Drechtsteden. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ter attentie van mw. H. Maagdenberg Postbus LP Den Haag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drechtsteden. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ter attentie van mw. H. Maagdenberg Postbus 90602 2509 LP Den Haag."

Transcriptie

1 Drechtsteden Postbus AP Dordrecht. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ter attentie van mw. H. Maagdenberg Postbus LP Den Haag Bezoekadres Noordendijk RR Dordrecht BNG Telefoon (078) Fax Behandeld door J.C.A. Monster Datum 4 november 2011 Onderwerp zienswijze op de Visie op Zuid-Holland, Ontwerp Actualisering Bijlage(n) - Geacht College, Op 23 augustus 2011 heeft u de Ontwerp Actualisering Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte plus bijbehorende PlanMER vastgesteld. Gedurende de periode van 3 tot en met 31 oktober 2011 bestaat de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. In de zogeheten Bestuurlijke Tafels heeft uw Gedeputeerde regelmatig met de portefeuillehouders RO in onze regio van gedachte gewisseld. Ook ambtelijk heeft regelmatig vooroverleg plaatsgevonden. Deze samenwerking heeft geleid tot een veelal overeenstemmende ambitie tussen de provincie en de Drechtsteden. Op een aantal punten bestaat de wens tot verduidelijking van de zijde van de provincie c.q. tot een iets andere insteek. Hieronder treft u aan een regionale zienswijze, namens de zes de Drechtstedengemeenten op de Ontwerp Actualisering Provinciale Structuurvisie en de Ontwerp Verordening Ruimte. Deze zienswijze bevat een aantal onderwerpen op regionaal niveau alsmede een aantal meer lokale punten. Robellijn Wij zijn zeer verheugd met de opname van de RoBel spoorlijn op het kaartbeeld Duurzame en klimaatbestendige delta Hiermee zijn we wederom een stap dichterbij de realisatie van deze verbinding gekomen, waarmee een oplossing wordt geboden voor de externe veiligheidsproblematiek en vandaaruit tevens voor de verstedelijkingsproblematiek in deze regio. De komende jaren staan we gezamenlijk voor de opgave om ons actief in te blijven zetten voor deze spoorlijn, om de huidige klem op de stedelijke ontwikkeling in de spoorzone in de Drechtsteden om te kunnen zetten en de potenties van deze Stedenbaanlocaties ten volle te kunnen benutten. Sturen op kwaliteit Een belangrijke aanpassing in de actualisering van de PSV is de nieuwe kwaliteitskaart. Deze kwaliteit moet uiteindelijk in gebiedsprofielen worden uitwerkt, waarna in gemeentelijke bestemmingsplannen door middel van een beeldkwaliteitsparagraaf uitwerking aan de gebiedsprofielen moet worden gegeven. In de kwaliteitskaarten zijn erg veel onderwerpen opgenomen, waarbij niet duidelijk is welke waarde aan ieder van deze onderwerpen wordt gegeven en hoe de provincie hierop gaat toetsen. Voor het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch is recent een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Daarmee toont de lagere overheid aan in staat te zijn zelf de kwaliteit in zijn buitengebied te waarborgen. Wij verzoeken u uiteindelijk uw kwaliteitskaart in lijn te brengen met dit beeldkwaliteitsplan. Versterken stedelijk netwerk Alblasserdam / Dordrecht/ Hendrik-Ido-Ambacht / Papendrecht / Sliedrecht / Zwijndrecht Pagina 1 van 6

2 Een belangrijk punt is het vastleggen in deze visie van het stedelijk netwerk, waarbij Dordrecht als Bovenregionaal Centrum wordt benoemd. De met dit beleid beoogde verbetering van de relatie tussen infrastructuur en verstedelijking ondersteunen wij als principe, maar kan ons inziens echter niet los worden gezien van de huidige beperkingen voor stedelijke ontwikkeling als gevolg van de Externe Veiligheidsaspecten. Onder het kopje Functieafstemming tussen verstedelijking en infrastructuur constateert u zelf reeds terecht dat intensivering gepaard moet gaan met verbetering van de milieukwaliteit. Daaronder valt ons inziens niet alleen het terecht genoemde- behoud van de grotere eenheden groen, maar minstens evenzeer de gevolgen van de externe veiligheidsproblematiek op het spoor voor de mogelijkheden tot concentratie van stedelijke functies in het invloedsgebied van het (boven)regionale OV-net. Wij verzoeken u dit in de tekst te laten doorklinken. Ook op de kaart van kantoorontwikkelingslocaties is Dordrecht aangeduid als centrum of stedelijk subcentrum. Dit komt overeen met de huidige positie van Dordrecht. Wij opteren ervoor dat Dordrecht op termijn kan doorgroeien naar bovenregionaal stedelijk centrum. Zowel de regio als de gemeente Dordrecht hebben de ambitie om hogere kennisopleidingen binnen te halen. Uw voorzitter, Commissaris der Koningin de heer Franssen, heeft uitgesproken dit vanuit de provincie te ondersteunen. Wij verzoeken u dan ook de doorgroeimogelijkheid van Dordrecht naar bovenregionaal stedelijk centrum expliciet tot uitdrukking te laten komen in de provinciale structuurvisie. Wonen; strategie en Woonvisie Sturing op aantallen In de tekst van hoofdstuk 7 over Wonen wordt ruimschoots naar de Woonvisie verwezen. De daarin genoemde aantallen en percentages voor de totale nieuwbouwaantallen, voor binnenstedelijk bouwen, voor sociale sector en voor woonmilieus worden hier allemaal nog een keer genoemd. De regionale afstemming daarmee is op zich een goede zaak, maar mag niet leiden tot een te rigide sturing op deze aantallen. In de besprekingen rond de woonvisie is regelmatig aan de orde geweest, dat onze provincie en onze regio niet zozeer een kwantitatief maar vooral een kwalitatief probleem kennen ten aanzien van de woningvoorraad. In de aangegeven wijzigingen op paragraaf van de Provinciale Structuurvisie (blz. 42) is gesteld dat vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief in evenwicht worden gebracht. Wij zouden graag meer nadruk zien op de kwaliteit van woningen gezien de huidige stagnatie in de woningmarkt en de constatering van de provincie dat de kwaliteit van woningen beter kan. Bij de genoemde aantallen zijn diverse kanttekeningen te maken: in de huidige marktsituatie zal de afzet lager zijn dan voorzien, de definiëring en meetwijze van woonmilieus kent zijn beperkingen. De cijfers zijn dan bruikbaar om op hoofdlijnen ambities te formuleren, echter niet geschikt om en détail per bestemmingsplan op te sturen. Aantrekkelijk vestigingsklimaat Vanuit het wonen constateren wij, dat de zuidflank van de Zuidvleugel vooral een probleem heeft met het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In de woonvisie wordt daarvoor de link gelegd met woonmilieus. Dat wordt vooral vertaald in de bouw van soorten woningen op verschillende soorten locaties. Het wordt echter te weinig doorvertaald naar de betekenis van de ontwikkeling binnen andere sectoren voor het woonmilieu: beperking van de overlast van de infrastructuur, meer ruimte voor recreatie en betere verbindingen met het buitengebied voor de stedelijke bewoners, voldoende aanbod van stedelijke voorzieningen. Vanuit het wonen is de algemene eis van 30% bouw in de sociale sector in strijd met het verbeteren van de kwaliteit. In een regio als de Drechtsteden met een woningvoorraad die gekenmerkt wordt door een overmaat aan goedkope en matige woningbouw is een dergelijke eis contraproductief. Overigens hebben de Drechtsteden dan ook een aanvullende afspraak met de provincie gemaakt. Regionale woonvisie De regionale woonvisie is vastgesteld in januari Daarin zijn de laatste cijfers uit de provinciale woonvisie en de herziene structuurvisie niet verwerkt. Toch menen wij, dat onze regionale woonvisie nog voldoende actueel is om te hanteren. De daarin genoemde cijfers voor woningbouw zijn in het licht van de economische crisis te hoog. De ambitie als zodanig handhaven wij en in de praktijk kijken we hoever we kunnen komen. De opmerking dat bestemmingsplannen worden getoetst aan een actuele regionale woonvisie onderstrepen het belang van goede regionale samenwerking zoals we die in de Drechtsteden kennen. Behouden en aantrekken economische clusters Pagina 2 van 6

3 De provincie onderscheidt binnen het provinciaal belang een aantal ambities met accent op kennisontwikkeling en handel. Achter het eerste gedachtepuntje van de vier onderscheiden ambities wordt vermeld: Mainport (Rotterdam). Conform onze inspraakreactie op de SVIR verzoeken wij u hieraan toe te voegen Logistieke Delta. Gelet op de recente bestuurlijke organisatiebrief van min. Donner die deze deltaontwikkeling van Rotterdam-Antwerpen in zijn brief ook expliciet noemt constateren wij dat dit effect begint te krijgen: de deltaontwikkelingen in het gebied Rotterdam-Antwerpen worden in de PSV genoemd. Onder het subkopje Energie-, water- en Deltatechnologie van deze paragraaf wordt terechtgeconstateerd dat de Drechtsteden, tussen haakjes omschreven als bagger en binnenvaart, kansen bieden voor ruimtelijke concentratie van het cluster. De Drechtsteden zien zichzelf echter breder dan alleen bagger en binnenvaart die specifiek worden genoemd: wij maken wezenlijk onderdeel uit van de Mainport Rotterdam, de Logistieke Delta waarin ook de maritieme innovatie een plaats krijgt. Dit gebeurt in de Drechtsteden door middel van Ecoshape en de proeftuin Innovatie. Wij verzoeken u daarom, om aan voornoemde aanduiding 'maritiem' alsmede maritieme innovatie (Ecoschape en proeftuin Innovatie) toe te voegen. Kantorenstrategie Gezien de urgente problematiek op de kantorenmarkt wilt u, anticiperend op de uitwerking van de provinciale kantorenstrategie, zeer terughoudend omgaan met de ontwikkeling van plannen voor nieuwe kantoorlocaties die nog niet zijn vastgelegd in bestemmingsplannen. Dit betekent de inzet op een kaderstellend volumebeleid voor nieuwbouw van kantoren. Bij nieuwe plannen voor kantoren zal de SERladder moeten worden toegepast en moet worden aangegeven hoe deze plannen zich verhouden tot de behoefte aan kantoren op regionaal niveau. Indien na toepassing van de SER-ladder nieuwe kantoorontwikkelingen (met kantoren groter dan 1000 m2 bvo per vestiging) wenselijk zijn, dan kan dat alleen op een beperkt aantal locaties. In zijn algemeenheid, en met het zicht op de vele leegstand en de daarbij behorende problematieken, is ons bestuur van mening dat het goed is dat u zich richt op het beperken van nieuwbouwlocaties voor (solitaire) kantoren. Echter daarbij plaatsen wij vanuit de concrete situatie in de Drechtsteden wel een aantal kanttekeningen. U kiest ervoor de plancapaciteit te concentreren op uitstekende knooppuntlocaties binnen Stedenbaan en Zuidvleugelnet. In de Drechtsteden benoemt u in dit kader de locatie Dordrecht CS. Wij willen u erop wijzen dat deze beleidslijn op dit moment voor de Drechtsteden niet realistisch is en ook voorlopig ook niet realistisch zal worden. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, met de hieraan verbonden externe veiligheidsregels, maakt toevoeging van nieuwe plancapaciteit op locaties direct langs de spoorlijn onmogelijk. Ook transformatie van structureel leegstaande panden langs het spoor is vanwege deze beperking op dit moment niet te realiseren. Dit geldt niet alleen in Dordrecht maar ook in Zwijndrecht. Op termijn is de Robellijn de oplossing om de verstedelijking op stationslocaties mogelijk te maken en de risico's voor onze bevolking te verkleinen. Het kan ons inziens echter niet zo zijn dat de kantoorontwikkeling in de Drechtsteden op slot gaat, totdat de Robellijn is gerealiseerd. Graag gaan wij hierover met u in gesprek. Uw beleid, gericht op het beperken van nieuwbouwlocaties voor solitaire kantoren kan ons inziens niet tot doel hebben om zittende, groeiende ondernemers te beperken in hun uitbreidingsplannen. Het is goed voor Zuid-Holland en zeer belangrijk voor de regio Drechtsteden en de afzonderlijke gemeentes daarbinnen wanneer we in staat zijn om deze bedrijven met kennis en arbeidspotentieel te behouden. Bestaande kantoren mogen volgens de Ontwerp actualisering van de Provinciale Structuurvisie uitbreiden met slechts 10%. Deze beperking tot een groeimogelijkheid van 10% staat op gespannen voet met het behouden van bestaande werkgelegenheid en met de gewenste stimulering van de economie. Ons inziens wordt hiermee onvoldoende rekening gehouden met bedrijven die op een locatie, niet zijnde een kantoorontwikkelingslocatie zoals aangewezen door de provincie, goed op hun plaats zitten en substantieel willen groeien. Wanneer we een dergelijk bedrijf niet kunnen faciliteren in de groei, zal het bedrijf vertrekken naar een groter nieuw kantoor elders. Hierdoor laat het bedrijf een leeg kantoor achter, hetgeen niet de bedoeling kan zijn. Wij verzoeken u meer ruimte te geven om kantoorgebruikers die nu niet zitten op een door de provincie aangewezen kantorenlocatie te faciliteren in hun uitbreidingswensen. In de Verordening is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen waardoor het nieuwe kantoren ook mogelijk worden gemaakt als het gaat om het herbestemmen van onbenutte bouw- en gebruiksmogelijkheden of het bestemmen van kantoren waarvan de planontwikkeling ver gevorderd is en/of waarover bestuurlijke Pagina 3 van 6

4 overeenstemming bestaat. Voorwaarde is dat de kantoren binnen de invloedsfeer van de haltes van StedenbaanPlus liggen. Ook in dit kader wijzen wij u nogmaals op de beperkingen langs de spoorlijn uit oogpunt van externe veiligheid, zoals hierboven aangegeven. Wij verzoeken u met deze specifieke situatie in de Drechtsteden nadrukkelijk rekening te houden. Bodem Evenals de provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Dordrecht de ambitie om mogelijkheden van bodemenergie zo optimaal mogelijk te benutten. Wij zijn blij dat de afweging door middel van het vaststellen van bodemenergieplannen op lokaal niveau plaatsvindt. De provincie richt zich als vergunner van de open WKO systemen primair daarop. Het grote gevaar is dat de gezamenlijke overheden de regie verliezen omdat gesloten WKO systemen niet vergunningsplichtig zijn en het zicht op deze systemen en de effecten op andere systemen er nu niet is. Aanpassingstermijn bestemmingsplannen In de regels van de verordening is opgenomen dat bestemmingsplannen in principe binnen 3 jaar na inwerkingtreding op de verordening moeten worden aangepast. Een driejaarlijkse actualisatie zorgt voor een forse extra werkdruk bovenop de wettelijke 10-jaarlijkse actualisatie. Zeker als de provincie haar verordening jaarlijks blijft actualiseren. Daarnaast hebben burgers en bedrijven in bestemmingsplannen bepaalde rechten verworven. Indien de gemeente deze rechten ontneemt op basis van de provinciale verordening, zal de planschadeclaim bij de gemeente terechtkomen. Ons voorstel is dan ook dat de provincie tracht door middel van inpassingsplannen deze bestemmingen te wijzigen en daarmee ook de planschade als gevolg van aanpassing van de bestemmingsplannen voor haar rekening neemt. Merwedezone Recreatief Knooppunt Sliedrecht Al vrij lang zijn wij met u in gesprek over de wenselijkheid van een recreatief knooppunt in de Merwedezone ten noorden van Sliedrecht. Een recreatief knooppunt te combineren met de uitplaatsing van de bestaande sportvelden naar dit recreatief knooppunt. De gronden van de bestaande sportvelden zijn benodigd als schuifruimte om te komen tot een optimalisering en kwalitatieve afronding van het bestaand stedelijk gebied van de gemeente Sliedrecht. Hierbij gaven wij aan dat het uitplaatsen van de bestaande sportvelden naar dit recreatief knooppunt met name extra mogelijkheden moet bieden voor het uitplaatsen van niet-watergebonden bedrijven van watergebonden locaties naar de plaats waar thans nog de sportvelden zijn gelocaliseerd. Een dergelijk doorschuifeffect biedt tevens extra mogelijkheden voor de vestiging van watergebonden bedrijven op de dan vrijkomende plekken op watergebonden bedrijfslocaties. Door de Drechtsteden wordt deze locatie Stationspark III in de Nota Bedrijvenstrategie Drechtsteden om die reden dan ook als hotspot aangemerkt voor toekomstige bedrijfsterreinontwikkeling. Wij constateren met voldoening dat u in de voorliggende Actualisering dergelijke ontwikkelingen mogelijk maakt. Specifieke gemeentelijke aandachtspunten Bebouwingscontour Zuidpolder (gemeente Dordrecht) Wij verzoeken u de Zuidpolder in Dordrecht niet langer op te nemen als stedelijk gebied maar als agrarisch gebied. De in het verleden geplande woningbouw zal niet meer plaatsvinden. Overige opmerkingen t.a.v. de Dordtse situatie (gemeente Dordrecht) Conform de vaststellingsovereenkomst over vervroegde sluiting van de afvalstort Derde Merwedehaven verzoeken wij de provincie de realisatie van 4 hectare bedrijfsterrein aan de zuidelijke oever op de functiekaart op te nemen. Verder willen wij u erop wijzen dat op kaart 9 doorsnijdend spoor, verdichte stationsomgeving de stations Zwijndrecht en Dordrecht-Zuid niet meer op de kaart zijn weergegeven. Gelieve dit te herstellen. Leerpark / Gezondheidspark (gemeente Dordrecht) Beide projecten bevatten een programma voor (gethematiseerde) kantoorontwikkeling. Hierover zijn ook afspraken gemaakt met de ontwikkelende partijen (en ook benoemd in de structuurvisie van Dordrecht). Voorts zijn deze locaties opgenomen in het regionale kantorenprogramma, ook na herijking van begin dit Pagina 4 van 6

5 jaar. Beide locaties zijn onderdeel van het regionale kantorenprogramma (herijking 2011). Wij gaan er van uit dat de provincie hiermee instemt. Voorliggende waterkering polder Nieuwland (gemeente Alblasserdam) De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 26 april 2011 het bestemmingsplan Containertransferium Alblasserdam vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een containertransferium met ingekaste kade zoals overeengekomen in de mede door de provincie getekende Overeenkomst uitwerking locatiekeuze Containertransferium (dd. 29 juni 2009). Voor de bouw van deze kade zijn tevens afspraken gemaakt met het waterschap Rivierenland. Deze afspraken zijn vastgelegd in de voor de kade benodigde en op 11 augustus jl. door Rijkswaterstaat afgegeven Watervergunning (nr A.wtw2938). Hierin is onder meer de verlegging van de voorliggende waterkering in opgenomen. Deze ligging is na bouw van de kade niet meer volledig conform uw aanduiding op de gewijzigde kaart Regionale keringen zoals weergegeven in bijlage 8 (Overig kaartwijzigingen Verordening ontwerp herziening 2011) onder 1801 Alblasserdam, polder Nieuwland. Wij verzoeken u de aanduiding aan te passen aan de plankaart van het bestemmingsplan Containertransferium Alblasserdam (NL.IMRO.0482.bpcontainalblas063-Vg01). Op deze plankaart is de kering zelf niet specifiek aangegeven, deze ligt echter voor het volledige plangebied op 25 meter van de oostelijke begrenzing van de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering. Overgangsregeling wijziging beleid Nieuwe Landgoederen (gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht) De evaluatie van het landgoederenbeleid vormt aanleiding tot het wijzigen van dit beleid. Een beeldkwaliteits-paragraaf over de inrichting van het landgoedpark en vormgeving van het landgoedhuis en een privaatrechtelijke overeenkomst met kettingbeding tussen gemeente en landgoedeigenaar over beheer worden in de Verordening Ruimte verplicht gesteld. De kwaliteitskaart met bijbehorende gebiedsprofielen wordt richtinggevend voor de uitwerking van ruimtelijke kwaliteit op een nieuw landgoed. De gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht werken ieder aan een particulier initiatief om een landgoed te realiseren op basis van de vigerende landgoederenregeling en de vigerende structuurvisie. De wijziging van het beleid voor wat betreft de plicht tot het opstellen van een gebiedsprofiel voor Nieuwe Landgoederen dreigt dit al ingezette proces enigszins te frustreren. Omdat wij beschikken over een gemeentelijke structuurvisie waarbinnen een landgoed past en omdat een landgoed ook prima aansluit op de ambities van het programma Deltapoort, zijn wij niet overtuigd van de meerwaarde van het opstellen van een gebiedsprofiel en vrezen wij vertraging in het proces om tot de gewenste ontwikkeling te komen. Wij verzoeken u dan ook om de wijzigingen pas te laten gelden voor initiatieven die na vaststelling van de tweede herziening van de Provinciale Structuurvisie 2011 zijn binnengekomen bij de gemeenten. Met als ijkmoment het in behandeling nemen van een ingediend project/plan voor een nieuw landgoed door de betreffende gemeente. Wij verzoeken u daarom een overgangsregeling op te nemen; niet alleen voor dit geval, maar ook in meer algemene zin voor processen die reeds gestart zijn onder het regime van de thans vigerende Provinciale Structuurvisie. Wonen en veiligheidscontour (gemeente Zwijndrecht) Geconstateerd wordt dat de provincie de ambitie heeft om zoveel mogelijk van de woningbouw te concentreren rond de stations van StedenbaanPlus. Wij onderschrijven deze ambitie. We vragen echter wel in dit kader aandacht voor de beperkingen voortvloeiend uit de veiligheidscontour spoor en het al hoge groepsrisico in Zwijndrecht. We stellen voor dat in de uitvoeringsstrategie verder wordt gewerkt aan een oplossing. Kijfhoek: externe Veiligheid (gemeente Zwijndrecht) Inmiddels zijn er de nodige stappen ondernomen om de externe veiligheid rond het rangeerterrein Kijfhoek te borgen. Bovendien zijn de gemeenten binnen het invloedsgebied van het rangeerterrein met elkaar in gesprek over de beheersing van het groepsrisico vanwege het rangeerterrein. Graag zouden wij op dit punt een standpunt van de provincie terugzien over de mogelijkheden die dit biedt voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen de invloedsfeer van het rangeerterrein. Duurzame energie: alternatieve energiebronnen (gemeente Zwijndrecht) Het beleid van de provincie rondom duurzame energie richt zich met name op windenergie en bodemenergie. Wij verzoeken u om ook aandacht te hebben voor andere vormen van duurzame energie zoals zonne-energie. Pagina 5 van 6

6 Graag refereren wij aan de brief die wij aan u verzonden hebben d.d. 11 augustus De gemeente Zwijndrecht stimuleert het gebruik van duurzame energiebronnen lokaal en regionaal. Wij onderschrijven het belang van inzet op alternatieve energiebronnen en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat de plaatsing van windmolens op de gekozen locaties Groote Lindt en Kijfhoek problematisch is omdat dit tot inpassingsproblemen leidt. Wij stellen u voor om deze potentiële locatie voor windenergie te herzien. Tot zover onze zienswijze op de Ontwerp Actualisering 2011 van de Visie op Zuid-Holland. Uiteraard zijn wij bereid deze zonodig nader toe te lichten en met u te bespreken, bijvoorbeeld tijdens een van de Bestuurlijke Tafels. Hoogachtend, het Drechtstedenbestuur, M.J.A. van Bijnen plaatsvervangend secretaris drs. A.A.M. Brok voorzitter Pagina 6 van 6

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren ONTWERP Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Opbouw presentatie. Actualisatie Kantorenstrategie Drechtsteden. 1. Aanleiding van deze presentatie. 2. Opdracht en doelstelling

Opbouw presentatie. Actualisatie Kantorenstrategie Drechtsteden. 1. Aanleiding van deze presentatie. 2. Opdracht en doelstelling Opbouw presentatie Actualisatie Kantorenstrategie Drechtsteden Drechtraadcaroussel 6 november 2012 1. Aanleiding 2. Opdracht en doelstelling 3. Waar staan we nu in het proces 4. Resultaten symposium 5.

Nadere informatie

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw Presentatie aan raadsleden MRE, 24 juni 2015 Ladder laatste rijksbelang RO, overgenomen door provincie PBL: evaluatie Ladder Monitoring

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: L.Garnie@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten Datum 1 juni 2017 Ons kenmerk

Nadere informatie

Betreft: provinciale opgave windenergie 6MW Groote Lindt versus toekomstvisie bedrijventerrein Groote Lindt (concept) 2030

Betreft: provinciale opgave windenergie 6MW Groote Lindt versus toekomstvisie bedrijventerrein Groote Lindt (concept) 2030 Van: LindtWind [mailto:info@lindtwind.nl] Verzonden: dinsdag 14 juni 2016 10:31 Aan: secrbom, GS CC: Statengriffie; 'ZWD_Griffie'; Chatelin, AI Onderwerp: provinciale opgave 6MW windenergie Groote Lindt

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie.

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. Geachte leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland, Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. In de

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname

Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00638 Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname Beknopte samenvatting Het college wordt voorgesteld

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

Bestemmingsplannen in de Binckhorst (zie plattegrond in bijlage 1)

Bestemmingsplannen in de Binckhorst (zie plattegrond in bijlage 1) Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSO/2013.1331

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact mw H.J.M. Tjauw Foe T 070-441 69 18 hjm.tjauwfoe@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

)324 GSO Wij hebben in onze vergadering van 10 juli 2012 de Bestuurlijke samenvatting Monitor Woonvisie 2012 vastgesteld.

)324 GSO Wij hebben in onze vergadering van 10 juli 2012 de Bestuurlijke samenvatting Monitor Woonvisie 2012 vastgesteld. Gedeputeerde Staten pr HOLLAND ZUID GSO 15.08.2012 )324 0324 5.e eygrvipl.clooify Contact CoUêCp >2P dhr. M. van Niel T 070-441 71 73 m.van.niel@pzh.nl Burgemeesters en Wethouders Zuid-Hollandse gemeenten

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus 90155 5000 LH TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl wv/w.brabant.nl

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT 1 PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Pythagoraslaan 101 3508 TH Utrecht Datum: 1 oktober 2009 Ons kenmerk: PCL 2009/05

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte i.v.m. bp Broeksche Erven, Nuenen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 3 - gelezen het verzoek van

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre.

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre. Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Gemeente Eersel Postbus 12 5520 AA EERSEL info@brabant.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 3825558

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: T.a.v.: Onderwerp: Gemeente Papendrecht Mevr. M.A.G. van t Verlaat Toetsing ontwikkeling Land van Matena

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA Reactienota Zienswijzen Bestemmingsplan Harlingen - Ludinga Code 071905 / 19-11-14 GEMEENTE HARLINGEN 071905 / 19-11-14 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan. Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden. Commentaarnota Wettelijk Vooroverleg

Voorontwerp bestemmingsplan. Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden. Commentaarnota Wettelijk Vooroverleg Voorontwerp bestemmingsplan Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden Commentaarnota Wettelijk Vooroverleg Gemeente Gorinchem d.d. 2 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Reacties vooroverleg. 4

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Nota beoordeling inspraakreacties, het vooroverleg en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Duizel-Noord

Nota beoordeling inspraakreacties, het vooroverleg en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Duizel-Noord Nota beoordeling inspraakreacties, het vooroverleg en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Duizel-Noord Gemeente Eersel afdeling ontwikkeling team Ruimte 2011 VOOROVERLEG Provincie Noord-Brabant Een

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland 12.008525 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Zijpe Postbus 5 1 750 AA SCHAGERBRUG Gemeente Zijpe 7 6 SEP ZQti ingekomen: * ^Gedeputeerde Statf n Behandelaar:

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

11RAAD0056 VOORBLAD RAADSVOORSTEL

11RAAD0056 VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 11RAAD0056 Ronde Tafel : - Debat : 17 mei 2011 Raadsvergadering : 31 mei 2011 Gewijzigd voorstel : Organisatieonderdeel : strategie & beleid Telefoon :

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Provincie als regisseur kantorenmarkt

Provincie als regisseur kantorenmarkt Provincie als regisseur kantorenmarkt Spielburg of scheidsrechter? Inhoud: een concurrerend vestigingsmilieu voor kantoren met een evenwichtige vraagaanbod situatie (kwantitatief en kwalitatief) Regels:

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp P.J. IJnsen regelgeving 7 14 augustus 2017 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning realisatie bedrijfswoning bij

Nadere informatie

Toelichting. Bestemmingsplan. 'Geluidzone industrieterrein Sliedrecht' Gemeente Dordrecht Fase: vaststelling - 1 -

Toelichting. Bestemmingsplan. 'Geluidzone industrieterrein Sliedrecht' Gemeente Dordrecht Fase: vaststelling - 1 - Toelichting Bestemmingsplan 'Geluidzone industrieterrein Sliedrecht' Gemeente Dordrecht Fase: vaststelling - 1 - - 2 - Inhoudsopgave toelichting HOOFDSTUK 1 Inleiding 5 HOOFDSTUK 2 Plangebied 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25.

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25. Laddertoets De Smaragd Waalre Laddertoets De Smaragd Waalre 1 Inleiding 2 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3 3 Uitgangspunten 5 4 Marktanalyse 11 5 Laddertoets 19 Bijlage A 25 Artikel 4.3 Nieuwbouw

Nadere informatie

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode:

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode: Alblasserdam Bedrijventerrein Jonker nota zienswijzen identificatie planstatus identificatiecode: datum: 102.13942.00 01-09-2009 opdrachtleider: opdrachtgever: mr. S. Lamkadmi gemeente Alblasserdam A.005/02

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College, Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 WDO Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 Opvang Bovenregionale vraag HW: Ridderster Westelijke Dordtse

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

R-RE/2013/224 R-RE. reg.nr.: UH. Ingek. 2 2 FEB 2013

R-RE/2013/224 R-RE. reg.nr.: UH. Ingek. 2 2 FEB 2013 Provincie Noord-Brabant Gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER R-RE/2013/224 R-RE GEMEENTE reg.nr.: UH. 22-2-2013 8-8-2013 BOXMEER Ingek. 2 2 FEB 2013 Afd.: PI- Kopi Brabantlaan 1 Postbus

Nadere informatie

*Z E79* Registratienummer: Z / 46235

*Z E79* Registratienummer: Z / 46235 *Z0502439E79* Registratienummer: Z -14-29221 / 46235 In de periode 2010 2014 zijn binnen de gemeente Goeree-Overflakkee vele bestemmingsplannen herzien. Bestemmingsplannen gaan vaak over grote grondgebieden

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o.

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Openbaar megen Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Programma Stedelijke Ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening

Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening Gemeente Eersel team Ruimte afdeling Ontwikkeling juli 2012 ZIENSWIJZEN Het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Openbaar Onderwerp Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H.Tiemens Samenvatting De Provincie heeft als uitwerking op

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Nota van B&W Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A. Breuer - Linschooten Telefoon 5113541 E-mail: a.breuer@haarlem.nl

Nadere informatie

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd;

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd; Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland 2006 Beleidsaanpassing windenergie inzake vrijwaring van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en Markermeer, IJmeer en IJsselmeer. De paragrafen 5.7.1 en 7.3.4

Nadere informatie

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied.

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. 1. Inleiding Deze Toelichting baseert zich op het inpassingsplan Greenportlane, zoals

Nadere informatie

Toelichting. Bestemmingsplan. 'Geluidzone industrieterrein Sliedrecht' Gemeente Dordrecht ontwerp bestemmingsplan oktober

Toelichting. Bestemmingsplan. 'Geluidzone industrieterrein Sliedrecht' Gemeente Dordrecht ontwerp bestemmingsplan oktober Toelichting Bestemmingsplan 'Geluidzone industrieterrein Sliedrecht' Gemeente Dordrecht ontwerp bestemmingsplan oktober 2010-1 - - 2 - Inhoudsopgave toelichting HOOFDSTUK 1 Inleiding 5 HOOFDSTUK 2 Plangebied

Nadere informatie

Gemeente Boekel AB/ Z/

Gemeente Boekel AB/ Z/ Nota van Zienswijzen behorende bij bestemmingsplan Burgt 15 d.d. 29 maart 2012 Gemeente Boekel Ontwerpbesluit d.d. 13 september 2011 Ontwerp bestemmingsplan d.d. 14 september 2011 Ter visie van 21 september

Nadere informatie

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Gemeente Venlo Projectnummer BRO: 211x08099 Identificatienummer: NL.IMRO.0983.BP201605MDDNWG8791-VA01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Statenvoorstel vergadering september 2017 nummer 7029 Onderwerp Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Vergaderdatum GS: 4 juli 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Beheersverordening Kornputkwartier

Beheersverordening Kornputkwartier Beheersverordening Kornputkwartier ID plan: NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01 datum: maart 2017 status: vastgesteld auteur: SRE Vastgesteld door de raad dd. de griffier, de voorzitter, NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Besluit Provinciale Staten van Utrecht; Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Gelezen het concept van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Bestemmingsplan : Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Datum vaststelling raad : 29

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR NIEUWE WONINGBOUWINITIATIEVEN geldt voor elk nieuw initiatief

STAPPENPLAN VOOR NIEUWE WONINGBOUWINITIATIEVEN geldt voor elk nieuw initiatief Stappenplan voor de beoordeling van nieuwe woningbouwinitiatieven De Zuid-Limburgse gemeenten gaan nieuwe woningbouwinitiatieven uniform beoordelen op basis van deze structuurvisie en de afspraken die

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding' gemeente Peel en Maas / gemeente Venlo

Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding' gemeente Peel en Maas / gemeente Venlo Raadsvoorstel venlo GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2017 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma portefeuillehouder Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding'

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte

Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland, met 3,5 miljoen mensen en veel economische bedrijvigheid.

Nadere informatie

Regels. Provinciaal blad van Noord-Brabant. Hoofdstuk 1 Inleidende regels. Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss

Regels. Provinciaal blad van Noord-Brabant. Hoofdstuk 1 Inleidende regels. Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 4.8 en 13.2 van de Verordening

Nadere informatie

: 20 juni 2008 : Hernieuwde aanvulling op ons advies over de Hoofdlijnennotitie Drieluik Ons kenmerk : PAL 2008/018 Aantal pagina's : 2

: 20 juni 2008 : Hernieuwde aanvulling op ons advies over de Hoofdlijnennotitie Drieluik Ons kenmerk : PAL 2008/018 Aantal pagina's : 2 PAL PS van Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag Datum Onderwerp : 20 juni 2008 : Hernieuwde aanvulling op ons advies over de Hoofdlijnennotitie Drieluik Ons kenmerk : PAL 2008/018 Aantal pagina's

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Rotterdam, 1 maart 2016.

Rotterdam, 1 maart 2016. Rotterdam, 1 maart 2016. 16bb1367 Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: de Woonvisie Rotterdam,

Nadere informatie

24 juli 2017 vaststellen bestemmingsplan 'Camping Lindenhof 2017'

24 juli 2017 vaststellen bestemmingsplan 'Camping Lindenhof 2017' Verantwoordelijk team Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Nummer Kenmerk Raad d.d. 27792 27 september 2017 Paragraaf begroting Portefeuillehouder 2 mr. J. (Jasper) Verstand Steller A. (Arjen) Ruiter Datum

Nadere informatie

voortgang beleidskeuzes kantorenmarkt Zuid-Holland Stec Groep 18 september 2013 Esther Geuting

voortgang beleidskeuzes kantorenmarkt Zuid-Holland Stec Groep 18 september 2013 Esther Geuting voortgang beleidskeuzes kantorenmarkt Zuid-Holland Stec Groep 18 september 2013 Esther Geuting voortgang gebiedsgerichte aanpak kantorenmarkt Zuid-Holland bespreken gebiedsgerichte aanpak en voorstal gebiedslabels

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering: 7 ^JPJ 2012 Besluit: oünrv roing ivoorstalnummer,

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1 nota zienswijzen bestemmingsplan Uitdam - Zeedijk 1 Code 1112113 / 17-03-15 GEMEENTE WATERLAND 1112113 / 17-03-15 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht,

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Gemeente Dordrecht Zakelijke beschrijving Administratieve onteigening

Nadere informatie

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004 As Leiden - Katwijk As Leiden - Katwijk Plan van Aanpak Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland 13 september 2004 Het gebied De opgave komt uit: - Programma van Afspraken ( 2002, Duin&Bollenstreek,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr:

Raadsvoorstel Zaaknr: Raadsvoorstel Zaaknr: 45.646 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling van bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitplan bedrijventerrein Foodpark Samenvatting: Het bestemmingsplan voor bedrijventerrein

Nadere informatie

Nr: Geachte gemeenteraad, Contactpersoon

Nr: Geachte gemeenteraad, Contactpersoon Gemeenteraad van Moerdijk Postbus 4 4760 AA ZEVENBERGEN Afd. VERDIJK Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brobant.nl IBAN

Nadere informatie

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Bijlage Datum DOS-2014-0006307 Onderwerp toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Aan de regio s is gevraagd voor 1 juli 2017 de regionale woonvisies te actualiseren op basis van

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2'

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015

Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015 Jan Fokkema Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015 Geschiedenis SER-ladder in advies 1999 Nota Ruimtelijk Economisch bedoeld als denkmodel, niet dwingend! bevatte nog

Nadere informatie

Van dinsdag 29 december 2015 tot en met maandag 8 februari 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan

Van dinsdag 29 december 2015 tot en met maandag 8 februari 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan Nr. 87315/Z -16-58179 Ruimtelijke Ontwikkeling Inkomende post Z0583CF32CC 29 januari 2016 B 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 STABILITAS Duurzaam Durven Doen Gemeente Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Toelichting. Bestemmingsplan. "Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven"

Toelichting. Bestemmingsplan. Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven Toelichting Bestemmingsplan "Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven" Gemeente Sliedrecht Fase: vaststelling Mei 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging en begrenzing

Nadere informatie