (koop)segment. Groene inpassing is in maaiveldsituatie van belang. Bezoekers kunnen in de nabijheid op maaiveld parkeren. Een normering van 1 tot 1,5 wordt genoemd met daarbij voldoende voorzieningen voor bezoekers. Verkeersbelasting en afwikkeling van de locatie op de Rijnsburgerweg wordt door de marktpartijen als belangrijk onderzoekspunt benoemd. Dit is mede bepalend voor het te realiseren programma. Alternatieve aanvullende ontsluitingsmogelijkheden dienen te worden onderzocht. Kaders uit 2009 voor zover niet al eerder benoemd: Levensloopbestendigheid is van belang. Het hoeft echter niet opgelegd te worden. Voor de woningbouw in de vrije sector huur zal er worden nagedacht over de toekomstwaarde van de ontwikkeling door de belegger omdat deze er voor de lange termijn investeert. Beheer van het park behoort bij de gemeente omdat het openbaar gebied betreft. Er zijn beperkte mogelijkheden om de toekomstige bewoners hieraan een bijdrage te laten leveren, al dan niet financieel. Bouwverplichtingen zijn niet langer van deze tijd. Hier kunnen andere manieren voor gevonden worden. Denk daarbij aan het verlenen van een optie of een reservering voor de grond. Het is dan meer vormgegeven door inspanningsverplichtingen. De maximale bebouwingshoogte op basis van de kaders uit 2009 zou iets naar beneden gebracht moeten worden vanuit de doelgroep die binding wil hebben met het park. Ruimtelijke verkenning: Scenario s waarbij centraal in het park bebouwing wordt toegevoegd worden kansrijk geacht. Dit doet recht aan het landgoed principe. Er zijn ook diverse partijen die aangeven dat door gebruik te maken van de bestaande structuur van het park er kleinschalige bebouwing kan worden toegevoegd waarbij het park en de bomen het leidende principe zijn. Bebouwing in de flank van het bos wordt niet onderschreven door de markt. Het doet onvoldoende recht aan het ontwerp van Springer is de visie van de markt. De hoofdoriëntatie van de bebouwing is gericht op de Rijnsburgerweg en concentreert zich op de locatie van de huidige bebouwing. De marktpartijen adviseren om niet in het park zelf te bouwen.

8 Partijen denken aan meerdere gebouwen in een ensemble en niet in grote massa s zoals een wooncomplex of een woontoren. Een andere variant waar partijen aan denken is een meer organisch concept waarbij er bebouwing wordt toegevoegd op de locaties waar het kan. Dit worden dobbelstenen genoemd, urban villa s in het park. Overigens oriënteren deze zich wel overwegend in de tweede zone zoals benoemd in de ruimtelijke verkenning. Financiën Gestelde vragen 2. Hoe schat u de opbrengstpotentie van het gebied in: a. Wat is volgens u het maximaal wenselijke vastgoedprogramma? ( zie invultabel 1 en 2) i. Welke VON-prijzen passen daarbij? ii. Wat is volgens u de optimale mix in woningtypologie? iii. Welke niet-woningbouw functies kunnen worden toegevoegd? En welke globale opbrengstpotentie is hieraan gekoppeld? b. Parkeren maaiveld versus ondergronds in relatie tot kosten en woonwensen. c. Benutting kansen panden gemeente (aan weerszijden van de toegangsweg aan de Rijnsburgerweg 122 en 126) Vormen deze woningen een optimalisatiemogelijkheid? Is het een meerwaarde voor de gebiedsontwikkeling? d. Investeringen in de omgeving t.b.v. grondwaardeverhoging (bijv. park of Rijnsburgerweg), hebben deze een prijsverhogend effect voor de ontwikkelingsmogelijkheden? e. Welke van de drie scenario s uit de ruimtelijke verkenning is volgens u het beste uitgangspunt voor de ontwikkeling van de locatie Nieuweroord, om. i. een duurzame waardeontwikkeling van de locatie te bewerkstelligen? ii. het park voor Leiden optimaal betekenis te geven? Reactie marktpartijen Het maximaal wenselijke programma dat door marktpartijen benoemd wordt, gaf een gedifferentieerd beeld, waaruit een spreiding van tot m2 bvo is af te leiden. Partijen geven aan dit te moeten onderzoeken middels een massastudie. VON-prijzen van 2.750,- tot 3.000,- voor meergezinswoningen en 3.000,- tot 3.500,- voor eengezinswoningen. Huren van 700, ,- en beperkt in het hele hoge segment van 1.250,- tot 1.400,- Bruto Aanvangsrendement 5,25% voor een belegger. Deze is 10, 20 jaar gecommitteerd aan beheer en kwaliteit van het park en omgeving. Bij ontwikkeling voor de verhuur aan een belegger zijn er minder afzet- en verkooprisico s voor de gemeente, er is meer zekerheid op realisatie. Dit levert wel een afslag op de grondprijs op van 10-15%. De belegger calculeert risico s in. Een combinatie van grondgebonden woningen en appartementen komt naar voren. Overwegend worden er meer appartementen dan eengezinswoningen voorzien. Er worden geen concrete suggesties voor het toevoegen van functies gegeven. De focus ligt op het ontwikkelen van een woonmilieu.

9 Uit financieel oogpunt hoeft parkeren niet per se ondergronds opgelost te worden, wel moet het goed en groen worden ingepast. De parkeernorm wordt als hoog ervaren. De parkeervraag is doorgaans 1 per woning en voldoende mogelijkheid voor een bezoeker om er te parkeren. Het afdwingen van een hogere parkeernorm heeft een kostenverhogend effect. Gebruik van de woningen Rijnsburgerweg 122 en 126 aan weerzijden alleen als ze ook een duidelijke meerwaarde of ontwikkelingsmogelijkheid hebben, anders niet betrekken bij de ontwikkeling. Wanneer het woningen zijn en blijven hoef je deze niet te betrekken als gemeente. Een investering in het park is noodzakelijk, daarbij gaat het met name om een opschoonactie. Dit heeft een positieve invloed op de ontwikkelpotentie. De twee varianten die naar voren komen uit de marktconsultatie zijn: - in een ensemble geconcentreerd ontwikkelen op de huidige locatie van de flat; - meer gebruik maken van de locatie om er her en der iets te ontwikkelen vanuit de structuur en het huidige park. - Een ontwikkeling in de flanken van het bos wordt niet als wenselijk gezien door de marktpartijen.

10 Procedures Gestelde vragen 3. Hoe kijkt u aan tegen de te volgen procedures? a. Qua planning en mogelijke start bouw i. Wanneer leg je wat vast? Wat is wenselijk? o Juridisch planologisch (bijv. globaal vs. gedetailleerd bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan) ii. Wat is de beoogde rolverdeling voor BRM/WRM en beheer & onderhoud van het openbaar gebied volgens u? o Gemeente ontwikkelaar o Ontwikkelaar bouwer belegger/vve eindgebruiker iii. Wanneer wordt de grond geleverd en in welke staat? o Specifiek: fiscaliteit iv. Ten aanzien van de selectie of aanbesteding van een marktpartij, welke procedure lijkt u geschikt voor deze ontwikkelopgave, rekening houdend met wettelijke verplichtingen die de gemeente dient na te leven? Enkele voorbeelden zijn: o Meervoudig onderhands versus openbaar o Innovatieve aanbestedingsvormen o Prijsvraag v. Hoe gaat u om met de uitvoering en eventuele fasering van een plan ( afzetbaarheidsritme )? Reactie marktpartijen Partijen geven er de voorkeur aan met niet al te veel partijen in een aanbestedings- danwel selectieprocedure te willen participeren. Dit komt omdat ze een aanzienlijke inspanning gaan leveren en steeds vaker daarbij een afweging maken in kans van slagen. Er zijn partijen die niet deelnemen in een volledige openbare procedure zoals een prijsvraag. De gemeente kan dit bewerkstelligen door in twee rondes partijen onderhands te selecteren. De partijen geven aan vroegtijdig bij de ontwikkeling, het planproces, betrokken te willen worden om zo de meeste meerwaarde te kunnen leveren. Dit is ook van belang voor de participatie met de omgeving. Op deze manier kan er in co-productie, co-creatie met de omgeving en de gemeente een plan worden ontwikkeld. Co-creatie staat niet alleen voor het integreren van de huidige omgeving en haar wensen en belangen in een plan. Ook de eindgebruiker wordt daarbij betrokken om op die manier een marktconform product tot stand te brengen. Het vervatten van uitgangspunten in een beeldkwaliteitsplan kan helpen om enerzijds helderheid te bieden over de belangrijkste stedenbouwkundige en architectonische kaders en anderzijds om niet meteen juridisch planologisch de locatieontwikkeling te beperken in haar mogelijkheden. Het maken van een flexibel bestemmingsplan kan ook. Ten aanzien van de rolverdeling tussen partijen zijn vele mogelijkheden te bedenken en is er niet een duidelijke voorkeur. Wel geven partijen aan dat het van belang is dit in het licht van de fiscale consequenties zo optimaal mogelijk vorm te geven. Fiscaal gezien treedt er verder een verschil op bij de beleggers en de woningbouwontwikkelaars voor de koop. Bij koop heeft levering van de grond in de btw de voorkeur. Bij woningbouw voor de verhuur in de overdrachtsbelasting. Voornaamste is dat er fiscaal geoptimaliseerd kan worden.

11 Dit alles levert een dilemma op voor het kunnen selecteren van een marktpartij. Enerzijds zoekt de gemeente zekerheid over de afzet en de prijs, anderzijds wil ze samen met een marktpartij een plan kunnen ontwikkelen om zo de marktpartij meerwaarde te laten leveren in het participatietraject met de eindgebruikers en de omgeving. Er wordt een aantal keer de suggestie gedaan om een minimale prijs voor de locatie te hanteren. Op die manier kan er een partij worden geselecteerd op het bij deze minimale grondwaarde behorende plan en het proces om tot uitwerking van een plan te komen. De gemeente moet daarbij kunnen aangeven welke prioriteiten zij heeft en hier een rangorde in aanbrengen. Breng een prioritering in de uitgangspunten voor de ontwikkeling aan. De criteria dienen helder te zijn en niet voor meerdere uitleg vatbaar. Afhankelijk van het beoogde volume en de opnamecapaciteit zal er gefaseerd worden gerealiseerd. Het is niet een absolute noodzaak. Als het kan is het prettig. Er zijn ook combinaties van marktpartijen actief en geïnteresseerd als gevolg waarvan de realisatie van het plan na het afgeven van de omgevingsvergunning direct gestart wordt. Denk dan aan combinaties van beleggers-bouwers en ontwikkelaars, beleggers, bouwers. Voorkeur voor een meervoudig onderhandse aanbesteding met selectie van bijvoorbeeld niet meer dan 5 partijen. De procedure moet niet alleen gaan om prijs, maar ook om criteria als omgang met de omgeving/belanghebbenden, bewerkstelligen stedenbouwkundige kwaliteit. En te selecteren op zekerheid start bouw en de aanpak om te komen tot realisatie.

12 Omgeving Gestelde vragen 4. Wat is uw visie op communicatie en betrokkenheid vanuit de omgeving m.b.t. ontwikkeling van dit gebied in het kader van de maatschappelijke haalbaarheid? a. Richting huidige omwonenden b. M.b.t. toekomstige eigenaren, afnemers/huurders en bewoners Reactie marktpartijen De huidige omwonenden zijn zeer belangrijk om de planvorming mee te doorlopen zodat bezwaren kunnen worden ondervangen. Het doel is een maatschappelijk gedragen plan. Dit geldt te meer voor de eindgebruikers, de toekomstige bewoners. Er zijn goede voorbeelden in den lande waar in co-creatie een plan tot stand is gebracht. In co-creatie ontwikkelen met huidige omgeving en potentiele kopers is een grote wens die bijna alle partijen uiten. Er is een onderscheid in het nagaan wat de klant wil bij huurders en kopers. Huurders hebben minder binding met een locatie en je zou hun klantwensen kunnen ophalen d.m.v. panelgesprekken. Dat levert wisselende resultaten op.

13

Bewonersavond Nieuweroord. 4 maart 2015

Bewonersavond Nieuweroord. 4 maart 2015 Bewonersavond Nieuweroord 4 maart 2015 2 Doel bewonersavond en voorstellen medewerkers gemeente Aftrap wethouder bouw en openbare ruimte Paul Laudy Toelichting Kaderbesluit Nieuweroord Procedure na Kaderbesluit

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

Locatie Het Mozaïek / De Haag

Locatie Het Mozaïek / De Haag Locatie Het Mozaïek / De Haag Informatie avond omwonenden 4 maart 2014 Agenda voor vanavond Opening en welkomstwoord door wethouder Van Dalen Doel van deze avond Wijziging bevolkingsopbouw -> wijzigen

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

De omschreven kaders voor de locatie Wegwijzer-Den Oord uit het Programma Ruimte 2.0 uit 2015 waren (ook grafisch weergegeven in het spinnenweb ):

De omschreven kaders voor de locatie Wegwijzer-Den Oord uit het Programma Ruimte 2.0 uit 2015 waren (ook grafisch weergegeven in het spinnenweb ): Startnotitie Nieuwbouw Wegwijzer / Den Oord Versie: 2.0 Datum: 2 januari 2017 Aanleiding en probleemstelling De door de raad vastgestelde Woonvisie 2016-2025 geeft aan dat er in de komende jaren vooral

Nadere informatie

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies Raad 24 juni 2014 Inhoud 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies 1. Locatie Eigendomskaart Gemeente: 42% (excl.circa 7.500m² openbare ruimte) AM / Lindengroep: 25% Overige

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Ambitiedocument MOB-complex

Ambitiedocument MOB-complex Ambitiedocument MOB-complex september 2013 Voorwoord Herontwikkeling MOB bijzonder project met unieke mogelijkheden Het Mobilisatiecomplex (MOB-complex) is een militair terrein gelegen aan de Nieuwe s-gravelandseweg

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

Congres 2013 Nieuw elan

Congres 2013 Nieuw elan Congres 2013 Nieuw elan Workshop Creëren van financiële betrokkenheid bij transformaties Eric Thelen, Ron Karssing Remco Jutstra Gemeente Amsterdam 14 november 2013 Creëren van financiële betrokkenheid

Nadere informatie

Raadsvergadering. 14 maart D.P. van Sluis

Raadsvergadering. 14 maart D.P. van Sluis gemeente Capelle aan den IJssel Raadsvoorstel Nummer 762717 Raadsvergadering 14 maart 2016 Datum 9 februari 2016 Programma / product / collegewerkplan Uitwerking gebiedsvisie Centraal Capelle Portefeuillehouder

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

INGETROKKEN BIJ B&W nr RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

INGETROKKEN BIJ B&W nr RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: INGETROKKEN BIJ B&W nr. 11.0912 RAADSVOORSTEL 11.0061 Rv. nr.: 11.0061 B en W-besluit d.d.: 11.0736 B en W-besluit nr.: 28-6-2011 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Bijstellen kaderbesluit nieuwbouw

Nadere informatie

Bijlage Stand van zaken locaties bidbook Utrecht, stad met stijl in het hart van Nederland

Bijlage Stand van zaken locaties bidbook Utrecht, stad met stijl in het hart van Nederland Bijlage Stand van zaken locaties bidbook Utrecht, stad met stijl in het hart van Nederland Locaties in eigendom van derden 1. Kruisvaertkade (eigenaar NS Stations) NS Stations en A.S.R. Vastgoed ontwikkeling

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Locatie: De Spie, gemeentekantoor Vught Tijd: 19.30 uur-22.00 uur 1. Inleiding Op maandagavond 12 oktober jl. vond de inwonersbijeenkomst plaats over

Nadere informatie

Project Nieuweroord. Plan van Aanpak Participatie Fase selectie marktpartij November 2015 mei 2016

Project Nieuweroord. Plan van Aanpak Participatie Fase selectie marktpartij November 2015 mei 2016 Project Nieuweroord Plan van Aanpak Participatie Fase selectie marktpartij November 2015 mei 2016 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtnemer: Paul Laudy, wethouder Bouw

Nadere informatie

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Initiatief Driestar BV is sinds 2011 eigenaar van het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijbehorende gebouwen. Een deel van de gebouwen is rijksmonument. Het plan

Nadere informatie

Delft - TNO Algemeen AM-003094 Ontwikkelingscombinatie Watertuinen van Delft CV. Gemeenteraad Gemeente Delft Postbus 78 2600 ME DELFT

Delft - TNO Algemeen AM-003094 Ontwikkelingscombinatie Watertuinen van Delft CV. Gemeenteraad Gemeente Delft Postbus 78 2600 ME DELFT Delft - TNO Algemeen AM-003094 p/a Ptolemaeuslaan 80 Postbus 4052 3502 HB UTRECHT T 030 6097222 Gemeenteraad Gemeente Delft Postbus 78 2600 ME DELFT Uw referentie Geachte Gemeenteraad, Naar aanleiding

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Herontwikkeling Sonneborn Spaarndamseweg. Bestuurlijke context

Nota van B&W. Onderwerp Herontwikkeling Sonneborn Spaarndamseweg. Bestuurlijke context Onderwerp Herontwikkeling Sonneborn Spaarndamseweg Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. C.M. Vaartjes Telefoon 5113523 E-mail: c.vaartjes@haarlem.nl SO/BD Reg.nr. 2007/145453 Te kopiëren:

Nadere informatie

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16.

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Veld 5 Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Waar is de locatie van Veld 5? Bouwplan veld 5 is een deelplan van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft, in het centrum van Delft. Het

Nadere informatie

MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september 2014. Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits

MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september 2014. Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september 2014 Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits Wonen voor een specifieke doelgroep De locatie heeft zeer sterke eigenschappen

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Renovatie of sloop-nieuwbouw?

M3H Werkwijzer Renovatie of sloop-nieuwbouw? M3H Werkwijzer Renovatie of sloopnieuwbouw 1/7 Renovatie of sloop-nieuwbouw De keuze tussen renovatie of sloop-nieuwbouw van een bestaand gebouw is niet eenvoudig. De argumenten zijn op voorhand niet altijd

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

» Informatiebijeenkomst Hoven II

» Informatiebijeenkomst Hoven II » Informatiebijeenkomst Hoven II Herontwikkeling Hoven II Sfeerverslag informatiebijeenkomst 19 mei 2015 Sfeerverslag Opening en doel van de avond Onno de Vries, communicatieadviseur gemeente Capelle aan

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Aan SVP Postbus 465 3800 AL AMERSFOORT Scherpenzeel, 17 maart 2015 Uw brief d.d. ' Uw kenmerk Ons kenmerk Behandeld door Telefoon Bijlage(n) VROM/HvD/2058107 de heer H. van Doorn

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

I. Kennis te nemen van de Nota van Uitgangspunten Locatie Wijhestraat 28

I. Kennis te nemen van de Nota van Uitgangspunten Locatie Wijhestraat 28 Gemeente Den Haag DSO/2016.89 RIS 292659 NOTA VAN UITGANGSPUNTEN LOCATIE WIJHESTRAAT 28 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - Kleinschalig Opdrachtgeverschap één van de door de

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

17R R gemeente WOERDEN

17R R gemeente WOERDEN RAADSVOORSTEL 17R.00332 17R.00332 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 mei 2017 Portefeuillehouder(s): I ten Hagen, Y. Koster Portefeuille(s): Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Wethouder Peter Bot. Aan de leden van de commissie RWN en de gemeenteraad. Startnotitie De Kegel/Nationaal Tenniscentrum. Geachte raadsleden,

Wethouder Peter Bot. Aan de leden van de commissie RWN en de gemeenteraad. Startnotitie De Kegel/Nationaal Tenniscentrum. Geachte raadsleden, Wethouder Peter Bot gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de commissie RWN en de gemeenteraad Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen Schriftelijke vragen Invulling Katwijkerlaantracé met oog voor belangen omwonenden De CDA-fractie in de raad van de gemeente Zoetermeer stelt heden, 13 april 2014, de volgende vraag/vragen aan het college

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

Sector Bouwen & Wonen Afdeling Projecten

Sector Bouwen & Wonen Afdeling Projecten Bezoekadres Amstel 1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 552 4433 www.centrum.amsterdam.nl Sector Bouwen & Wonen Afdeling Projecten Retouradres: Postbus 202, 1000 AE

Nadere informatie

wijzer in aanbesteden

wijzer in aanbesteden wijzer in aanbesteden investeren in Het voortraject betaalt zich later uit Lisa Bloem, Danny Bosman Een architect of adviseur inhuren (dienst), nieuw kantoormeubilair kopen (levering) of een nieuw gemeentehuis

Nadere informatie

gelet op het Woonplan 2013-2023, vastgesteld door de gemeenteraad van Haren op 30 september 2013;

gelet op het Woonplan 2013-2023, vastgesteld door de gemeenteraad van Haren op 30 september 2013; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelet op het Woonplan 2013-2023, vastgesteld door de gemeenteraad van Haren op 30 september 2013; overwegende dat het vanwege regionale

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit Datum: Registratienr.: BP Openbaar

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit Datum: Registratienr.: BP Openbaar BP14.00639 Openbaar Onderwerp Herontwikkeling Clarissenstraat 31-33 Samenvatting De Nivo-garage is eigendom van St. Jozef. De ligging mag fraai zijn, de bijkomende kosten voor ontwikkeling zijn fors. De

Nadere informatie

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan

J. Verstand. 6 oktober 2014 Stedenbouwkundig ontwerp + kaderstelling project WA Scholtenlaan Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Nummer ROM 132073 Inboeknummer: 132073 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 26 november 2014 Steller: M.J.L. Lammerée Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits

MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september 2014 Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits Wonen voor een specifieke doelgroep De locatie heeft zeer sterke eigenschappen

Nadere informatie

Welkom op de 2e Informatieavond voor omwonenden Brittenstein

Welkom op de 2e Informatieavond voor omwonenden Brittenstein Welkom op de 2e Informatieavond voor omwonenden Brittenstein Terugblik Samenvatting van uw aandachtspunten - Communicatie (nieuwsbrief, infoavond, mails, website) - Klankbordgroep - Informatie over fasering

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013 Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013 voor Status Openbaar Datum 13 mei 2013 1. Organisatie Gemeente Weert a) bestuurlijk College van B&W, H.

Nadere informatie

Ambitiedocument Bensdorp

Ambitiedocument Bensdorp Ambitiedocument Bensdorp september 2013 Voorwoord Bensdorp, verleden en toekomst verbonden De cacao- en chocoladefabriek Bensdorp en Bussum zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al bijna 150 jaar maakt

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

Stadhaven Minerva. Antwoorddocument. Voorselectie ontwikkelopgave kavel Danzig. creatieve bedrijvigheid op de overgang van stad naar haven

Stadhaven Minerva. Antwoorddocument. Voorselectie ontwikkelopgave kavel Danzig. creatieve bedrijvigheid op de overgang van stad naar haven Antwoorddocument Voorselectie ontwikkelopgave kavel Danzig creatieve bedrijvigheid op de overgang van stad naar haven De Ruijterkade 7 Postbus 19406 1000 GK Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Uitkomst marktconsultatie Agnes-locatie Dieperhout Leiden Aanleiding: Bij behandeling

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. De raad der gemeente Haarlem besluit:

Raadsstuk. 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. De raad der gemeente Haarlem besluit: Raadsstuk Onderwerp Vaststellen SPvE ten behoeve van verkoop en ontwikkeling Fietsznfabriek Nummer 2016/500469 Portefeuillehouder Botter, J. Programma/beleidsveld 5.3 Overige beheerstaken Afdeling GOB

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787)

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Inleiding In dit routeboek wordt een beschrijving gegeven van de stappen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2016.428 RIS 294507 NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - Kleinschalig Opdrachtgeverschap één van de door de gemeente

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.254 RaadsvoorstelVerklaringen van geen bedenkingen voor: b de bouw van 21 wooneenheden

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp nieuwe stedenbouwkundige invulling/aanpassing Masterplan 023

Nota van B&W. Onderwerp nieuwe stedenbouwkundige invulling/aanpassing Masterplan 023 Nota van B&W Onderwerp nieuwe stedenbouwkundige invulling/aanpassing Masterplan 023 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. F. Woltjer Telefoon 5113678 E-mail: f.woltjer@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. SO/PM

Nadere informatie

Notitie Starterswoningen Harmelen

Notitie Starterswoningen Harmelen Notitie Starterswoningen Harmelen Auteur: A.E.M. van Soest- Vernooij Inleiding Harmelen is de laatste jaren achtergebleven als het gaat om het aanbod aan nieuwbouwwoningen. Behalve de woningen in De Driesprong

Nadere informatie

Almelo Waterrijk >>>

Almelo Waterrijk >>> Almelo Waterrijk >>> Masterplan Stedenbouwkundig plan Fase 1 HOSPER - ALMELO WATERRIJK p.2/8 Uitwerkingsplannen eerste twee buurten Almelo Waterrijk project masterplan stedenbouwkundig plan, bkp en landschappelijk

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 Circulaire gebiedsontwikkeling Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 Circulaire werkmilieus

Nadere informatie

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Raadsvoorstel Onderwerp varianten ontwikkeling Bijl Hofplein Raadsvergadering 12 mei 2009 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Samenvatting

Nadere informatie

Centrumplanscan. Voor snel inzicht in de potentie van uw centrumgebied

Centrumplanscan. Voor snel inzicht in de potentie van uw centrumgebied Centrumplanscan Voor snel inzicht in de potentie van uw centrumgebied 2012 Introductie Akro Consult Project- en procesmanagement Gebieds- en vastgoedontwikkeling Specialistische kennis binnen bureau: planeconomie,

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Herontwikkeling Stenen Poort Versie: 1.2 Datum: Beoogd projectleider: Hans Mieras FCL-nummer: Aanleiding en probleemstelling

Herontwikkeling Stenen Poort Versie: 1.2 Datum: Beoogd projectleider: Hans Mieras FCL-nummer: Aanleiding en probleemstelling Projectopdracht Herontwikkeling Stenen Poort Versie: 1.2 Datum: 17-08-2011 Beoogd projectleider: Hans Mieras FCL-nummer: 700285 Aanleiding en probleemstelling De raad heeft op 19 april 2011 de gebiedsvisie

Nadere informatie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Kern van het advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei Centrumgebied

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Locatiesynergie (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Inhoud 2 < Waardeketens < Multidisciplinaire benadering < Meerwaarde van samenhang < Samenhang door samenwerking

Nadere informatie

Communicatie. 40 Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden

Communicatie. 40 Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden 5 Communicatie Bij het ontwikkelen van het plan is bewust gekozen voor een open planproces met intensieve betrokkenheid van verschillende partijen uit het gebied. Zo is een klankbordgroep ingesteld, bestaande

Nadere informatie

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1]

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1] SPOORZONE DELFT Van ROK naar GUO Charlie Martens 15-11-2012 [1] Geluidoverlast en hinder [2] Bestaande situatie tot 2010 [3] Plangebied in de stad [4] Mijlpalen in het proces 1993: Motie voor duurzame

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

voorstel Informatienota voor de raad Onderwerp Locatiekeuze COA Versienummer V1.

voorstel Informatienota voor de raad Onderwerp Locatiekeuze COA Versienummer V1. Informatienota voor de raad Onderwerp Locatiekeuze COA Versienummer V1. Portefeuillehouder HJ. Meijer Informant H.A.F. Nijmeijer Eenheid/Afdeling Ontwikkeling/OW Telefoon 038 498 5109 Email H.Nijmeijer@zwolle.nl

Nadere informatie

Van gemeentehuis naar gemeenschapshuis toelichting proces & aan te leveren stukken septembercyclus. Datum: 11-6-2015 Kenmerk: 0525lspr010a

Van gemeentehuis naar gemeenschapshuis toelichting proces & aan te leveren stukken septembercyclus. Datum: 11-6-2015 Kenmerk: 0525lspr010a Van gemeentehuis naar gemeenschapshuis toelichting proces & aan te leveren stukken septembercyclus Datum: 11-6-2015 Kenmerk: 0525lspr010a Coalitieakkoord Het gemeentehuis wordt duurzamer, energiezuiniger

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Meeuwensingel 3 oktober 2016

Bewonersbijeenkomst Meeuwensingel 3 oktober 2016 Bewonersbijeenkomst Meeuwensingel 3 oktober 2016 1 Inleiding Dick van Sluis, wethouder bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet de aanwezigen van harte welkom. Met honderden Capellenaren is de afgelopen

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Santrijngebied.

Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Inleiding. Al meer dan 10 jaar worden er plannen ontwikkeld voor de herontwikkeling van het Santrijngebied. Het Santrijngebied is globaal het gebied tussen Strijenstraat,

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie

Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie Waarom nu? Raadsbesluit in september is noodzakelijk, omdat anders 1 van de 3 scenario s niet meer volledig mogelijk is. Immers:

Nadere informatie

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep Aan de raad 1. Gevraagd raadsbesluit In te stemmen met

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie