Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity"

Transcriptie

1 Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014

2 - 2 -

3 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie Organisatiestructuur Verslag van de Beheerder Vereffeningsverslag Balans Winst- en Verliesrekening Mutatieoverzicht Fondsvermogen Kasstroomoverzicht Toelichting Algemeen Grondslagen voor de opstelling van het vereffeningsverslag Waarderingsgrondslagen voor de opstelling van de balans Grondslagen voor de resultaatbepaling Beleggingen Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

4 Algemene informatie Organisatiestructuur Statutaire zetel Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Herengracht BV Amsterdam Telefoon: Fax: Internet: Beheerder Insinger de Beaufort Asset Management N.V. Samenstelling directie: P.D. Yeo (tot en met 31 augustus 2014) G.S. Wijnia Administrateur TMF FundAdministrators B.V. Westblaak 89 Postbus HC Rotterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg CZ Den Haag Belastingadviseur Ernst & Young Belastingadviseurs LLP Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Depotbank Bank Insinger de Beaufort N.V. Herengracht BV Amsterdam Bewaarder Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Herengracht BV Amsterdam - 4 -

5 Verslag van de Beheerder Op 27 februari 2014 hebben Insinger de Beaufort Asset Management N.V. (hierna de Beheerder ) en Bewaarbedrijf Ameuro N.V. (hierna de Bewaarder ) van Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity (hierna het Fonds ) een advertentie geplaatst voor de oproep van een participantenvergadering op 20 maaart De agendapunten van deze participantenvergadering waren : - Voorstel tot opheffen van het Fonds - Voorstel van wijzigingen in de voorwaarden van beheer en bewaar van het Fonds Tegelijkertijd met de oproep van de participantenvergadering is het Toelichtend Informatiememorandum beschikbaar gemaakt aan de participanten op de website van de Beheerder en waar onder andere volgende informatie met het betrekking tot het voorstel van opheffen Fonds bekend is gemaakt : De Beheerder en Bewaarder hebben voorgesteld het Fonds per 2 juni 2014 op te heffen overeenkomstig artikel 13 van de Fondsvoorwaarden (de Liquidatie ). De achtergrond van de Liquidatie is dat de dalende omvang van het vermogen van het Fonds de al maar stijgende kosten steeds moeilijker kan dragen. Met de implementatie van de Richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen zullen de kosten per juli 2014 nog verder omhoog gaan. Daarom is de Beheerder van mening dat het nu het moment is aangebroken om het Fonds te liquideren en beleggers de mogelijkheid te bieden om te investeren in een beleggingsinstelling die direct in aandelen belegt, waardoor de lopende kosten voor de belegger lager kunnen uitvallen. Bij de vereffening van het Fonds is het de bedoeling dat aandelen in Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Equity Income") en liquiditeiten worden uitgekeerd aan de huidige participanten van het Fonds. Equity Income is een subfonds van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. ("Umbrella Fund ), ofwel dat gedeelte van het vermogen van Umbrella Fund dat wordt toegerekend aan de aandelen in haar kapitaal die worden aangeduid als serie D met de naam Insinger de Beaufort Equity Income Fund. Equity Income belegt zijn vermogen wereldwijd in effecten van beursgenoteerde ondernemingen, maar met de nadruk op Europese ondernemingen. Daarenboven kan Equity Income tevens beleggen in vastrentende waarden en in liquiditeiten, dit wanneer verwacht wordt dat deze beleggingsinstrumenten wellicht beter zullen presteren dan aandelen. Door het gemengde internationale karakter van de beleggingen van Equity Income kunnen de beleggingsrisico s zo veel mogelijk worden beperkt, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het rendementspotentieel van Equity Income. Met behulp van afgeleide beleggingsinstrumenten zoals opties en valutatermijncontracten kunnen koersrisico s verder worden beperkt en kan extra rendement worden behaald. Het doel van Equity Income is om naast kapitaalgroei ook een behoorlijk inkomen te genereren. Het voorstel is in de participantenvergadering op 20 maart 2014 goedgekeurd en hebben de Beheerder en de Bewaarder de opheffing verder geïmplementeerd en vereffend aan participanten van het Fonds

6 Vereffening gegevens De vereffening aan de beleggers van het Fonds, gebaseerd op de intrinsieke waarde van EUR 234,87 per 2 juni 2014 heeft als volgt plaatsgevonden : - Voor elke participatie IdB MM International Equity / het Fonds heeft de participant 4, aandeel Insinger de Beaufort Equity Income Fund ontvangen - Voor elke participatie IdB MM International Equity / het Fonds heeft de participant een bedrag van EUR 0,37 ontvangen De aandelen Insinger de Beaufort Equity Income Fund en het cashbedrag zijn op 3 juni 2014 bijgeschreven op de rekening van de individuele participanten van het Fonds. Amsterdam, 30 september 2014 De Beheerder, Insinger de Beaufort Asset Management N.V

7 Vereffeningsverslag Balans (Bedragen in EUR en vóór resultaatbestemming) Beleggingen Aandelen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Crediteuren en overlopende passiva (48.373) (25.859) (48.373) (25.859) Uitkomst van overige activa minus verplichtingen Uitkomst van activa minus verplichtingen Fondsvermogen Fondsvermogen participaties ( ) Uitkeringsrekening Resultaat lopende periode Totaal Fondsvermogen Aantal bij derden geplaatste participaties Intrinsieke waarde per participatie - 227,54-7 -

8 Winst- en Verliesrekening (Bedragen in EUR) Resultaat uit beleggingen Direct resultaat Rentebaten 26 8 Dividendopbrengsten Rentelasten - (173) Transactiekosten (684) (1.026) (658) Indirect resultaat Waardeveranderingen van financiële instrumenten Gerealiseerd resultaat uit overige koersverschillen (3.932) (5.506) Totaal resultaat beleggingen Overig resultaat Op- en afslagvergoeding Totaal overig resultaat Kosten Beheervergoeding (32.011) (79.488) Bewaarloon (1.992) (3.996) Vergoeding voor administratieve diensten (17.323) (41.100) Accountants- en fiscale advieskosten (6.180) (20.160) Liquidatiekosten (11.000) - Overige operationele kosten (17.009) (10.208) Totaal kosten (85.515) ( ) Netto beleggingsresultaat Netto resultaat per participatie 7,02 30,11-8 -

9 Mutatieoverzicht Fondsvermogen (Bedragen in EUR) Fondsvermogen participaties Begin verslagperiode Uitgifte participaties Inkoop participaties ( ) ( ) Vereffening aan participanten ( ) - Einde verslagperiode ( ) Uitkeringsrekening Begin verslagperiode Resultaatbestemming vorige periode Einde verslagperiode Resultaat lopende periode Begin verslagperiode Resultaatbestemming vorige periode ( ) ( ) Saldo baten en lasten Einde verslagperiode Totaal Fondsvermogen Begin verslagperiode Uitgifte participaties Inkoop participaties ( ) ( ) Saldo baten en lasten Vereffening aan participanten ( ) - Einde verslagperiode Aantal participaties Begin verslagperiode Uitgifte participaties Inkoop participaties (3.333) (5.780) Vereffening participaties (32.590) - Einde verslagperiode

10 Kasstroomoverzicht (Bedragen in EUR) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Ontvangsten uit hoofde van beleggingen Verkopen van beleggingen Aankopen van beleggingen ( ) ( ) Betaalde beheerkosten (38.601) (79.547) Betaalde organisatie- en operationele kosten (25.084) (73.356) Vereffening aan participanten (12.041) - Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij plaatsing eigen participaties Betaald bij inkoop eigen participaties ( ) ( ) Ontvangen op- en afslagvergoeding Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten ( ) ( ) Netto kasstroom (56.905) Liquiditeiten aan het begin van de periode Netto kasstroom (56.905) Overige valutakoersverschillen (3.932) (5.506) Liquiditeiten aan het einde van de periode De liquiditeiten bestaan uit de liquide middelen en de schulden aan kredietinstellingen (indien aanwezig)

11 Toelichting Algemeen Het vereffeningsverslag van Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity (hierna: het Fonds ) is opgesteld op basis van in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en is ingericht op liquidatiegrondslagen. Het Fonds is opgericht naar Nederlands recht en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het vereffeningsverslag is opgesteld op 30 september De vergelijkende cijfers, bekendgemaakt in dit verslag, zijn inclusief de bedragen van de meest recente controle van de jaarrekening op 31 december De vereffening aan de beleggers van het Fonds, gebaseerd op de intrinsieke waarde van EUR 234,87 per 2 juni 2014 heeft als volgt plaatsgevonden : - Voor elke participatie IdB MM International Equity / het Fonds heeft de participant 4, aandeel Insinger de Beaufort Equity Income Fund ontvangen - Voor elke participatie IdB MM International Equity / het Fonds heeft de participant een bedrag van EUR 0,37 ontvangen De aandelen Insinger de Beaufort Equity Income Fund en het cashbedrag zijn op 3 juni 2014 bijgeschreven op de rekening van de individuele participanten van het Fonds. Grondslagen voor de opstelling van het vereffeningsverslag Hieronder volgt een samenvatting van de waarderingsgrondslagen van het Fonds. Dit vereffeningsverslag is opgesteld op basis van liquidatiegrondslagen. Er bestaat geen noemenswaardig verschil tussen de waardering op basis van liquidatiegrondslagen en waardering op basis van going concern grondslagen aangezien de beleggingen zijn gewaardeerd tegen de reële waarde welke, gegeven de liquiditeit van de beleggingen, niet afwijkt van de liquidatiewaarde. De overige activa en passiva kennen ook geen noemenswaardig verschil tussen liquidatiewaarde en de nominale waarde. In de paragraaf over de toelichting op de beleggingen staat weergegeven hoe de reële waarde per financieel instrument wordt bepaald. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Presentatievaluta Aangezien de participaties van het Fonds worden gewaardeerd in euro s, en het Fonds alleen belegt in effecten die noteren in euro s, is dit verslag van het Fonds opgesteld in euro s. Hiermee wordt de economische essentie van de onderliggende gebeurtenissen en omstandigheden die voor het Fonds van belang zijn adequaat weergegeven

12 Opname op de balans Het Fonds neemt financiële instrumenten in de balans op zodra zij de bevestiging van de contractuele bepalingen van het financiële instrument heeft ontvangen. De reële waarde van de financiële instrumenten bij eerste opname is gelijk aan de kostprijs van de financiële instrumenten. Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot het financieel instrument aan een derde worden overgedragen. Vreemde valuta Activa en passiva luidend in valuta anders dan de euro worden (vreemde valuta), omgerekend naar euro's tegen de koersen die gelden per balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen die gelden op de datum van de transactie. Verschillen in wisselkoersen van vreemde valuta die zich voordoen bij omrekening, en gerealiseerde winsten en verliezen bij vervreemding of afwikkeling van financiële activa en passiva worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Waarderingsgrondslagen voor de opstelling van de balans Beleggingen De beleggingen worden aangehouden voor handelsdoeleinden en zijn om die reden onderdeel van de handelsportefeuille van het Fonds. Effecten met een regelmatige beursnotering worden tegen de slotkoers op de hoofdbeurs van het desbetreffende effect gewaardeerd. Beleggingen in beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde van het fonds per het slot van de voorafgaande beursdag, of indien geen dagelijkse waardering wordt toegepast, tegen de laatst bekende intrinsieke waarde. Bij de waardering tegen de laatst bekende intrinsieke waarde zal de Beheerder vaststellen of deze waardering nog representatief is voor de reële waarde van het betreffende effect. Voor beleggingen zonder frequente marktnotering geldt dat de reële waarde bepaald wordt met inachtneming van de voor de betreffende beleggingen laatst bekende marktnoteringen en gangbare waarderingsmethoden. Investeringen in effecten waarvoor niet dagelijks een prijs wordt berekend, zullen worden gewaardeerd aan de hand van de laatste officiële koers, tenzij de Beheerder van mening is dat deze prijs niet in overeenstemming is met de reële waarde van het betreffende effect, in welk geval de Beheerder zelf de waarde van het effect kan vaststellen op basis van de beschikbare informatie. Alle beleggingen worden elke dag dat de Nederlandse beurs open is gewaardeerd door de onafhankelijke administrateur. De waardering van de beleggingen waarvoor geen courante markt of (regelmatige) marktnotering bestaat wordt door de accountant van deze beleggingen minimaal éénmaal per jaar als onderdeel van de jaarrekeningcontrole gecontroleerd

13 Derivaten, waaronder valutacontracten, worden in eerste instantie tegen kostprijs opgenomen op de balans en vervolgens geherwaardeerd op marktwaarde. De marktwaarde van een derivaat wordt bepaald op basis van de laatst genoteerde bied/laatkoers. Alle derivaten worden verantwoord als beleggingen aan de activazijde van de balans als het Fonds bedragen te vorderen heeft, en als beleggingen aan de passivazijde van de balans als het Fonds bedragen verschuldigd is. Het Fonds kan gebruik maken van valutatermijncontracten om het valutarisico te beperken. Valutatermijncontracten worden verantwoord als valutatransacties. Valutatermijncontracten worden omgerekend tegen de koersen die gelden aan het einde van de verslagperiode waarin deze contracten tegen marktwaarde worden verantwoord. Grondslagen voor de resultaatbepaling Voor het opstellen van het vereffeningsverslag wordt de datum van ontvangst van de bevestiging van uitvoer van de transactie waarmee een open positie wordt gesloten of verrekend aangemerkt als het moment waarop baten en lasten worden gerealiseerd. De waardeveranderingen van beleggingen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord. De splitsing van de waardeveranderingen naar ongerealiseerd en gerealiseerd wordt gepresenteerd voor beleggingen waarvoor geen frequente marktnotering beschikbaar is. De waardeveranderingen van deze beleggingen worden via de herwaarderingsreserve verwerkt. De rentebaten uit alle rentedragende instrumenten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening op basis van de periode-toerekeningsmethode. Rentebaten bestaan onder meer uit coupons op vastrentende beleggingen en voor handelsdoeleinden aangehouden beleggingen en te ontvangen rente op staatsobligaties, schuldtitels, schuldbewijzen met variabele rente en andere financiële instrumenten. Dividenden worden opgenomen op de datum van vaststelling. Kosten worden op basis van de periode-toerekeningsmethode ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht

14 Toelichting bij specifieke posten in de balans 1 Beleggingen Mutatieoverzicht beleggingen (Bedragen in EUR) Aandelen Begin verslagperiode Aankopen* Verkopen* ( ) ( ) Vereffening aan participanten ( ) - Waardeveranderingen Einde verslagperiode *De bovengenoemde aankoop- en verkoopbedragen zijn inclusief de transacties uitgevoerd voor de vereffening aan de participanten

15 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: Insinger de Beaufort Asset Management N.V. Verklaring betreffende het vereffeningsverslag Wij hebben het in dit rapport opgenomen vereffeningsverslag over de periode 1 januari 2014 tot en met 3 juni 2014 van Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity te Amsterdam gecontroleerd. Dit vereffeningsverslag bestaat uit de balans per 3 juni 2014 en de winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2014 tot en met 3 juni 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de beheerder Insinger de Beaufort Asset Management N.V. is verantwoordelijk voor het opstellen van het vereffeningsverslag in overeenstemming met de grondslagen zoals opgenomen in de toelichting, alsmede voor het opstellen van het verslag van de beheerder. Insinger de Beaufort Asset Management N.V. is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van het vereffeningsverslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het vereffeningsverslag op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het vereffeningsverslag geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in het vereffeningsverslag. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat het een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van het vereffeningsverslag, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de beheerder van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het vereffeningsverslag. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden

16 Oordeel Naar ons oordeel is het vereffeningsverslag over de periode 1 januari 2014 tot en met 3 juni 2014 van Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de door de entiteit gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting. Benadrukking van vereffening Wij vestigen de aandacht op de tekst zoals opgenomen in de toelichting op pagina 11, waarin de vereffening van Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity is uiteengezet alsmede het feit dat het verslag is opgesteld op liquidatiewaarde. Zoals staat toegelicht bestaat er geen noemenswaardig verschil tussen de waardering op basis van liquidatiegrondslagen en de waardering op basis van going concern grondslagen. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel. Den Haag, 30 september 2014 Ernst & Young Accountants LLP w.g. R.J. Bleijs RA

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Jaarverslag 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Portfolio

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013 Safe Harbour Fund Management B.V. inzake jaarrekening 2013 1 Safe Harbour Fund Management INHOUDSOPGAVE Bladnr. Verslag van directie 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI Savings Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag 2014 12 4.2 Gebruik financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

VermogensParaplu Beheer B.V.

VermogensParaplu Beheer B.V. Jaarverslag 2014 VermogensParaplu Beheer B.V. Amsterdam VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 1 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2014 (voor voorgestelde resultaatbestemming)

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Jaarverslag 2013 BNG Vermogensbeheer B.V. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage Tel.: Fax: E-mail: Website: +31 (70) 375 02 45 +31 (70) 375

Nadere informatie