Algemene Leden Vergadering 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Leden Vergadering 2015"

Transcriptie

1 Algemene Leden Vergadering 2015 Hierbij nodig ik de leden van Wijkvereniging Waterwijken uit de Algemene Ledenvergadering te bezoeken op donderdag 23 april a.s. Plaats: speeltuinzaal van de Lammerenburcht. Zaal open en koffie uur. Aanvang uur. Na afloop van de vergadering (ca uur) zullen we op informele wijze, met een hapje en een drankje, verder praten over onze wijk (vereniging). Ook niet-leden, belangstellende bewoners, zijn welkom bij dit informele deel van de avond. Agenda Algemene Ledenvergadering donderdag 23 april 2015.: 1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 2. Vaststelling agenda. 3. Notulen A.L.V. d.d * 4. Jaarverslag secretariaat. * 5. Verslag kascontrolecommissie. 6. Jaarverslag penningmeester. * 7. Begroting * 8. Contributie 2016* 9. Verkiezing bestuursleden. 10. Verkiezing kascontrolecommissie Rondvraag. 12. Sluiting. Toelichting: Ad 5. Kascontrolecommissie: De bevindingen van de kascontrolecommissie zullen ter vergadering bekend worden gemaakt. Ad 8. Contributie 2016: De Algemene Leden Vergadering van 2013 heeft ingestemd met een aanpassing van de contributie met als uitgangspunt de jaarlijkse inflatie. Omdat deze beperkt is gebleven stelt het bestuur voor de contributie voor 2016 ongewijzigd vast te stellen op 23 Ad 9. Verkiezing bestuursleden: Conform het daartoe opgestelde rooster treden af mevr. Noordam en dhr. Herz, beiden herkiesbaar. Het bestuur draagt dhr. W. de Kaart voor als nieuw bestuurslid. Daarmee is er nog één vacature. Kandidaten worden verzocht zich bij het secretariaat te melden. Ad 10. Dhr. v/d Bemt is reglementair aftredend. Dhr. de Kaart is vanwege zijn toetreding tot het bestuur niet meer beschikbaar voor de kascontrole. Dhr. Cees Lindenberg is bereid toe te treden tot de kascontrolecommissie Er is dus een vacature in te vullen. Ad 11. Rondvraag: Het bestuur verzoekt u eventuele vragen voor de rondvraag voorafgaand aan de vergadering schriftelijk in te dienen bij het secretariaat. Dit ter voorbereiding: om een zorgvuldig en snel antwoord te kunnen geven. * Deze stukken kunnen worden ingezien en gedownload op onze site: Indien gewenst worden ze, op uw verzoek ( of ), bij u thuis bezorgd. P.P. Eppings, secretaris Wijkvereniging Water Wijken.

2 CONCEPT Jaarverslag secretaris 2014 Vergaderingen: Bestuur Algemeen 6x Dagelijks Bestuur 2x Evenementen Commissie Organisatie Evenementen 11x Leden Algemene Ledenvergadering 1x Samenstelling bestuur en Evenementen Commissie: Tussentijds zijn dhr. Erdtsieck, mevr. Mols en mevr. Otte afgetreden. Reglementair aftredend (conform het rooster van aftreden) was dhr. Eppings (secretaris en vice-voorzitter). Hij stelde zich opnieuw verkiesbaar en werd door de Algemene Leden Vergadering bij acclamatie benoemd. Het bestuur werd verder gevormd door mevr. Noordam (penningmeester), mevr. Otte en Peeters (Evenementen Commissie), dhr. Bergman (infrastructuur/contact gemeente), dhr. Herz (Evenementen Commissie) en dhr. v/d Hoeven (voorzitter), Ledenbestand: Het ledenbestand is in 2014 verder teruggelopen. De vereniging begon het jaar met 201 leden. Er meldden zich 5 families aan voor het lidmaatschap. In totaal hebben 16 bewoners hun lidmaatschap beëindigd, de meesten i.v.m. verhuizing en geen deelname aan activiteiten. We sloten het jaar af met een bestand van 169 leden. Evenementen: De Evenementen Commissie werd dit jaar gevormd door Catalijne Peeters, Petra Otte, Amos Herz en Theo Bergman. De E.C. heeft in 2014 weer een fantastisch activiteitenprogramma gerealiseerd: Verrassing van de maand Sake Sushi Cine City voorjaarsactie Vissen met Wiesje Atelier FlowersPaasworskhop Paaseieren zoeken Restaurant Tafelen Atelier Flowers (busreis) Serier Appelactie Vissen Bioscoopactie Kerstworkshop Kerstoptocht Oliebollenactie oud papier Contacten gemeente: Vanuit de samenwerking met de gemeente is dit jaar weinig te melden. Op de website is een link geplaatst waarmee de wijkbewoners zaken kunnen melden aan de gemeente. Uit gesprekken met wijkbewoners blijkt dat de ervaringen met de meldingen en de opvolging daarvan goed te noemen zijn. Het is prettig te bemerken dat er door de gemeente snel wordt gereageerd op meldingen.

3 Oud papier: In 2014 hebben we, geholpen door vele vrijwilligers, te weten Amos Herz, Ger Mols, Petra Otte, Rob Kortenhof en Johan Spoor ruim kg oud papier opgehaald. Uiteraard weer met dank aan Zorgstroom die ons toestaat het oud papier op hun parkeerterrein in te zamelen. Omdat de gemiddelde prijs per kilo rond de 5,5 cent per kg lag, hebben we geen claim hoeven leggen op de door de gemeente Vlissingen toegezegde bodemvergoeding van 0,04 per kg. Dat is een bedankje waard aan alle wijkbewoners. Faciliteiten en kortingsregeling: Het aantal bewoners van Rosenburg dat gebruik maakt van het collectief abonnement onderhoud verwarmingsinstallaties dat de wijkvereniging met de fa. Gelok te Middelburg heeft afgesloten, is stabiel gebleven. Tegen een fikse korting werd prima onderhoud verricht. Daarnaast werd ruim gebruik gemaakt van de kortingsregeling die we als wijkvereniging met diverse Vlissingse bedrijven zijn overeengekomen: Fa. Mechielsen Gassen en BeZeeland. Op de achterkant van de lidmaatschapskaart staan de namen van de adverteerders vermeld: Praktijk Zie Jezelf, Schildersbedrijf Sanderse, Nagelstylist + Manicure Goedbloed, Zorgstroom (wijkteam), Trimsalon Vreeke, Restaurant De Gevangentoren en POMPdeLUX kinderkleding, Verzekeringen De Rijke & Van der Meer, Ingrid & Jacco Hairstyling, Voetbalvereniging Vlissingen, Fysio Gezondheidscentrum G. Flinck, Pedicure de Rosenburg en Pixelchick. Contacten leden/wijkbewoners: De contacten tussen het bestuur en de leden/wijkbewoners zijn op diverse wijzen onderhouden: a. Flyers: Middels flyers, vlugschriften die huis-aan-huis worden bezorgd, werden in 2013 alle wijkbewoners 11x geïnformeerd over diverse evenementen en het ophalen van oud papier. b. Brieven en Het aantal ingekomen en verzonden stukken vanaf Ontvangen stukken Verzonden stukken c. Informatiepakket: Belangstellende nieuwe bewoners ontvingen informatie over de wijkvereniging. Deze informatie is in toenemende mate digitaal. d. Website: In de loop van 2014 is onze website (ontworpen door Caithlin Bergman) onderhouden door Theo Bergman die de gegevens met regelmaat actualiseert. Hij informeert het bestuur middels statistieken over bezoekersaantallen e.d. Via de website kan men zich aanmelden voor deelname aan evenementen of aanmelden voor het lidmaatschap. Van dit interactieve deel van de site wordt in toenemende mate gebruik gemaakt. Caithlin zou graag foto's van de wijk of evenementen ontvangen via zodat we via een interactief fotoalbum van onze wijk krijgen. Op de website zijn al diverse foto albums te raadplegen. Ook staan alle flyers als naslagwerk op de website.

4 Financieel Jaarverslag 2014 Wijkvereniging Waterwijken Balans en resultatenrekening algemeen De structuur van de balans en de resultatenrekening zijn ten opzichte van de voorgaande jaren behoorlijk gewijzigd. Daar waar de balans eerst in staffelvorm werd weergegeven, is nu gekozen voor een scontroopzet (naast elkaar i.p.v. onder elkaar). Verder is de vlottende activa v.w.b. de voorraad opgesplitst in lampionnen en knutselmateriaal. Bij de liquide activa zijn de bank en kas apart weergegeven. Daarnaast wordt alleen de balans van het desbetreffende jaar getoond (dus geen vergelijk meer met het voorgaande jaar) en worden de bedragen in helen afgerond. Bij de resultatenrekening zijn de diverse kostenposten verder uitgesplitst. Zo zijn de bankkosten, kosten container, verzekering, vergadering en flyers als aparte kostenposten toegevoegd. Verder is ervoor gekozen de onderlinge posten niet meer te salderen maar zowel de opbrengsten als de kosten van de diverse posten apart in beeld te brengen. Dit vergroot de transparantie en komt de inzichtelijkheid ten goede. In voorgaande jaren werden tevens de begrotingen op de resultatenrekening gepresenteerd, zowel van het lopende als het komende jaar. Met name het laatste is fiscaaltechnisch gezien niet juist: een begroting van het komende jaar hoort niet op een resultatenrekening van een afgelopen jaar. Deze verschijnt met ingang van heden dan ook op een apart overzicht. Balans en resultatenrekening inhoudelijk Was er in 2012 nog sprake van een verlies van ruim 800 in 2013 was dit teruggelopen tot een kleine 500 en het jaar 2014 werd afgesloten met een licht verlies van 126. Ten opzichte van de begroting 2014, waarbij rekening werd gehouden met een verlies van 375 een besparing van 249. Diverse oorzaken lagen hieraan ten grondslag. Zo zijn er aan de inkomstenkant voor zo n 500 euro aan advertentiekosten binnengekomen en zijn v.w.b. de kosten het drukwerk met de helft teruggelopen, i.e. een besparing van 900. Daarnaast is er goed gekeken naar de verhouding kosten vs opbrengsten van de activiteiten. De contributie echter, vormt de belangrijkste bron van inkomsten voor de vereniging. Ontvangen: 4.119,60 en begroot op maakte dat er uiteindelijk bijna 250 extra aan contributies is binnen gekomen. Een scherp debiteurenbeleid heeft mede voor deze stijging gezorgd. Dit ondanks een teruglopend ledenaantal.

5 concept Begroting Wijkvereniging Waterwijken Opbrengsten Contributies Oud papier Advertenties Activiteiten Rente 75 Diversen Kosten Activiteiten Drukwerk Administratie Bestuur/representatie 50 Diversen Bankkosten 100 Container Verzekering 74 Vergadering 375 Flyers

6 concept EXPLOITATIEREKENING 2014 WIJKVERENIGING WATERWIJKEN begroting werkelijk begroting werkelijk OPBRENGSTEN Contributies 4.186, ,00 Oud papier 1.735, ,95 Advertenties 550, ,50 Activiteiten 4.684,50 0 0,00 Rente 223, ,14 Diversen 545,66 0 0, , ,59 KOSTEN Activiteiten 7.417, ,39 Drukwerk 893, ,27 Administratie 133, ,84 Bestuur/representatie 45,45 0 0,00 Diversen 427, ,18 Bankkosten 96,81 Container 1.072,83 Verzekering 183,72 Vergadering 265,10 Vooruitontv. Contrib. 920,00 Flyers 387, , ,68 Resultaat 82, ,09

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014 Aanwezig: 40 leden, inclusief het bestuur: Afwezig: 2 leden hebben zich afgemeld voor de ledenvergadering. Notulist: Nico ten Wolde

Nadere informatie

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging Agenda Notulen Verslagen 2 Agenda Agenda, notulen en verslagen voor de 86e Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging (R.S.V.).

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van RTV Quirijn d.d. 27 januari 2014 in het Paviljoen

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van RTV Quirijn d.d. 27 januari 2014 in het Paviljoen Notulen van de Algemene Ledenvergadering van RTV Quirijn d.d. 27 januari 2014 in het Paviljoen Afwezig met kennisgeving: Danique van Abeelen, José van Abeelen, Ellen de Beer, Alex de Bont, Clementine van

Nadere informatie

Kijk ook eens op de website!

Kijk ook eens op de website! Waar zijn ze gebleven????? Beste tennisliefhebbers, Deze week kreeg ik het verzoek van de voorzitter om een stukje voor het clubblad te schrijven. Waarom ik, dacht ik aanvankelijk, want de laatste keer

Nadere informatie

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 april 2009. Plaats: Tijd: restaurant

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering 2013

Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Dinsdag 8 april 2014 Aanvang 19.45 uur Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert Voorwoord Beste leden en donateurs, Voor u ligt het bekende groene boekje van Plaatselijk Belang

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : 2-B Home,

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2012

Algemene ledenvergadering 2012 2 Agenda voor de ledenvergadering van Multifunctioneel Centrum Boerderij De Schooten op 27 maart 2013 Aanvang 20.00 uur 1. Opening door de voorzitter; 2. Ingekomen stukken en mededelingen; 3. Vaststellen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

1. Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op deze 44 e Algemene Ledenvergadering.

1. Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op deze 44 e Algemene Ledenvergadering. VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013 VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM, gehouden op dinsdag 23 april 2013 in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom Aanwezige bestuursleden:

Nadere informatie

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING opgericht in 1957 gevestigd te Woerden werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard,

Nadere informatie

UITNODIGING Jaarvergadering

UITNODIGING Jaarvergadering UITNODIGING Jaarvergadering Vrijdag 5 maart 2010 Natuur- en Vogelwacht Culemborg Clubhuis "De Ketelvink" Middelcoopstraat 1A 4102 CE Culemborg Triodosbank: 78.14.04.312 K.v.K. te Tiel: 40156764 E: bestuur@nvwc.nl

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie