RAPPORTAGE MARKTCONSULTATIE PROJECT NIEUWEROORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORTAGE MARKTCONSULTATIE PROJECT NIEUWEROORD"

Transcriptie

1 RAPPORTAGE MARKTCONSULTATIE PROJECT NIEUWEROORD

2 COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Leiden Project: Nieuweroord Datum: januari 2015 Status: definitief Auteur: Dhr. R. van den Broek, projectmanager, gemeente Leiden, ad interim Mw. C. Arendz, projectmanager, gemeente Leiden Mw. L. van Kooperen, projectmedewerker, gemeente Leiden

3 INHOUD COLOFON SAMENVATTING EN CONCLUSIE PROCEDURE MARKTCONSULTATIE Aanleiding en achtergrond marktconsultatie Procedure marktconsultatie Vraag aan de geconsulteerde partijen BEVINDINGEN MARKTCONSULTATIE Visie Financiën Procedures Omgeving... 12

4 SAMENVATTING EN CONCLUSIE In de marktconsultatiegesprekken zijn vragen gesteld die zijn ingedeeld op basis van de thema s visie, financiën, procedures en omgeving. Op basis van de gesprekken met marktpartijen kan op hoofdlijnen het volgende over de thema s gesteld worden. Visie De locatie Nieuweroord, Rijnburgerweg 124 is een kwalitatief, hoogwaardige, groene locatie voor een monofunctioneel woonmilieu in voornamelijk het hoge segment. Het huidige Bos van Bosman, het park, moet leidend zijn in de ontwikkeling van het gebied. Daarnaast is een investering in het park noodzakelijk om het op te schonen. Het rapport van Inbo over doelgroepen voor de locatie wordt grotendeels onderschreven, echter waar het gaat om het uiteindelijke programma en volumes niet. In reactie op de ruimtelijke verkenning wordt door de markt centrale bebouwing danwel dobbelstenen in het park als kansrijk gezien. Bebouwing van de flank wordt niet als kansrijk gezien. Financiën Er ontstaat op basis van de marktconsultatiegesprekken een gedifferentieerd beeld over het maximale programma voor de locatie. Financieel kan er op het gebied van parkeren een optimalisatieslag gemaakt worden zowel in aantallen als in vorm (gebouwd/niet gebouwd). De marktpartijen hebben geen concrete suggesties/voorkeuren waar het gaat om het toevoegen van niet-woon-functies. Procedures De marktpartijen geven aan met niet te veel partijen aan een procedure deel te willen nemen en bij voorkeur niet deel te nemen aan een formele aanbesteding. Voor het leveren van optimale toegevoegde waarde willen ze vroegtijdig in het ontwikkelproces betrokken worden. Partijen willen in co-creatie met de omgeving en eindgebruiker de locatie ontwikkelen. Middels een beeldkwaliteitsplan kunnen de ruimtelijke kaders worden vastgelegd op basis waarvan een verdere ontwikkeling mogelijk is. Het hanteren van een minimale grondprijs in de uitvraag kan een manier zijn om optimale kwaliteit te bereiken op deze locatie. Van belang voor marktpartijen is dat duidelijk is welke prioriteiten de gemeente heeft bij deze herontwikkeling. Ook is van belang dat er duidelijk en eenduidig uitlegbare randvoorwaarden, danwel eisen worden gesteld. Omgeving Het is van essentieel belang om de omgeving te kennen en de planvorming mee te doorlopen voor een succesvolle herontwikkeling van de locatie. Het doel moet zijn een maatschappelijk gedragen plan te ontwikkelen.

5 PROCEDURE MARKTCONSULTATIE Aanleiding en achtergrond marktconsultatie In de projectopdracht (b&w nr d.d. 24 juni 2014) voor locatie Nieuweroord is aangegeven dat er een marktconsultatie zal worden uitgevoerd voorafgaand aan het kaderbesluit. In de marktconsultatie is gevraagd aan marktpartijen hoe een kansrijke ontwikkeling van de locatie mogelijk gemaakt kan worden. De gemeente wenst de locatie Nieuweroord uiteindelijk te verkopen aan een marktpartij die financiering, ontwerp en realisatie van de ontwikkeling ter hand neemt. De verkoop heeft als doel: 1. een ontwikkeling die aansluit bij de ambities, zoals verwoord in het beleidsakkoord Samenwerken en Innoveren d.d. 17 april 2014; 2. het herstel van de verbinding (landschappelijke, stedenbouwkundige en cultuurhistorische context) tussen Nieuweroord en het Bos van Bosman; 3. financieel resultaat; 4. in overleg met belanghebbenden. De gemeente wilde weten hoe zij op basis van technische, financieel-economische, organisatorische, juridische en ruimtelijke kaders een succesvolle procedure kan doorlopen met als resultaat een gewenste ontwikkeling. Tevens is met behulp van de marktconsultatie de interesse bij marktpartijen gepeild voor mededinging naar de ontwikkeling. Middels het gevoerde gesprek wilde de gemeente inzicht verkrijgen in de haalbaarheid van het project. De formele kaders die de gemeenteraad in 2009 heeft gesteld, vormen een vertrekpunt waarbij we de markt hebben gevraagd naar wenselijke wijzigingen en optimalisatiemogelijkheden. Procedure marktconsultatie Er is een brede vertegenwoordiging van de vastgoedmarkt gevraagd deel te nemen aan de marktconsultatie, d.w.z. ontwikkelaars, ontwikkelende beleggers en ontwikkelende bouwers. Dit betreft partijen die hebben deelgenomen bij de verkoop in 2009 en partijen die daar niet aan hebben deelgenomen. Op basis van een long list van partijen die interesse hebben getoond is een short list tot stand gekomen. De gemeente heeft marktpartijen verzocht in een gesprek de beantwoorde vragen (paragraaf 2.3) door de marktpartijen toe te lichten. Op basis hiervan is deze rapportage opgesteld. Vraag aan de geconsulteerde partijen De gestelde vragen aan de marktpartijen hadden betrekking op vier thema s: - Visie - Financiën - Procedures - Omgeving De stukken die voorafgaand aan het gesprek aan de marktpartijen zijn gestuurd: - Vragenlijst marktconsultatie Nieuweroord - Ruimtelijke verkenning, discussiestuk oktober Management samenvatting Inbo rapportage - Kaders voor de ontwikkeling uit Kaartmateriaal

6 - Verslag van de buurtconsultatie juli 2014 BEVINDINGEN MARKTCONSULTATIE Visie Gestelde vragen 1. Wat is uw visie op: a. Het gebied/ in relatie tot de stad en het stadsdeel? b. De doelgroepen en vastgoedprogramma: i. Specifiek: het rapport van Inbo, onderschrijft u dit? waarom wel? waarom niet? ii. Specifiek: hoe kijkt u aan tegen sociale woningbouw en doelgroepen als aio s in het gebied en in combinatie met het te realiseren programma volgens het Inborapport? iii. Specifiek: de kansen voor het creëren van een expat milieu waarbij een dependance van een internationale basisschool onderdeel uitmaakt van het totale programma? c. Hoe denkt u parkeren op te lossen in ruimtelijke, fysieke zin en in relatie tot wensen die de doelgroepen zoals Inbo die definieert? d. Wat is uw reactie op de formele uitgangspunten, het Kaderbesluit uit 2009? e. Wat is uw reactie op de ruimtelijke verkenning en de benoemde 3 scenario s (discussiestuk oktober 2014)? i. Specifiek: bebouwing in het park versus de oostrand of de combinatie. Reactie marktpartijen Deze locatie is een unieke kwalitatief hoogwaardige locatie voor het creëren van een woonmilieu voor voornamelijk het hogere segment. De locatie ligt dicht bij de Leidse binnenstad en maakt tegelijkertijd deel uit van de stedelijke groenstructuur. Dit is een unieke combinatie die hoog wordt gewaardeerd. De locatie is groen en rustig. Het huidige Bos van Bosman is aan een opschoonactie toe, maar is prachtig. Het landschap, het bos, moet leidend zijn in de toekomstige ontwikkeling. De Inbo rapportage wordt grotendeels onderschreven op de volgende punten: - de benoemde kansrijke doelgroepen voor de locatie, voornamelijk blauwe typologie; - segmenten bebouwing appartementen en eengezinswoningen in de hogere prijsklassen; - mix van koop en huur; - sociale woningbouw is onwenselijk, voelt zich niet thuis tussen de blauwe doelgroep; - associatie met (zware) zorg is door de doelgroep niet gewenst; - urban villa s kunnen worden toegepast. De programmatische volumes die door Inbo worden benoemd worden niet letterlijk onderschreven. Een niet te omvangrijk vastgoedprogramma is wel wenselijk volgens veel partijen. Hoeveel dat dan precies moet zijn is nog nader te bepalen. De aandacht moet daarbij uitgaan naar het wonen in een park. Een park dat openbaar toegankelijk is, waarbij er goed moet worden nagedacht over wat privé en wat publiek is. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. De Aio doelgroep kan wel gehuisvest worden op de locatie, maar hoeft niet per se. De verplichting opleggen om dit blijvend te kunnen huisvesten op de locatie is onwenselijk.

7 De expat doelgroep hoeft niet in een specifiek milieu gehuisvest te worden, daarvoor is ons land voldoende veilig. De kansrijke doelgroepen voor de locatie hebben geen behoefte aan zware zorg, in ieder geval willen ze er niet mee geassocieerd worden. Wel zouden ze behoefte hebben aan services. Een internationale basisschool huisvesten kan, maar levert geen specifieke meerwaarde op de locatie. Wel een prijsdrukkend effect voor de ontwikkeling en daarmee de grondprijs. De benoemde doelgroepen willen niet naast een school wonen. Ook de verkeersaantrekkende werking is niet gewenst. De weerstand van de omgeving wordt als argument genoemd tegen de komst van een school op de locatie. Parkeren: Dichtbij de woningen voor bewoners. Halfverdiept onder de bebouwing is daarbij wel het meest wenselijk, met name waar het gaat om het hogere (koop)segment. Groene inpassing is in maaiveldsituatie van belang. Bezoekers kunnen in de nabijheid op maaiveld parkeren. Een normering van 1 tot 1,5 wordt genoemd met daarbij voldoende voorzieningen voor bezoekers. Verkeersbelasting en afwikkeling van de locatie op de Rijnsburgerweg wordt door de marktpartijen als belangrijk onderzoekspunt benoemd. Dit is mede bepalend voor het te realiseren programma. Alternatieve aanvullende ontsluitingsmogelijkheden dienen te worden onderzocht. Kaders uit 2009 voor zover niet al eerder benoemd: Levensloopbestendigheid is van belang. Het hoeft echter niet opgelegd te worden. Voor de woningbouw in de vrije sector huur zal er worden nagedacht over de toekomstwaarde van de ontwikkeling door de belegger omdat deze er voor de lange termijn investeert. Beheer van het park behoort bij de gemeente omdat het openbaar gebied betreft. Er zijn beperkte mogelijkheden om de toekomstige bewoners hieraan een bijdrage te laten leveren, al dan niet financieel. Bouwverplichtingen zijn niet langer van deze tijd. Hier kunnen andere manieren voor gevonden worden. Denk daarbij aan het verlenen van een optie of een reservering voor de grond. Het is dan meer vormgegeven door inspanningsverplichtingen. De maximale bebouwingshoogte op basis van de kaders uit 2009 zou iets naar beneden gebracht moeten worden vanuit de doelgroep die binding wil hebben met het park. Ruimtelijke verkenning: Scenario s waarbij centraal in het park bebouwing wordt toegevoegd worden kansrijk geacht. Dit doet recht aan het landgoed principe. Er zijn ook diverse partijen die aangeven dat door gebruik te maken van de bestaande structuur van het park er kleinschalige bebouwing kan worden toegevoegd waarbij het park en de bomen het leidende principe zijn. Bebouwing in de flank van het bos wordt niet onderschreven door de markt. Het doet onvoldoende recht aan het ontwerp van Springer is de visie van de markt. De hoofdoriëntatie van de bebouwing is gericht op de Rijnsburgerweg en concentreert zich op de locatie van de huidige bebouwing. De marktpartijen adviseren om niet in het park zelf te bouwen.

8 Partijen denken aan meerdere gebouwen in een ensemble en niet in grote massa s zoals een wooncomplex of een woontoren. Een andere variant waar partijen aan denken is een meer organisch concept waarbij er bebouwing wordt toegevoegd op de locaties waar het kan. Dit worden dobbelstenen genoemd, urban villa s in het park. Overigens oriënteren deze zich wel overwegend in de tweede zone zoals benoemd in de ruimtelijke verkenning. Financiën Gestelde vragen 2. Hoe schat u de opbrengstpotentie van het gebied in: a. Wat is volgens u het maximaal wenselijke vastgoedprogramma? ( zie invultabel 1 en 2) i. Welke VON-prijzen passen daarbij? ii. Wat is volgens u de optimale mix in woningtypologie? iii. Welke niet-woningbouw functies kunnen worden toegevoegd? En welke globale opbrengstpotentie is hieraan gekoppeld? b. Parkeren maaiveld versus ondergronds in relatie tot kosten en woonwensen. c. Benutting kansen panden gemeente (aan weerszijden van de toegangsweg aan de Rijnsburgerweg 122 en 126) Vormen deze woningen een optimalisatiemogelijkheid? Is het een meerwaarde voor de gebiedsontwikkeling? d. Investeringen in de omgeving t.b.v. grondwaardeverhoging (bijv. park of Rijnsburgerweg), hebben deze een prijsverhogend effect voor de ontwikkelingsmogelijkheden? e. Welke van de drie scenario s uit de ruimtelijke verkenning is volgens u het beste uitgangspunt voor de ontwikkeling van de locatie Nieuweroord, om. i. een duurzame waardeontwikkeling van de locatie te bewerkstelligen? ii. het park voor Leiden optimaal betekenis te geven? Reactie marktpartijen Het maximaal wenselijke programma dat door marktpartijen benoemd wordt, gaf een gedifferentieerd beeld, waaruit een spreiding van tot m2 bvo is af te leiden. Partijen geven aan dit te moeten onderzoeken middels een massastudie. VON-prijzen van 2.750,- tot 3.000,- voor meergezinswoningen en 3.000,- tot 3.500,- voor eengezinswoningen. Huren van 700, ,- en beperkt in het hele hoge segment van 1.250,- tot 1.400,- Bruto Aanvangsrendement 5,25% voor een belegger. Deze is 10, 20 jaar gecommitteerd aan beheer en kwaliteit van het park en omgeving. Bij ontwikkeling voor de verhuur aan een belegger zijn er minder afzet- en verkooprisico s voor de gemeente, er is meer zekerheid op realisatie. Dit levert wel een afslag op de grondprijs op van 10-15%. De belegger calculeert risico s in. Een combinatie van grondgebonden woningen en appartementen komt naar voren. Overwegend worden er meer appartementen dan eengezinswoningen voorzien. Er worden geen concrete suggesties voor het toevoegen van functies gegeven. De focus ligt op het ontwikkelen van een woonmilieu.

9 Uit financieel oogpunt hoeft parkeren niet per se ondergronds opgelost te worden, wel moet het goed en groen worden ingepast. De parkeernorm wordt als hoog ervaren. De parkeervraag is doorgaans 1 per woning en voldoende mogelijkheid voor een bezoeker om er te parkeren. Het afdwingen van een hogere parkeernorm heeft een kostenverhogend effect. Gebruik van de woningen Rijnsburgerweg 122 en 126 aan weerzijden alleen als ze ook een duidelijke meerwaarde of ontwikkelingsmogelijkheid hebben, anders niet betrekken bij de ontwikkeling. Wanneer het woningen zijn en blijven hoef je deze niet te betrekken als gemeente. Een investering in het park is noodzakelijk, daarbij gaat het met name om een opschoonactie. Dit heeft een positieve invloed op de ontwikkelpotentie. De twee varianten die naar voren komen uit de marktconsultatie zijn: - in een ensemble geconcentreerd ontwikkelen op de huidige locatie van de flat; - meer gebruik maken van de locatie om er her en der iets te ontwikkelen vanuit de structuur en het huidige park. - Een ontwikkeling in de flanken van het bos wordt niet als wenselijk gezien door de marktpartijen.

10 Procedures Gestelde vragen 3. Hoe kijkt u aan tegen de te volgen procedures? a. Qua planning en mogelijke start bouw i. Wanneer leg je wat vast? Wat is wenselijk? o Juridisch planologisch (bijv. globaal vs. gedetailleerd bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan) ii. Wat is de beoogde rolverdeling voor BRM/WRM en beheer & onderhoud van het openbaar gebied volgens u? o Gemeente ontwikkelaar o Ontwikkelaar bouwer belegger/vve eindgebruiker iii. Wanneer wordt de grond geleverd en in welke staat? o Specifiek: fiscaliteit iv. Ten aanzien van de selectie of aanbesteding van een marktpartij, welke procedure lijkt u geschikt voor deze ontwikkelopgave, rekening houdend met wettelijke verplichtingen die de gemeente dient na te leven? Enkele voorbeelden zijn: o Meervoudig onderhands versus openbaar o Innovatieve aanbestedingsvormen o Prijsvraag v. Hoe gaat u om met de uitvoering en eventuele fasering van een plan ( afzetbaarheidsritme )? Reactie marktpartijen Partijen geven er de voorkeur aan met niet al te veel partijen in een aanbestedings- danwel selectieprocedure te willen participeren. Dit komt omdat ze een aanzienlijke inspanning gaan leveren en steeds vaker daarbij een afweging maken in kans van slagen. Er zijn partijen die niet deelnemen in een volledige openbare procedure zoals een prijsvraag. De gemeente kan dit bewerkstelligen door in twee rondes partijen onderhands te selecteren. De partijen geven aan vroegtijdig bij de ontwikkeling, het planproces, betrokken te willen worden om zo de meeste meerwaarde te kunnen leveren. Dit is ook van belang voor de participatie met de omgeving. Op deze manier kan er in co-productie, co-creatie met de omgeving en de gemeente een plan worden ontwikkeld. Co-creatie staat niet alleen voor het integreren van de huidige omgeving en haar wensen en belangen in een plan. Ook de eindgebruiker wordt daarbij betrokken om op die manier een marktconform product tot stand te brengen. Het vervatten van uitgangspunten in een beeldkwaliteitsplan kan helpen om enerzijds helderheid te bieden over de belangrijkste stedenbouwkundige en architectonische kaders en anderzijds om niet meteen juridisch planologisch de locatieontwikkeling te beperken in haar mogelijkheden. Het maken van een flexibel bestemmingsplan kan ook. Ten aanzien van de rolverdeling tussen partijen zijn vele mogelijkheden te bedenken en is er niet een duidelijke voorkeur. Wel geven partijen aan dat het van belang is dit in het licht van de fiscale consequenties zo optimaal mogelijk vorm te geven. Fiscaal gezien treedt er verder een verschil op bij de beleggers en de woningbouwontwikkelaars voor de koop. Bij koop heeft levering van de grond in de btw de voorkeur. Bij woningbouw voor de verhuur in de overdrachtsbelasting. Voornaamste is dat er fiscaal geoptimaliseerd kan worden.

11 Dit alles levert een dilemma op voor het kunnen selecteren van een marktpartij. Enerzijds zoekt de gemeente zekerheid over de afzet en de prijs, anderzijds wil ze samen met een marktpartij een plan kunnen ontwikkelen om zo de marktpartij meerwaarde te laten leveren in het participatietraject met de eindgebruikers en de omgeving. Er wordt een aantal keer de suggestie gedaan om een minimale prijs voor de locatie te hanteren. Op die manier kan er een partij worden geselecteerd op het bij deze minimale grondwaarde behorende plan en het proces om tot uitwerking van een plan te komen. De gemeente moet daarbij kunnen aangeven welke prioriteiten zij heeft en hier een rangorde in aanbrengen. Breng een prioritering in de uitgangspunten voor de ontwikkeling aan. De criteria dienen helder te zijn en niet voor meerdere uitleg vatbaar. Afhankelijk van het beoogde volume en de opnamecapaciteit zal er gefaseerd worden gerealiseerd. Het is niet een absolute noodzaak. Als het kan is het prettig. Er zijn ook combinaties van marktpartijen actief en geïnteresseerd als gevolg waarvan de realisatie van het plan na het afgeven van de omgevingsvergunning direct gestart wordt. Denk dan aan combinaties van beleggers-bouwers en ontwikkelaars, beleggers, bouwers. Voorkeur voor een meervoudig onderhandse aanbesteding met selectie van bijvoorbeeld niet meer dan 5 partijen. De procedure moet niet alleen gaan om prijs, maar ook om criteria als omgang met de omgeving/belanghebbenden, bewerkstelligen stedenbouwkundige kwaliteit. En te selecteren op zekerheid start bouw en de aanpak om te komen tot realisatie.

12 Omgeving Gestelde vragen 4. Wat is uw visie op communicatie en betrokkenheid vanuit de omgeving m.b.t. ontwikkeling van dit gebied in het kader van de maatschappelijke haalbaarheid? a. Richting huidige omwonenden b. M.b.t. toekomstige eigenaren, afnemers/huurders en bewoners Reactie marktpartijen De huidige omwonenden zijn zeer belangrijk om de planvorming mee te doorlopen zodat bezwaren kunnen worden ondervangen. Het doel is een maatschappelijk gedragen plan. Dit geldt te meer voor de eindgebruikers, de toekomstige bewoners. Er zijn goede voorbeelden in den lande waar in co-creatie een plan tot stand is gebracht. In co-creatie ontwikkelen met huidige omgeving en potentiele kopers is een grote wens die bijna alle partijen uiten. Er is een onderscheid in het nagaan wat de klant wil bij huurders en kopers. Huurders hebben minder binding met een locatie en je zou hun klantwensen kunnen ophalen d.m.v. panelgesprekken. Dat levert wisselende resultaten op.

13

Locatie Het Mozaïek / De Haag

Locatie Het Mozaïek / De Haag Locatie Het Mozaïek / De Haag Informatie avond omwonenden 4 maart 2014 Agenda voor vanavond Opening en welkomstwoord door wethouder Van Dalen Doel van deze avond Wijziging bevolkingsopbouw -> wijzigen

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies Raad 24 juni 2014 Inhoud 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies 1. Locatie Eigendomskaart Gemeente: 42% (excl.circa 7.500m² openbare ruimte) AM / Lindengroep: 25% Overige

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Ambitiedocument MOB-complex

Ambitiedocument MOB-complex Ambitiedocument MOB-complex september 2013 Voorwoord Herontwikkeling MOB bijzonder project met unieke mogelijkheden Het Mobilisatiecomplex (MOB-complex) is een militair terrein gelegen aan de Nieuwe s-gravelandseweg

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

Congres 2013 Nieuw elan

Congres 2013 Nieuw elan Congres 2013 Nieuw elan Workshop Creëren van financiële betrokkenheid bij transformaties Eric Thelen, Ron Karssing Remco Jutstra Gemeente Amsterdam 14 november 2013 Creëren van financiële betrokkenheid

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Project Nieuweroord. Plan van Aanpak Participatie Fase selectie marktpartij November 2015 mei 2016

Project Nieuweroord. Plan van Aanpak Participatie Fase selectie marktpartij November 2015 mei 2016 Project Nieuweroord Plan van Aanpak Participatie Fase selectie marktpartij November 2015 mei 2016 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtnemer: Paul Laudy, wethouder Bouw

Nadere informatie

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Locatie: De Spie, gemeentekantoor Vught Tijd: 19.30 uur-22.00 uur 1. Inleiding Op maandagavond 12 oktober jl. vond de inwonersbijeenkomst plaats over

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Delft - TNO Algemeen AM-003094 Ontwikkelingscombinatie Watertuinen van Delft CV. Gemeenteraad Gemeente Delft Postbus 78 2600 ME DELFT

Delft - TNO Algemeen AM-003094 Ontwikkelingscombinatie Watertuinen van Delft CV. Gemeenteraad Gemeente Delft Postbus 78 2600 ME DELFT Delft - TNO Algemeen AM-003094 p/a Ptolemaeuslaan 80 Postbus 4052 3502 HB UTRECHT T 030 6097222 Gemeenteraad Gemeente Delft Postbus 78 2600 ME DELFT Uw referentie Geachte Gemeenteraad, Naar aanleiding

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Renovatie of sloop-nieuwbouw?

M3H Werkwijzer Renovatie of sloop-nieuwbouw? M3H Werkwijzer Renovatie of sloopnieuwbouw 1/7 Renovatie of sloop-nieuwbouw De keuze tussen renovatie of sloop-nieuwbouw van een bestaand gebouw is niet eenvoudig. De argumenten zijn op voorhand niet altijd

Nadere informatie

MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september 2014. Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits

MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september 2014. Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september 2014 Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits Wonen voor een specifieke doelgroep De locatie heeft zeer sterke eigenschappen

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen Schriftelijke vragen Invulling Katwijkerlaantracé met oog voor belangen omwonenden De CDA-fractie in de raad van de gemeente Zoetermeer stelt heden, 13 april 2014, de volgende vraag/vragen aan het college

Nadere informatie

Welkom op de 2e Informatieavond voor omwonenden Brittenstein

Welkom op de 2e Informatieavond voor omwonenden Brittenstein Welkom op de 2e Informatieavond voor omwonenden Brittenstein Terugblik Samenvatting van uw aandachtspunten - Communicatie (nieuwsbrief, infoavond, mails, website) - Klankbordgroep - Informatie over fasering

Nadere informatie

Sector Bouwen & Wonen Afdeling Projecten

Sector Bouwen & Wonen Afdeling Projecten Bezoekadres Amstel 1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 552 4433 www.centrum.amsterdam.nl Sector Bouwen & Wonen Afdeling Projecten Retouradres: Postbus 202, 1000 AE

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

Stadhaven Minerva. Antwoorddocument. Voorselectie ontwikkelopgave kavel Danzig. creatieve bedrijvigheid op de overgang van stad naar haven

Stadhaven Minerva. Antwoorddocument. Voorselectie ontwikkelopgave kavel Danzig. creatieve bedrijvigheid op de overgang van stad naar haven Antwoorddocument Voorselectie ontwikkelopgave kavel Danzig creatieve bedrijvigheid op de overgang van stad naar haven De Ruijterkade 7 Postbus 19406 1000 GK Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013 Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013 voor Status Openbaar Datum 13 mei 2013 1. Organisatie Gemeente Weert a) bestuurlijk College van B&W, H.

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787)

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Inleiding In dit routeboek wordt een beschrijving gegeven van de stappen

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

wijzer in aanbesteden

wijzer in aanbesteden wijzer in aanbesteden investeren in Het voortraject betaalt zich later uit Lisa Bloem, Danny Bosman Een architect of adviseur inhuren (dienst), nieuw kantoormeubilair kopen (levering) of een nieuw gemeentehuis

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

gelet op het Woonplan 2013-2023, vastgesteld door de gemeenteraad van Haren op 30 september 2013;

gelet op het Woonplan 2013-2023, vastgesteld door de gemeenteraad van Haren op 30 september 2013; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelet op het Woonplan 2013-2023, vastgesteld door de gemeenteraad van Haren op 30 september 2013; overwegende dat het vanwege regionale

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Notitie Starterswoningen Harmelen

Notitie Starterswoningen Harmelen Notitie Starterswoningen Harmelen Auteur: A.E.M. van Soest- Vernooij Inleiding Harmelen is de laatste jaren achtergebleven als het gaat om het aanbod aan nieuwbouwwoningen. Behalve de woningen in De Driesprong

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

Van gemeentehuis naar gemeenschapshuis toelichting proces & aan te leveren stukken septembercyclus. Datum: 11-6-2015 Kenmerk: 0525lspr010a

Van gemeentehuis naar gemeenschapshuis toelichting proces & aan te leveren stukken septembercyclus. Datum: 11-6-2015 Kenmerk: 0525lspr010a Van gemeentehuis naar gemeenschapshuis toelichting proces & aan te leveren stukken septembercyclus Datum: 11-6-2015 Kenmerk: 0525lspr010a Coalitieakkoord Het gemeentehuis wordt duurzamer, energiezuiniger

Nadere informatie

Centrumplanscan. Voor snel inzicht in de potentie van uw centrumgebied

Centrumplanscan. Voor snel inzicht in de potentie van uw centrumgebied Centrumplanscan Voor snel inzicht in de potentie van uw centrumgebied 2012 Introductie Akro Consult Project- en procesmanagement Gebieds- en vastgoedontwikkeling Specialistische kennis binnen bureau: planeconomie,

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Raadsvoorstel Onderwerp varianten ontwikkeling Bijl Hofplein Raadsvergadering 12 mei 2009 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Samenvatting

Nadere informatie

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Locatiesynergie (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Inhoud 2 < Waardeketens < Multidisciplinaire benadering < Meerwaarde van samenhang < Samenhang door samenwerking

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Santrijngebied.

Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Inleiding. Al meer dan 10 jaar worden er plannen ontwikkeld voor de herontwikkeling van het Santrijngebied. Het Santrijngebied is globaal het gebied tussen Strijenstraat,

Nadere informatie

N o t a v a n V r a g e n en A n t woord en. H e e m b o u w. B e t r e f f e n d e de s e l e c t i e p r o c e d u r e v an

N o t a v a n V r a g e n en A n t woord en. H e e m b o u w. B e t r e f f e n d e de s e l e c t i e p r o c e d u r e v an 1 N o t a v a n V r a g e n en A n t woord en H e e m b o u w B e t r e f f e n d e de s e l e c t i e p r o c e d u r e v an G r o n d v e r k o o p h e r o n t w i k k e l l o c a t i e h e t M o z a

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen. informatiebijeenkomst. 4 juli 2014

Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen. informatiebijeenkomst. 4 juli 2014 Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen informatiebijeenkomst 4 juli 2014 Huisvesting Grote differentiatie, complex Gebouwen 10 jaar: BTW-consequenties Geen overtuigende argumenten 40 kazernes

Nadere informatie

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1]

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1] SPOORZONE DELFT Van ROK naar GUO Charlie Martens 15-11-2012 [1] Geluidoverlast en hinder [2] Bestaande situatie tot 2010 [3] Plangebied in de stad [4] Mijlpalen in het proces 1993: Motie voor duurzame

Nadere informatie

Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie

Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie Waarom nu? Raadsbesluit in september is noodzakelijk, omdat anders 1 van de 3 scenario s niet meer volledig mogelijk is. Immers:

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

1.6 SNELHEID MAKEN MET GLOBALE EINDPLANNEN

1.6 SNELHEID MAKEN MET GLOBALE EINDPLANNEN 1.6 SNELHEID MAKEN MET GLOBALE EINDPLANNEN Mariël Gerritsen, planoloog / Commercieel directeur SAB Arnhem Tjakko Smit, directeur projecten Bouwfonds Ontwikkeling Bert Breedveld, manager grondgebiedzaken

Nadere informatie

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 Circulaire gebiedsontwikkeling Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 Circulaire werkmilieus

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Onderzoek naar Zee- burgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014

Onderzoek naar Zee- burgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014 Onderzoek naar Zeeburgertafel als instrument voor gebiedsontwikkeling Beknopt verslag, juni 2014 Aanleiding Tertium doet in opdracht van het ministerie van I & M onderzoek naar toepassingsmogelijkheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming?

Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming? Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming? Inhoud Introductie Huidige situatie zorgvastgoed ontwikkeling Welke punten verdienen de aandacht bij het ontwikkelen van zorgvastgoed? Huren of vastgoed

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep Aan de raad 1. Gevraagd raadsbesluit In te stemmen met

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling

Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling Bijlagen/nummer 2011/142 Dienst/afdeling/sector Raadsvoorstel 142/1 Herontwikkeling Wagnerplein Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling Aan de raad, Aanleiding Doel van dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Santwijckse Poort. Beeldvormingsavond. woensdag 10 oktober 2012

Santwijckse Poort. Beeldvormingsavond. woensdag 10 oktober 2012 Santwijckse Poort Beeldvormingsavond woensdag 10 oktober 2012 Agenda 1. Terugblik 2. Aanpak 3. Resultaten 4. Conclusies 5. Planning en vervolg SANTWIJCKSE POORT GEBIED Terugblik Terugblik Masterplan Waalfront

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015 Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015 Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de eerste informatie- en codesignbijeenkomst plaatsgevonden voor Wonen in Helsdingen. Ontwikkelaar Blauwhoed en ontwerper

Nadere informatie

Ringdijk - Citroëngarage. 2 e Stamtafel 2 september 2015

Ringdijk - Citroëngarage. 2 e Stamtafel 2 september 2015 Ringdijk - Citroëngarage 2 e Stamtafel 2 september 2015 Plantraject voorjaar 2015 verkenning varianten najaar 2015 selectie voorkeursvariant voorjaar 2016 planologische procedures najaar 2016 architectonisch

Nadere informatie

Sturing en Beleid. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Driehoek 't Zand

Sturing en Beleid. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Driehoek 't Zand Aan de gemeenteraad 13 september 2011 Onderwerp: Driehoek 't Zand 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. een aanvullend krediet van 1.344.800,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van de sporthal met horecagelegenheid

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Politieke Markt Hengelo

Politieke Markt Hengelo Behandelvoorstel Politieke Markt Hengelo onderwerp Bestuurlijke opdracht Onderzoek alternatieven huisvesting zaaknummer 1019271 datum 24 juni 2014 voorzitter griffiemedewerker zaal Domein tijd / duur Lukas

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 AGENDA 19:30u Welkomstwoord (wethouder mevr. Starmans) 19:35u Schetsboek stedenbouwkundig plan (dhr. Dieleman) 19:55u CPO (dhr. Van Dongen) 20:00u Processtappen

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

Startnotitie. Realisatie Cultuurhuis in de kern Montfoort

Startnotitie. Realisatie Cultuurhuis in de kern Montfoort Startnotitie Realisatie Cultuurhuis in de kern Montfoort Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: haalbaarheidsonderzoek naar de versteviging van de Cultuurfunctie

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA

1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA BEOORDELINGSKADER REGIONALE EN INNOVATIEVE PROJECTEN 1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA De regionale samenwerking Groningen-Assen is ontstaan om economische kansen te benutten

Nadere informatie

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat:

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat: Plan van Aanpak A. Inleiding Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat: ieder project uniek van karakter is en daarmee ook het op te stellen PvA; het PvA behoort

Nadere informatie

Oproep voor invulling Gebouw 027E

Oproep voor invulling Gebouw 027E 1 Gebouw 027E Oproep voor een vernieuwende invulling van 3 x 500 m 2 juni 2015 Gebouw 027E... 3 Het Marineterrein Amsterdam... 4 Ontwikkelrichting... 4 Fasering... 4 Uitvoering... 5 Concept Gebouw 027E...

Nadere informatie

Doelstelling HKO: Samenwerking met Lumens Groep. HKO Houd het Klooster open 26-11-2015. Behoud Klooster voor het verenigingsleven in Waalre-dorp

Doelstelling HKO: Samenwerking met Lumens Groep. HKO Houd het Klooster open 26-11-2015. Behoud Klooster voor het verenigingsleven in Waalre-dorp Doelstelling HKO: Behoud Klooster voor het verenigingsleven in Waalre-dorp Samenwerking met Lumens Groep INITIATIEFGROEP: HKO Houd het Klooster open HARRIE DE GREEF VOORZITTER SENIORENVERENIGING WAALRE,

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

'yy' Hardenberg 00 4358 20-05-1 5. Raadsvoorstel. Gemeente. Raad B.en W.

'yy' Hardenberg 00 4358 20-05-1 5. Raadsvoorstel. Gemeente. Raad B.en W. 00 4358 20-05-1 5 Gemeente 'yy' Hardenberg Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1423903 Documentkenmerk: 1424235 Behandeld door: dhr. R.M. Ekkelenkamp E-mail; Robert.Ekkelenkamp@ommenhardenberg.nl Raad B.en W. 17

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil.

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil. Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Samenvatting: Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van 325.000,- voor de aankoop van de benedenverdieping

Nadere informatie

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team Nummer BD2014-002377 Zuidas Voordracht voor de Datum: 19-11-2014 Publicatiedatum 14 november 2014 Programma 13 Wijken Datum besluit DB 28-10- 2014 Te publiceren tekst Onderwerp Strategiebesluit Verplaatsing

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 22 maart 2016 Versie 1 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit Aan de raad, H.A. Gortmaker Ja

Nadere informatie

voorstel Informatienota voor de raad Onderwerp Locatiekeuze COA Versienummer V1.

voorstel Informatienota voor de raad Onderwerp Locatiekeuze COA Versienummer V1. Informatienota voor de raad Onderwerp Locatiekeuze COA Versienummer V1. Portefeuillehouder HJ. Meijer Informant H.A.F. Nijmeijer Eenheid/Afdeling Ontwikkeling/OW Telefoon 038 498 5109 Email H.Nijmeijer@zwolle.nl

Nadere informatie

Voorlopige planning bouw en herontwikkeling. 1 e Presentatie aan omwonenden en bedrijven Donderdag 20 oktober 2011

Voorlopige planning bouw en herontwikkeling. 1 e Presentatie aan omwonenden en bedrijven Donderdag 20 oktober 2011 Voorlopige planning bouw en herontwikkeling 1 e Presentatie aan omwonenden en bedrijven Donderdag 20 oktober 2011 Inhoud Introductie Proces tot besluit herontwikkeling Waarom herontwikkeling? Gepresenteerd

Nadere informatie

Ontwikkelcompetitie Noordgebouw. Heleen Wijtmans, gemeente Utrecht David Snelleman, Dura Vermeer Maarten Kievits, Fakton

Ontwikkelcompetitie Noordgebouw. Heleen Wijtmans, gemeente Utrecht David Snelleman, Dura Vermeer Maarten Kievits, Fakton Ontwikkelcompetitie Noordgebouw Heleen Wijtmans, gemeente Utrecht David Snelleman, Dura Vermeer Maarten Kievits, Fakton Toplocatie en complexe opgave in één Zichtlocatie aan het spoor Tussen station en

Nadere informatie

Eekholt Plaza, Verkavelingsstudie hotel- en woontorens, Diemen. In opdracht van Pluis Participatie Groep

Eekholt Plaza, Verkavelingsstudie hotel- en woontorens, Diemen. In opdracht van Pluis Participatie Groep Eekholt Plaza, Verkavelingsstudie hotel- en woontorens, In opdracht van Pluis Participatie Groep 1/7 De locatie betreft een kavel met kantoorgebouw op een bedrijventerrein in op de grens met Amsterdam

Nadere informatie