Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Augustus 2013

2 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. 4 3 Verslag van de Beheerder 5 4 Gecombineerde Halfjaarrekening Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Toelichting op de halfjaarrekening 9 6 Halfjaarrekening 2013 Subfonds Finles Collectief Beheer 13 7 Toelichting op de halfjaarrekening 2013 van het Subfonds Finles Collectief Beheer 16 8 Halfjaarrekening 2013 Subfonds Finles Collectief Beheer I.L Toelichting op de halfjaarrekening van het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L Overige gegevens 30

3 1 Algemene gegevens Beheerder Finles N.V. Directie van beheerder L.J.B. Management & Consultancy B.V. Drs. J.A.M. van der Holst Cosimo International B.V. R.J. van Kuijk J.P.P.A van Oudvorst RA Bewaarder KAS-Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Raad van Commissarissen Finles N.V. Dr. B.R. Bot (voorzitter) Drs. P.H.M. Hendriks Mr. D. van der Weij Administrateur TMF FundAdministrators B.V. Westblaak 89 Postbus HC Rotterdam Accountant* PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Postbus AV Rotterdam Depotbank Kas Bank N.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam *Geen accountantscontrole toegepast op dit halfjaarverslag. 1

4 2 Vergelijkend overzicht 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Belegginsfondsen (bedragen in EUR 1.000) juni december december december december Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties Waardeveranderingen van beleggingen (1.321) (2.367) (8.796) (9.640) (1.172) Inkomsten Terugname participaties Kosten beheer, bewaring en administratie Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden 94 (113) Fondsvermogen Waarde per participatie Subfonds Collectief Beheer Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 79,09 79,75 82,20 92,14 99,84 Waarde per participatie Subfonds Collectief Beheer I.L. Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 24,87 32,63 43,75 70,21-2

5 2 Vergelijkend overzicht 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer (bedragen in EUR 1.000) juni december december december december Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties Waardeveranderingen van beleggingen 6 (309) (2.481) (4.644) (1.172) Inkomsten Terugname participaties Kosten beheer, bewaring en administratie Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden 88 (189) Fondsvermogen Waarde per participatie Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 79,09 79,75 82,20 92,14 99,84 3

6 2 Vergelijkend overzicht 2.3 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. (bedragen in EUR 1.000) juni december december december Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties Waardeveranderingen van beleggingen (1.327) (2.058) (6.315) (4.996) Inkomsten Terugname participaties Kosten beheer, bewaring en administratie Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden Fondsvermogen Waarde per participatie Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 24,87 32,63 43,75 70,21 4

7 3 Verslag van de Beheerder Dit verslag betreft het halfjaarverslag 2013 van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen (Subfonds Finles Collectief Beheer, Subfonds Finles Collectief Beheer I.L.) Dit halfjaarverslag bevat geen toelichting op de prestaties van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen in het eerste halfjaar van Hiervoor verwijzen wij u naar de maandbrieven van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen en de Finles Nieuwsbrief voor Beleggers. In deze maandbrieven en de Nieuwsbrief voor Beleggers besteden wij uitgebreid aandacht aan de ontwikkelingen van het fonds respectievelijk de ontwikkelingen op de financiële markten en onze vooruitzichten. Het halfjaarverslag 2013 van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen, de maandbrieven en de Finles Nieuwsbrief voor Beleggers zijn te downloaden van onze website: Utrecht, 27 augustus 2013 Finles N.V. Beheerder Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 5

8 4 Gecombineerde Halfjaarrekening Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2013 Gecombineerde Balans Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen BALANS (bedragen in EUR na resultaatbestemming) ACTIVA Beleggingen Aandelen Valutatermijntransacties Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Te ontvangen dividenden 3 - Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Vermogen Reserve waarderingsverschillen Beleggingspassiva Valutatermijntransacties Kortlopende schulden Af te dragen aan participanten Overige schulden Totaal passiva

9 4 Gecombineerde Halfjaarrekening Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2013 Gecombineerde Winst- en Verliesrekening Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET EERSTE HALFJAAR (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Opbrengsten uit beleggingen Dividenden Waardeveranderingen van beleggingen Aandelen (1.469) 191 Valutatermijntransacties (39) 29 Koers- en omrekenverschillen 15 (150) (1.493) 70 Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Aandelen 172 (686) 172 (686) Overige opbrengsten Rente op liquide middelen - 1 Overige opbrengsten Totaal opbrengsten (1.269) (575) Kosten Kosten beheer (178) (238) Kosten toezicht en research (61) (71) Kosten administratie (41) (43) Accountantskosten (21) (16) Kosten bewaargeving (9) (7) Kosten DNB/AFM (3) (3) Bankkosten (inclusief transactie kosten) (1) (3) Totaal kosten (314) (381) Resultaat (1.583) (956) Verdeling van het resultaat Ten laste van het vermogen (1.753) (958) Naar reserve waarderingsverschillen (1.583) (956) 7

10 4 Gecombineerde Halfjaarrekening Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2013 KASSTROOMOVERZICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat (1.583) (956) Aanpassing voor: Aankopen van beleggingen (7.584) (28.232) Verkopen van beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen (45) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen (172) 686 Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden (38) 630 Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgegeven participaties Teruggenomen participaties (3.095) (3.259) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (2.563) (1.383) Netto kasstroom (469) Koers- en omrekenverschillen 15 (150) Mutatie liquide middelen (454) 872 Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen einde verslagperiode

11 5 Toelichting op de halfjaarrekening ALGEMEEN De halfjaarrekening van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen is opgesteld volgens de voorschriften die zijn vastgelegd in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wft en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen. Ten tijde van het opmaken van deze halfjaarrekening dateert het meest recente prospectus van februari Op 12 november 2010 werd de Side Pocket van het Finles Collectief Beheer Fonds geïnstalleerd. Alle illiquide posities van het Finles Collectief Beheer Fonds zijn met ingang van genoemde datum in de Side Pocket ondergebracht. Vanaf deze datum wordt de Side Pocket separaat geadministreerd en wordt dagelijks een separate koers van de Side Pocket gepubliceerd. De illiquide beleggingen in de Side Pocket zijn op 1 februari 2011 ingebracht in het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. (in liquidatie). Vanaf 12 november 2010 was er geen mogelijkheid meer om in te treden in en uit te treden uit dit subfonds. De beheerder heeft alle participanten eenmalig de gelegenheid geboden om eind januari 2011 uit het subfonds uit te treden. Hiervan is slechts in zeer beperkte mate gebruik gemaakt. Naar aanleiding van de installatie van de Side Pocket, zijn op 1 februari 2011 het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen, met de subfondsen Subfonds Finles Collectief Beheer en Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. (in liquidatie), opgericht. Laatstgenoemd fonds wordt naar verwachting begin 2015 geliquideerd. De prospectussen van de (sub)fondsen zijn beschikbaar op de website van Finles. Fiscale positie De subfondsen zijn besloten fondsen voor gemene rekening, met als gevolg fiscale transparantie voor de inkomstenbelasting. De subfondsen zijn geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Op grond van de wet IB 2001 wordt het vermogen van de participant belast met een vermogensrendementsheffing. Over het saldo van bezittingen en schulden wordt een forfaitair rendement van 4% berekend, te belasten tegen een tarief van 30% (rekening houdend met vrijstellingen). De heffing is onafhankelijk van het daadwerkelijk gerealiseerde rendement en de gemaakte (rente)kosten. Stemrechten Het beleid van de Beheerder ten aanzien van eventuele stemrechten in andere beleggingsinstellingen of ondernemingen zal per individueel geval worden bekeken. Er is geen gebruik gemaakt van stemrechten in het eerste halfjaar van Beleid en beschrijving activiteiten Voor het beleid en de beschrijving van de activiteiten wordt verwezen naar het verslag van de beheerder. Inkoop deelnemingsrechten Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen heeft een open-end structuur. De beheerder kan volgens artikel 5 lid 2 van het reglement van beheer en bewaring van het Fonds onder zekere omstandigheden besluiten de inkoop van deelnemingsrechten op te schorten. In die gevallen vindt de terugneming van participaties pas plaats als de liquiditeiten de betaling toelaten, maar uiterlijk zeven werkdagen nadat bovengenoemde gelden vrijgemaakt konden worden. Het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. is gesloten. In het fonds kan sedert 12 november 2010 niet worden ingetreden, noch kan er worden uitgetreden. 9

12 5 Toelichting op de halfjaarrekening GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE HALFJAARREKENING Grondslagen Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Het kasstroomoverzicht is volgens de indirecte methode opgesteld. Hieronder volgt een overzicht van de grondslagen voor de opstelling van de halfjaarrekening van het Fonds. Deze grondslagen zijn consistent toegepast in het huidige en het voorgaande boekjaar. Presentatievaluta De functionele en rapportage valuta zijn beide in euro s. Verwerking (activa, passiva, resultaat en kosten) Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het aannemelijk is dat toekomstige economische voordelen van het actief naar het Fonds zullen stromen en dat het bedrag van het actief op betrouwbare wijze kan worden gemeten. Een passief (verplichting) wordt in de balans verwerkt wanneer het aannemelijk is dat er een uitstroom van middelen die economische voordelen opleveren, zal voortvloeien uit de regeling of afwikkeling van een aanwezige verplichting en dat het bedrag dat met de regeling of afwikkeling is gemoeid, op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Resultaat wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening wanneer zich een toename in toekomstig economisch voordeel, dat verband houdt met een toename van activa of afname van passiva (verplichting), heeft voorgedaan die op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Kosten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening wanneer zich een afname in toekomstig economisch voordeel, dat verband houdt met een afname van een actief of toename van een passief (verplichting), heeft voorgedaan die op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Vreemde valuta Monetaire activa en monetaire passiva in valuta anders dan de euro worden omgerekend in euro's tegen de koersen die gelden per balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen die gelden op de datum van de transactie. Verschillen in wisselkoersen van vreemde valuta die zich voordoen bij omrekening en gerealiseerde winsten en verliezen bij vervreemding of afwikkeling van financiële activa en passiva, worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Schattingen Bij het toepassen van de grondslagen en regels voor het opstellen van de halfjaarrekening vormt de beheerder zich verschillende oordelen en maakt hij schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de halfjaarrekening opgenomen bedragen. Indien voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk, zijn deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in de toelichting van de halfjaarrekening. WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE BALANS Beleggingen De effecten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde per balansdatum. De marktwaarde is het bedrag waarvoor een actief of een verplichting kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde, partijen die onafhankelijk zijn. Niet beursgenoteerde beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de per balansdatum meest recente intrinsieke waarde of de meest recente schatting (best estimate) van de beheerder/administrateur van het beleggingsfonds. Dit laatste geldt voornamelijk voor de illiquide fondsen en fondsen die voor langere tijd "op slot" zijn gegaan. De daarbij optredende verschillen, evenals verschillen ontstaan bij verkoop van effecten, worden via het resultaat over het boekjaar verwerkt in het fondsvermogen. De kosten van effectentransacties zijn in de aan- en verkoopwaarde van de beleggingen meegenomen. 10

13 5 Toelichting op de halfjaarrekening WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE BALANS (VERVOLG) De waarderingen van de onderliggende beleggingen heeft plaatsgevonden op basis van de meest recent beschikbare informatie ten tijde van het opmaken van de halfjaarrekening. Voor liquide fondsen wordt daarbij uitgegaan van informatie van de administrateur van het fonds, de manager van het fonds, Bloomberg en/of Telekurs (onafhankelijke koersleveranciers) indien van toepassing. Voor illiquide fondsen is vaak slechts informatie van de beheerder van het fonds beschikbaar. Een onderliggende belegging wordt als illiquide aangemerkt indien uittreding niet overeenkomstig de voorwaarden van het prospectus mogelijk is. Derivaten Derivaten worden in de halfjaarrekening opgenomen tegen de reële waarde (marktwaarde). Indien geen marktwaarde beschikbaar is, wordt de waarde bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen, vergelijkbare derivaten met dezelfde kenmerken waarvoor wel een marktnotering bestaat of wordt de marktwaarde ontleend aan informatie verkregen van gezaghebbende brokers/instituten. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Zij worden onderscheiden van tegoeden in verband met beleggingstransacties. Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de vorderingen. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Reserve waarderingsverschillen De reserve waarderingsverschillen betreft de ongerealiseerde koers- en valutaverschillen van de beleggingen op de balansdatum. In overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, worden gerealiseerde en ongerealiseerde waarderingsverschillen van liquide beleggingen via de winst- en verliesrekening direct ten gunste of ten laste van het fondsvermogen gebracht. De ongerealiseerde waarderingsverschillen van illiquide beleggingen worden aan de reserve toegevoegd. Op grond van wettelijke bepalingen moet een herwaarderingsreserve worden gevormd voor ongerealiseerde, positieve waardevermeerderingen van incourante beleggingen. Deze herwaarderingsreserve, die per actief wordt gevormd, wordt ten laste van het onverdeeld resultaat gebracht. Dit houdt in dat het bedrag van de herwaarderingsreserve niet voor uitdeling in aanmerking kan komen. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Opbrengsten Dividenden worden opgenomen op de datum van vaststelling. Niet-verrekenbare buitenlandse bronheffing op dividenden wordt hierop in mindering gebracht. Rentebaten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Kosten effectentransacties De kosten van effectentransacties zijn niet in de aan- en verkoopwaarde van de beleggingen meegenomen. Deze kosten komen direct ten laste van het resultaat. 11

14 5 Toelichting op de halfjaarrekening GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING (VERVOLG) Kosten De kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De kosten van beheer en bewaring worden overeenkomstig het Reglement van Beheer en Bewaring van het Fonds via het resultaat ten laste van het vermogen gebracht. 12

15 6 Halfjaarrekening 2013 Subfonds Finles Collectief Beheer BALANS (bedragen in EUR na resultaatbestemming) ACTIVA Beleggingen Aandelen Valutatermijntransacties Vorderingen Te ontvangen dividenden 3 - Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Vermogen Beleggingspassiva Valutatermijntransacties Kortlopende schulden Af te dragen aan participanten Overige schulden Totaal passiva

16 6 Halfjaarrekening 2013 Subfonds Finles Collectief Beheer WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET EERSTE HALFJAAR (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Opbrengsten uit beleggingen Dividenden Waardeveranderingen van beleggingen Aandelen Valutatermijntransacties (39) 29 Koers- en omrekenverschillen 14 (140) 7 6 (90) Overige opbrengsten Overige opbrengsten Totaal opbrengsten 58 (50) Kosten Kosten beheer 9 (125) (152) Kosten toezicht en research 10, 14 (50) (54) Kosten administratie 11 (27) (26) Accountantskosten 12 (12) (8) Kosten bewaargeving 13 (6) (5) Kosten DNB/AFM (2) (2) Bankkosten (inclusief transactie kosten) (1) (1) Totaal kosten (223) (248) Resultaat (165) (298) Verdeling van het resultaat Ten laste van het vermogen (165) (298) (165) (298) 14

17 6 Halfjaarrekening 2013 Subfonds Finles Collectief Beheer KASSTROOMOVERZICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat (165) (298) Aanpassing voor: Aankopen van beleggingen (7.584) (28.232) Verkopen van beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen (6) 115 Mutatie vorderingen (5) 614 Mutatie kortlopende schulden (26) 654 Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgegeven participaties Teruggenomen participaties (2.245) (1.959) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (1.713) (83) Netto kasstroom Koers- en omrekenverschillen 14 (140) Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen einde verslagperiode

18 7 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE BALANS 1.1 BELEGGINGEN Mutatieoverzicht beleggingen (bedragen in EUR 1.000) Aandelen Stand per 1 januari Aankopen Verkopen (2.122) (7.853) Waardeveranderingen van beleggingen 31 (222) Stand per 30 juni resp. 31 december Valutatermijntransacties Per 1 januari 23 (25) Aankopen Verkopen (7.602) (29.201) Waardeveranderingen (39) 21 Stand per 30 juni resp. 31 december (34) BELEGGINGSPORTEFEUILLE PER 30 JUNI 2013 (bedragen in EUR 1.000) Aantal Bedrag % van totaal Beleggingsfondsen Aviva Investors Alternative Funds PPC ,06 Finles Lotus Fund EUR participating shares ,03 Finles Multi-Strategy Hedge Fund EUR participating shares ,13 Global Tracking Fund SP Class T shares ,41 ishares DAX ,71 ishares EUR Stoxx 50 (DE) ,46 ishares S&P 500 Value Index Fund ,75 JPMorgan Funds Income Opportunity Fund C ,49 Omni Macro Fund Ltd., Ordinary Share Class ,31 Qbasis Futures Fund Class C , ,24 Valutatermijntransacties EUR / USD , 13/09/2013 (34) (0,19) (34) (0,19) Liquide middelen 355 1,95 Totaal beleggingen (incl. liquide middelen) ,00 De liquide middelen zijn direct opeisbaar. 16

19 7 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE BALANS 2. Overige vorderingen Dit betreft nog te ontvangen dividendbelasting. 3. Verloop fondsvermogen (bedragen in EUR 1.000) Stand per 1 januari Bij: Plaatsing van participaties Af: Terugname van participaties (1.999) (3.744) Resultaat ten laste van het vermogen (165) (685) (2.164) (4.429) Stand per 30 juni resp. 31 december Af te dragen aan participanten Dit betreft nog uit te keren bedragen aan participanten in verband met de verkoop van participaties. 5. Overige schulden (bedragen in EUR 1.000) Te betalen beheervergoeding 9 12 Te betalen administratievergoeding 9 9 Te betalen accountantskosten Overige schulden Stand per 30 juni resp. 31 december

20 7 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING 6. Opbrengsten uit beleggingen Hieronder worden ontvangsten van dividenden verantwoord. 7. Waardeveranderingen van beleggingen De beleggingen worden tegen marktwaarde op de balans opgenomen. Het verschil tussen de marktwaarde aan het begin van het jaar en de marktwaarde aan het eind van de verslagperiode, dan wel de verkoopprijs c.q. aflossing vormt de waardeveranderingen. 8. Overige opbrengsten Hieronder zijn de baten en lasten verantwoord die naar hun aard niet kunnen worden gerubriceerd onder een van de andere categorieën baten. 9. Kosten beheer De beheerder ontvangt op de laatste dag van elke maand een vergoeding voor beheer van 0,146% per maand. Deze vergoeding is berekend over het per die datum overeenkomstig artikel 3 van het reglement van beheer en bewaring vastgestelde vermogen. Bedoelde vergoeding wordt verhoogd met de daarover eventueel wettelijk verschuldigde belastingen en wordt ten laste van het fonds gebracht. Over het bedrag van de participaties van het Subfonds in Finles Lotus Fonds wordt door de beheerder geen beheervergoeding in rekening gebracht. Over het bedrag van de participaties in het Finles Multi Strategy Hedge Fund ontvangt de beheerder geen beheervergoeding en performance fee. Het deel van de beheervergoeding wordt rechtstreeks ten gunste van het Subfonds gebracht. Hierdoor wordt geen dubbele beheerfee in rekening gebracht. Overigens ontvingen de bestuurders geen vergoeding van het subfonds. 10. Kosten toezicht Hieronder zijn verantwoord de kosten van toezichthoudende taken door de beheerder op de investment managers en administrators van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd. 11. Kosten administratie De aministratie wordt gevoerd door TMF FundAdministrators B.V. en er wordt een vast bedrag van EUR per jaar in rekening gebracht (geen BTW van toepassing) voor het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Hiervan wordt een derde gealloceerd aan het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. en twee derde aan het Subfonds Finles Collectief Beheer. 12. Accountantskosten Voor beide perioden van zes maanden, in 2013 en 2012, zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht: (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Controle van de jaarrekening 10 8 Andere controle diensten (prospectus) 2 - Stand per 30 juni 12 8 Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). 18

21 7 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING (VERVOLG) 13. Kosten bewaargeving Hieronder worden verantwoord de kosten van de bewaarder in de zin van de Wft, in casu Kas Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. De kosten van bewaargeving bedragen 0,035% per jaar van het fondsvermogen (excl. BTW). De kosten van custody bedragen 0,02% per jaar van het fondsvermogen (excl. BTW). 14. Kosten research Hieronder zijn verantwoord de reis- en verblijfkosten gemaakt door de beheerder die verband houden met onderzoek naar nieuwe beleggingen ten behoeve van het fonds. Total Expense Ratio De kostenratio, ofwel de Total Expense Ratio wordt afgerond op twee decimalen en wordt berekend door de totale kosten te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. Per 30 juni is de Total Expense Ratio van het Fonds als volgt: Gewogen gemiddeld vermogen (in EUR) Kosten ten laste van het vermogen (in EUR) Total Expense Ratio op jaarbasis exclusief onderliggende fondsen: 2,15% 2,13% Synthetische total expense ratio De synthetische total expense ratio geeft de kosten weer van de verschillende beleggingsinstellingen die zijn opgenomen in de portefeuille, gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde van die beleggingsinstellingen. De kosten betreffen de totale exploitatiekosten, inclusief de in- en uitstapkosten, die door de onderliggende beleggingsinstelling (gewogen op basis van de relatieve omvang van de belegging) worden doorberekend. Doordat de samenstelling van de beleggingsportefeuille regelmatig wisselt en onderliggende fondsen veelal geen kostenratio bekendmaken, is het niet altijd mogelijk de synthetische total expense ratio te berekenen op basis van alle onderliggende beleggingsinstellingen en actuele gegevens. Om die reden is de synthetische total expense ratio veelal gebaseerd op verouderde gegevens. De waarde van de synthetische total expense ratio is gebaseerd op 100% van de omvang van de beleggingen. De synthethische total expense ratio is op jaarbasis: 6,13% (total expense ratio onderliggende beleggingen) + 2,15% (total expense ratio Subfonds Finles Collectief Beheer) = 8,28%. 19

22 7 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING (VERVOLG) Omloopfactor De omloopfactor, ofwel Portfolio Turnover Rate geeft de omloopsnelheid van de activa weer en wordt als volgt berekend: [(Totaal 1 Totaal 2) / X] * 100. Totaal 1: het totaal bedrag aan effectentransacties (effectenaankopen + effectenverkopen) van de beleggingsinstelling gedurende de periode. Totaal 2: het totaal bedrag aan transacties (uitgifte + inkopen) van deelnemingsrechten van de beleggingsinstelling gedurende de periode. X: de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. Per 30 juni, is de omloopfactor van het Fonds is als volg: Omloopfactor (halfjaar) 78,13 29,22 20

23 8 Halfjaarrekening 2013 Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. BALANS (bedragen in EUR na resultaatbestemming) ACTIVA Beleggingen Aandelen Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Vermogen Reserve waarderingsverchillen Kortlopende schulden Overige schulden Totaal passiva

24 8 Halfjaarrekening 2013 Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET EERSTE HALFJAAR (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Waardeveranderingen van beleggingen Aandelen (1.500) 170 Koers- en omrekenverschillen 1 (10) 7 (1.499) 160 Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Aandelen 172 (686) (686) Overige opbrengsten Rente op liquide middelen Totaal opbrengsten (1.327) (525) Kosten Kosten beheer 10 (53) (86) Kosten administratie 11 (14) (17) Kosten toezicht 12 (11) (17) Accountantskosten 13 (9) (8) Kosten bewaargeving 14 (3) (2) Kosten DNB/AFM (1) (1) Bankkosten (inclusief transactie kosten) - (2) Totaal kosten (91) (133) Resultaat (1.418) (658) Verdeling van het resultaat Ten laste van het vermogen (1.588) (660) Naar reserve waarderingsverschillen (1.418) (658) 22

25 8 Halfjaarrekening 2013 Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. KASSTROOMOVERZICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat (1.418) (658) Aanpassing voor: Verkopen van beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen (160) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen (172) 686 Mutatie vorderingen 82 3 Mutatie kortlopende schulden (12) (24) Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Teruggenomen participaties (850) (1.300) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (850) (1.300) Netto kasstroom (694) (445) Koers- en omrekenverschillen 1 (10) Mutatie liquide middelen (693) (455) Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen einde verslagperiode

26 9 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE BALANS 1.1 BELEGGINGEN Mutatieoverzicht beleggingen (bedragen in EUR 1.000) Aandelen Stand per 1 januari Verkopen (177) (1.308) Waardeveranderingen van beleggingen (1.500) (195) Ongerealiseerde waardeverandering van beleggingen 172 (1.447) Stand per 30 juni resp. 31 december

27 9 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE BALANS 1.2 BELEGGINGSPORTEFEUILLE PER 30 JUNI 2013 (bedragen in EUR 1.000) Aantal Bedrag % van totaal Beleggingsfondsen Aarkad Plc., Class USD ADF SPV ,16 AGSSF Holding Ltd., SRV Common Shares FF ,69 AJW Offshore Ltd., Class B, Series ,11 Attica Alternative Alpha Fund Ltd. Class A CPIM Structured Credit Fund 20 Inc. Class A ,66 Denholm Russian Arbitrage Fund Ltd., Class B ,96 Gerova Financial Group Ltd., Common Shares L&C German Real Estate Fund Class I EUR ,95 Lake Offshore Alternative Financial Asset Fund II Madison Realty Capital II, Class A ,35 Marathon Special Opportunities Fund, Side Pocket ,13 Medley Opportunity Fund Class C1-A ,18 Medley Opportunity Fund Ltd, S ,76 Mercurius International Fund Ltd. EUR New Stream Secured Capital Ltd., Class T Quantek Opportunity Fund Ltd. Class A ,26 RP Explorer Fund Ltd ,83 Trafalgar Capital Special Investment Fund ,29 Trafalgar Capital Special Investment Fund Veste Global Exclusive, Common Shares YA Offshore Fund Ltd., SPV ,78 YA Offshore Fund Ltd., SPV ,39 Totaal beleggingen ,50 Liquide middelen 155 3,50 Totaal beleggingen (incl. liquide middelen) ,00 De beleggingen bestaan uit 100% (30 juni 2012: 100%) illiquide beleggingen. De liquide middelen zijn direct opeisbaar. 25

28 9 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE BALANS 2. Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Dit betreft nog af te rekenen verkopen van beleggingsposities (Waterfall Eden Fund Ltd.). 3. Overige vorderingen Dit betreft vooruitbetaald kosten toezicht en monitoring. 4. Verloop fondsvermogen (bedragen in EUR 1.000) Stand per 1 januari Af: Terugname van participaties (850) (1.300) Resultaat ten laste van het vermogen (1.588) (2.316) (2.438) (3.616) Stand per 30 juni resp. 31 december Verloop reserve waarderingsverschillen (bedragen in EUR 1.000) Stand per 1 januari 11 8 Bij: Resultaat ten gunste van de reserve Stand per 30 juni resp. 31 december Overige schulden (bedragen in EUR 1.000) Te betalen beheervergoeding 6 10 Te betalen administratievergoeding 4 5 Te betalen accountantskosten 9 13 Overige schulden 1 4 Stand per 30 juni resp. 31 december

29 9 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING 7. Waardeveranderingen van beleggingen De beleggingen worden tegen marktwaarde op de balans opgenomen. Het verschil tussen de marktwaarde aan het begin van het jaar en de marktwaarde aan het eind van de verslagperiode dan wel de verkoopprijs c.q. aflossing vormt de waardeveranderingen. 8. Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Hieronder wordt verantwoord de waardeveranderingen van illiquide beleggingen welke ultimo boekjaar nog in portefeuille zijn en derhalve niet zijn gerealiseerd. 9. Overige opbrengsten Hieronder zijn de baten en lasten verantwoord die naar hun aard niet kunnen worden gerubriceerd onder een van de andere categorieën baten. Kosten 10. Kosten beheer De beheerder ontvangt op de laatste dag van elke maand een vergoeding voor beheer van 0,146% per maand. Deze vergoeding is berekend over het per die datum overeenkomstig artikel 3 van het reglement van beheer en bewaring vastgestelde vermogen. Overigens ontvingen de bestuurders geen vergoeding uit het fonds. 11. Kosten administratie De aministratie wordt gevoerd door TMF FundAdministrators B.V. en er wordt een vast bedrag van EUR per jaar in rekening gebracht (geen BTW van toepassing). Hiervan wordt een derde gealloceerd aan het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. en twee derde aan het Subfonds Finles Collectief Beheer. 12. Kosten toezicht Hieronder zijn verantwoord de kosten van toezichthoudende taken door de beheerder op de investment managers en administrators van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd. 13. Accountantskosten Voor beide perioden van zes maanden, in 2013 en 2012, zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht: (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Controle van de jaarrekening 7 8 Andere controle diensten (prospectus) 2 - Stand per 30 juni 9 8 Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). 27

30 9 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING (VERVOLG) 14. Kosten bewaargeving Hieronder worden verantwoord de kosten van de bewaarder in de zin van de Wft, in casu Kas Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. De kosten van bewaargeving bedragen 0,035% per jaar van het fondsvermogen (excl. BTW). De kosten van custody bedragen 0,02% per jaar van het fondsvermogen (excl. BTW). Total Expense Ratio De kostenratio, ofwel de Total Expense Ratio wordt afgerond op twee decimalen en wordt berekend door de totale kosten te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. Per 30 juni, is de Total Expense Ratio van het Fonds als volgt: Gewogen gemiddeld vermogen (in EUR) Kosten ten laste van het vermogen (in EUR) Total Expense Ratio op jaarbasis exclusief onderliggende fondsen: 3,08% 2,38% Synthetische total expense ratio De synthetische total expense ratio geeft de kosten weer van de verschillende beleggingsinstellingen die zijn opgenomen in de portefeuille, gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde van die beleggingsinstellingen. Doordat de samenstelling van de beleggingsportefeuille regelmatig wisselt en onderliggende fondsen veelal geen kostenratio bekendmaken is het niet altijd mogelijk de synthetische total expense ratio te berekenen op basis van alle onderliggende beleggingsinstellingen en actuele gegevens, waardoor de synthetische total expense ratio veelal is gebaseerd op verouderde gegevens. De waarde van de synthetische total expense ratio is gebaseerd op 90% van de omvang van de beleggingen. De synthethische total expense ratio is op jaarbasis: 3,06% (total expense ratio onderliggende beleggingen) + 3,08% (total expense ratio Subfonds Finles Collectief Beheer I.L.) = 6,14%. Omloopfactor De omloopfactor, ofwel Portfolio Turnover Rate geeft de omloopsnelheid van de activa weer en wordt als volgt berekend: [(Totaal 1 Totaal 2) / X] * 100. Totaal 1: het totaal bedrag aan effectentransacties (effectenaankopen + effectenverkopen) van de beleggingsinstelling gedurende de periode. Totaal 2: het totaal bedrag aan transacties (uitgifte + inkopen) van deelnemingsrechten van de beleggingsinstelling gedurende de periode. X: de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. Per 30 juni, is de omloopfactor van het Fonds als volgt: Omloopfactor (halfjaar) (11,20) 3,00 28

31 9 Toelichting op de halfjaarrekening OVERIGE TOELICHTINGEN Personeel Het Fonds heeft geen werknemers in dienst. Informatieverstrekking Dit halfjaarverslag, het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie van het Fonds zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder of kosteloos te downloaden van de website van de Beheerder: Goedkeuring van de halfjaarrekening De Beheerder heeft op 27 augustus 2013 toestemming gegeven voor de openbaarmaking van de halfjaarrekening. In- en uittredingskosten Voor deelneming in de subfondsen worden geen kosten in rekening gebracht. Bij gehele of gedeeltelijke uittreding bedragen de eenmalige kosten 0,5% van de opgenomen bedragen. Deze kosten van uittreding komen ten laste van de betreffende individuele participant en komen ten gunste van de Beheerder. Verbonden partijen Finles N.V. te Utrecht, postbus 2600, 3500 GP Utrecht, is als Beheerder verbonden aan de Finles Beleggingsfondsen. Het Subfonds Finles Collectief Beheer belegt in de hierna volgende Finles Fondsen: Finles Lotus Fonds: 48,56% Finles Multi Strategy Hedge Fund: 57,75% 29

32 10 Overige gegevens CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Op de halfjaarrekening 2013 van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen is geen accountantscontrole toegepast. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Na balansdatum hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zouden kunnen zijn op het inzicht in de halfjaarrekening. UITKERINGSBELEID Gerealiseerde koerswinsten worden niet uitgekeerd maar via het resultaat aan het fondsvermogen toegevoegd. Gerealiseerde koersverliezen worden ten laste van het resultaat en dientengevolge ten laste van het fondsvermogen gebracht. De opbrengsten die in de vorm van rente en dividend worden verkregen worden via het resultaat van het fonds toegevoegd aan het fondsvermogen. Er vindt derhalve geen uitkering plaats aan participanten. BELANGEN VAN BESTUURDERS VAN BEHEERDER De bestuurders van de Beheerder hadden per 30 juni 2013 geen belang in (de beleggingen van) het Subfonds Finles Collectief Beheer als bedoeld in artikel 122 lid 2 Bgfo Wft (30 juni 2012: geen). MEDEDELING VAN BELANGEN VAN GROTE BELEGGERS Legal & General heeft een belang van 34,67% (31 december 2012: 32,13%) in het Subfonds Finles Collectief Beheer en 23,34% (31 december 2012: 22,75% ) in het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. 30

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. HALFJAARVERSLAG 2015

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. HALFJAARVERSLAG 2015 HALFJAARVERSLAG 2015 Augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 3 Verslag van de Beheerder 3 4 Halfjaarrekening Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 4 7 6 Overige gegevens

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen HALFJAARVERSLAG 2015

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen HALFJAARVERSLAG 2015 HALFJAARVERSLAG 2015 Augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds

Nadere informatie

Finles Lotus Fonds. Halfjaarverslag 2014

Finles Lotus Fonds. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 3 Verslag van de Beheerder 3 4 Halfjaarrekening Finles Lotus Fonds 4 5 Toelichting op de halfjaarrekening 7 6 Overige gegevens

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen HALFJAARVERSLAG 2016

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen HALFJAARVERSLAG 2016 HALFJAARVERSLAG 2016 Augustus 2016 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2012. Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen

Halfjaarverslag 2012. Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Halfjaarverslag 2012 Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Augustus 2012 Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 1 Inhoudsopgave Beheer en bewaring... 3 1. Vergelijkend overzicht...

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 1 Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Vereffeningsverslag 24/04/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Vereffeningsverslag 22/07/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...- 7 - Balans...

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. JAARVERSLAG

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 2 Vergelijkend overzicht 3 3 Verslag van de Beheerder 4 4 Het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 2013 4.1 Resultaat Finles Multi Strategy Hedge Fund

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds Halfjaarverslag 2017 Inhoud Halfjaarverslag 2017 Samengestelde balans per 30 juni 2017 3 Samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 3 Participatieklassen

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d..

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2015

Financiële jaarstukken 2015 Financiële jaarstukken 2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 april 2016 Stichting Vredenburgh te Amsterdam datum 18 april 2016 kenmerk 16-371/SR Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2014 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM

JAARVERSLAG Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM JAARVERSLAG 2012 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 1.5 Inrichtingseisen jaarrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie