Drechtsteden. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ter attentie van mw. H. Maagdenberg Postbus LP Den Haag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drechtsteden. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ter attentie van mw. H. Maagdenberg Postbus 90602 2509 LP Den Haag."

Transcriptie

1 Drechtsteden Postbus AP Dordrecht. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ter attentie van mw. H. Maagdenberg Postbus LP Den Haag Bezoekadres Noordendijk RR Dordrecht BNG Telefoon (078) Fax Behandeld door J.C.A. Monster Datum 4 november 2011 Onderwerp zienswijze op de Visie op Zuid-Holland, Ontwerp Actualisering Bijlage(n) - Geacht College, Op 23 augustus 2011 heeft u de Ontwerp Actualisering Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte plus bijbehorende PlanMER vastgesteld. Gedurende de periode van 3 tot en met 31 oktober 2011 bestaat de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. In de zogeheten Bestuurlijke Tafels heeft uw Gedeputeerde regelmatig met de portefeuillehouders RO in onze regio van gedachte gewisseld. Ook ambtelijk heeft regelmatig vooroverleg plaatsgevonden. Deze samenwerking heeft geleid tot een veelal overeenstemmende ambitie tussen de provincie en de Drechtsteden. Op een aantal punten bestaat de wens tot verduidelijking van de zijde van de provincie c.q. tot een iets andere insteek. Hieronder treft u aan een regionale zienswijze, namens de zes de Drechtstedengemeenten op de Ontwerp Actualisering Provinciale Structuurvisie en de Ontwerp Verordening Ruimte. Deze zienswijze bevat een aantal onderwerpen op regionaal niveau alsmede een aantal meer lokale punten. Robellijn Wij zijn zeer verheugd met de opname van de RoBel spoorlijn op het kaartbeeld Duurzame en klimaatbestendige delta Hiermee zijn we wederom een stap dichterbij de realisatie van deze verbinding gekomen, waarmee een oplossing wordt geboden voor de externe veiligheidsproblematiek en vandaaruit tevens voor de verstedelijkingsproblematiek in deze regio. De komende jaren staan we gezamenlijk voor de opgave om ons actief in te blijven zetten voor deze spoorlijn, om de huidige klem op de stedelijke ontwikkeling in de spoorzone in de Drechtsteden om te kunnen zetten en de potenties van deze Stedenbaanlocaties ten volle te kunnen benutten. Sturen op kwaliteit Een belangrijke aanpassing in de actualisering van de PSV is de nieuwe kwaliteitskaart. Deze kwaliteit moet uiteindelijk in gebiedsprofielen worden uitwerkt, waarna in gemeentelijke bestemmingsplannen door middel van een beeldkwaliteitsparagraaf uitwerking aan de gebiedsprofielen moet worden gegeven. In de kwaliteitskaarten zijn erg veel onderwerpen opgenomen, waarbij niet duidelijk is welke waarde aan ieder van deze onderwerpen wordt gegeven en hoe de provincie hierop gaat toetsen. Voor het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch is recent een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Daarmee toont de lagere overheid aan in staat te zijn zelf de kwaliteit in zijn buitengebied te waarborgen. Wij verzoeken u uiteindelijk uw kwaliteitskaart in lijn te brengen met dit beeldkwaliteitsplan. Versterken stedelijk netwerk Alblasserdam / Dordrecht/ Hendrik-Ido-Ambacht / Papendrecht / Sliedrecht / Zwijndrecht Pagina 1 van 6

2 Een belangrijk punt is het vastleggen in deze visie van het stedelijk netwerk, waarbij Dordrecht als Bovenregionaal Centrum wordt benoemd. De met dit beleid beoogde verbetering van de relatie tussen infrastructuur en verstedelijking ondersteunen wij als principe, maar kan ons inziens echter niet los worden gezien van de huidige beperkingen voor stedelijke ontwikkeling als gevolg van de Externe Veiligheidsaspecten. Onder het kopje Functieafstemming tussen verstedelijking en infrastructuur constateert u zelf reeds terecht dat intensivering gepaard moet gaan met verbetering van de milieukwaliteit. Daaronder valt ons inziens niet alleen het terecht genoemde- behoud van de grotere eenheden groen, maar minstens evenzeer de gevolgen van de externe veiligheidsproblematiek op het spoor voor de mogelijkheden tot concentratie van stedelijke functies in het invloedsgebied van het (boven)regionale OV-net. Wij verzoeken u dit in de tekst te laten doorklinken. Ook op de kaart van kantoorontwikkelingslocaties is Dordrecht aangeduid als centrum of stedelijk subcentrum. Dit komt overeen met de huidige positie van Dordrecht. Wij opteren ervoor dat Dordrecht op termijn kan doorgroeien naar bovenregionaal stedelijk centrum. Zowel de regio als de gemeente Dordrecht hebben de ambitie om hogere kennisopleidingen binnen te halen. Uw voorzitter, Commissaris der Koningin de heer Franssen, heeft uitgesproken dit vanuit de provincie te ondersteunen. Wij verzoeken u dan ook de doorgroeimogelijkheid van Dordrecht naar bovenregionaal stedelijk centrum expliciet tot uitdrukking te laten komen in de provinciale structuurvisie. Wonen; strategie en Woonvisie Sturing op aantallen In de tekst van hoofdstuk 7 over Wonen wordt ruimschoots naar de Woonvisie verwezen. De daarin genoemde aantallen en percentages voor de totale nieuwbouwaantallen, voor binnenstedelijk bouwen, voor sociale sector en voor woonmilieus worden hier allemaal nog een keer genoemd. De regionale afstemming daarmee is op zich een goede zaak, maar mag niet leiden tot een te rigide sturing op deze aantallen. In de besprekingen rond de woonvisie is regelmatig aan de orde geweest, dat onze provincie en onze regio niet zozeer een kwantitatief maar vooral een kwalitatief probleem kennen ten aanzien van de woningvoorraad. In de aangegeven wijzigingen op paragraaf van de Provinciale Structuurvisie (blz. 42) is gesteld dat vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief in evenwicht worden gebracht. Wij zouden graag meer nadruk zien op de kwaliteit van woningen gezien de huidige stagnatie in de woningmarkt en de constatering van de provincie dat de kwaliteit van woningen beter kan. Bij de genoemde aantallen zijn diverse kanttekeningen te maken: in de huidige marktsituatie zal de afzet lager zijn dan voorzien, de definiëring en meetwijze van woonmilieus kent zijn beperkingen. De cijfers zijn dan bruikbaar om op hoofdlijnen ambities te formuleren, echter niet geschikt om en détail per bestemmingsplan op te sturen. Aantrekkelijk vestigingsklimaat Vanuit het wonen constateren wij, dat de zuidflank van de Zuidvleugel vooral een probleem heeft met het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In de woonvisie wordt daarvoor de link gelegd met woonmilieus. Dat wordt vooral vertaald in de bouw van soorten woningen op verschillende soorten locaties. Het wordt echter te weinig doorvertaald naar de betekenis van de ontwikkeling binnen andere sectoren voor het woonmilieu: beperking van de overlast van de infrastructuur, meer ruimte voor recreatie en betere verbindingen met het buitengebied voor de stedelijke bewoners, voldoende aanbod van stedelijke voorzieningen. Vanuit het wonen is de algemene eis van 30% bouw in de sociale sector in strijd met het verbeteren van de kwaliteit. In een regio als de Drechtsteden met een woningvoorraad die gekenmerkt wordt door een overmaat aan goedkope en matige woningbouw is een dergelijke eis contraproductief. Overigens hebben de Drechtsteden dan ook een aanvullende afspraak met de provincie gemaakt. Regionale woonvisie De regionale woonvisie is vastgesteld in januari Daarin zijn de laatste cijfers uit de provinciale woonvisie en de herziene structuurvisie niet verwerkt. Toch menen wij, dat onze regionale woonvisie nog voldoende actueel is om te hanteren. De daarin genoemde cijfers voor woningbouw zijn in het licht van de economische crisis te hoog. De ambitie als zodanig handhaven wij en in de praktijk kijken we hoever we kunnen komen. De opmerking dat bestemmingsplannen worden getoetst aan een actuele regionale woonvisie onderstrepen het belang van goede regionale samenwerking zoals we die in de Drechtsteden kennen. Behouden en aantrekken economische clusters Pagina 2 van 6

3 De provincie onderscheidt binnen het provinciaal belang een aantal ambities met accent op kennisontwikkeling en handel. Achter het eerste gedachtepuntje van de vier onderscheiden ambities wordt vermeld: Mainport (Rotterdam). Conform onze inspraakreactie op de SVIR verzoeken wij u hieraan toe te voegen Logistieke Delta. Gelet op de recente bestuurlijke organisatiebrief van min. Donner die deze deltaontwikkeling van Rotterdam-Antwerpen in zijn brief ook expliciet noemt constateren wij dat dit effect begint te krijgen: de deltaontwikkelingen in het gebied Rotterdam-Antwerpen worden in de PSV genoemd. Onder het subkopje Energie-, water- en Deltatechnologie van deze paragraaf wordt terechtgeconstateerd dat de Drechtsteden, tussen haakjes omschreven als bagger en binnenvaart, kansen bieden voor ruimtelijke concentratie van het cluster. De Drechtsteden zien zichzelf echter breder dan alleen bagger en binnenvaart die specifiek worden genoemd: wij maken wezenlijk onderdeel uit van de Mainport Rotterdam, de Logistieke Delta waarin ook de maritieme innovatie een plaats krijgt. Dit gebeurt in de Drechtsteden door middel van Ecoshape en de proeftuin Innovatie. Wij verzoeken u daarom, om aan voornoemde aanduiding 'maritiem' alsmede maritieme innovatie (Ecoschape en proeftuin Innovatie) toe te voegen. Kantorenstrategie Gezien de urgente problematiek op de kantorenmarkt wilt u, anticiperend op de uitwerking van de provinciale kantorenstrategie, zeer terughoudend omgaan met de ontwikkeling van plannen voor nieuwe kantoorlocaties die nog niet zijn vastgelegd in bestemmingsplannen. Dit betekent de inzet op een kaderstellend volumebeleid voor nieuwbouw van kantoren. Bij nieuwe plannen voor kantoren zal de SERladder moeten worden toegepast en moet worden aangegeven hoe deze plannen zich verhouden tot de behoefte aan kantoren op regionaal niveau. Indien na toepassing van de SER-ladder nieuwe kantoorontwikkelingen (met kantoren groter dan 1000 m2 bvo per vestiging) wenselijk zijn, dan kan dat alleen op een beperkt aantal locaties. In zijn algemeenheid, en met het zicht op de vele leegstand en de daarbij behorende problematieken, is ons bestuur van mening dat het goed is dat u zich richt op het beperken van nieuwbouwlocaties voor (solitaire) kantoren. Echter daarbij plaatsen wij vanuit de concrete situatie in de Drechtsteden wel een aantal kanttekeningen. U kiest ervoor de plancapaciteit te concentreren op uitstekende knooppuntlocaties binnen Stedenbaan en Zuidvleugelnet. In de Drechtsteden benoemt u in dit kader de locatie Dordrecht CS. Wij willen u erop wijzen dat deze beleidslijn op dit moment voor de Drechtsteden niet realistisch is en ook voorlopig ook niet realistisch zal worden. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, met de hieraan verbonden externe veiligheidsregels, maakt toevoeging van nieuwe plancapaciteit op locaties direct langs de spoorlijn onmogelijk. Ook transformatie van structureel leegstaande panden langs het spoor is vanwege deze beperking op dit moment niet te realiseren. Dit geldt niet alleen in Dordrecht maar ook in Zwijndrecht. Op termijn is de Robellijn de oplossing om de verstedelijking op stationslocaties mogelijk te maken en de risico's voor onze bevolking te verkleinen. Het kan ons inziens echter niet zo zijn dat de kantoorontwikkeling in de Drechtsteden op slot gaat, totdat de Robellijn is gerealiseerd. Graag gaan wij hierover met u in gesprek. Uw beleid, gericht op het beperken van nieuwbouwlocaties voor solitaire kantoren kan ons inziens niet tot doel hebben om zittende, groeiende ondernemers te beperken in hun uitbreidingsplannen. Het is goed voor Zuid-Holland en zeer belangrijk voor de regio Drechtsteden en de afzonderlijke gemeentes daarbinnen wanneer we in staat zijn om deze bedrijven met kennis en arbeidspotentieel te behouden. Bestaande kantoren mogen volgens de Ontwerp actualisering van de Provinciale Structuurvisie uitbreiden met slechts 10%. Deze beperking tot een groeimogelijkheid van 10% staat op gespannen voet met het behouden van bestaande werkgelegenheid en met de gewenste stimulering van de economie. Ons inziens wordt hiermee onvoldoende rekening gehouden met bedrijven die op een locatie, niet zijnde een kantoorontwikkelingslocatie zoals aangewezen door de provincie, goed op hun plaats zitten en substantieel willen groeien. Wanneer we een dergelijk bedrijf niet kunnen faciliteren in de groei, zal het bedrijf vertrekken naar een groter nieuw kantoor elders. Hierdoor laat het bedrijf een leeg kantoor achter, hetgeen niet de bedoeling kan zijn. Wij verzoeken u meer ruimte te geven om kantoorgebruikers die nu niet zitten op een door de provincie aangewezen kantorenlocatie te faciliteren in hun uitbreidingswensen. In de Verordening is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen waardoor het nieuwe kantoren ook mogelijk worden gemaakt als het gaat om het herbestemmen van onbenutte bouw- en gebruiksmogelijkheden of het bestemmen van kantoren waarvan de planontwikkeling ver gevorderd is en/of waarover bestuurlijke Pagina 3 van 6

4 overeenstemming bestaat. Voorwaarde is dat de kantoren binnen de invloedsfeer van de haltes van StedenbaanPlus liggen. Ook in dit kader wijzen wij u nogmaals op de beperkingen langs de spoorlijn uit oogpunt van externe veiligheid, zoals hierboven aangegeven. Wij verzoeken u met deze specifieke situatie in de Drechtsteden nadrukkelijk rekening te houden. Bodem Evenals de provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Dordrecht de ambitie om mogelijkheden van bodemenergie zo optimaal mogelijk te benutten. Wij zijn blij dat de afweging door middel van het vaststellen van bodemenergieplannen op lokaal niveau plaatsvindt. De provincie richt zich als vergunner van de open WKO systemen primair daarop. Het grote gevaar is dat de gezamenlijke overheden de regie verliezen omdat gesloten WKO systemen niet vergunningsplichtig zijn en het zicht op deze systemen en de effecten op andere systemen er nu niet is. Aanpassingstermijn bestemmingsplannen In de regels van de verordening is opgenomen dat bestemmingsplannen in principe binnen 3 jaar na inwerkingtreding op de verordening moeten worden aangepast. Een driejaarlijkse actualisatie zorgt voor een forse extra werkdruk bovenop de wettelijke 10-jaarlijkse actualisatie. Zeker als de provincie haar verordening jaarlijks blijft actualiseren. Daarnaast hebben burgers en bedrijven in bestemmingsplannen bepaalde rechten verworven. Indien de gemeente deze rechten ontneemt op basis van de provinciale verordening, zal de planschadeclaim bij de gemeente terechtkomen. Ons voorstel is dan ook dat de provincie tracht door middel van inpassingsplannen deze bestemmingen te wijzigen en daarmee ook de planschade als gevolg van aanpassing van de bestemmingsplannen voor haar rekening neemt. Merwedezone Recreatief Knooppunt Sliedrecht Al vrij lang zijn wij met u in gesprek over de wenselijkheid van een recreatief knooppunt in de Merwedezone ten noorden van Sliedrecht. Een recreatief knooppunt te combineren met de uitplaatsing van de bestaande sportvelden naar dit recreatief knooppunt. De gronden van de bestaande sportvelden zijn benodigd als schuifruimte om te komen tot een optimalisering en kwalitatieve afronding van het bestaand stedelijk gebied van de gemeente Sliedrecht. Hierbij gaven wij aan dat het uitplaatsen van de bestaande sportvelden naar dit recreatief knooppunt met name extra mogelijkheden moet bieden voor het uitplaatsen van niet-watergebonden bedrijven van watergebonden locaties naar de plaats waar thans nog de sportvelden zijn gelocaliseerd. Een dergelijk doorschuifeffect biedt tevens extra mogelijkheden voor de vestiging van watergebonden bedrijven op de dan vrijkomende plekken op watergebonden bedrijfslocaties. Door de Drechtsteden wordt deze locatie Stationspark III in de Nota Bedrijvenstrategie Drechtsteden om die reden dan ook als hotspot aangemerkt voor toekomstige bedrijfsterreinontwikkeling. Wij constateren met voldoening dat u in de voorliggende Actualisering dergelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. Specifieke gemeentelijke aandachtspunten Bebouwingscontour Zuidpolder (gemeente Dordrecht) Wij verzoeken u de Zuidpolder in Dordrecht niet langer op te nemen als stedelijk gebied maar als agrarisch gebied. De in het verleden geplande woningbouw zal niet meer plaatsvinden. Overige opmerkingen t.a.v. de Dordtse situatie (gemeente Dordrecht) Conform de vaststellingsovereenkomst over vervroegde sluiting van de afvalstort Derde Merwedehaven verzoeken wij de provincie de realisatie van 4 hectare bedrijfsterrein aan de zuidelijke oever op de functiekaart op te nemen. Verder willen wij u erop wijzen dat op kaart 9 doorsnijdend spoor, verdichte stationsomgeving de stations Zwijndrecht en Dordrecht-Zuid niet meer op de kaart zijn weergegeven. Gelieve dit te herstellen. Leerpark / Gezondheidspark (gemeente Dordrecht) Beide projecten bevatten een programma voor (gethematiseerde) kantoorontwikkeling. Hierover zijn ook afspraken gemaakt met de ontwikkelende partijen (en ook benoemd in de structuurvisie van Dordrecht). Voorts zijn deze locaties opgenomen in het regionale kantorenprogramma, ook na herijking van begin dit Pagina 4 van 6

5 jaar. Beide locaties zijn onderdeel van het regionale kantorenprogramma (herijking 2011). Wij gaan er van uit dat de provincie hiermee instemt. Voorliggende waterkering polder Nieuwland (gemeente Alblasserdam) De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 26 april 2011 het bestemmingsplan Containertransferium Alblasserdam vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een containertransferium met ingekaste kade zoals overeengekomen in de mede door de provincie getekende Overeenkomst uitwerking locatiekeuze Containertransferium (dd. 29 juni 2009). Voor de bouw van deze kade zijn tevens afspraken gemaakt met het waterschap Rivierenland. Deze afspraken zijn vastgelegd in de voor de kade benodigde en op 11 augustus jl. door Rijkswaterstaat afgegeven Watervergunning (nr A.wtw2938). Hierin is onder meer de verlegging van de voorliggende waterkering in opgenomen. Deze ligging is na bouw van de kade niet meer volledig conform uw aanduiding op de gewijzigde kaart Regionale keringen zoals weergegeven in bijlage 8 (Overig kaartwijzigingen Verordening ontwerp herziening 2011) onder 1801 Alblasserdam, polder Nieuwland. Wij verzoeken u de aanduiding aan te passen aan de plankaart van het bestemmingsplan Containertransferium Alblasserdam (NL.IMRO.0482.bpcontainalblas063-Vg01). Op deze plankaart is de kering zelf niet specifiek aangegeven, deze ligt echter voor het volledige plangebied op 25 meter van de oostelijke begrenzing van de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering. Overgangsregeling wijziging beleid Nieuwe Landgoederen (gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht) De evaluatie van het landgoederenbeleid vormt aanleiding tot het wijzigen van dit beleid. Een beeldkwaliteits-paragraaf over de inrichting van het landgoedpark en vormgeving van het landgoedhuis en een privaatrechtelijke overeenkomst met kettingbeding tussen gemeente en landgoedeigenaar over beheer worden in de Verordening Ruimte verplicht gesteld. De kwaliteitskaart met bijbehorende gebiedsprofielen wordt richtinggevend voor de uitwerking van ruimtelijke kwaliteit op een nieuw landgoed. De gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht werken ieder aan een particulier initiatief om een landgoed te realiseren op basis van de vigerende landgoederenregeling en de vigerende structuurvisie. De wijziging van het beleid voor wat betreft de plicht tot het opstellen van een gebiedsprofiel voor Nieuwe Landgoederen dreigt dit al ingezette proces enigszins te frustreren. Omdat wij beschikken over een gemeentelijke structuurvisie waarbinnen een landgoed past en omdat een landgoed ook prima aansluit op de ambities van het programma Deltapoort, zijn wij niet overtuigd van de meerwaarde van het opstellen van een gebiedsprofiel en vrezen wij vertraging in het proces om tot de gewenste ontwikkeling te komen. Wij verzoeken u dan ook om de wijzigingen pas te laten gelden voor initiatieven die na vaststelling van de tweede herziening van de Provinciale Structuurvisie 2011 zijn binnengekomen bij de gemeenten. Met als ijkmoment het in behandeling nemen van een ingediend project/plan voor een nieuw landgoed door de betreffende gemeente. Wij verzoeken u daarom een overgangsregeling op te nemen; niet alleen voor dit geval, maar ook in meer algemene zin voor processen die reeds gestart zijn onder het regime van de thans vigerende Provinciale Structuurvisie. Wonen en veiligheidscontour (gemeente Zwijndrecht) Geconstateerd wordt dat de provincie de ambitie heeft om zoveel mogelijk van de woningbouw te concentreren rond de stations van StedenbaanPlus. Wij onderschrijven deze ambitie. We vragen echter wel in dit kader aandacht voor de beperkingen voortvloeiend uit de veiligheidscontour spoor en het al hoge groepsrisico in Zwijndrecht. We stellen voor dat in de uitvoeringsstrategie verder wordt gewerkt aan een oplossing. Kijfhoek: externe Veiligheid (gemeente Zwijndrecht) Inmiddels zijn er de nodige stappen ondernomen om de externe veiligheid rond het rangeerterrein Kijfhoek te borgen. Bovendien zijn de gemeenten binnen het invloedsgebied van het rangeerterrein met elkaar in gesprek over de beheersing van het groepsrisico vanwege het rangeerterrein. Graag zouden wij op dit punt een standpunt van de provincie terugzien over de mogelijkheden die dit biedt voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen de invloedsfeer van het rangeerterrein. Duurzame energie: alternatieve energiebronnen (gemeente Zwijndrecht) Het beleid van de provincie rondom duurzame energie richt zich met name op windenergie en bodemenergie. Wij verzoeken u om ook aandacht te hebben voor andere vormen van duurzame energie zoals zonne-energie. Pagina 5 van 6

6 Graag refereren wij aan de brief die wij aan u verzonden hebben d.d. 11 augustus De gemeente Zwijndrecht stimuleert het gebruik van duurzame energiebronnen lokaal en regionaal. Wij onderschrijven het belang van inzet op alternatieve energiebronnen en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat de plaatsing van windmolens op de gekozen locaties Groote Lindt en Kijfhoek problematisch is omdat dit tot inpassingsproblemen leidt. Wij stellen u voor om deze potentiële locatie voor windenergie te herzien. Tot zover onze zienswijze op de Ontwerp Actualisering 2011 van de Visie op Zuid-Holland. Uiteraard zijn wij bereid deze zonodig nader toe te lichten en met u te bespreken, bijvoorbeeld tijdens een van de Bestuurlijke Tafels. Hoogachtend, het Drechtstedenbestuur, M.J.A. van Bijnen plaatsvervangend secretaris drs. A.A.M. Brok voorzitter Pagina 6 van 6

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT 1 PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Pythagoraslaan 101 3508 TH Utrecht Datum: 1 oktober 2009 Ons kenmerk: PCL 2009/05

Nadere informatie

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: T.a.v.: Onderwerp: Gemeente Papendrecht Mevr. M.A.G. van t Verlaat Toetsing ontwikkeling Land van Matena

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA Reactienota Zienswijzen Bestemmingsplan Harlingen - Ludinga Code 071905 / 19-11-14 GEMEENTE HARLINGEN 071905 / 19-11-14 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode:

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode: Alblasserdam Bedrijventerrein Jonker nota zienswijzen identificatie planstatus identificatiecode: datum: 102.13942.00 01-09-2009 opdrachtleider: opdrachtgever: mr. S. Lamkadmi gemeente Alblasserdam A.005/02

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Provincie als regisseur kantorenmarkt

Provincie als regisseur kantorenmarkt Provincie als regisseur kantorenmarkt Spielburg of scheidsrechter? Inhoud: een concurrerend vestigingsmilieu voor kantoren met een evenwichtige vraagaanbod situatie (kwantitatief en kwalitatief) Regels:

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland 12.008525 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Zijpe Postbus 5 1 750 AA SCHAGERBRUG Gemeente Zijpe 7 6 SEP ZQti ingekomen: * ^Gedeputeerde Statf n Behandelaar:

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015. Documentnummer : 2015.0.055.926. Zaaknummer: 2014-11-00464

Raadsvoorstel. Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015. Documentnummer : 2015.0.055.926. Zaaknummer: 2014-11-00464 Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015 Documentnummer : 2015.0.055.926 Zaaknummer: 2014-11-00464 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Geluidszone industrieterrein Arnhem Noord

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening

Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening Gemeente Eersel team Ruimte afdeling Ontwikkeling juli 2012 ZIENSWIJZEN Het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Nota van B&W Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A. Breuer - Linschooten Telefoon 5113541 E-mail: a.breuer@haarlem.nl

Nadere informatie

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied.

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. 1. Inleiding Deze Toelichting baseert zich op het inpassingsplan Greenportlane, zoals

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. ... 4-9-2012.. Rib-nr. 2012-86..

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. ... 4-9-2012.. Rib-nr. 2012-86.. Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Reg.nr. 2012/14233 B&W d.d. START 4 september 2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

voortgang beleidskeuzes kantorenmarkt Zuid-Holland Stec Groep 18 september 2013 Esther Geuting

voortgang beleidskeuzes kantorenmarkt Zuid-Holland Stec Groep 18 september 2013 Esther Geuting voortgang beleidskeuzes kantorenmarkt Zuid-Holland Stec Groep 18 september 2013 Esther Geuting voortgang gebiedsgerichte aanpak kantorenmarkt Zuid-Holland bespreken gebiedsgerichte aanpak en voorstal gebiedslabels

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland

Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Ondertekend door Gedeputeerde Staten, de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, en de acht Regionale Samenwerkingsverbanden,

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Toelichting provinciale ruimtelijke prodecures n.a.v. beëindiging Procesconvenant Ruimtelijke Ordening Zuid- Holland

Gedeputeerde Staten. Toelichting provinciale ruimtelijke prodecures n.a.v. beëindiging Procesconvenant Ruimtelijke Ordening Zuid- Holland Gedeputeerde Staten Contact ir. A.I. Koffeman T 070-441 82 71 ai.koffeman@pzh.nl K.P. Spannenburg T 070-441 80 82 kp.spannenburg@pzh.nl Aan: - De colleges van Burgemeester en Wethouders van alle Zuid-Hollandse

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Bestemmingsplan : Zuilichem, t Boske Behorend bij raadsbesluit : 26 september 2013 I. Procedure ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied'

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied' Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00035* GR16.00035 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 6 april 2016 Agendanummer 8 Datum Raad 20 april 2016 Agendanummer

Nadere informatie

Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Winsum en milieueffectrapport (MER).

Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Winsum en milieueffectrapport (MER). Agendanummer: 2 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar H. Emons, 0595 447781 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Emons) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Bestemmingsplan

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Binnenstad in ontwikkeling. VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling

Binnenstad in ontwikkeling. VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling Binnenstad in ontwikkeling VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling Inhoud Nieuwe marktsituatie: Richting Kiezen Ambities en gebiedsopgaven Binnenstad en Schil Ondersteunen

Nadere informatie

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004 As Leiden - Katwijk As Leiden - Katwijk Plan van Aanpak Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland 13 september 2004 Het gebied De opgave komt uit: - Programma van Afspraken ( 2002, Duin&Bollenstreek,

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro. Concept- ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat

Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro. Concept- ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro Concept- ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat Gemeente Zoetermeer Afdeling Stadsontwikkeling Februari 2013 1 Op 18 september 2012

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden Raadsvoorstel Raadsvergadering : 27 april 2011 Agendapunt : Nummer : Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan "Nieuwebrug-Lier 6" Portefeuillehouder : J. Benedictus Behandeld in commissie : wonen en werken

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

*748887* Statenvoorstel. Aan: Provinciale Staten. Onderwerp: Verordening Groenblauwe zone. 1. Beslispunten:

*748887* Statenvoorstel. Aan: Provinciale Staten. Onderwerp: Verordening Groenblauwe zone. 1. Beslispunten: ** Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Verordening Groenblauwe zone 1. Beslispunten: 1. De ontvangen 'opmerkingen' in behandeling te nemen. 2. De antwoordnota vast te stellen. 3. De Verordening groenblauwe

Nadere informatie

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek gemeente Roermond Verslag inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinzone Roerstreek februari 2013 Het voorontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinzone Roerstreel

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013 gemeentebestuur,..,.. r^fw Postbus 15 PURMEREND JSj 1440 AA Purmerend V telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend VERZONDEN

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is,

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, BIJLAGE ONTWERPBESLUIT De Regioraad van de stadsregio Rotterdam, overwegende dat ; een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, de regioraad op 23 juni 2004 het regionaal beleidskader

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening

Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening bestemmingsplan Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening (vastgesteld) 2 bestemmingsplan Bestemmingsplan

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 28 juli 2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Voorstel Divinvest herinrichting sportcomplex VV Jisp Programma 3: Maatschappelijke

Nadere informatie

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken Gemeente Südwest-Fryslan Raadsvoorstel gemeente Südwest-Fryslan Ons nummer: R14.000175 llllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Onderwerp Bestemmingsplan Kilewierwei 1 in Tirns Raadsvergadering

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

gelet op het Woonplan 2013-2023, vastgesteld door de gemeenteraad van Haren op 30 september 2013;

gelet op het Woonplan 2013-2023, vastgesteld door de gemeenteraad van Haren op 30 september 2013; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelet op het Woonplan 2013-2023, vastgesteld door de gemeenteraad van Haren op 30 september 2013; overwegende dat het vanwege regionale

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Colleges van B&W van de Zuid-Hollandse gemeenten

Gedeputeerde Staten. Colleges van B&W van de Zuid-Hollandse gemeenten Gedeputeerde Staten Contact dhr. K.Spannenburg T 070-4418082 E kp.spannenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LPDen Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum Colleges van B&W van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Nota vooroverleg en ambtshalve aanpassingen voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Kerensheide

Nota vooroverleg en ambtshalve aanpassingen voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Kerensheide Nota vooroverleg en ambtshalve aanpassingen voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Kerensheide 1. Inleiding Op 12 augustus 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein

Nadere informatie

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg ontwerpbestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening an Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem"

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.101.295 Zaaknummer 2015-07-00870 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem" Voorstel 1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Motorcrossterrein

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

In reactie op uw verzoek van 10 november 2011 namens uw cliënt de heer De Beer, waarin u

In reactie op uw verzoek van 10 november 2011 namens uw cliënt de heer De Beer, waarin u BIJLAGE 2 ABAB Vastgoedadvies B.V. Onze referentie: AZ09/000481-UA12/09987 T.a.v, De lieer 3. Lauwerijssen Postbus 10085 uw referentie: 5000 JB TILBURG Behandelaar: S.W. Vergeer-de Smit Telefoonnummer:

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - 5 april 2011 Beantwoorden VVDvragen van 17 feb. ivm VObplan Groene Kruisweg-metrogebied. 96087 Het college Controller

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 -

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 - Windenergie met beleid Brief aan de raadsleden - 1 - 8 juli, 2009 Geachte raadsleden, De behandeling van het agendapunten windenergie zoals recent heeft plaatsgevonden in de commissievergadering Fysieke

Nadere informatie

Delft - TNO Algemeen AM-003094 Ontwikkelingscombinatie Watertuinen van Delft CV. Gemeenteraad Gemeente Delft Postbus 78 2600 ME DELFT

Delft - TNO Algemeen AM-003094 Ontwikkelingscombinatie Watertuinen van Delft CV. Gemeenteraad Gemeente Delft Postbus 78 2600 ME DELFT Delft - TNO Algemeen AM-003094 p/a Ptolemaeuslaan 80 Postbus 4052 3502 HB UTRECHT T 030 6097222 Gemeenteraad Gemeente Delft Postbus 78 2600 ME DELFT Uw referentie Geachte Gemeenteraad, Naar aanleiding

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Onderstaand schema bevat de wijzigingen inzake plandeel Lindonk TOELICHTING

Onderstaand schema bevat de wijzigingen inzake plandeel Lindonk TOELICHTING Staat van wijzigingen van het ontwerp bestemmingsplan: 'Actualisatie BP Buitengebied, 1 e herziening Mattemburgh + Boerderij Lindonk', naar raadsvoorstel: De wijzigingen houden allereerst in dat de toelichting,

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Het Plaatje Sliedrecht

Het Plaatje Sliedrecht Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex Beeldkwaliteitsplan Plaatje 09 08 2010 rboi adviseurs ruimtelijke ordening 1 2 Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 16 juli 2009 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het opstarten van de inspraakprocedure voor de Structuurvisie Wonen conform de gemeentelijke

Nadere informatie

Delegatiebesluit verkoop provinciale eigendommen in Stationsgebied te Middelburg

Delegatiebesluit verkoop provinciale eigendommen in Stationsgebied te Middelburg &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH 9HUNHHU HQ 9HUYRHU *HGHSXWHHUGH EHODVW PHW EHKDQGHOLQJ J.I. Hennekeij YHUJDGHULQJ 36: 30 juni 2000 QU: I&V - 224 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 25 april 2000 2QGHUZHUS verkoop

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Maart 2015 Nummer 6773 Onderwerp Beleidsregel groepsrisicoverantwoording in inpassingsplannen 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel

Nadere informatie

Nota beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk II

Nota beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk II Nota beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk II Het ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk II (met de daarop betrekking hebbende stukken) heeft overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Zaaknummer: 1142827 Sliedrecht, 18 maart 2014

Zaaknummer: 1142827 Sliedrecht, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1142827 Sliedrecht, 18 maart 2014 Onderwerp: Aanvraag provinciale ontheffing ten behoeve van principeverzoek bouwplan Verheij Integrale

Nadere informatie