: Release Management. Interne procesbeschrijving voor de totstandkoming van nieuwe EDIFACT en XML standaarden (publicaties).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Release Management. Interne procesbeschrijving voor de totstandkoming van nieuwe EDIFACT en XML standaarden (publicaties)."

Transcriptie

1 Interne procesbeschrijving voor de totstandkoming van nieuwe EDIFACT en XML standaarden (publicaties). Filename : Document reference : CI/0024 Last modified : 7 april 2011 Document version : 0.5 Status : Final

2 Copyright Florecom, 2011 All Rights reserved. No part of this edition may be multiplied, stored in electronic database or published in any form or way, electronically, mechanically, by photocopy recordings or any other way, without prior written permission from Stichting Florecom. For obtaining permission, contact Stichting Florecom at P.O.Box 205, 1430 AE Aalsmeer. Disclaimer Florecom pays utmost attention to the information which it distributes. However, it cannot vouch for correctness, completeness and timeliness of the information. This also applies to the content or reliability of (references to) other web sites and hyperlinks. No right whatsoever can be derived from the information and Florecom is not liable for any damage or loss, direct or indirect, and of whatever kind, resulting from or in any way connected with use of the information or (temporary) inaccessibility of the web sites. Florecom reserves all rights pertaining to the information on its web sites. No publication or modification of the information is allowed without prior written permission from Florecom. Page 2 16 April 2014

3 Contents Wijzigingen 4 1 Inleiding Documenthistorie Aanleiding 5 2 Samenvatting 5 2. Proces Intake Indienen Registreren en completeren van Beleggen bij Uitvoerder Beschrijven van oplossingsrichting Toetsen aan kwaliteitsnormen Toetsen van impact Statusupdate naar indiener Maken Resource en Release planning Versturen Release Planning Publicatie van de opleverdatum Processchema: Realisatie Aanpassen documentatie Aanpassen Library Aanpassen coderingen Review Aanpassen van Test Centre Aanpassen SDK Eindreview Release notes / samenvatting Publicatie Technische nieuwsbrief Indienen bij UN/CEFACT Klachtenafhandeling 12 Page 3 16 April 2014

4 Wijzigingen Versie Datum Auteur Revisie C. Ilbrink Initieel document (CI0006). Concept voorstel nieuw Proces C. Ilbrink Notitie: Proces n.a.v. interne review op 11 augustus M. van der Sman Aangevuld met bijlage 3: Communicatie beleid XML releases. Deze versie is goedgekeurd door de werkgroep standaarden C. Ilbrink Aanpassingen n.a.v. interne review op 31 maart C. Ilbrink Aanpassingen n.a.v. interne review op 7 april Ter goedkeuring aan WGS. Page 4 16 April 2014

5 1 Inleiding 1.1 Documenthistorie Eind 2009 is het oude release management beleid geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie is een groot aantal knelpunten geïnventariseerd. Samengevat waren de kernproblemen: complexiteit en onduidelijkheid van het proces en de op te leveren producten traagheid van het proces geringe betrokkenheid van de sector bezetting van de werkgroepen De Werkgroep Standaarden is geïnformeerd over de status van het nieuwe release management proces van Florecom (versie 0.3). De notitie is eind 2010 besproken en goedgekeurd door de Werkgroep Standaarden. Op 31 maart 2011 is het release management proces opnieuw geëvalueerd op basis van het nieuwe proces. De bevindingen uit deze evaluatie zijn verwerkt in dit document en de notitiestatus is komen te vervallen. 1.2 Aanleiding Met de opkomst van nieuwe diensten zoals de XML Standaarden, de Software Development Kit (SDK) en het Test Centre is de impact op wijzigingen op standaarden groter geworden. Immers, alle producten moeten worden bijgesteld aan de nieuwe functionele en technische eisen. Dit vereist meer organisatie in de vorm van planning, communicatie en controle. Het release management behandelt zowel de wijzigingen als de aanvullingen op de Florecom standaarden (EDIFACT en XML). Deze standaarden bestaan uit een volledige publicatieset van documentatie, berichtschema s. testscripts, demo s, voorbeelden en configuraties van aanverwante diensten (Codes, Test Centre en SDK). Florecom kiest daarom voor één release management proces dat het gehele proces van standaardiseren beschrijft ongeacht of het gaat om nieuwe functionaliteit of wijzigingen op bestaande functionaliteit van de Florecom standaarden. Het release management beschrijft het primaire operationele proces van Florecom, namelijk het ontwikkelen en beheren van standaarden in de sierteelt. Herstructurering van de organisatie was nodig om dit operationele proces te optimaliseren en om de kwaliteit op een transparante manier te borgen voor zowel interne- als externe belanghebbenden. Deze herstructurering is eind 2009 in gang gezet met de aanstelling van een Releasemanager (Marjo van der Sman) en kwaliteitsmanager (Gerhard Heemskerk). 2 Samenvatting Het heeft tot doel om de kwaliteit van de Florecom standaarden te borgen in de organisatie door het volgen van een proces met daarin vooral aandacht voor klanttevredenheid door: flexibiliteit (minder bureaucratisch) communicatie met betrokken partijen duidelijke verantwoordelijkheid bij één release manager procesbewaking vergroten van de betrokkenheid van belanghebbenden betere consistentie doordat aanverwante diensten overeenkomen met de actuele standaarden Page 5 16 April 2014

6 centrale beschikbaarheid van standaarden en aanverwante diensten Het release management bestaat uit twee deelprocessen te weten de Intake en de Realisatie. De intake is bedoeld om goed inzicht te krijgen in de voorgestelde wijziging op de standaard. Het resultaat van het intake proces is een release planning met publicatiedatum. Het proces voor de realisatie is bedoeld om de standaarden en diensten van Florecom aan te passen aan de ingediende wijzigingen. De Releasemanager is de spin in het web en is verantwoordelijk voor de communicatie, de resource- en releaseplanning en de aansturing van en controle op het release proces. Dit model schrijft geen releasekalender voor, maar laat de implementatieplanning van nieuwe Florecom standaarden over aan de communities. Dit houdt in dat de releasekalender voor de ordersystematiek (Florecom EDIFACT standaard) kan blijven bestaan, omdat Florecom de community eigenaar is van de ordersystematiek. Communities adopteren alleen een nieuwe Florecom standaard als deze voor hen nuttige nieuwe functionaliteit beschikbaar stelt. Iedere community bepaalt zelf hoelang zij een oude versie van de Florecom standaard ondersteunt. Op deze manier kunnen de Florecom standaarden snel inspelen op de marktomstandigheden, door wijzigingen voor specifieke communities snel beschikbaar te stellen. Om de kwaliteit van de realisatie te optimaliseren is een kwaliteitsmanager aangesteld. De primaire taak van deze rol is het continu inhoudelijk toetsen van de kwaliteit van de documentatie en de opgeleverde diensten (o.a. SDK en Test Centre). Waar de Releasemanager procesverantwoordelijk is, is de kwaliteitsmanager inhoudelijk verantwoordelijk. De Werkgroep Standaarden heeft geen inhoudelijke rol in het release management proces van Florecom. Page 6 16 April 2014

7 2. Proces 2.1 Intake Tijdens de intake worden Requests For Changes ( s) verrijkt en geselecteerd voor opname in een release van de Florecom Edifact of XML standaard. Klant / Software Leverancier Community ( Eigenaar) Release Manager Uitvoerder Kwaliteitsmanager Change Management Group (CMG) Indienen (nieuw) (nieuw) 1. Indienen 1. Indienen 2. Registreren en completeren van (received) 3. Beleggen bij Uitvoerder 4. Beschrijven van oplossingsrichting (overleg met indiener) (assigned) Impactanalyse (.doc) (assigned of denied) 5. Versturen Status 6. Toetsen aan kwaliteitsnormen 7. Besluit oplossingsrichting en toets comunityoverstijgende impact (impact analysed) 8. Maken Resource en Release Planning (Release Planning) (Release Planning) (Release Planning) 9. Versturen Release Planning aan softwareleveranciers van de relevante communities. 10. Publicatie van opleverdatum op de SDK (community + Florecom) Indienen Aangezien alle Florecom standaarden worden gebruikt in een specifieke context van een community, worden s alleen aangeboden door de Florecom contactpersonen van de communities. s worden aangeboden via een formulier op de website van Florecom. De Releasemanager ontvangt hiervan automatisch een bericht Registreren en completeren van De Releasemanager is een eerste filter voor nieuwe s. Deze kan bepalen of een daadwerkelijk aan het release management proces moet worden aangeboden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het gaat om een tekstuele wijziging in bijvoorbeeld de Page 7 16 April 2014

8 invulinstructie of implementatiehandleiding van de community, zonder dat daarvoor een Florecom standaard aangepast hoeft te worden. De Releasemanager overlegt met de indiener en registreert de. De Releasemanager probeert tijdens het overleg zoveel mogelijk helderheid te krijgen over de voorgestelde wijziging. De Releasemanager controleert het overzicht op de website van Florecom, waarbij relevante verwijzingen tussen s worden aangebracht. De Releasemanager zorgt ervoor dat de titel van de moet functioneel zijn, inclusief de procesfase. De Releasemanager zorgt ervoor dat de niet alleen de wens wordt beschreven, maar ook de business case (wat gaat er mis als de wens niet wordt uitgevoerd). De Releasemanager registreert of het een wijziging in de XML of in de EDIFACT standaard betreft Beleggen bij Uitvoerder De Releasemanager belegt de bij een Uitvoerder, een Florecom consultant. De Uitvoerder blijft tijdens de gehele releaseronde verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de. De Releasemanager controleert en coördineert dit proces en is eindverantwoordelijk voor de afhandeling van alle s binnen een releaseronde. De Releasemanager stuurt nieuwe s z.s.m. door aan een Uitvoerder met daarbij een datum en tijdstip voor oplevering van de oplossingsrichting Beschrijven van oplossingsrichting De Uitvoerder overlegt, indien nodig, met de indiener om de oplossingsrichting te bepalen. De analyse bevat naast een beschrijving van de oplossing: de deliverables m.a.w. de te wijzigen Florecom documenten en diensten het aantal benodigde uren voor het realiseren van de wijziging in de standaard door Florecom per deliverable de prioriteit van de volgens de eigenaar het advies van de eigenaar (doorvoeren of niet) De Uitvoerder stelt naast de functionele uitwerking ook een concept technische uitwerking op. De Releasemanager controleert of de volledig is behandeld door de Uitvoerder (checklist) Toetsen aan kwaliteitsnormen De Kwaliteitsmanager controleert of de oplossingsrichting kwalitatief in orde is. De Releasemanager controleert of de kwaliteit is gecontroleerd door de Kwaliteitsmanager Toetsen van impact De Change Management Group (CMG) toetst en besluit de definitieve oplossingsrichting en bepaald indien van toepassing community overstijgende impact. De CMG wordt bijeengeroepen door de Releasemanager Er zijn geen vaste CMG-leden. De Releasemanager bepaalt per welke leden deelnemen. Page 8 16 April 2014

9 Voor community overstijgende s nodigt de Releasemanager alle betrokken softwareleveranciers uit voor het maken van een impactanalyse De CMG wordt voorgezeten door de Kwaliteitsmanager De CMG brengt een zwaarwegend advies uit over de prioriteit van de De Releasemanager bewaakt of voor iedere de impactanalyses retour komen Statusupdate naar indiener De indiener wordt van iedere statuswijziging op de hoogte gesteld door de Releasemanager Maken Resource en Release planning De Releasemanager is verantwoordelijk voor het samenstellen en plannen van een release voor de interne verwerking bij Florecom. De planning bestaat minimaal uit een: Samenvatting van de gewijzigde functionaliteit Samenvatting van de impact Opsomming van de s met indiener en eigenaar Opleverdatum van de release op basis van de beschikbaarheid van alle relevante Florecom medewerkers Versienummer van de release Begroting van de kosten van de release Het versienummer van een release is van groot belang, omdat dit versienummer veel producten en diensten van Florecom met elkaar verbindt. Zo zullen documentatiesets, testscripts en schema s gebundeld en ontsloten moeten worden per release versie. Het resultaat van een release wordt uitgedrukt als een nieuwe versie van de Florecom XML Standaard of Florecom EDIFACT Standaard. Dit is dus de verzameling van alle documentatie, schema s, WSDL s, testscripts, XML voorbeelden, demo s, enz. De Releasemanager koppelt de release selectie terug aan de Community ( Eigenaar) en aan de CMG ter controle De Releasemanager beschrijft per de impact op de community c.q. de sector Versturen Release Planning De releaseplanning wordt per gestuurd aan alle relevante softwareleveranciers Publicatie van de opleverdatum De releaseplanning wordt gepubliceerd op website van Florecom. Op de community websites (onderdeel van de Florecom website) wordt de planning per community bijgewerkt op verzoek van de community. Page 9 16 April 2014

10 2.2 Processchema: Realisatie Tijdens de realisatie worden de s verwerkt in de Florecom standaard (publicatie) en aanverwante diensten zoals het Florecom Test Centre en de Software Development Kit. Florecom afdeling beheer standaarden Kwaliteitsmanager Release Manager (Planned in (Planned release) in release) (Planned in release) 1. Aanpassen documentatie Industrie: Begrippenlijst (xml) Ketenmodel (xml) Proces: Commercieel (xml) Logistiek (xml) Financieel (xml) FPB s (edifact) Bericht: Invulinstructies Coderingen Referentietechniek Transport: Transport Protocollen 2. Aanpassen Library Library: 2.1 XML Schema s (xml) 2.2 WSDL s (xml) 2.3 EDIFACT CM s (edifact) 3. Aanpassen Coderingen Flocodis: 3.1 Toevoegen Codes 4. Review 5. Aanpassen Test Centre Test Centre: 4.1. Generieke Test Scripts 6. Aanpassen SDK Software Development Kit 5.1. Stubs toevoegen (XML) 7. Eindreview 8. Release Notes / Samenvatting 9. Publicatie 10. Technische Nieuwsbrief 11. Indienen bij UN/CEFACT (Released) (Released) (Released) Page April 2014

11 2.2.1 Aanpassen documentatie Tijdens deze activiteit wordt alle documentatie aangepast volgens de documentatie methodiek van Florecom (CI0001). Voor Edifact documentatie worden de Functionele Proces Beschrijvingen (FPB s) aangepast Aanpassen Library Voor een wijziging op de XML standaard worden de Florecom XML schema s (.XSD) en WSDL s aangepast. Voor een wijziging op de EDIFACT standaard wordt de Convention Manual (CM) aangepast Aanpassen coderingen Aanpassingen op coderingen worden voorzover van toepassing - doorgevoerd in het systeem Flocodis, het beheer en publicatiesysteem voor coderingen Review Nadat alle documenten van de standaard zijn aangepast kan de Kwaliteitsmanager een review uitvoeren, waarbij o.a. gelet wordt op de consistentie tussen de verschillende documenten. De Kwaliteitsmanager volgt het kwaliteitshandboek Aanpassen van Test Centre Het Test Centre ondersteunt software leveranciers bij de implementatie van de Florecom berichten. Indien een bericht wijzigt, worden er nieuwe testscripts gemaakt die de nieuwe versie van de Florecom standaard ondersteunen. Het betreft hier generieke testscripts die de invulinstructies (XML) of convention manual (EDIFACT) volgen. Het Florecom Test Centre wordt alleen ingezet voor het testen van de gepubliceerde Florecom Standaard m.a.w. er wordt niet getest op de specifieke invulling voor communities Aanpassen SDK Op de SDK worden stubs (templates) gepubliceerd. Dit is door Florecom gegenereerde broncode waarmee programmeurs eenvoudig webservices kunnen implementeren op basis van de Florecom XML standaarden Eindreview De eindreview van alle documentatie wordt verzorgd door de kwaliteitsmanager van Florecom. Tijdens de review wordt specifiek gekeken naar de: Consistentie van gebruikte begrippen en van het gebruik van de documentatiemethodiek; Volledigheid van de standaard m.a.w. zijn alle s en de bijbehorende deliverables opgeleverd. De Kwaliteitsmanager volgt het kwaliteitshandboek De Releasemanager stelt de publicatieset ter review voor aan de CM s en de CMG s Release notes / samenvatting De Releasemanager maakt een release samenvatting met daarin: Page April 2014

12 Een korte samenvatting met daarin een omschrijving van de grote wijzigingen en de impact op de relevante communities; Een overzicht van alle verwerkte s; Een overzicht van de werkelijk bestede uren Publicatie De publicatie houdt in dat: De XML schema s en WSDL s gepubliceerd worden op schemas.florecom.org De documentatie gepubliceerd wordt op sdk.florecom.org De stubs gepubliceerd worden op sdk.florecom.org De release samenvatting wordt gepubliceerd op de SDK De testscripts beschikbaar worden gesteld in het Florecom Test Centre Oude releases blijven beschikbaar voor software leveranciers die communities willen ondersteunen die nog met een oudere versie werken van de Florecom XML Library. Florecom communiceert alleen een publicatiedatum m.a.w. wanneer en of communities de standaard implementeren is aan de communities zelf Technische nieuwsbrief Na de publicatie worden alle betrokken partijen op de hoogte gesteld van de nieuwe Florecom release. De Releasemanager vraagt aan de Kwaliteitsmanager om de nieuwsbrief te reviewen Indienen bij UN/CEFACT. De aangepaste en/of nieuwe XML componenten worden ingediend bij UN/CEFACT voor opnamen in de XML library van UN/CEFACT m.b.v. een Business Requirement Specification (BRS). 3 Klachtenafhandeling Klachten over de verwerking van s door Florecom, worden door de klager direct bij de Werkgroep Standaarden van Florecom ingediend. De Werkgroep Standaarden is verantwoordelijkheid voor de afhandeling van de klacht. Page April 2014

Richtlijnen Certificering 1.0/1.0

Richtlijnen Certificering 1.0/1.0 Richtlijnen Certificering 1.0/1.0 Dienstbeschrijving Richtlijnen Certificering Bestandsnaam : Richtlijnen Certificering Bestandsnummer : CI/0019 Datum laatste wijziging : 1 oktober 2009 Documentversie/release

Nadere informatie

Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference

Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference Bestandsnaam : WGS 11112010 Bestandsnummer : MvdS/20101222 Datum laatste wijziging : 16 maart 2011 Documentversie/release : V 1.0 Documentstatus : Gereed

Nadere informatie

FloraHolland Ketenreleaseproces

FloraHolland Ketenreleaseproces Florecom Software Leveranciers Lunch FloraHolland Ketenreleaseproces Afgestemd met Florecom en Samenwerkingsverband Kwekersoftware 19 januari 2011 Ketenreleaseproces op hoofdlijnen 2 Processtappen 1. RFC

Nadere informatie

FPB Testcenter - Logistiek 2013 berichten 0.5/1.0 Functionele beschrijving Testcenter - Logistiek 2013 berichten

FPB Testcenter - Logistiek 2013 berichten 0.5/1.0 Functionele beschrijving Testcenter - Logistiek 2013 berichten FPB Testcenter - Logistiek 2013 berichten 0.5/1.0 Functionele beschrijving Testcenter - Logistiek 2013 berichten Bestandsnaam : LZa140020v0.5 - Testcenter - Logistiek 2013 berichten 1.0.docx Bestandsnummer

Nadere informatie

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS Demo applicatie Aantonen functioneren LogiFlor systematiek Functionele Beschrijving SPITS Standaardisatie Project Informatievoorziening Transport Sierteelt onderwerp: Functionele beschrijving Demo applicatie

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX

Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX Mprise B.V. Newtonstraat 2 P.O. Box 598 3900 AN VEENENDAAL The Netherlands Copyright 2012 Mprise B.V., Veenendaal, The Netherlands All rights reserved.

Nadere informatie

Change Management. beschrijving van procedures

Change Management. beschrijving van procedures Change Management beschrijving van procedures Aan: Projectgroep Ontwikkeling FlorEcom (PROF) Van: G. Heemskerk Betreft: FlorEcom change management Versie: 1.3 Datum: 31 januari 2002 1. Inleiding Deze notitie

Nadere informatie

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Transportplanning Inkoop 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Urenregistratie Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV 2008 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Partnercertificering Be Informed 2013

Partnercertificering Be Informed 2013 Partnercertificering Be Informed 2013 - Implementatie & Support partner - Be Informed Copyright 2013 by Be Informed. All rights reserved. Nothing in this publication may be duplicated, published or transmitted,

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Berichtenboek. Suite4Omgevingsdiensten. Betalen en Invorderen

Berichtenboek. Suite4Omgevingsdiensten. Betalen en Invorderen Berichtenboek Suite4Omgevingsdiensten Betalen en Invorderen Berichtenboek Betalen en Invorderen Copyright Centric The Netherlands 2015. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,

Nadere informatie

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV HP - Horti Productie Overview 2009 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/5 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

Nieuw in deze versie Versie: 2.3

Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Perceptive Reflect Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Product Documentation, R&D datum: November 2012 2012 Lexmark International Technology SA. All rights reserved Perceptive Reflect is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 ISBN: 978-90-817910-1-4 Dit boek is gedrukt op een papiersoort die niet

Nadere informatie

Intake Formulier Opleidingen

Intake Formulier Opleidingen Intake Formulier Opleidingen CommVault Afdeling: Opleidingen Documentnummer: I-CV-01_training Contactgegevens Betrokkenen Naam Email Telefoonnummer DataManagement Professionals (Trainer) Naam Email Telefoonnummer

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Account Information Services (gebruikershandleiding) 13 January 2014 Classification: Open Version 7.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries.

Nadere informatie

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Colofon Titel Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet Auteur Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Uitgever InCT Postbus 33028 3005 EA Rotterdam www.inct.nl uitgever@inct.nl Vormgeving en

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7 MRI IN CSV FORMAAT Beschrijving bestandsindeling Definitieve versie Equens SE 25 juli 2014 Classificatie: Versie 1.7 Openbaar Versie geschiedenis Versie no. Versie datum Status Auteur Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 1 Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 2 Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 3 Arie Quik Hou

Nadere informatie

Werkgroep Standaarden

Werkgroep Standaarden Agenda, besluiten en actiepunten Werkgroep standaarden /Tijd: 9 december 15.00 uur Locatie: Florecom - Roelofarendsveen Deelnemers Sleutel: * present, # absent, + vervanger Florecom Marjo van der Sman

Nadere informatie

AANVRAAG Namen en Adressen

AANVRAAG Namen en Adressen AANVRAAG Namen en Adressen Bestandsbeschrijving AVNAWIBA, NAAMIBAN, Definitief Author: equensworldline Document date: 1 augustus 2017 Classification: Open Version: 3.0 Versie historie Version no. Version

Nadere informatie

Quarantainenet Qdetect Tester

Quarantainenet Qdetect Tester A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Qdetect Tester

Nadere informatie

Verificatie van de investeringen van het 380kV traject Maasvlakte Westerlee

Verificatie van de investeringen van het 380kV traject Maasvlakte Westerlee DTe Den Haag Verificatie van de investeringen van het 380kV traject Maasvlakte Westerlee Project Nr. : 64112-00 Document Nr. : 64112-00-5200-06-002 Revisie : B Revisie omschrijving: Eindrapport Gemaakt

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

handisecure WHEELCHAIR & OCCUPANT RESTRAINT SYSTEM

handisecure WHEELCHAIR & OCCUPANT RESTRAINT SYSTEM H GEBRUIKERSHANDLEIDING 510.UM.NE 19012012 Index Onderhoud...3 Vast zetten...3 Automatische oprolmechanisme voor montage in HandiFloor...4 Automatische oprolmechanisme voor railmontage....5 Plaatsing van

Nadere informatie

Beheren van middelen in Web- Planboard

Beheren van middelen in Web- Planboard Handleiding Beheren van middelen in Web- Planboard versie juni 2010 Ambachtsweg 16 2641 KS Pijnacker Tel: +31.(0)15.3613497 Fax: +31.(0)15.3610029 E-mail: info@bitbybit-is.nl Web: www.bitbybit-is.nl Wijzigingsbladen

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige brandveiligheid Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/6 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A1 Publicatiedatum : 1 juli 2010 Ingangsdatum : 1 juli 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A1:2010/BMI 2002 Pagina 2/6 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

AANVRAAG Namen en Adressen

AANVRAAG Namen en Adressen AANVRAAG Namen en Adressen Bestandsbeschrijving AVNAWIBA, NAAMIBAN, NAWIBAN / NAWIKANT Definitief 1 oktober 2013 Classificatie: Open Versie 2.0 Versiegeschiedenis Versie Datum Status Bewerkt door Belangrijkste

Nadere informatie

Windchill Document Management. - Digitaliseren van documenten en processen -

Windchill Document Management. - Digitaliseren van documenten en processen - Windchill Document Management - Digitaliseren van documenten en processen - Bas Verbunt 20 November 2014 Agenda Waarom Document Management? Uitdagingen bij het beheren van documenten Uitdagingen bij het

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x Perceptive Process Release Notes Version: 3.5.x Written by: Product Knowledge, R&D Date: December 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. All rights reserved. Lexmark is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. (2017). Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Beheer van de EML_NLstandaard

Beheer van de EML_NLstandaard Beheer van de EML_NLstandaard versie 1.1 oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 EML_NL 4 2. Organisatie 4 2.1 Stuurgroep EML_NL 4 2.2 Publicatie 5 2.3 Financiering 5 2.4 Rechtenbeleid 5 2.5 Klachtenafhandeling

Nadere informatie

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0 Setup Wizard MET DHCP-server: 1. NA de installatie van de software welke zich op de CD bevindt krijgt u het volgende te zien: 2. V ervolgens gaat de softw are op zoek naar de Thecus Y.E.S.box welke is

Nadere informatie

Zwerfkast testkit Gebruikershandleiding

Zwerfkast testkit Gebruikershandleiding Zwerfkast testkit Gebruikershandleiding 1. Inleiding Het testen van zwerfkasten bestaat uit verschillende keur elementen. Middels deze testkit kan op een veilige wijze een zwerfkast conform de NEN 3140

Nadere informatie

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel 3/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel Pagina 1 van 9 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/7 De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB)

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication Citation for published version (APA): Peeters-Podgaevskaja, A. V. (2008). : Amsterdam: Pegasus General rights It

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 2014, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: Augustus 2014 ISBN: 978-94-91998-03-4

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Tableau Software 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in

Nadere informatie

RAPPORT. Compensatieopgave bosje N737 - Oude Vliegveldweg Deurningen

RAPPORT. Compensatieopgave bosje N737 - Oude Vliegveldweg Deurningen RAPPORT Compensatieopgave bosje N737 - Oude Vliegveldweg Deurningen Klant: ADT Referentie: BD9217/R001/Zwo Versie: 01/Finale versie Datum: 11 februari 2016 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. Postbus 593 8000

Nadere informatie

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Colofon ONDERZOEKER StartFlex B.V. CONSULTANCY Centre for applied research on economics & management (CAREM) ENQETEUR Alexander Sölkner EINDREDACTIE

Nadere informatie

Florecom Coderingen 1.1 Beschrijving codelijsten Bedrijfscodes Locatiecodes Prijsleveringsvoorwaarden Beladinginstructies Data-elementen

Florecom Coderingen 1.1 Beschrijving codelijsten Bedrijfscodes Locatiecodes Prijsleveringsvoorwaarden Beladinginstructies Data-elementen Florecom Coderingen 1.1 Beschrijving codelijsten Bedrijfscodes Locatiecodes Prijsleveringsvoorwaarden Beladinginstructies Data-elementen Bestandsnaam : GH25060701v1.2 Florecom Coderingen 1.1.doc Bestandsnummer

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-Docufilter release 2

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-Docufilter release 2 ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-Docufilter release 2 Auteur: GvB Datum: 21-11-2014 Versie: v2.1 Reference: 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

Zaakgericht werken implementaties lukken (niet altijd)!

Zaakgericht werken implementaties lukken (niet altijd)! Zaakgericht werken implementaties lukken (niet altijd)! 17-11-2016 Atos 17-11-2016 Atos Deze track wordt gefaciliteerd door: & 3 17-11-2016 Atos 17-11-2016 Atos Invoeren zaakgericht werken Wat is zaakgericht

Nadere informatie

BackupAgent Cloud Backup

BackupAgent Cloud Backup Vergroot uw toegevoegde waarde met een dienst voor veilige cloud backup en recovery Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016 Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal Juni 2016 Introductie In dit document worden de stappen tot het gebruik van de MyStandard Readiness Portal beschreven. Het gebruik van de Portal is redelijk

Nadere informatie

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Publicatiedatum : 1 februari 2016 Ingangsdatum : 1 februari 2016 VOORWOORD Pagina 2/7 De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB)

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 ISBN: 978-90-820856-9-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

INSTRUCTIES HANDI FLOOR NL

INSTRUCTIES HANDI FLOOR NL INSTRUCTIES HANDI FLOOR NL 16102011 2011 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published in any form, by print, photo print, microfilm or any other

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 De Unit4 Multivers API is een product van: Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005

Nadere informatie

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE Kleos Postbus 23 7400 GA Deventer T: 0570 67 35 55 F: 0172 46 69 98 E: software@kluwer.nl I: kleos.kluwer.nl/ Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is

Nadere informatie

Technical Manual Biometric - Fingerprint Reader

Technical Manual Biometric - Fingerprint Reader Biometric Fingerprint Reader Technical Manual Biometric Fingerprint Reader Productie Versie: 7.0 Versienummer Handleiding: 1.0.4 2016 Inepro B.V. Alle rechten gereserveerd Biometric Fingerprint Reader

Nadere informatie

EazyLAN Gebruikershandleiding

EazyLAN Gebruikershandleiding EazyLAN Gebruikershandleiding Nieaf-Smitt is a brand name of Mors Smitt Mors Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 P.O. box 7023 The Netherlands 3526 AA Utrecht 3502 KA Utrecht T +31 (0)30 288 13 11 F +31 (0)30 289

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Inlezen bankafschriften

Inlezen bankafschriften Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: v004026-a02 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

NO1 N11 Namen en Adressen 7-cijferige Rekeningnummers

NO1 N11 Namen en Adressen 7-cijferige Rekeningnummers NO N Namen en Adressen 7-cijferige s Definitief Author: equensworldline Document date: Augustus 207 Classification: Open Version: 4.0 Versie historie Version no. Version date Status Edited by Most important

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan FACULTEIT WETENSCHAPPEN Software Quality Assurance Plan Software Engineering groep 3 Jeroen Van den haute Versie Datum Auteur Commentaar 0.1 09/11/2010 Jeroen Van den haute Eerste versie 0.2 12/11/2010

Nadere informatie

Date: Version: 1.0. Copyright makeITwork BV.

Date: Version: 1.0. Copyright makeITwork BV. Handleiding GRAS Website (voor ouders en kinderen) Impuls Onderwijs Sport en Cultuur Zaanstad Author: Maikel Koevermans T: +31 (0)10 484 44 00 E: mkoevermans@2makeitwork.nl Date: 04-07-2016 Version: 1.0

Nadere informatie

Werkgroep Standaarden

Werkgroep Standaarden Agenda, besluiten en actiepunten Werkgroep standaarden /Tijd: 18 augustus 10:30 12:30 uur Locatie: Florecom - Aalsmeer Deelnemers Sleutel: * present, # absent, + vervanger Florecom Marjo van der Sman #

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Document date: 1 oktober 2016 Classification: Open Version: 7.1 Copyright equensworldline SE and/or its subsidiaries. All rights reserved.

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 februari 2016 Ingangsdatum : 1 februari 2016 VOORWOORD Inspectie gasdetectiebeveiliging Pagina 2/6 De Vereniging van

Nadere informatie

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Nummer 36, 23-07-2012 Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Hierbij ontvangt u de zesendertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI brengt informatie over het brede terrein

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

De Kern van Veranderen

De Kern van Veranderen De Kern van Veranderen #DKVV De kern van veranderen marco de witte en jan jonker Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

N01 N11 Namen en Adressen 7-Cijferige Rekeningnummers

N01 N11 Namen en Adressen 7-Cijferige Rekeningnummers N0 N Namen en Adressen 7-Cijferige s Bestandsbeschrijving Definitief oktober 203 Classificatie: Open Versie 3.0 Versie geschiedenis Versie Datum Status Gewijzigd door Belangrijkste wijzigingen.0 99 Definitief

Nadere informatie

WORK 2MAKE HANDLEIDING. Xelion iphone app. Copyright 2014 2makeITwork BV.

WORK 2MAKE HANDLEIDING. Xelion iphone app. Copyright 2014 2makeITwork BV. HANDLEIDING Xelion iphone app Auteur: Gerben Bazuin T: 010 484 4400 E: gbazuin@2makeitwork.nl Datum: 6112014 Versie: 1.0 Copyright 2014 2makeITwork BV. All rights reserved under International Copyright

Nadere informatie