: Release Management. Interne procesbeschrijving voor de totstandkoming van nieuwe EDIFACT en XML standaarden (publicaties).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Release Management. Interne procesbeschrijving voor de totstandkoming van nieuwe EDIFACT en XML standaarden (publicaties)."

Transcriptie

1 Interne procesbeschrijving voor de totstandkoming van nieuwe EDIFACT en XML standaarden (publicaties). Filename : Document reference : CI/0024 Last modified : 7 april 2011 Document version : 0.5 Status : Final

2 Copyright Florecom, 2011 All Rights reserved. No part of this edition may be multiplied, stored in electronic database or published in any form or way, electronically, mechanically, by photocopy recordings or any other way, without prior written permission from Stichting Florecom. For obtaining permission, contact Stichting Florecom at P.O.Box 205, 1430 AE Aalsmeer. Disclaimer Florecom pays utmost attention to the information which it distributes. However, it cannot vouch for correctness, completeness and timeliness of the information. This also applies to the content or reliability of (references to) other web sites and hyperlinks. No right whatsoever can be derived from the information and Florecom is not liable for any damage or loss, direct or indirect, and of whatever kind, resulting from or in any way connected with use of the information or (temporary) inaccessibility of the web sites. Florecom reserves all rights pertaining to the information on its web sites. No publication or modification of the information is allowed without prior written permission from Florecom. Page 2 16 April 2014

3 Contents Wijzigingen 4 1 Inleiding Documenthistorie Aanleiding 5 2 Samenvatting 5 2. Proces Intake Indienen Registreren en completeren van Beleggen bij Uitvoerder Beschrijven van oplossingsrichting Toetsen aan kwaliteitsnormen Toetsen van impact Statusupdate naar indiener Maken Resource en Release planning Versturen Release Planning Publicatie van de opleverdatum Processchema: Realisatie Aanpassen documentatie Aanpassen Library Aanpassen coderingen Review Aanpassen van Test Centre Aanpassen SDK Eindreview Release notes / samenvatting Publicatie Technische nieuwsbrief Indienen bij UN/CEFACT Klachtenafhandeling 12 Page 3 16 April 2014

4 Wijzigingen Versie Datum Auteur Revisie C. Ilbrink Initieel document (CI0006). Concept voorstel nieuw Proces C. Ilbrink Notitie: Proces n.a.v. interne review op 11 augustus M. van der Sman Aangevuld met bijlage 3: Communicatie beleid XML releases. Deze versie is goedgekeurd door de werkgroep standaarden C. Ilbrink Aanpassingen n.a.v. interne review op 31 maart C. Ilbrink Aanpassingen n.a.v. interne review op 7 april Ter goedkeuring aan WGS. Page 4 16 April 2014

5 1 Inleiding 1.1 Documenthistorie Eind 2009 is het oude release management beleid geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie is een groot aantal knelpunten geïnventariseerd. Samengevat waren de kernproblemen: complexiteit en onduidelijkheid van het proces en de op te leveren producten traagheid van het proces geringe betrokkenheid van de sector bezetting van de werkgroepen De Werkgroep Standaarden is geïnformeerd over de status van het nieuwe release management proces van Florecom (versie 0.3). De notitie is eind 2010 besproken en goedgekeurd door de Werkgroep Standaarden. Op 31 maart 2011 is het release management proces opnieuw geëvalueerd op basis van het nieuwe proces. De bevindingen uit deze evaluatie zijn verwerkt in dit document en de notitiestatus is komen te vervallen. 1.2 Aanleiding Met de opkomst van nieuwe diensten zoals de XML Standaarden, de Software Development Kit (SDK) en het Test Centre is de impact op wijzigingen op standaarden groter geworden. Immers, alle producten moeten worden bijgesteld aan de nieuwe functionele en technische eisen. Dit vereist meer organisatie in de vorm van planning, communicatie en controle. Het release management behandelt zowel de wijzigingen als de aanvullingen op de Florecom standaarden (EDIFACT en XML). Deze standaarden bestaan uit een volledige publicatieset van documentatie, berichtschema s. testscripts, demo s, voorbeelden en configuraties van aanverwante diensten (Codes, Test Centre en SDK). Florecom kiest daarom voor één release management proces dat het gehele proces van standaardiseren beschrijft ongeacht of het gaat om nieuwe functionaliteit of wijzigingen op bestaande functionaliteit van de Florecom standaarden. Het release management beschrijft het primaire operationele proces van Florecom, namelijk het ontwikkelen en beheren van standaarden in de sierteelt. Herstructurering van de organisatie was nodig om dit operationele proces te optimaliseren en om de kwaliteit op een transparante manier te borgen voor zowel interne- als externe belanghebbenden. Deze herstructurering is eind 2009 in gang gezet met de aanstelling van een Releasemanager (Marjo van der Sman) en kwaliteitsmanager (Gerhard Heemskerk). 2 Samenvatting Het heeft tot doel om de kwaliteit van de Florecom standaarden te borgen in de organisatie door het volgen van een proces met daarin vooral aandacht voor klanttevredenheid door: flexibiliteit (minder bureaucratisch) communicatie met betrokken partijen duidelijke verantwoordelijkheid bij één release manager procesbewaking vergroten van de betrokkenheid van belanghebbenden betere consistentie doordat aanverwante diensten overeenkomen met de actuele standaarden Page 5 16 April 2014

6 centrale beschikbaarheid van standaarden en aanverwante diensten Het release management bestaat uit twee deelprocessen te weten de Intake en de Realisatie. De intake is bedoeld om goed inzicht te krijgen in de voorgestelde wijziging op de standaard. Het resultaat van het intake proces is een release planning met publicatiedatum. Het proces voor de realisatie is bedoeld om de standaarden en diensten van Florecom aan te passen aan de ingediende wijzigingen. De Releasemanager is de spin in het web en is verantwoordelijk voor de communicatie, de resource- en releaseplanning en de aansturing van en controle op het release proces. Dit model schrijft geen releasekalender voor, maar laat de implementatieplanning van nieuwe Florecom standaarden over aan de communities. Dit houdt in dat de releasekalender voor de ordersystematiek (Florecom EDIFACT standaard) kan blijven bestaan, omdat Florecom de community eigenaar is van de ordersystematiek. Communities adopteren alleen een nieuwe Florecom standaard als deze voor hen nuttige nieuwe functionaliteit beschikbaar stelt. Iedere community bepaalt zelf hoelang zij een oude versie van de Florecom standaard ondersteunt. Op deze manier kunnen de Florecom standaarden snel inspelen op de marktomstandigheden, door wijzigingen voor specifieke communities snel beschikbaar te stellen. Om de kwaliteit van de realisatie te optimaliseren is een kwaliteitsmanager aangesteld. De primaire taak van deze rol is het continu inhoudelijk toetsen van de kwaliteit van de documentatie en de opgeleverde diensten (o.a. SDK en Test Centre). Waar de Releasemanager procesverantwoordelijk is, is de kwaliteitsmanager inhoudelijk verantwoordelijk. De Werkgroep Standaarden heeft geen inhoudelijke rol in het release management proces van Florecom. Page 6 16 April 2014

7 2. Proces 2.1 Intake Tijdens de intake worden Requests For Changes ( s) verrijkt en geselecteerd voor opname in een release van de Florecom Edifact of XML standaard. Klant / Software Leverancier Community ( Eigenaar) Release Manager Uitvoerder Kwaliteitsmanager Change Management Group (CMG) Indienen (nieuw) (nieuw) 1. Indienen 1. Indienen 2. Registreren en completeren van (received) 3. Beleggen bij Uitvoerder 4. Beschrijven van oplossingsrichting (overleg met indiener) (assigned) Impactanalyse (.doc) (assigned of denied) 5. Versturen Status 6. Toetsen aan kwaliteitsnormen 7. Besluit oplossingsrichting en toets comunityoverstijgende impact (impact analysed) 8. Maken Resource en Release Planning (Release Planning) (Release Planning) (Release Planning) 9. Versturen Release Planning aan softwareleveranciers van de relevante communities. 10. Publicatie van opleverdatum op de SDK (community + Florecom) Indienen Aangezien alle Florecom standaarden worden gebruikt in een specifieke context van een community, worden s alleen aangeboden door de Florecom contactpersonen van de communities. s worden aangeboden via een formulier op de website van Florecom. De Releasemanager ontvangt hiervan automatisch een bericht Registreren en completeren van De Releasemanager is een eerste filter voor nieuwe s. Deze kan bepalen of een daadwerkelijk aan het release management proces moet worden aangeboden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het gaat om een tekstuele wijziging in bijvoorbeeld de Page 7 16 April 2014

8 invulinstructie of implementatiehandleiding van de community, zonder dat daarvoor een Florecom standaard aangepast hoeft te worden. De Releasemanager overlegt met de indiener en registreert de. De Releasemanager probeert tijdens het overleg zoveel mogelijk helderheid te krijgen over de voorgestelde wijziging. De Releasemanager controleert het overzicht op de website van Florecom, waarbij relevante verwijzingen tussen s worden aangebracht. De Releasemanager zorgt ervoor dat de titel van de moet functioneel zijn, inclusief de procesfase. De Releasemanager zorgt ervoor dat de niet alleen de wens wordt beschreven, maar ook de business case (wat gaat er mis als de wens niet wordt uitgevoerd). De Releasemanager registreert of het een wijziging in de XML of in de EDIFACT standaard betreft Beleggen bij Uitvoerder De Releasemanager belegt de bij een Uitvoerder, een Florecom consultant. De Uitvoerder blijft tijdens de gehele releaseronde verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de. De Releasemanager controleert en coördineert dit proces en is eindverantwoordelijk voor de afhandeling van alle s binnen een releaseronde. De Releasemanager stuurt nieuwe s z.s.m. door aan een Uitvoerder met daarbij een datum en tijdstip voor oplevering van de oplossingsrichting Beschrijven van oplossingsrichting De Uitvoerder overlegt, indien nodig, met de indiener om de oplossingsrichting te bepalen. De analyse bevat naast een beschrijving van de oplossing: de deliverables m.a.w. de te wijzigen Florecom documenten en diensten het aantal benodigde uren voor het realiseren van de wijziging in de standaard door Florecom per deliverable de prioriteit van de volgens de eigenaar het advies van de eigenaar (doorvoeren of niet) De Uitvoerder stelt naast de functionele uitwerking ook een concept technische uitwerking op. De Releasemanager controleert of de volledig is behandeld door de Uitvoerder (checklist) Toetsen aan kwaliteitsnormen De Kwaliteitsmanager controleert of de oplossingsrichting kwalitatief in orde is. De Releasemanager controleert of de kwaliteit is gecontroleerd door de Kwaliteitsmanager Toetsen van impact De Change Management Group (CMG) toetst en besluit de definitieve oplossingsrichting en bepaald indien van toepassing community overstijgende impact. De CMG wordt bijeengeroepen door de Releasemanager Er zijn geen vaste CMG-leden. De Releasemanager bepaalt per welke leden deelnemen. Page 8 16 April 2014

9 Voor community overstijgende s nodigt de Releasemanager alle betrokken softwareleveranciers uit voor het maken van een impactanalyse De CMG wordt voorgezeten door de Kwaliteitsmanager De CMG brengt een zwaarwegend advies uit over de prioriteit van de De Releasemanager bewaakt of voor iedere de impactanalyses retour komen Statusupdate naar indiener De indiener wordt van iedere statuswijziging op de hoogte gesteld door de Releasemanager Maken Resource en Release planning De Releasemanager is verantwoordelijk voor het samenstellen en plannen van een release voor de interne verwerking bij Florecom. De planning bestaat minimaal uit een: Samenvatting van de gewijzigde functionaliteit Samenvatting van de impact Opsomming van de s met indiener en eigenaar Opleverdatum van de release op basis van de beschikbaarheid van alle relevante Florecom medewerkers Versienummer van de release Begroting van de kosten van de release Het versienummer van een release is van groot belang, omdat dit versienummer veel producten en diensten van Florecom met elkaar verbindt. Zo zullen documentatiesets, testscripts en schema s gebundeld en ontsloten moeten worden per release versie. Het resultaat van een release wordt uitgedrukt als een nieuwe versie van de Florecom XML Standaard of Florecom EDIFACT Standaard. Dit is dus de verzameling van alle documentatie, schema s, WSDL s, testscripts, XML voorbeelden, demo s, enz. De Releasemanager koppelt de release selectie terug aan de Community ( Eigenaar) en aan de CMG ter controle De Releasemanager beschrijft per de impact op de community c.q. de sector Versturen Release Planning De releaseplanning wordt per gestuurd aan alle relevante softwareleveranciers Publicatie van de opleverdatum De releaseplanning wordt gepubliceerd op website van Florecom. Op de community websites (onderdeel van de Florecom website) wordt de planning per community bijgewerkt op verzoek van de community. Page 9 16 April 2014

10 2.2 Processchema: Realisatie Tijdens de realisatie worden de s verwerkt in de Florecom standaard (publicatie) en aanverwante diensten zoals het Florecom Test Centre en de Software Development Kit. Florecom afdeling beheer standaarden Kwaliteitsmanager Release Manager (Planned in (Planned release) in release) (Planned in release) 1. Aanpassen documentatie Industrie: Begrippenlijst (xml) Ketenmodel (xml) Proces: Commercieel (xml) Logistiek (xml) Financieel (xml) FPB s (edifact) Bericht: Invulinstructies Coderingen Referentietechniek Transport: Transport Protocollen 2. Aanpassen Library Library: 2.1 XML Schema s (xml) 2.2 WSDL s (xml) 2.3 EDIFACT CM s (edifact) 3. Aanpassen Coderingen Flocodis: 3.1 Toevoegen Codes 4. Review 5. Aanpassen Test Centre Test Centre: 4.1. Generieke Test Scripts 6. Aanpassen SDK Software Development Kit 5.1. Stubs toevoegen (XML) 7. Eindreview 8. Release Notes / Samenvatting 9. Publicatie 10. Technische Nieuwsbrief 11. Indienen bij UN/CEFACT (Released) (Released) (Released) Page April 2014

11 2.2.1 Aanpassen documentatie Tijdens deze activiteit wordt alle documentatie aangepast volgens de documentatie methodiek van Florecom (CI0001). Voor Edifact documentatie worden de Functionele Proces Beschrijvingen (FPB s) aangepast Aanpassen Library Voor een wijziging op de XML standaard worden de Florecom XML schema s (.XSD) en WSDL s aangepast. Voor een wijziging op de EDIFACT standaard wordt de Convention Manual (CM) aangepast Aanpassen coderingen Aanpassingen op coderingen worden voorzover van toepassing - doorgevoerd in het systeem Flocodis, het beheer en publicatiesysteem voor coderingen Review Nadat alle documenten van de standaard zijn aangepast kan de Kwaliteitsmanager een review uitvoeren, waarbij o.a. gelet wordt op de consistentie tussen de verschillende documenten. De Kwaliteitsmanager volgt het kwaliteitshandboek Aanpassen van Test Centre Het Test Centre ondersteunt software leveranciers bij de implementatie van de Florecom berichten. Indien een bericht wijzigt, worden er nieuwe testscripts gemaakt die de nieuwe versie van de Florecom standaard ondersteunen. Het betreft hier generieke testscripts die de invulinstructies (XML) of convention manual (EDIFACT) volgen. Het Florecom Test Centre wordt alleen ingezet voor het testen van de gepubliceerde Florecom Standaard m.a.w. er wordt niet getest op de specifieke invulling voor communities Aanpassen SDK Op de SDK worden stubs (templates) gepubliceerd. Dit is door Florecom gegenereerde broncode waarmee programmeurs eenvoudig webservices kunnen implementeren op basis van de Florecom XML standaarden Eindreview De eindreview van alle documentatie wordt verzorgd door de kwaliteitsmanager van Florecom. Tijdens de review wordt specifiek gekeken naar de: Consistentie van gebruikte begrippen en van het gebruik van de documentatiemethodiek; Volledigheid van de standaard m.a.w. zijn alle s en de bijbehorende deliverables opgeleverd. De Kwaliteitsmanager volgt het kwaliteitshandboek De Releasemanager stelt de publicatieset ter review voor aan de CM s en de CMG s Release notes / samenvatting De Releasemanager maakt een release samenvatting met daarin: Page April 2014

12 Een korte samenvatting met daarin een omschrijving van de grote wijzigingen en de impact op de relevante communities; Een overzicht van alle verwerkte s; Een overzicht van de werkelijk bestede uren Publicatie De publicatie houdt in dat: De XML schema s en WSDL s gepubliceerd worden op schemas.florecom.org De documentatie gepubliceerd wordt op sdk.florecom.org De stubs gepubliceerd worden op sdk.florecom.org De release samenvatting wordt gepubliceerd op de SDK De testscripts beschikbaar worden gesteld in het Florecom Test Centre Oude releases blijven beschikbaar voor software leveranciers die communities willen ondersteunen die nog met een oudere versie werken van de Florecom XML Library. Florecom communiceert alleen een publicatiedatum m.a.w. wanneer en of communities de standaard implementeren is aan de communities zelf Technische nieuwsbrief Na de publicatie worden alle betrokken partijen op de hoogte gesteld van de nieuwe Florecom release. De Releasemanager vraagt aan de Kwaliteitsmanager om de nieuwsbrief te reviewen Indienen bij UN/CEFACT. De aangepaste en/of nieuwe XML componenten worden ingediend bij UN/CEFACT voor opnamen in de XML library van UN/CEFACT m.b.v. een Business Requirement Specification (BRS). 3 Klachtenafhandeling Klachten over de verwerking van s door Florecom, worden door de klager direct bij de Werkgroep Standaarden van Florecom ingediend. De Werkgroep Standaarden is verantwoordelijkheid voor de afhandeling van de klacht. Page April 2014

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv betreffende wijzigingenbeheer van informatiesystemen afdeling Infrastructuur (i.c. TOG, AGB, IFM en UZOVI) Protocol Plaats Zeist Datum 06-05-2008 Auteur Vektis

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beheermodel en release-beleid Digikoppeling

Beheermodel en release-beleid Digikoppeling Beheermodel en release-beleid Versie 1.1 Datum 9 november 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Beheermodel Versienummer 1.1 Contactpersoon Tom Peelen Organisatie Logius Postbus 84011 2508 AA Den

Nadere informatie

Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference

Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference Bestandsnaam : WGS 11112010 Bestandsnummer : MvdS/20101222 Datum laatste wijziging : 16 maart 2011 Documentversie/release : V 1.0 Documentstatus : Gereed

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 Voorbeeldexamen ITILF IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Standaardisatie en beheer

Standaardisatie en beheer Standaardisatie en beheer versie: 2.1 datum: 1 juni 2007 John Oldenhuizing Projectleider Samenwerkende Catalogi telefoon: 070-8887 850 e-mail: SC@overheid.nl adres: Postbus 84011 2508 AA Den Haag Wilhelmina

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen Eindrapport en bijlagen

Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen Eindrapport en bijlagen Kenmerk: SB/UIM/12/0801/FS Datum: Augustus 2012 Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen Eindrapport en bijlagen Inhoudsopgave: 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software

Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software 2 Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software Landelijke standaarden en software 1 Resultaten

Nadere informatie

Wijzigingsprotocol RO-Online

Wijzigingsprotocol RO-Online Wijzigingsprotocol RO-Online Opdrachtgever inisterie van VRO Portefeuille Ruimte Directie nationale ruimtelijke ordening Auteurs Paul van Vuurden, Logica Paulus de Beer, Logica Datum 9 juni 2010 Versie

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007 voorbeeldexamen IPSR IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 18 antwoordindicatie 44 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Leeswijzer DNO LV WOZ

Leeswijzer DNO LV WOZ Leeswijzer DNO LV WOZ Datum Juni 2013 Status definitief Op 3 juni 2013 is de LV WOZ in productie gegaan. De producten en diensten die in de structurele situatie geleverd worden vanuit de LV WOZ en het

Nadere informatie

Change Management. beschrijving van procedures

Change Management. beschrijving van procedures Change Management beschrijving van procedures Aan: Projectgroep Ontwikkeling FlorEcom (PROF) Van: G. Heemskerk Betreft: FlorEcom change management Versie: 1.3 Datum: 31 januari 2002 1. Inleiding Deze notitie

Nadere informatie

DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting CORV

DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting CORV DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting Versie 0.12 CONCEPT mijlpaal 2 9 april 2015 1 Wijzigingsbeheer versie datum door omschrijving 0.1 19nov14 R. van Rootselaar 1 e CONCEPT 1 e mijlpaal beheer per 1

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Voorbeeldexamen IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie juni 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

Leidraad Berichtontwikkeling Land- en tuinbouw

Leidraad Berichtontwikkeling Land- en tuinbouw Leidraad Berichtontwikkeling Land- en tuinbouw Auteur(s) : Werkgroep LBL Documentaanduiding : Leidraad Berichtontwikkeling Land- en tuinbouw, v1.0 versie : v1.0, 17 februari 2012 bron : Werkgroep LBL status

Nadere informatie

BISON Strategic Committee, BISON Change Advisory Board

BISON Strategic Committee, BISON Change Advisory Board Notitie Aan: CC: Van: BISON Strategic Committee, BISON Change Advisory Board BISON bestuur Martijn van Aartrijk (Secretaris) Datum: woensdag 27 mei 2009 Betreft: Release- en change management in BISON

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Application Management Foundation based on ASL2

Application Management Foundation based on ASL2 Voorbeeldexamen Application Management Foundation based on ASL2 Editie december 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I)

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I) w IN.1113519 i Gemeente Oosterhout v gemeente QoStefhOUt ntan9en -7 JUL 2011 ^^^ Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën naar: De gemeeirfera^dsleden ^ " ^ 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr,

Nadere informatie

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het Methodieken Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement 5.6 Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement Workflowmanagement is een methodiek die

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper Plan van Aanpak Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl Project A - Programma Rode Loper Projectnummer : 2151 Opdrachtgever : Directeur Communicatie

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation

EXIN IT Service Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie november 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie