Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht"

Transcriptie

1 Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014

2 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op de "Balans" en de "Baten en Lasten" Bijlage Samenstelling bestuur per 1januari en 31 december

3 Zorg- en dienstverleninq I L~'L...:Z~~~J; Balans per 31 december 2014 Vaste activa Boekhoudpakket Vlottende activa Voorraden Overige vorderingen Liquide middelen Telling Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Overlopende passiva Crowdfunding Vooruitontvangen contributie 32 Overige overlopende posten Telling

4 Zorg- en dienstverlening van A totz L~'L~Z~~JI~~~ Baten en Lasten over 2014 Werkelijk Begroting Werkelijk Baten Contributies Donaties en Giften Rente Bijdrage ASVZ Telling Lasten Administratie- en bestuurskosten Boekhoudpakket 160 Vergaderkosten Bankkosten Abonnementen / contributies Promotiekosten Jubilea, afscheid e.d Contacten verwanten/woongroep Donaties Verjaardags- en kerstkaarten Diversen Telling Resultaat

5 Zorg- en dienstverleninq I L~VJ~Z~~~;~~ Toelichting op de "Balans" en de "Baten en Lasten" 1 Algemene toelichting 1.1 Algemeen De Ouder-/verwantenvereniging Merwebolder, Lingebolder is opgericht d.d. 22 januari 1977 en heeft ten doel het - mede ten behoeve van haar leden - behartigen en het bevorderen van de belangen van de cliënten van de hierna sub a tot en met c genoemde instellingen en de daarbij behorende woonvoorzieningen, welke door de "Interlevensbeschouwelijke Stichting voor zorg ten behoeve van mensen met een handicap ASVZ", worden geëxploiteerd. Onder cliënten dienen te worden verstaan: a de bewoners die in de locaties 'Merwebolder' te Sliedrecht en 'Lingebolder' te Leerdam daadwerkelijk wonen; b de bewoners van socio-woningen en van andere woonvoorzieningen binnen de regio Dordrecht die onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van ASVZ vallen; c de (verstandelijk) gehandicapten, die niet wonen in een woonvoorziening als genoemd onder a en b, maar wel gebruik maken van voorzieningen binnen de regio Dordrecht die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van ASVZ. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Bij beschikking van 28 december 2009 heeft de Belastingdienst de Ouder-/verwantenvereniging Merwebolder, Lingebolder erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met terugwerkende kracht naar 1januari Hierdoor kunnen contributies en giften aftrekbaar zijn. 1.2 Stelselwijzigingen In 2014 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 4

6 ouder-verwantenveren igi ng L~'=L~Z~~~~~~=--_J 2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 2.1 Algemeen Zorq- en dienstverlening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 2.2 Valuta De in het verslag genoemde cijfers zijn vermeld in euro's en afgerond op hele bedragen. 2.3 Vergelijking met voorgaandjaar De gehanteerde grondslagen van waardering zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand jaar. 2.4 Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 2.5 Eigen vermogen Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld. Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. 5

7 3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 3.1 Algemeen Zorq- en dienstverlening L~VJ~Z~~~I~~~ Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. 3.2 Baten De inkomsten van de vereniging bestaan met name uit ontvangen contributiebijdragen resp. incidentele giften. en vaste 3.3 Lasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 4. Boekhoudpakket BoekhoudpakketKing Per 31 december o Tot in 2014 werd gebruik gemaakt van het boekhoudpakket van de penningmeester, vanaf 2015 is dat niet meer beschikbaar zodat een eigen boekhoudpakket is aangeschaft. 6

8 Zorg- en dienstverlening van A lol Z L~~~Z~~~JI;~ 5. Voorraad promotiemateriaal Balpennen Post-it notitieblokjes T-shirts Per 31 december o De balpennen en Post-it notitieblokjes wordt in verband met de prijs voor ca. 5 jaar aangeschaft, ieder jaar valt er 20% in de kosten. De T-shirts worden in 5 jaar afgeschreven. 6. Overige vorderingen Rente Rabo Bank Onderhoudsabonnement King Per 31 december Liquide middelen Rabo Bank rekening-courant Rabo Bank spaarrekening Per 31 december De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Vereniging. 8. Algemene reserve Stand per 1 januari Saldo boekjaar Stand per 31 december

9 Zorg- en dienstverleninq Z L...--= --= Bestemmingsreserve Stand per 1 januari Saldo boekjaar Stand per 31 december De bestemmingsreserve is bedoeld voor donaties in natura aan de woongroepen resp. speel-o-theek en dagbesteding. 10. Crowdfunding Eind december 2014 is er een actie gestart om de dagbesteding "Het Trefpunt" aan de Neptunuslaan te Dordrecht te helpen bij het inrichten van een snoezelruimte. Hiervoor zijn de lezers van onze Nieuwsbrief gevraagd om een bijdrage te leveren, is een gedeelte van het bedrijfsleven in Dordrecht aangeschreven en zijn Fondsen benaderd. In totaal is nog ca nodig om deze aanvraag te kunnen honoreren. Inmiddels is er reeds ontvangen 149 Per 31 december 149 o 11. Overige Overlopende posten Bankkosten Rabo Bank 4e kwartaal Aangegane verplichtingen (Opdracht voor "Het Trefpunt") Art & Flower representatiekosten Per 31 december Contributies 261 (274) leden hoog tarief C 32,00 34 (37) leden laag tarief f 18,50 5 (8) leden klimtarief 29,

10 ouder-verwantenveren ig ing L~L~l!!!!~~~~_--.J Zorg- en dienstverlening 13. Bijdrage ASVZ ASVZ vind het belangrijk dat wij aangesloten zijn bij een landelijke organisatie en neemt daarom de contributie voor haar rekening. Bestuursleden zijn namens onze Vereniging lid van KansPlus. 14. Abonnementen en Contributies Abonnementen Klik Abonnementen Pluspunt Lidmaatschap KansPlus 15. Contacten Verwanten/woongroep Jaarlijks wordt op aanvraag 10,00 per bewoner van een woongroep verstrekt met als doel het onderhouden van contacten tussen bewoners, personeel en ouders, andere verwanten en vrijwilligers. Niet alle woongroepen maken daar gebruik van. 16. Donaties Boldermanage Revalidatie Tactiele platen, Speel-o-Theek Wii met spellen, F. Willemstraat 3 Trampoline, F. Willemstraat 1 St. Nicolaascadeau's, Colorado 166, 167 Stoelen en ophangbeugels, Revalidatie Gereedschap, Hodeka houtbewerking Monitoren en standaards, Lucky Stars Snoezelapparatuur, Dagbesteding "Het Trefpunt" Verjaardags- en kerstkaarten Al jaren is het gebruikelijk dat alle bewoners van Merwebolder, Lingebolder en de daarbij behorende woningen met hun verjaardag een kaart krijgen. Met kerst krijgen alle woongroepen en relaties een kerstgroet. 9

11 Z Zorg- en dienstverlening L~~~!!!!..~!!:~ J 18. Resultaat Een positief resp. negatief resultaat wordt toegevoegd resp. onttrokken aan de algemene reserve. Giften met een specifiek karakter worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve, terwijl dergelijke bestedingen worden onttrokken aan de bestemmingsreserve. Verdeling resultaat Algemene reserve Bestemmingsreserve Ledenrnutaties llii M ereleden ouders familiel eden/curatoren/mentoren donateurs betalende bezoekvrienden overige bezoekvrienden totaal

12 ouder-verwanlenvereniging Zorg- en dienstverlening Z L~~.!!!!!!!!~~~~_-.J Vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 januari W. van Keulen, voorzitter... ~ ;~<;.~. /' c>: M.R. Wachtberger - Derksen, secretaris N. van Delft, penningmeester J. Haag - den Hartog, lid...~....~ ~~ -../L~..~. G.M. Roem - van der Linden, lid J.J.R. Houtzagers, lid 11

13 Samenstelling bestuur per 1 januari 2014 OVV A ouder-verwantenveren ig ing L..1'L.-.!Z~~~~~~_~ I I Zorq- en dienstverlening Naam De heer M.J.M. Fase De heer W. van Keulen De heer N. van Delft Mevrouw J. Haag - den Hartog Mevrouw G.M. Roem - van der Linden Functie voorzitter secretaris penningmeester lid lid Samenstelling bestuur per 31 december 2014 Naam Functie Aftredend De heer W. van Keulen Mevrouw M.R. Wachtberger - Derksen De heer N. van Delft Mevrouw J. Haag - den Hartog Mevrouw G.M. Roem - van der Linden Mevrouw J.J.R. Houtzagers voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid 2015 (2 e periode) 2018 (l e periode) 2016 (2 e periode) 2016 (3 e periode) 2016 (3 e periode) 2018 (l e periode) 12

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Stichting VSB Vermogensfonds

Stichting VSB Vermogensfonds Stichting VSB Vermogensfonds Jaarverslag 2014 Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 22 april 2015 Utrecht, 22 april 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave VERSLAG

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014 TE JAARREKENING 2013/2014 1 BALANS PER 30 JUNI 2014 ACTIVA 30 juni 2014 30 juni 2013 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren 1.227 2.303 1 Belastingen 2.307 4.027 1 Overige vorderingen en overlopende activa

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Jaarverslag 67 e actiejaar

Jaarverslag 67 e actiejaar Jaarverslag 67 e actiejaar Cefina jaarrekening 2013-2014 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag Bestuur Leden van de Raad van Toezicht Jaarrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013-2014 Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Financieel jaarverslag 2013 Interview Inhoud Rabobank Foundation steunt projecten die mensen helpen een zelfstandig economisch bestaan op te bouwen

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013 IFAA L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere Betreft: Jaarverslag Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax 020-6655797 almere@ifaa.nl

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Inleiding In deze update is getracht de belangrijkste wijzigingen in de Externe Verslaggeving in de Nederlandse

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE MARTINUS

STICHTING HOSPICE MARTINUS STICHTING HOSPICE MARTINUS Er zijn, verlicht JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING... 10 KASSTROOMOVERZICHT... 11 TOELICHTING OP

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie