Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Augustus 2014

2 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. 4 3 Verslag van de Beheerder 5 4 Halfjaarrekening Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Toelichting op de halfjaarrekening 8 6 Halfjaarrekening 2014 Subfonds Finles Collectief Beheer 12 7 Toelichting op de halfjaarrekening 2014 van het Subfonds Finles Collectief Beheer 15 8 Halfjaarrekening 2014 Subfonds Finles Collectief Beheer I.L Toelichting op de halfjaarrekening van het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L Overige gegevens 30

3 1 Algemene gegevens Beheerder Finles N.V. Postbus GP Utrecht Directie van beheerder L.J.B. Management & Consultancy B.V. Drs. J.A.M. van der Holst Cosimo International B.V. R.J. van Kuijk J.P.P.A van Oudvorst RA Bewaarder KAS-Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Raad van Commissarissen Finles N.V. Dr. B.R. Bot (voorzitter) Drs. P.H.M. Hendriks Mr. D. van der Weij Administrateur TMF FundAdministrators B.V. Westblaak 89 Postbus HC Rotterdam Accountant* De Keijzer Nipius & Co Accountants B.V. Paasheuvelweg 16 Postbus DJ Amsterdam Depotbank Kas Bank N.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam *Geen accountantscontrole toegepast op dit halfjaarverslag. Pagina 1

4 2 Vergelijkend overzicht 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Kerncijfers (bedragen in EUR 1.000) juni december december december december Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties* Waardeveranderingen van beleggingen 972 (2.721) (2.367) (8.796) (9.640) Inkomsten Terugname participaties** Kosten beheer, bewaring en administratie Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden (651) (608) (113) Fondsvermogen Waarde per participatie Subfonds Collectief Beheer Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 79,51 75,71 79,75 82,20 92,14 Waarde per participatie Subfonds Collectief Beheer I.L. Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 19,81 20,21 32,63 43,75 70,21 *Inbegrepen in het totaalbedrag van de inschrijvingen zijn de inschrijvingen in natura ter waarde van EUR 196,000 in Subfonds Collectief Beheer. De inschrijvingen in natura vertegenwoordigen de waarde van de aandelen Subfonds Collectief Beheer die de aandeelhouders van Subfonds Collectief Beheer I.L. in plaats van contanten bij uitschrijving hebben ontvangen. **Inbegrepen in het totaalbedrag van de uitschrijvingen zijn de uitschrijvingen in natura ter waarde van EUR 196,000 uit Subfonds Collectief Beheer I.L. De aandeelhouders van Subfonds Collectief Beheer I.L. hebben bij uitschrijving in plaats van contanten aandelen van Subfonds Collectief Beheer ter waarde van EUR 196,000 ontvangen. Pagina 2

5 2 Vergelijkend overzicht 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer Kerncijfers (bedragen in EUR 1.000) juni december december december december Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties Waardeveranderingen van beleggingen 970 (627) (309) (2.481) (4.644) Inkomsten Terugname participaties Kosten beheer, bewaring en administratie Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden (636) (592) (189) Fondsvermogen Waarde per participatie Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 79,51 75,71 79,75 82,20 92,14 Pagina 3

6 2 Vergelijkend overzicht 2.3 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. Kerncijfers (bedragen in EUR 1.000) juni december december december december Fondsvermogen bij aanvang jaar Plaatsing participaties Waardeveranderingen van beleggingen 2 (2.094) (2.058) (6.315) (4.996) Inkomsten Terugname participaties Kosten beheer, bewaring en administratie Fondsvermogen einde jaar Samenstelling van het fondsvermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo vorderingen en schulden (15) (16) Fondsvermogen Waarde per participatie Aantal participanten Aantal participaties Intrinsieke waarde 19,81 20,21 32,63 43,75 70,21 Pagina 4

7 3 Verslag van de Beheerder Dit verslag betreft het halfjaarverslag 2014 van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen (Subfonds Finles Collectief Beheer, Subfonds Finles Collectief Beheer I.L.) Dit halfjaarverslag bevat geen toelichting op de prestaties van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen in het eerste halfjaar van Hiervoor verwijzen wij u naar de maandbrieven van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen en de Finles Nieuwsbrief voor Beleggers. In deze maandbrieven en de Nieuwsbrief voor Beleggers besteden wij uitgebreid aandacht aan de ontwikkelingen van het fonds respectievelijk de ontwikkelingen op de financiële markten en onze vooruitzichten. Het halfjaarverslag 2014 van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen, de maandbrieven en de Finles Nieuwsbrief voor Beleggers zijn te downloaden van onze website: Utrecht, 13 augustus 2014 Finles N.V. Beheerder Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Pagina 5

8 4 Halfjaarrekening Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2014 GECOMBINEERDE BALANS (bedragen in EUR na resultaatbestemming) ACTIVA Beleggingen Aandelen Valutatermijntransacties Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties 20 - Te ontvangen dividenden 1 - Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Vermogen Reserve waarderingsverschillen Beleggingspassiva Valutatermijntransacties Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van effectentransacties Af te dragen aan participanten Overige schulden Totaal passiva Pagina 6

9 4 Halfjaarrekening Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2014 GECOMBINEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET EERSTE HALFJAAR (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Opbrengsten uit beleggingen Dividenden Waardeveranderingen van beleggingen Aandelen 949 (1.469) Valutatermijntransacties 19 (39) Koers- en omrekenverschillen (14) (1.493) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Aandelen Overige opbrengsten Overige opbrengsten Totaal opbrengsten 987 (1.269) Kosten Kosten beheer (139) (178) Kosten toezicht en research (77) (61) Kosten administratie (42) (41) Accountantskosten (15) (21) Kosten bewaargeving (7) (9) Bankkosten (inclusief transactie kosten) (5) (1) Kosten DNB/AFM (4) (3) Overige kosten (1) - Totaal kosten (290) (314) Resultaat 697 (1.583) Verdeling van het resultaat Ten gunste resp. ten laste van het vermogen 698 (1.753) Vrijval resp. toevoeging reserve waarderingsverschillen (1) (1.583) Pagina 7

10 5 Toelichting op de halfjaarrekening ALGEMEEN De halfjaarrekening van het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen is opgesteld volgens de voorschriften die zijn vastgelegd in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wft en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen. Ten tijde van het opmaken van deze halfjaarrekening was de datum van het meest recente prospectus februari Op 12 november 2010 werd de Side Pocket van het Finles Collectief Beheer Fonds geïnstalleerd. Alle illiquide posities van het Finles Collectief Beheer Fonds zijn met ingang van genoemde datum in de Side Pocket ondergebracht. Vanaf deze datum wordt de Side Pocket separaat geadministreerd en wordt dagelijks een separate koers van de Side Pocket gepubliceerd. De illiquide beleggingen in de Side Pocket zijn op 1 februari 2011 ingebracht in het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. (in liquidatie). Vanaf 12 november 2010 was er geen mogelijkheid meer om in te treden in en uit te treden uit dit subfonds. De beheerder heeft alle participanten eenmalig de gelegenheid geboden om eind januari 2011 uit het subfonds uit te treden. Hiervan is slechts in zeer beperkte mate gebruik gemaakt. Naar aanleiding van de installatie van de Side Pocket, zijn op 1 februari 2011 het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen, met de subfondsen Subfonds Finles Collectief Beheer en Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. (in liquidatie), opgericht. De prospectussen van de (sub)fondsen zijn beschikbaar op de website van Finles. Fiscale positie De subfondsen zijn besloten fondsen voor gemene rekening, met als gevolg fiscale transparantie voor de inkomstenbelasting. De subfondsen zijn geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Op grond van de wet IB 2001 wordt het vermogen van de participant belast met een vermogensrendementsheffing. Over het saldo van bezittingen en schulden wordt een forfaitair rendement van 4% berekend, te belasten tegen een tarief van 30% (rekening houdend met vrijstellingen). De heffing is onafhankelijk van het daadwerkelijk gerealiseerde rendement en de gemaakte (rente) kosten. Stemrechten Het beleid van de Beheerder ten aanzien van eventuele stemrechten in andere beleggingsinstellingen of ondernemingen zal per individueel geval worden bekeken. Er is geen gebruik gemaakt van stemrechten in het eerste halfjaar van Beleid en beschrijving activiteiten Voor het beleid en de beschrijving van de activiteiten wordt verwezen naar het verslag van de Beheerder. Inkoop deelnemingsrechten Het Subfonds Finles Collectief Beheer heeft een open-end structuur. De Beheerder kan volgens artikel 5 lid 2 van het reglement van beheer en bewaring van het Fonds, onder zekere omstandigheden besluiten de inkoop van deelnemingsrechten op te schorten. In die gevallen vindt de terugneming van participaties pas plaats als de liquiditeiten de betaling toelaten, maar uiterlijk 7 werkdagen nadat bovengenoemde gelden vrijgemaakt konden worden. Het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. is gesloten. In het fonds kan sedert 12 november 2010 niet worden ingetreden noch worden uitgetreden. Pagina 8

11 5 Toelichting op de halfjaarrekening GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE HALFJAARREKENING Grondslagen Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardiging sprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Het kasstroomoverzicht is volgens de indirecte methode opgesteld. Hieronder volgt een overzicht van de grondslagen voor de opstelling van de halfjaarrekening van het Fonds. Deze grondslagen zijn consistent toegepast in het huidige en het voorgaande boekjaar. Presentatievaluta De functionele en rapportage valuta zijn beide in euro s. Verwerking (activa, passiva, resultaat en kosten) Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het aannemelijk is dat toekomstige economische voordelen van het actief naar het Fonds zullen stromen en dat het bedrag van het actief op betrouwbare wijze kan worden gemeten. Een passief (verplichting) wordt in de balans verwerkt wanneer het aannemelijk is dat er een uitstroom van middelen die economische voordelen opleveren, zal voortvloeien uit de regeling of afwikkeling van een aanwezige verplichting en dat het bedrag dat met de regeling of afwikkeling is gemoeid, op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Resultaat wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening wanneer zich een toename in toekomstig economisch voordeel dat verband houdt met een toename van activa of afname van passiva (verplichting), heeft voorgedaan, die op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Kosten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening wanneer zich een afname in toekomstig economisch voordeel dat verband houdt met een afname van een actief of toename van een passief (verplichting), heeft voorgedaan, die op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Vreemde valuta Monetaire activa en monetaire passiva luidend in valuta anders dan de euro worden omgerekend in euro's tegen de koersen die gelden per balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen die gelden op de datum van de transactie. Verschillen in wisselkoersen van vreemde valuta die zich voordoen bij omrekening en gerealiseerde winsten en verliezen bij vervreemding of afwikkeling van financiële activa en passiva worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Schattingen Bij het toepassen van de grondslagen en regels voor het opstellen van de halfjaarrekening vormt de beheerder zich verschillende oordelen en maakt hij schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de halfjaarrekening opgenomen bedragen. Indien voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk, zijn de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in de toelichting van de halfjaarrekening. WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE BALANS Beleggingen De effecten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde per balansdatum. De marktwaarde is het bedrag waarvoor een actief of een verplichting kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn. Niet beursgenoteerde beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de per balansdatum meest recente intrinsieke waarde of de meest recente schatting (best estimate) van de beheerder/administrateur van het beleggingsfonds. Dit laatste geldt voornamelijk voor de illiquide fondsen en fondsen die voor langere tijd "op slot" zijn gegaan. De daarbij optredende verschillen, evenals verschillen ontstaan bij verkoop van effecten, worden via het resultaat over het boekjaar verwerkt in het fondsvermogen. De kosten van effectentransacties zijn in de aan- en verkoopwaarde van de beleggingen meegenomen. Pagina 9

12 5 Toelichting op de halfjaarrekening WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE BALANS (VERVOLG) De waarderingen van de onderliggende beleggingen heeft plaatsgevonden op basis van de meest recent beschikbare informatie ten tijde van het opmaken van de halfjaarrekening. Voor liquide fondsen wordt daarbij uitgegaan van informatie van de administrateur van het fonds, de manager van het fonds, en Bloomberg (onafhankelijke koersleveranciers) indien van toepassing. Voor illiquide fondsen is vaak slechts informatie van de beheerder beschikbaar. Een onderliggende belegging wordt als illiquide aangemerkt indien uittreding niet overeenkomstig de voorwaarden van het prospectus mogelijk is. Derivaten Derivaten worden in de halfjaarrekening opgenomen tegen de reële waarde (marktwaarde). Indien geen marktwaarde beschikbaar is, wordt de waarde bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen, vergelijkbare derivaten met dezelfde kenmerken waarvoor wel een marktnotering bestaat of wordt de marktwaarde ontleend aan informatie verkregen van gezaghebbende brokers/instituten. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Zij worden onderscheiden van tegoeden in verband met beleggingstransacties. Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de vorderingen. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Reserve waarderingsverschillen De reserve waarderingsverschillen betreft de ongerealiseerde koers- en valutaverschillen van de beleggingen op de balansdatum. In overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving worden gerealiseerde en ongerealiseerde waarderingsverschillen van liquide beleggingen via de winst- en verliesrekening direct ten gunste of ten laste van het fondsvermogen gebracht. De ongerealiseerde waarderingsverschillen van illiquide beleggingen worden aan de reserve toegevoegd. Op grond van wettelijke bepalingen moet een herwaarderingsreserve worden gevormd voor ongerealiseerde positieve waardevermeerderingen van incourante beleggingen. Deze herwaarderingsreserve, die per actief wordt gevormd, wordt ten laste van het onverdeeld resultaat gebracht. Dit houdt in dat het bedrag van de herwaarderingsreserve niet voor uitdeling in aanmerking kan komen. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Opbrengsten Dividenden worden opgenomen op de datum van vaststelling. Niet-verrekenbare buitenlandse bronheffing op dividenden wordt hierop in mindering gebracht. Rentebaten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Kosten effectentransacties De kosten van effectentransacties zijn niet in de aan- en verkoopwaarde van de beleggingen meegenomen. Deze kosten komen direct ten laste van het resultaat. Pagina 10

13 5 Toelichting op de halfjaarrekening GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING (VERVOLG) Kosten De kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De kosten van beheer en bewaring worden overeenkomstig het Reglement van Beheer van het Fonds via het resultaat ten laste van het vermogen gebracht. Pagina 11

14 6 Halfjaarrekening 2014 Subfonds Finles Collectief Beheer BALANS (bedragen in EUR na resultaatbestemming) ACTIVA Beleggingen Aandelen Valutatermijntransacties Vorderingen Te ontvangen dividenden 1 - Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Fondsvermogen Vermogen Beleggingspassiva Valutatermijntransacties Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van effectentransacties Af te dragen aan participanten Overige schulden Totaal passiva Pagina 12

15 6 Halfjaarrekening 2014 Subfonds Finles Collectief Beheer WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET EERSTE HALFJAAR (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Opbrengsten uit beleggingen Dividenden Waardeveranderingen van beleggingen Aandelen Valutatermijntransacties 19 (39) Koers- en omrekenverschillen (13) Overige opbrengsten Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Kosten beheer 9 (109) (125) Kosten toezicht en research 10 (58) (50) Kosten administratie 11 (28) (27) Accountantskosten 12 (9) (12) Kosten bewaargeving 13 (6) (6) Bankkosten (inclusief transactie kosten) (5) (1) Kosten DNB/AFM (2) (2) Overige kosten (1) - Totaal kosten (218) (223) Resultaat 767 (165) Verdeling van het resultaat Ten gunste resp. ten laste van het vermogen 767 (165) 767 (165) Pagina 13

16 6 Halfjaarrekening 2014 Subfonds Finles Collectief Beheer KASSTROOMOVERZICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat 767 (165) Aanpassing voor: Aankopen van beleggingen (4.985) (7.584) Verkopen van beleggingen Waardeveranderingen van beleggingen (970) (6) Mutatie vorderingen (5) (5) Mutatie kortlopende schulden 49 (272) Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgegeven participaties Teruggenomen participaties (2.473) (1.999) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (2.171) (1.467) Netto kasstroom (1.146) 225 Koers- en omrekenverschillen (13) 14 Mutatie liquide middelen (1.159) 239 Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen einde verslagperiode Pagina 14

17 7 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE BALANS 1.1 BELEGGINGEN Mutatieoverzicht beleggingen (bedragen in EUR 1.000) Aandelen Stand per 1 januari Aankopen Verkopen (3.751) (7.120) Waardeveranderingen van beleggingen 964 (696) Stand per 30 juni resp. 31 december Valutatermijntransacties Per 1 januari (1) 23 Aankopen Verkopen (2.418) (9.003) Waardeveranderingen van beleggingen Stand per 30 juni resp. 31 december - (1) 1.2 BELEGGINGSPORTEFEUILLE PER 30 JUNI 2014 (bedragen in EUR 1.000) Aantal Bedrag % van totaal Beleggingsfondsen Aberdeen Gl-Select Emerging Markets Bond ,97 Bluecrest Allblue Fund Ltd ,18 Candlewood Structured Credit Fund Ltd.,S ,83 Finles Lotus Fund EUR participating shares ,03 Finles Multi-Strategy Hedge Fund EUR participating shares ,13 Greylock Global Opportunity Fund ,54 IShares Euro Stoxx Small UCITS ,25 IShares MSCI Emerging Markets Small Cap ,98 JPMorgan Funds - Global Natural Resource ,53 LNG Europa Credit Fund Ltd. Euro ,15 Proloque Feeder Fund Ltd. Class A-1 USD ,37 Qbasis Futures Fund Class I Participating Shares ,09 Qbasis I Trend Fund EUR Class II ,34 SAR Absolute Return Fund CHF Index ,49 Sysconcept Fund SPC Qbasis Q Stock Fund.SP ,52 Totaal beleggingsfondsen ,40 Liquide middelen 400 2,60 Totaal beleggingen (incl. liquide middelen) ,00 De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Pagina 15

18 7 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE BALANS 2. Overige vorderingen Dit betreft nog te ontvangen dividendbelasting, teruggave beheerkosten Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. en teruggave beheerkosten Qbasis I Trend Fund. De dividend belasting vordering is medio juli 2014 volledig voorzien. Zie ook de toelichting onder Gebeurtenissen na balansdatum. 3. Verloop fondsvermogen (bedragen in EUR 1.000) Stand per 1 januari Bij: Plaatsing van participaties 302* Af: Terugname van participaties Resultaat ten gunste resp. ten laste van het vermogen (767) Stand per 30 juni resp. 31 december *Inbegrepen in het totaalbedrag van de inschrijvingen zijn de inschrijvingen in natura ter waarde van EUR 196,000 in Subfonds Collectief Beheer. De inschrijvingen in natura vertegenwoordigen de waarde van de aandelen Subfonds Collectief Beheer die de aandeelhouders van Subfonds Collectief Beheer I.L. in plaats van contanten bij uitschrijving hebben ontvangen. 4. Af te dragen aan participanten Dit betreft nog uit te keren bedragen aan participanten uit hoofde van verkoop van participaties. Alle koopovereenkomsten zijn gesetteld in juli Overige schulden (bedragen in EUR 1.000) Te betalen kosten toezicht 40 - Te betalen beheervergoeding Te betalen administratievergoeding 9 5 Te betalen accountantskosten 9 16 Overige schulden Stand per 30 juni resp. 31 december Pagina 16

19 7 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING 6. Opbrengsten uit beleggingen Hieronder worden ontvangsten van dividenden en rentes op obligaties verantwoord. 7. Waardeveranderingen van beleggingen De beleggingen worden tegen marktwaarde op de balans opgenomen. Het verschil tussen de marktwaarde aan het begin van het jaar en de marktwaarde aan het eind van het jaar dan wel de verslagperiode dan wel de verkoopprijs c.q. aflossing vormt de post waardeveranderingen. 8. Overige opbrengsten Hieronder zijn de baten en lasten verantwoord die naar hun aard niet kunnen worden gerubriceerd onder een van de andere categorieën baten. Kosten 9. Kosten beheer De Beheerder ontvangt op de laatste dag van elke maand een vergoeding voor beheer van 0,146% per maand. Deze vergoeding is berekend over het per die datum overeenkomstig artikel 3 van het reglement van beheer en bewaring vastgestelde vermogen. Bedoelde vergoeding wordt verhoogd met de daarover eventueel wettelijk verschuldigde belastingen en wordt ten laste van het fonds gebracht. Over het bedrag van de participaties van het Subfonds in Finles Lotus Fonds wordt door de Beheerder geen beheervergoeding in rekening gebracht. Over het bedrag van de participaties in het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. ontvangt de beheerder geen beheervergoeding en performance fee. Het deel van de performance fee wordt rechtstreeks ten gunste van het Subfonds gebracht. Hierdoor worden geen dubbele beheerfee in rekening gebracht. Overigens ontvingen de bestuurders geen vergoeding van het Subfonds. 10. Kosten toezicht en research Onder kosten toezicht zijn verantwoord de kosten van toezichthoudende taken door de Beheerder op de investment managers en administrators van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd. Onder kosten research zijn verantwoord de reis- en verblijfkosten gemaakt door de Beheerder die verband houden met onderzoek naar nieuwe beleggingen ten behoeve van het Fonds. 11. Kosten administratie De administratie wordt gevoerd door TMF FundAdministrators B.V. en er wordt een vast bedrag van EUR per jaar in rekening gebracht (geen BTW van toepassing) voor het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen en een variabel bedrag voor kantoorkosten. Hiervan wordt een derde gealloceerd aan het Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. en twee derde aan het Subfonds Finles Collectief Beheer. Pagina 17

20 7 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING (VERVOLG) 12. Accountantskosten Voor beide perioden van zes maanden, in 2014 en 2013, zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht: (bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Controle van de jaarrekening 7 10 Andere controle diensten (prospectus) 2 2 Stand per 30 juni 9 12 Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de beleggingsinstelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). 13. Kosten bewaargeving Hieronder worden verantwoord de kosten van de Bewaarder in de zin van de Wft, in casu Kas Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. De kosten van bewaargeving bedragen 0,035% per jaar van het fondsvermogen (excl. BTW). De kosten van custody bedragen 0,02% 0,03% per jaar over de in custody genomen beleggingen (excl. BTW). Lopende Kosten Factor ( LKF, voorheen TER) De Totale Expense Ratio (TER) is vervangen door de LKF als gevolg van wetswijzigingen. In de lopende kosten wordt de prestatievergoeding buiten beschouwing gelaten en worden de Lopende Kosten berekend over de gemiddelde intrinsieke waarde van elke dagelijkse waardeberekening van het Fonds. Per 30 juni 2014 is de LKF van het Fonds als volgt: Gemiddeld vermogen (in EUR) Kosten ten laste van het vermogen (in EUR) LKF exclusief onderliggende fondsen: 2,23% Per 30 juni 2013 is de TER van het Fonds als volgt: Gewogen gemiddeld vermogen (in EUR) Kosten ten laste van het vermogen (in EUR) TER exclusief onderliggende fondsen: 2,15% Pagina 18

21 7 Toelichting op de halfjaarrekening TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING (VERVOLG) Synthetische Lopende Kosten Factor De Synthetische Lopende Kosten Factor geeft de kosten weer van de verschillende beleggingsinstellingen die zijn opgenomen in de portefeuille, gedeeld door de gemiddelde intrinsieke waarde van die beleggingsinstellingen. De kosten betreffen de totale exploitatiekosten inclusief de in- en uitstapkosten die door de onderliggende beleggingsinstelling (gewogen op basis van de relatieve omvang van de belegging) worden doorberekend. Doordat de samenstelling van de beleggingsportefeuille regelmatig wisselt en onderliggende fondsen veelal geen kostenratio bekendmaken is het niet mogelijk de Synthetische Lopende Kosten Factor te berekenen op basis van alle onderliggende beleggingsinstellingen en actuele gegevens waardoor de Synthetische Lopende Kosten Factor veelal gebaseerd op verouderde gegevens. De waarde van de Synthetische Lopende Kosten Factor is gebaseerd op 100% van de omvang van de beleggingen. De Synthetische Lopende Kosten Factor bedroeg op jaarbasis: 2,25% (LKF onderliggende beleggingen) + 2,23% (LKF Subfonds Finles Collectief Beheer) = 4,48%. Portefeuille Omloopfactor De portefeuille omloopfactor geeft de verhouding weer tussen het totaal van de effectentransacties onder aftrek van de aan- en verkopen van aandelen van het fonds en het gemiddeld vermogen gedurende het verslagjaar. De portefeuille omloopfactor, ofwel Portfolio Turnover Rate geeft de omloopsnelheid van de activa weer en wordt als volgt berekend: [(Totaal 1 Totaal 2) / X] * 100 Totaal 1: het totaal bedrag aan effectentransacties (effectenaankopen + effectenverkopen) van de beleggingsinstelling gedurende de periode. Totaal 2: het totaal bedrag aan transacties (uitgifte + inkopen) van deelnemingsrechten van de beleggingsinstelling gedurende de periode. X: de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. Per 30 juni is de portefeuille omloopfactor van het Fonds als volgt: Portefeuille omloopfactor (halfjaar) 51,55 78,13 Pagina 19

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie