Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen HALFJAARVERSLAG 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen HALFJAARVERSLAG 2015"

Transcriptie

1 HALFJAARVERSLAG 2015 Augustus 2015

2 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. 4 3 Verslag van de Beheerder 5 4 Halfjaarrekening Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Toelichting op de halfjaarrekening 8 6 Halfjaarrekening 2015 Subfonds Finles Collectief Beheer 12 7 Toelichting op de halfjaarrekening 2015 van het Subfonds Finles Collectief Beheer 15 8 Halfjaarrekening 2015 Subfonds Finles Collectief Beheer I.L Toelichting op de halfjaarrekening van het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L Overige gegevens 30

3 1 Algemene gegevens Beheerder Finles N.V. Postbus GP Utrecht Directie van beheerder L.J.B. Management & Consultancy B.V. Drs. J.A.M. van der Holst Cosimo International B.V. R.J. van Kuijk J.P.P.A van Oudvorst RA Bewaarder (vanaf 1 juli 2014) Stichting Circle Depositary Services Utrechtseweg 31 D 3811 NA Amersfoort (tot en met 30 juni 2014) KAS-Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Raad van Commissarissen Finles N.V. Dr. B.R. Bot (voorzitter) Drs. P.H.M. Hendriks Mr. D. van der Weij Administrateur TMF Fund Services B.V. Westblaak 89 Postbus HC Rotterdam Accountant* Crowe Horwath Foederer Accountants B.V. Paasheuvelweg 16 Postbus DJ Amsterdam Juridisch Eigenaar Stichting Finles Funds Utrechtseweg 31 D 3811 NA Amersfoort Correspondentieadres: Euclideslaan BS Utrecht *Geen accountantscontrole toegepast op dit halfjaarverslag. Pagina 1

4 2 Vergelijkend overzicht 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Kerncijfers (bedragen in EUR 1.000) juni december december december december Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties Waardeveranderingen van beleggingen (2.721) (2.367) (8.796) Inkomsten Terugname participaties Kosten beheer, bewaring en administratie Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden (87) (17) (608) (113) Fondsvermogen Waarde per participatie Subfonds Collectief Beheer Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 81,34 81,43 75,71 79,75 82,20 Waarde per participatie Subfonds Collectief Beheer Class I Aantal participanten 1 1 Aantal participaties Intrinsieke waarde 102,56 102,66 Waarde per participatie Subfonds Collectief Beheer I.L. Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 15,64 15,77 20,21 32,63 43,75 Pagina 2

5 2 Vergelijkend overzicht 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer Kerncijfers (bedragen in EUR 1.000) juni december december december december Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties Waardeveranderingen van beleggingen (627) (309) (2.481) Inkomsten Terugname participaties Kosten beheer, bewaring en administratie Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden 52 - (592) (189) 622 Fondsvermogen Waarde per participatie Subfonds Collectief Beheer Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 81,34 81,43 75,71 79,75 82,20 Waarde per participatie Subfonds Collectief Beheer Class I Aantal participanten 1 1 Aantal participaties Intrinsieke waarde 102,56 102,66 Pagina 3

6 2 Vergelijkend overzicht 2.3 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. Kerncijfers (bedragen in EUR 1.000) juni december december december december Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties Waardeveranderingen van beleggingen 56 (589) (2.094) (2.058) (6.315) Inkomsten Terugname participaties Kosten beheer, bewaring en administratie Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden (139) (17) (16) Fondsvermogen Waarde per participatie Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 15,64 15,77 20,21 32,63 43,75 Pagina 4

7 3 Verslag van de Beheerder Dit verslag betreft het halfjaarverslag 2015 van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen (Subfonds Finles Collectief Beheer, Subfonds Finles Collectief Beheer I.L.). Dit halfjaarverslag bevat geen toelichting op de prestaties van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen in het eerste halfjaar van Hiervoor verwijzen wij u naar de maandbrieven van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen en de Finles Nieuwsbrief voor Beleggers. In deze maandbrieven en de Nieuwsbrief voor Beleggers besteden wij uitgebreid aandacht aan de ontwikkelingen van het fonds respectievelijk de ontwikkelingen op de financiële markten en onze vooruitzichten. Het halfjaarverslag 2015 van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen, de maandbrieven en de Finles Nieuwsbrief voor Beleggers zijn te downloaden van onze website: Utrecht, 27 augustus 2015 Finles N.V. Beheerder Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Pagina 5

8 4 Halfjaarrekening Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2015 GECOMBINEERDE BALANS (bedragen in EUR na resultaatbestemming) ACTIVA Beleggingen Aandelen Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Kortlopende schulden Af te dragen aan participanten (114) (18) Overige schulden (91) (92) (205) (110) Netto-activa Fondsvermogen Beginstand Plaatsing van participaties Terugname van participaties (1.821) (4.337) Resultaat ten laste van het vermogen Reserve waarderingsverschillen 11 2 Totaal fondsvermogen Pagina 6

9 4 Halfjaarrekening Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2015 GECOMBINEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET EERSTE HALFJAAR (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Opbrengsten uit beleggingen Dividenden Waardeveranderingen van beleggingen Aandelen Valutatermijntransacties - 19 Koers- en omrekenverschillen (6) (14) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Aandelen Overige opbrengsten Overige opbrengsten Rente op liquide middelen (6) Totaal opbrengsten Kosten Kosten beheer (120) (139) Kosten toezicht en research (69) (77) Kosten administratie (42) (42) Accountantskosten (12) (15) Bankkosten (inclusief transactie kosten) (14) (12) Kosten bewaargeving (8) - Kosten DNB/AFM - (4) FATCA kosten (4) - Overige kosten (4) (1) Totaal kosten (273) (290) Resultaat Verdeling van het resultaat Ten gunste van het vermogen Toevoeging resp. vrijval reserve waarderingsverschillen 9 (1) Pagina 7

10 5 Toelichting op de halfjaarrekening ALGEMEEN De halfjaarrekening van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen is opgesteld volgens de voorschriften die zijn vastgelegd in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wft en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen. Ten tijde van het opmaken van deze halfjaarrekening was de datum van het meest recente prospectus 30 oktober Op 12 november 2010 werd de Side Pocket van het Finles Collectief Beheer Fonds geïnstalleerd. Alle illiquide posities van het Finles Collectief Beheer Fonds zijn met ingang van genoemde datum in de Side Pocket ondergebracht. Vanaf deze datum wordt de Side Pocket separaat geadministreerd en wordt dagelijks een separate koers van de Side Pocket gepubliceerd. De illiquide beleggingen in de Side Pocket zijn op 1 februari 2011 ingebracht in het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. (in liquidatie). Vanaf 12 november 2010 was er geen mogelijkheid meer om in te treden in en uit te treden uit dit subfonds. De beheerder heeft alle participanten eenmalig de gelegenheid geboden om eind januari 2011 uit het subfonds uit te treden. Hiervan is slechts in zeer beperkte mate gebruik gemaakt. Naar aanleiding van de installatie van de Side Pocket zijn op 1 februari 2011 het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen, met de subfondsen Subfonds Finles Collectief Beheer en Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. (in liquidatie), opgericht. De prospectussen van de (sub)fondsen zijn beschikbaar op de website van Finles. Fiscale positie De subfondsen zijn besloten fondsen voor gemene rekening, met als gevolg fiscale transparantie voor de inkomstenbelasting. De subfondsen zijn geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Op grond van de wet IB 2001 wordt het vermogen van de participant belast met een vermogensrendementsheffing. Over het saldo van bezittingen en schulden wordt een forfaitair rendement van 4% berekend, te belasten tegen een tarief van 30% (rekening houdend met vrijstellingen). De heffing is onafhankelijk van het daadwerkelijk gerealiseerde rendement en de gemaakte (rente) kosten. Stemrechten Het beleid van de Beheerder ten aanzien van eventuele stemrechten in andere beleggingsinstellingen of ondernemingen zal per individueel geval worden bekeken. Er is geen gebruik gemaakt van stemrechten in het eerste halfjaar van Beleid en beschrijving activiteiten Voor het beleid en de beschrijving van de activiteiten wordt verwezen naar het verslag van de Beheerder. Inkoop deelnemingsrechten Het Subfonds Finles Collectief Beheer heeft een open-end structuur. De Beheerder kan volgens artikel 5 lid 2 van het reglement van beheer en bewaring van het Fonds, onder zekere omstandigheden besluiten de inkoop van deelnemingsrechten op te schorten. In die gevallen vindt de terugneming van participaties pas plaats als de liquiditeiten de betaling toelaten, maar uiterlijk 7 werkdagen nadat bovengenoemde gelden vrijgemaakt konden worden. Het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. is gesloten. In het fonds kan sedert 12 november 2010 niet worden ingetreden noch worden uitgetreden. Pagina 8

11 5 Toelichting op de halfjaarrekening GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE HALFJAARREKENING Grondslagen Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Het kasstroomoverzicht is volgens de indirecte methode opgesteld. Hieronder volgt een overzicht van de grondslagen voor de opstelling van de halfjaarrekening van het Fonds. Deze grondslagen zijn consistent toegepast in het huidige en het voorgaande boekjaar. Presentatievaluta De functionele en rapportage valuta zijn beide in euro s. Verwerking (activa, passiva, resultaat en kosten) Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het aannemelijk is dat toekomstige economische voordelen van het actief naar het Fonds zullen stromen en dat het bedrag van het actief op betrouwbare wijze kan worden gemeten. Een passief (verplichting) wordt in de balans verwerkt wanneer het aannemelijk is dat er een uitstroom van middelen die economische voordelen opleveren, zal voortvloeien uit de regeling of afwikkeling van een aanwezige verplichting en dat het bedrag dat met de regeling of afwikkeling is gemoeid, op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Resultaat wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening wanneer zich een toename in toekomstig economisch voordeel dat verband houdt met een toename van activa of afname van passiva (verplichting), heeft voorgedaan, die op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Kosten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening wanneer zich een afname in toekomstig economisch voordeel dat verband houdt met een afname van een actief of toename van een passief (verplichting), heeft voorgedaan, die op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Vreemde valuta Monetaire activa en monetaire passiva luidend in valuta anders dan de euro worden omgerekend in euro s tegen de koersen die gelden per balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen die gelden op de datum van de transactie. Verschillen in wisselkoersen van vreemde valuta die zich voordoen bij omrekening en gerealiseerde winsten en verliezen bij vervreemding of afwikkeling van financiële activa en passiva worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Schattingen Bij het toepassen van de grondslagen en regels voor het opstellen van de halfjaarrekening vormt de beheerder zich verschillende oordelen en maakt hij schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de halfjaarrekening opgenomen bedragen. Indien voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk, zijn de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in de toelichting van de halfjaarrekening. WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE BALANS Beleggingen De effecten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde per balansdatum. De marktwaarde is het bedrag waarvoor een actief of een verplichting kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn. Niet beursgenoteerde beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de per balansdatum meest recente intrinsieke waarde of de meest recente schatting (best estimate) van de beheerder/administrateur van het beleggingsfonds. Dit laatste geldt voornamelijk voor de illiquide fondsen en fondsen die voor langere tijd "op slot" zijn gegaan. De daarbij optredende verschillen, evenals verschillen ontstaan bij verkoop van effecten, worden via het resultaat over het boekjaar verwerkt in het fondsvermogen. De kosten van effectentransacties zijn in de aan- en verkoopwaarde van de beleggingen meegenomen. Pagina 9

12 5 Toelichting op de halfjaarrekening WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE BALANS (VERVOLG) De waarderingen van de onderliggende beleggingen heeft plaatsgevonden op basis van de meest recent beschikbare informatie ten tijde van het opmaken van de halfjaarrekening. Voor liquide fondsen wordt daarbij uitgegaan van informatie van de administrateur van het fonds, de manager van het fonds, en Bloomberg (onafhankelijke koersleveranciers) indien van toepassing. Voor illiquide fondsen is vaak slechts informatie van de beheerder beschikbaar. Een onderliggende belegging wordt als illiquide aangemerkt indien uittreding niet overeenkomstig de voorwaarden van het prospectus mogelijk is. Derivaten Derivaten worden in de halfjaarrekening opgenomen tegen de reële waarde (marktwaarde). Indien geen marktwaarde beschikbaar is, wordt de waarde bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen, vergelijkbare derivaten met dezelfde kenmerken waarvoor wel een marktnotering bestaat of wordt de marktwaarde ontleend aan informatie verkregen van gezaghebbende brokers/instituten. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Zij worden onderscheiden van tegoeden in verband met beleggingstransacties. Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de vorderingen. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Reserve waarderingsverschillen De reserve waarderingsverschillen betreft de ongerealiseerde koers- en valutaverschillen van de beleggingen op de balansdatum. In overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving worden gerealiseerde en ongerealiseerde waarderingsverschillen van liquide beleggingen via de winst- en verliesrekening direct ten gunste of ten laste van het fondsvermogen gebracht. De ongerealiseerde waarderingsverschillen van illiquide beleggingen worden aan de reserve toegevoegd. Op grond van wettelijke bepalingen moet een herwaarderingsreserve worden gevormd voor ongerealiseerde positieve waardevermeerderingen van incourante beleggingen. Deze herwaarderingsreserve, die per actief wordt gevormd, wordt ten laste van het onverdeeld resultaat gebracht. Dit houdt in dat het bedrag van de herwaarderingsreserve niet voor uitdeling in aanmerking kan komen. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Opbrengsten Dividenden worden opgenomen op de datum van vaststelling. Niet-verrekenbare buitenlandse bronheffing op dividenden wordt hierop in mindering gebracht. Rentebaten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Kosten effectentransacties De kosten van effectentransacties komen ten laste van het resultaat. Pagina 10

13 5 Toelichting op de halfjaarrekening GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING (VERVOLG) Kosten De kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De kosten van beheer en bewaring worden overeenkomstig het Reglement van Beheer van het Fonds via het resultaat ten laste van het vermogen gebracht. Pagina 11

14 6 Halfjaarrekening 2015 Subfonds Finles Collectief Beheer BALANS (bedragen in EUR na resultaatbestemming) ACTIVA Beleggingen Aandelen Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Kortlopende schulden Af te dragen aan participanten 4 - (18) Overige schulden 5 (66) (75) (66) (93) Netto-activa Fondsvermogen Beginstand Plaatsing van participaties Terugname van participaties (1.423) (3.937) Resultaat ten laste van het vermogen Totaal fondsvermogen Pagina 12

15 6 Halfjaarrekening 2015 Subfonds Finles Collectief Beheer WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET EERSTE HALFJAAR (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Opbrengsten uit beleggingen Dividenden Waardeveranderingen van beleggingen Aandelen Valutatermijntransacties - 19 Koers- en omrekenverschillen (24) (13) Overige opbrengsten Overige opbrengsten Rente op liquide middelen (6) Totaal opbrengsten Kosten Kosten beheer 8 (99) (109) Kosten toezicht en research 9 (54) (58) Kosten administratie 10 (28) (28) Bankkosten (inclusief transactie kosten) (12) (11) Accountantskosten 12 (8) (9) Kosten bewaargeving 11 (7) - Kosten DNB/AFM - (2) FATCA kosten (3) - Overige kosten (2) (1) Totaal kosten (213) (218) Resultaat Verdeling van het resultaat Ten gunste van het vermogen Pagina 13

16 6 Halfjaarrekening 2015 Subfonds Finles Collectief Beheer KASSTROOMOVERZICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat Aanpassing voor: Aankopen van beleggingen (301) (4.985) Verkopen van beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen (240) (970) Mutatie vorderingen (25) (5) Mutatie kortlopende schulden (27) 49 Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgegeven participaties Teruggenomen participaties (1.423) (2.473) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (932) (2.171) Netto kasstroom 21 (1.146) Koers- en omrekenverschillen (24) (13) Mutatie liquide middelen (3) (1.159) Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen einde verslagperiode Pagina 14

17 7 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE BALANS 1.1 BELEGGINGEN Mutatieoverzicht beleggingen (bedragen in EUR 1.000) Aandelen Stand per 1 januari Aankopen Verkopen (1.510) (10.262) Waardeveranderingen van beleggingen Stand per 30 juni resp. 31 december Valutatermijntransacties Stand per 1 januari - (1) Verkopen - (18) Waardeveranderingen van beleggingen - 19 Stand per 30 juni resp. 31 december BELEGGINGSPORTEFEUILLE PER 30 JUNI 2015 (bedragen in EUR 1.000) Bedrag % van Aantal EUR totaal Beleggingsfondsen Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond ,39 Candlewood Structured Credit Fund Ltd ,69 Finles Lotus Fund EUR participating shares ,84 Finles Multi-Strategy Hedge Fund EUR participating shares ,98 Greylock Global Opportunity Fund ,86 Haidar Jupiter Fund Ltd ,92 JPMorgan Funds - Global Natural Resource ,51 LNG Europa Credit Fund Ltd. Euro ,09 Qbasis Futures Fund Class I Participating Shares ,61 Qbasis I Trend Fund EUR Class II ,97 SAR Absolute Return Fund CHF Index ,06 Sysconcept Fund SPC Qbasis Q Stock Fund.SP ,71 Totaal beleggingsfondsen ,63 Liquide middelen 174 1,37 Totaal beleggingen (incl. liquide middelen) ,00 De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Pagina 15

18 7 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE BALANS 2. Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Op 30 juni 2015 bedragen de vorderingen uit hoofde van effectentransacties EUR 100 duizend (31 december 2014: EUR 75 duizend). Deze vorderingen hebben betrekking op beleggingen die nog niet zijn verrekend op balansdatum. De verrekening zal plaats vinden in een periode korter dan 1 jaar. 3. Overige vorderingen Dit betreft nog te ontvangen dividendbelasting en teruggave beheerkosten Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. en Qbasis I Trend Fund. 4. Af te dragen aan participanten Dit betreft nog uit te keren bedragen aan participanten uit hoofde van verkoop van participaties. Alle koopovereenkomsten zijn gesetteld in januari Overige schulden (bedragen in EUR 1.000) Te betalen beheervergoeding Te betalen administratievergoeding 5 5 Te betalen accountantskosten 7 10 Te betalen bewaarvergoeding 3 - Nog te betalen interest 1 - Overige schulden Stand per 30 juni resp. 31 december Pagina 16

19 7 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING 5. Opbrengsten uit beleggingen Hieronder worden ontvangsten van dividenden en rentes op obligaties verantwoord. 6. Waardeveranderingen van beleggingen De beleggingen worden tegen marktwaarde op de balans opgenomen. Het verschil tussen de marktwaarde aan het begin van het jaar en de marktwaarde aan het eind van het jaar dan wel de verslagperiode dan wel de verkoopprijs c.q. aflossing vormt de post waardeveranderingen. 7. Overige opbrengsten Hieronder zijn de baten en lasten verantwoord die naar hun aard niet kunnen worden gerubriceerd onder een van de andere categorieën baten. Kosten 8. Kosten beheer De Beheerder ontvangt op de laatste dag van elke maand een vergoeding voor beheer van 0,146% per maand. Deze vergoeding is berekend over het per die datum overeenkomstig artikel 3 van het reglement van beheer en bewaring vastgestelde vermogen. Bedoelde vergoeding wordt verhoogd met de daarover eventueel wettelijk verschuldigde belastingen en wordt ten laste van het fonds gebracht. Over het bedrag van de participaties van het Subfonds in Finles Lotus Fonds wordt door de Beheerder geen beheervergoeding in rekening gebracht. Over het bedrag van de participaties in het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. ontvangt de beheerder geen beheervergoeding en performance fee. Het deel van de performance fee wordt rechtstreeks ten gunste van het Subfonds gebracht. Hierdoor worden geen dubbele beheerfee in rekening gebracht. Overigens ontvingen de bestuurders geen vergoeding van het Subfonds. 9. Kosten toezicht en research Onder kosten toezicht zijn verantwoord de kosten van toezichthoudende taken door de Beheerder op de investment managers en administrators van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd. Onder kosten research zijn verantwoord de reis- en verblijfkosten gemaakt door de Beheerder die verband houden met onderzoek naar nieuwe beleggingen ten behoeve van het Fonds. 10. Kosten administratie De administratie wordt gevoerd door TMF Fund Services B.V. en er wordt een vast bedrag van EUR per jaar in rekening gebracht (geen BTW van toepassing) voor het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen en een variabel bedrag voor kantoorkosten. Hiervan wordt een derde gealloceerd aan het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. en twee derde aan het Subfonds Finles Collectief Beheer. Pagina 17

20 7 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING (VERVOLG) 11. Kosten bewaargeving Stichting Circle Depositary Services is aangesteld als Bewaarder van het Fonds en de jaarlijkse vergoeding bedraagt EUR exclusief een 4,5% opslag voor kantoorkosten. Over de vergoeding en de kosten is Btw verschuldigd. 12. Accountantskosten Voor de huidige periode van zes maanden en de voorgaande periode van zes maanden zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht: (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Controle van de jaarrekening 8 7 Andere controle diensten (prospectus) - 2 Stand per 30 juni 8 9 Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). Lopende Kosten Factor ( LKF, voorheen TER) De Totale Expense Ratio (TER) is vervangen door de LKF als gevolg van wetswijzigingen. In de lopende kosten wordt de prestatievergoeding en transactiekosten buiten beschouwing gelaten en worden de Lopende Kosten berekend over de gemiddelde intrinsieke waarde van elke dagelijkse waardeberekening van het Fonds. Per 30 juni 2015 is de LKF van het Fonds als volgt: Gemiddeld vermogen (in EUR) Kosten ten laste van het vermogen (in EUR) LKF exclusief onderliggende fondsen: 2,98% Per 30 juni 2014 is de LKF van het Fonds als volgt: Gemiddeld vermogen (in EUR) Kosten ten laste van het vermogen (in EUR) LKF exclusief onderliggende fondsen: 2,23% Pagina 18

21 7 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING (VERVOLG) Synthetische Lopende Kosten Factor De Synthetische Lopende Kosten Factor geeft de kosten weer van de verschillende beleggingsinstellingen die zijn opgenomen in de portefeuille, gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde van die beleggingsinstellingen. De kosten betreffen de totale exploitatiekosten inclusief de in- en uitstapkosten die door de onderliggende beleggingsinstelling (gewogen op basis van de relatieve omvang van de belegging) worden doorberekend. Doordat de samenstelling van de beleggingsportefeuille regelmatig wisselt en onderliggende fondsen veelal geen kostenratio bekendmaken is het niet mogelijk de Synthetische Lopende Kosten Factor te berekenen op basis van alle onderliggende beleggingsinstellingen en actuele gegevens waardoor de Synthetische Lopende Kosten Factor veelal gebaseerd op verouderde gegevens. De waarde van de Synthetische Lopende Kosten Factor is gebaseerd op 100% van de omvang van de beleggingen. De Synthetische Lopende Kosten Factor bedroeg op jaarbasis: 3,19% (LKF onderliggende beleggingen) + 2,98% (LKF Subfonds Finles Collectief Beheer) = 6,17%. Portefeuille Omloopfactor De portefeuille omloopfactor geeft de verhouding weer tussen het totaal van de effectentransacties onder aftrek van de aan- en verkopen van aandelen van het fonds en het gemiddeld vermogen gedurende het verslagjaar. De portefeuille omloopfactor, ofwel Portfolio Turnover Rate geeft de omloopsnelheid van de activa weer en wordt als volgt berekend: [(Totaal 1 Totaal 2) / X] * 100 Totaal 1: het totaal bedrag aan effectentransacties (effectenaankopen + effectenverkopen) van de beleggingsinstelling gedurende de periode. Totaal 2: het totaal bedrag aan transacties (uitgifte + inkopen) van deelnemingsrechten van de beleggingsinstelling gedurende de periode. X: de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. Per 30 juni is de portefeuille omloopfactor van het Fonds als volgt: Portefeuille omloopfactor (halfjaar) 8,71 51,55 Pagina 19

22 8 Halfjaarrekening 2015 Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. BALANS (bedragen in EUR na resultaatbestemming) ACTIVA Beleggingen Aandelen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Kortlopende schulden Af te dragen aan participanten 3 (114) - Overige schulden 4 (25) (17) (139) (17) Netto-activa Fondsvermogen Beginstand Terugname van participaties (398) (400) Resultaat ten laste van het vermogen (13) (704) Reserve waarderingsverschillen Totaal fondsvermogen Pagina 20

23 8 Halfjaarrekening 2015 Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET EERSTE HALFJAAR (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Aandelen 36 (15) Koers- en omrekenverschillen 18 (1) 5 54 (16) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Aandelen Totaal opbrengsten 56 2 Kosten Kosten beheer 7 (21) (30) Kosten toezicht 8 (15) (19) Kosten administratie 9 (14) (14) Accountantskosten 10 (4) (6) Bankkosten (inclusief transactie kosten) (2) (1) Kosten bewaargeving 11 (1) - FATCA kosten (1) - Overige kosten (2) - Kosten DNB/AFM - (2) Totaal kosten (60) (72) Resultaat (4) (70) Verdeling van het resultaat Ten laste van het vermogen (13) (69) Vrijval reserve waarderingsverschillen 9 (1) (4) (70) Pagina 21

24 8 Halfjaarrekening 2015 Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. KASSTROOMOVERZICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat (4) (70) Aanpassing voor: Verkopen van beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen (54) 16 Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen (2) (18) Mutatie vorderingen - (20) Mutatie kortlopende schulden Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Teruggenomen participaties (398) (394) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (398) (394) Netto kasstroom 147 (307) Koers- en omrekenverschillen 18 (1) Mutatie liquide middelen 165 (308) Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen einde verslagperiode Pagina 22

25 9 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE BALANS 1.1 BELEGGINGEN Mutatieoverzicht beleggingen (bedragen in EUR 1.000) Aandelen Stand per 1 januari Verkopen (483) (205) Waardeveranderingen van beleggingen 36 (593) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 2 2 Stand per 30 juni resp. 31 december Pagina 23

26 9 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE BALANS 1.2 BELEGGINGSPORTEFEUILLE PER 30 JUNI 2015 (bedragen in EUR 1.000) Bedrag % van Aantal EUR totaal Beleggingsfondsen Aarkad Plc., Class USD Asian Debt Fund SPV ,54 AJW Offshore Ltd., Class B, Series Attica Alternative Alpha Fund Ltd. Class A CPIM Structured Credit Fund 20 Inc., Class A ,85 Denholm Hall Russian Arbitrage Fund Ltd.,Class B ,27 Gerova Financial Group Ltd., Common Shares L&C German Real Estate Fund Class I EUR ,77 Lake Offshore Alternative Financial Asset Fund II Co LQV CK Pearl Fund Ltd ,66 Madison Realty Capital II Class A S1 + Distributing ,98 Marathon Special Opportunities Fund, Side Pocket ,61 Mercurius International Fund Ltd. EUR Co New Stream Secured Capital Ltd., Class T Quantek Opportunity Fund Ltd. Class A ,06 RP Explorer Fund Ltd ,94 Trafalgar Capital Special Investment Fund Veste Global Exclusive, Common Shares Totaal beleggingsfondsen ,68 Liquide middelen 208 9,32 Totaal beleggingen (incl. liquide middelen) ,00 De beleggingen bestaan per 30 juni 2015 uit 100% (30 juni 2014: 100%) illiquide beleggingen. De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Pagina 24

27 9 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE BALANS 2. Verloop reserve waarderingsverschillen (bedragen in EUR 1.000) Stand per 1 januari 2 6 Bij: Resultaat ten gunste van de reserve Af: Overboeking naar vermogen - (4) - (4) Stand per 30 juni resp. 31 december Af te dragen aan participanten Dit betreft nog uit te keren bedragen aan participanten uit hoofde van verkoop van participaties. Alle koopovereenkomsten zijn gesetteld in juli Overige schulden (bedragen in EUR 1.000) Te betalen beheervergoeding 3 4 Te betalen administratievergoeding 2 2 Te betalen accountantskosten 4 5 Te betalen bewaarvergoeding 1 - Overige schulden 15 6 Stand per 30 juni resp. 31 december Pagina 25

28 9 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING 5. Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen De beleggingen worden tegen marktwaarde op de balans opgenomen. Het verschil tussen de marktwaarde aan het begin van het jaar en de marktwaarde aan het eind van de verslagperiode dan wel de verkoopprijs c.q. aflossing vormt de waardeveranderingen. 6. Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Hieronder wordt verantwoord de waardeveranderingen van illiquide beleggingen welke ultimo boekjaar nog in portefeuille zijn en derhalve niet zijn gerealiseerd. Kosten 7. Kosten beheer De Beheerder ontvangt op de laatste dag van elke maand een vergoeding voor beheer van 0,146% per maand. Deze vergoeding is berekend over het per die datum overeenkomstig artikel 3 van het reglement van beheer en bewaring vastgestelde vermogen. Bedoelde vergoeding wordt verhoogd met de daarover eventueel wettelijk verschuldigde belastingen en wordt ten laste van het fonds gebracht. Overigens ontvingen de bestuurders geen bezoldiging uit het fonds. 8. Kosten toezicht Hieronder zijn verantwoord de kosten van toezichthoudende taken door de beheerder op de investment managers en administrators van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd. 9. Kosten administratie De administratie wordt gevoerd door TMF Fund Services B.V. en er wordt een vast bedrag van EUR per jaar in rekening gebracht (geen BTW van toepassing) en een variabel bedrag voor kantoorkosten. Hiervan wordt een derde gealloceerd aan het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. en twee derde aan het Subfonds Finles Collectief Beheer. 10. Accountantskosten Voor de huidige periode van zes maanden en de voorgaande periode van zes maanden zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht: (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Controle van de jaarrekening 4 5 Andere controle diensten (prospectus) - 1 Stand per 30 juni 4 6 Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). Pagina 26

29 9 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING (VERVOLG) 11. Kosten bewaargeving Stichting Circle Depositary Services is aangesteld als Bewaarder van het Fonds en de jaarlijkse vergoeding bedraagt EUR exclusief een 4,5% opslag voor kantoorkosten. Over de vergoeding en de kosten is Btw verschuldigd. Lopende Kosten Factor ( LKF, voorheen TER) De Totale Expense Ratio (TER) is vervangen door de LKF als gevolg van wetswijzigingen. In de lopende kosten wordt de prestatievergoeding en transactiekosten buiten beschouwing gelaten en worden de Lopende Kosten berekend over de gemiddelde intrinsieke waarde van elke dagelijkse waardeberekening van het Fonds. Per 30 juni 2015 is de LKF van het Fonds als volgt: Gemiddeld vermogen (in EUR) Kosten ten laste van het vermogen (in EUR) LKF exclusief onderliggende fondsen: 4,46% Per 30 juni 2014 is de LKF van het Fonds als volgt: Gemiddeld vermogen (in EUR) Kosten ten laste van het vermogen (in EUR) LKF exclusief onderliggende fondsen: 3,61% Synthetische Lopende Kosten Factor De Synthetische Lopende Kosten Factor geeft de kosten weer van de verschillende beleggingsinstellingen die zijn opgenomen in de Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. portefeuille, gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde van die beleggingsinstellingen. Doordat de samenstelling van de beleggingsportefeuille regelmatig wisselt en onderliggende fondsen veelal geen kostenratio bekendmaken is het niet mogelijk de Synthetische Lopende Kosten Factor te berekenen op basis van alle onderliggende beleggingsinstellingen en actuele gegevens waardoor de Synthetische Lopende Kosten Factor veelal gebaseerd op verouderde gegevens. De waarde van de Synthetische Lopende Kosten Factor is gebaseerd op 90% van de omvang van de beleggingen. De Synthetische Lopende Kosten Factor bedroeg op jaarbasis: 2,89% (LKF onderliggende beleggingen) + 4,46% (LKF Subfonds Finles Collectief Beheer I.L.) = 7,35%. Pagina 27

30 9 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING (VERVOLG) Portefeuille Omloopfactor De portefeuille omloopfactor geeft de verhouding weer tussen het totaal van de effectentransacties onder aftrek van de aan- en verkopen van aandelen van het fonds en het gemiddeld vermogen gedurende het verslagjaar. De portefeuille omloopfactor, ofwel Portfolio Turnover Rate geeft de omloopsnelheid van de activa weer en wordt als volgt berekend: [(Totaal 1 Totaal 2) / X] * 100 Totaal 1: het totaal bedrag aan effectentransacties (effectenaankopen + effectenverkopen) van de beleggingsinstelling gedurende de periode. Totaal 2: het totaal bedrag aan transacties (uitgifte + inkopen) van deelnemingsrechten van de beleggingsinstelling gedurende de periode. X: de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. Per 30 juni is de portefeuille omloopfactor van het Fonds als volgt: Portefeuille omloopfactor (halfjaar) 8,08 (6,08) Pagina 28

31 9 Toelichting op de halfjaarrekening OVERIGE TOELICHTINGEN Personeel Het Fonds heeft geen werknemers in dienst. Informatieverstrekking Dit halfjaarverslag, het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie van het Fonds zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder of kosteloos te downloaden van de website van de Beheerder: Goedkeuring van de halfjaarrekening De Beheerder heeft op 27 augustus 2015 toestemming gegeven voor de openbaarmaking van de halfjaarrekening. In- en uittredingskosten Voor deelneming in de subfondsen worden geen kosten in rekening gebracht. Bij gehele of gedeeltelijke uittreding bedragen de eenmalige kosten 0,5% van de opgenomen bedragen. Deze kosten van uittreding komen ten laste van de betreffende individuele participant en komen ten gunste van de Beheerder. Verbonden partijen Finles N.V. te Utrecht, postbus 2600, 3500 GP Utrecht, is als Beheerder verbonden aan de Finles Beleggingsfondsen. Het Subfonds Finles Collectief Beheer belegt in de hierna volgende Finles Fondsen: Finles Lotus Fonds: 40,76% Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L.: 58,20% Pagina 29

32 10 Overige gegevens CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Op de halfjaarrekening 2015 van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen is geen accountantscontrole toegepast. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Na balansdatum hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zouden kunnen zijn op het inzicht in de halfjaarrekening. OVERDRACHT VAN TAKEN VAN DE BEWAARDER Met ingang van 1 augustus 2015 zijn de Bewaardertaken overgedragen van Stichting Circle Depositary Services in Amersfoort aan Darwin Depositary Services B.V. in Amsterdam. De reden hiervoor is de besluitvorming tot beëindiging van alle bewaarfuncties door Stichting Circle Depositary Services. UITKERINGSBELEID Gerealiseerde koerswinsten worden niet uitgekeerd maar via het resultaat aan het fondsvermogen toegevoegd. Gerealiseerde koersverliezen worden ten laste van het resultaat en dientengevolge ten laste van het fondsvermogen gebracht. De opbrengsten die in de vorm van rente en dividend worden verkregen worden via het resultaat van het fonds toegevoegd aan het fondsvermogen. Er vindt derhalve geen uitkering plaats aan participanten. BELANGEN VAN BESTUURDERS VAN BEHEERDER De bestuurders van de Beheerder hadden per 30 juni 2015 geen belang in (de beleggingen van) het Subfonds Finles Collectief Beheer en het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. als bedoeld in artikel 122 lid 2 Bgfo Wft (30 juni 2014: geen). MEDEDELING VAN BELANGEN VAN GROTE BELEGGERS Legal & General heeft een belang van 25,41% (31 december 2014: 28,25%) in het Subfonds Finles Collectief Beheer en een belang van 22,75% (31 december 2014: 23,34% ) in het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. Pagina 30

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2012. Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen

Halfjaarverslag 2012. Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Halfjaarverslag 2012 Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Augustus 2012 Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 1 Inhoudsopgave Beheer en bewaring... 3 1. Vergelijkend overzicht...

Nadere informatie

Finles Liquid Macro Fund. Halfjaarverslag 2014

Finles Liquid Macro Fund. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 3 Verslag van de Beheerder 3 4 Halfjaarrekening Finles Liquid Macro Fund 4 5 Toelichting op de halfjaarrekening 7 6 Overige

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014

OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014 OVE Global Sustainability Fund JAARVERSLAG 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding 8 2.2 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Fonds Janssen Aandelen. Jaarverslag. Deloitte. Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring. d.d Ø..APR.

Fonds Janssen Aandelen. Jaarverslag. Deloitte. Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring. d.d Ø..APR. Jaarverslag 2012 Detoitte Accountants B.V. Voor ictentificatie*einden. Behorend hij contoleverkaring Ø..APR.3 Algemene intormatie Fonds Janssen Aandelen Kantooradres Fonds : Ijsselburcht 3 6825 BS Arnhem

Nadere informatie

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI Savings Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag 2014 12 4.2 Gebruik financiële

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013 Safe Harbour Fund Management B.V. inzake jaarrekening 2013 1 Safe Harbour Fund Management INHOUDSOPGAVE Bladnr. Verslag van directie 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2007 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaar bericht 6 Balans 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 2 1.1 Betrokken partijen...2 1.2 Prospectus... 2 1.3 Oprichting, structuur en uitgifte... 3 1.4 Vergunning op grond van de Wet op het financieel

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012

Commodity Discovery Fund. Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 1 Inhoudsopgave Page Algemene informatie 3 Half-jaarrekening Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Mutatieoverzicht

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014

HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief

Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Verslag van de beheerder 2-6 Jaarrekening 7 Samengestelde balans 8 Samengestelde winst & verliesrekening 8 Samengesteld kasstroomoverzicht 9 Toelichting

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie