Eindhoven, 19 april 2013 Groeidocument versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindhoven, 19 april 2013 Groeidocument versie 1.0"

Transcriptie

1 Eindhoven, 19 april 2013 Groeidocument versie 1.0 1

2 2

3 Hoofdstuk 1 Inleiding en achtergrond Dit bedrijfsplan is ontstaan vanuit de noodzaak en wenselijkheid om de activiteiten rondom ervaringsdeskundigheid in een (nieuwe)structuur onder te brengen. Deze ontwikkeling bouwt voort op het succes van het landelijke TPLZ (TransitieProgramma innovaties in de Langdurende Zorg) programma en in het bijzonder op het experiment werk voor ervaringsdeskundigheid`. Daartoe zijn in de afgelopen maanden een aantal partijen bijeen gekomen in een initiatiefgroep. Zij hebben besloten tot de oprichting van een Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid. De Academie is een bondgenootschap van partijen die zich willen inzetten voor de inzet en ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in het brede beroepsveld van zorg en welzijn. In dit plan beschrijft de initiatiefgroep haar nieuwe werkelijkheid. De deelnemers en ondertekenaars zijn bereid dit vorm en inhoud te geven en deze Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid met elkaar neer te zetten. Onderstaand plan is daarvoor de grondlegger en beschrijft hoe wij dit gaan doen. Achtereenvolgens wordt behandeld : Missie en Visie Organisatievorm en participatie Doelgroepen en Werkvelden Producten en Diensten Certificering en Kwaliteitsborging Organisatie inrichting Ontwikkeling- en groeimodel Kansen en Bedreigingen Tijdspad en kostenbegroting 2013 Allereerst willen wij in het kort het begrip ervaringsdeskundigheid nader toelichten. Ervaringsdeskundigheid: de kern Ervaringsdeskundigheid is een bron van kennis, die gebaseerd is op eigen ervaringen en ontwikkelde ervaringskennis met betrekking tot herstelprocessen, empowerment en de randvoorwaarden hiervoor. Een ervaringswerker is deskundig in het ondersteunen van anderen bij zijn herstelproces en in het leveren van een bijdrage aan herstelondersteunende zorg, emancipatie en stigmabestrijding. De belangrijkste kenmerken waarin een ervaringswerker zich in de werkrelatie met cliënten onderscheidt van een reguliere professionele hulpverlener zijn: Bondgenootschap Wederkerigheid Hoop De begrippen Ervaringsdeskundigheid, Herstel, Empowerment en Herstelondersteuning zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In bijlage 1 worden deze begrippen nog nader toegelicht. Ook wordt vanuit het perspectief van cliënten, vrijwilligers, leerlingen en collega s beschreven wat we bedoelen met ervaringswerkers. 3

4 Hoofdstuk 2 Missie en Visie De Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid is zowel een krachtig samenwerkingsverband als een ondersteunend bondgenootschap voor en door Ervaringsdeskundigheid. Missie De missie van de Academie is om naast de professionele en wetenschappelijke gerichte kennis, de ervaringsgerichte kennis een gelijkwaardige positie in dit krachtenveld te geven. Dit zal ertoe leiden dat op het niveau van zowel de samenleving als de organisatie als het individuele niveau een transitie zal moeten plaatsvinden in het denken over en vanuit ervaringsdeskundigheid. Deze transitie vindt ook plaats ten aanzien van het leven en werken als kwetsbare burger en het leven met kwetsbaarheid in onze samenleving. De Academie wil vanuit de erkenning van de andere twee kennisterreinen, het terrein van ervaringskennis op de kaart zetten. Uitgangspunt hierbij is ervoor te zorgen dat een ieder vanuit zijn eigen cirkel van kracht (potentieel) kan opereren. Dit klinkt eenvoudig en is complex en is zowel van toepassing op het individu als de betrokken organisaties als op de samenleving. Om dit mogelijk te maken willen wij als direct betrokken partijen in Zuid Nederland (werkgevers in zorg en welzijn, onderwijs, uitkeringsorganen, verzekeraars en ervaringsdeskundigen) ons verbinden met deze Academie. 4

5 Wij geven aandacht aan de kwaliteiten en de meerwaarden van ervaringsdeskundigheid en denken hiermede een antwoord te geven op de voor ons liggende maatschappelijke problematieken. Problematieken die zowel op het niveau van de samenleving als op het niveau van organisaties als op het niveau van individuen spelen en waarbij de samenhang essentieel is en een transitie in denken en doen noodzakelijk maakt. Visie De Academie is een organisatie die het contact dient te optimaliseren. Het één op één contact tussen leerling en docent, tussen cliënt en hulpverlener, tussen cliënten, tussen hulpverleners en collega s, tussen burgers. Optimaliseren door ervaringsdeskundigheid een eigen positie te geven. Hierbij maken wij gebruik van het gedachtegoed van het WRR rapport vertrouwen in burgers. Die benadrukt een juiste afstemming / balans tussen toerusting en uitdaging; een gedragen evenwicht te zoeken tussen de mogelijkheden en de behoeften. Daarbij is visie en rugdekking een noodzaak. visie verbondenheid vonk rugdekking WRR rapport Vertrouwen in Burgers; bestuurlijk basismodel pag.226 Vanuit deze visie willen wij kwetsbare mensen toerusten: d.w.z. opvangen, trainen, opleiden, begeleiden, coachen en toetsen. Onze stip op de horizon is een leer-werkplaats (een Academie) te organiseren waar individuen zich op maat verder kunnen ontwikkelen en waarbij de eigen ervaring erkenning en waarde krijgt. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van ervaringskennis zowel via aanvulling op het reguliere professionele aanbod als via de alternatieve route. Daarbij hoort ook het ontwikkelen van competenties, de portfolio portefeuilles en het meedenken aan en initiëren van de consequenties voor het werken in organisaties en het leven in wijken; ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe vormen van samenleven. Ook het delen van kennis over de specifieke plek van ervaringskennis in het krachtenveld van organisaties en middenin de samenleving. Dit vraagt aandacht voor nieuwe of andere richtlijnen en toetsingscriteria die hierbij noodzakelijk zijn. 5

6 Hoofdstuk 3 Organisatievorm en participatie De initiatiefgroep vindt het noodzakelijk om voor het initiatief van een Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid een zelfstandige rechtsvorm op te richten. Dit om enerzijds duidelijk te krijgen dat de belangen van een ieder breder zijn dan alleen het eigen belang en anderzijds omdat het noodzakelijk is om ondernemend te gaan investeren. Gezamenlijk risico dragen en tegelijkertijd voor de medewerkers en leerlingen rechtszekerheid te borgen. Als rechtsvorm zijn er drie vormen voor de handliggend. De Stichtingsvorm, de Besloten Vennootschap en de Verenigingsvorm en dan met name de Coöperatieve Vereniging. De initiatiefgroep kiest voor de coöperatieve vereniging. Dit omdat deze rechtsvorm het gemeenschappelijke in haar vorm al duidelijk maakt en tegelijkertijd de diversiteit mogelijk maakt. Wel zal de inrichting dusdanig moeten zijn dat het een daadkrachtige organisatie blijft. Bij een coöperatieve vereniging wordt gedacht aan een bedrijfscoöperatie die bepaalde zakelijke belangen van haar leden behartigt. In dit geval gaat het over de zaken rondom de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid. De coöperatie is als rechtspersoon aansprakelijk en er wordt gekozen voor een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Bij de verdere uitwerking wordt onder andere gekeken naar de Coöperatie Slimmer leven 2020 U.A. Deze Coöperatie heeft al haar statuten en directiereglement rondom de oprichting en inrichting ter beschikking gesteld. In bijlage 2 zijn de contouren voor het doel en de soorten leden uitgewerkt. De initiatiefgroep geeft opdracht om op basis van de kennis en ervaringen bij Slimmer Leven en de uitgangspunten in bijlage 2 te komen tot een Coöperatieve Vereniging U.A., waarin de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid wordt ondergebracht. Zij vraagt concreet te komen tot het (laten) opstellen van concept statuten, een directiereglement en een ledenstructuur. De initiatiefgroep is bereid uit haar midden een bestuur van maximaal zes leden als bestuur i.o. aan te wijzen. 6

7 Hoofdstuk 4 Doelgroepen en werkvelden De initiatiefgroep deelt de doelgroepen en markten in de al eerder genoemde drie onderdelen: individuen, organisaties en samenleving. Individuen (hulpzoekenden en ervaringsvinders): Cliënten en kwetsbare burgers in hun herstel: Cliënten die langer dan één jaar in behandeling en/of begeleiding zijn en die op verschillende levensgebieden moeite hebben de draad weer op te pakken. Cliënten die uit behandeling zijn en kwetsbare burgers die vanwege hun maatschappelijke kwetsbaarheid moeite hebben de draad weer op te pakken. Vrijwilligers en cursisten: Deelnemers met ervaring in kwetsbaarheid (vanwege psychische, justitiële, verslavings- en maatschappelijke problematiek) en hulpverlening, die zich willen oriënteren op werkzaamheden (vrijwilligerswerk) als ervaringsdeskundigen en die willen afwegen of het arbeidsleertraject iets voor hen kan betekenen en zich daarop willen voorbereiden. Studenten: Deelnemers met ervaring in kwetsbaarheid (vanwege psychische, verslavings- en maatschappelijke problematiek) en hulpverlening, die willen leren om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten ten behoeve van anderen in vergelijkbare situaties en ten behoeve van de verbetering van de positie van kwetsbare mensen. Overigen: Diegene die niet of nog niet in één van bovenstaande categorieën zijn onder te brengen, wel met ervaring in kwetsbaarheid (vanwege psychische, verslavings- en maatschappelijke problematiek) en hulpverlening, die willen leren hun ervaringsdeskundigheid in te zetten. Hierbij denken wij o.a. aan mantelzorgers en naast betrokkenen. Werkgevers: Werkgevers (organisaties en professionals) in de brede zin. Dit geldt dus voor zorgorganisaties, welzijnsorganisaties,onderwijsorganisaties, uitkeringsorganen, zorgverzekeraars, lokale overheden en sociale diensten. Organisaties in het publieke/ private domein die weten dat er andere antwoorden gezocht moeten worden op de problematiek rondom leven en werken die nu en in de nabije toekomst op ons afkomt. Inbedding van ervaringsdeskundigheid is één van deze mogelijk andere antwoorden. Wat is er voor, met en binnen organisaties nodig om ervaringsdeskundigheid in te kunnen zetten en een volwaardige positie te geven binnen deze organisaties. Dit vraagt doorgaans om noodzakelijke veranderingen in de structuur, de cultuur en de werkwijze. De Academie als ervaringskenniscentrum kan, wil hier een actieve rol in spelen om samen met de leden dit verder te ontwikkelen, te implementeren, te begeleiden en te evalueren. In eerste instantie wordt gedacht aan organisaties die werkzaam zijn in c.q. bemoeienis hebben met de psychiatrie, de jeugdzorg, de maatschappelijke opvang, de verstandelijk gehandicapten zorg, de verslavingszorg, schuldsanering, etc. Het streven is om dit beroepenveld in de toekomst verder uit te breiden. 7

8 Samenleving: De Academie heeft een belangrijke en actieve voortrekkersrol te vervullen om in de samenleving de pijler ervaringskennis een gelijkwaardige en volwaardige positie te geven naast de al geaccepteerde wetenschappelijke en professionele kennis. Uiteraard spelen hierbij naast de individuen en de werkgevers ook de cliënten- en belangenorganisaties een belangrijke rol. Zij zijn zowel op lokaal, regionaal en landelijke niveau belangrijke partners en steunpilaren voor de Academie. Een goed voorbeeld hiervan is de actieve betrokkenheid in de initiatiefgroep van de recent opgerichte VVvE (Vakvereniging voor Ervaringswerkers). Tot slot zijn er vier werkvelden waar de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid zich op zal richten. Vier werkvelden met als focus om ervaringskennis een gelijkwaardige en volwaardige positie te geven. Vandaar de vier pijlen naar het midden. Binnen deze werkvelden worden de producten en diensten ondergebracht en deze werkvelden vormen ook de basis voor de verdere inrichting van de academie. Delen en Participeren; Ontwikkelen, Onderzoeken en Borgen; Trainen, Opleiden en Begeleiden; Toetsen en Certificeren. 8

9 Hoofdstuk 5 Producten en diensten Werken met ervaringsdeskundigheid is het uitgangspunt voor de Academie. Alle producten en diensten die aangeboden worden of ondergebracht worden in de academie hebben een relatie met dit uitgangspunt. De producten en diensten zijn onder te verdelen in de vier werkvelden. WERKEN MET ERVARINGSDESKUNDIGHEID Vier werkvelden: 1. Delen en Participeren 2. Ontwikkelen, Onderzoeken en Borgen 3. Trainen, Opleiden en Begeleiden 4. Toetsen en Certificeren Onderstaand treft u in het kort wat informatie over de vier werkvelden. Delen en Participeren Om de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid een actieve en zichtbare positie te laten innemen is het noodzakelijk om uit te dragen waar je voor staat. Dat vraagt van iedere betrokkene bij de Academie een bereidheid om te delen en te participeren. Deze bereidheid houdt in het tijdig 9

10 aanspreken van elkaar op het delen en het participeren. Dit geldt zowel op het individuele niveau, op het organisatorische niveau als op het samenlevingsniveau. Ontwikkelen, Onderzoeken en Borgen Dit initiatief in Zuid Nederland is mede tot stand gekomen vanuit het TPLZ programma van VWS, de brancheorganisaties in de langdurende zorg, cliëntenorganisaties en de zorgverzekeraars. Het is van groot belang verder te gaan in het ontwikkelen van nieuwe producten /diensten, het inspelen en onderzoeken van de veranderingen als gevolg van inzet van ervaringsdeskundigheid binnen afdelingen en organisaties. Het verder ontwikkelen van ervaringsprofielen dan wel beroepsprofielen. En natuurlijk het onderzoeken van het kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. Het borgen van deze resultaten in regels, richtlijnen, procedures en vergoedingen. Trainen, Opleiden en Begeleiden In bijlage 3 is een overzicht toegevoegd van de bestaande trainingen, opleidingen en begeleiding. Dit overzicht heeft de status van wat nu mogelijk is. In het schema is een verbinding gemaakt met de participatieladder ervaringswerker. Toetsen en Certificeren Het toetsen van ervaringsdeskundigheid en op welke wijze hierin bekwaamheid kan worden vastgesteld is een belangrijk issue. Zowel voor het individu als voor de plaats en positie van een Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid. Het toetsen van competenties en portfolio ervaringen en op basis hiervan te komen tot certificering, is een uitdaging. De Academie wil hierin een actieve rol vervullen en een positie in verwerven. Tot slot is het goed nog woorden te geven aan de ambitie van de Academie om een leer- werkplaats te zijn. De Academie wil ook een actieve partner zijn na het opleiden en trainen. Vanuit dat perspectief wil zij een bijdrage kunnen geven aan zowel het individu (de werkende) als de organisatie (de plaats van het werk). in de verdere ontwikkeling moet hier apart aandacht aan worden gegeven. Op welke wijze kan de Academie participeren in dan wel bij werksituaties en/of werkvormen. 10

11 Hoofdstuk 6 Certificering en Kwaliteitsborging Om voor ervaringsdeskundigheid een volwaardige en gelijkwaardige plaats te verwerven naast de professionele en wetenschappelijke kennispijler is certificering en kwaliteitsborging een noodzaak en dit vraagt de komende tijd nog veel aandacht. Tijd en aandacht voor zowel het reguliere aanbod met ervaringsdeskundigheid, als voor de alternatieve route, als voor het certificeren en borgen van competenties en portfolio-ervaringen. Toetsen op weg naar bekwaamheid. Wij onderkennen hierbij drie paden: 1 Diplomering; 2 Accreditatie en Certificering; 3 Kwalificering. De producten en diensten van de Academie zijn hierop afgestemd en wij onderscheiden binnen de Academie de volgende routes: - Meerjarige opleidingen HBO en MBO ervaringsdeskundigheid; Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid van de verkorte 2-jarige HBO opleiding: de Associate Degree. - EVC /EVK trajecten, trainingen en cursussen De afgelopen periode is in het TPLZ programma de nodige aandacht gegeven aan EVC/EVK procedures (EVC Erkenning van eerder Verworven Competenties en EVK Erkenning voor eerder Verworven Kwalificaties). NB: EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Dit betekent dat wat een kandidaat geleerd heeft op school, in zijn werk of privé wordt beoordeeld en erkend. EVC maakt zichtbaar welke kennis, inzichten en ervaringen de kandidaat heeft opgedaan. Daartoe wordt op een gestructureerde wijze, samen met de kandidaat, informatie verzameld. Het resultaat wordt vastgelegd in een Ervaringscertificaat. Met het certificaat toont de kandidaat zijn kennis en kunde aan. Met het doorlopen van een EVC-procedure behaalt de kandidaat een officieel Ervaringscertificaat, waarop zijn (werk)ervaring is vastgelegd. Op het Ervaringscertificaat staat welke competenties de kandidaat heeft verworven op basis van zijn ervaring en kennis. Met het Ervaringscertificaat kan de kandidaat zijn ervaring officieel laten erkennen op MBO- of HBO-niveau. EVC is interessant voor werknemers, werkzoekenden en werkgevers. Door het maken van de EVC Quickscan bij een EVC aanbieder kan een kandidaat bepalen of een EVC-traject interessant is. (Bron: EVC Centrum Nederland). - ARIE (Alternatieve Route Inzet Ervaringsdeskundigheid), specifieke modules gericht op competenties bondgenootschap en wederkerigheid. Hierbij speelt het meester /gezel principe een belangrijke rol. 11

12 De eerste twee leerroutes kunnen het best getypeerd worden als van buiten naar binnen. Op welke wijze kan een ervaringsdeskundige voldoen aan de eisen die regulier worden opgelegd aan het opleidingsniveau. De derde leerroute is meer de weg van binnen naar buiten. Op welke wijze kunnen de bekwaamheden van ervaringsdeskundigheid als gelijkwaardig aan professioneel en wetenschappelijk bekwaamheden worden erkend, getoetst en gecertificeerd. Bij deze laatste route speelt de al eerder genoemde vakvereniging VVvE een belangrijke rol. Vanuit de Academie samen met de VVvE optrekken om een soort keurmerk ervaringsdeskundigheid te gaan ontwikkelen en ervoor te zorgen dat dit landelijk erkend wordt. De eerste gedachten hierover worden gedeeld. De Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid ziet voor haarzelf een belangrijke en actieve rol bij het ontwikkelen, kwalificeren, toetsen en certificeren van een dergelijk keurmerk. Daarnaast wil de Academie bestaande contacten rondom o.a. het competentieprofiel ervaringswerkers met brancheorganisatie verder verdiepen en versterken. Ter afsluiting van dit hoofdstuk is het goed stil te staan bij dat borging van ervaringsdeskundigheid ook inhoudt dat erkenning moet worden verkregen over het registreren honoreren vanuit deze bekwaamheid. 12

13 Hoofdstuk 7 Organisatie-inrichting Onderstand organisatiemodel is het uitgangspunt bij de oprichting van de coöperatieve vereniging U.A.: Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid ledenraad Raad van Advies Bestuur Werk organisatie Delen en Participeren en Ontwikkelen, Onderzoeken en Borgen Trainen,opleiden en begeleiden en Toetsen en certificeren De coöperatieve vereniging bestaat uit de volgende organen: De Algemene Ledenraad (ALV); Een algemene ledenraad, het hoogste orgaan van de coöperatieve vereniging U.A.. De samenstelling, vertegenwoordiging en het stemrecht moeten in de statuten nog worden bepaald en vastgesteld. Hierbij speelt het werkbaar zijn en het actief stimuleren van betrokkenheid een grote rol. Soorten leden zijn in bijlage 2 benoemd. Het Bestuur; De coöperatieve vereniging U.A. wordt bestuurd door een dagelijks bestuur bestaande uit minimaal 3 en maximaal 7 bestuursleden. De benoeming van de bestuursleden gebeurt via de algemene ledenvergadering. De meerderheid van het bestuur dient uit een afvaardiging van de betrokken drie beleidsterreinen (Onderwijs, Zorg&Welzijn en Uitkeringsorganen) en dient bij voorkeur uit ervaringsdeskundigen te bestaan. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering gekozen. Het bestuur bestuurt op basis van een meerjarenplan en jaarplannen, begrotingen en verantwoordingen en delegeert de dagelijkse leiding en operationele verantwoordelijkheid door aan de werkorganisatie. Het bestuur legt verantwoording af aan de ALV. Een heldere scheiding van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen ALV en bestuur moeten worden uitgewerkt in statuten dan wel het bestuurs/organisatiereglement. Daarnaast is het bestuur de initiator en trekker om de volwaardige en gelijkwaardige positie van de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid te faciliteren en te realiseren. De Raad van Advies fungeert hierbij als klankbord en spiegel voor het bestuur. 13

14 Een Werkorganisatie met sectoren De werkorganisatie dient zo plat mogelijk te zijn. Naast de genoemde sectoren, de docenten, trainers dan wel begeleiders, zal er een minimale staf en ondersteunende dienst worden ingericht waarbij de mogelijkheid van het inkopen hiervan bij (één van) de leden dan wel derden tot de mogelijkheden behoort c.q. bij aanvang wordt aanbevolen. In de werkorganisatie zijn de werkvelden Delen/Participeren en Ontwikkelen en Onderzoeken/Borgen samengevoegd. Evenzo de werkvelden Trainen,Opleiden/Begeleiden en Toetsen/Certificeren. Een Raad van Advies De Raad van Advies bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 natuurlijke personen, welke geen lid van de coöperatieve vereniging hoeven te zijn. De leden nemen zitting op persoonlijke titel en zij hebben geen zitting in het dagelijks bestuur van de coöperatieve vereniging U.A.. In de Raad van Advies moeten de gebieden onderwijs, zorg en welzijn, werk en inkomen, sociale zaken en uitkeringen en ervaringsdeskundigheid vertegenwoordigd zijn. De leden dienen te beschikken over een uitgebreid relatienetwerk, wat indien nodig te mobiliseren is. De Raad van Advies heeft een rechtstreekse lijn met het dagelijks bestuur en de Algemene Ledenvergadering van coöperatieve vereniging U.A.. Naast gezamenlijke bijeenkomsten heeft zij ook de bevoegdheid om zelfstandig bijeenkomsten uit te schrijven. De leden van de Raad van Advies worden voor een periode van 3 jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering. 14

15 Hoofdstuk 8 Ontwikkeling- en groeimodel Het is goed om een stip op de horizon te plaatsen. Dat geeft richting zonder dat de weg waarlangs al helemaal is vastgelegd. De stip vertegenwoordigt de gemeenschappelijke ambitie en het perspectief voor de komende jaren. De stip reist met ons mee en als markeringspunten kiezen wij voor twee stippen en dat zijn 2016 een Uiteraard liggen deze in elkaar verlengde. Bij de werkgeversbijeenkomst vorig jaar zijn wij uitgegaan van het realiseren van 300 tot 500 arbeidsplaatsen Ervaringsdeskundigen in Zuid Nederland. Dat was de stip die nodig was om als initiatiefgroep te starten en gezamenlijk de resultaten van het TPLZ programma in een Academie onder te gaan brengen. Deze aantallen, hoe concreet dit ook klinkt, zijn op zich nog vaag omdat het nog niets vertelt over de soort functie, het opleidingsniveau, de uitstroom bij de opleidingen, de groeipotentie en de in- en uitstroom als werk. Groei en ontwikkeling, zijn woorden die in één adem genoemd worden met een academie. Gekoppeld aan de ervaringskennis binnen het programma staat vast dat er nog veel is te ontwikkelen en te groeien. Of het nu over de inhoud (opleidingen/trainingen, beroepsprofielen, competenties, portfolio, borging, certificering), of over het werk (uitkering, stage, banen, inkomen) of over de vorm (inrichting van de academie, anders leren, inzet van technologie) of over het leven (wonen, leven en ontmoeten binnen wijken) gaat, van groot belang is en blijft het om de stip gemeenschappelijk te blijven zien. 15

16 Voor de concretisering maken wij gebruik van onderstaand overzicht, aantallen en aannames. Korte uiteenzetting : - de cijfers 2013 zijn gebaseerd op de gegevens vanuit het TPLZ-programma en van de Coöperatieve Vereniging Conquest. - De aannames voor 2020 gelden voor geheel Zuid Nederland en geven zowel het ambitieniveau als de realiteitszin weer. In 2020 zal de stap naar landelijk niveau gemaakt moeten worden /zijn. - Bij deze aantallen denken wij dat de in/en uitstroom in 2020 een bepaald evenwicht bereikt heeft. Uiteraard speelt hierbij het tijdsaspect een belangrijke rol. Sommige fasen kunnen een langere periode bestrijken dan 1 jaar. Voor het evenwicht wordt uitgegaan van het huidige aanbod. Uiteraard zullen bij verdere en door ontwikkeling van producten en diensten nieuwe mogelijkheden zich aandienen. - De piramide staat in principe in een vierkant. De groene piramide maakt de weg tot aan een betaalde baan als ervaringswerker duidelijk. Het rode vierkant geeft daarnaast aan de individuele en maatschappelijke meeropbrengsten (zowel kwalitatief als kwantitatief) die daarnaast worden gerealiseerd. - De instroom in de piramide gaat in 2020 uit dat jaarlijks 2000 cliënten instromen die gaan werken aan herstelondersteuning en empowerment. De gediplomeerde uitstroom, uitgaande van een gemiddelde schooltijd van 3,5 jaar, gaat uit van 143 per jaar. 16

17 - Als de kosten worden verdeeld in percentages over de vier sectoren, dan is de verdeling in 2013 als volgt: delen en participeren 13 % ontwikkelen, onderzoeken en borgen 44 % trainen, opleiden en begeleiden 37 % toetsen en certificeren 06 % Totaal 100 % Het is logisch dat bij de start van een innovatief programma veel kosten worden gemaakt bij het ontwikkelen, onderzoeken en borgen. Dit moet de komende jaren echter verschuiven. Het streven is erop gericht om in 2020 deze onderverdeling te hebben gewijzigd in: delen en participeren 15 % ontwikkelen, onderzoeken en borgen 15 % trainen, opleiden en begeleiden 35 % toetsen en certificeren 35 % Totaal 100 % - Op basis van de huidige gegevens gebaseerd op de begrotingen van het TPLZ programma is het huidige budget 2013 wat is toe te rekenen aan de Academie rond de 1,1 miljoen euro. Uitgaande van betere efficiency en effectiviteit denken wij dat de groei van 100 naar 500 arbeidsplaatsen (vervijfvoudiging) aan benodigd budget een verdrievoudiging met zich meebrengt. In 2020 zal de begroting van de Academie dus circa 3 miljoen euro bedragen. 17

18 - De maatschappelijke baten worden op basis van de eerder opgestelde mbc (Maatschappelijke Business Case) van 2009 geschat met een directe factor van 2,5 en een indirecte factor van 1. Zie ook onderstaand prognose uit de mbc. Uitgaande van de hierboven genoemde 3 miljoen zijn de baten dus jaarlijks in te schatten op 10,5 miljoen euro. Grafiek 2; Confrontatie exploitatie en maatschappelijke baten

19 Hoofdstuk 9 Kansen en bedreigingen In 2009 is er binnen het TPLZ programma een mbc (maatschappelijke business case) opgesteld. Dit vormt een goede basis om verder stil te staan bij de kansen en bedreigingen. Sinds 2010 is het economisch klimaat in Nederland sterk gewijzigd en ook politiek is er veel gaande. Het lijkt wel of de maatschappelijke ontwikkelingen ervoor zorgen dat de uitersten steeds scherper worden. Dat enerzijds de kansen groter worden en anderzijds de bedreigingen toenemen. Deze ontwikkeling maakt het, nog meer dan in 2010, noodzakelijk om keuzes te maken. Niet kiezen of zaken in het midden laten wordt als desastreus gezien. De initiatiefgroep is zich hiervan bewust en wil ondernemend tot afgewogen keuzes komen. Vanuit dit perspectief is 2013 het kantelpunt om met elkaar tot een andere invulling over te gaan. Als wij kijken naar de kansen en bedreigingen dat zien wij: Kansen Kansen omdat wij als Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid ervaringskennis als een gelijkwaardige en toevoegende pijler, naast de professionele en wetenschappelijke kennispijlers positioneren. Dit zorgt voor veranderingen in structuur, cultuur en werkwijze op macro (samenleving), meso (organisaties) en micro (individuen) niveau. Kansen omdat een geïntegreerde aanpak van de inzet van ervaringskennis in organisaties ervoor zorgt dat de professionele en wetenschappelijke kennisinfrastructuur wordt versterkt met de bewezen effectiviteit van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Kansen ook omdat hetgeen geleerd is in dit programma en wordt ondergebracht in de Academie zoveel potentieel in zich draagt voor andere sectoren en doelgroepen. Kansen omdat op deze basis nieuwe vormen van publiek/private samenwerking nodig zullen zijn, nieuwe vormen van samenwerking en concurrentie zullen ontstaan, nieuwe beroepsprofielen, competenties en functiegebouwen ontwikkeld moeten worden. Citaat uit de mbc Ervaringsdeskundigheid van 2010 De effecten van de inzet van ervaringsdeskundigheid kunnen op basis van de tijdsperiode van dit experiment nog onvoldoende ingeschat worden. Inzet van Ervaringsdeskundigheid moet niet gezien worden als het ei van Columbus. Daarnaast Alleen in de samenwerking met de zorg, de maatschappelijke dienstverlening, de uitkeringsinstanties, de informele zorg en het 19 onderwijs heeft ervaringsdeskundigheid een waarde. Iedereen moet zich realiseren dat blijvende kwetsbaarheid bestaat, dat psychiatrische problemen ontwrichtende en ingrijpende gevolgen hebben en dat het tijd kost om hier bovenuit te groeien. Juist op het kruispunt tussen afname zorggebruik en toename (arbeids)participatie is veel inzet nodig om resultaten te behalen.

20 Zowel kansen als bedreigingen vragen moed en wijsheid. Jaap van der Stel, lector geestelijke gezondheidszorg bij de Hoge School Leiden heeft in een essay onder de titel Liever wijs dan moedig? het navolgende geschreven: Wijs kun je worden, moedig ben je of ben je niet. Wijsheid manifesteert zich altijd door een mate van onzekerheid; we kunnen naar waarheid zoeken, en daarin vooruitgang boeken, maar haar nooit volledig vinden. Moed kan gevaarlijk zijn en is moeilijk van hoogmoed of onverschrokkenheid te onderscheiden. Het kan ook, bij wijze van bluf, laagmoed verhullen even erg. Moed is hoe dan ook spannender ik geef toe dan wijsheid. Het laatste is een beetje saai maar vaak toch het beste. De Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid heeft beide kwaliteiten hard nodig. Het vraagt echt moed om een nieuwe weg in te slaan en het getuigt van wijsheid om het gezamenlijk te doen. Bedreigingen De grootste bedreigingen zijn in tweeën te verdelen; Noodzakelijke bezuinigingen en ombuigingen op korte termijn kunnen ertoe bijdragen dat geen of onvoldoende middelen kunnen worden geïnvesteerd in dit initiatief. Het huidige politieke en economische klimaat zorgt ervoor dat het eigen belang van de organisatie op korte termijn belangrijker is dan het maatschappelijk belang op de middenen lange termijn. Deze twee bedreigingen zijn reëel en tegelijkertijd plaatsen wij het door het benoemen van deze twee bedreigingen buiten onszelf. Immers een echte gemeenschappelijke positieve keuze voor de Academie, met inachtneming van deze bedreigingen, geeft juist de noodzaak tot deze keuze aan. Als zodanig is het dus ook een kans. De initiatiefgroep is van oordeel dat zij in Zuid Nederland rondom de oprichting van de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid de handen in één willen slaan en dat elkaars ambities op dit doel worden afgestemd. De initiatiefgroep spreekt de intenties uit om rondom het thema Herstel en Ervaringsdeskundigheid in Zuid Nederland de komende zeven jaar gezamenlijk te zullen optrekken. Dat wij, net als de coöperatie Slimmer Leven 2020 zichtbaar zijn, worden en blijven en dat wat hier wordt ontwikkeld, geleerd en geïmplementeerd, later ingezet kan worden in de rest van Nederland. Om dit mogelijk te maken wordt er een slotmanifest met negen uitgangspunten opgesteld en ondertekend wat op 19 april 2013 wordt aangeboden aan de Staatsecretaris van VWS. Daarnaast besluit de initiatiefgroep om de mbc 2010 te upgraden naar de mbc Ervaringsdeskundigheid 3.0. De initiatiefgroep vindt dat deze mbc 3.0 uiterlijk op 1 oktober 2013 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de bestuurders van de deelnemende partners. Deze mbc vormt vervolgens de basis voor de ontwikkelperiode 2014 en daarna. 20

21 Hoofdstuk 10 Tijdspad en begroting 2013 Dit hoofdstuk heeft betrekking op de periode na 19 april. De leden van de initiatiefgroep zijn: Pim Dijkstra Raad van Bestuur Neos Marianne van Eijndhoven Raad van Commissarissen Conquest Harrie van Haaster Voorzitter vakvereniging IGPB/ VVvE Roel Hermanides Raad van Bestuur Novadic-Kentron Michiel van de Heuvel Regioadviseur Transvorm Thecla van Hoogstraten Directeur Summa college Ilse Tamrouti Directeur Fontys Hogescholen Gert Jongetjes Ervaringsdeskundige Mensana Kees van Aart Directeur bedrijfsvoering GGZ Breburg Hans Marell Regio Manager UWV Jeroen Smets Senior Adviseur Werkgeversdiensten UWV Marie-Louise Vossen Raad van Bestuur GGzE Chris Wesenbeek Ervaringsdeskundige /bestuurder Conquest Frank Deerenberg Ervaringsdeskundige GGzE Hanneke Henkens Programmamanager TPLZ GGzE Margreet Diks-van Heumen Manager GGZE John van den Hout Programmamanager TPLZ Oneplex De partijen verbinden zich met elkaar en met de inhoud van dit groeidocument en wensen dit verder vorm en inhoud te geven. - Zij willen zich persoonlijk en met elkaar verbinden om dit noodzakelijke en gewenste initiatief te realiseren; - Zij zijn bereid uit hun midden een bestuur a.i. aan te wijzen die zorgdraagt voor: a: het oprichten van de coöperatieve vereniging Markieza, Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid; b: het uitdragen van de missie en visie; c: het spelen van een actieve rol bij het werven van leden; d: de benodigde middelen (geld en menskracht) die noodzakelijk zijn om te kunnen starten; e: het overnemen van alle producten en diensten uit het TPLZ programma en daarbij bestaande culturen, structuren en werkwijzen ondergeschikt te maken aan datgene wat nodig is; f: het waarmaken van de geformuleerde doelen, ambitie. 21

22 - Zij zijn bereid een kwartiermaker aan te stellen die tot taak heeft om, samen met hen, uiterlijk 1 januari 2014 of zoveel eerder als mogelijk is, tot operationalisering van de Academie te komen. - Zij willen graag de kennis van Slimmer Leven 2020 gebruiken en daar waar het mogelijk is gebruik maken van de reeds opgedane ervaringen bij Slimmer Leven Door samen op te trekken versterken we elkaar. Concreet houdt dit in dat voor de oprichting van de Academie voor herstel en Ervaringsdeskundigheid voor 2013 een budget van ,-- euro noodzakelijk is. - Juridische kosten 6.000,-- euro (schatting) - Nwe mbc ,-- euro (gebaseerd op kostenvergoeding vorige mbc vanuit TPLZ programma) - Pr/communicatie ,-- euro Het is noodzakelijk dat partijen zich hiervoor garant stellen en zich hard maken hiervoor dekking te vinden. Dekking vanuit eigen budgetten dan wel vanuit subsidie- en/of overige mogelijkheden. Vanaf 1 mei valt de programmasubsidie TPLZ weg. Dit impliceert dat binnen de structuur en afspraken van de op te richten Academie voor een gelijk bedrag dekking gezocht dient te worden. Dit speelt al bij het schooljaar 2013/

23 Bijlage 1: Begripsverklaring: Definitie van Herstel Herstel is een zeer persoonlijk en uniek proces, waarin iemands opvattingen, waarde, gevoelens, doelen en/of rollen veranderen. Het leidt tot een leven met meer voldoening waarin hoop een plaats heeft en men kan geven en nemen ondanks de beperkingen die veroorzaakt worden door de aandoening. Herstel heeft te maken met het ontstaan van een nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl men over de rampzalige gevolgen van een psychiatrische aandoening heen groeit (Anthony, 1993) Het fundament van Herstel is dat mensen met psychiatrische aandoeningen zelf bepalen welke betekenis ze aan hun problemen geven (Plooy, 2009) Definitie van Empowerment Empowerment is een proces waarbij mensen of groepen meer invloed krijgen over gebeurtenissen en situaties die belangrijk voor hen zijn. Empowerment is het vinden én het verder ontwikkelen van je eigen kracht; het vermogen om keuzes te maken in je dagelijks leven. Om vanuit je eigen kracht verbindingen aan te gaan met anderen en in staat te zijn die relaties te onderhouden. Empowerment is boven je eigen schaduw en stigma s uitstijgen en een gevolg geven aan je eigen ervaringen, wensen en talenten. Dat je weer oude of nieuwe maatschappelijke rollen durft aan te gaan om te komen tot volwaardig burgerschap. Definitie van Herstelondersteuning Ondersteuning van herstelprocessen noemen we herstelondersteuning. Dit concept is in ontwikkeling. Een telkens terugkerend thema is dat er ruimte en respect nodig is voor de individuele, subjectieve ervaring van het herstelproces. Herstelondersteuning wordt gekenmerkt door het scheppen van ruimte voor empowerment, ervaringskennis en het groeien van een eigen verhaal. Andere kenmerken van herstelondersteuning zijn aandacht voor het accepteren en verwerven van steun van anderen en het ondersteunen van het herwinnen van regie over het eigen leven. Herstel en Herstelondersteuning vindt plaats op een aantal levensterreinen die staan voor verschillende aspecten van het bestaan. Die aspecten zijn persoonlijke identiteit/zingeving, gezondheid, dagelijks functioneren en maatschappelijke identiteit/rolfunctioneren. 23

24 Kenmerken van herstelondersteuning voor de (hulp)verlener: Heeft een attitude van hoop en optimisme; Is present (aandachtig aanwezig); Gebruikt zijn professionele referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze; Maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van, en sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt; Herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de cliënt (empowerment) zowel individueel als collectief; Erkent, benut en stimuleert de ervaringskennis/deskundigheid van de cliënt; Erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen; Is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie en autonomie. Wat bedoelen we met Ervaringswerkers? In het contact met cliënten zet ik mijn ervaringsdeskundigheid in doordat ik zelf kom met vergelijkbare situaties uit het verleden. Ik heb zelf ook heel wat meegemaakt. Cliënten hebben dan allerlei vragen. Ik zeg dan dat dit niet dé oplossing is maar dat ik een manier heb gevonden hoe daar mee om te gaan. Wij zijn de oren, de ogen en de mond van de cliënten die het nog niet zien, niet horen en niet onder woorden kunnen brengen. Het belangrijkste is dat ervaringswerkers een perspectief bieden op herstel en empowerment. Ervaringswerkers zetten hun ervaringsdeskundigheid in voor cliënten in hun herstel en maatschappelijke participatie. Ervaringsdeskundigheid is een bron van kennis, die berust op ervaring, het proces van herstel en uitwisseling van het eigen verhaal met andere verhalen. De worsteling met je klachten, je psychische aandoening, tegenwerkingen en twijfels over je keuzes zijn hier onderdeel van. Ook je eigen veerkracht, je eigen creatieve oplossingen en aanpassingen, de passende steun van anderen, je nieuwe identiteit en nieuwe ervaringen zijn bron van ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigheid is daarom niet iets wat je perse met een opleiding leert. Het is het vermogen om de kennis die je ontleent aan al die ervaringen ergens toe te passen en in te zetten. Het herstelconcept verwijst naar het persoonlijke proces waarin mensen die levensontwrichtende problemen hebben ervaren de draad weer oppakken en hun leven een nieuwe richting geven. Empowerment betekent dat mensen met psychische beperkingen de controle over hun leven herwinnen, kracht putten uit hun eigen ervaringen en verhaal, hun eigen keuzes maken en toegang krijgen tot de hulpbronnen om die keuzes uit te voeren. 24

25 Wat vinden cliënten ervan? Cliënten die begeleid worden door ervaringsdeskundig begeleiders geven aan dat ze iemand treffen die weet waar hij het over heeft. Dit doorleefde begrip vanuit de eigen ervaring is voor cliënten waardevol en biedt erkenning, hoop en zicht op nieuwe mogelijkheden. Het contact is minder vervreemdend, de wij-zij kloof bestaat niet en betrokkenheid is groot. Ik ben door het contact met de ervaringsdeskundige begeleider meer uitgenodigd tot openheid, aangezien zij daar het voortouw in nam. Het schept gelijkwaardigheid en het heeft me aan het denken gezet. 'ik kijk op een andere manier naar mezelf, ik zie mezelf niet meer als iemand met een diagnose maar iemand met mogelijkheden', Wat vinden vrijwilligers ervan? Vrijwilligers oriënteren zich op inzetten van hun ervaringskennis. Ze leveren een zinvolle bijdrage vanuit het ervaringsperspectief voor anderen die ze bereiken in hun activiteiten, voor de (cliënten)organisaties waarvoor ze werken en ze leveren een zinvolle bijdrage aan vermindering van maatschappelijke problemen (b.v. stigma). Ze ontdekken hun kwaliteiten. Ze kunnen met elkaar in cursussen hun werkervaring delen en ervaringskennis vergaren. Ik heb veel vooruitgang geboekt in het afgelopen jaar. Ik heb door de cursus meer inzicht gekregen in mijn eigen herstelproces en ook hoe ik dat in mijn vrijwilligerswerk kan gebruiken. Wij hebben ons eigen verhaal en het perspectief dat we nu hebben verteld. We hebben dit erg duidelijk en goed neergezet. We kunnen trots zijn op ons vrijwilligerswerk. Ook zie ik dat de training voorlichting zijn vruchten afwerpt. Wat vinden leerlingen ervan? Studenten kunnen specifieke competenties ontwikkelen en kennis opdoen om ervaringsdeskundigheid als bron van kennis in te zetten ter ondersteuning van anderen. Ze verwerven kwalificaties voor de arbeidsmarkt, ontwikkelen en gebruiken ervaringsdeskundigheid, werken mee aan stigmareductie (door normalisering en door contact met leerlingen, docenten en medewerkers), ontwikkelen en geven vorm aan herstelondersteunende zorg op de arbeidsleerplek. Ik dacht eerst, ik wil het achter me laten. Hoezo, ervaringsdeskundigheid? Moet ik dan altijd maar voor volle zalen vertellen over mijn achtergrond, waar ik toch al niet erg trots op ben. Nu begrijp ik beter waar het over gaat. Natuurlijk weet ik wat er in die mensen omgaat en daarvandaan kan ik naar hen luisteren en hen begrijpen en af en toe vertellen hoe dat voor mij was en op welke manier ik nu bezig ben Als ik deze opleiding haal is dat een opsteker voor mijn zelfvertrouwen. Ze hebben mij in het verleden al tien keer afgeschreven. Ze hadden verwacht dat ik zelfmoord had gepleegd, dat ik nooit uit de inrichting zou komen. Daarom moet ik het gewoon afmaken. En ook voor mijn ouders, die hebben mij altijd gesteund. 25

26 Wat vinden collega s ervan? De beroepsgroep heeft baat bij het breed inzetten van ervaringsdeskundigen in teams, omdat daarmee kennis toeneemt over Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid, de kritische reflectie op eigen werkwijze en visie toeneemt en inhoud geven kan worden aan herstelondersteunende zorg, verbetering van eigen handelen en verbeteren van de zorg in het algemeen. De sfeer in het werk en in ons team wordt er beter door. Eigen ervaringen zijn voor iedereen belangrijk en maken wie je bent. Iedereen is kwetsbaar. We leren dat we dat ook mogen laten zien, ook in het contact met de cliënt. Het maakt het allemaal wat persoonlijker. Heb van jou geleerd om nog meer naar de cliënt te kijken. Ik heb al 20 jaar ervaring in het werk, zij heeft 20 jaar ervaring met de hulpverlening. 26

27 Bijlage 2: Doel en soorten leden van de op te richten coöperatie U.A. Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid Doel: De Coöperatie heeft ten doel: - Het ontwikkelen, behouden en versterken van ervaringskennis als gelijkwaardige en noodzakelijke pijler naast en in samenhang met de meer gestructureerde professionele en wetenschappelijke kennis. - Het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende leden, alsmede de bevordering van multidisciplinaire samenwerking tussen overheden, kennis en onderwijsinstellingen, zorg- woon en welzijnorganisaties, maatschappelijke organisaties, uitkeringsorganen en het bedrijfsleven, waarbij gestreefd wordt naar het bevorderen en borgen van maatschappelijke innovatie en werkgelegenheid vanuit het perspectief van de drie kennispijlers, wetenschappelijke-, professionele en ervaringskennis, en waarvan het startpunt zich bevindt in Zuid Nederland. - Het zijn van een thuis en een vrijplaats voor de individuele natuurlijke leden van de coöperatie en de studenten. - Al datgene dat met het vorenstaande in direct of indirect verband staat, zonder winstoogmerk, alles in de meest ruime zin van het woord. Zij tracht dit te bereiken door: - Agendasetting, beleids- en visieontwikkeling en adresseren van issues op diverse bestuurlijke niveaus ten behoeve van geïntegreerde aanpak van kennis steunend op de drie pijlers wetenschap, professie en ervaring van waaruit verdere inhoud wordt gegeven aan de vier sectoren binnen de Coöperatie; 1:Delen en Participeren 2:Ontwikkelen, Onderzoeken en Borgen 3:Trainen, Opleiden en Begeleiden 4:Toetsen en Certificeren - Het ondersteunen van leden bij hun streven om te komen tot een groei en ontwikkeling rondom Herstel en Ervaringsdeskundigheid, door het verlenen van advies en bemiddeling in de breedste zin van het woord, alsmede door het sluiten van contracten met de leden en de leden in staat te stellen op hun eigen wijze te participeren in de coöperatie; - Het onderzoeken samen met de leden naar de mogelijkheden van samenwerking van de leden met externe partijen; - Het tot stand brengen van overleg en samenwerking met en tussen leden met externe derden partijen waar dit tot voordeel van de betrokken leden kan leiden; - Het deelnemen in of samenwerken met andere organisaties of samenwerkingsverbanden met eenzelfde of soortgelijk doel; - Het uitvoeren van projecten en programma s of deze laten uitvoeren door derden of in samenwerking met leden of derden; - Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in direct of indirect verband staan alles in de ruimste zin van het woord. 27

28 Lidmaatschap: Rechtspersonen en natuurlijke personen die voldoen aan de in de statuten opgenomen eisen, als hierna vermeld, kunne n zich als aspirant lid bij het bestuur i.o. aanmelden. Leden als natuurlijke personen die getypeerd kunnen worden als eindgebruiker. Hierbij denken wij aan leerling, docent, professional, burger/inwoner; Vrienden van (donateurs) bestaande uit zowel natuurlijke personen, en als rechtspersonen; Organisaties die als rechtspersoon een actieve rol spelen bij de doelen van de coöperatie; Lokale en provinciale overheden en andere publieke organen. 28

29 Bijlage 3: Trainen, opleiden en begeleiden 1. Overzicht Activiteiten: Trainen, Opleiden en Begeleiden a. Herstelondersteuning en empowerment Toelichting: Herstel is een proces van uzelf. U kunt op elk moment een begin maken met uw Herstel. Onder herstelondersteuning vallen alle activiteiten die gericht zijn op ondersteuning van dat herstelproces. Herstelondersteuning door ervaringsdeskundigen heeft als doel dat dit proces zichtbaar wordt. Zelfhulp waarin bondgenootschap en wederkerigheid vanuit gedeelde ervaringen aan de orde zijn, is een belangrijk aspect van Herstel. Daardoor ontstaat eigen kracht en empowerment. Opnieuw de verbinding met anderen leggen in en met uw nabije omgeving is onderdeel van Empowerment. Werkwijze Herstelondersteuning wordt geboden in de vorm van groepsbijeenkomsten (trainingen, werkgroepen) en als individuele coaching en consultatie. In de Maatschappelijke Steunsystemen wordt outreachend gewerkt en wordt via huisbezoeken contact gelegd en steun geboden. Deelactiviteiten zijn: Individuele Herstelcoaching (1), herstelwerkgroepen en bouwgroepen in wijken (2), Ondersteuning bij maatschappelijke participatie (MSS) (3), Individuele Belangenbehartiging (4), Crisiskaartconsulent (5), Trainingen: Herstellen doe je zelf (6), Health 4 you (7), de WRAP (8), een digitale cursus (Ehealth) bij het maken van een eigen herstelverhaal (9), Proud 2B me (10),de startersmodule Zelfhulp (11), cursus nee zeggen (12), een aanbod van een drietal trainingen voor deelnemers met een justitiële achtergrond (13) en training stemmen horen begrijpelijk maken (14) 29

30 Voor wie: Deze activiteiten worden aangeboden aan kwetsbare mensen met ervaring met psychische problematiek en maatschappelijke achterstand als gevolg van hun kwetsbaarheid. Aanmelding: U kunt zichzelf aanmelden of langs komen op één van de locaties of u wordt gewezen op activiteiten door uw hulpverlener of door anderen (behandelaar, maatschappelijk werk, woningbouwvereniging, sociale dienst, familie, wijkbewoners etc.). Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek en wordt samen met u besproken welke activiteit het meest past. b. Ontwikkeling van ervaringskennis Toelichting: U wilt na of naast uw herstel wellicht nog verder aan de slag met uw ervaringen. Misschien bent u benieuwd naar de herstelverhalen van anderen. Maar weet u nog niet precies hoe en wat. Om de gelegenheid te geven dit te ontdekken, wordt vrijwilligerswerk aangeboden en kunt u in diverse werkgroepen participeren en begeleiding krijgen door ervaringswerkers in de vorm van individuele begeleiding en trainingen. Hierdoor kunt u eigen kracht (empowerment) en ervaringskennis ontwikkelen. Werkwijze: Laagdrempelige toegang tot vrijwilligerswerk en begeleiding. De begeleiding bestaat uit cursussen, vrijwilligerswerk en oriëntatiebijeenkomsten. Deelactiviteiten zijn: Ervaringsdeskundig Vrijwilligerswerk (1), Cursussen: Werken met Eigen ervaring (2), crisiskaart consulent (3), TOED (Training Ontwikkeling Ervaringsdeskundigheid) en kopmodules VIA (Voorlichting, informatie en advies) en trainersvaardigheden (4), Voorwerk (5), Basistraining voorlichting (6), coaching in het kader van het EVC Traject Vrijwilligers (7) en GEO (GGZ ervaringsagoog opleiding) (8). Voor wie Deze activiteiten worden aangeboden aan mensen die hun ervaringen willen delen met anderen, hun ervaringskennis willen opbouwen en zich afvragen of ze hier iets mee kunnen en willen. Aanmelden: U kunt zichzelf aanmelden of u wordt gewezen op activiteiten door uw hulpverlener of anderen (behandelaar, maatschappelijk werk, woningbouwvereniging, sociale dienst, familie, wijkbewoners etc.). Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek en wordt samen met u besproken welke activiteit het meest past. Toelichting vrijwilligerswerk: Het vrijwilligerswerk wordt op maat aangeboden. Mogelijkheden zijn: deelname maatjesproject, (mede) geven van voorlichting, gastvrouw/heer bij inloop en informatie, (mede) organiseren van themabijeenkomsten, deelname aan specifieke projecten/groepen zoals week van de psychiatrie, evalueren na dwang en drang en deelname aan activiteiten binnen Maatschappelijke Steunsystemen, o.a. in huiskamerprojecten. 30

Werk voor Ervaringsdeskundigen.

Werk voor Ervaringsdeskundigen. Werk voor ervaringsdeskundigen samenvatting van de maatschappelijke Business Case door H. Henkens, J.W. Eggink (maart 2010) In 2008 is het Transitie-experiment werk voor ervaringsdeskundigen gestart als

Nadere informatie

NAH & Ervaringsdeskundigheid. Aftrap Hersenletselcentra 27 juni 2014

NAH & Ervaringsdeskundigheid. Aftrap Hersenletselcentra 27 juni 2014 NAH & Ervaringsdeskundigheid Aftrap Hersenletselcentra 27 juni 2014 Korte introductie Drs. J. (Jeroen) Kwak Manager zorgconsumenten Zorgbelang Brabant (o.a. NAH-Cafés en hersenletselnetwerken) Manager

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

NAH & Ervaringsdeskundigheid. Kick-off Hersenletselcentra Eindhoven 3 juli 2014

NAH & Ervaringsdeskundigheid. Kick-off Hersenletselcentra Eindhoven 3 juli 2014 NAH & Ervaringsdeskundigheid Kick-off Hersenletselcentra Eindhoven 3 juli 2014 Korte introductie Drs. C.G.M. (Riny) Pepels NAH Ervaringsdeskundige en vrijwilliger ZBB Lid Stuurgroep Ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

IRB in de Sociale Verslavingszorg. Eerste ervaringen. Cees Witsenburg

IRB in de Sociale Verslavingszorg. Eerste ervaringen. Cees Witsenburg IRB in de Sociale Verslavingszorg. Eerste ervaringen. Cees Witsenburg 1 Uit de missie van Brijder: De wensen en mogelijkheden van onze patiënten, hun omgeving en onze expertise vormen de bouwstenen van

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Workshop herstel- en kracht- gericht werken

Workshop herstel- en kracht- gericht werken Workshop herstel- en kracht- gericht werken Studiedag beschermd wonen, 15 april 2014 Ursula Drexhage coördinator herstel (RIWIS), gemeenteraadslid berkelland, ervaringsdeskundige Diana Koolman, cliënt

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

HEE in de praktijk. Improving Mental Health by Sharing Knowledge

HEE in de praktijk. Improving Mental Health by Sharing Knowledge HEE in de praktijk Improving Mental Health by Sharing Knowledge inhoud Wat is HEE Wat doet HEE Wie is HEE Waar is HEE Herstel Empowerment Wat is HEE Ervaringsdeskundigheid HEE geeft invulling aan deze

Nadere informatie

Ervaring is de beste leermeester

Ervaring is de beste leermeester Jeroen Ruis 1 Ervaring is de beste leermeester De meerwaarde en positie van ervaringsdeskundigen Opinie Begin eens te kijken wat iemand wél kan. Anouk, een vrouw van begin 40, zit tegenover ons en praat

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

GGZ-NHN. IPS Trajectbegeleiding/herstelgericht werken Oprichten coöperaties Afstemming P&O en IPS

GGZ-NHN. IPS Trajectbegeleiding/herstelgericht werken Oprichten coöperaties Afstemming P&O en IPS GGZ-NHN IPS Trajectbegeleiding/herstelgericht werken Oprichten coöperaties Afstemming P&O en IPS Even voorstellen Ingrid Vermeulen: Manager P&O Connie van Breugel: IPS Trajectbegeleider bij het Centrum

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ERVARINGSDESKUNDIG BEGELEIDER SENIOR. 1.1 Vastgesteld Raad van Bestuur: d.d. 26-7-2011 paraaf Registratie HRM: d.d.

FUNCTIEBESCHRIJVING ERVARINGSDESKUNDIG BEGELEIDER SENIOR. 1.1 Vastgesteld Raad van Bestuur: d.d. 26-7-2011 paraaf Registratie HRM: d.d. ERVARINGSDESKUNDIG BEGELEIDER SENIOR Divisie/afdeling: FWG: 45 Centrum/Afdeling: Functiecode: 012359 Versie: 1.1 Vastgesteld Raad van Bestuur: d.d. 26-7-2011 paraaf Registratie HRM: d.d. 8-8-2011 1. Plaats

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring ONTDEK DE KRACHT VAN JE EIGEN KWETSBAARHEID IN JE WERK Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring Heb jij als hulpverlener zelf ervaring met het doormaken van herstelprocessen? Wil je onderzoeken of je

Nadere informatie

HAN Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid

HAN Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid HAN-0190 Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid WAAROM CURSUSSEN VAN ERVARING NAAR ERVARINGSDESKUNDIG? In de gezondheidszorg is er een groeiende behoefte

Nadere informatie

herstelgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat

herstelgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat hgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat > fasen h h empowermentgericht coachen rehabilitatiegericht benaderen visie op de cliënt inleiding1.5 1 > fasen h h empowermentgericht coachen rehabilitatiegericht

Nadere informatie

(Concept) Functieomschrijving ervaringsdeskundige in reguliere beroepspraktijk

(Concept) Functieomschrijving ervaringsdeskundige in reguliere beroepspraktijk (Concept) Functieomschrijving ervaringsdeskundige in reguliere beroepspraktijk Versie: 6 september, Paulina Sedney (Who knows?! project) Voor deze functieomschrijving is een weergave van doelen, taken,

Nadere informatie

Herstelondersteunend behandelen. Door Jos Dröes, psychiater np Stichting Rehabilitatie 92 Utrecht

Herstelondersteunend behandelen. Door Jos Dröes, psychiater np Stichting Rehabilitatie 92 Utrecht Herstelondersteunend behandelen Door Jos Dröes, psychiater np Stichting Rehabilitatie 92 Utrecht Wat is herstel? Herstel is opkrabbelen na of bij ziekte Herstel is een proces van de cliënt Herstel is niet

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Onze visie is gebaseerd op literatuur, ervaringen van cliënten en de vele ontmoetingen met allerlei mensen, instellingen, onderwijs, gemeenten etc.

Onze visie is gebaseerd op literatuur, ervaringen van cliënten en de vele ontmoetingen met allerlei mensen, instellingen, onderwijs, gemeenten etc. Inleiding Het Zwarte Gat en Herstelgroep Nederland hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld over herstel en herstelondersteuning. Met deze visie willen beide een discussie opstarten binnen de publieke

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Functieprofiel Peer Support Werker A

Functieprofiel Peer Support Werker A Functieprofiel Peer Support Werker A Functienaam : Peer Support Werker A Inschaling : FWG-40 Status : Vastgesteld februari 2017 Doelstelling van de functie Het maken van verbinding met cliënten en diens

Nadere informatie

Drie soorten kennis. Inleiding. De rol van de ervaringsdeskundige. Overzicht. Wetenschappelijke kennis. Professionele kennis.

Drie soorten kennis. Inleiding. De rol van de ervaringsdeskundige. Overzicht. Wetenschappelijke kennis. Professionele kennis. De rol van de ervaringsdeskundige Overzicht Inleiding ervaringsdeskundigheid Relatie met herstel EDNAH ErvaringsDeskundigheid Niet-Aangeboren Hersenletsel Groningen 2 februari 2017 Scholing Implementatie

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de

Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de uitbouw van ervaringswerk met jullie delen Wie zijn wij?

Nadere informatie

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie Petri Embregts Participatie Geplande ratificatie VN verdrag voor rechten van mensen met beperking

Nadere informatie

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert professionals in jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs. Centrum

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

HEDEN. Herstellen? Cursussen waarmee je verder komt.

HEDEN. Herstellen? Cursussen waarmee je verder komt. ERVAAR JE EIGEN KRACHT EN MOGELIJK- HEDEN Herstellen? Cursussen waarmee je verder komt. Ervaringsdeskundigen van Het Kiemuur geven deze herstelgerichte cursussen. Zij doorliepen zelf een herstelproces

Nadere informatie

Resultaat Er zijn drie gebruikersgroepen. Hieronder wordt per gebruikersgroep de verbetering en de ervaringen beschreven:

Resultaat Er zijn drie gebruikersgroepen. Hieronder wordt per gebruikersgroep de verbetering en de ervaringen beschreven: Grenspaal 37 GGzE Doel: Het ondersteunen en begeleiden van ervaringsdeskundigen in de GGZ Uit signalen van ervaringsdeskundigen in Eindhoven bleek dat er behoefte was aan opleidingen en betaald werk. Daarom

Nadere informatie

POLPAROL HOE ONT-MOETEN KAN BIJDRAGEN TOT HERSTEL

POLPAROL HOE ONT-MOETEN KAN BIJDRAGEN TOT HERSTEL POLPAROL HOE ONT-MOETEN KAN BIJDRAGEN TOT HERSTEL VZW De Hulster Leuven UZ Leuven campus Sint- Jozef Kortenberg 1 Inleiding Ontstaan Polparol Succesfactoren Polparol Polparol en herstel Rol van hulpverlener

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Het kind centraal. maatschappelijke Business Case (mbc) Samenvatting / juli 2010

Het kind centraal. maatschappelijke Business Case (mbc) Samenvatting / juli 2010 Het kind centraal maatschappelijke Business Case (mbc) Samenvatting / juli 21 VROEG VOORTDUREND INTEGRAAL Samenvatting maatschappelijke Business Case VVI 1www.vroegvoortdurendintegraal.nl Dit is de samenvatting

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Richtlijnen/wenken voor het gebruik van onze groepsvisie: Context Het is van steeds groter belang dat we dezelfde boodschappen vertellen (naar patiënten,

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Van arbeidsmarkt naar opleiding

Van arbeidsmarkt naar opleiding Van arbeidsmarkt naar opleiding TT02/2013 1. Inleiding De Vrijwilligersacademie en de uitvoerende partners in het veld van zorg en welzijn delen het belang vrijwilligers te boeien en te binden. Vrijwilligers

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden 6 De wereld verandert: om ons heen zien we langzaam systemen en instituties omvallen. Wat daarvoor in de plaats komt? Hbo-onderzoek

Nadere informatie

Herstel bij verslaving

Herstel bij verslaving 13-11- 12 Herstel bij verslaving Op de voordeur staat geschreven: hier werken wij samen aan herstel Visie op moderne verslavingszorg Jaap van der Stel Lector Geestelijke Gezondheidszorg Hogeschool Leiden

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Herstelwerk. Wat is herstel? Herstelwerk in een notendop. Pijlers van Herstelwerk. Hoop op een zingevend bestaan

Herstelwerk. Wat is herstel? Herstelwerk in een notendop. Pijlers van Herstelwerk. Hoop op een zingevend bestaan Herstelwerk Herstelwerk is een methodiek om kwetsbare mensen te ondersteunen bij het volwaardig mee doen in de samenleving. Herstelwerk maakt gebruik van de kracht en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Mogen wij jou. de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing. aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant.

Mogen wij jou. de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing. aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant. Mogen wij jou de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant. u Vakbekwame, ambachtelijk geschoolde mensen zijn altijd nodig!

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie De Kandidatenmarkt informatie & visie Onze missie & visie De Kandidatenmarkt is een jonge, innovatieve en dynamische sociale organisatie die werkzoekenden van 17 t/m 29 jaar naar werk, werkervaringsplekken,

Nadere informatie

Daan Schinning Dorothé van Slooten

Daan Schinning Dorothé van Slooten Ervaringswerkers: ervaringsdeskundigen als zorgverleners Daan Schinning Dorothé van Slooten Daan Schinning Ervaringswerker ACT Team Vroege Psychose Eindhoven Dorothé van Slooten Beleidsmedewerker Psycope

Nadere informatie

Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum

Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum - het 10 punten participatie plan - Het Ben Sajetcentrum is een academische leerwerkplaats waar we de praktijk van / in de zorg willen

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement

ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement 1 Wie zijn wij en wat gaan wij vertellen? Begeleiden (visie en werkwijze, ook in vergelijking met behandelen)

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Panelgesprek, met sleutelfiguren uit de cliëntenbeweging in Brabant o.l.v. Mariet Paes, directeur PRVMZ

Panelgesprek, met sleutelfiguren uit de cliëntenbeweging in Brabant o.l.v. Mariet Paes, directeur PRVMZ Conferentie over Hoop en Herstel in Brabant: Op weg naar herstellen met een psychiatrische ziekte Datum: vrijdagmiddag 3 juli 2009 Locatie: Fontys Hogeschool te Tilburg Mollergebouw Professor Goossenslaan

Nadere informatie

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt.

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt. EVC- en EVP-loket 2 Een Ervaringsprofiel (EVP) is nuttig voor iedereen die wil weten waar hij staat in z n loopbaan, wat hij kan en wat hij nog wil ontwikkelen. Het laat zien over welke kwaliteiten medewerkers

Nadere informatie

Belevingsgerichte zorg. Belevingsgerichte zorg & kernkwaliteiten

Belevingsgerichte zorg. Belevingsgerichte zorg & kernkwaliteiten Belevingsgerichte zorg Binnen Liemerije staat kwaliteit van zorg gelijk aan kwaliteit van leven van de cliënt. Vanaf 2005 hebben medewerkers van Liemerije de visie van belevingsgerichte zorg omarmd. In

Nadere informatie

VORKMEER - VISIE VOLLE KRACHT VOORUIT. Je kunt de wind niet veranderen maar wel de stand van de zeilen

VORKMEER - VISIE VOLLE KRACHT VOORUIT. Je kunt de wind niet veranderen maar wel de stand van de zeilen VORKMEER - VISIE VOLLE KRACHT VOORUIT Je kunt de wind niet veranderen maar wel de stand van de zeilen DE wind De wind van gisteren helpt ons niet vooruit. De wind van morgen blijft misschien wel uit. We

Nadere informatie

Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules

Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules VOOR WIE IS DEZE CRITERIAWAAIER? - Deze criteriawaaier is opgesteld voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de GGz. Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules Vanuit een cliënten- en

Nadere informatie

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl 2013 Actief burgerschap 0 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 : 3 Hoofdstuk 2 : : een doel en een middel

Nadere informatie

Verbinding in perspectieven. Jelle de Vos Petri Embregts

Verbinding in perspectieven. Jelle de Vos Petri Embregts Verbinding in perspectieven Jelle de Vos Petri Embregts Inhoud Voorstellen: waarom doen we dit? Empowerment, autonomie en zelfbepaling: hoe kom ik in mijn kracht, hoe leer ik zelf te bepalen? Competentie:

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

Voor de persoonlijke verhalen, klik op de foto

Voor de persoonlijke verhalen, klik op de foto Bas Platvoet, Ervaringswerker Kliniek Intensieve Zorg Anja Gouwerok, Centrumadviseur Herstel en Ervaringsdeskundigheid Voor de persoonlijke verhalen, klik op de foto Jane Beere, Ervaringswerkster Herstelondersteunende

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Ontwikkeling van Talent door ontwikkeling van eigen Kracht Hardenberg, 27 januari 2015 1 Inleiding Nadat

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap:

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap: Actief Burgerschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Actief Burgerschap: een nadere kennismaking 3 3. Actief Burgerschap: een doel en een middel 4 4. Actief Burgerschap: Hoe leren we dit aan? 5 5. Actief

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Voorwoord I Begripsomschrijving - Situering van de ervaringsdeskundigheid in de herstelvisie - Wat is ervaringsdeskundigheid?

Voorwoord I Begripsomschrijving - Situering van de ervaringsdeskundigheid in de herstelvisie - Wat is ervaringsdeskundigheid? December 2012 Voorwoord I Begripsomschrijving - Situering van de ervaringsdeskundigheid in de herstelvisie - Wat is ervaringsdeskundigheid? - Wie is ervaringsdeskundige? - Verschillende rollen en functies

Nadere informatie

+ Te beantwoorden vragen

+ Te beantwoorden vragen + Bouwstenen cliënt in regie Uitkomsten dialoogsessies aanvullende zorg + Te beantwoorden vragen Hoe kan gemeente Utrecht cliëntregie in de aanvullende zorg maximaliseren? Hoe kijken mantelzorgers en gebruikers

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Dr. Hanneke van Gestel-Timmermans Dr. Evelien Brouwers Dr. Marcel van Assen Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen Herstellen doe je zelf Ontwikkeld

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie