Een CVBA-VSO in de groenzorg als coherent sluitstuk in onze sociale economiewerking.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een CVBA-VSO in de groenzorg als coherent sluitstuk in onze sociale economiewerking."

Transcriptie

1 Een CVBA-VSO in de groenzorg als coherent sluitstuk in onze sociale economiewerking. Ondernemen vanuit een integrale visie op tewerkstelling en opleiding voor mensen bedreigd door sociale uitsluiting binnen de duurzaamheidsprincipes van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). De Winning December 2013

2 SAMENVATTING Vandaag clustert De Winning een veelheid aan opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven om mensen uit kansengroepen duurzaam te integreren op de arbeidsmarkt. Daarbij stuurt de overheid terecht aan op de doorstroming vanuit de sociale economie naar de reguliere economie. We stellen evenwel vast dat de lat daar voor onze mensen te hoog ligt: een te hoge werkdruk wegens onaangepaste werkmethoden, het wegvallen van een professionele jobcoaching, geen enkele aandacht voor de sociale context,. Met deze coöperatie willen we een sociaal-ecologisch coöperatief bedrijf opzetten waarin onze kansengroepen vanuit de andere entiteiten instromen. Ze krijgen er een volwaardig arbeidscontract van lange duur binnen de vigerende cao en doen het onderhoud van industrieparken op een 100% professionele manier. Dankzij een vto-beleid (vorming, training en opleiding), aangepaste werkprocessen en de expertise van De Winning op het vlak van maatschappelijke omkadering kunnen we onze werknemers laten groeien als mens en als medewerker.

3 WOORD VOORAF De recente financiële crisis bracht de negatieve connotatie rond ondernemen naar de voorgrond. De crisis maakte immers pijnlijk scherp duidelijk dat kortzichtig winstbejag onaanvaardbaar uitloopt op een maatschappelijk, sociaal en economisch fiasco met wereldwijde gevolgen waarvan de zwaksten in onze maatschappij het eerste slachtoffer zijn. Het coöperatief gedachtegoed brengt de andere kijk op ondernemerschap op uitgesproken wijze op de voorgrond. Duurzame bedrijfsvoering en realisaties en tegemoet komen aan maatschappelijke, sociale en ecologische behoeften staan er centraal. Niet verwonderlijk krijgt coöperatief ondernemen in deze tijden de aandacht die het verdient. Doordrongen van mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen) binnen de huidige sociale economiewerking, gestoeld op de eigen missie- en visietekst van De Winning en wetende dat de financiële middelen (subsidies) zullen afnemen, was het idee om de oprichting van een coöperatie te onderzoeken snel gevormd. Wij danken dan ook: de Raad van Bestuur van De Winning voor hun goedkeuring de experten voor kennis en inbreng de klankbordgroep voor de kritische reflecties onze medewerkers voor hun inbreng Europa voor het ter beschikking stellen van de financiële middelen ESF ondersteuning bij de ontwikkeling van de blauwdruk CESOC voor alle tips en tricks alle mogelijke stakeholders waarmee we contact hebben gehad voor hun kritische bedenkingen, hun positieve bijdragen en hopelijk in de toekomst voor hun steun bij de opstart van de coöperatie.

4 Inhoud Samenvatting... i Woord vooraf Inleiding De missing link De initiatiefnemers Het probleem Het coöperatieve idee Bouwstenen voor een business plan Projectnetwerk en aanpak Corporate Governance Marketing en communicatie HRM Financieel plan Evaluatie van de coöperatieve werking Bouwstenen van deze blauwdruk Kansen Knelpunten Randvoorwaarden Biblio- en webografie Bijlagen... 26

5 4 1 INLEIDING 1.1 DE MISSING LINK Sinds het ontstaan van De Winning staat de duurzame integratie van personen in kansarmoede op de arbeidsmarkt centraal. Het hebben van een baan is een springplank om uit armoede te geraken en een hefboom tot sociale inclusie. Gestart in 1986 als kleinschalig tewerkstellings- en opleidingsinitiatief voor leerlingen uit de buso 1 - school van OC Sint Ferdinand, die moeilijk aansluiting vonden bij de arbeidsmarkt, organiseert en beheert De Winning vandaag verschillende sociale tewerkstellings- en opleidingsprojecten gaande van arbeidszorg, sociale werkplaats, lokale diensteneconomie, werkervaring, leerwerkbedrijf, gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst en erkend loopbaancentrum. Ondertussen gaat het cijfermatig over 195 contractuelen, 40 arbeidszorgmedewerkers en 130 opleidingstrajecten. Door afname van de subsidiebronnen en de economische crisis staan de resultatenrekeningen en de orderportefeuille onder druk. De overheid legt meer en meer de nadruk op een activerings en doorstromingsbeleid van onze doelgroep. Vanuit onze eigen ervaringen stellen wij tevens vast dat doorstroming naar de reguliere economie geen evidentie is, met vele obstakels, waarvoor niet altijd een pasklaar antwoord is. Allerhande belemmeringen van mentale, psychische en lichamelijke aard maken het voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet gemakkelijk om werk te vinden, uit te voeren en te behouden. Zij vallen meestal als eerste uit de boot. Anderzijds missen werkgevers, ondanks hun engagement, de nodige kennis en expertise om personen met een arbeidshandicap te begeleiden in de werksituatie. Daarom onderneemt De Winning deze stap naar een eigen (coöperatieve) vennootschap met sociaal oogmerk, om als sluitstuk in zijn sociale economiewerking te ondernemen vanuit een integrale visie op tewerkstelling en opleiding van kansengroepen binnen de duurzaamheidsprincipes van mvo. 1.2 DE INITIATIEFNEMERS Vzw Vreebos, vzw Groenwerk, vzw Werkkans en vzw Doorstroom zijn de 4 bestaande juridische entiteiten die opereren onder de naam van De Winning. De 4 vzw s hebben vooral een subsidietechnische reden van bestaan. Vzw Vreebos: arbeidszorg, werkervaring en leerwerkbedrijf Vzw Groenwerk: arbeidszorg, sociale werkplaats Vzw Werkkans: lokale diensteneconomie Vzw Doorstroom: gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst 1 Buitengewoon Secundair Onderwijs

6 5 Het aanbod van operationele activiteiten: Bos, natuur en landschapsbeheer Veeteelt en landbouw Keuken, catering, winkel (korte keten landbouw) en eetcafé. Opleiding en bemiddeling Loopbaancentrum De eenheid en verbondenheid van De Winning situeert zich op verschillende domeinen: één missie (= kernproces) en visie, dezelfde kernwaarden, één leidraad: mvo, één HR-beleid, één trajectbegeleidingsdienst, één financieel beleid, één bedrijfstechnische eenheid met CPBW 2 en ondernemingsraad, onder één grote koepel Broeders van Liefde, één Raad van Bestuur, één directieteam en beleidsteam. In de huidige socio-economische context biedt het statuut van CVBA-VSO voordelen ten opzichte van een vzw-statuut. Zie verder. Het coöperatief model versterkt het kernproces van De Winning en biedt een extra financiële waarborg om de missie blijvend te realiseren, zowel op het vlak van tewerkstelling als opleiding. In deze optiek en vanuit een eerdere positieve ervaring met coöperatief ondernemen, gelooft de directie van De Winning sterk in het coöperatief gedachtengoed. Zij namen met goedkeuring van de Raad van Bestuur van De Winning het initiatief om stappen te zetten tot oprichting van een CVBA met VSO-kenmerk. De 4 bestaande vzw s van De Winning zullen de geprivilegieerde coöperanten worden, in die mate dat de dividenden op de kapitaalsinbreng van de 4 vzw s en winst zullen terugvloeien naar de werking van De Winning om de schaarste aan middelen op te vangen. Het spreekt voor zich dat de directie op bestuurlijk niveau de idee, waaruit alles groeide, wil blijven bewaken. Van bij aanvang was duidelijk dat het inhuren van expertise op vlak van coöperatief ondernemen, het creëren van een intern en extern draagvlak, een beroep doen op het bestaande netwerk en een terdege marktonderzoek het proces zouden faciliteren. 1.3 HET PROBLEEM De krapte op de arbeidsmarkt zal sterk toenemen en de sociale economie heeft daarin een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor doorstroom van sociale tewerkstellingsprojecten naar de reguliere economie, voor medewerkers die hiertoe de mogelijkheden hebben. In hoofdstuk 5 van het maatwerkdecreet staat deze doorstroom beschreven. De VDAB zal trouwens steeds meer toezien dat de doorstroom zo goed mogelijk wordt gerealiseerd. Elke werknemer die doorstroomt, maakt immers een plaats vrij in de sociale economie voor andere werkzoekenden. En dat geldt ook voor De Winning. Doorstroom vanuit sociale economie is de overstap naar een arbeidssituatie met minder intensieve ondersteuning. Dat kan zowel binnen de sociale economie zijn, als naar een reguliere arbeidsplaats zonder of met tijdelijke ondersteuning. Dat laatste is niet evident. Sommige personen zullen zeer moeilijk doorstromen of zullen dat enkel kunnen mits intensieve ondersteuning. De doorstroomcijfers uit sociale economie zijn trouwens zeer laag. Dit heeft te maken met de grote kloof tussen sociale economie en reguliere economie. Het ontbreken van een aangepaste omkadering, inzicht in de leefwereld en de problematieken van mensen uit de kansengroepen, geen aangepaste werkorganisatie, zijn hiervan de oorzaak. 2 Comité voor Preventie, Bescherming en Welzijn op het werk

7 6 Daarom zal De Winning via een coöperatief project haar eigen doorstroom proberen te realiseren. De werknemers komen dan in een meer commerciële en veeleisende omgeving terecht, maar kunnen nog steeds genieten van de ervaring die op het vlak van arbeidsorganisatie en HR binnen De Winning ontwikkeld is. Het is een aansluiting op de ATD-werking (Afzonderlijk Tewerkgestelde Doelgroepmedewerker), die binnen De Winning werd opgestart, dankzij een gericht competentiemanagement. Niet alleen op het vlak van de tewerkstelling is de coöperatie een logisch verlengstuk van De Winning; ook haar activiteiten liggen in het verlengde ervan. De laatste jaren heeft vzw Groenwerk een grote expertise opgebouwd op het vlak van (ecologische) groenzorg in al zijn facetten. Het (ecologische) beheer van bedrijventerreinen ligt in het verlengde van ons groeiend en divers aanbod van groenwerken. Juridisch laat het statuut van CBVA-VSO in tegenstelling tot de vzw (cf. artikel 1 van de wetgeving) toe om via een handelsactiviteit winst te maken. In ons geval willen we die aanwenden voor het intern werk creëren voor mensen uit de kansengroepen of om mogelijk extra-financiële middelen te genereren ten gunste van de werking van De Winning. Eigen aan de vennootschapsvorm is dat men via aandelen werkingskapitaal kan aantrekken om de opstart en groei van het bedrijf te financieren en dat daar een billijk dividend kan op uitgekeerd worden (binnen de erkende coöperatie: maximum 6%). Een commerciële activiteit vermindert de subsidieafhankelijkheid. Als vzw ervaren wij dat de elke aanvraag om onze erkenning als aannemer van klasse 1 naar klasse 2 te laten stijgen, zeer moeilijk en stroef loopt. Tot op heden zijn wij er niet in geslaagd de klasse 2 te verkrijgen. Vanuit het NEC 3 kunnen we (onterechte) verwijten in verband met oneerlijke concurrentie gemakkelijker weerleggen: een cvba heeft o.a. op het vlak van de vennootschapsbelasting dezelfde rechten en plichten als elk ander regulier bedrijf. Een coöperatie laat toe een aantal waarden statutair beter te verankeren dan in een vzw: werknemersparticipatie, stemrechten op de Algemene Vergadering, betrokkenheid van stakeholders; Internationaal is de coöperatie alom erkend als een statuut van waardegedreven ondernemerschap. Volgens de ICA (Internationale Coöperatieve Alliantie) munten coöperaties wereldwijd uit in waarden als: interne democratie, economische participatie, vorming en opleiding, onderlinge samenwerking, aandacht voor de gemeenschap, arbeid boven kapitaal, In de samenleving heeft het principe van het zuiver winstgerichte ondernemen zijn grenzen bereikt. Men gaat op zoek naar nieuwe ondernemingsvormen die de efficiëntie van een commerciële bedrijfsvoering kunnen koppelen aan het streven naar het realiseren van maatschappelijke en/of ecologische doelstellingen. De Winning wil voorloper zijn in deze nieuwe trend Als we naar de externe context kijken, zijn de volgende factoren die ons de wind in de zeilen geven: Ecologisch groenbeheer zit in de lift. Overheden op de verschillende niveaus (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, federaal, Europees) zullen met een regelgevend kader sterk in die richting sturen. Alle nieuwe bedrijventerreinen of zij die gerenoveerd worden zullen duurzaam (en dus ecologisch?) ingericht moeten worden. Hoewel nog vaak een marketinggegeven, is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap here to stay. Via De Winning kunnen ondernemingen op een 3 Normaal Economisch Circuit

8 7 bedrijventerrein hun mvo-gehalte opdrijven. Uiteraard willen we zelf de mvo-waarden uitdragen. Limburg blijft helaas op sociaal-economisch vlak achter hinken. De nakende sluiting van Ford Genk zal de volgende jaren een grote impact hebben, met ongetwijfeld verschuivingen op de arbeidsmarkt die niet ten goede komen aan de meest kwetsbare groepen. Er zal altijd nood zijn aan tewerkstelling voor mensen uit de kansengroepen. Zeker nu het principe van de activering alom in het politieke discours doorgedrongen is. Bedrijven zoeken naar efficiëntiewinsten en kostenbesparing, ook in het facility beheer. Daarnaast blijkt dat medewerkers de arbeidsomstandigheden waarin ze werken steeds belangrijker vinden. Aandacht voor een mooie, attractieve bedrijfsomgeving speelt dus een steeds belangrijkere rol in de war for talent. 1.4 HET COÖPERATIEVE IDEE ONZE MISSIE De Winning produceert biodiversiteit. Daarvoor ontwerpt, creëert en verzorgt het bedrijf in (Nederlands) Limburg, het Hageland, de Kempen en Luik budgetvriendelijke en kwalitatieve bedrijfsomgevingen. Het verzoenen van werkplek en natuur is ons vakmanschap. De betrokkenheid van klant, medewerker en omgeving zorgt voor een persoonlijke aanpak van ieder project. Onze medewerkers worden met zorg gekozen, opgeleid en krijgen kansen om te groeien in hun vaardigheden. Zo nemen we samen met u verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst. ONZE ACTIVITEITEN Ontwerpen, creëren en verzorgen van bedrijfsomgevingen Geografische afbakening: (Nederlands) Limburg, het Hageland, de Kempen en Luik Vennoten van de coöperatie: vertegenwoordigers van De Winning en klanten (bedrijven wiens groen we onderhouden) en mogelijk lokale overheden. Argumenten voor een coöperatie De verschillende sociale economie-activiteiten van De Winning vonden tot dusver onder de vzwvorm plaats. Met deze activiteit gaan we resoluut de commerciële markt op, daarom kiezen we voor een vennootschap. Anderzijds willen we onze klanten betrekken (het beheer van een bedrijvenpark is per definitie een collectief groepsgebeuren) en ons sociale karakter benadrukken. Het is in die context logisch dat we kiezen voor een coöperatieve vennootschap. Naast De Winning zelf, willen we onze klanten (eigenaars/beheerders van en ondernemers op bedrijventerreinen) actief laten participeren als vennoot in de coöperatie. Meerwaarde voor De Winning: kennismaken met de vennootschapsvorm en leren over/uit de commerciële werking die daar per definitie bij hoort (zonder uiteraard de maatschappelijke component te verwaarlozen). Ook binnen de vzw s worden we in toenemende mate geacht om als ondernemers te denken en vooral klantgericht te denken.

9 8 Meerwaarde voor de klanten: binnen een coöperatie hebben de vennoten een dubbele hoedanigheid, zijnde die van kapitaalverstrekker en die van gebruiker. o Als kapitaalverstrekker: onze klanten kunnen zelf hun maatschappelijk engagement tonen door te investeren in een duurzaam sociaal-ecologisch project. In tegenstelling tot de vzw waarin giften per definitie opgesoupeerd worden, is het onze bedoeling om de inbreng te gebruiken als start- en groeikapitaal, waarbij het variabel kapitaal na verloop van tijd kan teruggenomen worden. o Als gebruiker: onze klanten kunnen op de Algemene Vergadering mee beslissen over te voeren beleid. We creëren dus een grote betrokkenheid met betrekking tot hun eigen product of dienst waarvan ze als klant gebruik maken.

10 9 2 BOUWSTENEN VOOR EEN BUSINESS PLAN 2.1 PROJECTNETWERK EN AANPAK BETROKKEN ACTOREN Het project kwam tot stand dankzij een samenspel van verschillende actoren: Edwin Michiels: algemeen directeur en directeur opleiding en ondersteunende diensten stond in voor de algemene coördinatie van de aanpak; Filip Vanlommel : directeur werk (sociale werkplaats, Lokale Diensten Economie, Arbeidszorg) waakte over de inhoudelijke aspecten van het project; Marlies Merken is de HR-verantwoordelijke die samen met haar team instaat voor het proces instroom uitstroom doorstroom; Leen Desmyter is administratief verantwoordelijke en zorgt voor de nodige administratieve opvolging ter zake. Een projectgroep: bij het opstellen van het ondernemingsplan (uitwerken missie, visie en waarden, personeelsplan, financieel plan) werd een delegatie van het personeel nauw betrokken om het ondernemingsplan inhoudelijk te voeden vanuit hun praktijkervaring en een draagvlak binnen De Winning te creëren. Zij leverden zonder meer een verrijkende bijdrage om het ondernemingsplan te stofferen. Ook bleek het belangrijk te zijn om hen te sensibiliseren over de eigenheid van de coöperatieve vennootschap aangezien zij gewoon zijn om vanuit een vzw-logica te werken. Een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse stakeholders (bedrijven, sociale economieprojecten, overheden, middenveld, ) gaf op regelmatige basis inhoudelijke feedback en stelde waar nodig haar netwerk ter beschikking. Deze samenkomsten waren van uitermate groot belang omdat hier de haalbaarheid aan de praktijk getoetst kon worden, en dit binnen een breed spectrum. Een team van externe adviseurs met uiteenlopende competenties stond in voor het begeleiden en/of uitwerken van één of meer deelaspecten van het ondernemingsplan. o Peter Bosmans van Febecoop Adviesbureau voor de procesbegeleiding en de inhoudelijke input van het beschrijvende gedeelte van het ondernemingsplan (o.a. uitvoeren van het marktonderzoek en het uittekenen van de juridische structuur) o Emiel Desmedt van Moore Stephens Verschelden voor de inhoudelijke input voor het financiële gedeelte van het ondernemingsplan. o Belinda Mestiaen van Aangekomen voor het uittekenen van de communicatiestrategie. Het harmonieuze samenspel van deze actoren en hun verscheidenheid aan competenties leidden er dankzij een goede taakafbakening toe dat het opstellen van het ondernemingsplan een vlot verloop kende. De Raad van Bestuur: finaal zal de Raad van Bestuur van De Winning haar fiat moeten geven voor de opstart van de coöperatie.

11 10 MARKTONDERZOEK De haalbaarheid werd afgetoetst aan de hand van een marktonderzoek. Als medeoprichter van het Centrum Duurzaam Groen worden we nauw betrokken bij de opmaak van een landschapsbeheerplan dat de stad Genk aan het Centrum Duurzaam Groen heeft toevertrouwd. Een medewerker van De Winning voert delen van dit plan uit. In kader hiervan werd een on-line marktanalyse uitgevoerd bij de bedrijven op Genk-Zuid (900 ha, 300 bedrijven). Van meer dan 77 bedrijven was er een volledige respons. De resultaten werden ter beschikking gesteld voor de opmaak van deze blauwdruk. De Winning liet ook zelf een marktenquête uitvoeren om de haalbaarheid van haar ondernemingsplan met betrekking tot de oprichting van een cvba met sociaal oogmerk actief op het terrein van duurzaam groenbeheer te onderbouwen. We kregen hiervoor de toestemming en medewerking van de stad Beringen Eind mei 2013 werden 188 ondernemingen op diverse bedrijventerrein van Beringen door Febecoop Adviesbureau aangeschreven. Inhoud van de mailing: een begeleidende brief, een enquête en gefrankeerde omslag om de terugzending ervan te faciliteren. Binnen het voorziene tijdsbestek (15 juni 2013) werden 27 volledig ingevulde antwoordformulieren teruggestuurd, zijnde 15% van het aantal aangeschreven respondenten. Dit aantal bleek voldoende om ons een duidelijk beeld te geven van de behoeften van de bedrijven op het vlak van duurzaam groenbeheer. Beide enquêtes tonen aan dat er een potentieel is voor een bedrijf dat meerwaarde biedt op het terrein van ecologische groenzorg. Een significant aantal bedrijven gebruikt nog steeds milieubelastende producten en is bovendien niet op de hoogte van milieuvriendelijke oplossingen. Er is ruimte om bedrijven aan te zetten om het groenafval te verminderen. Bedrijven staan open om een ecologische groeninrichting te voorzien indien dit de aantrekkelijkheid van het bedrijf bij de klanten zou verhogen. Bedrijven staan open om mee te werken aan een uniform en natuurlijk groenbeheer en zijn niet afkering om te participeren in een structuur die dit faciliteert. Maar kostprijs is en blijft een belangrijke factor in het beslissingsproces STAKEHOLDERANALYSE De stakeholders van de coöperatie zijn: De medewerkers: hoewel het statuut van Vennootschap met Sociaal Oogmerk expliciet voorziet in de werknemersparticipatie waardoor ze uiterlijk één jaar na hun indiensttreding in de vennootschap moeten kunnen participeren, denken wij dat we de mensen uit kansengroepen een betere dienst bewijzen door een goede omkadering, het bieden van ontwikkelingskansen en vooral door regelmatig en tweezijdig overleg over wat hen concreet bezighoudt in hun dagdagelijkse werksituatie. De klanten: bedrijven en eigenaars/beheerders van bedrijventerreinen: gelet op het collectieve karakter van onze dienstverlening (het aanpakken van bedrijventerreinen in hun geheel) menen wij dat zij moeten kunnen participeren in de coöperatie als vennoot. De Winning en haar vzw s: de coöperatie zal opstarten als een spin-off van De Winning. Na de oprichting is het de bedoeling dat de CVBA zo veel mogelijk een onafhankelijke koers

12 11 vaart. Het spreekt vanzelf dat we zullen zoeken naar synergieën (het uitwisselen van expertise, gebruik van materieel, gezamenlijk aanpakken van grotere projecten.) en ten alle prijzen vermijden dat we elkaar beconcurreren. Vanuit De Winning zullen leden van de directie participeren, vooral om het idee waarop de coöperatie geënt is, te bewaken. Centrum duurzaam Groen: dit is een initiatief van het provinciebestuur Limburg, de Limburgse Hogeschool PXL, De Winning en Limburg.net om het groene karakter van de provincie versterken. Het departement PXL-Tech en specifiek de afstudeerrichting groenmanagement van de Hogeschool PXL neemt een leidende rol voor haar rekening wat kennisontwikkeling en wetenschappelijke know-how betreft. De Winning speelt als maatschappelijk verantwoord ondernemer een voortrekkersrol in opleiding en tewerkstelling op maat en dit met een specialisatie in de sector natuur, bos, landschap en ecologisch groen. Limburg.net wil als afvalintercommunale afval vermijden door de keuze voor duurzaam groen. Deze stakeholder is belangrijk voor het netwerk en de kennisontwikkeling. De provincie Limburg wenst met dit centrum de kennis rond duurzaam groen te centraliseren en terug uit te dragen. 2.2 CORPORATE GOVERNANCE ALGEMENE VERGADERING Voor de Algemene Vergadering voorzien wij uiteraard de zes bevoegdheden die de wetgever voor de Algemene Vergadering voorzien heeft: 1. de bestuurders benoemen; 2. de commissaris benoemen, de bezoldiging bepalen en hem/haar om wettige reden afzetten; 3. de jaarrekening goedkeuren; 4. de bestuurders een kwijting verlenen; 5. de statuten wijzigen; 6. de controlerende vennoten benoemen. Daarnaast willen we ook de grote strategische krachtlijnen en het goedkeuren van de budgetten aan de Algemene Vergadering toevertrouwen. Dit vanuit onze coöperatieve visie waarbinnen we een zo groot mogelijke betrokkenheid van onze vennoten nastreven. Om de controle op de Raad van Bestuur te garanderen, zullen we werken met het principe van de controlerende vennoten die door de Algemene Vergadering worden aangeduid. We zullen dit statutair verankeren. Aangezien onze vennoten bestaan uit ofwel bestuurders/directie van De Winning en/of bedrijfsleiders gaan we ervan uit dat de competenties aanwezig zijn om kritisch de jaarrekeningen voorgelegd door de Raad van Bestuur te analyseren. RAAD VAN BESTUUR Binnen onze visie heeft de Raad van Bestuur volgende functies: verantwoording afleggen (meer dan wettelijk voorzien) tegenover de Algemene Vergadering;

13 12 strategie: beslissingen op het vlak van missie, visie, lange termijndoelstellingen enz.; resultatenanalyse op regelmatige basis; audit en controlefunctie operationeel beleid; opvolgen financieel beheer en investeringsbeleid; evaluatie van de operationele verantwoordelijke; vastleggen van de grote principes van het personeelsbeleid met kansengroepen. In die zin denken we eraan om het principe van een aantal externe bestuurders, niet vennoten op te nemen in onze statuten. Samenstelling Raad van Bestuur leden competentie rol De Winning (3) Goede mix van People Planet - Profit (PPP) met meer expertise in planet en people Beleidsmatig en strategisch + afgevaardigd bestuur Bedrijven (3) Goede mix van PPP met meer expertise in profit Beleidsmatig en strategisch Overheid (2) PPP Beleidsmatig en strategisch Andere (1) PPP Opmerkingen: - overheden kunnen participeren in vennootschappen, onder voorwaarde dat het georganiseerd wordt als Vennootschap met Sociaal Oogmerk (VSO). We denken aan POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij), NV de scheepvaart, lokale besturen, - Diversiteit aan competenties is een voorwaarde voor goed werkende Raad van Bestuur - In opstartfase zal er meer vertegenwoordiging zijn vanuit De Winning aangezien het startkapitaal vermoedelijk volledig vanuit De Winning zal komen. Naargelang er meer inbreng komt van andere partijen, kan dit wijzigen en uiteindelijk zelfs leiden tot een minderheidsparticipatie. De aantallen zijn indicatief. We vinden het belangrijk dat aantal leden van de Raad van Bestuur uit minimum 6 en maximum 12 bestaat. DAGELIJKSE LEIDING Een lid van het directieteam van De Winning zal de rol van afgevaardigd bestuurder waarnemen. Projectleiding ligt in handen van een intern (De Winning) of extern aan te werven medewerker, die ervaring heeft met de sector, de specifieke dienstverlening binnen deze niche, ondernemerschap volgens mvo-principes. Bij de opstart is er een back-office in een klant leveranciersverhouding met De Winning. De wijze van aansturing wordt voornamelijk bepaald door missie, waarden, mvo-principes en minder door de coöperatieve structuur. Dit kan wijzigen indien er een evolutie naar werknemersparticipatie plaatsvindt.

14 13 VENNOTENMANAGEMENT Gelet op de beperkte schaal van de coöperatie en het aantal vennoten gebeurt het vennotenmanagement en de andere wettelijke bepalingen met betrekking tot de coöperatieve vennootschap door een vertegenwoordiger uit directieteam van De Winning onder toezicht van de Raad van Bestuur. Hierbij zullen we werken met een aantal checklists en formats, opgesteld door Febecoop Adviesbureau. 2.3 MARKETING EN COMMUNICATIE Binnen de visie van de coöperatie van De Winning is verkopen enkel het sluitstuk van marketing. Eerst moeten we een goed aanbod van producten of dienstverlening ontwikkelen die inspelen op de behoeften van onze klanten, een efficiënt prijsbeleid voeren, een personeelsplan op maat maken. Voor ons is marketing een holistisch geheel waarbij we: het juiste product aanbieden; aan de klanten waar we precies op mikken; tegen een prijs die zij redelijk vinden; gebaseerd op hun waarneming van de waarde; tegen de kosten die ons in staat stellen om op een rendabele manier te ondernemen om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren. ALGEMENE POSITIONERING Hiervoor verwijzen we opnieuw naar onze missie. De Winning produceert biodiversiteit. Daarvoor ontwerpt, creëert en verzorgt het bedrijf in (Nederlands) Limburg, het Hagenland, de Kempen en Luik budgetvriendelijke en kwalitatieve bedrijfsomgevingen. Het verzoenen van werkplek en natuur is ons vakmanschap. De betrokkenheid van klant, medewerker en omgeving zorgt voor een persoonlijke aanpak van ieder project. Onze medewerkers worden met zorg gekozen, opgeleid en krijgen kansen om te groeien in hun vaardigheden. Zo nemen we samen met u verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst We kiezen expliciet voor deze markt omdat we er ervaring in hebben en onze duurzame dienstverlening past binnen de mvo-gedachte. CONCURRENTIE-ANALYSE Grote spelers met een lange geschiedenis op de markt doen een gelijkaardig aanbod als het gaat over ontwerp, aanleg, onderhoud. Enkele meer bekende: Krinkels: groen/infra/water/sport, erkenningen tussen klasse 3 en 8, specialismen in vegetatiebeheer langs water, boomonderzoek,, design, build, maintain, finance; balanstotaal 40 mio, omzet 75 mio, winst 3 mio; Europese speler;

15 14 Vanvlierden: ontwerp, aanleg, onderhoud; specifiek aanbod industriële tuinen, 40 medewerkers en 4 tuinarchitecten; aandacht voor kwaliteit; verticale gevelbegroeiing; Limburgse firma; Slegers: algemene aannemingen, tuinbouw, glijbouw; erkenningen 1 tem 6; omzet 10 mio, 80 medewerkers; werkingsgebied = straal 100 km van Bilzen; aandacht voor betrokkenheid van medewerkers (leren van mekaar); grote projecten groen (begraafplaatsen, parken en tuinen, openbare plaatsen), vaak voor overheden (Limburgse firma) Dolmans : bedrijfsgroen; slogan: alles in eigen hand; 700 medewerkers; samenwerking en MVO; samenwerking met MTB in Monsdal, erkend leerbedrijf, Aanbod hydroseeding, tuinen, daktuinen, ; Boskat : aanleg, onderhoud en ontwerp van industrieterreinen en KMO zones; sociale werkplaats; 40 medewerkers. WAARIN ONDERSCHEIDEN WE ONS? (UNIQUE SELLING PROPOSITION) Geen van bovenvermelde concurrenten is expliciet actief rond natuurvriendelijke, afvalarme, budgetvriendelijke inrichting, uitgezonderd vzw Boskat, een collega sociaal economiebedrijf uit Herentals. Met deze vzw hebben we een strategische alliantie afgesloten om mekaar te versterken. De meeste van de potentiële concurrenten bieden niet de sociale meerwaarde door de tewerkstelling van mensen uit de kansengroepen die wij wel opnemen. DE MARKETINGMIX: DE 4 P S Het product/de aangeboden dienstverlening Het product/de dienst is meer dan wat men kan vasthouden of zien. Een product/dienstverlening is opgebouwd uit waargenomen en ervaren eigenschappen die tegemoet komen aan de invulling van de behoeften en waarden van een klant. De voordelen komen in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt niet alleen voort uit functionele, maar evengoed uit expressieve eigenschappen van een product: Hoe zal het aanbod er precies uit zien? o totaalaanbod van ontwerp over aanleg tot onderhoud met een duidelijk ecologische toets; o aandacht voor sociale meerwaarde, ecologische meerwaarde en budgetvriendelijkheid moet concurrentieel voordeel zijn; o mogelijkheid tot coöperatieve instap. Varianten in het aanbod o onderdeel van voortdurende innovatie. Aanleg van daktuinen, aanleg van natuurvriendelijke parkeergelegenheden, aanleg van verticaal groen, ; o op termijn nieuwe activiteiten ontwikkelen die beantwoorden aan vraag van klant (bvb onderhoud / calamiteiten / ). Bij de opstart blijft het belangrijk om de focus te leggen op de hoofdactiviteit. Andere mogelijke diensten zoals bvb snelle aanpak van calamiteiten in een bedrijf zal aan andere voorwaarden (kostprijs, levertijd, ) moeten voldoen. Toegevoegde waarde voor de klanten o sociale bijdrage; o ecologische meerwaarde; o budgetvriendelijkheid; o werken in groene omgeving; o mvo-onderdeel; o medezeggenschap op bestuurlijk niveau.

16 15 Verschil met de concurrentie o voornamelijk in ecologische en sociale meerwaarde; o budgetvriendelijkheid door andere aanpak; o screening en hypothetische kostprijsberekening door Centrum Duurzaam Groen. (nog uit te werken troef); o betrokkenheid (coöperatieve) klanten. Verzorgen van klantenrelaties o aandacht voor kwaliteit en klantrelaties; o expliciet aandacht voor betrokkenheid van klant (zie missie visie); o vraaggestuurde werking; o coöperanten hebben de meerwaarde van bestuurlijke inspraak en eventueel dividend; o gezien de intentie om onder Sociaal Oogmerk te werken lijkt het niet aangewezen om met ristorno s te werken. De prijs Uiteraard is de prijszetting een belangrijk gegeven in onze marketingmix en dit zowel voor onze eigen organisatie als voor de klant. Een te lage prijs brengt onze rendabiliteit in het gedrang terwijl een te hoge prijs de klant kan afschrikken. De ondergrens of het vriespunt is het gemakkelijkst vast te leggen: dit is kostprijs van het product. Kostprijsberekening is een zuiver bedrijfseconomische denkoefening. De kosten bestaan uit vaste kosten en variabele kosten. De vaste kosten bestaan onder andere uit: afschrijvingen, administratiekosten, algemene kosten(huur, licht, water enz). De variabele kosten bestaan onder andere uit kosten voor de aankoop van grond- en hulpstoffen Is het berekenen van de ondergrens een kluif voor een economist, dan is het berekenen van de bovengrens of het kookpunt iets voor marketeers. De vraag die hier gesteld is: wat wil de afnemer betalen? Tussen het kookpunt en het vriespunt ligt een veilige prijszone, het zogenaamde prikpunt. Veilig, want in deze rang worden in elk geval de kosten gedekt en zit men op een prijsniveau waarmee de consument geen problemen heeft. Diverse omgevingsfactoren leiden naar het prikpunt binnen deze zone (= de uiteindelijke verkoopprijs). Een essentiële omgevingsfactor is en blijft toch wel de concurrentie. Kern van het prijsbeleid van onze coöperatie is dat de prijs in functie staat van de geboden kwaliteit. Een verdere uitwerking is te vinden in het ondernemingsplan. Prijszetting is immers afhankelijk van het personeelsplan, het financieel plan, In welke mate is de prijs een gevolg van kostprijsberekening, dan wel van een marktbenadering, wordt er een kortingsbeleid, zo ja in welke vorm (op basis van schaalgrootte, betalingsvoorwaarden, duur van de afgesloten contracten, ) zijn vragen die daarbij aan bod komen. Onderscheid tussen coöperanten en niet-coöperanten zal enkel bestaan door dividenduitkering en betrokkenheid op bestuurlijk niveau, niet door het geven van kortingen of ristorno s. De plaats/distributiekanalen Netwerking is belangrijk; lidmaatschap van werkgeversfederaties, deelname aan activiteiten, We zullen actief het bestaand netwerk van De Winning met lokale besturen benutten en de link met De Winning behouden. Rechtstreekse verkoop door een vertegenwoordiger in te schakelen lijkt moeilijk haalbaar, maar we

17 16 zetten wel in op samenwerking tussen bedrijven via mond aan mond reclame. Naargelang de omvang van een opdracht, kan aanwezigheid op het bedrijventerrein een meerwaarde zijn. De promotie en communicatie Met de promotie doorlopen we de AIDA-cirkel: Attention: aandacht trekken Interest: interesse wekken Desire: zin om te kopen creëren Action: aanzetten tot daadwerkelijke aankoop. We doen aan een consequente merkopbouw. Aanpak De coöperatie zal zich kordaat en onderscheidend in de markt zetten als een entrepreneurial spin-off van De Winning. Van bij de opstart zal de coöperatie zich profileren ten opzichte van reeds aanwezige grote spelers. De uitgesproken focus op ecologische groenbeheer en MVO wordt in de kijker gezet. Doelgroep De primaire communicatiedoelgroepen van de coöperatie zijn: bedrijven: managers en verantwoordelijken domeinonderhoud en/of budgetten; lokale en regionale overheden: ambtenaren en beleidsverantwoordelijken milieu, duurzaamheid, economie, ruimtelijke ordening; projectontwikkelaars en intercommunales. Aandachtspunten De doelgroepen bevinden zich in een Nederlandstalige- en een Franstalige regio. Dit impliceert dat alle communicatie minstens in deze twee talen gebeurt, bij voorkeur ook in het Engels om in de afgebakende regio ook internationale bedrijven met Engels als voertaal of managementtaal te kunnen aanspreken. Kritieke succesfactoren De oorspronkelijk band met De Winning én de onafhankelijke werking van de coöperatie dienen bij de lancering evenwichtig onder de aandacht te worden gebracht. De bekendmaking van de coöperatie zal in de startperiode voor een groot deel ook via het netwerk van De Winning gebeuren. Er dient over gewaakt te worden dat de coöperatie een korte time-to-market kent, net om overtuigend een plaats in te nemen in de markt van ecologische bedrijventerreinenlandschappen. De kans is immers reëel dat door de toenemende overheidsaandacht (lees: subsidiëring) hiervoor ook louter door winst en niet door MVO of ecologie gedreven onderhoudsondernemingen interesse ontwikkelen voor deze bedrijfstak. Indien de coöperatie bezorgd is in de opstartperiode niet te kunnen beantwoorden aan een buitengewoon positieve respons, is het te overwegen de lancering te beperken tot een pilootregio. In dat geval dient een weloverwogen keuze te worden gemaakt: voor de nabijheid van De Winning, voor onontgonnen gebied of voor profilering tegenover de concurrenten.

18 17 Een sterke focus op ecologie en mvo in de marketing en communicatie biedt de transparantie waarvan een gunstige invloed op de waardering door (potentiële) klanten en coöperanten mag verondersteld worden. Het amberlabel meer natuur, meer tuin, minder werk - zal ook in de marketing en communicatie uitgedragen worden. Fasen promotie Voorbereiding - ontwikkeling o naam: memoriseerbaar, uitspreekbaar, herkenbaar, sterk klinkend, onderscheidend o logo: kleur en zwart-wit, vectorieel, aandacht voor kopieerbaarheid o basishuisstijl: eenvoudig, met maximale garantie op correcte toepassing - inventaris van beschikbare communicatiekanalen: interne en externe van de eigen organisatie en van het netwerk; online en offline - aanvulling van leemten in de communicatiemix: online en offline - ontwikkeling van promotie-, campagne- en communicatiemateriaal: website, flyer, brochure, gadgets, stickers. dit impliceert: aanmaak van sfeerfoto s, simulatiebeelden voor en na, tekst (incl. vertaling - opmaak mailinglists Campagnes Bovenvermeld materiaal wordt ingezet in de campagnes. De inhoud zal deels verschillen in functie van de doelgroep en de regio en/of het tijdstip van de campagne. Wat de invulling van de regionale verschillen betreft leggen we ter voorbereiding per provincie de spreidingskaarten bedrijventerreinen op de spreidingskaarten natuurgebieden als het ware op elkaar om de meerwaarde voor beide (economie en ecologie) als leidraad te nemen en expliciet en visueel duidelijk te maken aan de doelgroep. Doeltreffende communicatie sluit aan bij de leefwereld en kennis van de doelgroep. Doeltreffende communicatie sluit aan bij de opvattingen én misvattingen van de doelgroep. Deze wetenschap vormt het uitgangspunt van de inhoud van de campagnes. Een eerste campagne gebeurt om vennoten te werven, een tweede en eventueel een derde om klanten te werven: 1. wervingscampagne vennoten 2. wervingscampagne klanten o in het najaar: wanneer budgetten voor het volgende jaar worden op gemaakt) primaire boodschap: vergelijk prijzen groenonderhoud secundaire boodschap: voorstelling coöperatie als nieuwe aanbieder ecologisch groenbeheer en/of o in het voorjaar: wanneer het uitzicht van het bedrijfsgroen meer invloed heeft op het imago primaire boodschap: onderhoud uw imago secundaire boodschap: ecologisch groenbeheer goed voor imago en budget Opvolging Evaluatie en eventuele bijsturing van de campagnes op basis van de respons en eventuele klachten.

19 HRM Het aantal werknemers wordt bekeken in functie van de markt, de ontwikkelingen en de financiële inschatting (zie financieel plan). We voorzien om met een klein team te beginnen en de coöperatie organisch te laten groeien. In overleg met de experten en op basis van de financiële berekeningen opteren we voor het onderstaande groeipad en functieprofielen. aantal Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Uitvoerend medewerker Projectleiding + sales Totaal ARBEIDSVOORWAARDEN: PARITAIR COMITÉ Aangezien het om een coöperatie en dus over een commerciële structuur gaat, hanteren we de arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in de vigerende cao s in de sector van de groenzorg. De werknemers worden bij voorkeur gerecruteerd onder de doelgroepwerknemers van De Winning omdat dat logisch past in ons eigen intern doorstromingsverhaal. Na consultatie van de juridische dienst van Broeders van Liefde en Acerta zal ons project ressorteren onder PC Technische land- en tuinbouwwerken. Omschrijving van de activiteiten: aanleg/onderhoud van parken en tuinen. Functieclassificatie Categorie 1: Dit is de categorie waar ongeschoolden zonder ervaring starten. 1 A - De tijdelijke werknemers die enkel bijspringen in drukke periodes, die werken op basis van schriftelijke dagcontracten en die aangemeld worden via Dimona. Deze werknemers werken maximum 25 dagen op jaarbasis in de sector. Het loon wordt afgestemd op de toegepaste lonen voor seizoensarbeid in de landbouwsector. 1 B - Nieuw aangeworven werknemers, ongeschoold en zonder ervaring, evenals de werknemers die niet ressorteren onder categorie 1A. Categorie 2: de basismedewerkers met minimum één jaar ervaring. Zij beoefenen de job onder de verantwoordelijkheid van een teamleider of bedrijfsleider die de eindverantwoordelijkheid draagt. Ze zijn niet polyvalent inzetbaar en voeren steeds dezelfde functie uit. Categorie 3: arbeiders die technische functies uitoefenen; arbeiders die over een zekere polyvalentie inzake besturen van machines en mechanisatie beschikken. Bijvoorbeeld polyvalente chauffeurs, mecaniciens,... Categorie 4: werknemers die rechtstreeks ressorteren onder de verantwoordelijken categorie 5 en die zelf ook leiding geven. Behoren ook tot categorie 4: de werknemers die door de aard van de producten waarmee ze werken (bijvoorbeeld sproeistoffen, ) een grote verantwoordelijkheid dragen voor hun collega s enerzijds en voor de landbouwproducten anderzijds.

20 19 Categorie 5: de verantwoordelijken. Deze werknemers kunnen volledig zelfstandig werken. Ze werken rechtstreeks onder de bedrijfsleiding en ze dragen de eindverantwoordelijkheid voor de opdrachten. Dit houdt in dat ze leiding geven over andere werknemers. Lonen vanaf 01/07/2011* Categorie Basis 5 jaar 10 jaar 15 jaar , ,20 13,34 * Deze bedragen dienen geïndexeerd te worden naar 2014 Ecocheques Sinds 2009 hebben de werknemers recht op ecocheques, voor een maximumbedrag van 250 netto per jaar. Op ondernemingsvlak kunnen de ecocheques worden omgezet in een ander evenwaardig voordeel (maaltijdcheques, cadeaucheque,..), vóór 15 oktober. De ecocheques moeten ten laatste eind december van elk jaar worden afgeleverd. Sectoraal pensioenfonds Sinds 2008 wordt in een aanvullend pensioenplan voorzien. Om van dit recht te genieten, moet de werknemer kunnen aantonen dat hij 132 dagen heeft gewerkt. De werkgevers storten voor dit aanvullend pensioen een bijdrage van 1,4%, samen met de andere bijdragen op de sociale zekerheid. Premies en vergoedingen Eindejaarspremie en syndicale premie Eindejaarspremie: voorwaarde: minstens 25 dagen gewerkt hebben in de sector. Bedrag: 8,33% van het brutoloon verdiend tijdens het refertejaar (1 juli t/m 30 juni), met een maximum van 1.211,70. Elke werknemer die recht heeft op een eindejaarspremie heeft recht op een syndicale premie van 135. Vervoerskosten Met de trein Met andere openbare vervoermiddelen (minimum 5 km) Andere vervoermiddelen (minimum 5 km) Volledige terugbetaling (100%) van het sociaal abonnement NMBS Volledige terugbetaling (100%) van het sociaal abonnement NMBS Terugbetaling van 70% van het sociaal abonnement NMBS vanaf 01/01/2012 Met de fiets Vergoeding van 0,21/KM vanaf 01/01/2012

21 20 Vergoedingen bij werken op verplaatsing Maaltijdvergoeding: 10,13 per dag Vergoeding voor huisvesting: 19,91 per nacht; Scheidingsvergoeding: 6,20 per dag. Arbeidsduur De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur op jaarbasis (40 uur/week met 12 onbetaalde compensatiedagen). Flexibiliteit: maximum 12 uur/dag - maximum 65 overuren t.o.v. het gemiddelde (38u/week op jaarbasis). Alle flexibele uurroosters moeten in het arbeidsreglement zijn opgenomen. HRM-BELEID VOOR WERKNEMERS UIT DE KANSENGROEPEN Binnen ondernemingen van de sociale economie is de uitdaging van het personeelsbeleid niet alleen het verhogen van het rendement en de inzetbaarheid van de werknemers uit de kansengroepen maar ook hun ontplooiing. Het HRM-beleid is gestoeld op dat van De Winning met betrekking tot de groei en ontwikkeling van mensen uit de kansengroepen: een degelijk aanwezigheidsbeleid; peterschappen voor nieuwkomers; regelmatig werkoverleg; aandacht voor werkdruk en stress; een voorbeeldfunctie op het vlak van veiligheid op het werk (belangrijk aangezien we met gevaarlijke machines werken); werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen, ondersteund vanuit specifiek competentiemanagement, gericht op groeipotentieel van elke medewerkers; de kans om zich bij te scholen; regelmatig functioneringsgesprekken ( minimum 1 x jaar); de machine om aan groenzorg te doen staat in functie van de werknemer en niet omgekeerd; mogelijke snelle doorverwijzing ( eerste lijn) indien er persoonlijke problemen zijn aan de hand van de sociale kaart. Vrijwilligers: we werken niet met vrijwilligers.

22 FINANCIEEL PLAN Het financieel plan werd opgebouwd rond de 3 deelactiviteiten die in de missie werden opgenomen : ontwerp, aanleg en onderhoud. Het financieel rekenblad werkt met ingeschatte parameters, die een invloed hebben op het resultaat. De parameters kunnen in het rekenblad aangepast worden. Parameters ontwerp : - de oppervlakte in te tekenen groenzone - tijdsinschatting voor ontwerp - inschatting van het aantal ontwerpen per jaar. - Percentage niet productieve uren Parameters aanleg : - aandeel ontwerpen dat in uitvoering gebracht wordt - de onderverdeling van de groenzone in gras, beplanting, verhardingen, constructies - inschatting van de m² aanleg per uur - kostprijs van de grondstoffen per type grondoppervlakte - verkoopprijs per type grondoppervlakte - aandeel van projectleider en medewerker in de uitvoering en hun niet productieve uren Parameters onderhoud: - opdrachten uit te voeren die niet uit eigen aanleg komen - inschatting van aantal m² per onderhoudsbeurt per type grondoppervlakte - aandeel van projectleider en medewerker in de uitvoering en hun niet productieve uren - verkoopprijs per type grondoppervlakte. - Evolutie aantal m² onderhoud beplanting in de tijd (3 jaar) Parameters personeelskosten: - Kostprijs - Betaalde uren - Beschikbare uren Parameters algemene kosten: - Overzicht per kostenpost met inschatting van evolutie index

23 22 CONCLUSIES OP BASIS VAN DE HUIDIGE INSCHATTINGEN: - De afdeling ontwerp is verlieslatend, maar wel een belangrijk marketinginstrument - De personeelskosten zijn de eerste 3 jaren onvoldoende afgedekt door de ingeschatte werken. Hier is veel ruimte voor verbetering door het zoeken naar meer werk of het efficienter inzetten van personeel - Op basis van de (voorzichtige) huidige inschatting is de werking vanaf het 3e jaar rendabel - Vanaf het 3e jaar is er een positieve cash flow - Er is een startkapitaal nodig van om de investeringen, negatieve cashflow van de eerste 3 jaren en de debiteurenlast te overbruggen. Financieel plan in bijlage. 2.6 EVALUATIE VAN DE COÖPERATIEVE WERKING LINK MET DE ICA DEFINITIE We kiezen zeer bewust voor een coöperatie. Met onze focus op de integratie van mensen uit de kansengroepen binnen een reguliere bedrijfscontext en volgens reguliere arbeidsvoorwaarden hebben we per definitie een maatschappijgericht karakter: als het lukt, willen we dit model actief promoten naar onze collega s. Nu is er een te grote scheidingswand tussen het beschermde kader van de sociale economie (een dierentuin voor mensen uit de kansengroepen) en het veeleisende kader van de reguliere economie (een jungle voor mensen uit de kansengroepen) Daarnaast willen we ook onze klanten-vennoten in de coöperatie opnemen: het beheer van bedrijventerreinen is een collectief gegeven dat ook in collectief verband te organiseren is. Gebruikers: onze vennoten maken gebruik van het commercieel aanbod van de coöperatie: duurzame inrichting van bedrijventerreinen Eigenaars: doordat ze aandelen kopen zijn ze per definitie een stuk eigenaar van de coöperatie. Controle: de klanten-vennoten hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. De Winning kiest heel bewust voor het statuut van coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk en wil een voorbeeldfunctie vervullen op het vlak van het uitdragen van de waarden van de Internationale Coöperatieve Alliantie. Vrijwillig en open lidmaatschap Vrijwillig: lidmaatschap is per definitie vrijwillig. Open: behalve de oprichters die uit de actieradius van De Winning komen mikken we op klantenondernemers om vennoot te worden. Dit is een welomschreven categorie van vennoten. Onze toetredingsvoorwaarden zullen evenwel objectief en niet discriminerend zijn. Zo mag bijvoorbeeld de toetreding niet worden geweigerd of de uitsluiting beslist worden naar goeddunken van de raad van bestuur of op basis van geslacht, ras, sociale afkomst, politieke of religieuze overtuiging. We inspireren ons hier op de regelgeving van de Nationale Raad voor de Coöperatie. Democratische controle door de leden Als VSO die zich wil laten erkennen door de Nationale Raad voor de Coöperatie, hanteren we in principe de wettelijke regel dat geen enkele vennoot aan de stemming mag deelnemen, voor hem

24 23 persoonlijk en als mandataris, met meer dan een tiende van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen verbonden aan de in de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Dit percentage wordt op een twintigste gebracht wanneer een of meer vennoten de hoedanigheid hebben van personeelslid in dienst genomen door de vennootschap. Stemrecht wordt dus een stuk losgekoppeld van financiële inbreng. Economische participatie door de leden Onze klanten worden expliciet aangesproken om als gebruiker lid te worden van onze coöperatie. Zo hebben ze niet alleen informatie- en controlerecht op de Algemene Vergadering; ook worden ze betrokken bij het beleid van de vennootschap dat rechtstreeks op hen betrekking heeft in hun hoedanigheid als klant. Hier zullen we erover moeten waken dat ze het belang van de vennootschap verdedigen en niet alleen hun belangen als klant laten gelden. Autonomie en onafhankelijkheid We sluiten niet uit dat we een beroep doen op structurele kapitaalsverschaffers zoals Trividend of Triodos, maar zullen dan bijvoorbeeld via een aparte categorie aandelen voorkomen dat zij de macht kunnen grijpen om de coöperatie te sturen in functie van rendement of dividenden in plaats van ons sociaal doel. Per definitie is een sociaal economisch bedrijf onafhankelijk van de overheid. Eventueel laten we ons erkennen als maatwerkafdeling, maar we waken erover te subsidieafhankelijk te worden. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking Als we erin slagen om onze klanten (de klassieke ondernemingen op bedrijventerreinen) vennoot te laten worden, dan is dat een unieke kans om commerciële bedrijven die meestal het statuut van bvba of nv hebben, in te wijden in de eigenheid en de rijkdom van het coöperatief model. Dit zal dan ook uitgebreid aan bod komen op de Algemene Vergadering. De VSO voorziet trouwens de verplichting om een bijzonder verslag op te stellen over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het oogmerk dat zij overeenkomstig haar statuten heeft vastgesteld. Ook is het voor ons een primaire doelstelling inherent aan onze missie om ondernemers op bedrijventerreinen permanent te sensibiliseren voor het belang van ecologisch beheer in het belang van het bedrijf en zijn klanten maar ook in het belang van de samenleving. Daarnaast zien wij het als bedrijf in de sociale economie als een evidentie om onze medewerkers uit de kansengroepen permanent te vormen. Coöperatie tussen coöperaties Vandaag heeft De Winning een beleid om eerder samen te werken dan elkaar te beconcurreren, zij het dat we op dit moment spreken over coöperatie tussen vzw s. Met de collega s die eveneens onder de koepel Broeders van Liefde ondernemen, is er een structureel overleg en bestuursorgaan opgericht waar gemeenschappelijke thema s en beleidsmatige evoluties worden aangepakt. Met de collega s van de sociale werkplaats Boskat en vzw Arbeidskansen wordt al nauw samengewerkt en expertise gedeeld en uitgewisseld afgestemd. De coördinator van de Boskat zetelt al in de klankbordgroep. Samen met Pro Natura en Natuurwerk zijn er plannen om aan co-creatie te doen. Deze bedrijfscultuur zal zeker verder gezet worden.

Agenda van de sessie. Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap?

Agenda van de sessie. Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap? Agenda van de sessie Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap? De statuten van de coöperatieve vennootschap Sociaal Oogmerk De praktijk: hoe vennoot worden?

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Coöperatief ondernemen binnen sociale economie

Coöperatief ondernemen binnen sociale economie Coöperatief ondernemen binnen sociale economie Sociale economie De toekomst uitgedaagd Hannes.Hollebecq@coopburo.be 05/11/2014 Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera met 3 opdrachten: 1. Advisering

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Sociale economie. Een boeiende kennismaking

Sociale economie. Een boeiende kennismaking Sociale economie Een boeiende kennismaking 1. Wat is sociale economie? De sociale economie bestaat uit verschillende bedrijven/initiatieven, die deze basisprincipes respecteren voorrang van arbeid op kapitaal

Nadere informatie

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN Lieve Jacobs 18/6/2012 Nota Deze presentatie is voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Ze is onvolledig zonder de mondelinge toelichting

Nadere informatie

Juridische vorm :Cvba so Leden: 4 welzijnsorganisaties en 1 uit sector werk

Juridische vorm :Cvba so Leden: 4 welzijnsorganisaties en 1 uit sector werk Project catering 27 maart 2014 Juridische vorm :Cvba so Leden: 4 welzijnsorganisaties en 1 uit sector werk VZW Spectrum VZW Huize Walden VZW Sint Jozef VZW Rotonde VZW De Ploeg 1 Greep uit onze strategische

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

De Winning. Sociale werkplaats + Arbeidszorg. Missie Visie

De Winning. Sociale werkplaats + Arbeidszorg. Missie Visie www.dewinning.be 1 De Winning Missie Visie De Winning beoogt professionele integratie van personen uit kansengroepen die moeilijk aansluiting vinden met de arbeidsmarkt om hun sociaal welzijn en maatschappelijke

Nadere informatie

Bij LBC-NVK, GEEN demagogische beloften, GEEN onrealistische claims, MAAR dagelijks werk in dienst van onze interne en externe collega s.

Bij LBC-NVK, GEEN demagogische beloften, GEEN onrealistische claims, MAAR dagelijks werk in dienst van onze interne en externe collega s. Bij LBC-NVK, GEEN demagogische beloften, GEEN onrealistische claims, MAAR dagelijks werk in dienst van onze interne en externe collega s. Door het dagelijks verdedigen van onze collega s willen we de verplichte

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

Duurzaam bedrijfsgroen Uw groen, onze passie!

Duurzaam bedrijfsgroen Uw groen, onze passie! Duurzaam bedrijfsgroen Uw groen, onze passie! Duurzaam bedrijfsgroen Uw groen, onze passie! De Winning, een sociaal economie bedrijf, heeft als doel het creëren van tewerkstellingsmogelijkheden voor kansengroepen

Nadere informatie

Samenwerking tussen organisaties: Waarom, wanneer en EMK vormingsaanbod 30 oktober 2013

Samenwerking tussen organisaties: Waarom, wanneer en EMK vormingsaanbod 30 oktober 2013 Samenwerking tussen organisaties: Waarom, wanneer en hoe? @WimVanOpstal EMK vormingsaanbod 30 oktober 2013 Opstelling Kaders Waarom? Hoe? Wanneer? Ervaringen Enkele vragen als kompas Rochdale Pioneers

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Choco cvba Kenmerken Opgericht in 2002 Coöperatie van werkers 3.308.054 euro omzet in 2013 11 Vennoten Bij Choco zijn de 7 principes

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING SST

ALGEMENE VERGADERING SST ALGEMENE VERGADERING SST t recreatief Wilrijk 25 januari 2010 De partners aan U voorgesteld De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen De Lochting vzw Werkspoor Variant Is 4 nu één of 1 vier? Wat is de bedoeling

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF SAMENWERKEN VORMGEVEN?

HOE INNOVATIEF SAMENWERKEN VORMGEVEN? HOE INNOVATIEF SAMENWERKEN VORMGEVEN? De kunst van innovatie Lieve Jacobs 15 juni 2010 CoopConsult is een initiatief van Op de agenda vandaag...... NIET Een hapklare handleiding voor concrete samenwerking

Nadere informatie

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 1 Publiek-private samenwerking 1.1 Ontstaan en evolutie - Faillissement Trefil-Arbed 1993 - Oprichting

Nadere informatie

wifi ALM-visitor Twitter mee met #CCO

wifi ALM-visitor Twitter mee met #CCO wifi ALM-visitor Twitter mee met #CCO Peter Bosmans & Michael Fockedey Medewerker én eigenaar?! Het potentieel van werkerscoöperaties Peter Bosmans Febecoop Aangename kennismaking Peter Bosmans Directeur

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

CONCULLEGA S: PARTNERS OF CONCURRENTEN N. KEERSEBILCK

CONCULLEGA S: PARTNERS OF CONCURRENTEN N. KEERSEBILCK CONCULLEGA S: PARTNERS OF CONCURRENTEN N. KEERSEBILCK 1 AFBAKENING 2 BEGRIPSOMSCHRIJVING CONCULLEGA: Samentrekking van 'concurrent' en 'collega : Ondernemer die dezelfde producten of diensten aanbiedt.

Nadere informatie

CHARTER van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in Nederland

CHARTER van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in Nederland CHARTER van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in Nederland De ondertekenaars van dit Charter verenigen zich in de volgende principes, constateringen, visie, missie en doelen.

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Subsidiëring en andere financiële voordelen

Subsidiëring en andere financiële voordelen Subsidiëring en andere financiële voordelen 1. Opleidingen 2 1.1. Groepsopleidingen 2 1.2. Individuele leeroplossingen 2 1.3. Bedrijfsspecifieke (verticale) opleidingsprojecten 3 1.4. Transportvergoeding

Nadere informatie

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Samen investeren in hernieuwbare energie Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Even opwarmen Wie kent Ecopower? Zijn er coöperanten? Zijn er klanten? 2 Overzicht 1. Ecopower 2. Coöperatief ondernemen 3. REScoop.eu

Nadere informatie

Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren? Wat is onze kernopdracht als SWP en als sector?

Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren? Wat is onze kernopdracht als SWP en als sector? Vragen geformuleerd in de Strategische werkgroep Antwoorden geformuleerd in de Strategische werkgroep Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren?

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Infosessie: Hoe stel ik mijn ondernemingsplan op?

Infosessie: Hoe stel ik mijn ondernemingsplan op? Infosessie: Hoe stel ik mijn ondernemingsplan op? Spreker : Joost Deldycke Jurist- vennoot Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor participant / medevennoot in je project

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. De visie en missie van Buro Project over MVO Buro Project streeft via haar MVO-charter een strategie voorop te stellen waarbij iedere stakeholder

Nadere informatie

Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten

Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten 1 Rechtstreekse burgerparticipatie betekent dat je eigenaar wordt van de windturbines én van de geproduceerde groene stroom. Daarmee neem

Nadere informatie

Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft

Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft Hoe het begon Goedkeuring en ondertekening van het Burgemeestersconvenant op 24/11/2015 door het Gemeentebestuur van Nazareth Convenant

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Het Hinkelspel cvba Kenmerken Opgericht in 1982 Multistakeholder coöperatie > 2 miljoen euro omzet in 2013 > 70 vennoten We blijven

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING. Prof. dr. Annick Schramme & Joke Schrauwen

GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING. Prof. dr. Annick Schramme & Joke Schrauwen GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING Prof. dr. Annick Schramme & Joke Schrauwen 2 trajecten Werkgroep Bilsen Fonds Leidraad: principes governance op organisatieniveau

Nadere informatie

2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen

2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen 2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen 2.5.0. Inleiding over het opstarten van een BOG Opstarten van een bijzondere onderhandelingsgroep (BOG) Wetenschappelijk onderzoek en

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING

GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING 2 trajecten Werkgroep BilsenFonds GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING Prof. dr. Annick Schramme & Joke Schrauwen Leidraad: principes governance op organisatieniveau

Nadere informatie

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Lerarenopleidingen versterken Visie hogescholen bij de conceptnota Johan Veeckman, voorzitter VLHORA 1 Algemene aandachtspunten Nood aan promotie

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE)

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) Kleine ondernemingen (

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve BEES Coop is een project voor een coöperatieve, participatieve en niet commerciële supermarkt. Het iniatief wordt gedragen door burgers die een

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Het hebben van een baan is nog geen garantie op sociale integratie indien deze baan niet kwaliteitsvol is en slecht betaald. Ongeveer een vierde van de werkende Europeanen

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK 1. BEVRAGING Behoefte onderzoek 'Sociale Economie' In 2014 mochten we van de Vlaamse regering een goedkeuring krijgen betreffende de 'regierol ter stimulering van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders ONDERNEMINGSPLAN UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders Spreker : Patrick KESSELS Boekhouder Fiscalist Zaakvoerder www.codaboekhouders.be Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Focussessie Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid Impact op uw bedrijfsvoering Peter Bosmans VAC Gent,

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Plan van de uiteenzetting

Plan van de uiteenzetting Dienstorganisatie en planning bij de politiediensten Brugge - 29 mei 2007 Flexibiliteit en arbeidstijd bij de politie: knelpunten en uitdagingen voor de kwaliteit van het arbeidsleven Dr Gérard Valenduc

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector

Nadere informatie

Event #ikzoekwerk Werkt u mee?

Event #ikzoekwerk Werkt u mee? Event #ikzoekwerk Werkt u mee? WORKSHOP SOCIALE ECONOMIE - VERSLAG DEELNEMERS: Methap (stad Genk), Pieter (De Winning), Ilse (pom limburg), Veerle (In-Z), Hilda (prof U-hasselt), Vital (Bewel), Jef Adriaens

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

Functiebeschrijving VO Directeur

Functiebeschrijving VO Directeur Persoonlijke gegevens personeelslid Naam : Functiebeschrijving VO Directeur Deze functiebeschrijving kadert binnen het pedagogisch project, het centrumreglement, het arbeidsreglement, het personeelsreglement

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn. Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond

Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn. Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond SYNERGIE = een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

GGZ-NHN. IPS Trajectbegeleiding/herstelgericht werken Oprichten coöperaties Afstemming P&O en IPS

GGZ-NHN. IPS Trajectbegeleiding/herstelgericht werken Oprichten coöperaties Afstemming P&O en IPS GGZ-NHN IPS Trajectbegeleiding/herstelgericht werken Oprichten coöperaties Afstemming P&O en IPS Even voorstellen Ingrid Vermeulen: Manager P&O Connie van Breugel: IPS Trajectbegeleider bij het Centrum

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Anciënniteitstoeslag... 2

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Anciënniteitstoeslag... 2 1320000 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012 (110.303)... 2 Vergoedingen aan de werknemers

Nadere informatie